DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód"

Transkrypt

1 DLACZEGO KONGRES? Czy rodzące się na naszych oczach Partnerstwo Wschodnie, nowe ramię Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, ma szansę ustrzec się błędów Unii Europejskiej? A może właściwiej byłoby inaczej sformułować to pytanie: Czy stać nas, obywateli państw, które niedawno wyzwoliły się z obręczy zniewolenia socjalistycznego obozu przyjaźni, na przezwyciężenie resentymentów historycznych oraz słabości wynikających z kompleksu zapóźnienia i krótkiej lub nieciągłej tradycji samostanowienia, by budować Partnerstwo Wschodnie od początku także jako wspólny projekt kulturowy? Adresatem nieco tylko inaczej sformułowanego pytania powinni być obywatele państw z zachodniej strony granicy Schengen: Czy Europę dzisiaj stać na realizację programu sąsiedzkiego partnerstwa, który nie marginalizowałby kultury czyniąc z niej domenę jedynie państw narodowych i nie znajdując dla niej miejsca w długofalowej strategii budowania partnerskiego sąsiedztwa? Zaznaczmy na marginesie, że projekt kulturowy, o którym tu myślimy, nie kwestionuje wagi kultury narodowej i odpowiedzialności państwa za nią; kwestionuje natomiast wyłączność takiego traktowania kultury i pozbawienie jej przez to możliwości realizowania się w wymiarze ponadnarodowym, szczególnie w wymiarze europejskim. Jest bowiem niepodważalne, że zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnych ambicji cywilizacyjnych kraje Partnerstwa Wschodniego są częścią kultury europejskiej. Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód 1

2 DLACZEGO LUBLIN? Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej, leży blisko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Dzięki dogodnemu położeniu na granicy Wschodu i Zachodu Europy, na przecięciu starych szlaków komunikacyjnych i kulturowych, od wieków pełni rolę bramy pomiędzy tymi dwoma światami. Wierni wartości dziedzictwa kulturowego, odpowiadając na wyzwania współczesności, traktujemy priorytetowo współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego. Odkrycie bogactwa kultury wschodnich rejonów Europy daje szanse na to, by Europa znów oddychała dwoma płucami Wschodu i Zachodu. Lublin, jak niegdyś w historii, potrafi łączyć te różnorodne wpływy, staje się miejscem przepływu kultur, tworzy przestrzeń dla ich twórczego dialogu, lecząc skutki wielu dekad wzajemnej izolacji jako europejskie Centrum Kompetencji Wschodnich. PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY W Lublinie budujemy Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy. Czujemy się na tym polu reprezentantem Polski, ale także Unii Europejskiej. Między Lublinem i naszymi przyjaciółmi z Europy Wschodniej biegnie tysiące połączeń, kwitnie realna wymiana na wszystkich poziomach, rozbudowują się sieci współpracy. Dla wszelkiego rodzaju inicjatyw z Zachodu i Wschodu jesteśmy prawdziwym pomostem, przebiegającym ponad barierą linii Schengen. Nasze doświadczenie dialogu międzykulturowego chcemy przekazać dalej, podzielić się nim z partnerami z krajów Unii Europejskiej. Kultura dla Partnerstwa Wschodniego to również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski Wschodniej i Europy Wschodniej jako dynamicznie rozwijającego się regionu z dużym nowoczesnym potencjałem artystycznym i kulturowym. 2

3 ORGANIZACJA KONGRESU Organizując Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego chcemy stworzyć przestrzeni do wymiany myśli zaproszonych do współpracy partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i know-how, wreszcie realizację wspólnych projektów, zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturalnych. W myśleniu o kulturze sięgamy do przeszłości, myśląc o przyszłości. Misją Kongresu jest inspirowanie obiegu kultury ponad granicami, przekazywanie idei i doświadczeń w obu kierunkach oraz wspólne budowanie tożsamości Europy Wschodniej. To współdziałanie na rzecz wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł, wzajemnego inspirowania i poznawania aktualnej rzeczywistości poprzez prezentacje sztuki współczesnej po obydwu stronach granicy. To partnerstwo kulturowe w praktycznych działaniach poszerzających formułę dialogu na temat wartości europejskich. Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany kreśląc nowe modele współpracy. Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk. 3

4 KONGRES Podczas Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego w roku 2011 wypracowaliśmy pierwsze rekomendacje, pokazujące drogę do tworzenia Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Ustanowiliśmy dwuletni cykl organizacji Kongresów oraz wyznaczyliśmy zadania na pracę pomiędzy Kongresami. Pełny tekst Rekomendacji: -kongres-kultury-partnerstwawschodniego/rekomendacje Najważniejszym zadaniem pracy pomiędzy Kongresami stało się zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego której walne zebranie odbędzie się podczas II Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, w październiku 2013 roku. Rekomendacje Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego opracowane przez think-tank Kongresu zawierały postulaty postawione przez jego uczestników: ponad 300 twórców, menadżerów i animatorów kultury, przedstawicieli ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, mediów z 17 krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Łączy nas wspólne przekonanie, że kultura jest szczególnie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczny i ekonomiczny, budującym dialog ponad granicami i otwierającym nowe możliwości. Dlatego apelujemy o budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączającej kraje Partnerstwa Wschodniego i respektującej ich różnorodność w sferze prawnej, społecznej i ekonomicznej; większe zaangażowanie organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego w budowanie europejskiej polityki sąsiedztwa, stworzenie profesjonalnych programów edukacyjnych i mechanizmów finansowych dla artystów i praktyków kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego, ułatwienie współpracy kulturalnej i mobilności artystów i menadżerów kultury między Partnerstwem Wschodnim a Unią Europejską. 4

5 KONGRES 2013 Beneficjenci Kongresu 600 uczestników 55 panelistów i facylitatorów 80 członków powstającej Sieci Kultury Partnerstwa Wschodniego 100 zaproszonych specjalnych gości Projektując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zaprosiliśmy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury. Obrady i warsztaty przygotujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników a sam Kongres ustanowi platformę porozumienia, tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Pierwsze kongresowe sesje dyskusyjne skoncentrowane będą na tematach zaproponowanych przez międzynarodową Radę Programową Kongresu. Sesje te dążyć będą do wypracowania problemów i zaleceń, które następnie zostaną opracowane podczas warsztatów, prowadzonych w kilkunastu niewielkich grupach roboczych. Ich efektami, zorientowanymi na praktykę i wdrażanie, staną się rekomendacje Kongresu, czyli propozycja koncepcji wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego o program kulturowy: istotny, wymierny i oparty na wielostronnym, równorzędnym partnerstwie. Rekomendacje, po ich przedyskutowaniu przez całe gremium podczas spotkania podsumowującego, zostaną opracowane przez think-thank Kongresu. 5

6 OBSZARY TEMATYCZNE KONGRESU 1. Kultura zaangażowana społecznie wspieranie procesów prodemokratycznych kultura niezależna a społeczeństwo obywatelskie a instytucje państwowe współpraca: twórcy kultury - samorządy lokalne - organizacje pozarządowe miasto jako środowisko zmiany kultura dla rozwoju małych ojczyzn decentralizacja kultury prospołeczne praktyki kultury sztuka a polityka globalne/lokalne instytucjonalizacja sztuki i kultury 2. Kultura dla rozwoju kultura a rozwój od art & business do culture & business przemysły kreatywne i ekonomika kultury finansowanie kreatywności społeczna odpowiedzialność biznesu kreatywne technologie, polityki, strategie miast i regionów społeczeństwo kreatywne a nowe formy duchowości kreatywność i innowacyjność 3. Kultura nowych kompetencji kształcenie nowych twórców kultury dla rozwoju i zmiany społecznej kształcenie kompetencji międzykulturowych, interdyscyplinarnych, menadżerskich, nowych mediów i in. projektowanie edukacji medialnej (programy edukacyjne, wykluczenia społeczne, otwarta kultura) formy kształcenia nowych kompetencji: reforma programów uczelni wyższych i kształcenie niezależne (szkoły liderów, szkoły letnie, warsztaty, edukacja on-line) kompetencje niezbędne dla zmiany społecznej 4. Kultura nowych technologii cyfryzacja jako wyzwanie kulturowe (rozwój technologiczny jako priorytet społeczny, Europa dwóch prędkości technologicznych) estetyka i ekologia techniki (sztuka mediów, zwrot energetyczny, ekologia a komunikacja i media) wykorzystanie nowych technologii w praktykach kulturowych kultura jako środowisko komunikacji i mediów kulturalne manifestacje technologii mediów nowe technologie a uspołecznienie kultury 6

7 5. Kultura i tożsamość europejska tożsamość Wschodu dialog kulturowy Wschodu i Zachodu perspektywa przyszłości tworzenie dużych narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe nowe formy duchowości w świecie poprzemysłowym, postsowieckim i ponowoczesnym tożsamość kulturowa problem współczesnej samoidentyfikacji kulturowej polityka pamięci i zapomnienia Walne spotkanie Sieci Współpracy Kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego Sieć stwarza możliwość spotkania praktyków i organizacji kulturalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, ma służyć do rozwoju współpracy ponad granicami. Gromadzi głównie przedstawicieli kultury niezależnej i organizacji non-profit, niesformalizowane grupy i indywidualnych artystów i aktywistów, nie wykluczając instytucji samorządowych i państwowych. Tworzona sieć jest żywym organizmem, nie zaś instytucją, to inicjatywa oddolna, nie narzucająca żadnych odgórnych rozwiązań, o demokratycznej strukturze, ze szczególnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Zadaniem sieci na arenie międzynarodowej będzie reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego. Kongres będzie również miejscem konkretnych działań artystycznych podczas Festiwalu Integracji Kultur Partnerstwa Wschodniego. To prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk kulturowych ukazujące różnorodność współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego. Obszary programowe Festiwalu Integracje mediacje: Wschodnie Dźwięki Muzyka Dez-Orientalna Platforma Białoruskiego Teatru Ruchu Liman Ii Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej Sztuka Zaangażowana W Przestrzeni Publicznej Mindware Europy Wschodniej Connected By The Border Przestrzenie Miast Wschodu Obrazy Designu Bazar Wschodnich Wydawnictw Wschodni Kanon Kina Wschodni Świat Baśni 7

8 RADA PROGRAMOWA KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO KRZYSZTOF CZYŻEWSKI Przewodniczący Rady Programowej Praktyk idei, animator kultury, aktor, poeta eseista. Zainicjował powstanie Ośrodka Pogranicze sztuk, kultur, narodów którego jest dyrektorem. Był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP, Rady Kultury UNESCO-Polska, Rady Programowej Kraków 2000 Europejska Stolica Kultury, Rady Polsko-Litewskiej Fundacji im. A. Mickiewicza oraz Zarządu Fundacji im. Czesława Miłosza na Litwie, prezydent Europejskiej Sieci Centrów Literatury HALMA. Za dotychczasową pracę otrzymał wiele nagród: Fundacji POLCUL (Melbourne 1992), nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego (Warszawa 1992), paryskiej Kultury za rok 1996, nagrodę im. Gabora Bethlena dla człowieka Europy Środkowej (Budapeszt 1998), nagrodę Małego Berła Kultury Polskiej przyznanej przez Jerzego Giedroycia w 1999 r., Medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny w 2000 r., Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie w 2000 r. oraz Międzynarodową Nagrodę im. Aleksandra Langera w 2004 r. Ponadto otrzymał Order Giedymina (2001 r., za wkład w rozwój współpracy między Polską i Litwą), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie tworzy Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, mieszczące się, w dworku należącym w przeszłości do rodziny Czesława Miłosza, na granicy polsko-litewskiej. W latach pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury Kandydat. Od lipca 2012 dyrektora artystycznego ESK Wrocław VAHRAM AGHASYAN / ARMENIA Artysta malarz, fotografik, grafik, designer, specjalista od nowych mediów. W latach uczęszczał do Yerevan College of Arts, w 1999 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Erewaniu. W latach dziewięćdziesiątych pracował jako grafik wolny strzelec, następnie w redakcji armeńskiego miesięcznika Garoun. W latach był nauczycielem przedmiotów artystycznych w szkole w miejscowości Koghb. Od 2006 uczy w instytucie artystycznym będącym częścią kompleksu edukacyjnego mkhitar sebastaci. OLEKSANDR BUTSENKO / UKRAINA Dyrektor Centrum Rozwoju Demokracja przez Kulturę w Kijowie. Doradca Komisji Kultury ukraińskiej Werchownej Rady (parlamentu) i członek Europejskiego Parlamentu Kultury. Jest niezależnym ekspertem w dziedzinie polityki kulturalnej, autorem opracowań i analiz przygotowywanych na zlecenie Parlamentu Ukrainy i Rady Europy. Współpracuje z Compendium Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net). Był jednym z inicjatorów Społecznej Rady ds. Kultury. Brał udział w przygotowaniu i wdrażaniu założeń Ramy Polityki Kulturalnej Ukrainy na lata Jest inicjatorem programów rządowych związanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi. Publicysta i tłumacz wielu publikacji wydanych na Ukrainie od prozy poprzez poezje do filozofii społecznej i publikacji ekonomicznych (np. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie K.Poppera, Policy Paradox D.Stone, itp.). Jest inicjatorem i redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego Dialog, poświęconego teorii i praktyki polityki kulturalnej i rozwoju kultury w Europie. ANDREI KHADANOWICH / BIAŁORUŚ Poeta, literaturoznawca i krytyk, pisarz i tłumacz z angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Przekładał m.in. poezje Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Charles a Baudelaire a i Stéphane a Mallarmégo. Od 2008 roku jest prezesem białoruskiego PEN Clubu. Pierwszy tom wierszy Chadanowicza ukazał się nie w oryginale, ale w przekładzie ukraińskim: Listy z-pid kowdry (Kijów 2002, Listy spod kołdry). Kolejne tomy ukazywały się już po białorusku: Staryja werszy (Mińsk 2003, Stare wiersze, utwory z lat ) i Listy z-pad koudry (Mińsk 2004, Listy spod kołdry, utwory z lat ). Pierwszy wybór jego utworów poetyckich wyszedł także na Ukrainie jednak w białoruskim oryginale: From Belarus with Love (Kijów 2005). Poza tym wydał tomy Sto li100y na tut. by (Mińsk 2006, Sto li100w na tu.by) i Berlibry (Мińsk 2008, tytuł jest grą słów łączącą nazwę Berlin z wyrażeniem vers libre). MILENA DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ / SERBIA Szefowa Oddziału UNESCO do spraw relacji międzykulturowych, zarządzania i mediacji w kulturze, była rektorka Uniwersytetu w Belgradzie. Profesorka polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze na wydziale kulturoznawstwa i medioznawstwa, członkini zarządu ELIA, przewodnicząca komisji przyznającej nagrody w dziedzinie polityki kulturalnej z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kultury w Amsterdamie (Cultural Policy Research Award /European Cultural Foundation, Amsterdam), przewodnicząca Rady Europejskiego Dyplomu Zarządzania Projektami Kulturalnymi przy Fundacji Marcela Hictera w Brukseli (European Diploma in Cultural Project Management), członkini Rady Sztuki i Kultury przy OSI; wydała 14 książek i ponad 100 esejów; współpracuje jako ekspertka ds. polityki kulturalnej i zarządzania przy Fundacji Europejskiej Kultury, Radzie Europy, Fundacji Marcel Hicter, Pro Helvetia, British Council; zrealizowała ponad 50 projektów polityki kulturalnej i zarządzania kulturą szkolenia, zarządzanie strategiczne w Belgii, Francji, Finlandii, Mongolii, Kazachstanie, Rosji i na Litwie TARLAN GORCHU / AZERBEJDŻAN Artysta plastyk, scenograf, reżyser teatralny, obecnie jest dyrektorem Teatru Marionetek w Baku. Mistrz kaligrafii abstrakcyjnej, tworzy inspirowane alfabetem arabskim niezwykłe grafiki komputerowe, jak i prace odręczne. Brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych. W latach odbyły się wystawy jego prac w tym między innymi kaligrafii abstrakcyjnej. W czerwcu 2009 roku 8

9 reprezentował Azerbejdżan na 53 Biennale w Wenecji. Pomiędzy wrześniem a październikiem 2009 roku brał udział w Trzecim Moskiewskim Biennale Sztuki Współczesnej. W listopadzie tego samego roku w Zurychu odbyła się indywidualna wystawa jego prac. W maju 2010 roku jego prace znalazły się na wystawie artystów z Azerbejdżanu, zorganizowanej w moskiewskiej galerii Aydan. Jest członkiem Związku Artystów Azerbejdżanu (od 1978) oraz Związku Twórców Teatru (od 1984). Od 1985 roku jest dyrektorem generalnym Teatru Marionetek w Baku, który powstał z jego inicjatywy. Od 1996 roku jest głównym koordynatorem Dziecięcego Centrum Kultury TUTU, organizacji pozarządowej działającej w Azerbejdżanie. WITEK HEBANOWSKI / POLSKA Socjolog (specjalizacja: mediacje i negocjacje), założyciel i prezes Fundacji Inna Przestrzeń, współzałożyciel i wiceprezes The NGO Caribbean Development Foundation. Od lat zafascynowany Kaukazem, współtworzy festiwal Transkaukazja jedyny na świecie multidyscyplinarny festiwal inspirowany współczesnym Kaukazem, koordynuje projekty rozwojowe i artystyczne, które opierają się na współpracy Polski z krajami Kaukazu (w tym polskie alternatywne dni na Kaukazie: ART ZONA). Jest inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć m.in. portalu o wielokulturowej Warszawie Kontynent Warszawa. Obserwator wyborów w Azerbejdżanie (2003) i na Ukrainie (2004), współpracuje z Radiem TOK fm (prowadził audycje m.in. Monitor Olimpijski, Inna Przestrzeń w Radiu TOK fm ), działa w zespole inicjatorów przyszłego Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. RAFAŁ KOZIŃSKI / POLSKA Kreator Kultury, Artysta Miasta, poszukiwacz kodów kulturowych Wschodu na Zachodzie Europy. Kreator programu współpracy kulturalnej Trans_Misja_Lublin_Ukraina współproducent projektów L² potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, polsko-ukraińskich oraz pierwszej wzajemnej wymiany wystaw sztuki współczesnej Lublina i Lwowa Ukraiński Zriz Siła Sztuki. Prezes polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura która za cel stawia sobie tworzenie i realizowanie projektów przekraczających granice geograficzne, administracyjne i etniczne a zarazem poszerzających formułę dialogu dotyczącego wartości europejskich. Fundacja została zainicjowana przez środowiska twórcze Ukrainy i Polski i jest inicjatywą otwartą. Laureat nagrody Złota Gwiazda Partnerstwa przyznanej przez Komisję Europejską w roku 2006 za projekt Stereotypy a Rzeczywistość uznany za wzorcowy projekt europejski. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin w roku 2008, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad budową społeczeństwa obywatelskiego. JEAN PIERRE DERU / BELGIA Specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i networkingu. Dyrektor Stowarzyszenia Marcela Hictera (The Association Marcel Hicter), które prowadzi program The European Diploma in Cultural Project Management, wspierany przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Jean-Pierre Deru jest założycielem sieci ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers) i ORACLE (European Network of Regional Cultural Managers). Efektem seminarium będzie podsumowanie działań zmierzających do zbudowania sieci w ciągu ostatnich dwóch lat oraz prezentacja projektów zrealizowanych i realizowanych w ramach sieci m.in. Connected by the Border czy ArtPlatform, sformułowanie założeń programowych i merytorycznych Sieci oraz mapy drogowej rozwoju na najbliższe lata. W obecnym kształcie budowana Sieć ma 100 członków natomiast na seminarium zostanie zaproszonych ok. 40 przedstawicieli z każdego kraju PW oraz kilku z EU. LARISA TUREA / MOŁDAWIA Pisarka, dramaturg, dziennikarka i krytyk sztuki. Członek Związku Literatów Mołdawskich, Stowarzyszenia Teatralnego i Francuskojęzycznego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Redaktor czasopisma Moldova Socialista i obecnie przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (oddział w Mołdawii). Ukończyła Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie. W latach była redaktorem w dziale Kultury, Literatury i Sztuki w magazynie Moldova. Wykładała na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie oraz Akademii Nauk Społecznych. Pomiędzy rokiem 1992 a 1994 była Wiceministrem Kultury a następnie w latach członkiem Komitetu ds. Kultury Rady Europy. Odbyła staż w Instytucie Remarque a na Uniwersytecie Nowojorskim, otrzymała również stypendium rządu Francji w ramach programu Courant d Est. Była sekretarzem literackim Teatru Narodowego im. Mihai a Eminescu w Kiszyniowie oraz Teatru im. Eugene`a Ionesco. IRYNA MAGDYSH / UKRAINA Animatorka i menadżer kultury, inicjatorka i autorka wielu projektów kulturalnych we Lwowie, w tym międzynarodowych. Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu Ji, w latach poprzednich Dyrektor artystyczny NGO Muzeum Idei. Od niedawna - zastępca dyrektora wydziału kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury tego miejsca do 2025 roku. LEVAN KHETAGURI / GRUZJA Dyrektor i profesor w Instytucie Historii Sztuki oraz członek rady uniwersytetu Ilia w Tbilisi. Członek i ekspert wielu instytucji międzynarodowych. Od 1990 inicjator, menadżer, producent i uczestnik wielu międzynarodowych projektów, seminariów, konferencji i festiwali. Dyrektor Fundacji Caucasus /Holandia/. Od 1997 roku sekretarz generalny w Gruzińskim Ośrodku Narodowym ITI oraz dyrektor Europejskiego Instytutu Sztuki w Gruzji. Autor wielu książek i publikacji. Od 2012 roku członek komisji doradczej programu kulturalnego Unii Europejskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i kursy mistrzowskie z dziedziny polityki kulturalnej i zarządzania kulturą. 9

10 Reykjavik MAPA INTERESARIUSZY KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Członkowie UE będący w strefie Schengen Umea Członkowie UE będący w strefie Schengen częściowo Członkowie spoza UE będący w strefie Schengen Perm Kraje Partnerstwa Wschodniego Helsinki Granica Schengen Sankt Petersburg Oslo Sztokholm Niżnyj Nowgorod Tartu Göteborg Moskwa Ryga Lancaster Leeds Dublin Lund Poniewież Nykobing Falster Londyn Amsterdam Utrecht Tilburg Bruksela Paryż Kolonia Nancy Turyn Viseu Madryt Praga Karlsruhe Marsylia Bydgoszcz Białystok Warszawa Poznań Lipsk Wrocław Luxemburg San Sebastian Lizbona Delmenhorst Munster Berlin Gdańsk Łódź Grodno Mińsk Brześć Łuck Katowice Równe Sumy Charków Kijów Starobielsk Ługańsk Rzeszów Hradec Kraków Dniepropietrowsk Lwów Tarnopol Pilzno Kralove Donieck Brno Iwano-Frankiwsk Koszyce Kryvy Rih Czerniowce Wiedeń Bratysława Debreczyn Kiszyniów Budapeszt Odessa Lubljana Timisoara Zagrzeb Nowy Sad Belgrad Siena Witebsk Wilno Sarajewo Kutaisi Bukareszt Batumi Sofia Pernik Barcelona Skopje Istambuł Granada Casablanca Tunis Tel Aviv Sugmait Tibilisi Ganja Baku Gyumri Erewań

11 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ARMENIA Ministry of Culture of Armenia EU Delegation in Armenia Ministry of Foreign Affairs of Armenia The city of Yerevan The city of Gyumri Armenian Ecotourism Association Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia Open Society Institute Assistance Foundation, Armenia Martuni Women s Community Council NGO Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC) Shirak Centre Of Political Culture and Agreements Development Communities Finance Officers Association (CFOA) Helsinki Committee of Armenia (HCA) Media Diversity Institute Eurasia Partnership Foundation (EPF) Armenia Confederation of Trade Unions of Armenia Transparency International Anti- Corruption Center (TI AC) International Center for Human Development (ICHD) Helsinki Citizens Assembly Vanadzor NGO, Armenia Unison NGO for Support of People with Special Needs Journalists Club Asparez (Arena) ARMECAS Armenian Ecotourism Association NGO Protection of Consumers Rights NGO World Vision International Armenian Division Yerevan Press Club National Publishers Association of Armenia ARKANEL Co LTD Gyumri KhoranArd Intellectual Center BIOSOPHIA Healthcare, Environment, and Agriculture Development Center Internews Media Support NGO Victims of State Needs Branch Office of Friedrich Ebert Foundation (FES) in Armenia City Research Center, NGO Youth for Democracy NGO 5th floor cultural group Armenian Centre for Contemporary Experimental Art Suburb Cultural Centre platform Institute of Contemporary Art Utopiana.am - culture creative NGO International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue GOLDEN APRICOT Fund for Cinema Development INTERNEWS Media Support Armenian National Committee of the International Council on Monuments and Sites NGO Center Armenian Social Investment Fund INTERNEWS NGO Armenian Young Women Association EREBUNI Historical & Archaeological Museum-Reserve Armenian Photographers National Association Analytical Center for Globalization and Regional Cooperation (ACGRC) Foundation For The Preservation Of Wild Life And Cultural Assets Research on Armenian Architecture NGO (RAA) Armenian Open University AZERBAIJAN EcoSphere Social Ecology Center Ministry of Culture of Azerbaijan EU Delegation in Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan The city of Bakru The city of Sugmait The city of Ganja YUVA Humanitarian Center Azerbaijan Ornithological Society Oil-Workers Rights Protection Organization Eko- Alem ( Eco-World ) Citizens Labor Rights Protection League QAFSAM The Caucasian Centre for International Relations and Strategic Studies Studying of Economic Resources Entrepreneurship Development Foundation Human Rights Club-Azerbaijan Social Strategic Studies and Analytical Investigations Public Union Public Association for Assistance to Free Economy Caucasus Media Investigations Center (CMIC) Center of Women s Problems Research (CWPR) Public Union for solving socialeconomic problems of Mortar Victims Democratic Institutions and Human Rights Social Union (DIHRSU) Education on Human Rights Public Association Ganja Children s Fund Public Initiative Center Ecolex-Azerbaijan Environmental Law Center Election Monitoring and Democracy Studies Centre Partnership for Economic and Social Initiatives (PESI) Constitution Researches Fund Climate Change & Development NGO Alliance European Movement Support to European Integration in Azerbaijan United Artists Club (BRK - Birlәşmiş Rәssamlar Klubu) Azerbaijan Photographers Union GEORGIA Ministry of Culture of Georgia EU Delegation in Georgia Ministry of Foreign Affairs of Georgia The city of Tbilisi The city of Kutaisi The city of Batumi SAKdoc GEORGIAN ARTS AND CULTURE CENTER Foundation Cinema Art Center Prometheus & Tbilisi International Film Festival CAUCASIAN HOUSE Cultural Relations Center Academy for Peace and Development CENN-Caucasus Environmental NGO Network dvv international Regional Office for Caucasus and Turkey Economic Policy Agency, Tbilisi City Hall Georgian National Tourism Agency, Ministry of Economic and Sustainable Development of Georgia Europe House NGO Transparency International Association European Studies for Innovative Development of Georgia (ESIDG ) International Foundation LEA Georgian Publishers and Booksellers Association Association Green Alternative Eurasia Partnership Foundation Caucasian Institute for Economic and Social Research (CIESR) International Center on Conflict and Negotiation (ICCN) Foundation Multiethnic Resource Center for Civic Education Development (MRC) Biological Farming Association Elkana Centre of Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) European Initiative - Liberal Academy Tbilisi (EI-LAT) Foundation Press Association of Georgia Open Society Georgia Foundation Public Advocacy Georgian National Union Of The International Council On Monuments And Sites Human Rights Center Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS) Think tank World Experience for Georgia (WEG) Georgian Trade Unions Confederation Georgian Young Lawyers Association (GYLA) The Georgian Association Women in Business (GAWB) GAHE Georgian Association of History Educators The Greens Movement of Georgia /Friends of Earth Georgia Association and Radio Green Wave NGO The Heinrich Böll Foundation (HBS) South Caucasus Regional Bureau Association of Photographers of Georgia BEST SELLER Ltd. Friedrich Ebert Foundation (FES) Regional Office for the South Caucasus Ivagency Tbilisi State Academy of Art Ilia State Academy, Tbilisi NGO New Knowledge Laboratory v. chabukiani tbilisu ballet art state school Culture and Management Lab TRAM foundation DRONI Association National Library in Tbilisi Arts Research Institute of Ilia State University GeoAir POST FACTUM Association of Journalists Nodar Dumbadze Tbilisi State Central Children Theatre Chiatura State Theatre Centre for Contemporary Art in Tbilisi UNDP Georgia

12 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO MOLDOVA Ministry of Culture of Moldova EU Delegation in Moldova Ministry of Foreign Affairs of Moldova The city of Chisinau Transparency International Women s Association for Environmental Protection and Sustainable Development Ecological Movement of Moldova (EMM) Regional Centre for Environmental Studies ECOS Ecological Counseling Center Cahul National Assistance and Information Centre for NGOs in Republic of Moldova CONTACT Society of Ecotoxicologists of the Republic of Moldova ECOTOX CERTITUDE Small Business Association of R. Moldova ( SBA ) Center for Economic Development and Public Affairs (CEDPA) East Europe Foundation Moldova (EEF-M) MilleniuM Training and Development Institute Territorial Organization Stefan Voda of Ecological Movement from Moldova Association of Independent Press (API) from Republic of Moldova, NGO NGO Association of Professional Women from Moldova Public Association BIOS Pro Regional Cooperation Association for Participatory Democracy ADEPT National Youth Council of Moldova (CNTM) Promo-LEX Association Cross-Border Cooperation and European Integration Agency Youth for the Right to Live Case Moldova Foundation National Association of Young Historians of Moldova (ANTIM) Soros Foundation - Moldova (Good Governance Program) Moldavian Union of Composers and Musicologists Congress of local Authorities from Moldova ( CALM) Teatru-spalatorie ARTPLOSHADKA Contemporary Drama Center (CDC) Palace of Culture, Ungheni City Asociation for developing of modern dance in Moldova (ADDM) Cultural-natural Reservation ``Orheiul Vechi`` Oberliht Young Artists Association The University of European Studies of Moldova International Youth Government of the Republic of Moldova Youth Web Magazine WAVE Alt Film Union of Photo Artists of Moldova ONG Atelierul Viitorului Art-centre AoRTa KSAK Chisinau BELARUS Ministry of Culture of Belarus EU Delegation in Belarus Ministry of Foreign Affairs of Belarus The city of Minsk The city of Grodno The city of Bresc Public Union of Belarusian Pensioners Nashe Pokolenie Lev Sapieha Foundation LEV SAPIEGA Fund Humanitarian Bridge INTERAKCIA Local Foundation for Promotion of International Dialogue and Cooperation Association of Life-Long Education and Enlightenment (ALLEE) Association of Legal Entities Republican Confederation of Entrepreneurship (RCE ALE) Belarusian Free Trade Union Movement for Freedom Belarusian Association of Journalists Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) The National Human Rights Public Association Belarusian Helsinki Committee International Consortium EUROBELARUS Minsk Capital Association of Entrepreneurs and Employers, public association (MCAEE, PA) Outreach and Charity Institution Committee Salidarnasc Belarusian Institute for Strategic Studies (BISS) LGBT Human Rights Project GayBelarus NGO Ecohome Office for the rights of people with disabilities Association of Small and Medium Business, Business Association Association of Environmental NGOs of Belarus Green Alliance Public Association Discussion and Analytical Society Liberal Club Human Rights Center Viasna Center for development of students initiatives (CDSI) National Council of Youth and Children s Organisations Ў gallery of contemporary art The Union of Belarusian Writers Art Siadziba Public Union of Azerbaijan Historians (PUAH) Contemporary Belarusan art Almanac partisan Belarusian Union of Designers Music internet-portal Tuzin Hitoŭ Civil cultural campaign Budźma biełarusami! Łohvinaŭ Publishing House and art-book-shop łohvinaŭ PHOTOISKUSSTVO Belorussian Public Association RIFTUR Advertising Private Enterprise UNDP Belarus Brest Regional Executive Committee TRIC - Transborder Info Center National State TV-Company Belarusian State Philharmonic Society Belarusian State University of Culture and Arts UKRAINE Ministry of Culture of Ukraine EU Delegation in Ukraine Ministry of Foreign Affairs of Ukraine The city of Lviv The city of Kiev The city of Odessa The city of Sumy The city of Ivano-Frankowsk The city of Lugansk The city of Luck The city of Kharkiev The city of Tarnopol The city of Czernovitz The city of Dietropietrovk The city of Doneck The city of Kryvyi Rih Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU) Centre for Global Studies Strategy XXI Environment-People-Law (EPL) International Association of Regional Development Institutions Сentre for Cultural Management Ukrainian Helsinki Human Rights Union DiXi Group Architectura i Prestizh All Ukrainian Association of Teachers of History and Social Studies NOVA DOBA Ukrainian Social Investment Fund CCC Creative Center Charity Fund Kherson Youth Center for Regional Development Kyiv Oblast State Administration Ukrainian Center for Independent Political Research Open Society Foundation Razumkov Centre International Renaissance Foundation Intelektualna Perspectyva Charity Fund State Research Center for Protection of Cultural Heritage Against Technogenic Accidents, Ministry of Emergencies of Ukraine Ukrainian Center for Cultural Studies Gorshenin Institute Information and Analytical Center Civic Space ( Hromadskyi Prostir ) Centre for Political and Legal Reforms (CPLR) GURT Resource Center National Union of Artist Photographers of Ukraine Сivic Development and Partnerhsip Foundation TOTEM Kherson City Center for Youth Initiatives Institute of Monuments Protection Research of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine Resource and Analysis Center Society and Environment Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation Europe XXI Foundation INTERFILM Production Company Civic Initiative Europe without Barriers European Dialogue, Ukraine Ukrainian Institute for Public Policy GURT Resource Centre Ukrainian National Environmental NGO MAMA-86 Institute for Euro-Atlantic Cooperation (IEAC) Polissa Foundation for International and Regional Studies Ukraine Observer United States Agency for International

13 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Development (USAID), Ukraine office Ukraine Observer Heinrich Böll Foundation, Regional Office Kiev for Ukraine and Belarus International Poetry Festival MERIDIAN CZERNOWITZ Community and Cultural Center Shelter+, Kryvyi Rih NGO Publishers Forum Art Workshop Drabyna Mystecke obyednannia Koza (Koza Art Union) Dzyga Art Association ART-event agency ART-POLE art-centre Karman EKOART Donetsk City Youth Center of Arts TOTEM Kherson city Center of Youth Initiatives Tea Factory Foundation Center for Contemporary Art (FCCA) Magazine Ji Vitebs4.me UNDP Ukraine Volyn Regional State Administration Volyn Regional Council Rivne Regional State Administration Rivne Regional Council Lugansk Regional State Administration Lugansk Regional Council Lviv Regional State Administration Lviv Regional Council Odessa Regional State Administration Odessa Regional Council Donetsk Regional State Administration Donetsk Regional Council Dnipropetrovs k Regional State Administration Euroatlantic Institute Lviv Centre for scientific-technical and economic information Agency for Regional Development and European Integration Polish - Ukrainian Initiative Centre European Association of Ukrainians Fund of Transborder Cooperation Development PPV Knowledge Networks Local Association of Local Authorities in Donetsk Region The Volyn Newspaper EUROPEAN UNION EURONEST European Parliamentary Assembly (Belgium) Ministries of Culture and Foreign Affairs of the EU countries Commission for Enlargement and European Neighbourhood Policy (Belgium) Commissioner for the Education, Culture, Multilinguism and Youth (Belgium) Directorate General for Education, Training, Culture and Youth (Belgium) AEGEE-Europe (Belgium) NGO Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia) European Partnership for Democracy (Brussels) Go-Governance (Austria) EUROPEUM Institute for European Policy (Czech Republic) WWF-International Danube- Carpathian Programme (Switzerland) Pontis Foundation (Slovakia) People in Need (Czech Republic) FRIDE Foundation (Spain) ANEL Association for Non-Formal Education in Lithuania (Lithuania) German Council on Foreign Relations, DGAP (Germany) Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovakia) Employer s Confederation of Latvia (Latvia) Czech Chamber of Commerce (Czech Republic) Free Trade Union (Latvia) Lithuanian Confederation of Industries (Lithuania) Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) (Finland) Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff (Finland) Network of Estonian NGOs (EMSL/ NENO) (Estonia) Association for Urban Transition (Romania) Slovenian Associations of Free Trade Unions (Slovenia) Foundation of West-Eastern Encounters (Germany) Euclid Network (United Kingdom) Architecture and Town Planning Department of Polytechnic of Bari University (Italy) European Movement International (Brussels) Electoral Reform International Services (United Kingdom) Pan-European Regional Council of the International Trade Union Confederation (Belgium) Centre for Policy Studies, Central European University (Hungary) Kehys - Finnish NGDO Platform (Finland) European University Institute (Italy) Libereco - Partnership for Human Rights (Germany) The European Council on Refugees and Exiles (Belgium) Crisis Management Initiative (Finland) European Youth Forum (Belgium) Praxis Center for Policy Studies (Estonia) German National Committee for International Youth Work (Germany) National Trade Union Confederation Cartel ALFA (Romania) Forum Syd (Sweden) Oikodrom-Forum Nachhaltige Stadt (Austria) EUROCLIO, the European Association of History Educators (Netherlands) European Exchange GmbH (Germany) Lithuanian Trade Union Confederation (Lithuania) European Institute Foundation (Bulgaria) European Council on Foreign Relations (United Kingdom) European Center for Not-for-Profit Law (Hungary) Centre for Sustainable Policies Ecopolis (Romania) Institute for Public Policy (Romania) Association for International Affairs (Czech Republic) Institute for International Cooperation of the German Adult Education (Germany) Institute of Democratic Politics (Lithuania) Office for Democratic (Belarus) Peace Institute Institute for Contemporary Social and Political Studies (Slovenia) International Federation for Human Rights (France) Civil Rights Defenders (Sweden) Eastern Europe Studies Centre (Lithuania) European Network of Political Foundations (Belgium) Swedish Confederation for Professional Employees ( Sweden) DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights (Czech Republic) Swedish International Liberal Centre (Sweden) Social and Economic Council of Flanders (Belgium) International Fund for Cooperation and Partnership of the Black Sea and the Caspian Sea (Romania) EU-Georgia Business Council (Belgium) AICA International (France) Bulgarian Union of Teachers (Bulgaria) Lille Institute of Political Studies (France) Euro Mediterranean University (Slovenia) United Nations Development Programme, Bratislava Regional Centre, (Slovakia) Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) (Hungary) Estonian Center of Eastern Partnership (Estonia) European Trade Union Institute (Belgium) Robert Bosch Foundation (Germany) Association Marcel Hicter, (Belgium) Home Project (Netherlands/ Germany) Trans Europe Halles (Sweden) ENCATC (Belgium) Visegrad Fund (Slovakia) Budapest Observatory (Hungary) Interculturelles Zentrum (Austria) RIKSANTIKVAREN Norvegian Directorate for Cultural Heritage (Norway) EUROCLIO European Association of History Educators (Netherlands) Minotaurus Film (Luxembourg) NEXT PAGE Foundation (Bulgaria) EUNIC network (Brussels) Culture Action Europe network (Brussels) Eurobelarus (Brussels) Relais Culture Europe (France) Barcelona University (Spain) Kosice 2013 (Slovakia) Marseille 2013 (France) Umea 2014 (Sweden) Ryga 2014 (Latvia) Pilzno 2015 (Czech Republic) Mons 2015 (France) Donostia 2016 (Spain) European Culture Foundation (Belgium) EaP Civil Society Forum (Belgium) MitOst (Germany) Intercult (Sweden) Ministries of Culture and Foreign Affairs of the EU countries EUROCITIES network (Belgium) IULM University, Milan (Italy) Leeds Metropolitan University (United Kingdom) University of the Arts, London (United Kingdom) University of Cologne (Germany) Fondazione Ficcarraldo (Italy)

14 Interesariusze KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO OTHER COUNTRIES Kosovar Civil Society Foundation (Kosovo) EU-Russia Civil Society Forum (Russia) Turkish Policy Quarterly (Turkey) European Stability Initiative (Turkey) National Endowment for Democracy (USA) Nomad Dance Academy (Serbia) Lokomotiva (Macedonia) ANADOLU Kültür Cultural Organization (Turkey) Loose Associations (Croatia) The city of Ramallah (Palestine) The city of Novi Sad, Serbia Clubture network, Zagreb (Croatia) Tunisian Association Of Scientific Children (Tunisia) Kenana NGO, Sohag (Egypt) Resources for Development Center (Egypt) Cultural Policy Institute (Moscow) Belagrade University (Serbia) Anna Lindh Foundation (Egypt) Administration of Novgorod Region (Russia) POLAND The City offices of the mayor cities of Poland National Centre for Culture Adam Mickiewicz Institute Polish Institutes Polish Audiovisual National Institute Polish Theater Institute Polish Book Institute Polish Dance and Music Institute International Centre for Culture REVERS Foundation, The Baltic Sea Cultural Centre, PRO-MED Ltd, Association for nonformal Education MERITUM, The Therapy & Development Foundation in Gdansk, Foundation for the Promotion of Culture and Audiovisual Media Education Cracow Script School, Center for Armenian Research, UK, Torun Foundation for European Studies, The PO-MOST Humane Integration Society, UNESCO Initiatives Centre, The Common Knowledge Educational Association, ContraPunctum Foundation, Foundation Centre for Creative Activities, Deep Democracy Foundation, Edyta Stein Society, Pedro Arrupe Formation Center for Educational Leaders, Polish Robert Schuman Foundation, The City Culture Institute, The Other Space Foundation, European Solidarity Centre, Students Self Government of Jagiellonian University Lubelskie Voivodship Podlaskie Voivodship Swietokrzyskie Voivodship Warminsko - Mazurskie Voivodship Podkarpackie Voivodship Villa Decius Association Centre for Eastern Studies Institute of Public Affairs (IPA) Foundation, Poland Stefan Batory Foundation, Poland EU& Poland Foundation, Poland Krzyżowa Foundation for European Understanding ART. TRANSPARENT Foundation Institute for Sustainable Development Foreign Affairs Office of Solidarnosc Trade Union Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI BORIS Association Wrocław 2016 Helsinki Foundation for Human Rights

15 Organizatorzy Kongresu Kultura Partnerstwa Wschodniego Urząd Miasta Lublin Wydział Kultury UM Lublin ul. Złota 2, Lublin tel Dyrektor Michał Karapuda tel Warsztaty Kultury w Lublinie ul. Grodzka 5a Lublin tel Kierownik Rafał Koziński tel Fundacja Trans Kultura ul. Złota 5/ Lublin Sekretarz Fundacji Maria Artemiuk tel

DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

DLACZEGO KONGRES? Krzysztof Czyżewski, 3 razy Wschód Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego DLACZEGO KONGRES? Czy rodzące się na naszych oczach Partnerstwo Wschodnie, nowe ramię Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, ma szansę ustrzec się błędów Unii Europejskiej? A może właściwiej byłoby inaczej

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS A Place to Stand / Punkt oparcia to pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w krajach bloku wschodniego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Mandat projektu BaltMet Promo (BaltMet Promo Mandate) Unia Europejska, Polityka

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna PROJEKTY MODUŁOWE Projekty modułowe zakwalifikowane do II etapu konkursu Wnioski oceniane indywidualnie przez dwóch członków Grantowej oraz na plenarnym posiedzeniu (max. ilość punktów do uzyskania: 200)

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Akcja 2 East-West European Network on higher Technical education 1 Erasmus Mundus Akcja 2 euroasian Starter for Technical Academic Network Application East-West European Network on higher

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Seminarium "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego", Lublin, 8-10.03.2013

Seminarium Kultura dla Partnerstwa Wschodniego, Lublin, 8-10.03.2013 Seminarium "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego", Lublin, 8-10.03.2013 Seminarium "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego" zostało zorganizowane w celu stworzenia koncepcji drugiej edycji Kongresu Kultury

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska

PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Lobbing w Unii Europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej A 368789 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Lobbing w Unii Europejskiej Urszula Kurczewska Małgorzata Molęda-Zdziech Warszawa 2002 SPIS TREŚCI Wstf p (M Clamen) 9 Wprowadzenie. Dlaczego lobbing? (U. Kurczewska,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa. 13 lipca 2016 r., Warszawa

Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa. 13 lipca 2016 r., Warszawa Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa 13 lipca 2016 r., Warszawa Agenda Miejska Unii Europejskiej Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 13 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

WARSAW MOTOSHOW listopada.

WARSAW MOTOSHOW listopada. WARSAW MOTOSHOW 201 18-20 listopada WARSAW MOTO SHOW 2015 (1 edycja) W LICZBACH: 148 000 Odwiedzających 102 000 Powierzchnia wystawiennicza Ponad 500 modeli Ponad 200 wystawców Ponad 400 dziennikarzy WARSAW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości

Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości Program wspierania przedsiębiorczości Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Organizacja działań w zakresie polityki innowacyjnej Deklaracja Prezydentów Miast Unii Metropolii

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie 4th International Conference Keeping Children and Young People Safe Online A presentation of the Polish and German Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW. KALENDARZ PROGRAMOWY 2008 PROGRAMY w POLSCE

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW. KALENDARZ PROGRAMOWY 2008 PROGRAMY w POLSCE 12.I Lublin Grupa robocza Raport MłodzieŜ Lubelszczyzny 23-27.I Intercult - szkolenie Y4M 02.II Lublin Warsztaty: Przygotowanie Projektów Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy 04-05.II Szkolenie dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013)

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013) Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego PROGRAM KULTURA (2007-2013) Cele Programu cel ogólny wzmocnienie europejskiej j współpracy p kulturalnej cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Propozycje projektowe

Propozycje projektowe Propozycje projektowe brak tytułu u projektu Pomysł: : Pruszcz Gdański Projekt w ramach działania ania 2.4. Inicjatywy lokalne Projekt ma na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego w obszarze Południowego

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Structure of the Talk

Plan wykładu Structure of the Talk Plan wykładu Structure of the Talk Obowiązki KPON i Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020 These CRPD Obligations and the European Disability Strategy 2010-2020 Wpływ na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Open Culture w 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Open Culture w 2012 r. Lublin, dnia 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Open Culture w 2012 r. W ramach działalności statutowej Fundacja zrealizowała, współorganizowała, patronowała, uczestniczyła,

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej OFERTA WSPÓŁPRACY Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej Termin wydarzenia: 29 września 1 października 2016 r. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

29 września (czwartek)

29 września (czwartek) 29 września (czwartek) 13:00-15:00 "Wokół współczesnych relacji polsko-białorusko-ukraińskich" - spotkanie młodzieży i artystów Miejsce: Galeria Artystyczna "Łucjan", ul. Bernardyńska 12 Organizator: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 Podstawowe informacje: wspólne działanie członków polskiej sieci (lider + minimum 10 innych organizacji członkowskich), kwota grantu: 15 000 euro, wsparcie

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury

Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury Czym jest PAKT? Bydgoski Pakt dla Kultury jest nowatorskim w skali kraju dokumentem zawartym pomiędzy stroną społeczną zgrupowaną wokół Bydgoskiego Kongresu Kultury

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania (7 Program Ramowy UE, Program Life long Learning Jean Monnet Programme oraz fundusze norweskie)

Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania (7 Program Ramowy UE, Program Life long Learning Jean Monnet Programme oraz fundusze norweskie) Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania (7 Program Ramowy UE, Program Life long Learning Jean Monnet Programme oraz fundusze norweskie) Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Program

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Forum Kultury 15-18.09.2015, Gdańsk

Bałtyckie Forum Kultury 15-18.09.2015, Gdańsk Bałtyckie Forum Kultury 15-18.09.2015, Gdańsk Godz. Dzień 1, Wtorek 15.09 Spotkania robocze Ośrodek Kultury Morskiej (OKM) 8.30 Narodowi Koordynatorzy Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 9.00 10.00

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH expo XXI warszawa Ignacego Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa 1 piętro, sala konferencyjna C 5 PAŹDZIERNIKA 2016 MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH informacje ogólne Szanowni Państwo, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo