Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520"

Transkrypt

1 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520

2 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie elastycznosæ serwera Sredniej klasy z wydajnosci¹ technologii Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T). Nowoczesne podzespo³y zapewniaj¹ optymalne wsparcie dla 64- bitowych aplikacji i systemów operacyjnych. MAXDATA PLATINUM 520 to idealne rozwi¹zanie dla oddzia³ów biur, filii oraz ma³ych i Srednich przedsiêbiorstw. Równie pozosta³e czêsci sk³adowe serwera PLATINUM 520 s¹ dobrane pod k¹tem wysokiej wydajnosci. Nowoczesny chipset Intel E7320 jest wyposa ony w funkcje wydatnie zwiêkszaj¹ce przepustowosæ wewnêtrzn¹ systemu. Szyna systemowa (FSB) z taktowaniem 800 MHz oraz magistrala PCI Express" ³¹cz¹ gniazdo PCI Express" i drug¹ zintegrowan¹ kartê sieciow¹ zapewniaj¹c szczególnie wysok¹ przepustowosæ danych. Ponadto chipset Intel E7320 obs³uguje najnowsz¹ rodzinê procesorów Intel Xeon". Nowa generacja procesorów jest wyposa ona w system redukcji poboru energii (Demand-Based-Switching DBS z technologi¹ Enhanced Intel SpeedStep". Technologia ta daje procesorom mo liwosæ dynamicznego dopasowania mocy obliczeniowej do zapotrzebowania i wskutek tego znaczne obni enie poboru energii. Dodatkowo dalszy rozwój technologii wielow¹tkowej powoduje wzrost wydajnosci ca³ego systemu do 30 %. Bogate opcje rozbudowy serwera MAXDATA PLATINUM 520 gwarantuj¹ szczególnie wysokie bezpieczeñstwo inwestycji. Dodanie drugiego procesora i rozszerzenie pamiêci dyskowej daj¹ mo liwosæ swobodnego dostosowywania konfiguracji sprzêtowej do rosn¹cych wymagañ. Zale nie od zakresu zastosowania serwer MAXDATA PLATINUM 520 mo e zostaæ wyposa ony w osiem dysków twardych S-ATA lub cztery dyski twarde SCSI umo liwiaj¹ce korzystanie z zasobów pamiêci maks. 2 TB (S-ATA) lub 584 GB (SCSI). Dostarczona p³yta CD MAXStart w znaczny sposób upraszcza uruchomienie serwera. Kreator instalacji ze zintegrowan¹ kontrol¹ postêpu instaluje nie tylko system operacyjny, lecz konfiguruje równie sprzêt. Serwer MAXDATA PLATINUM 520 zale nie od wymagañ mo na montowaæ w obudowie wolnostoj¹cej lub w szafie przemys³owej oraz wyposa yæ w nadmiarowy zasilacz.

3 Fakty Procesory Maksymalnie dwa procesory Intel Xeon", taktowanie maks. 3,6 GHz 800 MHz Front Side Bus FC-mPGA2 (socket 604) 1 MB pamiêci Cache poziomu 2 System Intel Server Manager Chipset Intel E gniazdo PCI Express" x4 2 gniazda 64 Bit / 66 MHz PCI-X 2 gniazda 32 Bit / 33 MHz PCI Zarz¹dzanie sprzêtem (BMC): CPU, pamiêæ, wentylator, zasilacz, temperatura Pamiêæ DDR400 SDRAM z ECC 4 gniazda DIMM maks. 4 GB w 1, 2 lub 4 modu³ach Porty I/O 1 x szeregowy 1 x PS/2 klawiatura 1 x PS/2 mysz 2 x port USB z przodu obudowy, 2 x port USB 2.0 z ty³u obudowy 1 x port VGA 1 x interfejsy sieciowa Dyski twarde maks. 8 x S-ATA, wymianie podczas pracy pojemnosci: 80 GB, 120 GB, 160 GB maks. 4 x SCSI, wymianie podczas pracy pojemnosci: 36,7 GB, 73,4 GB, 146,0 GB Karta grafiki zintegrowana z p³yta g³ówn¹ ATI Rage XL, pamiêæ 8 MB SDRAM, maks. rozdzielczosæ x Obudowa Typ obudowy: wolnostoj¹ca lub do monta u w szafie przemys³owej 1 x wnêka zewnêtrzna 3,5" 3 x wnêki zewnêtrzne 5,25" 1 x zasilacz 450 W PFC, 230 V/50 Hz lub 115 V/60 Hz Wyposa enie klawiatura MAXDATA Cherry Mysz optyczna Microsoft Wheel Mouse (czarna) Tpodrêcznik w jêzyku niemieckim, inne wersje jêzykowe na yczenie Software PLATINUM Management CD ze sterownikami, dokumentacj¹ itp. system operacyjny DR DOS Preload Certyfikaty/standardy Coznaczenie CE zgodne z dyrektywami UE oznaczenie GS odpornosæ na zak³ócenia EN55022 odpornosæ na zak³ócenia EN55024 bezpieczeñstwo produktu EN60950 & 73/23/EEC Wymiary (szer. x wys. x glêb.) obudowa wolnostoj¹ca: 220 x 620 x 425 mm obudowa do monta u w szafie przemys³owej: 19" x 5 U x 425 mm Warunki eksploatacji temperatura otoczenia +10 do +30 C wilgotnosæ powietrza 95 % (bez skraplania) Zintegrowany kontroler IDE porty IDE: 2 interfejs U-DMA 100 Zintegrowany interfejs S-ATA porty S-ATA: 2 porty, maks. 2 dyski twarde, RAID Level 0 i 1, wy³¹cznie dla Windows Napêdy DVD-ROM 16-/48-krotny stacja dyskietek 1,44 MB Karta sieciowa zintegrowana z p³yta g³ówn¹ Intel karta sieciowa 10/100/1.000 MBit/s

4 Opcje rozszerzeñ Kontroler S-ATA RAID kontroler 3Ware Escalade" , 4 porty kontroler 3Ware Escalade" , 8 porty Serwis lokalny Komputer MAXDATA PLATINUM 520 jest sprzedawany standardowo z rocznym serwisem lokalnym z reakcj! nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. Modu³owy model serwisu umo liwia dostêp do licznych opcji rozszerzenia: Kontroler SCSI RAID kontroler Intel SRCU42L (RAID 0, 1, 4, 5, 10) kontroler ICP vortex GDT8114RZ (RAID 0, 1) kontroler ICP vortex GDT8514RZ (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Karty sieciowe karta sieciowa Intel Pro/1000MT Server karta sieciowa Intel Pro/1000MF Server Napêdy tasmowe (wewnêtrzne) SONY AIT SDX-420CR (ATAPI) Tandberg SLR 75 (SCSI) Tandberg SLR 140 (SCSI) Tandberg DLT VS160 (SCSI) Napêdy optyczne napêd IDE DVD-RW Obudowa dwa nadmiarowe zasilacze PFC 460 W PFC, wymienialne podczas pracy 3 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. 4 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. Systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition RedHat Linux 9.0 Professional SuSE Linux Enterprise Server 8.0 SuSE Linux 9.1 Professional W obszernej dokumentacji, do³¹czanej do ka dego serwera, mo na znalexæ dane kontaktowe kompetentnych doradców z Centrum Pomocy Technicznej dla Serwerów MAXDATA.

5 Najwa niejsze cechy Zakres zastosowania Serwer MAXDATA PLATINUM 520 dziêki du ej skalowalnosci mo e przej¹æ szerokie spektrum zadañ. Wybrane przyk³ady to: serwer plików/ wydruku serwer aplikacji serwer poczty elektronicznej serwer terminala równie przy wy³¹czonym serwerze lub niedzia³aj¹cym systemie operacyjnym. Oprogramowanie do zarz¹dzania serwerem stale kontroluje sprzêt i restartuje serwer w razie awarii systemu operacyjnego. Zarz¹dzanie sieci¹ i systemem mo e obj¹æ kompleksowo równie serwer, co daje mo liwosæ zarz¹dzania ca³¹ infrastruktur¹ IT z jednej konsoli. Mechanizm zarz¹dzania ma dostêp do serwera bez wzglêdu na poziom obci¹ enia systemu operacyjnego i nawet wtedy, gdy nie mo na go wywo³aæ wskutek b³êdu. PCI Express TM Serwer MAXDATA PLATINUM 520 bazuje na chipsecie Intel E7320 ze zintegrowan¹ magistral¹ PCI Express". W tej technologii zwiêkszona zosta³a wydajnosæ przy zachowaniu kompatybilnosci systemu. System operacyjny oraz aplikacje nie musz¹ byæ dopasowywane do nowego interfejsu za pomoc¹ sterowników. PCI Express" oferuje te same funkcje w fazie inicjalizacji systemu operacyjnego przy ustalaniu zasobów, jak ustalanie zakresów pamiêci zakresów I/O i przerwañ. Gwarantuje to pe³n¹ kompatybilnosæ systemów operacyjnych. Praktyczne korzysci s¹ oczywiste. Karty sieciowe i kontroler komunikuj¹ siê bezposrednio za pomoc¹ magistrali PCI Express" bez potrzebny korzystania z uk³adów mostkowych. Zarz¹dzanie serwerem Zintegrowane mechanizmy zarz¹dzania serwerem powoduj¹, i zbêdny jest dodatkowy sprzêt do zdalnego administrowania. Mechanizmy zarz¹dzania obejmuj¹ ponad 200 elementów i kontroluj¹ czynniki krytyczne, takie jak napiêcie, temperatura i praca wentylatora. Zintegrowane mechanizmy zarz¹dzania serwerem gwarantuj¹ pracê wszystkich elementów zgodnie ze specyfikacj¹ producenta oraz w³asciwe dzia³anie wentylatorów. Rozpoznawane s¹ automatycznie m.in. przegrzanie procesorów, b³êdy pamiêci i nieuprawnione ingerencje w dzia³anie sprzêtu. Mechanizm zarz¹dzanie serwerem jest zasilany tak e w trybie uspienia serwera (standby), tote pozostaje aktywny Najwa niejsze cechy Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) Demand Based Switching (DBS) z Intel SpeedStep" dyski twarde S-ATA lub SCSI maks. 8 dysków twardych S-ATA, wymienialne podczas pracy lub maks. 4 dysków twardych U320 SCSI, wymienialne podczas pracy maks. 4 GB DDR400 SDRAM z ECC obudowa wolnostoj¹ca lub do monta u w szafie przemys³owej S-ATA RAID 0, zingegrowane z p³yt¹ g³ówn¹, wy³¹cznie dla Windows

6 MAXDATA Sp. z o.o. Ursynów Business Park Ul. Puawska 303 PL Warszawa Telefon Wszystkie prawa, zmiany i b³êdy zastrze one. Nazwa MAXDATA, logo MAXDATA oraz uk³ad graficzny i dodatki do niniejszej broszury s¹ objête ochron¹ praw autorskich. Microsoft i Windows to zastrze one znaki towarowe nale ¹ce do Microsoft Corporation. Intel to zarejestrowany znak towarowy nale ¹cy do Intel Corporation.