WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:"

Transkrypt

1 Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted to: Bachelor/Master*, full-time/part-time* system * niepotrzebne skreślić/ delete as appropriate WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: Program** Study /No.: Programme: ** uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby chętnych studentów. / specializations are established when the sufficient number of students apply 1. Dane osobowe (proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami) Personal details (please complete using capital letters) Nazwisko: Surname: Imiona: Names: Data urodzenia Date of birth: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Imię matki Mother s name: Obywatelstwo Citizenship: Seria i nr dowodu osobistego Series and number of identity PESEL Personal Identificati on Number: Wydany przez* Issued by Stopień niepełnosprawności: Degree of disability TAK YES card: NIE NO Seria i nr paszportu* Series and number of passport: Ważny do* Valid until Jeżeli TAK jaki: If yes, to what degree - - * Seria i nr paszportu/wydany przez/ Ważny do wypełniają obcokrajowcy/series and number of passport/issued by/valid until filled by foreginers 2. Adres stałego zameldowania Address of permament residence Ulica: Street: Województwo Province Telefon(wraz z kierunkiem) Phone (including area code) E- mail Numer domu/ Numer mieszkania House No/ Flat No Kod pocztowy Postcode Telefon komórkowy Mobile phone - 1

2 3. Adres korespondencyjny /Correspondence address Ulica: Street name Województwo Province Telefon(wraz z kierunkiem) Phone (including area code) E- mail Numer domu / Numer mieszkania House No / Flat No Kod pocztowy Postcode Telefon komórkowy Mobile phone - 4. Ukończyłem/łam szkołę średnią: Secondary School Details Nazwa szkoły średniej Full Name of Secondary School Nr Świadectwa dojrzałości Number of Certificate of Secondary Education Rok ukończenia Date of graduation Rodzaj matury stara/nowa Type of school-leaving exam 5. Studiowałem/łam już w szkole wyższej/prior University Education details: Dla rodzaju studiów należy podać: pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/ jednolite magisterskie Having regarded the type of studies, it should be underlined: first-cycle studies,second-cycle studies, one-cycle five-year master degree study Nazwa uczelni Full name of university Program: Programme: Liczba ukończonych Semestrów i uzyskany tytuł Number of completed semesters and title obtained Specjalność Specialization: Powód przerwania Reason for termination Lata Years Nazwa uczelni Full name of university Program Programme Liczba ukończonych Semestrów i uzyskany tytuł Number of completed semesters and title obtained Specjalność Specialization Powód przerwania Reason for termination Lata Years 2

3 7. Miejsce pracy Workplace Nazwa Name Adres Address Zatrudniony/a od Employed from Stanowisko: Position: Telefon do pracy Work phone: 6. Osoba, którą należy powiadomić w nagłych wypadkach: I designate the following person for emergency contact purposes Nazwisko: Imię: Surname First name Adres zamieszkania Address of residence: Telefon stacjonarny : Telefon kom: Land line Mobile phone: Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. I hereby certify that information given in this application form is accurate to the best of my knowledge Częstochowa, dnia/date r.... czytelny podpis/ legible signature 3

4 9. Załączniki/ Attachments Do podania załączam / I enclose the following potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej Confirmation of payment of registration fee dyplom ukończenia szkoły wyższej Diploma of completion of first cycle or second cycle studies świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis Certificate of Secondary Education original or authorised copy nr/no... z dnia/date... świadectwo ukończenia szkoły średniej Secondary school graduation certificate 4 fotografie o wymiarze 35 x 45 - bez nakrycia głowy 4 photos (size 35 x 45 without headgear) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku Health certificate confirming the applicant s good health condition kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem, numerem dowodu i adresem stałego zameldowania) - oryginał dokumentu do wglądu A copy of identity card (page with photo, number and permanent address original avaible on request) akt ślubowania The oath act zaświadczenie o niepełnosprawności ( w przypadku jego posiadania) Disablity degree certificate (in case of possessing it) Pokwitowanie odbioru Confirmation of receipt Kwituję odbiór/i confirm the receipt Potwierdzenie otrzymania w/w dokumentów przez Uczelnię... Confirmation of document s receiving podpis pracownika Akademii Polonijnej signature of Polonia University s employee Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Studiów Akademii Polonijnej oraz Kodeksem Etyki Studenta i jego przestrzeganiem, umową o studia i Regulaminem Opłat Zobowiązuje się wypełniać zgodnie z Regulaminem Studiów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i studiowania (zgodnie z ustawą z dnia o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz wyrażam zgodę na późniejsze przetwarzanie przez Akademię Polonijną w Częstochowie moich danych osobowych w celach informacyjno-promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia r.o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883). I certify that I have familiarized with Polonia University Regulations, as well as, with rules of enrollment. I hereby agree for processing the personal information strictly for enrollment purposes in accordance with the regulation regarding the protection data passed of the following date , Dz.U. No 133 poz. 883 and for processing the personal information through Polonia University in Częstochowa( in accordance with the regulation regarding the protection data passed the following date: , Dz.U. 133 poz 883 about personal details protection.) Częstochowa, dnia/date r.... czytelny podpis / legible signature 4

5 DECYZJA DZIEKANA / THE DECISION OF DEAN W toku postępowania kwalifikacyjnego Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie / In the conduct of the qualifying proceeding Dean of Interdisciplinary Department of Polonia University in Czestochowa Przyjmuje/ Nie przyjmuje* kandydata na: Accepts/ Does not accept a candidate for: Wydział Interdyscyplinarny / Interdyscyplinarny Departament Program / Programme System: System: Rok studiów Years of studies Semestr studiów Semester: Na podstawie: / On the basis of: Wyniku egzaminu maturalnego/dyplomowego* oraz kompletu złożonych dokumentów /The result of matriculation examination / diploma and set of complete documents Pozytywnego/negatywnego* wyniku testu kompetencji językowej Positive / negative test result of languages competence Rozmowy kwalifikacyjnej / interwiew * niepotrzebne skreślić / delate as applicable Uzasadnienie nie przyjęcia / Reasons for non-acceptance Częstochowa, dnia r.... Czestochowa, date Podpis Dziekana / Legible signature of Dean 5

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Wniosek Kandydata na Eksperta

Wniosek Kandydata na Eksperta Załącznik nr 1 Wniosek Kandydata na Eksperta 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Imię ojca 4 Data i miejsce urodzenia 5 Numer ewidencyjny PESEL 6 Numer NIP 7 Seria i numer dowodu osobistego, nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Informacje ogólne i podstawa prawna Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku

Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku DO-0132/10/2011 Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ W związku z koniecznością uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY NA PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EXECUTIVE MBA

FORMULARZ APLIKACYJNY NA PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EXECUTIVE MBA FORMULARZ APLIKACYJNY NA PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EXECUTIVE MBA A. DANE OSOBOWE I ADRESOWE foto Imię (imiona) i nazwisko Nazwisko rodowe Imiona rodziców / Data i miejsce urodzenia PESEL Adres domowy

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wszyscy studenci

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo