INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2

2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw (SOHO). Serwer w prosty sposób umoŝliwia przechowywanie i dystrybucję danych w sieci. Wbudowane porty gigabit Ethernet zwiększają wydajność sieci umoŝliwiając szybką transmisję i udostępnienie danych pomiędzy komputerami wyposaŝonymi w systemy operacyjne: Windows, Unix/Linux, Apple OS X. Urządzenie posiada wygodny interfejs konfiguracyjny, dostępny w kilku językach obsługi. OstrzeŜenie NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia (np. uŝywać tylko ekranowanych przewodów do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym). Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania oraz prawidłowej obsługi. Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - serwer plików N3200, - kabel zasilający, - 2 przyłącza RJ45, - kabel USB 2.0, - oryginalna skrócona instrukcja obsługi, - płyta CD z instrukcjami obsługi w języku angielskim, - płyta CD z programem DriveClone3, - zestaw montaŝowy, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis urządzenia z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i uŝytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa UŜywanie urządzenia jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. NaleŜy stosować się do poniŝszych zaleceń: gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania, nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika, prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, upewnić się, Ŝe urządzenie umieszczone jest na prostej powierzchni, 2

3 urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. Uwaga: Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Budowa urządzenia 4.1. Przedni panel Element Dioda zasilania Dioda WAN Dioda LAN Dioda HDD1 / HDD2 / HDD3 Port USB Znaczenie Światło niebieskie włączone zasilanie Światło zielone zestawienie łącza Światło pomarańczowe (pulsowanie) przesyłanie danych Światło zielone zestawienie łącza Światło pomarańczowe (pulsowanie) przesyłanie danych Światło zielone podłączony dysk HDD1 / HDD2 / HDD3 Światło pomarańczowe (pulsowanie) przesyłanie danych Port USB 2.0 słuŝy do podłączenia takich urządzeń jak np.: kamera cyfrowa, dysk USB, drukarka USB 3

4 Włącznik Wyświetlacz LCD Przycisk przewijania w dół Przycisk przewijania w górę Przycisk zatwierdzania [ENTER] Przycisk anulowania [ECS] Światło niebieskie włączone zasilanie Wyświetlenie aktualnego statusu urządzenia i komunikatów Wykorzystywane przy przewijaniu komunikatów na wyświetlaczu LCD Potwierdzenie informacji wyświetlanych na wyświetlaczu LCD Opuszczenie aktualnego menu na wyświetlaczu LCD 4.2. Tylni panel Element Port esata Port USB Port WAN Port LAN Slot PCI Wentylator Gniazdo zasilania Przycisk RESET Znaczenie Port rozszerzeń do przechowywania danych Port USB 2.0 słuŝy do podłączenia takich urządzeń USB jak np.: kamera cyfrowa, dysk USB, drukarka USB Port WAN port do podłączenia z siecią Ethernet poprzez router lub przełącznik Port uŝywany do współdzielenia danych w sieci LAN Port zastrzeŝony dla przyszłej rozbudowy Wentylator schładzający urządzenie Gniazdo do podłączenia kabla zasilającego Kasowanie ustawień urządzenia; aby przywrócić ustawienia fabryczne adresu IP i hasła administracyjnego, naleŝy wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk podczas włączania urządzenia 4

5 5. Instalacja sprzętu 5.1. Zasilanie Serwer plików jest zasilany poprzez zewnętrzny zasilacz AC/DC. NaleŜy podłączyć zasilacz wraz z adapterem do gniazda urządzenia oraz do sieci prądu zmiennego 230V 50Hz przy uŝyciu kabla zasilającego MontaŜ Aby poprawnie podłączyć urządzenie naleŝy: - zdjąć przedni panel urządzenia, - odkręcić śruby mocujące szyny, - wysunąć szyny i przymocować do nich dyski SATA, - wsunąć dyski do urządzenia, - przykręcić śruby, - zamocować przedni panel urządzenia Podłączenie okablowania Aby poprawnie podłączyć okablowanie naleŝy: - podłączyć kabel sieciowy do portu WAN urządzenia, - podłączyć kabel zasilający do gniazda DC IN urządzenia, - włączyć urządzenie Środowisko pracy Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. NaleŜy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.). 6. Oprogramowanie 6.1. Instalacja przy uŝyciu kreatora Setup Wizard Na płycie CD dołączonej do urządzenia, znajduje się oprogramowanie umoŝliwiające jego konfigurację. Aby zainstalować program naleŝy: - włoŝyć płytę CD do napędu, pojawi się ekran powitalny, - kreator Setup Wizard uruchomi się automatycznie, urządzenia Thecus będące w sieci zostaną wykryte; - wybrać z listy serwer do konfiguracji, następnie nacisnąć przycisk Next; 5

6 - wpisać nazwę uŝytkownika i hasło; domyślne wartości to: admin; następnie wybrać przycisk Next; - wpisać adres sieciowy urządzenia. JeŜeli przełącznik sieciowy lub router jest skonfigurowany jako serwer DHCP, naleŝy zaznaczyć opcję IP Type: DHCP, aby urządzeniu automatycznie przydzielany był adres IP. W przeciwnym wypadku naleŝy określić Adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz serwer DNS. Następnie wybać Next. - wybrać FTP Serwer, następnie nacisnąć przycisk Next; 6

7 - wybrać poziom RAID macierzy dyskowej, następnie nacisnąć przycisk Next; - zmienić domyślne hasło administracyjne, następnie wybrać przycisk Apply; - aby skonfigurować kolejne urządzenie, naleŝy wybrać Setup Other Device. Naciśnięcie przycisku Start Browser spowoduje otworzenie w przeglądarce internetowej głównego okna konfiguracji urządzenia. Aby zakończyć instalację, naleŝy wybrać Exit. 7

8 Uwaga: Kreator instalacji przeznaczony jest dla systemów operacyjnych Windows XP/2000 oraz Mac OSX lub nowszych Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową Aby otworzyć okno konfiguracyjne naleŝy w polu adresowym przeglądarki internetowej wpisać domyślny adres IP urządzenia: Następnie wpisać nazwę uŝytkownika i hasło. Wartości domyślne: Username: admin Password: admin Adres sieciowy komputera uŝywanego do konfiguracji serwera plików musi być następujący: Adres IP komputera: x, gdzie x naleŝy do przedziału od 1 do 245, oraz x 100. Pojawi się główne okno konfiguracyjne: 8

9 Menu główne urządzenia posiada następujące opcje: STATUS wyświetlenie aktualnego statusu urządzenia, STORAGE informacje i ustawienia dysków sieciowych zainstalowanych w urządzeniu, NETWORK informacje i ustawienia połączenia sieciowego, dostępne usługi sieciowe, ACCOUNTS konfiguracja ustawień uŝytkowników i grup, SYSTEM informacje o ustawieniach systemu N3200, LANGUAGE wybór języka obsługi. 7. Konserwacja Urządzenie nie wymaga Ŝadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 8. Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagro- Ŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 9

10 9. Specyfikacja techniczna Serwer N3200 Numer Atel #06330 Obsługiwane dyski twarde Obsługiwane pojemności dysków Monitorowanie kondycji dysków RAID Port esata Zarządzanie uprawnieniami Przydział dysku (quota) Tworzenie kopii zapasowej Porty USB Obsługiwane urządzenia USB Porty sieciowe Adresacja IP Obsługiwane protokoły sieciowe Wspierane systemy operacyjne Autentykacja Pozostałe 3x 3.5" SATA II HDD, Hot-swappable GB Nie RAID 0/1/5/6/10 and JBOD, Auto Rebuild, Hot Swappable, Hot Spare, Disk Roaming, RAID Level Migration, RAID Expansion 1x esata uprawnienia uŝytkownika dla folderu, uprawnienia uŝytkownika dla pliku, folder publiczny tak; na folder tak, oprogramowanie dla Windows i MAC OS 2x USB 2.0 (A) zewnętrzny dysk twardy, pamięć przenośna, drukarka (IPP), kamera internetowa 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 stały adres IP, dynamiczny adres IP, PPPoE, DDNS, agregacja łącza na wypadek awarii (802.3ad) CIFS/SMB (Microsoft Networks), AFP 3 (Apple File Protocol), udostępnianie przez HTTP/HTTPS Microsoft Windows NT/2000/XP/2003, Unix/Linux/BSD, MAC OS X, OS 9, OS 8.6 lokalne konto, domena Microsoft NT, Microsoft Active Directory Web Photo Server Procesor Freescale 8347 Pamięć Zarządzanie Powiadamianie o zdarzeniach Panel LCD Diody LED Wsparcie dla UPS Obudowa Wymiary Zasilanie Certyfikaty Producent 256 MB www , głośnik podstawowa konfiguracja, monitoring statusu 6x LED, (Zasilanie; 2x Sieć; 3x dysk) Tak wolnostojąca, metal 210x180x250 mm zewnętrzne, ~230V AC 50Hz CE, FCC, BSMI Thecus 10

11 11

12 Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych zapraszamy do odwiedzenia strony Atel Electronics dr/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER Autor Tomasz Wężyk Piotrków Trybunalski środa 18 luty 2015 1 Aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji urządzenia o nazwie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A Instrukcja Obsługi Tester sieciowy TPT-8020A #07700 wersja 1.3 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wygląd... 4 3 Weryfikacja... 5 3.1 Zawartość pudełka... 5 3.2 Zasilanie... 5 3.3 Włączanie urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage www.humanmedia.pl Wersja 1.1 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2008 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez zgody firmy Human

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi

ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5 USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi ASMAX Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki

Bardziej szczegółowo