DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód"

Transkrypt

1 DLACZEGO KONGRES? Czy rodzące się na naszych oczach Partnerstwo Wschodnie, nowe ramię Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, ma szansę ustrzec się błędów Unii Europejskiej? A może właściwiej byłoby inaczej sformułować to pytanie: Czy stać nas, obywateli państw, które niedawno wyzwoliły się z obręczy zniewolenia socjalistycznego obozu przyjaźni, na przezwyciężenie resentymentów historycznych oraz słabości wynikających z kompleksu zapóźnienia i krótkiej lub nieciągłej tradycji samostanowienia, by budować Partnerstwo Wschodnie od początku także jako wspólny projekt kulturowy? Adresatem nieco tylko inaczej sformułowanego pytania powinni być obywatele państw z zachodniej strony granicy Schengen: Czy Europę dzisiaj stać na realizację programu sąsiedzkiego partnerstwa, który nie marginalizowałby kultury czyniąc z niej domenę jedynie państw narodowych i nie znajdując dla niej miejsca w długofalowej strategii budowania partnerskiego sąsiedztwa? Zaznaczmy na marginesie, że projekt kulturowy, o którym tu myślimy, nie kwestionuje wagi kultury narodowej i odpowiedzialności państwa za nią; kwestionuje natomiast wyłączność takiego traktowania kultury i pozbawienie jej przez to możliwości realizowania się w wymiarze ponadnarodowym, szczególnie w wymiarze europejskim. Jest bowiem niepodważalne, że zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnych ambicji cywilizacyjnych kraje Partnerstwa Wschodniego są częścią kultury europejskiej. Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód 1

2 DLACZEGO LUBLIN? Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej, leży blisko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Dzięki dogodnemu położeniu na granicy Wschodu i Zachodu Europy, na przecięciu starych szlaków komunikacyjnych i kulturowych, od wieków pełni rolę bramy pomiędzy tymi dwoma światami. Wierni wartości dziedzictwa kulturowego, odpowiadając na wyzwania współczesności, traktujemy priorytetowo współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego. Odkrycie bogactwa kultury wschodnich rejonów Europy daje szanse na to, by Europa znów oddychała dwoma płucami Wschodu i Zachodu. Lublin, jak niegdyś w historii, potrafi łączyć te różnorodne wpływy, staje się miejscem przepływu kultur, tworzy przestrzeń dla ich twórczego dialogu, lecząc skutki wielu dekad wzajemnej izolacji jako europejskie Centrum Kompetencji Wschodnich. PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY W Lublinie budujemy Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy. Czujemy się na tym polu reprezentantem Polski, ale także Unii Europejskiej. Między Lublinem i naszymi przyjaciółmi z Europy Wschodniej biegnie tysiące połączeń, kwitnie realna wymiana na wszystkich poziomach, rozbudowują się sieci współpracy. Dla wszelkiego rodzaju inicjatyw z Zachodu i Wschodu jesteśmy prawdziwym pomostem, przebiegającym ponad barierą linii Schengen. Nasze doświadczenie dialogu międzykulturowego chcemy przekazać dalej, podzielić się nim z partnerami z krajów Unii Europejskiej. Kultura dla Partnerstwa Wschodniego to również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski Wschodniej i Europy Wschodniej jako dynamicznie rozwijającego się regionu z dużym nowoczesnym potencjałem artystycznym i kulturowym. 2

3 ORGANIZACJA KONGRESU Organizując Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego chcemy stworzyć przestrzeni do wymiany myśli zaproszonych do współpracy partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i know-how, wreszcie realizację wspólnych projektów, zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturalnych. W myśleniu o kulturze sięgamy do przeszłości, myśląc o przyszłości. Misją Kongresu jest inspirowanie obiegu kultury ponad granicami, przekazywanie idei i doświadczeń w obu kierunkach oraz wspólne budowanie tożsamości Europy Wschodniej. To współdziałanie na rzecz wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł, wzajemnego inspirowania i poznawania aktualnej rzeczywistości poprzez prezentacje sztuki współczesnej po obydwu stronach granicy. To partnerstwo kulturowe w praktycznych działaniach poszerzających formułę dialogu na temat wartości europejskich. Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany kreśląc nowe modele współpracy. Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk. 3

4 KONGRES Podczas Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego w roku 2011 wypracowaliśmy pierwsze rekomendacje, pokazujące drogę do tworzenia Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Ustanowiliśmy dwuletni cykl organizacji Kongresów oraz wyznaczyliśmy zadania na pracę pomiędzy Kongresami. Pełny tekst Rekomendacji: -kongres-kultury-partnerstwawschodniego/rekomendacje Najważniejszym zadaniem pracy pomiędzy Kongresami stało się zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego której walne zebranie odbędzie się podczas II Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, w październiku 2013 roku. Rekomendacje Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego opracowane przez think-tank Kongresu zawierały postulaty postawione przez jego uczestników: ponad 300 twórców, menadżerów i animatorów kultury, przedstawicieli ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, mediów z 17 krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Łączy nas wspólne przekonanie, że kultura jest szczególnie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczny i ekonomiczny, budującym dialog ponad granicami i otwierającym nowe możliwości. Dlatego apelujemy o budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączającej kraje Partnerstwa Wschodniego i respektującej ich różnorodność w sferze prawnej, społecznej i ekonomicznej; większe zaangażowanie organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego w budowanie europejskiej polityki sąsiedztwa, stworzenie profesjonalnych programów edukacyjnych i mechanizmów finansowych dla artystów i praktyków kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego, ułatwienie współpracy kulturalnej i mobilności artystów i menadżerów kultury między Partnerstwem Wschodnim a Unią Europejską. 4

5 KONGRES 2013 Beneficjenci Kongresu 600 uczestników 55 panelistów i facylitatorów 80 członków powstającej Sieci Kultury Partnerstwa Wschodniego 100 zaproszonych specjalnych gości Projektując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zaprosiliśmy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury. Obrady i warsztaty przygotujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników a sam Kongres ustanowi platformę porozumienia, tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Pierwsze kongresowe sesje dyskusyjne skoncentrowane będą na tematach zaproponowanych przez międzynarodową Radę Programową Kongresu. Sesje te dążyć będą do wypracowania problemów i zaleceń, które następnie zostaną opracowane podczas warsztatów, prowadzonych w kilkunastu niewielkich grupach roboczych. Ich efektami, zorientowanymi na praktykę i wdrażanie, staną się rekomendacje Kongresu, czyli propozycja koncepcji wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego o program kulturowy: istotny, wymierny i oparty na wielostronnym, równorzędnym partnerstwie. Rekomendacje, po ich przedyskutowaniu przez całe gremium podczas spotkania podsumowującego, zostaną opracowane przez think-thank Kongresu. 5

6 OBSZARY TEMATYCZNE KONGRESU 1. Kultura zaangażowana społecznie wspieranie procesów prodemokratycznych kultura niezależna a społeczeństwo obywatelskie a instytucje państwowe współpraca: twórcy kultury - samorządy lokalne - organizacje pozarządowe miasto jako środowisko zmiany kultura dla rozwoju małych ojczyzn decentralizacja kultury prospołeczne praktyki kultury sztuka a polityka globalne/lokalne instytucjonalizacja sztuki i kultury 2. Kultura dla rozwoju kultura a rozwój od art & business do culture & business przemysły kreatywne i ekonomika kultury finansowanie kreatywności społeczna odpowiedzialność biznesu kreatywne technologie, polityki, strategie miast i regionów społeczeństwo kreatywne a nowe formy duchowości kreatywność i innowacyjność 3. Kultura nowych kompetencji kształcenie nowych twórców kultury dla rozwoju i zmiany społecznej kształcenie kompetencji międzykulturowych, interdyscyplinarnych, menadżerskich, nowych mediów i in. projektowanie edukacji medialnej (programy edukacyjne, wykluczenia społeczne, otwarta kultura) formy kształcenia nowych kompetencji: reforma programów uczelni wyższych i kształcenie niezależne (szkoły liderów, szkoły letnie, warsztaty, edukacja on-line) kompetencje niezbędne dla zmiany społecznej 4. Kultura nowych technologii cyfryzacja jako wyzwanie kulturowe (rozwój technologiczny jako priorytet społeczny, Europa dwóch prędkości technologicznych) estetyka i ekologia techniki (sztuka mediów, zwrot energetyczny, ekologia a komunikacja i media) wykorzystanie nowych technologii w praktykach kulturowych kultura jako środowisko komunikacji i mediów kulturalne manifestacje technologii mediów nowe technologie a uspołecznienie kultury 6

7 5. Kultura i tożsamość europejska tożsamość Wschodu dialog kulturowy Wschodu i Zachodu perspektywa przyszłości tworzenie dużych narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe nowe formy duchowości w świecie poprzemysłowym, postsowieckim i ponowoczesnym tożsamość kulturowa problem współczesnej samoidentyfikacji kulturowej polityka pamięci i zapomnienia Walne spotkanie Sieci Współpracy Kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego Sieć stwarza możliwość spotkania praktyków i organizacji kulturalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, ma służyć do rozwoju współpracy ponad granicami. Gromadzi głównie przedstawicieli kultury niezależnej i organizacji non-profit, niesformalizowane grupy i indywidualnych artystów i aktywistów, nie wykluczając instytucji samorządowych i państwowych. Tworzona sieć jest żywym organizmem, nie zaś instytucją, to inicjatywa oddolna, nie narzucająca żadnych odgórnych rozwiązań, o demokratycznej strukturze, ze szczególnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Zadaniem sieci na arenie międzynarodowej będzie reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego. Kongres będzie również miejscem konkretnych działań artystycznych podczas Festiwalu Integracji Kultur Partnerstwa Wschodniego. To prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk kulturowych ukazujące różnorodność współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego. Obszary programowe Festiwalu Integracje mediacje: Wschodnie Dźwięki Muzyka Dez-Orientalna Platforma Białoruskiego Teatru Ruchu Liman Ii Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej Sztuka Zaangażowana W Przestrzeni Publicznej Mindware Europy Wschodniej Connected By The Border Przestrzenie Miast Wschodu Obrazy Designu Bazar Wschodnich Wydawnictw Wschodni Kanon Kina Wschodni Świat Baśni 7

8 RADA PROGRAMOWA KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO KRZYSZTOF CZYŻEWSKI Przewodniczący Rady Programowej Praktyk idei, animator kultury, aktor, poeta eseista. Zainicjował powstanie Ośrodka Pogranicze sztuk, kultur, narodów którego jest dyrektorem. Był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP, Rady Kultury UNESCO-Polska, Rady Programowej Kraków 2000 Europejska Stolica Kultury, Rady Polsko-Litewskiej Fundacji im. A. Mickiewicza oraz Zarządu Fundacji im. Czesława Miłosza na Litwie, prezydent Europejskiej Sieci Centrów Literatury HALMA. Za dotychczasową pracę otrzymał wiele nagród: Fundacji POLCUL (Melbourne 1992), nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego (Warszawa 1992), paryskiej Kultury za rok 1996, nagrodę im. Gabora Bethlena dla człowieka Europy Środkowej (Budapeszt 1998), nagrodę Małego Berła Kultury Polskiej przyznanej przez Jerzego Giedroycia w 1999 r., Medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny w 2000 r., Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie w 2000 r. oraz Międzynarodową Nagrodę im. Aleksandra Langera w 2004 r. Ponadto otrzymał Order Giedymina (2001 r., za wkład w rozwój współpracy między Polską i Litwą), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie tworzy Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, mieszczące się, w dworku należącym w przeszłości do rodziny Czesława Miłosza, na granicy polsko-litewskiej. W latach pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury Kandydat. Od lipca 2012 dyrektora artystycznego ESK Wrocław VAHRAM AGHASYAN / ARMENIA Artysta malarz, fotografik, grafik, designer, specjalista od nowych mediów. W latach uczęszczał do Yerevan College of Arts, w 1999 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Erewaniu. W latach dziewięćdziesiątych pracował jako grafik wolny strzelec, następnie w redakcji armeńskiego miesięcznika Garoun. W latach był nauczycielem przedmiotów artystycznych w szkole w miejscowości Koghb. Od 2006 uczy w instytucie artystycznym będącym częścią kompleksu edukacyjnego mkhitar sebastaci. OLEKSANDR BUTSENKO / UKRAINA Dyrektor Centrum Rozwoju Demokracja przez Kulturę w Kijowie. Doradca Komisji Kultury ukraińskiej Werchownej Rady (parlamentu) i członek Europejskiego Parlamentu Kultury. Jest niezależnym ekspertem w dziedzinie polityki kulturalnej, autorem opracowań i analiz przygotowywanych na zlecenie Parlamentu Ukrainy i Rady Europy. Współpracuje z Compendium Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net). Był jednym z inicjatorów Społecznej Rady ds. Kultury. Brał udział w przygotowaniu i wdrażaniu założeń Ramy Polityki Kulturalnej Ukrainy na lata Jest inicjatorem programów rządowych związanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi. Publicysta i tłumacz wielu publikacji wydanych na Ukrainie od prozy poprzez poezje do filozofii społecznej i publikacji ekonomicznych (np. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie K.Poppera, Policy Paradox D.Stone, itp.). Jest inicjatorem i redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego Dialog, poświęconego teorii i praktyki polityki kulturalnej i rozwoju kultury w Europie. ANDREI KHADANOWICH / BIAŁORUŚ Poeta, literaturoznawca i krytyk, pisarz i tłumacz z angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Przekładał m.in. poezje Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Charles a Baudelaire a i Stéphane a Mallarmégo. Od 2008 roku jest prezesem białoruskiego PEN Clubu. Pierwszy tom wierszy Chadanowicza ukazał się nie w oryginale, ale w przekładzie ukraińskim: Listy z-pid kowdry (Kijów 2002, Listy spod kołdry). Kolejne tomy ukazywały się już po białorusku: Staryja werszy (Mińsk 2003, Stare wiersze, utwory z lat ) i Listy z-pad koudry (Mińsk 2004, Listy spod kołdry, utwory z lat ). Pierwszy wybór jego utworów poetyckich wyszedł także na Ukrainie jednak w białoruskim oryginale: From Belarus with Love (Kijów 2005). Poza tym wydał tomy Sto li100y na tut. by (Mińsk 2006, Sto li100w na tu.by) i Berlibry (Мińsk 2008, tytuł jest grą słów łączącą nazwę Berlin z wyrażeniem vers libre). MILENA DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ / SERBIA Szefowa Oddziału UNESCO do spraw relacji międzykulturowych, zarządzania i mediacji w kulturze, była rektorka Uniwersytetu w Belgradzie. Profesorka polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze na wydziale kulturoznawstwa i medioznawstwa, członkini zarządu ELIA, przewodnicząca komisji przyznającej nagrody w dziedzinie polityki kulturalnej z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kultury w Amsterdamie (Cultural Policy Research Award /European Cultural Foundation, Amsterdam), przewodnicząca Rady Europejskiego Dyplomu Zarządzania Projektami Kulturalnymi przy Fundacji Marcela Hictera w Brukseli (European Diploma in Cultural Project Management), członkini Rady Sztuki i Kultury przy OSI; wydała 14 książek i ponad 100 esejów; współpracuje jako ekspertka ds. polityki kulturalnej i zarządzania przy Fundacji Europejskiej Kultury, Radzie Europy, Fundacji Marcel Hicter, Pro Helvetia, British Council; zrealizowała ponad 50 projektów polityki kulturalnej i zarządzania kulturą szkolenia, zarządzanie strategiczne w Belgii, Francji, Finlandii, Mongolii, Kazachstanie, Rosji i na Litwie TARLAN GORCHU / AZERBEJDŻAN Artysta plastyk, scenograf, reżyser teatralny, obecnie jest dyrektorem Teatru Marionetek w Baku. Mistrz kaligrafii abstrakcyjnej, tworzy inspirowane alfabetem arabskim niezwykłe grafiki komputerowe, jak i prace odręczne. Brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych. W latach odbyły się wystawy jego prac w tym między innymi kaligrafii abstrakcyjnej. W czerwcu 2009 roku 8

9 reprezentował Azerbejdżan na 53 Biennale w Wenecji. Pomiędzy wrześniem a październikiem 2009 roku brał udział w Trzecim Moskiewskim Biennale Sztuki Współczesnej. W listopadzie tego samego roku w Zurychu odbyła się indywidualna wystawa jego prac. W maju 2010 roku jego prace znalazły się na wystawie artystów z Azerbejdżanu, zorganizowanej w moskiewskiej galerii Aydan. Jest członkiem Związku Artystów Azerbejdżanu (od 1978) oraz Związku Twórców Teatru (od 1984). Od 1985 roku jest dyrektorem generalnym Teatru Marionetek w Baku, który powstał z jego inicjatywy. Od 1996 roku jest głównym koordynatorem Dziecięcego Centrum Kultury TUTU, organizacji pozarządowej działającej w Azerbejdżanie. WITEK HEBANOWSKI / POLSKA Socjolog (specjalizacja: mediacje i negocjacje), założyciel i prezes Fundacji Inna Przestrzeń, współzałożyciel i wiceprezes The NGO Caribbean Development Foundation. Od lat zafascynowany Kaukazem, współtworzy festiwal Transkaukazja jedyny na świecie multidyscyplinarny festiwal inspirowany współczesnym Kaukazem, koordynuje projekty rozwojowe i artystyczne, które opierają się na współpracy Polski z krajami Kaukazu (w tym polskie alternatywne dni na Kaukazie: ART ZONA). Jest inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć m.in. portalu o wielokulturowej Warszawie Kontynent Warszawa. Obserwator wyborów w Azerbejdżanie (2003) i na Ukrainie (2004), współpracuje z Radiem TOK fm (prowadził audycje m.in. Monitor Olimpijski, Inna Przestrzeń w Radiu TOK fm ), działa w zespole inicjatorów przyszłego Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. RAFAŁ KOZIŃSKI / POLSKA Kreator Kultury, Artysta Miasta, poszukiwacz kodów kulturowych Wschodu na Zachodzie Europy. Kreator programu współpracy kulturalnej Trans_Misja_Lublin_Ukraina współproducent projektów L² potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, polsko-ukraińskich oraz pierwszej wzajemnej wymiany wystaw sztuki współczesnej Lublina i Lwowa Ukraiński Zriz Siła Sztuki. Prezes polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura która za cel stawia sobie tworzenie i realizowanie projektów przekraczających granice geograficzne, administracyjne i etniczne a zarazem poszerzających formułę dialogu dotyczącego wartości europejskich. Fundacja została zainicjowana przez środowiska twórcze Ukrainy i Polski i jest inicjatywą otwartą. Laureat nagrody Złota Gwiazda Partnerstwa przyznanej przez Komisję Europejską w roku 2006 za projekt Stereotypy a Rzeczywistość uznany za wzorcowy projekt europejski. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin w roku 2008, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad budową społeczeństwa obywatelskiego. JEAN PIERRE DERU / BELGIA Specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i networkingu. Dyrektor Stowarzyszenia Marcela Hictera (The Association Marcel Hicter), które prowadzi program The European Diploma in Cultural Project Management, wspierany przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Jean-Pierre Deru jest założycielem sieci ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers) i ORACLE (European Network of Regional Cultural Managers). Efektem seminarium będzie podsumowanie działań zmierzających do zbudowania sieci w ciągu ostatnich dwóch lat oraz prezentacja projektów zrealizowanych i realizowanych w ramach sieci m.in. Connected by the Border czy ArtPlatform, sformułowanie założeń programowych i merytorycznych Sieci oraz mapy drogowej rozwoju na najbliższe lata. W obecnym kształcie budowana Sieć ma 100 członków natomiast na seminarium zostanie zaproszonych ok. 40 przedstawicieli z każdego kraju PW oraz kilku z EU. LARISA TUREA / MOŁDAWIA Pisarka, dramaturg, dziennikarka i krytyk sztuki. Członek Związku Literatów Mołdawskich, Stowarzyszenia Teatralnego i Francuskojęzycznego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Redaktor czasopisma Moldova Socialista i obecnie przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (oddział w Mołdawii). Ukończyła Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie. W latach była redaktorem w dziale Kultury, Literatury i Sztuki w magazynie Moldova. Wykładała na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie oraz Akademii Nauk Społecznych. Pomiędzy rokiem 1992 a 1994 była Wiceministrem Kultury a następnie w latach członkiem Komitetu ds. Kultury Rady Europy. Odbyła staż w Instytucie Remarque a na Uniwersytecie Nowojorskim, otrzymała również stypendium rządu Francji w ramach programu Courant d Est. Była sekretarzem literackim Teatru Narodowego im. Mihai a Eminescu w Kiszyniowie oraz Teatru im. Eugene`a Ionesco. IRYNA MAGDYSH / UKRAINA Animatorka i menadżer kultury, inicjatorka i autorka wielu projektów kulturalnych we Lwowie, w tym międzynarodowych. Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu Ji, w latach poprzednich Dyrektor artystyczny NGO Muzeum Idei. Od niedawna - zastępca dyrektora wydziału kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury tego miejsca do 2025 roku. LEVAN KHETAGURI / GRUZJA Dyrektor i profesor w Instytucie Historii Sztuki oraz członek rady uniwersytetu Ilia w Tbilisi. Członek i ekspert wielu instytucji międzynarodowych. Od 1990 inicjator, menadżer, producent i uczestnik wielu międzynarodowych projektów, seminariów, konferencji i festiwali. Dyrektor Fundacji Caucasus /Holandia/. Od 1997 roku sekretarz generalny w Gruzińskim Ośrodku Narodowym ITI oraz dyrektor Europejskiego Instytutu Sztuki w Gruzji. Autor wielu książek i publikacji. Od 2012 roku członek komisji doradczej programu kulturalnego Unii Europejskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i kursy mistrzowskie z dziedziny polityki kulturalnej i zarządzania kulturą. 9

10 Reykjavik MAPA INTERESARIUSZY KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Członkowie UE będący w strefie Schengen Umea Członkowie UE będący w strefie Schengen częściowo Członkowie spoza UE będący w strefie Schengen Perm Kraje Partnerstwa Wschodniego Helsinki Granica Schengen Sankt Petersburg Oslo Sztokholm Niżnyj Nowgorod Tartu Göteborg Moskwa Ryga Lancaster Leeds Dublin Lund Poniewież Nykobing Falster Londyn Amsterdam Utrecht Tilburg Bruksela Paryż Kolonia Nancy Turyn Viseu Madryt Praga Karlsruhe Marsylia Bydgoszcz Białystok Warszawa Poznań Lipsk Wrocław Luxemburg San Sebastian Lizbona Delmenhorst Munster Berlin Gdańsk Łódź Grodno Mińsk Brześć Łuck Katowice Równe Sumy Charków Kijów Starobielsk Ługańsk Rzeszów Hradec Kraków Dniepropietrowsk Lwów Tarnopol Pilzno Kralove Donieck Brno Iwano-Frankiwsk Koszyce Kryvy Rih Czerniowce Wiedeń Bratysława Debreczyn Kiszyniów Budapeszt Odessa Lubljana Timisoara Zagrzeb Nowy Sad Belgrad Siena Witebsk Wilno Sarajewo Kutaisi Bukareszt Batumi Sofia Pernik Barcelona Skopje Istambuł Granada Casablanca Tunis Tel Aviv Sugmait Tibilisi Ganja Baku Gyumri Erewań

11 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ARMENIA Ministry of Culture of Armenia EU Delegation in Armenia Ministry of Foreign Affairs of Armenia The city of Yerevan The city of Gyumri Armenian Ecotourism Association Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia Open Society Institute Assistance Foundation, Armenia Martuni Women s Community Council NGO Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC) Shirak Centre Of Political Culture and Agreements Development Communities Finance Officers Association (CFOA) Helsinki Committee of Armenia (HCA) Media Diversity Institute Eurasia Partnership Foundation (EPF) Armenia Confederation of Trade Unions of Armenia Transparency International Anti- Corruption Center (TI AC) International Center for Human Development (ICHD) Helsinki Citizens Assembly Vanadzor NGO, Armenia Unison NGO for Support of People with Special Needs Journalists Club Asparez (Arena) ARMECAS Armenian Ecotourism Association NGO Protection of Consumers Rights NGO World Vision International Armenian Division Yerevan Press Club National Publishers Association of Armenia ARKANEL Co LTD Gyumri KhoranArd Intellectual Center BIOSOPHIA Healthcare, Environment, and Agriculture Development Center Internews Media Support NGO Victims of State Needs Branch Office of Friedrich Ebert Foundation (FES) in Armenia City Research Center, NGO Youth for Democracy NGO 5th floor cultural group Armenian Centre for Contemporary Experimental Art Suburb Cultural Centre platform Institute of Contemporary Art Utopiana.am - culture creative NGO International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue GOLDEN APRICOT Fund for Cinema Development INTERNEWS Media Support Armenian National Committee of the International Council on Monuments and Sites NGO Center Armenian Social Investment Fund INTERNEWS NGO Armenian Young Women Association EREBUNI Historical & Archaeological Museum-Reserve Armenian Photographers National Association Analytical Center for Globalization and Regional Cooperation (ACGRC) Foundation For The Preservation Of Wild Life And Cultural Assets Research on Armenian Architecture NGO (RAA) Armenian Open University AZERBAIJAN EcoSphere Social Ecology Center Ministry of Culture of Azerbaijan EU Delegation in Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan The city of Bakru The city of Sugmait The city of Ganja YUVA Humanitarian Center Azerbaijan Ornithological Society Oil-Workers Rights Protection Organization Eko- Alem ( Eco-World ) Citizens Labor Rights Protection League QAFSAM The Caucasian Centre for International Relations and Strategic Studies Studying of Economic Resources Entrepreneurship Development Foundation Human Rights Club-Azerbaijan Social Strategic Studies and Analytical Investigations Public Union Public Association for Assistance to Free Economy Caucasus Media Investigations Center (CMIC) Center of Women s Problems Research (CWPR) Public Union for solving socialeconomic problems of Mortar Victims Democratic Institutions and Human Rights Social Union (DIHRSU) Education on Human Rights Public Association Ganja Children s Fund Public Initiative Center Ecolex-Azerbaijan Environmental Law Center Election Monitoring and Democracy Studies Centre Partnership for Economic and Social Initiatives (PESI) Constitution Researches Fund Climate Change & Development NGO Alliance European Movement Support to European Integration in Azerbaijan United Artists Club (BRK - Birlәşmiş Rәssamlar Klubu) Azerbaijan Photographers Union GEORGIA Ministry of Culture of Georgia EU Delegation in Georgia Ministry of Foreign Affairs of Georgia The city of Tbilisi The city of Kutaisi The city of Batumi SAKdoc GEORGIAN ARTS AND CULTURE CENTER Foundation Cinema Art Center Prometheus & Tbilisi International Film Festival CAUCASIAN HOUSE Cultural Relations Center Academy for Peace and Development CENN-Caucasus Environmental NGO Network dvv international Regional Office for Caucasus and Turkey Economic Policy Agency, Tbilisi City Hall Georgian National Tourism Agency, Ministry of Economic and Sustainable Development of Georgia Europe House NGO Transparency International Association European Studies for Innovative Development of Georgia (ESIDG ) International Foundation LEA Georgian Publishers and Booksellers Association Association Green Alternative Eurasia Partnership Foundation Caucasian Institute for Economic and Social Research (CIESR) International Center on Conflict and Negotiation (ICCN) Foundation Multiethnic Resource Center for Civic Education Development (MRC) Biological Farming Association Elkana Centre of Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) European Initiative - Liberal Academy Tbilisi (EI-LAT) Foundation Press Association of Georgia Open Society Georgia Foundation Public Advocacy Georgian National Union Of The International Council On Monuments And Sites Human Rights Center Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS) Think tank World Experience for Georgia (WEG) Georgian Trade Unions Confederation Georgian Young Lawyers Association (GYLA) The Georgian Association Women in Business (GAWB) GAHE Georgian Association of History Educators The Greens Movement of Georgia /Friends of Earth Georgia Association and Radio Green Wave NGO The Heinrich Böll Foundation (HBS) South Caucasus Regional Bureau Association of Photographers of Georgia BEST SELLER Ltd. Friedrich Ebert Foundation (FES) Regional Office for the South Caucasus Ivagency Tbilisi State Academy of Art Ilia State Academy, Tbilisi NGO New Knowledge Laboratory v. chabukiani tbilisu ballet art state school Culture and Management Lab TRAM foundation DRONI Association National Library in Tbilisi Arts Research Institute of Ilia State University GeoAir POST FACTUM Association of Journalists Nodar Dumbadze Tbilisi State Central Children Theatre Chiatura State Theatre Centre for Contemporary Art in Tbilisi UNDP Georgia

12 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO MOLDOVA Ministry of Culture of Moldova EU Delegation in Moldova Ministry of Foreign Affairs of Moldova The city of Chisinau Transparency International Women s Association for Environmental Protection and Sustainable Development Ecological Movement of Moldova (EMM) Regional Centre for Environmental Studies ECOS Ecological Counseling Center Cahul National Assistance and Information Centre for NGOs in Republic of Moldova CONTACT Society of Ecotoxicologists of the Republic of Moldova ECOTOX CERTITUDE Small Business Association of R. Moldova ( SBA ) Center for Economic Development and Public Affairs (CEDPA) East Europe Foundation Moldova (EEF-M) MilleniuM Training and Development Institute Territorial Organization Stefan Voda of Ecological Movement from Moldova Association of Independent Press (API) from Republic of Moldova, NGO NGO Association of Professional Women from Moldova Public Association BIOS Pro Regional Cooperation Association for Participatory Democracy ADEPT National Youth Council of Moldova (CNTM) Promo-LEX Association Cross-Border Cooperation and European Integration Agency Youth for the Right to Live Case Moldova Foundation National Association of Young Historians of Moldova (ANTIM) Soros Foundation - Moldova (Good Governance Program) Moldavian Union of Composers and Musicologists Congress of local Authorities from Moldova ( CALM) Teatru-spalatorie ARTPLOSHADKA Contemporary Drama Center (CDC) Palace of Culture, Ungheni City Asociation for developing of modern dance in Moldova (ADDM) Cultural-natural Reservation ``Orheiul Vechi`` Oberliht Young Artists Association The University of European Studies of Moldova International Youth Government of the Republic of Moldova Youth Web Magazine WAVE Alt Film Union of Photo Artists of Moldova ONG Atelierul Viitorului Art-centre AoRTa KSAK Chisinau BELARUS Ministry of Culture of Belarus EU Delegation in Belarus Ministry of Foreign Affairs of Belarus The city of Minsk The city of Grodno The city of Bresc Public Union of Belarusian Pensioners Nashe Pokolenie Lev Sapieha Foundation LEV SAPIEGA Fund Humanitarian Bridge INTERAKCIA Local Foundation for Promotion of International Dialogue and Cooperation Association of Life-Long Education and Enlightenment (ALLEE) Association of Legal Entities Republican Confederation of Entrepreneurship (RCE ALE) Belarusian Free Trade Union Movement for Freedom Belarusian Association of Journalists Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) The National Human Rights Public Association Belarusian Helsinki Committee International Consortium EUROBELARUS Minsk Capital Association of Entrepreneurs and Employers, public association (MCAEE, PA) Outreach and Charity Institution Committee Salidarnasc Belarusian Institute for Strategic Studies (BISS) LGBT Human Rights Project GayBelarus NGO Ecohome Office for the rights of people with disabilities Association of Small and Medium Business, Business Association Association of Environmental NGOs of Belarus Green Alliance Public Association Discussion and Analytical Society Liberal Club Human Rights Center Viasna Center for development of students initiatives (CDSI) National Council of Youth and Children s Organisations Ў gallery of contemporary art The Union of Belarusian Writers Art Siadziba Public Union of Azerbaijan Historians (PUAH) Contemporary Belarusan art Almanac partisan Belarusian Union of Designers Music internet-portal Tuzin Hitoŭ Civil cultural campaign Budźma biełarusami! Łohvinaŭ Publishing House and art-book-shop łohvinaŭ PHOTOISKUSSTVO Belorussian Public Association RIFTUR Advertising Private Enterprise UNDP Belarus Brest Regional Executive Committee TRIC - Transborder Info Center National State TV-Company Belarusian State Philharmonic Society Belarusian State University of Culture and Arts UKRAINE Ministry of Culture of Ukraine EU Delegation in Ukraine Ministry of Foreign Affairs of Ukraine The city of Lviv The city of Kiev The city of Odessa The city of Sumy The city of Ivano-Frankowsk The city of Lugansk The city of Luck The city of Kharkiev The city of Tarnopol The city of Czernovitz The city of Dietropietrovk The city of Doneck The city of Kryvyi Rih Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU) Centre for Global Studies Strategy XXI Environment-People-Law (EPL) International Association of Regional Development Institutions Сentre for Cultural Management Ukrainian Helsinki Human Rights Union DiXi Group Architectura i Prestizh All Ukrainian Association of Teachers of History and Social Studies NOVA DOBA Ukrainian Social Investment Fund CCC Creative Center Charity Fund Kherson Youth Center for Regional Development Kyiv Oblast State Administration Ukrainian Center for Independent Political Research Open Society Foundation Razumkov Centre International Renaissance Foundation Intelektualna Perspectyva Charity Fund State Research Center for Protection of Cultural Heritage Against Technogenic Accidents, Ministry of Emergencies of Ukraine Ukrainian Center for Cultural Studies Gorshenin Institute Information and Analytical Center Civic Space ( Hromadskyi Prostir ) Centre for Political and Legal Reforms (CPLR) GURT Resource Center National Union of Artist Photographers of Ukraine Сivic Development and Partnerhsip Foundation TOTEM Kherson City Center for Youth Initiatives Institute of Monuments Protection Research of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine Resource and Analysis Center Society and Environment Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation Europe XXI Foundation INTERFILM Production Company Civic Initiative Europe without Barriers European Dialogue, Ukraine Ukrainian Institute for Public Policy GURT Resource Centre Ukrainian National Environmental NGO MAMA-86 Institute for Euro-Atlantic Cooperation (IEAC) Polissa Foundation for International and Regional Studies Ukraine Observer United States Agency for International

13 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Development (USAID), Ukraine office Ukraine Observer Heinrich Böll Foundation, Regional Office Kiev for Ukraine and Belarus International Poetry Festival MERIDIAN CZERNOWITZ Community and Cultural Center Shelter+, Kryvyi Rih NGO Publishers Forum Art Workshop Drabyna Mystecke obyednannia Koza (Koza Art Union) Dzyga Art Association ART-event agency ART-POLE art-centre Karman EKOART Donetsk City Youth Center of Arts TOTEM Kherson city Center of Youth Initiatives Tea Factory Foundation Center for Contemporary Art (FCCA) Magazine Ji Vitebs4.me UNDP Ukraine Volyn Regional State Administration Volyn Regional Council Rivne Regional State Administration Rivne Regional Council Lugansk Regional State Administration Lugansk Regional Council Lviv Regional State Administration Lviv Regional Council Odessa Regional State Administration Odessa Regional Council Donetsk Regional State Administration Donetsk Regional Council Dnipropetrovs k Regional State Administration Euroatlantic Institute Lviv Centre for scientific-technical and economic information Agency for Regional Development and European Integration Polish - Ukrainian Initiative Centre European Association of Ukrainians Fund of Transborder Cooperation Development PPV Knowledge Networks Local Association of Local Authorities in Donetsk Region The Volyn Newspaper EUROPEAN UNION EURONEST European Parliamentary Assembly (Belgium) Ministries of Culture and Foreign Affairs of the EU countries Commission for Enlargement and European Neighbourhood Policy (Belgium) Commissioner for the Education, Culture, Multilinguism and Youth (Belgium) Directorate General for Education, Training, Culture and Youth (Belgium) AEGEE-Europe (Belgium) NGO Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia) European Partnership for Democracy (Brussels) Go-Governance (Austria) EUROPEUM Institute for European Policy (Czech Republic) WWF-International Danube- Carpathian Programme (Switzerland) Pontis Foundation (Slovakia) People in Need (Czech Republic) FRIDE Foundation (Spain) ANEL Association for Non-Formal Education in Lithuania (Lithuania) German Council on Foreign Relations, DGAP (Germany) Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovakia) Employer s Confederation of Latvia (Latvia) Czech Chamber of Commerce (Czech Republic) Free Trade Union (Latvia) Lithuanian Confederation of Industries (Lithuania) Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) (Finland) Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff (Finland) Network of Estonian NGOs (EMSL/ NENO) (Estonia) Association for Urban Transition (Romania) Slovenian Associations of Free Trade Unions (Slovenia) Foundation of West-Eastern Encounters (Germany) Euclid Network (United Kingdom) Architecture and Town Planning Department of Polytechnic of Bari University (Italy) European Movement International (Brussels) Electoral Reform International Services (United Kingdom) Pan-European Regional Council of the International Trade Union Confederation (Belgium) Centre for Policy Studies, Central European University (Hungary) Kehys - Finnish NGDO Platform (Finland) European University Institute (Italy) Libereco - Partnership for Human Rights (Germany) The European Council on Refugees and Exiles (Belgium) Crisis Management Initiative (Finland) European Youth Forum (Belgium) Praxis Center for Policy Studies (Estonia) German National Committee for International Youth Work (Germany) National Trade Union Confederation Cartel ALFA (Romania) Forum Syd (Sweden) Oikodrom-Forum Nachhaltige Stadt (Austria) EUROCLIO, the European Association of History Educators (Netherlands) European Exchange GmbH (Germany) Lithuanian Trade Union Confederation (Lithuania) European Institute Foundation (Bulgaria) European Council on Foreign Relations (United Kingdom) European Center for Not-for-Profit Law (Hungary) Centre for Sustainable Policies Ecopolis (Romania) Institute for Public Policy (Romania) Association for International Affairs (Czech Republic) Institute for International Cooperation of the German Adult Education (Germany) Institute of Democratic Politics (Lithuania) Office for Democratic (Belarus) Peace Institute Institute for Contemporary Social and Political Studies (Slovenia) International Federation for Human Rights (France) Civil Rights Defenders (Sweden) Eastern Europe Studies Centre (Lithuania) European Network of Political Foundations (Belgium) Swedish Confederation for Professional Employees ( Sweden) DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights (Czech Republic) Swedish International Liberal Centre (Sweden) Social and Economic Council of Flanders (Belgium) International Fund for Cooperation and Partnership of the Black Sea and the Caspian Sea (Romania) EU-Georgia Business Council (Belgium) AICA International (France) Bulgarian Union of Teachers (Bulgaria) Lille Institute of Political Studies (France) Euro Mediterranean University (Slovenia) United Nations Development Programme, Bratislava Regional Centre, (Slovakia) Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) (Hungary) Estonian Center of Eastern Partnership (Estonia) European Trade Union Institute (Belgium) Robert Bosch Foundation (Germany) Association Marcel Hicter, (Belgium) Home Project (Netherlands/ Germany) Trans Europe Halles (Sweden) ENCATC (Belgium) Visegrad Fund (Slovakia) Budapest Observatory (Hungary) Interculturelles Zentrum (Austria) RIKSANTIKVAREN Norvegian Directorate for Cultural Heritage (Norway) EUROCLIO European Association of History Educators (Netherlands) Minotaurus Film (Luxembourg) NEXT PAGE Foundation (Bulgaria) EUNIC network (Brussels) Culture Action Europe network (Brussels) Eurobelarus (Brussels) Relais Culture Europe (France) Barcelona University (Spain) Kosice 2013 (Slovakia) Marseille 2013 (France) Umea 2014 (Sweden) Ryga 2014 (Latvia) Pilzno 2015 (Czech Republic) Mons 2015 (France) Donostia 2016 (Spain) European Culture Foundation (Belgium) EaP Civil Society Forum (Belgium) MitOst (Germany) Intercult (Sweden) Ministries of Culture and Foreign Affairs of the EU countries EUROCITIES network (Belgium) IULM University, Milan (Italy) Leeds Metropolitan University (United Kingdom) University of the Arts, London (United Kingdom) University of Cologne (Germany) Fondazione Ficcarraldo (Italy)

14 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO OTHER COUNTRIES Kosovar Civil Society Foundation (Kosovo) EU-Russia Civil Society Forum (Russia) Turkish Policy Quarterly (Turkey) European Stability Initiative (Turkey) National Endowment for Democracy (USA) Nomad Dance Academy (Serbia) Lokomotiva (Macedonia) ANADOLU Kültür Cultural Organization (Turkey) Loose Associations (Croatia) The city of Ramallah (Palestine) The city of Novi Sad, Serbia Clubture network, Zagreb (Croatia) Tunisian Association Of Scientific Children (Tunisia) Kenana NGO, Sohag (Egypt) Resources for Development Center (Egypt) Cultural Policy Institute (Moscow) Belagrade University (Serbia) Anna Lindh Foundation (Egypt) Administration of Novgorod Region (Russia) POLAND The City offices of the mayor cities of Poland National Centre for Culture Adam Mickiewicz Institute Polish Institutes Polish Audiovisual National Institute Polish Theater Institute Polish Book Institute Polish Dance and Music Institute International Centre for Culture REVERS Foundation, The Baltic Sea Cultural Centre, PRO-MED Ltd, Association for nonformal Education MERITUM, The Therapy & Development Foundation in Gdansk, Foundation for the Promotion of Culture and Audiovisual Media Education Cracow Script School, Center for Armenian Research, UK, Torun Foundation for European Studies, The PO-MOST Humane Integration Society, UNESCO Initiatives Centre, The Common Knowledge Educational Association, ContraPunctum Foundation, Foundation Centre for Creative Activities, Deep Democracy Foundation, Edyta Stein Society, Pedro Arrupe Formation Center for Educational Leaders, Polish Robert Schuman Foundation, The City Culture Institute, The Other Space Foundation, European Solidarity Centre, Students Self Government of Jagiellonian University Lubelskie Voivodship Podlaskie Voivodship Swietokrzyskie Voivodship Warminsko - Mazurskie Voivodship Podkarpackie Voivodship Villa Decius Association Centre for Eastern Studies Institute of Public Affairs (IPA) Foundation, Poland Stefan Batory Foundation, Poland EU& Poland Foundation, Poland Krzyżowa Foundation for European Understanding ART. TRANSPARENT Foundation Institute for Sustainable Development Foreign Affairs Office of Solidarnosc Trade Union Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI BORIS Association Wrocław 2016 Helsinki Foundation for Human Rights

15 Organizatorzy Kongresu Kultura Partnerstwa Wschodniego Urząd Miasta Lublin Wydział Kultury UM Lublin ul. Złota 2, Lublin tel Dyrektor Michał Karapuda tel Warsztaty Kultury w Lublinie ul. Grodzka 5a Lublin tel Kierownik Rafał Koziński tel Fundacja Trans Kultura ul. Złota 5/ Lublin Sekretarz Fundacji Maria Artemiuk tel

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INNA PRZESTRZEŃ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INNA PRZESTRZEŃ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INNA PRZESTRZEŃ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Dane Fundacji str. 3 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

LEADING TO impact 2010-2013

LEADING TO impact 2010-2013 LEADING TO impact 2010-2013 Spis treści 5 Leading to Impact 8 Jak działamy 10 Vital Voices Global Partnership 12 Fundacja Głosy Kobiet/ Vital Voices Poland 14 Program Mentoringowy Polska 2010 i 2012 15

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie września Hotel Westin, Warszawa MEDÓW Warsaw nternational Media Summit Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo