ETAP CENTRALNY XIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU śycia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP CENTRALNY XIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU śycia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA"

Transkrypt

1 ETAP CENTRALNY XIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU śycia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA Imię i nazwisko uczestnika:.. Pełna nazwa szkoły: Liczba uzyskanych punktów:. Podpisy osób sprawdzających..... Adres szkoły:..... Zasady pisania części testowej: Test składa się ze 100 pytań. Na kaŝde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Prawidłową odpowiedź na pytania testowe naleŝy wybrać przez wyraźne zakreślenie kółeczkiem jednej z liter: a prawda lub b fałsz. Odpowiedź musi być jasno zaznaczona w przypadku zakreślenia dwóch odpowiedzi, bądź niewyraźnego zaznaczenia jednej z nich, za dane pytanie nie uzyskuje się punktu. 1. Obecność środków psychoaktywnych w organizmie moŝna stwierdzić wykonując badania krwi lub moczu. 2. Jednym z elementów leczenia uzaleŝnienia jest tzw. detoksykacja, czyli odtruwanie organizmu człowieka z substancji uzaleŝniającej. 3. Narkotyki uzaleŝniają najpierw fizycznie, a dopiero potem psychicznie. 4. Choroba alkoholowa jest przyczyną powstawania wielu innych chorób - zarówno somatycznych, jak i psychicznych. 5. Fizjologiczny poziom alkoholu etylowego we krwi człowieka wynosi do 0,2 mg / 100 ml (0,002 promila). Strona 1 z 10

2 6. Toksyczne składniki dymu tytoniowego nie przedostają się przez łoŝysko do rozwijającego się płodu. 7. Palenie tytoniu powoduje zaburzenia gospodarki lipidowej: podwyŝsza stęŝenie LDL i trójglicerydów oraz obniŝa stęŝenie HDL. 8. FAS to nazwa alkoholowego zespołu płodowego występującego u dzieci urodzonych przez kobiety pijące regularnie alkohol w czasie ciąŝy. 9. Jednym z głównych niebezpieczeństw w przypadku uŝywania tabletek antykoncepcyjnych jest zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc. 10. NaduŜywanie alkoholu, kawy i palenie papierosów oraz przewlekły stres to czynniki, które zwiększają podatność organizmu na powstawanie wrzodów Ŝołądka. 11. Bakteria Helicobacter pylori (H. pylori) występuje w mleku. 12. WZW typu B jest powodowane przez wirus zawierający RNA i przenoszony drogą pokarmową. 13. W profilaktyce WZW typu B bardzo waŝne jest wykonywanie szczepień. 14. Wirus HIV jest wraŝliwy na powszechnie stosowane środki odkaŝające i ginie po 30 minutach w temp. 60 C. 15. Owsica jest typową chorobą brudnych rąk. Strona 2 z 10

3 16. ZaraŜenie toksoplazmą (Toxoplasma gondii) następuje drogą pokarmową, najczęściej po zjedzeniu mięsa, bądź podrobów zawierających oocyty lub poprzez brudne ręce zanieczyszczone odchodami chorego kota (np. u dzieci podczas zabawy w piaskownicy). 17. Systematyczna aktywność fizyczna zapobiega występowaniu niektórych chorób i zaburzeń organizmu np. układu kostno-stawowego, układu krąŝenia, otyłości, infekcji górnych dróg oddechowych. 18. Efekt cieplarniany to wzrost temperatury na ziemi spowodowany zwiększeniem się grubości warstwy ozonowej w atmosferze. 19. Z globalnej ilości wody zuŝywanej na całym świecie około 10 % przeznacza się na nawadnianie pól, 20% zuŝywa przemysł, a 70% gospodarstwa domowe. 20. Gospodarka ekologiczna to taka, która zaspokaja nasze potrzeby bez naruszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb. 21. Liderem w budowie gospodarki ekologicznej jest Dania. 22. Do funkcji lasów naleŝy: regulacja klimatu, powstrzymywanie erozji gleby i pośredniczenie w cyrkulacji wody. 23. Drzewostan liściasty jest bardziej naraŝony na niszczący wpływ tzw. kwaśnych deszczy niŝ drzewostan iglasty. 24. Istnieje niepodwaŝalny związek między urbanizacją a otyłością. 25. Nitrozoaminy są związkami silnie rakotwórczymi. Strona 3 z 10

4 26. Potas, magnez, miedź i cynk to tzw. metale śmierci. 27. Zatrucie ołowiem uszkadza mózg i moŝe dawać objawy podobne do chorób psychicznych. 28. Autotransfuzja jest to przetoczenie krwi lub jej składników, w sytuacji, gdy dawcą i biorcą jest ta sama osoba, czyli oddajemy krew sami dla siebie. 29. Wzrost zawartości ozonu w atmosferze moŝe powodować zjawisko eutrofizacji wód. 30. Na jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksję, cierpią tylko dorosłe kobiety. 31. Głównym źródłem błonnika w diecie człowieka są przetwory zboŝowe dostarczające ok. 65% ogólnie spoŝywanej ilości tego składnika. 32. Naskórek systematycznie się odnawia i złuszcza, dlatego musimy dbać o higienę ciała. 33. Witamina D 3 reguluje wchłaniane wapnia i fosforu, a takŝe ułatwia wchłanianie witaminy A. 34. Profilaktyka Ŝywieniowa miaŝdŝycy polega przede wszystkim na ograniczeniu spoŝycia tłuszczów zwierzęcych i cholesterolu oraz zwiększeniu udziału w diecie substancji o charakterze antyoksydacyjnym. 35. Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną niezaleŝną od stylu Ŝycia. 36. Produkty typu light to produkty nie zawierające tłuszczu. Strona 4 z 10

5 37. Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na wodę wynosi 2-4% masy ciała. 38. Normy dziennego zapotrzebowania na energię są zróŝnicowane w zaleŝności od płci, naleŝnej masy ciała oraz aktywności fizycznej. 39. Polski Czerwony KrzyŜ we wrześniu 2004 roku był organizatorem konferencji Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca (ERNA) w zakresie tematyki HIV/AIDS dotyczącej Harm Reduction (Redukcji Szkód). 40. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet. 41. Najbardziej odpowiednim dla młodych kobiet badaniem profilaktycznym pomocnym w wykryciu raka sutka jest mammografia. 42. Jednym z podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy jest zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi. 43. Ocenę oddechu u osoby poszkodowanej prowadzi się przez 15 sekund. 44. Podczas wykonywania resuscytacji krąŝeniowo - oddechowej prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do zastępczych oddechów wynosi 15 : Podczas wykonywania PPś uciśnięcie klatki piersiowej wykonuje się z częstotliwością około 100 uciśnięć na minutę. 46. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha i istnieje podejrzenia urazu kręgosłupa, to naleŝy go pozostawić w pozycji zastanej. Strona 5 z 10

6 47. Gdy podejrzewamy u poszkodowanego złamanie kończyny to naleŝy unieruchomić staw znajdujący się najbliŝej miejsca złamania. 48. W przypadku krwotoku z nosa naleŝy posadzić poszkodowanego i pochylić jego głowę do przodu. 49. Cukrzyca jest chorobą polegającą na zaburzeniu metabolizmu glukozy w wyniku całkowitego lub częściowego spadku produkcji insuliny. 50. Chipsy i batoniki są zdrową przekąską. 51. Badaniem profilaktycznym stwierdzającym nieprawidłowości w narządzie rodnym jest badanie ginekologiczne i pobranie wymazu z szyjki macicy. 52. SpoŜycie duŝych ilości białka zwierzęcego, węglowodanów i tłuszczów przyczynia się do zwiększenia systemu odpornościowego organizmu. 53. ZakaŜenie matki wirusem HIV nie jest przeciwwskazaniem do karmienia dziecka piersią. 54. Inicjatorem idei Czerwonego KrzyŜa był Szwed - Henryk Dumas. 55. Wykonanie testu na HIV u osoby potencjalnie zakaŝonej wirusem HIV wymaga wyraŝenia przez nią zgody na to badanie. 56. Chorobą nowotworową skóry w przebiegu HIV/AIDS jest mięsak Kaposiego. 57. Promocja zdrowia oznacza to samo co ochrona zdrowia. Strona 6 z 10

7 58. Działalność MłodzieŜy Polskiego Czerwonego KrzyŜa została zapoczątkowana w 1926 roku poprzez utworzenie Szkolnych Kół PCK. W związku z tym, w tym roku, obchodzimy jubileusz 80 - lecia Ruchu MłodzieŜowego PCK. 59. Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi to 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. 60. Niedobór potasu powoduje osłabienie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu serca. 61. Dieta niskosodowa i regularna aktywność ruchowa są elementami profilaktyki nadciśnienia tętniczego. 62. Stany napięcia emocjonalnego i długotrwały stres mogą powodować wystąpienie zawału serca. 63. W krwioobiegu dorosłego człowieka oddającego systematycznie krew znajduje się około 7 litrów krwi. 64. Niedobór witaminy K powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi. 65. Nieleczone zęby mogą być przyczyną chorób nerek. 66. Do chorób przenoszonych przez muchy naleŝą odra i świnka. 67. Salmonella to choroba odzwierzęca. 68. Ryzyko zakaŝenia wirusem HIV zwiększają częste podróŝe do Afryki Południowej. Strona 7 z 10

8 69. Najbardziej skutecznym zabezpieczeniem przed zakaŝeniem wirusem HIV drogą płciową jest stosowanie prezerwatywy bez środków natłuszczających. 70. Leukofereza to zabieg polegający na pobieraniu od dawców krwi tylko białych ciałek krwi. 71. Stałe przeciwwskazanie do oddawania krwi dotyczy osób o ryzykownych zachowaniach seksualnych, np. homoseksualistów i prostytutek. 72. Palenie tytoniu przez osoby mające nadwagę jest wskazane, poniewaŝ działa hamująco na ich apetyt. 73. Świerzb jest zakaźną chorobą odzwierzęcą przenoszoną drogą kropelkową. 74. Najzdrowszym tłuszczem do smaŝenia jest masło roślinne. 75. AIDS to choroba dziedziczna - matki zakaŝone wirusem HIV rodzą dzieci chore na AIDS. 76. Piramida zdrowego Ŝywienia to urządzenie do przedłuŝenia przydatności do spoŝycia produktów. 77. ZaŜywanie substancji psychoaktywnych grozi uzaleŝnieniem tylko wtedy, gdy wystąpi potrzeba zwiększenia przyjmowanej dawki. 78. KaŜda dziewczyna dbająca o swoje zdrowie powinna po rozpoczęciu miesiączkowania odbyć kontrolną wizytę u ginekologa. 79. Osoby będące ofiarami przemocy mogą uzyskać pomoc dzwoniąc do niebieskiej linii. Strona 8 z 10

9 80. Stosowanie diet odchudzających przez młode dziewczęta grozi zachorowaniem na anoreksję. 81. Gruźlica jest chorobą zakaźną, która w wyniku prowadzonych powszechnie szczepień, obecnie juŝ w Polsce nie występuje. 82. Przebycie jakiejś choroby, zbyt krótki okres snu i stres są czynnikami obniŝającymi odporność organizmu. 83. Alkoholikowi moŝna pomóc w wyjściu z nałogu poprzez ścisłe kontrolowanie ilości wypijanego przez niego alkoholu. 84. Przemoc w rodzinie nie jest wewnętrzną sprawą rodziny lecz przestępstwem i naleŝy o takim fakcie poinformować policję. 85. Alkoholik pije dlatego, Ŝe ma do tego określony powód np. musi odreagować problemy, które ma w domu lub pracy. 86. Główną przyczyną chorób cywilizacyjnych są czynniki genetyczne. 87. Asertywność to rodzaj zaburzenia psychicznego. 88. Podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do wytwarzania czerwonych ciałek krwi jest magnez. 89. Podstawowym zabiegiem higienicznym w okresie dojrzewania jest częste uŝywanie dobrego dezodorantu. Strona 9 z 10

10 90. Jeśli ktoś nosi przy sobie prezerwatywę oznacza to, Ŝe często zmienia partnerów seksualnych i kontakt płciowy z ta osobą moŝe grozić zakaŝeniem wirusem HIV. 91. Najkorzystniejsze dla zdrowia jest całkowite wykluczenie tłuszczów z jadłospisu. 92. Cholesterol jest substancją tłuszczową potrzebną organizmowi do produkcji kwasów Ŝółciowych i niektórych hormonów. 93. śucie bezcukrowej gumy po posiłkach pobudza wydzielanie śliny i przez to zmniejsza ryzyko wystąpienia próchnicy. 94. Na powierzchni niemytych warzyw i owoców mogą znajdować się jaja pasoŝytów. 95. Stosowanie w nadmiarze nawozów sztucznych lub obornika do nawoŝenia działki jest dla ludzi korzystne, bo uzyskuje się w ten sposób duŝe, piękne i zdrowe warzywa lub owoce. 96. W Polsce statystycznie męŝczyźni Ŝyją o osiem lat dłuŝej niŝ kobiety. 97. W Polsce na drugim miejscu pod względem najczęściej występujących zagroŝeń zdrowotnych znajdują się choroby nowotworowe. 98. Dobroczynność to jedna z podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. 99. Piwo jest jedynym napojem alkoholowym nie powodującym uzaleŝnienia Podstawową metodą zapobiegania chorobom układu krąŝenia jest wykonywanie co roku pomiaru poziomu cholesterolu we krwi. Strona 10 z 10

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu 087857 PORADY LEKARZA RODZINNEGO ZDROWE ODŻYWIANIE zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem witaminy białka tłuszcze węglowodany błonnik pokarmowy składniki mineralne piramida zdrowia choroby

Bardziej szczegółowo

Jestem aktywny i jem zdrowo

Jestem aktywny i jem zdrowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 49 Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

III POWIATOWA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA III POWIATOWA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ETAP POWIATOWY Drogi uczniu! Bardzo się cieszymy, że znalazłeś się w kolejnym etapie olimpiady. Gratulujemy wiedzy! Tym razem przygotowaliśmy dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna na świecie

Sytuacja zdrowotna na świecie Sytuacja zdrowotna na świecie Zdrowie publiczne mgr Katarzyna Wiśniewska Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Główne przyczyny zgonów, świat 2002 Choroby układu krążenia, świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo