Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody nauki języków obcych - szybki przegląd"

Transkrypt

1 Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla kaŝdego jest czytelne, co ta metoda sobą przedstawia i czemu ma być lepsza od innych. Prawdopodobnie będą powstawały wciąŝ nowe metody, w tym niekonwencjonalne. Pisaliśmy juŝ o metodzie Super Memo, trochę o metodzie Łazanowa i Sita Learning (nie tylko języki), o metodzie V.F. Bikenbihl (odnośniki będą podane takŝe dalej w omówieniu metod) i o licznych pomocach technicznych, jakie oferuje nowa technika, Internet i telefony GSM. (np. artykuły Nauka języków z wykorzystaniem..., Biofeedback). Metody klasyczne i nowsze oraz narzędzia wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp. są coraz bardziej ze sobą powiązane - dlatego zalecam równoległe zapoznanie się przynajmniej z pierwszym wspomnianym artykułem, który będzie okresowo aktualizowany pod kontem nowinek. O skuteczności nauczania języka obcego decydują: motywacja do nauki (ciekawość, włączanie elementów zabawy i przyjemności, cele nauki, samoocena i ocena zewnętrzna postępów, ich nagradzanie, itp.) częsty kontakt z językiem - zarówno w formach naturalnych (wiele źródeł i form), jak i przez wykonywanie ćwiczeń róŝnorodność ćwiczeń - ich rodzajów i typów interakcji chęć komunikowania się dobór metody nauczania do załoŝonych celów i własnych preferencji (czasem trzeba wypróbować kilku zanim się trafi odpowiednio) odpowiednie cechy charakteru (które tez moŝna przy okazji wyrabiać): cierpliwość, wytrwałość, pracowitość, odwaga mówienia mimo niedoskonałości wykorzystywanie zdobytych umiejętności i róŝne formy powtórek. Nauka języków wykorzystuje współczesne osiągnięcia w zakresie zapamiętywania i efektywnej nauki w ogóle, o których pisaliśmy w naszym serwisie (np. artykuły w dziale Uczenie się ). Najbardziej znane są metody mnemotechniczne, przydatne zwłaszcza przy zapamiętywaniu słówek. Nauka słówek ChociaŜ wkuwanie słówek nie jest zalecane a przez niektóre metody (np.v. Birkenbihl) wręcz krytykowane, to trudno się obyć bez jakiejś formy przyswajania słówek. Zacznijmy więc od tego. Jeśli odwołamy się do doświadczeń słynnych poliglotów, to dochodzimy do wniosku, Ŝe uparte wkuwanie na pamięć jest całkiem skuteczną metodą. Np. słynny Heinrich Schliemann znał 16 języków, uczył się ich samodzielnie, właśnie wkuwając długie teksty i głośno je powtarzając. Najprostsza, klasyczna recepta to: wkucie materiału, powtórzenie po 20 minutach, powtórzenie po godzinie, powtórzenie po 24 godzinach (bez uprzedniego powtórzenia po 24 godzinach zapominane jest około 80 proc. tego, co przyswoiliśmy w ciągu godziny), powtórzenie po tygodniu, powtórzenie po miesiącu. Ale to wymaga duŝej konsekwencji, dyscypliny, pracy. Szukamy więc ułatwień i większej skuteczności. Mnemotechnika zwiększa moŝliwości co najmniej kilkaset procent. Większość mnemotechnik wykorzystuje skojarzenia. JeŜeli poznajesz nowe słowa - uruchamiaj skojarzenia, zwłaszcza przyjemne i emocjonalne. Zaleca się technikę zapamiętania słówek przez kojarzenia ich z obrazami, przez co pojęcia te łatwiej dają się przyswajać i trwale zapadają w pamięci. WaŜne jest takŝe uruchomienie pamięci logicznej. Warto teŝ wykorzystać fakt, Ŝe większość języków europejskich ma wiele wspólnego z łaciną, która wywarła wpływ równieŝ i na język polski. Pozwala to skutecznie kojarzyć nowe słowa, zwroty i wyraŝenia. Oczywiście uprzednia znajomość któregoś z języków klasycznych pomnaŝa nasze moŝliwości - tworzy efekt kumulacji i synergii. Świadomość posiadanej wiedzy zmniejsza takŝe lęk przed wypowiadaniem się.

2 Metoda fiszek Nieśmiertelną metodą jest wypisywanie wyrazów na karteczkach, które rozwieszamy po mieszkaniu lub nosimy ze sobą. Wtedy natykamy się na nie wszędzie tam, gdzie je przyczepiliśmy. Zdarzają się słowa, których znaczenia nie moŝemy w Ŝaden sposób zapamiętać - korzystne jest graficzne zilustrowanie nowego wyrazu - zgodnie z tym, co powiedziano o obrazowej naturze pamięci. Krokiem dalej jest przygotowanie fiszek, na których piszemy słowo obce po jednej stronie a jego tłumaczenie na odwrocie. JuŜ w momencie tworzenia karteczki ze słówkami zaczynamy się ich uczyć. Dalej zabawa polega na tym, Ŝe przy większej ilości karteczek np. 200 sztuk, wyciągamy w ciemno karteczkę, patrzymy od strony polskiej i odtwarzamy znaczenie i brzmienie obce i tak na zmianę raz od polskiej raz od obcej strony. Istnieją fiszki kompletnie opracowane dla kaŝdego poziomu zaawansowania i posegregowane tematycznie (ułatwia bardzo naukę blokami) - dostępne w księgarniach i np. na Patrz teŝ serwis Ale nauka słówek to dopiero początek i tylko część umiejętności językowych. Osobiście zachęcam bardziej by oprócz uczenia się pojedynczych słówek uczyć się całych zdań na pamięć - uŝywania słówek we właściwych kontekstach. Szczegóły teoretyczne i praktyczne znajdziecie np. na Patrz opis metod uczenia się słówek w ksiąŝce Słówka angielskie. Zanim przejdziemy do "regularnych metod", jeszcze parę banalnych ale wartościowych zaleceń: Dobrą metodą na naukę słownictwa jest rozwiązywanie krzyŝówek, róŝnego rodzaju gry itd. TakŜe (dla bardziej zaawansowanych) dobrym sposobem jest czytanie prasy w danym języku. Nie trzeba jej koniecznie kupować, wystarczy odwiedzić strony wybranego czasopisma w Internecie. Znane tytuły posiadają swoje witryny, gdzie udostępniają treść. Istnieją teŝ liczne kąciki językowe i pomoce w prasie polskiej, oraz wyspecjalizowane czasopisma kontynuujące tradycje "Mozaiki". W latach młodości korzystałem z wielu ksiąŝek, które na podobieństwo podręczników miały teksty angielskie z tłumaczeniami i słowniczkami. Ciekawostką jest to, Ŝe część z nich moŝna było kupić w księgarni radzieckiej za śmieszne pieniądze - miały one słowniczki angielsko-rosyjskie - uczyłem się więc w ten sposób dwóch języków naraz. AŜ kusi mnie by sprawdzić czy takie wydawnictwa są jeszcze u nas dostępne. Wybrane metody nauczania języków PoniŜej pokrótce o najbardziej popularnych w Polsce metodach - głównie wg ofert wybranych szkół językowych. Często trudno oddzielić od siebie metodyki od form i sposobów organizacji zajęć. Bywa, Ŝe kursy językowe róŝnią się nazwą (handlową), ale są podobne metodycznie. Nie jest celem tego artykułu oceniać poszczególne metody i kursy ani dawać wskazówki, którą metodę wybrać... Zresztą, nie ma metody, nauczyciela oraz sposobu nauki idealnego dla wszystkich. KaŜdy z nas uczy się inaczej i w róŝnym stopniu i odmiennie przyswaja wiedzę. Jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami itd. Jedne metody są lepsze dla dzieci i młodych, inne dla dorosłych. KaŜdy musi znaleźć własną najskuteczniejszą metodę. WaŜna jest systematyczność i powtarzanie. RóŜne mogą być cele nauki. Uczyć moŝna się zarówno na kursach jak i samodzielnie. Nauka samodzielna ma swoje zalety - uczymy się kiedy i jak chcemy. Jest to forma bardzo wygodna: nie trzeba wychodzić z domu, naukę teŝ moŝna rozpocząć w dogodnym dla siebie terminie, przeznaczyć na nią tyle czasu, ile chcemy i uczyć się niekonieczne w regularny sposób. Ale wymaga to samodyscypliny i motywacji. NiezaleŜnie od metody - waŝne i czasami wystarczające jest znalezienie dobrego nauczyciela. MoŜna zaryzykować twierdzenie, Ŝe na wynik nauki języka ma wpływ nie tyle jakaś specyficzna metoda, lecz to, czy uczymy się pod przymusem, czy w formie zabawy intelektualnej. Praca poprzez zabawę powoduje, iŝ nie odczuwamy zmęczenia ani znuŝenia i angaŝujemy pełniej swój mózg.

3 Metoda Berlitza W tej klasycznej metodzie (tzw. bezpośredniej) w ogóle nie uŝywa się języka rodzimego uczniów, niczego się nie tłumaczy, a zajęcia polegają na konwersacji. Metoda ta jest współcześnie kontynuowana i rozwijana z udoskonaleniami pod wieloma nazwami (patrz dalej). Metoda (Robina) Callana Popularna na całym świecie i w Polsce, opracowana w Wielkiej Brytanii. Polega na tym, Ŝe słuchacz uczy się angielskiego tak, jak nauczył się języka ojczystego. Najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie opanowuje wymowę. WaŜne są systematyczne powtórki. Materiał danej lekcji jest powtarzany tak długo, aŝ nie zostanie opanowany przynajmniej w 70% w ćwiczeniach przeprowadzanych przez studenta i ucznia - poprzez proces błyskawicznych prostych pytań i odpowiedzi (Lektor mówi z prędkością ponad 200 słów na minutę). Student mówi i słucha przez cały czas lekcji - czterokrotnie więcej niŝ stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. Przy takim tempie nauki wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome zdobywanie wiedzy. Tempo wypowiadanych słów powoduje u słuchacza takŝe wyćwiczenie refleksu w mówieniu po angielsku, a tym samym zaczyna on myśleć bezpośrednio w tym języku. Proces nauczania zachodzi w małych grupach liczących od 6-14 uczniów. Uczniowie nie wykonują prac domowych, a przez cały czas trwania zajęć rozmawiają po angielsku. Dzięki ciągłym rozmowom w tym języku słuchacze przełamują lęk przed mówieniem. Odpowiadając automatycznie na pytania pozbywają się nawyku tłumaczenia w myślach wypowiadanych i słuchanych zdań co sprawia, Ŝe rozmowa staje się naturalną czynnością. Dopiero później, w trakcie czytania, uczeń poznaje jego pisownię, która utrwalana jest poprzez pisanie dyktand. Szkoła Callana uwaŝana jest za największą szkołę, nie tylko w Londynie, ale równieŝ w Europie. Nie wymaga specjalnego wyposaŝenia, dodatkowych materiałów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. Nieco podobna jest Metoda pytań i odpowiedzi "AKADEMII NAUKI" Specjalnie opracowany system powtórek sprawia, Ŝe nawet mniej zdolni uczniowie zapamiętują materiał i są w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Szybkie tempo prowadzenia zajęć eliminuje zwyczaj tłumaczenia w myślach i kształci umiejętności myślenia w obcym języku. Częste zmiany lektorów uczą zrozumienia róŝnych akcentów i intonacji. Lektorzy uŝywają gestów, mimik, są ciągle są w ruchu - by zainteresować, czasem rozśmieszyć. Metoda komunikacyjna (komunikatywna, róŝne warianty) Język jest narzędziem komunikacji i to załoŝenie leŝy u podstaw metody komunikatywnej. Nacisk kładzie się na to, aby uczeń potrafił się dogadać w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego. Na zajęciach aranŝuje się scenki, w których uczniowie odgrywają róŝne role Wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych, teksty w oryginale, obecność lektorów obcojęzycznych, konwersacyjne spotkania tematyczne - w miłej atmosferze i bez stresu. Stosuje się tzw. task-based learning, gdzie uczącemu się stawia się zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji Ŝyciowych, w których musi się on posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania. W swojej odmianie jest to odmiana METODY ŁĄCZĄCEJ NAUKĘ Z ZABAWĄ, w której zajęcia prowadzi się tak, aby moŝna dobrze się na nich bawić. MoŜna więc, np. doskonalić angielski podczas warsztatów teatralnych. Nacisk na zabawę kładzie Metoda Helen Doron Metoda przeznaczona głównie dla małych dzieci, które mają się uczyć podczas zabawy. Dziecko słyszy powtarzane w nieskończoność słowa czy zwroty. Nauka zaczyna się od poznawania języka mówionego. Dzieci słuchają na zajęciach nagrań albo lektorki, a w domu odrabiają pracę domową, słuchając nagranego materiału z kaset podczas zabawy albo przed zaśnięciem. Przynosi świetne rezultaty, zgodnie z załoŝeniem, Ŝe im wcześniej zacznie się naukę, tym lepiej. Dla młodzieŝy (i dorosłych) moŝna polecić takie formy kursów lub materiałów, które są atrakcyjne z punktu zainteresowań uczniów. Przykładowo mogą to być teksty popularnych piosenek ulubionych

4 artystów. Tłumaczenie tych tekstów - to połączenie przyjemnego z poŝytecznym. Przypomnijmy, Ŝe profesor Leon Leszek Szkutnik napisał kiedyś podręcznik "Lyrics" oparty na tekstach piosenek. Teksty i tłumaczenia piosenek moŝna znaleźć w wielu miejscach Internetu, np. w portalu Gazeta.pl moŝna je znaleźć w opracowaniu Wojciecha Manna. Z kolei Stefan Garczyński wydał swoje Attractive Exercises do nauki j. angielskiego składające się ze złotych myśli, aforyzmów i anegdot - moŝna powiedzieć, Ŝe nauka z tej ksiąŝki jest zabawą i przyjemnością, a takŝe obocznym poŝytkiem i zasobem, którym moŝna zabłysnąć towarzysko. Metoda szkoły "OPENING" (jest to międzynarodowa sieć ok. 250 placówek w Europie, z zarządem w Hiszpanii. Są teŝ szkoły - franszyzy w Polsce). Metoda podobna do ww. metod komunikatywnych. Ma kilkanaście poziomów na które kwalifikuje test wstępny. Zajęcia odbywają się w dowolnie wybranych porach i porcjach wybranych przez klienta (atut wygody). Naśladowanie naturalnego cyklu nauki dziecka - najpierw osłuchanie, potem mówienie, potem pisanie a na końcu trochę gramatyki. Głównym narzędziem jest film fabularny w nieduŝych porcjach - symulacja pobytu ucznia za granicą takŝe dzięki elementom interaktywności. Radykalną formą metody komunikatywnej jest tzw. "Całkowite zanurzenie". Zajęcia konwersacyjne trwające cały dzień. Pozwala ona na zapoznanie się i posługiwanie się językiem obcym w najróŝniejszych codziennych sytuacjach. Inicjatorzy tej metody chcieli, aby zajęcia odbywały się od rana do wieczora takŝe podczas posiłków. KaŜda sytuacja, nawet zamawianie dania, odbywa się w języku obcym. Metodę stosuje się, gdy trzeba błyskawicznie opanować język obcy, a ma się tak mało czasu, Ŝe na kurs przyspieszony jest juŝ za późno. Niestety tylko niektórzy są na tyle dyspozycyjni, aby uczestniczyć w takich kursach, imitujących przebywanie za granicą. MoŜna oczywiście "zanurzyć się" przez wyjechanie na kilka miesięcy czy dłuŝej za granicę - prawdopodobnie koszty tego są mniejsze niŝ ileś lat kursu w Polsce, a efekty większe. Metoda dualna Kurs prowadzą na przemian polski lektor i native speaker. Na zajęciach z polskim lektorem uczniowie poznają nowy materiał, ćwiczą gramatykę, pisownię, tłumaczą teksty. Materiał omówiony podczas lekcji utrwala się następnie podczas konwersacji. Metoda Wilka To metoda języka mówionego "bez wkuwania". Zajęcia z jej wykorzystaniem trwają 90 minut i odbywają się w grupie czteroosobowej. KaŜda z osób podczas zajęć ma wypowiedzieć ok. 300 zdań. Zapamiętywalność materiału mieści się ponoć w granicach 60 proc. Podczas lekcji kaŝdy uczeń jest zobowiązany do wyłapywania błędów kolegów i korygowania ich, co zwiększa znacznie świadomość językową słuchaczy. "Accelerated Learning" - metoda uczenia się, równieŝ języków obcych, z elementami sugestopedii Georgi Łazanova. Wykorzystano fakt, Ŝe w dziewięćdziesięciu procentach języka mówionego uŝywa się zaledwie do słów. JeŜeli więc nauczymy się dobrze je rozumieć i biegle stosować, będziemy mogli w miarę swobodnie porozumieć się w obcym języku. Kurs Accelerated Learning uczenia języków obcych opiera się właśnie na nauce tych dwóch tysiącach podstawowych słów. Stworzono z nich dwanaście róŝnych scenek czy sytuacji składających się na dwunastoaktową "sztukę", która pojawia się w "KSIĄśCE", "SŁUCHOWISKU" i w "MAPACH PAMIĘCI".W ten sposób język dociera do wszystkich osób o róŝnej modalnosci (wg NLP): Wzrokowców (KsiąŜka i Mapy Pamięci), Słuchowców (Słuchowisko), Kinestetyków (Kaseta Video oraz Gry). Tandem Courses (system partnerski) Internetowa baza danych osób, które chętnie będą uczyły swojego ojczystego języka w zamian za naukę języka polskiego na zasadach: "język za język". Twórcami tej bazy jest Erasmus Student Network i NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Baza ma za zadanie

5 "skojarzenie" wszystkich, którzy w tej formie chcą uczyć innych i jednocześnie uczyć się od innych róŝnych języków. Oferty "Tandem Courses" są dostępne na stronie: Nauka języka obcego w systemie partnerskim, jest jedną z otwartych, tzw. "pozaszkolnych" form pracy nad językiem. NiezaleŜność uczących się polega takŝe na tym, Ŝe to oni określają program nauczania, zgodnie z własnymi potrzebami. Wzajemna nauka polega na bezpłatnych korepetycjach. Na stronach internetowych poświęconych nauce języków obcych moŝna znaleźć adresy mailowe osób z całego świata, które poszukują chętnych do prowadzenia korespondencji w danym języku lub właśnie dwujęzycznie. Idea ta przypomina tzw. banki czasu. JeŜeli masz środki, które umoŝliwiają ci udział w kursie językowym za granicą skorzystaj z okazji. Poznasz nie tylko język, ale i kulturę danego kraju. MoŜesz równieŝ uczestniczyć w programach typu work and travel. RóŜne metody "podświadomościowe" Bazują one na odkryciach Łazanova dotyczących tzw. superlearningu i Sperry'ego o zróŝnicowaniu półkul mózgowych. Wykorzystują stany świadomości "alfa" lub nawet "niŝsze" i odpowiednie urządzenia/taśmy - jak: Alfatron, H-S (Monroe), Synchro-Alfa1 (Athanor), Holosync (Centerpointe) - itd. Ukazało się wiele prac naukowych wykazujących, Ŝe w tym stanie szybciej zapamiętujemy do pamięci długotrwałej. Metoda ta ma jednak równieŝ swoje wady. UŜytkownicy w głębokim stanie relaksu często zamiast się uczyć... zasypiają. Desugestopedia Zaawansowana metoda nauki języków obcych i róŝnych innych przedmiotów. Początki sięgają 1964r., gdy powstała sugestopedia profesora. G. Lozanova. Najczęściej jest stosowana w nauce języków obcych, przeciętnie ją przyspieszając 5-krotnie. >>>> W szczególności znany w Polsce jest SITA Learning System - system słuŝący głównie do nauki języków obcych, choć nie tylko. Tę metodę przedstawia nasz artykulik Sita Learning, Biofeedback oraz np. artykuł przeglądowy wymieniony na końcu tego artykułu. W skrócie: nauka języka obcego zaczyna się po osiągnięciu stanu relaksu przy pomocy specjalnego urządzenia bio-feedback i opiera się na załoŝeniach sugestopedii. Pierwsza faza, tzw. inicjacja (ok.20 minut), polega na przeczytaniu z podręcznika dialogu po polsku, a następnie jednokrotnym wysłuchaniu go w języku obcym, śledząc obcojęzyczny tekst w podręczniku. Druga faza, tzw. zapamiętywanie, jest juŝ bardziej skomplikowana i trwa dwa razy dłuŝej. NaleŜy wprowadzić się w stan relaksu, odsłuchać bez przerwy lekcji z kasety, a następnie przez około 10 minut pozostać w stanie relaksu. Te 10 minut jest uwaŝane za bardzo istotne dla zapamiętywania. Trzecia faza, tzw. aktywizacja, to ćwiczenia z podręcznika, np. układanie dialogów do scenek. Czwarta i ostatnia faza, trwająca około 40 minut, to powtórzenie fazy zapamiętywania z poprzedniej lekcji w stanie relaksu. Prowadzone są badania naukowe na temat działania pamięci w tzw. stanie głębokiego relaksu. Metoda Very F.Birkenbihl czyli "nauka dla zabieganych" Metoda Birkenbihl (przez niektórych uwaŝana za rewelacyjną) wykorzystuje zdolność mózgu do chłonięcia informacji poza świadomością. Wymaga w jednej z faz odpowiednio przygotowanych materiałów pisanych. MoŜe być stosowana przez samouków. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą inteligentnie wykorzystać zajęty czas. Na zajęciach słuchasz tekstu z uwagą i zrozumieniem. W pracy, domu, kiedy tylko jesteś zajęty - słuchasz tekstu pasywnie, czyli W TLE. Dzięki temu zapamiętujesz doskonale wyraŝenia i frazy oraz intonację - uczysz się języka tak, jak nauczyłeś się języka polskiego czyli skutecznie. Metodę tę opisywaliśmy juŝ przed laty w artykule Metoda Birkenbihl nauki języków, moŝna ją teŝ poznać z ksiąŝki Jak szybko i łatwo nauczyć się języka (wyd. KOS). W Polsce istnieje jak dotąd tylko jeden autoryzowany ośrodek metody, który jest jeszcze mało znany, więc podaję kontakt: Celestyna Dominika Osiak - HOLOGRAM, ul. Kremerowska 10/2, Kraków , tel ,

6 PQ4R Strategia przeznaczona do uczenia się obszernych materiałów opracowana przez psychologów Thomasa i Robinsona. MoŜe mieć zastosowanie do nauki języków, zwłaszcza przy opanowywaniu większych tekstów, przygotowywaniu do egzaminów. Litery odnoszą się do sześciu kolejnych etapów strategii uczenia się następujących po sobie. Preview (zapowiedź), czyli przeglądanie tekstu; question (pytanie) to etap polegający na stawianiu pytań do poszczególnych części materiału; reading (czytanie) - tu następuje uwaŝne czytanie informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania; reflect (rozmyślac, rozwaŝać) - na tym etapie naleŝy zastanowić się nad danym fragmentem, starając się zrozumieć go w kontekście wiedzy wcześniej nabytej; recite (recytować, deklamować), czyli aktualizacja nabytej wiedzy, moŝna jej dokonać powtarzając głośno to, co zrozumieliśmy z danego fragmentu tekstu; ostatni etap to review (przegląd), inaczej przegląd myślowy materiału - dobrze jeśli dokonamy go w formie odpowiedzi na postawione w punkcie drugim pytania. Metody "zdalne", e-learning (tylko wybrane przykłady). Skrivanek e-solutions to nowoczesna metoda nauki języków obcych oparta na systemie nauczania blended learning. Jest to szkolenie łączone, wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne (najczęściej Internet) jak i tradycyjne metody nauczania. Podstawą nauczania są lekcje on-line, uzupełnione tradycyjnymi spotkaniami z tutorem, pełniącym funkcję nauczyciela-konsultanta. Połączenie zalet obu metod daje bardzo efektywne rezultaty, gdyŝ wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia on-line są regularnie monitorowane przez nauczyciela i doskonalone podczas tradycyjnych spotkań. >>>> Metoda zdalna "CEAC " Szkoła zaoczna z tradycjami oferuje materiały pisane i kasety, elektroniczny przyrząd do sprawdzania poprawności odpowiedzi. Metoda REFLEX (YOUNG DIGITAL) Materiały pisane i płyty CD. Wykorzystanie systemu rozpoznawania mowy. System szkoleń niestacjonarnych SSN firmy 2Si na bazie platformy LearningSpace (IBM/Lotus) I inne - patrz teŝ artykuł "Nauka języków przez Internet i telefon". Metody autorskie polskich autorów, jak np.: Metoda Broniarka Oto jak opowiada o niej jeden z byłych uczniów: "Zygmunt Broniarek,...bardzo wiele lat temu, na łamach nie istniejącego juŝ tygodnika "Dookoła Świata", publikował cykl artykułów "Jak nauczyłem się siedmiu języków obcych". Po kilku latach wydał ksiąŝeczkę pod tym samym tytułem, a po kilku następnych wznowił jej wydanie pt. "Jak nauczyłem się ośmiu języków obcych". Jego codzienne lekcje miały podobny schemat - zawsze czytanie na głos, analiza tekstu - tłumaczenie (dosłowne i literackie) i to w obie strony (najpierw z obcego na polski, a później z polskiego na obcy [metoda retlanslacji]). Po przejściu przez wszystkie etapy uczący się znał na pamięć cały tekst, a co za tym idzie "wkute" nowe słówka i utrwalone reguły gramatyczne. Z pewnością metoda ta wymaga twórczego myślenia i prawdziwej aktywności studenta, ale trudy opłacają się, bo nauka nie idzie w las. Według Broniarka, kluczem do sukcesu jest sumienne powtarzanie, uczenie się na pamięć i samodzielne, twórcze myślenie. Uczenie się na pamięć nie otępia, lecz ćwiczy szare komórki - podkreśla w swym poradniku". Dostępna jest ksiąŝka: "Broniarek uczy języków dni z angielskim" (samouczek oparty na metodzie pamięciowej). Metoda Szkutnika Profesor Leon Leszek Szkutnik znany jest od dziesięcioleci ze swych wielu ksiąŝek do nauki angielskiego. Mnie najbardziej utkwiły w pamięci ksiąŝeczki kieszonkowe (np. Express it in English, English Dialogues,...) ze schematami krótkich dialogów, gdzie był podany pewien zasób słów do wymiany. NaleŜało wręcz mechanicznie opanować te powtarzalne, Ŝyciowe schematy. Profesor

7 zaleca takŝe czytanie współczesnych powieści i prasy obcojęzycznej. Niektóre ksiąŝki są do dziś wznawiane, np.: Mówimy po angielsku. Kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych. Wiedza Powszechna, Metoda Zbigniewa Brześkiewicza - podsumowana w ksiąŝce "Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych" (Studio Astropsychologii Istnieje jeszcze szereg innych metod nie zweryfikowanych dostatecznym doświadczeniem oraz nienazwanych - o których napiszę, gdy staną się głośniejsze. Patrz teŝ liczne dyskusje na forach poświęconych językom. (źródło: Leszek Korolkiewicz - redaktor L-earn.net)

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition Adam Dziendziel Praca magisterska wykonana w Zakładzie Technologii Informatycznych pod

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo