OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do umowy nr... z dnia... OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING 1. Wymagania funkcjonalne dotyczące Platformy e-learning i usługi utrzymania Platformy e-learning 1.1. Platforma e-learning ma umoŝliwić opublikowanie e-learningowych materiałów dydaktycznych oraz dostęp Uczestników i Organizatorów Szkoleń e-learning oraz Zamawiającego do tych materiałów; 1.2. Dostęp do Platformy e-learning, jest moŝliwy poprzez okno logowania; 1.3. Logowanie do Platformy e-learning poprzedzone jest procesem rejestracji uŝytkownika oraz akceptacji przez niego warunków licencji określającej warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie; 1.4. Przy procesie rejestracji na Platformę e-learning wprowadzony jest podział na Uczestników Szkoleń e-learning (tj. uŝytkowników indywidualnych) i Organizatorów Szkoleń e-learning (tj. uŝytkowników instytucjonalnych) oraz przypisywany jest im zakres uprawnień; 1.5. Uczestnik Szkoleń e-learning sam nadaje sobie hasło i login i otrzymuje uprawnienia dla funkcji uŝytkownika indywidualnego opisanej w pkt 3 Opis uprawnień nadawanych na Platformie e-learning ; 1.6. Organizator Szkoleń e-learning nadaje sobie hasło i login oraz rejestruje się poprzez podanie poniŝszych danych: nazwa instytucji, skrót nazwy (opcjonalnie do wypełnienia), nr NIP instytucji, adres (miejscowość, ulica/ nr lokalu, kod/poczta), telefon/fax, , adres www (opcjonalnie do wypełnienia), osoba do kontaktu; 1.7. Organizator Szkoleń e-learning otrzymuje uprawnienia dla funkcji administratora lub trenera opisanej w pkt 3 Opis uprawnień nadawanych na Platformie e-learning ; 1.8. zy mają dostęp do wszystkich elementów konfiguracji Platformy e-learning w odniesieniu do trenerów, Uczestników e-learning i Szkoleń e-learning prowadzonych przez jego instytucję szkoleniową, w szczególności: mogą zakładać konta trenerom ze swojej instytucji szkoleniowej i Uczestnikom Szkoleń e-learning, przypisują Uczestników Szkoleń e-learning do trenerów, przypisują Uczestnikom Szkoleń e-learning i trenerom lekcje i kursy, usuwają konta trenerom i Uczestnikom Szkoleń e-learning,

2 mają dostęp do informacji statystycznych dot. trenerów i Uczestników e-learning ze swojej instytucji szkoleniowej. WaŜne jest, aby administratorzy nie mieli dostępu do trenerów, Uczestników Szkoleń e-learning i Szkoleń e-learning prowadzonych przez innych Organizatorów Szkoleń e-learning; 1.9. Trenerzy posiadają następujące uprawnienia: mają dostęp do dokumentacji dla trenera, przypisują Uczestnikom Szkoleń e-learning lekcje i kursy, mają moŝliwość monitorowania postępów przypisanych sobie Uczestników Szkoleń e-learning; Platforma e-learning odróŝnia jaki rodzaj zawartości powinien zostać uruchomiony w ramach Szkolenia e-learning; Platforma e-learning umoŝliwia zapisywanie się uŝytkowników na dowolną liczbę kursów; Platforma e-learning pokazuje status odbytych Szkoleń e-learning oraz harmonogram przyszłych; Platforma e-learning umoŝliwia zapis treści lekcji lub otrzymanie treści lekcji za pomocą wiadomości lub z wykorzystaniem modułu Wiadomości na platformie; Platforma e-learning daje moŝliwość przerwania i zapisania rezultatów nauki w dowolnym momencie uŝytkowania; Po kolejnym zalogowaniu na Platformę e-learning uŝytkownik zostaje automatycznie przekierowany do ostatnio przez niego uŝywanej strony; Platforma e-learning umoŝliwia przeprowadzenie egzaminu dotyczącego danej grupy ; W ćwiczeniach i sprawdzianach Platforma e-learning posiada dodatkowy przycisk zatwierdzający odpowiedzi zanim przystąpi się do sprawdzania wyników; W ćwiczeniach i sprawdzianach Platforma e-learning posiada opcję cofnięcia (np. przy łączeniu par strzałkami) lub usunięcia wybranych odpowiedzi i ponownego wyboru; Platforma e-learning umoŝliwia wytyczanie Szkoleń e-learning; Platforma e-learning generuje raporty dot. aktywności uŝytkowników;\ Interfejs graficzny Platformy e-learning musi być spójny z wymaganiami określonymi w dokumencie Wytyczne dotyczące standardów stron internetowych urzędów pracy opublikowanym na stronie: Platforma e-learning musi spełniać wymagania WCAG2.0 lub WAI-ARIA, odpowiednio do technologii, w której jest wykonana (lub równowaŝne), dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 2. Wymagania pozafunkcjonalne dotyczące Platformy e-learning 2.1. Interfejs WWW musi być zgodny ze standardem HTML w wersji nie niŝszej niŝ 4.01 albo ze standardem XHTML w wersji nie niŝszej niŝ 1.0; 2

3 2.2. Interfejs WWW nie moŝe wymagać od uŝytkownika instalowania oprogramowania binarnego innego niŝ przeglądarka internetowa ani nie moŝe narzucać uŝytkownikowi wyboru konkretnej przeglądarki internetowej w zakresie innym niŝ poprawna obsługa wybranego języka znacznikowego (HTML bądź XHTML); 2.3. Interfejs WWW moŝe wymagać od uŝytkownika włączenia obsługi języka Javascript Dostęp do interfejsu WWW powinien być moŝliwy jedynie dla uwierzytelnionych poprawnie uŝytkowników; 2.5. UŜytkownik nie powinien logować się więcej jak jeden raz. 3. Opis przypadków uŝycia Platformy e-learning Dla Platformy e-learning moŝna wyróŝnić następujące istotne przypadki uŝycia: Lp. Nazwa przypadku Aktor główny Warunki końcowe 1 Przeglądanie i wyszukiwanie w katalogu (bazie) i produktów rozwojowych UŜytkownik Wyświetlono listę spełniających zadane kryteria 2 Planowanie i przeglądanie w osobistym kalendarzu UŜytkownik 3 Rejestracja na szkolenia UŜytkownik 4 Branie udziału w szkoleniu UŜytkownik 5 Przegląd wyników szkolenia 6 Dostęp do informacji o aktualnie odbywanych szkoleniach, jak równieŝ do historii przebytych 7 Zdobywanie certyfikatu poprzez odbycie cyklu 8 Tworzenie indywidualnego planu, certyfikacji 9 Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych na produkty zawarte w katalogu lub UŜytkownik Trener UŜytkownik UŜytkownik Wyświetlono kalendarz uŝytkownika wraz z zapisanymi w nim aktywnościami z moŝliwością edycji UŜytkownik zapisał się na wyszukane szkolenie Uruchomiono szkolenie Wyświetlono wyniki szkolenia Wyświetlono aktualne zapisy na szkolenia. Wyświetlono historyczne zapisy na szkolenia. Wygenerowano certyfikat po ukończeniu cyklu przez uŝytkownika. Utworzono listę /certyfikacji, które powinny być zaliczone przez uŝytkownika Utworzono zapis o potrzebie szkoleniowej uŝytkownika 3

4 spoza katalogu 10 Udział w ankiecie po UŜytkownik odbyciu szkolenia 11 Ocenianie trenerów UŜytkownik 15 MoŜliwość zdefiniowania raportu wg specyfikacji zamawiającego 16 Edytowanie listy zapisów na szkolenie 17 Oznaczanie szkolenia jako dostarczone 18 Rejestrowanie uczestnictwa w szkoleniu 19 Przeglądanie ocen trenera dokonanych przez uczestników szkolenia 20 Definiowanie ścieŝek certyfikacji 21 Definiowanie produktów w katalogu / Trener / Trener / Trener / Trener / Trener 22 Tworzenie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych 23 Tworzenie testów on-line 24 Zarządzanie repozytorium treści 25 Weryfikacja treści elektronicznej 26 Definiowanie liczby dostępnych uruchomień treści szkoleniowej/testu 27 Udostępnienie kolejnych podejść po wykorzystaniu limitu uruchomień testu Wypełniono ankietę po ukończeniu szkolenia Wprowadzono ocenę trenera Utworzono raport Zapisano zmiany w liście uczestników Zapisano informacje o zrealizowaniu szkolenia Zapisano informacje o uczestnictwie w szkoleniu Wyświetlono listę ocen trenera Zapisano ścieŝkę certyfikacji Zapisano produkt szkoleniowy w katalogu Utworzono kwestionariusz ankiety oceniającej szkolenie Utworzony test Zaimportowano treść szkoleniową Uruchomiono i zweryfikowano poprawność komunikacji treści z platformą Zapisano liczbę moŝliwych uruchomień treści szkoleniowej Zresetowano liczbę prób uruchomienia testu 4. Opis uprawnień nadawanych na Platformie e-learning 4.1. Zakres uprawnień/dostępu do materiałów dydaktycznych dla Uczestnika Szkoleń e-learning (tj. uŝytkownika indywidualnego): teksty główne - lekcje; materiały do studiowania; literatura uzupełniająca; 4

5 poradniki i materiały dla uczestnika; słowniki Zakres uprawnień/dostępu do materiałów dydaktycznych dla Trenera Szkoleń e-learning: teksty główne - lekcje; materiały do studiowania; literatura uzupełniająca; cele szkolenia w zakresie poszczególnych Jednostek Szkoleniowych e-learning; poradniki i materiały dla trenera; poradniki i materiały dla uczestnika; słowniki; pomiary sprawdzające wyniki szkolenia w zakresie Jednostek Modułowych e-learning. 5. Procedura usuwania awarii dotyczących Platformy e-learning 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii, tj. sytuacji, w których nie jest moŝliwe prawidłowe korzystanie z Platformy e-learning, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, będących konsekwencją wystąpienia m.in.: błędu w Platformie e-learning; błędu lub wady fizycznej składowych aktualizacyjnych lub instalacyjnych komponentów Platformy e-learning; błędu w instrukcji instalacji składowych aktualizacyjnych lub instalacyjnych komponentów Platformy e-learning; błędu w dokumentacji technicznej lub w dokumentacji uŝytkownika komponentów Platformy e-learning Usunięcie awarii polega na przywróceniu poprawnego funkcjonowania Platformy e-learning oraz odtworzeniu utraconych lub uszkodzonych danych, w szczególności Szkoleń e-learning, danych konfiguracyjnych i/ lub kont Uczestników i Organizatorów Szkoleń e-learning. Wykonawca podejmuje działania zmierzające do usuwania awarii na zasadach określonych w umowie Procedura usunięcia awarii składa się z następujących etapów: zgłoszenie awarii; ocena zgłoszenia; usunięcie awarii; przygotowanie raportu po zakończeniu usuwania awarii Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning przekazuje do Wykonawcy zgłoszenie awarii na formularzu Zgłoszenie awarii Platformy e-learning Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning zgłaszając awarię zobowiązany jest do podania jak najwięcej informacji na temat okoliczności wystąpienia awarii i opisania, na czym ona polega. 5

6 5.5. Zgłoszenie podlega ocenie i ewentualnemu uszczegółowieniu z Zgłaszającym awarię przez Wykonawcę. Po otrzymaniu zgłoszenia, ale przed przystąpieniem do usuwania awarii, przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym w celu poinformowania go o wystąpieniu awarii oraz uzgodnienia zakresu działań prowadzących do usunięcia awarii. Następnie Wykonawca przystępuje do usuwania awarii w uzgodniony sposób na warunkach zawartych w umowie Po zakończeniu usuwania awarii sporządzony zostaje Protokół zakończenia usuwania awarii Platformy e-learning. 6. Procedura usuwania błędów dotyczących Platformy e-learning 6.1. Procedura usuwania błędów dotyczących Platformy e-learning składa się z następujących etapów: zgłoszenie błędu (Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e- learning); diagnoza błędu (Wykonawca); weryfikacja diagnozy błędu (Zamawiający); usunięcie błędu z Platformy e-learning (Wykonawca); 6.2. Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning przekazuje do Wykonawcy zgłoszenie błędu na formularzu Zgłoszenie błędu Platformy e- learning Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning zgłaszając błąd powinien w sposób jednoznaczny określić istotę błędu (sedno), miejsce jego występowania w Platformie e-learning oraz okoliczności jego wykrycia (wykaz czynności, które doprowadziły do pojawienia się błędu) Wykonawca dokonuje diagnozy błędu, a w przypadku diagnozy pozytywnej (potwierdzenie istnienia błędu oraz określenie jego przyczyny) przystępuje do jego usunięcia Gdy diagnoza dokonana przez Wykonawcę skończy się wynikiem negatywnym to w przypadku, gdy Wykonawca: nie stwierdza wystąpienia błędu, przekazuje Zamawiającemu wynik diagnozy z ewentualną prośbą o doprecyzowanie okoliczności powstania błędu i/ lub dostarczenia danych uŝytkowych w ilości, zakresie i formie określonej przez Wykonawcę; stwierdzi, Ŝe zgłoszenie wynika z niezrozumienia działania Platformy e- learning, Wykonawca w odpowiedzi na zgłoszenie poda odpowiednie wyjaśnienia dotyczące działania Platformy (równieŝ przez odniesienie do dokumentacji) Bez względu na wynik diagnozy Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e- learning otrzyma odpowiedź Wykonawcy na zgłoszenie błędu na formularzu Wynik diagnozy błędu Platformy e-learning w terminie określonym w pkt. 7.1 niniejszego załącznika Okresy przeznaczone na diagnozę, o których mowa w pkt 7.1 niniejszego załącznika zostają wydłuŝone o czas potrzebny na doprecyzowanie szczegółów lub okoliczności powstania błędu lub dokonanie diagnozy błędu. 6

7 6.8. Wykonawca usunie błędy w Platformie e-learning w terminach określonych w niniejszym załączniku. Przez usunięcie błędu naleŝy rozumieć dokonanie zmiany w Platformie e-learning po wprowadzeniu, której błąd nie występuje Po usunięciu błędu w Platformie e-learning, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu zaktualizowane składowe instalacyjne, dokumentację i FAQ (o ile dotyczy). 7. Terminy usuwania błędów i awarii Platformy e-learning 7.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu diagnozę błędu w funkcjonowaniu Platformy e-learning w następujących terminach: w ciągu 3 godzin w dni robocze od momentu prawidłowego zgłoszenia błędu krytycznego; w ciągu 1 dnia roboczego od daty prawidłowego zgłoszenia błędu funkcjonalnego; w ciągu 5 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu drobnego Wykonawca usunie błąd w Platformie e-learning w następujących terminach: w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu prawidłowego zgłoszenia błędu krytycznego; w ciągu 3 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu funkcjonalnego; w ciągu 10 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu drobnego Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcie zgłaszanej przez Zamawiającego, Uczestników lub Organizatorów Szkoleń e-learning awarii i skutków wystąpienia awarii Platformy e-learning Strony dopuszczają za obopólną zgodą moŝliwość przedłuŝenia terminów określonych w niniejszym załączniku. 7

8 ZGŁOSZENIE AWARII PLATFORMY E-LEARNING Imię i nazwisko Zgłaszającego: Nazwa urzędu/ instytucji Zgłaszającej (o ile dotyczy): Data i godzina wystąpienia awarii: Wersja Platformy e-learning: Dane kontaktowe Zgłaszającego: Opis awarii Platformy e-learning: 1. Zgłaszający 1 Szczegółowy opis okoliczności wystąpienia awarii Platformy e-learning, a w szczególności:, w jakiej sytuacji wystąpiła awaria (np. w trakcie normalnej pracy, w jakiej Jednostce Modułowej e-learning lub Jednostce Szkoleniowej e-learning), w jakim zakresie funkcjonuje (lub nie) Platforma e-learning, itp. 8

9 PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA USUWANIA AWARII PLATFORMY E-LEARNING Imię i nazwisko Zgłaszającego: Nazwa urzędu/ instytucji Zgłaszającej (o ile dotyczy): Okres usuwania awarii: Wersja Platformy e-learning: Opis awarii Platformy e-learning: Działania Wykonawcy dotyczące usuwania awarii lub skutków awarii Platformy e- learning: Wynik działań Wykonawcy dotyczących usuwania awarii lub skutków awarii Platformy e-learning: 2. Wykonawca 2 Opis uzyskanego wyniku (w szczególności opis, w jakim stopniu przywrócono funkcjonowanie Platformy e- learning, zalecania, co do sposobu zabezpieczenia się przed podobnymi awariami w przyszłości, itp.). 9

10 ZGŁOSZENIE BŁĘDU PLATFORMY E-LEARNING Imię i nazwisko Zgłaszającego: Nazwa urzędu/ instytucji Zgłaszającej (o ile dotyczy): Data i godzina wystąpienia błędu: Wersja Platformy e-learning: Dane kontaktowe Zgłaszającego: Kategoria błędu Platformy e-learning: Opis błędu Platformy e-learning i okoliczności jego zdiagnozowania:. Zgłaszający 10

11 WYNIK DIAGNOZY BŁĘDU PLATFORMY E-LEARNING Imię i nazwisko Zgłaszającego: Nazwa urzędu/ instytucji Zgłaszającej (o ile dotyczy): Data i godzina wystąpienia błędu: Wersja Platformy e-learning: Kategoria błędu Platformy e-learning: Opis błędu Platformy e-learning i okoliczności jego zdiagnozowania: Wynik diagnozy błędu Platformy e-learning: Planowana data usunięcia błędu Platformy e-learning:. Wykonawca 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, 03.11.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo