Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody nauki języków obcych - szybki przegląd"

Transkrypt

1 Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla kaŝdego jest czytelne, co ta metoda sobą przedstawia i czemu ma być lepsza od innych. Prawdopodobnie będą powstawały wciąŝ nowe metody, w tym niekonwencjonalne. Pisaliśmy juŝ o metodzie Super Memo, trochę o metodzie Łazanowa i Sita Learning (nie tylko języki), o metodzie V.F. Bikenbihl (odnośniki będą podane takŝe dalej w omówieniu metod) i o licznych pomocach technicznych, jakie oferuje nowa technika, Internet i telefony GSM. (np. artykuły Nauka języków z wykorzystaniem..., Biofeedback). Metody klasyczne i nowsze oraz narzędzia wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp. są coraz bardziej ze sobą powiązane - dlatego zalecam równoległe zapoznanie się przynajmniej z pierwszym wspomnianym artykułem, który będzie okresowo aktualizowany pod kontem nowinek. O skuteczności nauczania języka obcego decydują: motywacja do nauki (ciekawość, włączanie elementów zabawy i przyjemności, cele nauki, samoocena i ocena zewnętrzna postępów, ich nagradzanie, itp.) częsty kontakt z językiem - zarówno w formach naturalnych (wiele źródeł i form), jak i przez wykonywanie ćwiczeń róŝnorodność ćwiczeń - ich rodzajów i typów interakcji chęć komunikowania się dobór metody nauczania do załoŝonych celów i własnych preferencji (czasem trzeba wypróbować kilku zanim się trafi odpowiednio) odpowiednie cechy charakteru (które tez moŝna przy okazji wyrabiać): cierpliwość, wytrwałość, pracowitość, odwaga mówienia mimo niedoskonałości wykorzystywanie zdobytych umiejętności i róŝne formy powtórek. Nauka języków wykorzystuje współczesne osiągnięcia w zakresie zapamiętywania i efektywnej nauki w ogóle, o których pisaliśmy w naszym serwisie (np. artykuły w dziale Uczenie się ). Najbardziej znane są metody mnemotechniczne, przydatne zwłaszcza przy zapamiętywaniu słówek. Nauka słówek ChociaŜ wkuwanie słówek nie jest zalecane a przez niektóre metody (np.v. Birkenbihl) wręcz krytykowane, to trudno się obyć bez jakiejś formy przyswajania słówek. Zacznijmy więc od tego. Jeśli odwołamy się do doświadczeń słynnych poliglotów, to dochodzimy do wniosku, Ŝe uparte wkuwanie na pamięć jest całkiem skuteczną metodą. Np. słynny Heinrich Schliemann znał 16 języków, uczył się ich samodzielnie, właśnie wkuwając długie teksty i głośno je powtarzając. Najprostsza, klasyczna recepta to: wkucie materiału, powtórzenie po 20 minutach, powtórzenie po godzinie, powtórzenie po 24 godzinach (bez uprzedniego powtórzenia po 24 godzinach zapominane jest około 80 proc. tego, co przyswoiliśmy w ciągu godziny), powtórzenie po tygodniu, powtórzenie po miesiącu. Ale to wymaga duŝej konsekwencji, dyscypliny, pracy. Szukamy więc ułatwień i większej skuteczności. Mnemotechnika zwiększa moŝliwości co najmniej kilkaset procent. Większość mnemotechnik wykorzystuje skojarzenia. JeŜeli poznajesz nowe słowa - uruchamiaj skojarzenia, zwłaszcza przyjemne i emocjonalne. Zaleca się technikę zapamiętania słówek przez kojarzenia ich z obrazami, przez co pojęcia te łatwiej dają się przyswajać i trwale zapadają w pamięci. WaŜne jest takŝe uruchomienie pamięci logicznej. Warto teŝ wykorzystać fakt, Ŝe większość języków europejskich ma wiele wspólnego z łaciną, która wywarła wpływ równieŝ i na język polski. Pozwala to skutecznie kojarzyć nowe słowa, zwroty i wyraŝenia. Oczywiście uprzednia znajomość któregoś z języków klasycznych pomnaŝa nasze moŝliwości - tworzy efekt kumulacji i synergii. Świadomość posiadanej wiedzy zmniejsza takŝe lęk przed wypowiadaniem się.

2 Metoda fiszek Nieśmiertelną metodą jest wypisywanie wyrazów na karteczkach, które rozwieszamy po mieszkaniu lub nosimy ze sobą. Wtedy natykamy się na nie wszędzie tam, gdzie je przyczepiliśmy. Zdarzają się słowa, których znaczenia nie moŝemy w Ŝaden sposób zapamiętać - korzystne jest graficzne zilustrowanie nowego wyrazu - zgodnie z tym, co powiedziano o obrazowej naturze pamięci. Krokiem dalej jest przygotowanie fiszek, na których piszemy słowo obce po jednej stronie a jego tłumaczenie na odwrocie. JuŜ w momencie tworzenia karteczki ze słówkami zaczynamy się ich uczyć. Dalej zabawa polega na tym, Ŝe przy większej ilości karteczek np. 200 sztuk, wyciągamy w ciemno karteczkę, patrzymy od strony polskiej i odtwarzamy znaczenie i brzmienie obce i tak na zmianę raz od polskiej raz od obcej strony. Istnieją fiszki kompletnie opracowane dla kaŝdego poziomu zaawansowania i posegregowane tematycznie (ułatwia bardzo naukę blokami) - dostępne w księgarniach i np. na Patrz teŝ serwis Ale nauka słówek to dopiero początek i tylko część umiejętności językowych. Osobiście zachęcam bardziej by oprócz uczenia się pojedynczych słówek uczyć się całych zdań na pamięć - uŝywania słówek we właściwych kontekstach. Szczegóły teoretyczne i praktyczne znajdziecie np. na Patrz opis metod uczenia się słówek w ksiąŝce Słówka angielskie. Zanim przejdziemy do "regularnych metod", jeszcze parę banalnych ale wartościowych zaleceń: Dobrą metodą na naukę słownictwa jest rozwiązywanie krzyŝówek, róŝnego rodzaju gry itd. TakŜe (dla bardziej zaawansowanych) dobrym sposobem jest czytanie prasy w danym języku. Nie trzeba jej koniecznie kupować, wystarczy odwiedzić strony wybranego czasopisma w Internecie. Znane tytuły posiadają swoje witryny, gdzie udostępniają treść. Istnieją teŝ liczne kąciki językowe i pomoce w prasie polskiej, oraz wyspecjalizowane czasopisma kontynuujące tradycje "Mozaiki". W latach młodości korzystałem z wielu ksiąŝek, które na podobieństwo podręczników miały teksty angielskie z tłumaczeniami i słowniczkami. Ciekawostką jest to, Ŝe część z nich moŝna było kupić w księgarni radzieckiej za śmieszne pieniądze - miały one słowniczki angielsko-rosyjskie - uczyłem się więc w ten sposób dwóch języków naraz. AŜ kusi mnie by sprawdzić czy takie wydawnictwa są jeszcze u nas dostępne. Wybrane metody nauczania języków PoniŜej pokrótce o najbardziej popularnych w Polsce metodach - głównie wg ofert wybranych szkół językowych. Często trudno oddzielić od siebie metodyki od form i sposobów organizacji zajęć. Bywa, Ŝe kursy językowe róŝnią się nazwą (handlową), ale są podobne metodycznie. Nie jest celem tego artykułu oceniać poszczególne metody i kursy ani dawać wskazówki, którą metodę wybrać... Zresztą, nie ma metody, nauczyciela oraz sposobu nauki idealnego dla wszystkich. KaŜdy z nas uczy się inaczej i w róŝnym stopniu i odmiennie przyswaja wiedzę. Jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami itd. Jedne metody są lepsze dla dzieci i młodych, inne dla dorosłych. KaŜdy musi znaleźć własną najskuteczniejszą metodę. WaŜna jest systematyczność i powtarzanie. RóŜne mogą być cele nauki. Uczyć moŝna się zarówno na kursach jak i samodzielnie. Nauka samodzielna ma swoje zalety - uczymy się kiedy i jak chcemy. Jest to forma bardzo wygodna: nie trzeba wychodzić z domu, naukę teŝ moŝna rozpocząć w dogodnym dla siebie terminie, przeznaczyć na nią tyle czasu, ile chcemy i uczyć się niekonieczne w regularny sposób. Ale wymaga to samodyscypliny i motywacji. NiezaleŜnie od metody - waŝne i czasami wystarczające jest znalezienie dobrego nauczyciela. MoŜna zaryzykować twierdzenie, Ŝe na wynik nauki języka ma wpływ nie tyle jakaś specyficzna metoda, lecz to, czy uczymy się pod przymusem, czy w formie zabawy intelektualnej. Praca poprzez zabawę powoduje, iŝ nie odczuwamy zmęczenia ani znuŝenia i angaŝujemy pełniej swój mózg.

3 Metoda Berlitza W tej klasycznej metodzie (tzw. bezpośredniej) w ogóle nie uŝywa się języka rodzimego uczniów, niczego się nie tłumaczy, a zajęcia polegają na konwersacji. Metoda ta jest współcześnie kontynuowana i rozwijana z udoskonaleniami pod wieloma nazwami (patrz dalej). Metoda (Robina) Callana Popularna na całym świecie i w Polsce, opracowana w Wielkiej Brytanii. Polega na tym, Ŝe słuchacz uczy się angielskiego tak, jak nauczył się języka ojczystego. Najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie opanowuje wymowę. WaŜne są systematyczne powtórki. Materiał danej lekcji jest powtarzany tak długo, aŝ nie zostanie opanowany przynajmniej w 70% w ćwiczeniach przeprowadzanych przez studenta i ucznia - poprzez proces błyskawicznych prostych pytań i odpowiedzi (Lektor mówi z prędkością ponad 200 słów na minutę). Student mówi i słucha przez cały czas lekcji - czterokrotnie więcej niŝ stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. Przy takim tempie nauki wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome zdobywanie wiedzy. Tempo wypowiadanych słów powoduje u słuchacza takŝe wyćwiczenie refleksu w mówieniu po angielsku, a tym samym zaczyna on myśleć bezpośrednio w tym języku. Proces nauczania zachodzi w małych grupach liczących od 6-14 uczniów. Uczniowie nie wykonują prac domowych, a przez cały czas trwania zajęć rozmawiają po angielsku. Dzięki ciągłym rozmowom w tym języku słuchacze przełamują lęk przed mówieniem. Odpowiadając automatycznie na pytania pozbywają się nawyku tłumaczenia w myślach wypowiadanych i słuchanych zdań co sprawia, Ŝe rozmowa staje się naturalną czynnością. Dopiero później, w trakcie czytania, uczeń poznaje jego pisownię, która utrwalana jest poprzez pisanie dyktand. Szkoła Callana uwaŝana jest za największą szkołę, nie tylko w Londynie, ale równieŝ w Europie. Nie wymaga specjalnego wyposaŝenia, dodatkowych materiałów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. Nieco podobna jest Metoda pytań i odpowiedzi "AKADEMII NAUKI" Specjalnie opracowany system powtórek sprawia, Ŝe nawet mniej zdolni uczniowie zapamiętują materiał i są w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Szybkie tempo prowadzenia zajęć eliminuje zwyczaj tłumaczenia w myślach i kształci umiejętności myślenia w obcym języku. Częste zmiany lektorów uczą zrozumienia róŝnych akcentów i intonacji. Lektorzy uŝywają gestów, mimik, są ciągle są w ruchu - by zainteresować, czasem rozśmieszyć. Metoda komunikacyjna (komunikatywna, róŝne warianty) Język jest narzędziem komunikacji i to załoŝenie leŝy u podstaw metody komunikatywnej. Nacisk kładzie się na to, aby uczeń potrafił się dogadać w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego. Na zajęciach aranŝuje się scenki, w których uczniowie odgrywają róŝne role Wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych, teksty w oryginale, obecność lektorów obcojęzycznych, konwersacyjne spotkania tematyczne - w miłej atmosferze i bez stresu. Stosuje się tzw. task-based learning, gdzie uczącemu się stawia się zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji Ŝyciowych, w których musi się on posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania. W swojej odmianie jest to odmiana METODY ŁĄCZĄCEJ NAUKĘ Z ZABAWĄ, w której zajęcia prowadzi się tak, aby moŝna dobrze się na nich bawić. MoŜna więc, np. doskonalić angielski podczas warsztatów teatralnych. Nacisk na zabawę kładzie Metoda Helen Doron Metoda przeznaczona głównie dla małych dzieci, które mają się uczyć podczas zabawy. Dziecko słyszy powtarzane w nieskończoność słowa czy zwroty. Nauka zaczyna się od poznawania języka mówionego. Dzieci słuchają na zajęciach nagrań albo lektorki, a w domu odrabiają pracę domową, słuchając nagranego materiału z kaset podczas zabawy albo przed zaśnięciem. Przynosi świetne rezultaty, zgodnie z załoŝeniem, Ŝe im wcześniej zacznie się naukę, tym lepiej. Dla młodzieŝy (i dorosłych) moŝna polecić takie formy kursów lub materiałów, które są atrakcyjne z punktu zainteresowań uczniów. Przykładowo mogą to być teksty popularnych piosenek ulubionych

4 artystów. Tłumaczenie tych tekstów - to połączenie przyjemnego z poŝytecznym. Przypomnijmy, Ŝe profesor Leon Leszek Szkutnik napisał kiedyś podręcznik "Lyrics" oparty na tekstach piosenek. Teksty i tłumaczenia piosenek moŝna znaleźć w wielu miejscach Internetu, np. w portalu Gazeta.pl moŝna je znaleźć w opracowaniu Wojciecha Manna. Z kolei Stefan Garczyński wydał swoje Attractive Exercises do nauki j. angielskiego składające się ze złotych myśli, aforyzmów i anegdot - moŝna powiedzieć, Ŝe nauka z tej ksiąŝki jest zabawą i przyjemnością, a takŝe obocznym poŝytkiem i zasobem, którym moŝna zabłysnąć towarzysko. Metoda szkoły "OPENING" (jest to międzynarodowa sieć ok. 250 placówek w Europie, z zarządem w Hiszpanii. Są teŝ szkoły - franszyzy w Polsce). Metoda podobna do ww. metod komunikatywnych. Ma kilkanaście poziomów na które kwalifikuje test wstępny. Zajęcia odbywają się w dowolnie wybranych porach i porcjach wybranych przez klienta (atut wygody). Naśladowanie naturalnego cyklu nauki dziecka - najpierw osłuchanie, potem mówienie, potem pisanie a na końcu trochę gramatyki. Głównym narzędziem jest film fabularny w nieduŝych porcjach - symulacja pobytu ucznia za granicą takŝe dzięki elementom interaktywności. Radykalną formą metody komunikatywnej jest tzw. "Całkowite zanurzenie". Zajęcia konwersacyjne trwające cały dzień. Pozwala ona na zapoznanie się i posługiwanie się językiem obcym w najróŝniejszych codziennych sytuacjach. Inicjatorzy tej metody chcieli, aby zajęcia odbywały się od rana do wieczora takŝe podczas posiłków. KaŜda sytuacja, nawet zamawianie dania, odbywa się w języku obcym. Metodę stosuje się, gdy trzeba błyskawicznie opanować język obcy, a ma się tak mało czasu, Ŝe na kurs przyspieszony jest juŝ za późno. Niestety tylko niektórzy są na tyle dyspozycyjni, aby uczestniczyć w takich kursach, imitujących przebywanie za granicą. MoŜna oczywiście "zanurzyć się" przez wyjechanie na kilka miesięcy czy dłuŝej za granicę - prawdopodobnie koszty tego są mniejsze niŝ ileś lat kursu w Polsce, a efekty większe. Metoda dualna Kurs prowadzą na przemian polski lektor i native speaker. Na zajęciach z polskim lektorem uczniowie poznają nowy materiał, ćwiczą gramatykę, pisownię, tłumaczą teksty. Materiał omówiony podczas lekcji utrwala się następnie podczas konwersacji. Metoda Wilka To metoda języka mówionego "bez wkuwania". Zajęcia z jej wykorzystaniem trwają 90 minut i odbywają się w grupie czteroosobowej. KaŜda z osób podczas zajęć ma wypowiedzieć ok. 300 zdań. Zapamiętywalność materiału mieści się ponoć w granicach 60 proc. Podczas lekcji kaŝdy uczeń jest zobowiązany do wyłapywania błędów kolegów i korygowania ich, co zwiększa znacznie świadomość językową słuchaczy. "Accelerated Learning" - metoda uczenia się, równieŝ języków obcych, z elementami sugestopedii Georgi Łazanova. Wykorzystano fakt, Ŝe w dziewięćdziesięciu procentach języka mówionego uŝywa się zaledwie do słów. JeŜeli więc nauczymy się dobrze je rozumieć i biegle stosować, będziemy mogli w miarę swobodnie porozumieć się w obcym języku. Kurs Accelerated Learning uczenia języków obcych opiera się właśnie na nauce tych dwóch tysiącach podstawowych słów. Stworzono z nich dwanaście róŝnych scenek czy sytuacji składających się na dwunastoaktową "sztukę", która pojawia się w "KSIĄśCE", "SŁUCHOWISKU" i w "MAPACH PAMIĘCI".W ten sposób język dociera do wszystkich osób o róŝnej modalnosci (wg NLP): Wzrokowców (KsiąŜka i Mapy Pamięci), Słuchowców (Słuchowisko), Kinestetyków (Kaseta Video oraz Gry). Tandem Courses (system partnerski) Internetowa baza danych osób, które chętnie będą uczyły swojego ojczystego języka w zamian za naukę języka polskiego na zasadach: "język za język". Twórcami tej bazy jest Erasmus Student Network i NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Baza ma za zadanie

5 "skojarzenie" wszystkich, którzy w tej formie chcą uczyć innych i jednocześnie uczyć się od innych róŝnych języków. Oferty "Tandem Courses" są dostępne na stronie: Nauka języka obcego w systemie partnerskim, jest jedną z otwartych, tzw. "pozaszkolnych" form pracy nad językiem. NiezaleŜność uczących się polega takŝe na tym, Ŝe to oni określają program nauczania, zgodnie z własnymi potrzebami. Wzajemna nauka polega na bezpłatnych korepetycjach. Na stronach internetowych poświęconych nauce języków obcych moŝna znaleźć adresy mailowe osób z całego świata, które poszukują chętnych do prowadzenia korespondencji w danym języku lub właśnie dwujęzycznie. Idea ta przypomina tzw. banki czasu. JeŜeli masz środki, które umoŝliwiają ci udział w kursie językowym za granicą skorzystaj z okazji. Poznasz nie tylko język, ale i kulturę danego kraju. MoŜesz równieŝ uczestniczyć w programach typu work and travel. RóŜne metody "podświadomościowe" Bazują one na odkryciach Łazanova dotyczących tzw. superlearningu i Sperry'ego o zróŝnicowaniu półkul mózgowych. Wykorzystują stany świadomości "alfa" lub nawet "niŝsze" i odpowiednie urządzenia/taśmy - jak: Alfatron, H-S (Monroe), Synchro-Alfa1 (Athanor), Holosync (Centerpointe) - itd. Ukazało się wiele prac naukowych wykazujących, Ŝe w tym stanie szybciej zapamiętujemy do pamięci długotrwałej. Metoda ta ma jednak równieŝ swoje wady. UŜytkownicy w głębokim stanie relaksu często zamiast się uczyć... zasypiają. Desugestopedia Zaawansowana metoda nauki języków obcych i róŝnych innych przedmiotów. Początki sięgają 1964r., gdy powstała sugestopedia profesora. G. Lozanova. Najczęściej jest stosowana w nauce języków obcych, przeciętnie ją przyspieszając 5-krotnie. >>>> W szczególności znany w Polsce jest SITA Learning System - system słuŝący głównie do nauki języków obcych, choć nie tylko. Tę metodę przedstawia nasz artykulik Sita Learning, Biofeedback oraz np. artykuł przeglądowy wymieniony na końcu tego artykułu. W skrócie: nauka języka obcego zaczyna się po osiągnięciu stanu relaksu przy pomocy specjalnego urządzenia bio-feedback i opiera się na załoŝeniach sugestopedii. Pierwsza faza, tzw. inicjacja (ok.20 minut), polega na przeczytaniu z podręcznika dialogu po polsku, a następnie jednokrotnym wysłuchaniu go w języku obcym, śledząc obcojęzyczny tekst w podręczniku. Druga faza, tzw. zapamiętywanie, jest juŝ bardziej skomplikowana i trwa dwa razy dłuŝej. NaleŜy wprowadzić się w stan relaksu, odsłuchać bez przerwy lekcji z kasety, a następnie przez około 10 minut pozostać w stanie relaksu. Te 10 minut jest uwaŝane za bardzo istotne dla zapamiętywania. Trzecia faza, tzw. aktywizacja, to ćwiczenia z podręcznika, np. układanie dialogów do scenek. Czwarta i ostatnia faza, trwająca około 40 minut, to powtórzenie fazy zapamiętywania z poprzedniej lekcji w stanie relaksu. Prowadzone są badania naukowe na temat działania pamięci w tzw. stanie głębokiego relaksu. Metoda Very F.Birkenbihl czyli "nauka dla zabieganych" Metoda Birkenbihl (przez niektórych uwaŝana za rewelacyjną) wykorzystuje zdolność mózgu do chłonięcia informacji poza świadomością. Wymaga w jednej z faz odpowiednio przygotowanych materiałów pisanych. MoŜe być stosowana przez samouków. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą inteligentnie wykorzystać zajęty czas. Na zajęciach słuchasz tekstu z uwagą i zrozumieniem. W pracy, domu, kiedy tylko jesteś zajęty - słuchasz tekstu pasywnie, czyli W TLE. Dzięki temu zapamiętujesz doskonale wyraŝenia i frazy oraz intonację - uczysz się języka tak, jak nauczyłeś się języka polskiego czyli skutecznie. Metodę tę opisywaliśmy juŝ przed laty w artykule Metoda Birkenbihl nauki języków, moŝna ją teŝ poznać z ksiąŝki Jak szybko i łatwo nauczyć się języka (wyd. KOS). W Polsce istnieje jak dotąd tylko jeden autoryzowany ośrodek metody, który jest jeszcze mało znany, więc podaję kontakt: Celestyna Dominika Osiak - HOLOGRAM, ul. Kremerowska 10/2, Kraków , tel ,

6 PQ4R Strategia przeznaczona do uczenia się obszernych materiałów opracowana przez psychologów Thomasa i Robinsona. MoŜe mieć zastosowanie do nauki języków, zwłaszcza przy opanowywaniu większych tekstów, przygotowywaniu do egzaminów. Litery odnoszą się do sześciu kolejnych etapów strategii uczenia się następujących po sobie. Preview (zapowiedź), czyli przeglądanie tekstu; question (pytanie) to etap polegający na stawianiu pytań do poszczególnych części materiału; reading (czytanie) - tu następuje uwaŝne czytanie informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania; reflect (rozmyślac, rozwaŝać) - na tym etapie naleŝy zastanowić się nad danym fragmentem, starając się zrozumieć go w kontekście wiedzy wcześniej nabytej; recite (recytować, deklamować), czyli aktualizacja nabytej wiedzy, moŝna jej dokonać powtarzając głośno to, co zrozumieliśmy z danego fragmentu tekstu; ostatni etap to review (przegląd), inaczej przegląd myślowy materiału - dobrze jeśli dokonamy go w formie odpowiedzi na postawione w punkcie drugim pytania. Metody "zdalne", e-learning (tylko wybrane przykłady). Skrivanek e-solutions to nowoczesna metoda nauki języków obcych oparta na systemie nauczania blended learning. Jest to szkolenie łączone, wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne (najczęściej Internet) jak i tradycyjne metody nauczania. Podstawą nauczania są lekcje on-line, uzupełnione tradycyjnymi spotkaniami z tutorem, pełniącym funkcję nauczyciela-konsultanta. Połączenie zalet obu metod daje bardzo efektywne rezultaty, gdyŝ wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia on-line są regularnie monitorowane przez nauczyciela i doskonalone podczas tradycyjnych spotkań. >>>> Metoda zdalna "CEAC " Szkoła zaoczna z tradycjami oferuje materiały pisane i kasety, elektroniczny przyrząd do sprawdzania poprawności odpowiedzi. Metoda REFLEX (YOUNG DIGITAL) Materiały pisane i płyty CD. Wykorzystanie systemu rozpoznawania mowy. System szkoleń niestacjonarnych SSN firmy 2Si na bazie platformy LearningSpace (IBM/Lotus) I inne - patrz teŝ artykuł "Nauka języków przez Internet i telefon". Metody autorskie polskich autorów, jak np.: Metoda Broniarka Oto jak opowiada o niej jeden z byłych uczniów: "Zygmunt Broniarek,...bardzo wiele lat temu, na łamach nie istniejącego juŝ tygodnika "Dookoła Świata", publikował cykl artykułów "Jak nauczyłem się siedmiu języków obcych". Po kilku latach wydał ksiąŝeczkę pod tym samym tytułem, a po kilku następnych wznowił jej wydanie pt. "Jak nauczyłem się ośmiu języków obcych". Jego codzienne lekcje miały podobny schemat - zawsze czytanie na głos, analiza tekstu - tłumaczenie (dosłowne i literackie) i to w obie strony (najpierw z obcego na polski, a później z polskiego na obcy [metoda retlanslacji]). Po przejściu przez wszystkie etapy uczący się znał na pamięć cały tekst, a co za tym idzie "wkute" nowe słówka i utrwalone reguły gramatyczne. Z pewnością metoda ta wymaga twórczego myślenia i prawdziwej aktywności studenta, ale trudy opłacają się, bo nauka nie idzie w las. Według Broniarka, kluczem do sukcesu jest sumienne powtarzanie, uczenie się na pamięć i samodzielne, twórcze myślenie. Uczenie się na pamięć nie otępia, lecz ćwiczy szare komórki - podkreśla w swym poradniku". Dostępna jest ksiąŝka: "Broniarek uczy języków dni z angielskim" (samouczek oparty na metodzie pamięciowej). Metoda Szkutnika Profesor Leon Leszek Szkutnik znany jest od dziesięcioleci ze swych wielu ksiąŝek do nauki angielskiego. Mnie najbardziej utkwiły w pamięci ksiąŝeczki kieszonkowe (np. Express it in English, English Dialogues,...) ze schematami krótkich dialogów, gdzie był podany pewien zasób słów do wymiany. NaleŜało wręcz mechanicznie opanować te powtarzalne, Ŝyciowe schematy. Profesor

7 zaleca takŝe czytanie współczesnych powieści i prasy obcojęzycznej. Niektóre ksiąŝki są do dziś wznawiane, np.: Mówimy po angielsku. Kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych. Wiedza Powszechna, Metoda Zbigniewa Brześkiewicza - podsumowana w ksiąŝce "Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych" (Studio Astropsychologii Istnieje jeszcze szereg innych metod nie zweryfikowanych dostatecznym doświadczeniem oraz nienazwanych - o których napiszę, gdy staną się głośniejsze. Patrz teŝ liczne dyskusje na forach poświęconych językom. (źródło: Leszek Korolkiewicz - redaktor L-earn.net)

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI?

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? 1 CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? Język angielski, angielszczyzna (ang. English language ) język powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, a także w : Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa "Uczyć czy nauczyć?" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Barbara Megersa, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejsze sposoby nauki języków obcych

Najskuteczniejsze sposoby nauki języków obcych HELLO! Najskuteczniejsze sposoby nauki języków obcych BONJOUR! god dag GUTEN TAG! Привет! HOLA! CIAO! Spis wskazówek cel powtarzanie wizualizacja, skojarzenia, wyobraźnia określ swój typ uczenia się oglądaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I Ocena niedostateczna - uczeń nie rozumie nawet krótkich, prostych wypowiedzi nauczyciela dotyczących tematyki programowej. - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języków obcych?

Jak uczyć się języków obcych? Jak uczyć się języków obcych? Język jest jedną z najbardziej przełomowych funkcji mózgu. Nauka języków obcych staje się łatwiejsza, gdy wiesz jak działa język w mózgu. Wiedza o mózgu pomoże Ci uniknąć

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z J Ę Z Y K A K A S Z U B S K I E G O Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyklasowych lub utworzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego

Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego Drodzy rodzice! Czy chcielibyście zrozumieć, jak języka obcego uczy się Wasze dziecko i wspierać je w procesie tej nauki? Z pewnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OFERTA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OFERTA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, ze mieszkańcy Augustowa będą mogli uczestniczyć w DARMOWYCH KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO, dzięki środkom uzyskanym z KFS (KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Opracowała mgr Barbara Ziarko I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod

Bardziej szczegółowo

Kurs General English dla osób dorosłych

Kurs General English dla osób dorosłych Kurs General English dla osób dorosłych Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369 Wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej

Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej Edukacja językowa Treść pozycji skali Dzieci z rodzin o niskim poziomie wykształcenia rodziców powinny uczyć się razem w jednej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ.

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. KURSY EXTRA FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: KIEDY TY SIĘ UCZ YSZ, TWOJE DZ IECKO JE ST W TUŻ OBOK, BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. Lekcja dla Rodziców odbywa się w osobnej

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III 1. Przedmiotowy system oceniania opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 2. Nauczyciel uczący w klasach I III języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 21 W Zielonej Górze

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 21 W Zielonej Górze Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 21 W Zielonej Górze 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego określa: I Cele nauczania; II Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania Spis treści Wstęp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 10 Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody I, Przepisywanie z tablicy,,,,,,, 14 2, Komputerowe korektory pisowni, 15 3, Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnego uczenia ćwiczenia cd. zajęć 3 Zajęcia 5

Techniki efektywnego uczenia ćwiczenia cd. zajęć 3 Zajęcia 5 Techniki efektywnego uczenia ćwiczenia cd. zajęć 3 Zajęcia 5 Techniki efektywnego uczenia, techniki pomocnicze i narzędzia Techniki skutecznego uczenia * fiszki i system kartotekowy Z *notowanie nielinearne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY DRACO DESCUBRE A1.1

WYMAGANIA NA OCENY DRACO DESCUBRE A1.1 Stopień w skali 1-6 Opis słowny 6 celujący Wyrażenia opisujące wybitny, wyjątkowo staranny, systematyczny, pilny, uczynny, pomocny, wrażliwy, o wysokiej kulturze osobistej, otwarty, tolerancyjny, wyrozumiały,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych?

Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych? Informacja Zawodowa Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych? (wykaz szkół językowych w subregionie sądeckim) Znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie komunikatywnym, to obecnie podstawa

Bardziej szczegółowo

21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16. ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia

21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16. ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia 21 sierpnia 2015 NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: Temat numeru: Zapisy na rok 2015/16 ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia Kursy My Way Kursy dla dzieci Kursy Maturalne Co mamy w planach?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach Opracowała: mgr Beata Maczuga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIE

UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIE UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIE CO CZŁOWIEK MA W GŁOWIE? JAK DZIAŁA NASZA PAMIĘĆ? ANALOGIA DO MIĘŚNI I TRENINGÓW: 1. PSYCHICZNE ZAKWASY - POCZĄTKOWO NAUKA NIE JEST PRZYJEMNA TYLKO MĘCZĄCA, LECZ KONTYNUOWANA ZACZYNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Style uczenia się UZDOLNIENIA

Style uczenia się UZDOLNIENIA Style uczenia się R.I. Anders zdefiniował styl uczenia się jako,,czynności i procesy myślowe, które warunkują dobre wyniki uczenia się". Na przestrzeni lat dokonano wielu klasyfikacji stylów uczenia się.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo