REGULAMIN MIESZKAŃCA OBCOKRAJOWCA DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIESZKAŃCA OBCOKRAJOWCA DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2009 REGULAMIN MIESZKAŃCA OBCOKRAJOWCA DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem określa ogólne zasady funkcjonowania Domu Studenta oraz prawa i obowiązki osoby zakwaterowanej w Domu Studenta Politechniki Białostockiej, zwanej dalej mieszkańcem, który: 1) jest studentem Programu Erasmus; 2) jest studentem innych programów międzynarodowych; 3) jest studentem programów międzynarodowych innej uczelni, która podpisała umowę na zamieszkanie z Politechniką Białostocką 2. Na terenie Domu Studenta władze Uczelni reprezentuje kierownik Domu Studenta, który kieruje całokształtem działalności organizacyjno administracyjnej i gospodarczej. 3. Nadzór nad działalnością Domu Studenta sprawuje Kanclerz Politechniki Białostockiej. 2 Zakwaterowanie 1. Zakwaterowania dokonuje administracja Domu Studenta na podstawie rezerwacji pokoju dokonanej do dnia 31 sierpnia na semestr zimowy i do dnia 31 stycznia na semestr letni przez studenta drogą elektroniczną na adres właściwego Domu Studenta ( Kwestionariusz - załącznik nr 1, Rezerwacja pokoju/ miejsca - załącznik nr 6); 2. Mieszkaniec zobowiązany jest do: 1) dopełnienia formalności związanych z zakwaterowaniem w pierwszym dniu roboczym po przybyciu do Domu Studenta ( Karta wyposaŝenia załącznik nr 2, Oświadczenie załącznik nr 3); 2) dokonania opłaty miesięcznej i kaucji jednorazowej stanowiącej jednokrotność opłaty miesięcznej za zajmowane miejsce na konto właściwego Domu Studenta najpóźniej w terminie 10 dni od daty zakwaterowania, chyba Ŝe inaczej stanowią umowy o zamieszkaniu pomiędzy uczelniami. 3. Osoba zakwaterowana otrzymuje Kartę Mieszkańca, uprawniającą do zamieszkiwania oraz pobierania kluczy do zajmowanego pokoju. 4. Pokój przeznaczony do zakwaterowania jest przygotowany do zamieszkania i wyposaŝony w sprzęt i meble zgodnie z dokonaną rezerwacją. 5. Za otrzymaną pościel, sprzęt i inne wyposaŝenie pokoju mieszkaniec odpowiada materialnie. 3 Wykwaterowanie 1. Decyzję o wykwaterowaniu podejmuje Kanclerz na wniosek kierownika Domu Studenta lub na wniosek mieszkańca. 2. Wykwaterowanie moŝe być dokonane tylko w godzinach pracy administracji Domu Studenta. 3. Uczelnia ma prawo pozbawić mieszkańca otrzymanego miejsca w Domu Studenta jeŝeli: 1) narusza w sposób raŝący i uporczywy zasady określone w Regulaminie; 2) zalega z opłatą za zajmowane miejsce za dwa miesiące.

2 4 Decyzję o wykwaterowaniu wręcza mieszkańcowi kierownik Domu Studenta lub osoba przez niego upowaŝniona. 5 Wykwaterowanie następuje po upływie 2 dni od wręczenia mieszkańcowi decyzji, o której mowa w ust W przypadku określonym w ust. 3 pkt. 2, Kanclerz udziela dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę zaległych opłat. Mieszkaniec ma obowiązek wykwaterować się jeŝeli w powyŝszym terminie nie uiści ciąŝących na nim naleŝności. 7. Wykwaterowanie na Ŝądanie lub na koniec semestru jest zgłaszane do administracji Domu Studenta na 7 dni przed planowanym wyjazdem. 8. Wykwaterowanie na Ŝądanie, na koniec semestru lub w trybie natychmiastowym nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych naleŝności oraz rozliczenia wyposaŝenia. W dniu wykwaterowania mieszkaniec obowiązany jest zdać klucze wraz z Kartą Mieszkańca administracji Domu Studenta. 9. W przypadku stwierdzenia w dniu wykwaterowania braków, uszkodzeń, zniszczeń wyposaŝenia ujętego w Karcie wyposaŝenia lub zaległości w opłacie miesięcznej: a) student Programu Erasmus nie otrzyma potwierdzenia rozliczenia od administracji Domu Studenta na Karcie Obiegowej; b) student innego programu międzynarodowego utraci prawo do zamieszkania w Domach Studenta w następnym roku akademickim do czasu pełnego rozliczenia; 10. W przypadku stwierdzenia braków, uszkodzeń, zniszczeń wyposaŝenia ujętego w Karcie wyposaŝenia w dniu wykwaterowania studenta programu międzynarodowego innej uczelni, kosztami obciąŝana jest uczelnia, która podpisała umowę najmu z Politechniką Białostocką, na podstawie sporządzonego protokółu zniszczeń w obecności przedstawiciela uczelni, kierownika lub pracownika administracji Domu Studenta. 4 Opłaty i kaucja 1. Wysokość opłat w kwocie netto miesięcznych za zamieszkanie w Domu Studenta ustala corocznie Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów oraz Kanclerzem. 2. Opłata miesięczna za zamieszkanie jest płatna do dnia 10 kaŝdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Domu Studenta. 3. Z zastrzeŝeniem ust. 4 kaucja o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 2, zwracana jest w kasie Banku PEKAO S.A. na podstawie pisemnego wniosku mieszkańca (załącznik nr 4), najpóźniej na 3 dni przed wykwaterowaniem studentowi Programu Erasmus i w dniu wykwaterowania studentowi innego programu międzynarodowego. 4. W przypadku stwierdzenia braków, uszkodzeń, zniszczeń, kaucja słuŝy zabezpieczeniu kosztów naprawy poniesionych szkód (załącznik nr 5) lub moŝe być zaliczona w poczet zaległości w opłatach za zamieszkanie oraz internet. 5. W przypadku zakwaterowania miesięcznego opłata wynosi: a) 50% opłaty miesięcznej dla osób wykwaterowanych do 15 go dnia miesiąca; b) 100% opłaty miesięcznej dla osób wykwaterowanych po 16 tym dniu miesiąca. 6. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 1. Mieszkaniec ma prawo do: 5 Prawa osoby zakwaterowanej w Domu Studenta

3 1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego uŝytku, tj.: pralni, kuchni; 2) zmiany pokoju za pisemną zgodą kierownika Domu Studenta; 3) wnoszenia do kierownika uwag dotyczących funkcjonowania Domu Studenta; 4) zmiany pościeli co najmniej raz w miesiącu; 5) pozostawienia w pomieszczeniu depozytowym samodzielnie zabezpieczonych rzeczy wartościowych w przypadku opuszczenia Domu Studenta na okres dłuŝszy niŝ 3 dni. 6 Obowiązki osoby zakwaterowanej w Domu Studenta 1. Mieszkaniec jest zobowiązany do: 1) przestrzegania Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta ; 2) przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych, BHP, sanitarnych; 3) podporządkowania się decyzjom kierownika; 4) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 6:00; 5) zgłaszania stwierdzonych usterek w administracji Domu Studenta; 6) niezwłocznego powiadomienia kierownika Domu Studenta o wypadku zaistniałym na terenie Domu Studenta lub chorobie zakaźnej współmieszkańca; 7) okazywania Karty Mieszkańca portierom, pracownikom administracji Domu Studenta oraz pracownikom ochrony; 8) pozostawienia kluczy od pokoju w portierni w przypadku opuszczania Domu Studenta. 7 Przepisy porządkowe 1. Mieszkaniec zamieszkuje w pokoju przydzielonym przez administrację Domu Studenta. 2. Zmiana pokoju, tj.: przekwaterowanie lub dokwaterowanie moŝe nastąpić na podstawie pisemnej prośby mieszkańca za zgodą kierownika. 3. W Domu Studenta zabrania się: 1) uŝywania w pokojach mieszkalnych kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła nie stanowiącego stałego wyposaŝenia pokoju; 2) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, telefonicznych, antenowych i komputerowych; 3) wymiany zamków w drzwiach, dorabiania kluczy ( w takiej sytuacji kierownik Domu Studenta nakazuje wymianę zamka i obciąŝa kosztami wymiany mieszkańców pokoju); 4) uŝywania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposaŝenia Domu Studenta i sprzętu przeciwpoŝarowego; 5) wymiany mebli między pokojami, wynoszenia mebli z pokoju bez zgody kierownika; 6) uŝywanie sprzętu audio itp. w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę lub wypoczynek; 7) wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów; 8) trzymania w pokojach zwierząt; 9) uprawiania gier hazardowych; 10) posiadanie jakiejkolwiek broni; 11) palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 12) wytwarzania, sprzedawania, spoŝywania oraz posiadania napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 13) podnajmowania, uŝyczania zajmowanego miejsca innym osobom; 14) organizowania imprez okolicznościowych na korytarzach.

4 4. Mieszkańcy, przyjmujący gości na terenie Domu Studenta, ponoszą z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność, w tym materialną. Osoby odwiedzające mają obowiązek okazania dokumentu toŝsamości pracownikowi portierni celem dokonania wpisu do Księgi Gości Domu Studenta. Osoby będące w stanie po spoŝyciu alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu na teren Domu Studenta. 5. Imprezy okolicznościowe na terenie Domu Studenta mogą być organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych na podstawie pisemnej zgody kierownika Domu Studenta. Za szkody i zakłócenie porządku spowodowane przez uczestników imprezy odpowiadają, solidarnie uczestnicy imprezy oraz jej organizator. 6. Kierownik Domu Studenta lub pracownik administracji moŝe wejść do kaŝdego pokoju w obecności jego mieszkańca. W przypadku zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania obiektu kierownik Domu Studenta komisyjnie (kierownik z podległym pracownikiem) moŝe dokonać inspekcji pokoju podczas nieobecności mieszkańca, niezwłocznie informując go na piśmie o tym fakcie. 7. W przypadku zagroŝenia porządku lub bezpieczeństwa kierownik Domu Studenta lub inny pracownik wzywa odpowiednie słuŝby porządkowe. 8. Kierownik moŝe zakazać wstępu na teren Domu Studenta osobom, które wcześniej dopuściły się raŝącego naruszenia Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta. 9. Za wyrządzone szkody powstałe na terenie Domu Studenta mieszkańcy odpowiadają materialnie do pełnej ich wysokości. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, sporządzany jest protokół (załącznik nr 5), na podstawie którego określona zostaje kwota potrącona z kaucji. W sytuacji gdy wysokość szkody przewyŝsza wysokość kaucji mieszkaniec obowiązany jest do uiszczenia róŝnicy na wskazane przez kierownika Domu Studenta konto w terminie 3 dni. 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne znajdujące się w zajmowanym pokoju. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2009 roku.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej Dokument zawiera informacje chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) KWESTIONARIUSZ 1. Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Pierwsze imię matki... pierwsze imię ojca Dowód osobisty: a) nr i seria... b) data wydania... c) data waŝności... d) organ wydający Adres miejsca pobytu stałego (kraj; miasto lub wieś) inny dokument stwierdzający toŝsamość ( paszport, leg. studencka): a) nr i seria... b) data wydania... c) data waŝności... organ wydający...

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej... Pieczęć Domu Studenta Karta wyposaŝenia i stanu technicznego pokoju nr... Data zakwaterowania.. Data wykwaterowania.. Lp. Nr inwentarzowy Nazwa przedmiotu Ilość szt. Wartość Stan techniczny 1 Tapczan 2 Szafa 3 Stół / stolik 4 Krzesło 5 Szafka kuchenna 6 Półka wisząca 7 Biurko 8 Regał / regał - półka 9 Komoda 10 Szafka nocna 11 Rolety/ Ŝaluzje Stan techniczny ścian, sufitu, podłogi i drzwi: kołdra koc poduszka prześcieradło poszewka poszwa Imię i nazwisko odbierającego Podpis odbierającego

7 WyposaŜenie dodatkowe: czajnik - lodówka -.. mikrofalówka -. wykładzina/ dywan -... Potwierdzam, Ŝe wyŝej wymienione przedmioty znajdują się w ilości i stanie technicznym zgodnym z rzeczywistością.... imię i nazwisko mieszkańca: Podpis osoby przekazującej pokój

8 Załącznik nr 3 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej Dom Studenta nr.. ul. Zwierzyniecka Pokój... Zakwaterowany od dnia do dnia. Imię i nazwisko:... OŚWIADCZENIE Po zapoznaniu się z treścią przepisów Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej oświadczam, Ŝe zobowiązuje się do: 1. Uiszczania opłat za zajmowane miejsce do dnia 10 kaŝdego miesiąca w wysokości.. zł [ słownie:. ] na konto bankowe Domu Studenta Bank PEKAO S.A. Białystok Przestrzegania zasad określonych w w/w Regulaminie. 3. Szanowania mienia Domu Studenta i jego otoczenia. 4. Utrzymania na terenie Domu Studenta czystości, porządku i ciszy. 5. Przestrzegania przepisów BHP, ppoŝ., sanitarnych. 6. Podporządkowania się decyzjom kierownika Domu Studenta. 7. Okazywania dokumentów uprawniających do zamieszkania w Domu Studenta na Ŝądanie portierów, pracowników administracji oraz pracowników ochrony. Kwituję odbiór Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej. Jednocześnie wyraŝam zgodę na potrącenie z wpłaconej przeze mnie kaucji: 1) naleŝności wynikających z usunięcia wyrządzonych przeze mnie oraz osoby, za które ponoszę odpowiedzialność, szkód w mieniu Domu Studenta; 2) naleŝności z tytułu zalegania przez mnie w opłatach za miejsce w Domu Studenta oraz za internet. Białystok, dnia.. czytelny podpis adnotacja administracji Domu Studenta:

9 Załącznik nr 4 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej Białystok, dn. KWESTOR POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ WNIOSEK O ZWROT KAUCJI Pokój nr. zamieszkiwany przez zdany dnia. w stanie niebudzącym / budzącym* zastrzeŝenia. Administracja Domu Studenta nr. Politechniki Białostockiej prosi o zwrot po potrąceniu* w gotówce kaucji w kwocie zł [słownie:.] zgodnie z protokółem nr z dnia.. Kwota potrącenia: zł*.. podpis osoby wykwaterowanej.. podpis pracownika DS Adnotacje Działu Finansowego:. *niepotrzebne skreślić

10 Załącznik nr 5 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej... Pieczęć Domu Studenta Protokół nr...z dnia... dotyczący zniszczeń ( dewastacji) nr POZ. PRZEDMIOT ZNISZCZEŃ ILOŚĆ JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ.... data i podpis Kierownika Domu Studenta data i podpis Mieszkańca

11 Załącznik nr 6 do Regulaminu Mieszkańca Obcokrajowca Domu Studenta Politechniki Białostockiej REZERWACJA POKOJU / MIEJSCA 1. Imię i nazwisko:. 2. Planowany czas pobytu: od dnia do dnia 3. Wybór pokoju: pokój 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy cena (zł) (wybór zaznaczyć "X") 450* * imię i nazwisko proponowanego współlokatora (nie dotyczy) * pokój z dodatkowym wyposaŝeniem (lodówka, mikrofalówka, dywan, czajnik) UWAGA ADMINISTRACJA MOśE W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ZAPROPONOWAĆ INNĄ OPCJĘ, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIś 7 DNI PRZED PLANOWANYM PRZYJAZDEM

12 Certified translation from Polish Page 1 of 12 BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY Annex No 2 to Directive No 55/2009 RULES AND REGULATIONS OF RESIDENCE IN UNIVERSITY ACCOMMODATION FOR FOREIGN STUDENTS 1 General 4. These rules and regulations, hereinafter referred to as Rules, set out the general principles of University accommodation management as well as the rights and obligations of a person,,hereinafter referred to as resident, taking up residence in University accommodation who : 4) is an Erasmus student ; 5) is a student of other international programmes; 6) is a student of international programmes carried out by another university or college which has signed an accommodation agreement with Bialystok Technical University. 5. University authorities are represented by Manager of a Hall of Residence who is charge of the day-to-day running of the residence as well as its business, organizational and administrative activities. 6. BTU Chancellor supervises the administration of the Halls of Residence. 2 Checking In 11. Taking up residence in university accommodation follows prior booking made on-line with a particular Hall of Residence by 31 August for the winter term and 31 January for the summer term ( Questionnaire Annex No 1, Accommodation Booking Application - Annex No 6); 12. A resident is obliged to : 3) proceed with formalities connected with taking up residence on the first working day after arriving at the Hall ( Inventory Annex No 2, Declaration Annex No 3); 4) make a bank transfer to the particular Hall of Residence account of a monthly payment and a deposit amounting to a monthly payment for the allocated room / place not later than 10 days after checking in unless otherwise provided in accommodation agreements signed between universities. 13. Residents receive Resident Cards which entitle them to use the accommodation and collect the keys to the allocated room.

13 Page 2 of Rooms allocated to accommodation are ready to move in and are furnished and equipped as specified in the booking application form. 15. Residents hold financial responsibility for the bed linen, furniture, fittings, fixtures and any other equipment which can be found in the rooms.. 3 Termination 4. Residence termination follows Chancellor s decision on Hall Manager s application or resident s application. 5. Checking-out is only possible during working hours of the Hall Administration Office. 6. BTU reserves the right to terminate residence in a Hall if: 3) The resident persistently violates the Rules; 4) Payments for residence are 2 months overdue. 6 Decision of Residence Termination is handed in to the resident by the Manager or an authorized person. 7 Accommodation must be vacated within 2 days from the date the decision mentioned in 3.1 is handed in to the resident. 16. Should circumstances set forth in clause 3 point 2 occur, the Chancellor grants the right of an extra 3-month-period in which arrears in payments must be settled. The resident will be obliged to vacate his/her accommodation if she/ he fails to make outstanding payments in the aforementioned time. 17. Room / place vacating on application or at the end of a semester must be reported to the Hall Administration Office 7 days before the intended departure time. 18. Room / place vacating on application, at the end of a semester or on short / no notice does not exempt the resident from paying all outstanding monies and accounting for provided furnishing and equipment. On the date of departure the Resident must leave the keys along with the Resident s Card at the Hall Administration Office. 19. If on the departure date any damage, breakage or losses of the furnishing listed in Furnishing and Equipment Card are found or there are any outstanding monthly payments j: c) Erasmus student will not receive confirmation of clearance from the Hall Administration Office ; d) Another international programme student will no longer be eligible for taking up residence in BTU accommodation in the next academic year until accounts are fully settled. 20. If any damage, breakage or loss of the furnishing listed in Inventory Card is found on the departure date of a student participating in an international programme of another university or college, the costs will be charged to the university which signed an accommodation contract with BTU against a damage report drawn up in the presence of a BTU representative,

14 Page 3 of 12 the manager of the relevant Hall of Residence or an employee of the Hall of Residence Administration Office. 4 Residence Fees and Deposit 7. Every year Rector of the university determines net monthly payments for accommodation in Students Halls of Residence ( residence fees). The decision is taken with the approval of the University Students Board, Doctorate Students Board and the Chancellor. 8. Monthly payments must be transferred to the bank account of the Hall of Residence by the 10th day of each month. 9. Notwithstanding the provisions of Clause 4, Erasmus students get a refund of the deposit mentioned in 2 clause. 2 point. 2 at the Bank PEKAO S.A cash desk against their application in writing ( annex No 4) 3 days before checking out at the latest and students of other international programmes get a refund on the checking out day. 10. If any damage, breakage or loss is found, the deposit serves as securing repair costs of the caused damage ( Annex No 5) or can be used to settle any outstanding payments for accommodation or the Internet. 11. In the case of monthly accommodation, the payment amounts to : c) 50% of the monthly fee for those who leave accommodation before the 15 th day of a month d) 100% of the monthly fee for those who leave after the 16th day of a month. 12. Default on payments will result in additional charge of statutory interest. 5 Resident s Rights 2. The Resident of University accommodation has the right to : 6) use the common rooms and facilities such as the laundry room, kitchen; 7) relocate to another room in the Hall on the Manager s approval in writing; 8) make remarks on the way the Hall is administered and submit them to the manager; 9) have his/ her bed linen changed at least once a month; 10) leave his / her possessions and valuables in the safe-keeping room, having secured them personally, if the absence will not be longer than 3 days. 6 Resident s Obligations 2. The Resident must : 9) abide by the Rules and Regulations of Residence in University Accommodation;

15 Page 4 of 12 10) comply with the fie protection, health and safety and sanitary regulations; 11) follow the Manager s instructions; 12) not make any noise between 22:00 6:00; 13) report any defects and breakages to the Hall of Residence Administration Office ; 14) immediately notify the Manager of the Hall of any accidents which have happened in the Hall or any contagious or infectious diseases which his/ her roommate has caught ; 15) show the Resident Card to the receptionists, Hall Administration staff and security staff; 16) leave the room keys at the reception when going out of the Hall. 7 Code of Conduct 11. The Resident occupies the room allocated to him / her by the administration 12. Relocation, i.e. changing accommodation or moving in with another resident / other residents is only allowed on the resident s application in writing approved by the Manager. 13. In the University managed Halls of Residence it is forbidden to : 15) use electric cookers, radiators and other heaters which are not standard equipment in the rooms; 16) arbitrarily install, alter, repair the electrical wiring, gas installation, water supply and drain systems, telephone and internet cables as well as antennas. ; 17) replace the door locks or have new or extra keys made ( should this happen, the Manager will have the lock replaced at the expense of the room residents ) ; 18) use the rooms, and furnishing of the university accommodation as well as the firefighting equipment for purposes for which they are not intended. ; 19) exchange the furniture between the rooms, remove the furniture from the room without the manager s permission; 20) use audio systems in such a way that they disturb other residents making it impossible for them to study or relax.; 21) throw any objects out of the windows ; 22) keep animals in the rooms; 23) engage in any forms of gambling; 24) possess any weapons; 25) smoke cigarettes or pipes. Smoking is allowed only in designated areas; 26) produce, sell, consume or possess spirits or intoxicating substances;

16 Page 5 of 12 27) sub-let or allow other people to use the allocated room or place; 28) have parties in the corridors. 14. Residents entertaining visitors in the Hall hold full responsibility for them, including prospective damage caused by them. Visitors must show their ID to the receptionist so that an entry in the Hall s Guest Book may be made. Drunken or intoxicated visitors are not allowed in the Student s Hall of Residence. 15. Parties and celebrations in the Hall may only be held in the designated areas and after they have been approved in writing by the Manager. The host and the participants in all shall be held responsible for any damage or order disturbance caused. 16. The Manager of the Hall or an administration employee may enter each room in the presence of its resident. In the case of emergency the Hall Manager forms a team ( the Manager and her/his subordinate ) that may inspect a room while its resident is absent. The resident must be immediately notified in writing of the fact. 17. In the event of the order of safety being endangered, the Manager or another member of the staff call the security staff other emergency services 18. The manager has the right to exclude any visitors from entering the Residence if in the past they have grossly violated the Rules and Regulations of Foreign Residence in University Accommodation or where there are reasonable grounds to believe that their exclusion is necessary for the safety or well- being of other residents, their visitors or administration employees. 19. Residents are fully responsible for any damage caused by them in the Hall. If any loss or damage is found, a report is drawn ( Annex No 5) on the basis of which an amount of money is determined to be deducted from the deposit. If the amount exceeds the deposit, the resident is obliged to transfer the difference within 3 days to the bank account given by the Manager The University takes no responsibility for residents possessions kept in the rooms.. 8 Final Provisions 1.Tthe Rules and Regulations are effective as of 1 June 2009.

17 page 6 of 12 Annex No 1 to Rules and Regulations of Residence in University Accommodation for Foreign Students This document contains information protected by the Data Protection Act of 20 August, 2009 ( Journal of Acts N0 133, item 833 as amended ) QUESTIONNAIRE 8. First name Surname Date and place of birth Mother s first name..... Father s first name Identity Card : e) Number and series... f) Issue date... g) Expiry date... h) Issued by Permanent residence address (country; city/town/village) Another identity document ( passport, student ID): d) Number and series... e) Issue date... f) Expiry date... Issued by...

18 Page 7 of 12 Annex No 2 to Rules and Regulations of residence in University Accommodation for Foreign Students... Hall of Residence Stamp Inventory and Technical Condition of Room No r... Check-In Date.. Check-Out Date.. No Inventory Number Items Quantity Value Condition 1 Couch 2 Wardrobe 3 Table/ ocassional table 4 Chair 5 Cupboard 6 Shelf 7 Desk 8 Bookcase/ book-shelf 9 Chest of drawers 10 Bedside cabinet 11 Rollers/ Blinds Technical condition of the walls, ceiling, floor and door : quilt blanket pillow sheet pillow quilt Resident s first name and surname Signature case case

19

20 page 8 of 12 Additional equipment: electric kettle - fridge -.. microwave oven -. wall to wall carpeting / carpet -... I hereby confirm that the number and technical condition of the listed objects is true and correct.... Resident s first name and surname : Administration staff member signature

21 page 9 of 12 Annex No 3 to Rules and Regulations of Residence in University Accommodation for Foreign Students Student s Hall of Residence No..... Zwierzyniecka Street Room No... Residence taken from. to. First name and surname :... DECLARATION Having read and understood the Rules and Regulations of Residence in University Accommodation for Foreign Students I hereby agree to 1. Make payments of residence fee by the 10 day of each month amounting to.. PLN [ say:. ] by transferring them to the Hall of Residence account with the bank of PEKAO S.A. Białystok Abide by the Rules set out in the aforementioned Rules and Regulations. 9. Exercise proper care when using any equipment and furnishing in the Residence and its surroundings. 10. Keep the residence clean and tidy and quiet. 11. Comply with any fire-protection, health & safety or sanitary regulations. 12. Follow the Hall Manager s instructions Show proof of residence in the Hall when requested by the receptionist, administration or security staff.. I hereby acknowledge the receipt of the Rules and Regulations of Residence in University Accommodation for Foreign Students and at the same time I agree that 1) dues resulting for rectifying any damage or loss to the Hall of Residence property caused by me or people for whom I am responsible ; 2) overdue payments of residence fees and internet service be deducted from my deposit Białystok, dated.. legible signature Remarks of Hall of Residence Administration:

22 Page 10 of 12 Annex No 4 to Rules and Regulations of Residence in University Accommodation for Foreign Students Białystok, date. CHANCELLOR OF BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY DEPOSIT REFUND APPLICATION Room No. occupied by vacated on. in the condition with / without * reservations The Administration of Student s Hall of Residence No. of Bialystok Technical University requests that a residence deposit of. PLN [say:.] be refunded after an amount of.pln has been deducted against Report No of.. Deduction amount: PLN.. Resident signature.. signature of the Hall of Residence Administration employee remarks of the Finance Department :. * cross out non-applicable

23 page 11 of 12 Annex No 5 to Rules and Regulations of residence in University Accommodation for Foreign Students... Hall of Residence Stamp Report No...of... on Damage / Loss/ Breakage No ITEM DAMAGED / BROKEN / LOST OBJECT QUANTITY MEASUR UNIT VALUE.... Date and signature of Hall Manager resident s signature

24 page 12 of 12 Annex No 6 to Rules and Regulations of residence in University Accommodation for Foreign Students ACCOMMODATION BOOKING APPLICATION 4. First name and surname :. 5. Intended period of residence : from to 6. Desired accommodation: Room Single occupancy Double occupancy Triple Occupancy Price (PLN) (put a cross as appropriate "X") 450* * First name and surname of proposed roommate (nonapplicable) * room with extras (fridge, microwave oven, carpet., electric kettle ) NOTE THE ADMINISTRATION MAY OFFER ALTERNATIVE ACCOMMODATION, NOT LATER, HOWEVER, THAN 7 DAYS BEFORE SCHEDULED ARRIVAL. Niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginalnym dokumentem mgr Maria Topór tłumacz przysięgły języka angielskiego Białystok, r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2009 REGULAMIN DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2009 REGULAMIN DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2009 REGULAMIN DOMU STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Domu Studenta Politechniki Białostockiej, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 43/ 2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 października 2013 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 43/ 2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 października 2013 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 43/ 2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 października 2013 r. w sprawie Regulaminu domów studenckich Politechniki Rzeszowskiej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 DSS.228. 24.2015.DD Wrocław, dnia 12 października 2015 roku Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 Na liście

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R- 0161/73/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR R-0000 45/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMÓW STUDENCKICH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMÓW STUDENCKICH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 72/14 z dnia 1 września 2014 r. REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMÓW STUDENCKICH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Domy Studenckie stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przedmiot i zakres Regulaminu 1

Rozdział I Przedmiot i zakres Regulaminu 1 Załącznik do Zarządzenie Nr 26/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta PWSZ w Koszalinie Regulamin Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 1 Przepisy ogólne 1. Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie:

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: 1. Recepcja hostelu czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 16, a kończy o godzinie 11. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU

REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańca domu studenckiego podległego 2. Dom studencki jest integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Dom studencki, zwany dalej DS, jest integralną częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2016 roku 75.0200.51.2016 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnikom programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich w ramach Lifelong Learning Programme 2. TERMINOLOGIA

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Dom Studencki zwany w treści DS jest miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2013 Rektora UMCS Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 1 1. Wprowadza się zasady przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

w sprawie trybu i zasad przyznawania miejsc w hotelach asystenta Uniwersytetu Wrocławskiego

w sprawie trybu i zasad przyznawania miejsc w hotelach asystenta Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie trybu i zasad przyznawania miejsc w hotelach asystenta Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1. Przepisy ogólne 1.1. Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House

Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House Adres (ulica, kod pocztowy, miasto) Address (street, postal code, city) Telefon Phone Obiekt Hotelowy HERA Hera Guest House Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa 26/28 Belwederska Street, 00-594 Warsaw recepcja

Bardziej szczegółowo

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku.

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku. REGULAMIN MIESZKAŃCÓW Domu Studenta Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ZARZĄDZENIE NR 75/2015 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1.

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1. TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2011

ZARZĄDZENIE NR 37/2011 ZARZĄDZENIE NR 37/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Domu Studenckiego Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA SGH DLA DOKTORANTÓW UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH SGH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA SGH DLA DOKTORANTÓW UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA SGH DLA DOKTORANTÓW UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH SGH 1 Regulamin przyznawania miejsc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO UMK

REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO UMK Załącznik do zarządzenia nr 104 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2007 r. REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO UMK I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady zakwaterowania oraz pobytu osób w Domu Studenckim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA. Uniwersytetu Zielonogórskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA. Uniwersytetu Zielonogórskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA Uniwersytetu Zielonogórskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin dotyczy mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie uczelnianych domów studenckich. 2 Dom

Bardziej szczegółowo

1 Domy Studenta Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej UwB, są miejscem czasowego zamieszkania studentów UwB i innych uprawnionych do tego osób.

1 Domy Studenta Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej UwB, są miejscem czasowego zamieszkania studentów UwB i innych uprawnionych do tego osób. Załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 marca 2010 r. REGULAMIN DOMÓW STUDENTA UNIWERSYTETU W BIAl YMSTOKU I. Przepisy ogólne 1 Domy Studenta Uniwersytetu w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządkowy domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin porządkowy domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 65/2014 Rektora UEP z dnia 21 października 2014 roku Regulamin porządkowy domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. Dom Studencki (DS) stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA. Nr 1 Jelonek, Nr 3 Rogaś, Nr 4 Sarna

REGULAMIN DOMU STUDENTA. Nr 1 Jelonek, Nr 3 Rogaś, Nr 4 Sarna REGULAMIN DOMU STUDENTA Nr 1 Jelonek, Nr 3 Rogaś, Nr 4 Sarna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Studencki jest miejscem nauki i wypoczynku studenta. 2. Dom Studencki i obiekty towarzyszące winny być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie

Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Miasteczka w dniu 12 czerwca 2001 r. Miasteczko Studenckie AGH (MS-AGH) zajmuje teren pomiędzy ulicami:

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 619 52 58 Zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 roku Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Dom Studenta zwany w treści "DS" jest miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety M O D E R N Sypialnie, Jadalnie, Gabinety Bedrooms, Dining Rooms, Studies Jadalnia i pokój dzienny / Dining and living room Pokój dzienny / Living room Materiał: Olcha, Anegre, Orzech ~ Wykończenie/wybarwienie:

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Przepisy ogólne 1. Dom Studencki jest integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów i innych osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Mieszkańca Domu Studenta jest wprowadzony na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich Regulamin Domu Studenta

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich Regulamin Domu Studenta Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich Regulamin Domu Studenta Bydgoszcz, 2013 rok SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 3 II. Zakwaterowanie i wykwaterowanie 3 III. Uprawnienia mieszkańca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZEPISY OGÓLNE Zał. do Zarządzenia Rektora nr 53/13 REGULAMIN DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Student i Doktorant ubiegający się o miejsce w Domu Studenta powinien złożyć wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA PWSZ w RACIBORZU

REGULAMIN DOMU STUDENTA PWSZ w RACIBORZU REGULAMIN DOMU STUDENTA PWSZ w RACIBORZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Studenta (DS) przy ul. Słowackiego 57 jest integralną częścią Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Raciborzu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Domu Studenta określa ogólne zasady funkcjonowania Domów Studenta, prawa i obowiązki mieszkańców oraz administracji

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Mieszkańca Domu Studenta jest wprowadzony na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM.

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. Make sure that all desks are cleared and that each student has two soft-lead (No. 2) pencils with erasers. Teraz rozdam

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo