Uniwersalny serwer o wysokiej skalowalnosci. MAXDATA PLATINUM Server 3200 I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny serwer o wysokiej skalowalnosci. MAXDATA PLATINUM Server 3200 I"

Transkrypt

1 Uniwersalny serwer o wysokiej skalowalnosci MAXDATA PLATINUM Server 3200 I

2 MAXDATA PLATINUM Server 3200 I: Uniwersalny serwer o wysokiej skalowalnosci Wyposa enie standardowe Rentowna dzia³alnosæ gospodarcza jest dzis bardziej ni kiedykolwiek zwi¹zana z jakosci¹ i zakresem dostêpnych zasobów danych. Inaczej mówi¹c: powodzenie ekonomiczne rodzi potrzebê adekwatnego zarz¹dzania danymi a to z kolei atrakcyjnosæ technologii serwerowej tak e dla ma³ych przedsiêbiorstw. Implementacjê systemu w istniej¹cych infrastrukturach oraz instalacjê systemu operacyjnego znacz¹co u³atwia dostarczany w komplecie MAXStart-CD. Do zdalnego lub lokalnego monitorowania i administrowania systemem serwerowym s³u y tak e zawarte w komplecie oprogramowanie MAXDATA Server Management. PLATINUM 3200 I to serwer dedykowany w³asnie dla tej kategorii u ytkowników. Ze wzglêdu na swoje cechy nadaje siê te doskonale jako serwer dzia³u. PLATINUM 3200 I wyró nia siê wzorow¹ elastycznosci¹ zastosowania: jego wolnostoj¹ca obudowa mo e byæ szybko i ³atwo przerobiona na 19-calowy model stojakowy o piêciu jednostkach wysokosci (5U). Cztero- lub szesciokrotna p³yta monta owa (backplane) umo liwia realizacjê najró niejszych konfiguracji RAID, obejmuj¹cych do 10 twardych dysków SCSI typu hot plug. W razie integracji serwera MAXDATA PLATINUM 3200 I w serwerowy system wie owy 19", wskazane jest zastosowanie dostêpnej jako opcja prowadnicy kablowej. Umo liwia ona bezproblemowe wyjmowanie systemu z wie y bez koniecznosci od³¹czania okablowania, np. w celu wykonania konserwacji.

3 Fakty Procesor(y) Procesor Dual Intel Xeon", taktowany zegarem maks. 3,6 GHz 800 MHz Front Side Bus FC-mPGA2 (Sockel 604) 1 MB 2nd-Level-Cache System MAXDATA Server Manager Chipset Intel E gniazdo PCI Express" x4 1 gniazdo 64-bitowe / 133 MHz PCI-X 2 gniazda 64-bitowe / 100 MHz PCI-X 1 32-bitowe gniazdo 33 MHz PCI System zarz¹dzania komponentami sprzêtowymi (BMC): CPU, pamiêæ, wentylatory, zasilacz, temperatura Pamiêæ operacyjna DDR333 SDRAM z ECC 6 gniazd DIMM maks. 12 GB, 2, 4 lub 6 modu³ów Porty we/wy 1 port szeregowy 1 z³¹cze PS/2 do klawiatury 1 z³¹cze PS/2 do myszy 2 z³¹cza USB z przodu, 3 z³¹cza USB 2.0 z ty³u 1 z³¹cze VGA 2 z³¹cza sieciowe Twarde dyski maks. 4 twarde dyski SCSI non hot plug: pojemnosci 36.7 GB, 73.4 GB, GB maks. 10 twardych dysków SCSI hot plug: pojemnosci 36.7 GB, 73.4 GB, GB System graficzny na p³ycie g³ównej ATI Rage XL, pamiêæ grafiki 8 MB SDRAM, maks. rozdzielczosæ x Cechy obudowy Typ obudowy: Obudowa standardowa lub typu wie a (rack) 3 kieszenie 5,25" z dostêpem z zewn¹trz 1 zasilacz sieciowy PFC 600 W, 230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz Akcesoria Klawiatura MAXDATA Keyboard Cherry Mysz optyczna Microsoft Wheel Mouse optical black Podrêcznik u ytkownika w jêzyku niemieckim, inne jêzyki na zamówienie MAXStart-CD z oprogramowaniem do zarz¹dzania i sterownikami, dokumentacj¹ itp. System operacyjny DR DOS Preload Atesty / normy Znak CE (zgodnosæ z Dyrektywami UE) GS (atest bezpieczeñstwa) EN55022 OdpornoSæ na zak³ócenia radioelektryczne EN55024 OdpornoSæ na zak³ócenia radioelektryczne EN60950 & 73/23/EEC Bezpieczeñstwo produktu Wymiary (szerokosæ x wysokosæ x g³êbokosæ) Obudowa stoj¹ca: 218 x 429 x 709 mm Obudowa typu rackmount: 19" x 5 jednostek wysokosci x 696 mm Warunki otoczenia Temperatura pracy +10 do +30 C WilgotnoSæ powietrza 95 % (bez kondensacji) Zintegrowany kontroler IDE Porty IDE: 1 port Interfejs U-DMA 100 Kontroler SCSI na p³ycie g³ównej Kontroler LSI 53C1020: 1 port RAID 0, 1 Interfejs Ultra 320 SCSI Napêdy DVD-ROM 16x/48x Karta sieciowa na p³ycie g³ównej 1 karta sieciowa Dual Intel 10/100/1.000 MBit/s 1 karta sieciowa Marvell Yukon 10/100/1.000 MBit/s

4 Opcje rozszerzeñ Kontroler SCSI RAID Kontroler MAXDATA MRCZCRX (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Kontroler Intel SRCU42L (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Kontroler ICP vortex GDT8x14RZ (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Kontroler ICP vortex GDT8x24RZ (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Serwis lokalny Komputer MAXDATA PLATINUM 3200 I jest sprzedawany standardowo z rocznym serwisem lokalnym z reakcj! nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. Modu³owy model serwisu umo liwia dostêp do licznych opcji rozszerzenia: Sieæ Karta sieciowa Intel Pro/1000MT Server Karta sieciowa Intel Pro/1000MF Server Napêd tasmowy (wewnêtrzny) do zabezpieczania danych Tandberg SLR 75 (SCSI) Tandberg SLR 140 (SCSI) Tandberg DLT VS160 (SCSI) HP LTO 2 Ultrium (SCSI) Cechy obudowy Zestaw wie owy 19" do zabudowy w szafie serwerowej 19" Prowadnica kablowa do zabudowy w szafie serwerowej 19" Napêd dyskietek 1.44 MB, 3,5" Napêd DVD-ROM/stacja dyskietek typu SlimLine do zabudowy w kieszeni 5,25" Zasilacz sieciowy 2 x 730 W PFC, hot-plug, z redundancj¹ 3 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00-18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. 4 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00-18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. Systemy operacyjne Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

5 Najwa niejsze cechy Przeznaczenie Dziêki wysokiemu poziomowi skalowalnosci, komputer MAXDATA PLATINUM 3200 I mo e spesnias wiele ró nych zadañ. Przyk³adowo wymienimy nastêpuj¹ce zastosowania: serwer sieci Web serwer aplikacji serwer grup roboczych serwer terminalowy Demand Based Switching Gdy zadana ilosæ obliczeñ jest niewielka, w razie potrzeby czêstotliwosæ taktowania procesorów mo e byæ zmniejszona z 3,0 GHz do 2,8 GHz, czemu towarzyszy niewielkie obni enie napiêcia j¹dra procesora. W konsekwencji powoduje to obni enie pracy ja³owej i umo liwia oszczêdzanie energii bez zmniejszenia wydajnosci komputera. Memory Mirroring mirroring pamiêci operacyjnej Mirroring pamiêci operacyjnej to jedna z mo liwosci zwiêkszenia spójnosci pamiêci. Wadliwy bit w pamiêci nie powoduje wówczas awarii systemu, poniewa zawsze dostêpna jest jego prawid³owa, zwierciadlana kopia. Dziêki temu, w razie wyst¹pienia wadliwego bitu, sprzêt jest w stanie przywróciæ prawid³owosæ danych w uszkodzonej pamiêci, wykorzystuj¹c ich zwierciadlane kopie. Wadliwy bit mo e wiêc wyst¹piæ tylko, gdy b³¹d wyst¹pi jednoczesnie w obu kopiach. Mirroring pamiêci operacyjnej nie tylko poprawia spójnosæ pamiêci, ale dziêki jednoczesnemu dostêpowi do obu modu³ów zwiêksza te szybkosæ dostêpu do pamiêci, co jest kolejnym pozytywnym skutkiem ubocznym zastosowania mirroringu pamiêci. Technologia Extended Memory 64 Technologia ta to jedna z wielu innowacji w serwerach MAXDATA nowej generacji. Rozszerzenie dotychczasowej architektury umo liwia adresowanie znacznie wiêkszej ilosci pamiêci. Ponadto procesory z technologi¹ Intel EM64T obs³uguj¹ 64-bitowe systemy operacyjne Microsoft, Red Hat i SuSE, a zarazem s¹ ca³kowicie kompatybilne z aktualnymi 32-bitowymi aplikacjami i systemami operacyjnymi. Najwa niejsze cechy Procesory Dual Intel Xeon" Technologia Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T) Demand Based Switching (DBS) i Intel SpeedStep" atwe eliminowanie b³êdów dziêki technologii Intel Light Guided Diagnostics Maks. 12 GB DDR333 SDRAM z ECC Obudowa wolnostoj¹ca lub obudowa do wie y 19" Opcja: rezerwowe zasilacze Zintegrowany kontroler SCSI Host RAID z obs³ug¹ funkcji RAID 0, 1 Opcja: kontroler MAXDATA MRCZCRX ROMB PCI-X

6 MAXDATA Sp. z o.o. Ursynów Business Park Ul. Puawska 303 PL Warszawa Telefon Wszystkie prawa, zmiany i b³êdy zastrze one. Nazwa MAXDATA, logo MAXDATA oraz uk³ad graficzny i dodatki do niniejszej broszury s¹ objête ochron¹ praw autorskich. Microsoft i Windows to zastrze one znaki towarowe nale ¹ce do Microsoft Corporation. Intel to zarejestrowany znak towarowy nale ¹cy do Intel Corporation.

Du o mocy na ma³ej przestrzeni. MAXDATA PLATINUM Server 1500 IR

Du o mocy na ma³ej przestrzeni. MAXDATA PLATINUM Server 1500 IR Du o mocy na ma³ej przestrzeni MAXDATA PLATINUM Server 1500 IR MAXDATA PLATINUM Server 1500 IR: Du o mocy na ma³ej przestrzeni Wyposa enie standardowe Od produktów w bran y IT oczekuje siê spe³niania najró

Bardziej szczegółowo

To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I

To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange MAXDATA PLATINUM Server 5220 I MAXDATA PLATINUM Server 5220 I: To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange Wyposa enie standardowe MAXDATA

Bardziej szczegółowo

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach MAXDATA PLATINUM Server 820 R MAXDATA PLATINUM 820 R: Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 820 R to serwer zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Multitalent dla wymagających. Notebook MAXDATA PRO 6100 I

Multitalent dla wymagających. Notebook MAXDATA PRO 6100 I Multitalent dla wymagających Notebook MAXDATA PRO 6100 I MAXDATA PRO 6100 I Multitalent dla wymagających Wyposażenie standardowe PRO 6100 I doskonale spełnia wymagania mobilnego biznesu w górnym segmencie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Oferowany sprzęt musi spełniać parametry nie gorsze niż podane poniżej:

Zadanie Oferowany sprzęt musi spełniać parametry nie gorsze niż podane poniżej: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 2) 1) Przedmiotem Szczegółowy z wymienionego licencjonowanym na opis zamówienia formularzach oprogramowaniem techniczny cenowych jest poszczególnych dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

IBM BladeCenter: właściwy wybór

IBM BladeCenter: właściwy wybór Otwarte, nieskomplikowane i ekologiczne serwery dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach IBM BladeCenter: właściwy wybór Najwa niejsze informacje Wdrażanie innowacji w ramach elastycznej architektury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 25.05.20011r pytanie 23 i 27.

Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 25.05.20011r pytanie 23 i 27. SP ZOZ.II.1.3./ZP-15-PN/2011 Rzeszów, dnia 27.05.2011r. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów biochemicznych, odczynników

Bardziej szczegółowo

Idealny notebook dla początkujących. Notebook MAXDATA ECO 4000 A

Idealny notebook dla początkujących. Notebook MAXDATA ECO 4000 A Idealny notebook dla początkujących Notebook MAXDATA ECO 4000 A MAXDATA ECO 4000 A Idealny notebook dla początkujących Cechy produktu Centralnym szczegółem technicznym komputera ECO 4000 A jest mobilny

Bardziej szczegółowo

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie Katalog Produktów 2010 Komputery / Serwery / Oprogramowanie Serwery Actina Solar Firma ACTION S.A., działająca na rynku IT od 1991 roku, systematycznie rozszerza swoja ofertę. Marka Actina została wprowadzona

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia: Klaster obliczeniowy. Załącznik r 1 do SIWZ r: ZP-2401-6/09

Opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia: Klaster obliczeniowy. Załącznik r 1 do SIWZ r: ZP-2401-6/09 Załącznik r 1 do SIWZ r: ZP-2401-6/09 Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Klaster obliczeniowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego klastra obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer 1 szt. Obudowa Płyta główna Chipset płyty głównej Procesor Ilość zainstalowanych procesorów Pamięć RAM Minimalne wymagania Typu Rack

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne 4

Urządzenia peryferyjne 4 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz................... 4.02-4.03 Zasilacz................ 4.04-4.05 Obudowa / Obudowa serwer.... 4.05 Obudowy SCSI / IEEE 1394....... 4.06 Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Sprzęt komputerowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Sprzęt komputerowy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego wymienionego sprzętu i oprogramowania w żądanych ilościach wg przedstawionych parametrów

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IBM BladeCenter

Rozwiązania IBM BladeCenter Innowacyjna technologia modularna zapewnia wyjątkową wydajność, gęstość instalacji i dostępność po przystępnych cenach Rozwiązania IBM BladeCenter instalować wysokowydajne, pracy 2-procesorowe serwery

Bardziej szczegółowo