ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC"

Transkrypt

1 Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie BliŸniaków w Krotoszynie. Spotkanie odby³o siê 4 paÿdziernika w Weso³ej Gromadce. s. 16 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 40 (1015) 7 paÿdziernika 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Dziœ piszemy tak e o: Benicach Chwaliszewie Fija³owie Kuklinowie Mokronosie ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Tragiczny wypadek w Grêbowie z udzia³em dwóch nastolatków. 16-latek z Wolenic zgin¹³ na miejscu, a m³odszy pasa er le y na oddziale chirurgii dzieciêcej w Ostrowie Wlkp. 3 Sulmierzyce. Skarga na burmistrza. Rolnik zarzuca Piotrowi Kaszkowiakowi, e bezprawnie wydzier awi³ grunt innemu mieszkañcowi. Skargê odrzuci³a rada. s. 2 Krotoszyn. Sprawdzali zabezpieczenia koœcio³ów. 3 œwi¹tynie zosta³y skontrolowane przez policjanta, stra aka i konserwatora zabytków. Do jakich wniosków doszli? s. 4 Mokronos. Wypadek na polu. Mê czyzna wypad³ z ci¹gnika na skutek ataku padaczki. Dosta³ siê pod siewnik, który po nim przejecha³. s.4 Krotoszyn. Zalewa grunt przy gara ach. Na ul. Rawickiej zalewa teren przy gara ach. Mieszkañcy trac¹ ju cierpliwoœæ, urzêdnicy wykazuj¹ wyj¹tkowy spokój. Kto ma racjê? s. 6 Zduny. Stra acy chwal¹ siê remiz¹. W sobotê uroczyœcie zakoñczono renowacjê stra nicy OSP oraz podsumowano akcjê pozyskiwania sprzêtu ratowniczego. s. 18 Pies terroryzuje Ten kundel czêsto biega bez opieki, boj¹ siê go dzieci. W³aœciciel dosta³ ju dwa mandaty od stra y miejskiej, ale nic to nie zmieni³o. Pies nadal jest bez opieki. s. 11 ARCHIWUM Motorower z ch³opakami wyjecha³ z posesji na drogê wprost pod volkswagena passata R E K L A M A REKLAMA Wygraj paliwo i mycie auta! szczegó³y na s. 2

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 12 paÿdziernika, godz , Rynek, piêtnasta edycja obchodów Dnia Papieskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn. W programie uroczystoœci: spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 5 im. Jana Paw³a II, przemarsz ul. Rynkow¹ pod pomnik Wolnoœci i z³o enie kwiatów. STOP. Sulmierzyce Skarga na burmistrza Konferencja na jubileusz 6 paÿdziernika w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê konferencja zorganizowana przez powiatowy inspektorat sanitarny z okazji 95- lecia s³u b sanitarnych w Polsce i 60- lecia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w Krotoszynie. W trakcie konferencji wyg³oszony zosta³ wyk³ad zatytu³owany Historii s³u b sanitarnych w Polsce i na terenie ziemi krotoszyñskiej. Zorganizowano równie wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹ dzia³alnoœci s³u b sanitarnych w powiecie. W chwili zamykania sk³adu tego numeru, konferencja nadal trwa³a. (mal) Krotoszyn. 13 paÿdziernika, godz , aula LO im. H. Ko³³¹taja, Dzieñ Edukacji Narodowej organizowany przez Starostê Krotoszyñskiego. STOP. Krotoszyn. 14 paÿdziernika, godz , Gimnazjum Publiczne nr 2 im. M. Kopernika, Dzieñ Edukacji Narodowej organizowany przez Burmistrza Krotoszyna. STOP. Krotoszyn. 15 paÿdziernika, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie premii kompensacyjnej dla w³aœcicieli budynków mieszkalnych, którzy ponieœli straty w latach w zwi¹zku przepisami dotycz¹cymi czynszów. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 10 paÿdziernika pod nr telefonu STOP. S.POŒPIECH Sprawê zbada³a komisja rewizyjna pod przewodnictwem Krystyny Stryjak Skarga na burmistrza Sulmierzyc zosta³a odrzucona przez radnych. Skar ¹cy sulmierzyczanin zarzuci³ Piotrowi Kaszkowiakowi, e bezprawnie wydzier awi³ grunt innemu rolnikowi. Radni Rady Miejskiej nie byli zgodni w sprawie skargi. Na czwartkowej sesji 7 osób g³osowa³o za jej odrzuceniem, a 7 wstrzyma³o siê od zajêcia stanowiska. Nikt nie przyzna³ racji skar ¹cemu. Hubert Uliczny chcia³ wydzier awiæ 3,4 ha ziemi miejskiej pod uprawê. W skardze napisa³, e z³o y³ w ubieg³ym roku i 5 wrzeœnia br. wnioski o dzier awê gruntu w pobli u jego gospodarstwa pod Kolêdami. 8 wrzeœnia gdy dowiedzia³ siê, e poprzedni dzier awca zrezygnowa³ z niego przed terminem, poszed³ do R E K L A M A burmistrza z proœb¹ o zawarcie umowy. By³o ju jednak za póÿno, bo w³odarz miasta wydzier awi³ pole innemu rolnikowi. Skar ¹cy uwa a, e decyzja burmistrza by³a niezgodna z prawem, bo nie wolno jej by³o podejmowaæ w trybie bezprzetargowym. Postêpowanie burmistrza w tej sprawie ma charakter szachrajstwa napisa³. Co ustali- ³a komisja. Jak komentowali sprawê radni? Jak t³umaczy³ siê burmistrz? Która urzêdniczka pope³ni³a b³¹d? O tym napiszemy za tydzieñ. (popi) S.PA ASZ PrzyjdŸ po naklejkê i wygraj paliwo! Uczestnicy spotkania w bibliotece Przypominamy o konkursie, w którym co tydzieñ jedna osoba mo e wygraæ tankowanie paliwa na stacji przy Intermarche w Krotoszynie oraz kompleksowe mycie samochodu w firmie Nascar. Ka dy bon ma wartoœæ 50 z³! Szansê na zdobycie tych nagród maj¹ osoby, które przyklej¹ na tylnej szybie samochodu nasz¹ now¹ naklejkê. Jeœli zdjêcie auta uka e siê w gazecie, w³aœciciel pojazdu odbierze nagrodê w redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej. Po naklejki mo na przychodziæ do naszej redakcji (ul. Sienkiewicza 2a, naprzeciw Lidla), firmy Nascar (ul. Ostrowska 157) i stacji paliw Intermarche (ul. Raszkowska 22 b). (popi) REKLAMA Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 3 paÿdziernika na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 5,03 z³ 5,27 z³ 4,99 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,39 z³ 5,59 z³ 5,19 z³ 2,69 z³ Milicz, Poprzeczna 5,34 z³ 5,62 z³ 5,22 z³ 2,47 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 5,29 z³ 5,19 z³ 2,57 z³ Benice, Okrê na 5,04 z³ 4,99 z³

3 Tragiczny wypadek w Grêbowie Sprawy 3 Zgin¹³ 16-letni ch³opak KPP KROTOSZYN 5 paÿdziernika póÿnym popo³udniem w Grêbowie (gm. Rozdra ew) dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku. Dwóch nastolatków wyjecha³o z posesji na drogê wprost pod volkswagena passata. 16-latek z Wolenic poniós³ œmieræ na miejscu, 15-latek le y na oddziale chirurgii dzieciêcej w Ostrowie Wlkp. Do zdarzenia dosz³o tu po godz Z posesji na drogê powiatow¹ wjecha³ motorowerem 16-latek z Wolenic z o rok m³odszym koleg¹. W³¹czaj¹c siê do ruchu wjechali pod volkswagena passata, którym kierowa³a 21-letnia mieszkanka gminy Rozdra ew mówi Piotr Ch³opcy na skuterze wjechali na drogê powiatow¹ wprost pod ko³a samochodu Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W wyniku zderzenia zgin¹³ kieruj¹cy jednoœladem 16-letni mieszkaniec Wolenic. Ratownicy medyczni i stra acy razem prowadzili reanimacjê. Niestety, mimo wysi³ków nie uda³o siê uratowaæ ch³opakowi ycia. Ciê ko ranny zosta³ drugi ch³opiec, któremu w karetce pogotowia udzielono pomocy, a nastêpnie przewieziono do szpitala powiatowego w Krotoszynie. W szpitalnym oddziale ratunkowym zosta³ poddany wszechstronnej diagnostyce i czynnoœciom terapeutycznym wyjaœnia Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Nastolatek z urazem wielonarz¹dowym zosta³ przygotowany do transportu na oddzia³ chirurgii dzieciêcej szpitala w Ostrowie. W Krotoszynie udzielono mu dosyæ z³o onej pomocy, ³¹cznie ze wstêpnym unieruchomieniem z³amanych koñczyn i podaniem œrodków przeciwbólowych. W ten sposób przygotowaliœmy go do operacji w Ostrowie t³umaczy P. Jakubek. Kieruj¹ca autem by³a trzeÿwa. Na miejscu policyjna grupa dochodzeniowo-œledcza przeprowadzi³a Piotr Szczepaniak (komenda policji w Krotoszynie) Motorowerzysta w³¹czaj¹c siê do ruchu wyjecha³ z posesji na drogê powiatow¹ pod volkswagena passata, którym kierowa³a 21-letnia mieszkanka gminy Rozdra ew. niezbêdne czynnoœci procesowe. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury szczegó³owo wyjaœniaj¹ okolicznoœci i przyczyny tego tragicznego wypadku informuje m³. asp. Szczepaniak. (mac) JRG PSP KROTOSZYN Na miejscu reanimowano kieruj¹cego motorowerem nastolatka z Wolenic O G O S Z E N I E W Y B O R C Z E

4 4 Bezpieczeñstwo Funkcjonariusze rozdawali kamizelki 2 paÿdziernika od godz policjanci z wydzia³u ruchu drogowego komendy powiatowej rozdawali rowerzystom kamizelki odblaskowe. Skontrolowali ponad 70 osób na jednoœladach. 2 paÿdziernika od wczesnych godzin rannych policjanci z krotoszyñskiej drogówki kontrolowali rowerzystów w rejonie ul. Mahle. Wiele osób doje d a tamtêdy do pracy do najwiêkszego zak³adu na terenie naszego powiatu. Starostwo kupi³o 250 kamizelek odblaskowych. Na ponad 70 skontrolowanych tylko jeden mia³ za³o- on¹ kamizelk¹ KPP KROTOSZYN odblaskow¹. Rowerzyœci dostali wiêc takie kamizelki powiedzia³ Rzeczy Piotr Szczepaniak, p.o. rzecznika prasowego policji w Krotoszynie. Razem z mundurowymi w akcji Mokronos wypadek na polu Wypad³ z ci¹gnika pod siewnik uczestniczyli: starosta Leszek Kulka, zastêpca komendanta powiatowego m³. insp. Mariusz Jaœniak, naczelnik wydzia³u prewencji i ruchu drogowego podinsp. W³odzimierz Sza³. W okresie jesienno-zimowym brak oœwietlenia przy rowerach i ciemny ubiór stwarzaj¹ du e zagro- enie dla uczest- Policjanci i starosta rozdawali rowerzystom kamizelki ników ruchu drogowego. Kamizelka odblaskowa ma poprawiæ bezpieczeñstwo. Organizatorzy akcji wierz¹, e wrêczone rowerzystom kamizelki stan¹ siê nieod- ³¹cznym elementem stroju ka dego cyklisty. (popi) 29 wrzeœnia ok na polu pomiêdzy Mokronosem a Bu³akowem dosz³o do groÿnego wypadku. Miejsce wypadku le y ju w granicach powiatu gostyñskiego. Mê - czyzna wypad³ z ci¹gnika, bo dosta³ ataku padaczki. Dosta³ siê pod siewnik, który po nim przejecha³. Dobrze, e na polu by³a z nim matka, która szybko wezwa³a pomoc powiedzia³ nam przejêty, pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ mieszkaniec Mokronosa. Jak dowiedzieliœmy siê od Paw³a Jakubka, dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, 32-letni mê czyzna spad³ z ci¹gnika i dosta³ siê pod ko³a przyczepionej do niego maszyny rolniczej. Dozna³ bardzo ciê kiego urazu wielonarz¹dowego. Na miejsce przyjecha³a karetka pogotowia. Jej zespó³ po udzieleniu pacjentowi pierwszej pomocy medycznej wezwa³ œmig³owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pojazd przylecia³ z Wroc³awia i zabra³ poszkodowanego do jednego ze szpitali w Poznaniu. (spm, traw) KPP KROTOSZYN Sprawdzali zabezpieczenia koœcio³ów 1 paÿdziernika w krotoszyñskich koœcio³ach stra po arna i policja przeprowadzi³y kontrolê z udzia³em s³u by ochrony zabytków. Kontrolê prowadzi³ zespó³ w sk³adzie: bryg. Tomasz Niciejewski zastêpca komendanta powiatowego Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, st. asp. Piotr Szczepaniak przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Dorota Rutkowska reprezentantka kaliskiej delegatury konserwatora zabytków. Ka dy z kontroluj¹cych wykonywa³ czynnoœci wed³ug w³asnych wytycznych i kompetencji. Sprawdzano zabezpieczenia zabytkowych koœcio- ³ów, w których zgromadzone s¹ dobra kultury narodowej. W Krotoszynie skontrolowano 3 koœcio³y (farê, Piotra i Paw³a i œw. A. Boboli). Policjant sprawdza³ stan drzwi i zamków. Ponadto zwraca- W trakcie sprawdzania R E K L A M A KPP KROTOSZYN Kontroluj¹cy przed koœcio³em farnym z jego proboszczem ³em uwagê na zabezpieczenia okien i inych miejsc, przez które mo na by- ³oby przedostaæ siê do koœcio³a mówi st. asp. Szczepaniak. Po kontroli zaleci³ proboszczom poprawê niektórych zabezpieczeñ. Stra ak kontrolowa³ m.in. instalacje elektryczne i sprawdza³ mo liwoœci prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Sprawdzono miêdzy innymi wyposa- enie w podrêczny sprzêt gaœniczy, mo liwoœci prowadzenia ewakuacji, dro noœæ i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dojazd oraz zaopatrzenie w wodê wymienia bryg. Mariusz Przyby³, komendant powiatowy PSP w Krotoszynie. Przedstawiciel Urzêdu Ochrony Zabytków skontrolowa³ ogólny stan obiektu. Poczynione ustalenia bêd¹ podstaw¹ do dzia³añ podejmowanych przez zarz¹dców zabytków w celu utrzymania ich we w³aœciwym stanie przez kolejne lata. Program prewencyjny ochrony obiektów sakralnych, muzealnych i innych dóbr kultury to dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania zagro eñ. W jego ramach od 2009 r. przeprowadzono 19 kontroli koœcio- ³ów w pow. krotoszyñskim, a planowane s¹ kolejne, które uchroniæ powinny miejsca sakralne przed zagro eniami. (seb)

5 Og³oszenia wyborcze 5

6 S.POŒPIECH 6 <None> Zalewa gara e, a ludzie s¹ wœciekli Na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie zalewa teren przy gara ach. Mieszkañcy proszê o pomoc radê osiedla, a urzêdnicy przypominaj¹, e od pocz¹tku by³o wiadomo, e teren nie ma odwodnienia, a mimo to u ytkownicy po³o yli przy gara ach kostkê. Problem nie jest nowy. Poruszano go wielokrotnie na spotkaniach rady osiedla t³umaczy radny Mi³osz Zwierzyk. Sprawa by³a omawiana na sesji w sierpniu, potem na wrzeœniowym spotkaniu rady osiedla nr 9 oraz na kolejnej sesji. W³aœciciele gara y s¹ coraz bardziej zniecierpliwieni, a nawet wœciekli na brak pomocy ze strony magistratu. Nie pos³uchali? Chodzi o drogê dojazdow¹ do gara y przy cmentarzu ewangelickim. Gmina sprzeda³a ten grunt kilka lat temu mieszkañcom bloków, pozostawiaj¹c pod swoim w³adaniem drogê dojazdow¹. Ten teren sta³ pusty, by³ zaroœniêty chaszczami. Wyst¹piliœmy do gminy, grunt zosta³ sprzedany opowiada Janusz Pierunek, przewodnicz¹cy Rady osiedla nr 9. Informowaliœmy od pocz¹tku, e nale y uwzglêdniæ sprawê odwodnienia, bo wiedzieliœmy, e wynikn¹ problemy z tego tytu³u. Nikt nas nie pos³ucha³. Przed gara ami wszyscy po³o yli kostkê i ta woda sp³ywa na plac i stoi mówi³ na sesji 26 wrzeœnia Franciszek Marsza³ek, szef in ynierii miejskiej. Szef rady osiedla potwierdza: Faktycznie, Micha³ Kurek z urzêdu ostrzega³ nas o problemie z odwodnieniem terenu przyznaje Pierunek. S¹siaduj¹cy teren by³ zani ony o 80 cm i gmina zleci³a nawiezienie ziemi, aby go podwy - szyæ. Radny Miros³aw Gañko stwierdzi³ na sesji wrzeœniowej wprost, e ktoœ spartaczy³ robotê przywo ¹c ziemiê zglin¹, która nie przepuszcza wody do gruntu. M.WOJCIECHOWSKI Które ulice na Parcelkach? Rada osiedla Parcelki wyznaczy³a 5 najbardziej pilnych remontów ulic. Chodzi o krótkie odcinki, odchodz¹ce od ul. Chopina, Pó³wiejskiej i Wojciechowskiego. Listê ulic przyj¹³ samorz¹d osiedlowy W czasie opadów mieszkañcy, id¹c do swoich gara y, brodz¹ w wodzie Teraz to bêdzie drogie Tymczasem ju w sierpniu, gdy temat zosta³ nag³oœniony, po raz pierwszy podczas obrad rady, dyr. Marsza³ek mówi³ o tym, e urz¹d zaproponuje kompleksowe rozwi¹zanie. Naprawdê trudno poj¹æ, dlaczego w tym temacie nic siê nie dzieje dziwi³ siê radny Zwierzyk, który wówczas pyta³ o tê sprawê. Tam znajduje siê 38 gara y i ludzie oczekuj¹ pomocy ze strony w³adz samorz¹dowych doda³ póÿniej w rozmowie z Rzecz¹. Zdaniem burmistrza Juliana Joksia przy zbyciu nieruchomoœci na rzecz prywatnych osób urz¹d informowa³ o koniecznoœci wykonania odwodnienia. Jak zaznaczy³ podczas wrzeœniowej sesji, teraz mimo e gara e s¹ prywatn¹ w³asnoœci¹, gmina chc¹c dopomóc mieszkañcom, bêdzie musia³a ponieœæ du e koszty. W³odarz stwierdzi³, e nawierzchnia gruntowa nie jest w stanie wch³on¹æ od razu du ej iloœci wody bez odpowiedniego systemu melioracji. G³os zabra³ Franciszek Marsza- ³ek: My mo emy zrobiæ wszystko, ale to bêdzie kosztowne. Upad³a bowiem wersja poprowadzenia odwodnienia przez teren cmentarza ewangelickiego, gdy z obecnym pastorem nie dojdzie siê do porozumienia, oraz przez ogródki dzia³kowe. Dlaczego urz¹d sprzeda³? W³aœcicielom gara y opadaj¹ rêce, bo maj¹ ju doœæ brodzenia w wodzie przy gara ach, gdy s¹ opady. Droga w tej chwili znajduje siê ponad placem pokrytym kostk¹. Czy urzêdnicy bêd¹ w stanie pomóc mieszkañcom? Ja tylko pytam i pana Kurka, i pana Marsza³ka, dlaczego wiedz¹c, e bêdzie problem z odwodnieniem terenu zdecydowali siê sprzedaæ go mieszkañcom? koñczy rozmowê z Rzecz¹ przewodnicz¹cy Pierunek. Sebastian Poœpiech Samorz¹d osiedla zdaje sobie sprawê, e Rada Miejska nie zgodzi siê na zrobienie wszystkich, poniewa swoje propozycje bêd¹ sk³ada³y tak e inne rady i so³ectwa. Zróbmy wiêc listê najpilniejszych trzech ulic na naszym obszarze, aby coœ ugryÿæ z tego bud etu zaproponowa³ jego przewodnicz¹cy, Stanis³aw Szpoper. Inni cz³onkowie rady osiedla przekonali go jednak do rozszerzenia listy. W zwi¹zku z tym, po krótkiej i konstruktywnej dyskusji, ustalono ranking. Umieszczono w nim kolejno ulice: Owocow¹ (odchodz¹ca od Pó³wiejskiej), Szymanowskiego (jedyna nieutwardzona droga bêd¹ca odnog¹ ul. Chopina), Kossaka i Che³moñskiego (obie przy Wojciechowskiego). Ile ulic zostanie ujêtych w bud ecie na rok 2015, oka e siê do po³owy listopada, gdy zostanie przygotowany projekt przysz³orocznych dochodów i wydatków gminy Krotoszyn. (popi) S.PA ASZ Ulica S³oneczna w Chwaliszewie gotowa 15 wrzeœnia gmina Krotoszyn odda³a do u ytku kolejn¹ remontowan¹ drogê. Tym razem by³a to ul. S³oneczna w Chwaliszewie. Po³o ono tam pas asfaltowego betonu o d³ugoœci 290 m i szerokoœci 4,5 m. Powsta³a tak e kanalizacja deszczowa. Koszt budowy wyniós³ 325 tys. z³. Inwestycjê wykona³o Przedsiêbiorstwo Drogowe Drogbud z Ostrowa Wlkp. Drogê poœwiêci³ ks. Arkadiusz Hajdasz, proboszcz parafii pw. œw. Miko- ³aja Biskupa w Chwaliszewie. Symboliczn¹ wstêgê przecinali: burmistrz Modernizacja ul. Popie³uszki polega- ³a m.in. na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku 150 m. Powsta³a równie kanalizacja sanitarna o d³ugoœci 115 m. Remont nawierzchni przy u yciu kostki granitowej przeprowadzony zosta³ na 107 m. Kostka, któr¹ wy³o ono drogê, pochodzi³a z demonta u nawierzchni na rynku. Przy krawê nikach zaœ zamontowano wiêksze elementy granitowe, z których wczeœniej zbudowana by³a ul. Popie³uszki. Inwestycj¹ zajmowa³a siê spó³ka Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. W trakcie oficjalnego otwarcia ulicy na miejscu pojawili siê przedstawiciele gminy z burmistrzem Julianem Joksiem na czele, naczelnicy wydzia- Krotoszyna, Julian Jokœ, dyrektor departamentu in ynierii miejskiej, Franciszek Marsza³ek. Obecni byli tak e przedstawiciel firmy budowlanej oraz so³tys Chwaliszewa, Stanis³aw Zimny. (mal) Droga, która prowadzi do koœcio³a 387 tys. z³ kosztowa³ gminê Krotoszyn remont ul. Popie³uszki w Krotoszynie. 2 paÿdziernika nast¹pi³o uroczyste jej otwarcie, choæ ulica przejezdna by³a ju kilka dni wczeœniej. Pó³roczny bud et KoŸmina zrealizowany Na ostatniej sesji rady miasta radni jednog³oœnie zaakceptowali realizacjê bud etu za pierwsze pó³rocze 2014 r. Sprawozdanie nie wzbudzi³o adnych zastrze eñ. Dochody zrealizowano na poziomie 52 proc., natomiast wydatki w 50 proc., wiêc kasa gminna jest zbilansowana. Jedyne, za czym ARCHIWUM Za chwilê ulica zostanie poœwiêcona Oddanie drogi, radny Pospiech (w œrodku) ³ów urzêdu miejskiego, wykonawcy robót oraz przedstawiciele mieszkañców. Zgromadzeni najpierw przeszli siê przez ca³¹ ulicê, a potem zatrzymali siê przy koœciele. Ulicê poœwiêci³ ks. Stanis³aw Miesza³a, proboszcz parafii œw. Andrzeja Boboli, który dziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do jej przebudowy. Swoje podziêkowania duchowny skierowa³ szczególnie do robotników, którzy w ostatnich dniach modernizacji drogi starali siê jak najszybciej dokoñczyæ budowê, by zd¹ yæ na czas pogrzebu ks. Sylwestra Stempina. Mówi³ tak e, e wyremontowana droga ma wymiar symboliczny, poniewa prowadzi prosto do koœcio³a. (mal) trzeba bêdzie poczekaæ, to wp³ywy z podatku VAT. Jednak s¹ one pewnym przychodem i ju na pocz¹tku przysz³ego roku podatek ten zostanie odzyskany. Nie ma zagro enia wykonania zaplanowanego bud etu na ten rok zapewnia burmistrz Maciej Bratborski. (lt)

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Janina K³opocka. By³a wielk¹ Polk¹ i patriotk¹ z KoŸmina. Zapisa³a siê w historii polskich emigrantów w Niemczech. O obchodach 110. rocznicy jej urodzin i ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy piszemy na s. 14. L. TRAWIÑSKA Kilkadziesi¹t kilometrów szlaków rowerowych Takie ³awki zostan¹ ustawione przy szlaku rowerowym. Na zdjêciu ³awka w Staniewie, niedaleko œwietlicy W gminie KoŸmin rozpoczêto wyznaczanie przysz³ych szlaków rowerowych. Trzy szlaki rowerowe zostan¹ wyznaczone na drogach publicznych na terenie gminy. Wszystkie bêd¹ siê zaczyna³y i koñczy³y w KoŸminie. Zamontowana zostanie tablica informacyjna z map¹ szlaku oraz tabliczki prowadz¹ce do poszczególnych miejsc. Na specjalnych ulotkach znajd¹ siê wskazówki, jakie punkty przy szlaku warto odwiedziæ podczas przeja d ki rowerowej. W wioskach, przez które pobiegnie szlak, zamontowane zostan¹ ³awki i kosze na œmieci, najczêœciej obok œwietlic, stawów lub innych wa nych miejsc. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z funduszy unijnych. Szlaki rowerowe bêd¹ mia³y d³ugoœæ ok km. Z KoŸmina mo na bêdzie wyruszyæ w kierunku Staniewa Wrotkowa Serafinowa Mokronosa. Drugi szlak to Borzêcice Stara Obra Szymanów, trzecia trasa poprowadzi w kierunku Lipowca, Dêbiogóry i Kaniewa. Inwestycja ma zostaæ zrealizowana do koñca paÿdziernika, wiêc jeszcze tej jesieni bêdzie mo na wyruszyæ na rowerow¹ wycieczkê i odpocz¹æ w wybranym miejscu na ³awce. (lt) L. TRAWIÑSKA Pod has³em ekonomii spo³ecznej 3 paÿdziernika w oœrodku kultury w KoŸminie odby³a siê konferencja stanowi¹ca przedostatni punkt programu Dni Ekonomii Spo³ecznej, organizowanych przez Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwigi z Puszczykowa. Ekonomia lub przedsiêbiorczoœæ spo³eczna to dzia³alnoœæ gospodarcza, bêd¹ca inicjatyw¹ obywatelsk¹ i oddoln¹ nienastawion¹ na maksymalizacjê zysków. Wczeœniej spotkania takie odby³y siê m.in. w Jarocinie, Kaliszu, Kêpnie, Ostrzeszowie. Konferencja poœwiêcona by³a nakreœleniu mo liwoœci dalszego rozwoju przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w subregionie kaliskim w latach Wziê³y w niej udzia³ jednostki samorz¹du terytorialnego, urzêdy pracy, instytucje pozarz¹dowe, lokalny biznes. Mówiono o planach rozwoju ekonomii, której celem jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. W trakcie konferencji podpisano porozumienie dotycz¹ce wspó³pracy w ramach tak pojêtego partnerstwa. Parafowali je m.in. Powiat Krotoszyñski, gminy KoŸmin i Krotoszyn, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urz¹d Pracy, Warsztat Terapii Zajêciowej w Krotoszynie, Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej wkoÿminie. Sygnatariuszami porozumienia s¹ tak e Spó³dzielnia Socjalna Vivo (KoŸmin) i Spó³dzielnia Socjalna B³onie (Krotoszyn) oraz firma Max-Pol. Do tematu wrócimy niebawem. (lt) Burmistrz Bratborski podczas podpisywania porozumienia Notatnik Shirley Valentine. 12 paÿdziernika, godz , sala kina Mieszko, monodram Izabeli Noszczyk. Wiêcej w Donosicielu na s. 19. Œwiêto latawca. 18 paÿdziernika, godz , teren przy oczyszczalni œcieków. Oœrodek kultury zaprasza dzieci z rodzicami na zawody w dwóch kategoriach: latawce p³askie i latawce skrzyniowe. Zbuduj swój latawiec i przyjdÿ, œwietna zabawa gwarantowana! Zg³oszenia tel Odpady wielkogabarytowe. 18 paÿdziernika w Goœciejewie, Józefowie, Kaniewie, Mokronosie, Paniwoli, Ska³owie i Wrotkowie odbêdzie siê zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, dywanów, lodówek, sprzêtu rtv itp.). Przedmioty nale y wystawiæ przed posesjê o godz Jubileusz. W paÿdzierniku mieszkañcy gminy obchodziæ bêd¹ 25- lecie powstania Muzeum Ziemi KoŸmiñskiej. Jubileusz zostanie po³¹czony z 100. rocznic¹ wydania monografii ks. Stanis³awa ukomskiego KoŸmin Wielki i Nowy. Andrzejki. 22 listopada, sala wiejska w Goœciejewie, Wieczór Andrzejkowy. Zwi¹zek M³odzie- y Wiejskiej (organizator) zapewnia: pe³n¹ konsumpcjê, ciasta, napoje i oprawê muzyczn¹ zespo³u Kamari. Koszt 120 z³ od pary. Zapisy tel lub L.TRAWIÑSKA Jaki bêdzie plac zabaw w Mokronosie? Stary plac zabaw zast¹pi nowoczesny, spe³niaj¹cy wszystkie obecne wymogi i standardy W Mokronosie tu przy Szkole Podstawowej powstanie nowy plac zabaw. Wszystko wskazuje na to, e dzieci jeszcze tej jesieni bêd¹ mog³y korzystaæ z nowych, spe³niaj¹cych wszystkie atesty urz¹dzeñ do zabawy. Plac zabaw, który znajdowa³ siê tam do tej pory by³ ju od kilku lat zamkniêty, bo jego wyposa enie mia³o po kilkadziesi¹t lat i by³o ju po prostu niebezpieczne. Plac, pamiêtaj¹cy lata ubieg³ego wieku, zostanie zdemontowany. Trwaj¹ prace porz¹dkowe i przygotowywana jest nawierzchnia pod nowe konstrukcje. Mieszkañcy Mokronosa w czynie spo³ecznym wyrównywali powierzchniê, na której znajd¹ siê nowe urz¹dzenia. Miejsce zabaw dla dzieci kosztowaæ bêdzie ponad 17 tys. z³. Czêœæ inwestycji finansuje gmina, ale a 11 tys. z³ pozyskano na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Jednym z inicjatorów powstania nowego placu by³ miejscowy Zwi¹zek M³odzie y Wiejskiej. Plac zabaw bêdzie ogólnodostêpny zarówno dla uczniów szko³y, przedszkola, jak i mieszkañców Mokronosa. Zostanie wykonany w ci¹gu najbli - szych tygodni mówi zastêpca burmistrza KoŸmina, Jaros³aw Ratajczak. Ta inicjatywa jest kolejnym przyk³adem rozwijania siê naszych wsi. (lila) A.GAWROÑSKA Integracja u kurków Dzieci z koÿmiñskiej trójki obejrza³y siedzibê miejscowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wys³ucha³y informacji o jego historii i postrzela³y do tarczy. 26 wrzeœnia w Kurkowym Bractwie Strzeleckim odby³o siê spotkanie integracyjne uczniów klasy IVa Szko³y Podstawowej nr 3 z wychowawczyni¹ Alicj¹ Gawroñsk¹ i rodzicami. Cz³onkowie bractwa Ryszard Kostka, Leszek Lewandowicz i Jacek Najlepsi strzelcy z SP 3 z braæmi kurkowymi Gawroñski, przedstawili jego historiê i obecn¹ dzia³alnoœæ. Uczniowie mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ w strzelectwie (wyniki poni ej). Dalsza czêœæ spotkania up³ynê³a na zabawach i rozmowach. O poczêstunek zadbali rodzice. (traw) Zawody strzeleckie 1. Mateusz Konieczny 2. Jan Ulka 3. Szymon Maciejewski

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN Pozna³y tajniki ³owiectwa Na renowacjê krzy a i wiatê KOBYLIN.PL Dzieci w muzeum zachowywa³y siê wzorowo 1 paÿdziernika dzieci z Przedszkola w Kobylinie uda³y siê na wycieczkê do Muzeum Przyrodniczo- owieckiego w Uzarzewie k. Poznania. Wyjazd ten mo liwy by³ dziêki finansowemu wsparciu ko³a ³owieckiego Ba ant. W zabytkowym pa³acu i przyleg³ych pawilonach, w których znajduje siê muzeum, przedszkolaki zwiedzi³y ekspozycjê tematycznie zwi¹zan¹ zarówno z przyrod¹ i ³owiectwem w Polsce, jak i na œwiecie. Mo na by³o dowiedzieæ siê wielu ciekawych rzeczy o s³oniach, bawo³ach, lwach, lampartach czy nosoro cach. Dzieci zapozna³y siê równie z dawnymi sposobami ³owiectwa, zwiedzi³y kolekcjê ptaków i wystawê zatytu³owan¹ Jak pory roku po œwiecie wêdrowa³y. Wykaza³y siê spor¹ znajomoœci¹ zwierz¹t i bezb³êdnie odpowiada³y na pytania pani przewodnik. W wyjeÿdzie uczestniczyli tak e prezes ko³a ³owieckiego Ba ant, Wojciech Ba³a, i ³owczy Miros³aw Jackowski. Spotkanie z myœliwymi uœwiadomi³o dzieciom, e ko³a ³owieckie oprócz polowañ dbaj¹ o dzik¹ zwierzynê, zbieraj¹ dla niej po ywienie, a zim¹ prowadz¹ akcje dokarmiania. Muzeum powsta³o w 1977 r. i mieœci siê w pa³acu oraz stajni-wozowni z XIX w. (spm) SP.KUKLINÓW Zabytkowy krzy wróci³ ju na swoje miejsce 8 tys. 131 tys. z³ otrzyma³a gmina Kobylin od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sfinansowanie renowacji zabytkowego, drewnianego krzy a przydro nego, stoj¹cego naprzeciwko Szko³y Podstawowej w Kuklinowie. Kwota ta zapisana zosta³a w uchwale dotycz¹cej zmian bud etowych, któr¹ kobyliñscy radni przyjêli podczas ostatniej sesji (29 wrzeœnia). Krzy pochodzi z ok r. Jego stan techniczny jeszcze kilka miesiêcy temu pozostawia³ wiele do yczenia. Gmina Kobylin zosta³a zobligowana przez konserwatora zabytków do przeprowadzenia jego gruntownej renowacji. Aby to zrealizowaæ, samorz¹d wyst¹pi³ o dotacjê do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, sk¹d otrzyma³ 10 tys. z³. Renowacjê zlecono specjalistycznej firmie zajmuj¹cej siê konserwacj¹ zabytków, prowadzonej przez Paw³a Piêkniewskiego z Torunia. Koszt odnowienia krzy a wyniós³ z³. Dziêki dofinansowaniu zewnêtrznemu gminn¹ kasê bêdzie to kosztowaæ tylko z³. Krzy po zakoñczonej renowacji powróci³ ju na swoje miejsce. Jest bardzo oryginalny. Nale y do najciekawszych krzy y przydro nych w powiecie krotoszyñskim. To za spraw¹ rzeÿb, które umieszczone zosta³y na jego d³u szej, pionowej belce. Na terenie gminy Kobylin znajduje siê jeszcze jeden podobny, zabytkowy krzy. Stoi w Nepomucenowie i równie wymaga odnowienia. Przechyla siê na jedn¹ ze stron, zosta³ ju podparty, by siê nie przewróci³. Krzy w Nepomucenowie znajduje siê na terenie nale ¹cym do osoby prywatnej i tylko od niej zale y, czy bêdzie ona zabiegaæ o przeprowadzenie renowacji. Nie mamy adnych informacji, by podjêto wtej sprawie jakieœ dzia³ania powiedzia³ Rzeczy, burmistrz Kobylina Podczas tej samej sesji radni przyjêli kilka innych zmian bud etowych. Jedna z nich dotyczy³a przeznaczenia 5 tys. z³ na zakup wiaty przystankowej dla so³ectwa Fija³ów. Wnioskowa³a o to rada so³ecka tamtejszej wioski. Jak powiedzia³ nam Bernard Jasiñski, w Fija³owie nie ma przystanku autobusowego dla dzieci, które dowo one s¹ do szko³y. Przystanek bêdzie chroniæ je przed deszczem lub œniegiem. (mal) S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Sebastian Poœpiech ( ROZDRA EW Plac w Trzebicku do remontu 220 tys. na Dzielice UG.CIESZKÓW Wygl¹d tego placu zmieni siê nied³ugo nie do poznania Do koñca lutego przysz³ego roku potrwa rewitalizacja placu po³o onego obok zabytkowego koœcio³a œw. Macieja w Trzebicku. Po kilku latach zapowiadania tej inwestycji dosz³o do rozpisania i w koñcu pomyœlnego rozstrzygniêcia przetargu na przebudowê placu, zwanego równie rynkiem Trzebicka. O remont tego terenu ju od dawna zabiegali zarówno mieszkañcy, jak i w³adze gminy Cieszków. Na etapie sporz¹dzania dokumentacji okaza³o siê, e podczas remontu, ze wzglêdu na po³o- enie placu, konieczne bêdzie zastosowanie specjalnych, niestandardowych rozwi¹zañ sieci odwodnienia. Inwestycja w bud ecie gminy przesuwana by- ³a z roku na roku ze wzglêdu na brak pieniêdzy. Wreszcie uda³o siê pozyskaæ dotacjê unijn¹ z programu PO-R- YBY Jej wartoœæ to 290 tys. z³. Rozpisano przetarg, jednak 3 wrzeœnia uniewa niono postêpowanie, bo oferty, które zosta³y z³o one, znacznie przewy sza³y planowan¹ kwotê 480 tys. z³ (wraz z dofinansowaniem). Og³oszono wiêc przetarg po raz drugi. I tym razem okaza³o siê, e firmy bior¹ce w nim udzia³ swoje prace wyceni- ³y na kwotê wy sz¹ ni 480 tys. z³. Na przetarg wp³ynê³y 3 oferty. 24 wrzeœnia rozstrzygniêto go pozytywnie. Wybrano ofertê z³o on¹ przez firmê Progres z Leszna, która wynosi³a 540 tys. z³. 2 paÿdziernika, w trakcie nadzwyczajnej sesji rady gminy w Cieszkowie, podjêto uchwa³ê w sprawie zmian w bud ecie, której zwiêkszy³a o 60 tys. z³ wk³ad w³asny gminy do planowanego przedsiêwziêcia. Rewitalizacja placu przy koœciele, który przylega do drogi ³¹cz¹cej Cieszków z Jankow¹, polegaæ bêdzie na wykonaniu robót drogowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzeniu prac elektrycznych zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza i monta em nowego oœwietlenia ulicznego. Plac wy³o ony zostanie chodnikiem z kamiennych p³yt granitowych. Pomiêdzy nimi znajdzie siê kostka granitowa. Zjazd ze wzgórza pokryty zostanie kostk¹ kamienn¹. Prace sanitarne sprowadzaæ bêd¹ siê do instalacji kanalizacji deszczowej. Wokó³ zamontowana zostanie tzw. ma³a architektura. Powstan¹ parkingi, zatoczki dla samochodów, teren zielony, ustawione bêd¹ ³awki i kosze na œmieci, zamontowane zostanie ogrodzenie ³añcuchowe. (spm) Ponad 220 tys. z³ umorzono gminie Rozdra ew. To czêœæ po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina po yczy³a pieni¹dze na preferencyjnych warunkach na budowê kanalizacji sanitarnej w Grêbowie (po- yczka zaci¹gniêta w latach ) oraz na ul. Sportowej w Rozdra ewie (2012 r.). Spe³nienie przez gminê warunków finansowych oraz wymogów ekologicznych spowodowa³o, e zarz¹d funduszu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek wójta Mariusza Dymarskiego o umorzenie 20 proc. wartoœci ka - dej z po yczek. ¹cznie da³o to 223 tys. 180 z³ mówi w³odarz gminy. Zgodnie z warunkami przyznania umorzenia, kwota ta musi byæ przeznaczona na kolejn¹ inwestycjê z zakresu ochrony œrodowiska. W³adze gminy ju postanowi³y, e wydadz¹ te œrodki na budowê kanalizacji sanitarnej w Dzielicach, dla której opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa. (popi) Zrobili drogê i chodnik W gminie Rozdra ew zakoñczono realizacjê kolejnych dwóch inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. W Rozdra ewie na ul. Mickiewicza przebudowano nawierzchniê na 145 m, wykonano nawrotnicê oraz podwy szono przejœcie dla pieszych. Dawna gruntowa ulica ma teraz nawierzchniê z kostki brukowej. Poza tym wykonawca inwestycji (firma Mal-Pol z Krotoszyna) wymieni³ chodnik wzd³u ul. Parkowej. Koszt zadania wyniós³ 186 tys. z³. Natomiast za nieca³e 69 tys. z³ powsta³ chodnik w centralnej czêœci wsi UMROZDRAZEW Przebudowana ul. Mickiewicza Maciejew. Ten sam wykonawca z Krotoszyna zrobi³ te wjazdy do posesji na d³ugoœci 416 m. (mac)

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo