ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC"

Transkrypt

1 Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie BliŸniaków w Krotoszynie. Spotkanie odby³o siê 4 paÿdziernika w Weso³ej Gromadce. s. 16 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 40 (1015) 7 paÿdziernika 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Dziœ piszemy tak e o: Benicach Chwaliszewie Fija³owie Kuklinowie Mokronosie ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Tragiczny wypadek w Grêbowie z udzia³em dwóch nastolatków. 16-latek z Wolenic zgin¹³ na miejscu, a m³odszy pasa er le y na oddziale chirurgii dzieciêcej w Ostrowie Wlkp. 3 Sulmierzyce. Skarga na burmistrza. Rolnik zarzuca Piotrowi Kaszkowiakowi, e bezprawnie wydzier awi³ grunt innemu mieszkañcowi. Skargê odrzuci³a rada. s. 2 Krotoszyn. Sprawdzali zabezpieczenia koœcio³ów. 3 œwi¹tynie zosta³y skontrolowane przez policjanta, stra aka i konserwatora zabytków. Do jakich wniosków doszli? s. 4 Mokronos. Wypadek na polu. Mê czyzna wypad³ z ci¹gnika na skutek ataku padaczki. Dosta³ siê pod siewnik, który po nim przejecha³. s.4 Krotoszyn. Zalewa grunt przy gara ach. Na ul. Rawickiej zalewa teren przy gara ach. Mieszkañcy trac¹ ju cierpliwoœæ, urzêdnicy wykazuj¹ wyj¹tkowy spokój. Kto ma racjê? s. 6 Zduny. Stra acy chwal¹ siê remiz¹. W sobotê uroczyœcie zakoñczono renowacjê stra nicy OSP oraz podsumowano akcjê pozyskiwania sprzêtu ratowniczego. s. 18 Pies terroryzuje Ten kundel czêsto biega bez opieki, boj¹ siê go dzieci. W³aœciciel dosta³ ju dwa mandaty od stra y miejskiej, ale nic to nie zmieni³o. Pies nadal jest bez opieki. s. 11 ARCHIWUM Motorower z ch³opakami wyjecha³ z posesji na drogê wprost pod volkswagena passata R E K L A M A REKLAMA Wygraj paliwo i mycie auta! szczegó³y na s. 2

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 12 paÿdziernika, godz , Rynek, piêtnasta edycja obchodów Dnia Papieskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn. W programie uroczystoœci: spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 5 im. Jana Paw³a II, przemarsz ul. Rynkow¹ pod pomnik Wolnoœci i z³o enie kwiatów. STOP. Sulmierzyce Skarga na burmistrza Konferencja na jubileusz 6 paÿdziernika w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê konferencja zorganizowana przez powiatowy inspektorat sanitarny z okazji 95- lecia s³u b sanitarnych w Polsce i 60- lecia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w Krotoszynie. W trakcie konferencji wyg³oszony zosta³ wyk³ad zatytu³owany Historii s³u b sanitarnych w Polsce i na terenie ziemi krotoszyñskiej. Zorganizowano równie wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹ dzia³alnoœci s³u b sanitarnych w powiecie. W chwili zamykania sk³adu tego numeru, konferencja nadal trwa³a. (mal) Krotoszyn. 13 paÿdziernika, godz , aula LO im. H. Ko³³¹taja, Dzieñ Edukacji Narodowej organizowany przez Starostê Krotoszyñskiego. STOP. Krotoszyn. 14 paÿdziernika, godz , Gimnazjum Publiczne nr 2 im. M. Kopernika, Dzieñ Edukacji Narodowej organizowany przez Burmistrza Krotoszyna. STOP. Krotoszyn. 15 paÿdziernika, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie premii kompensacyjnej dla w³aœcicieli budynków mieszkalnych, którzy ponieœli straty w latach w zwi¹zku przepisami dotycz¹cymi czynszów. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 10 paÿdziernika pod nr telefonu STOP. S.POŒPIECH Sprawê zbada³a komisja rewizyjna pod przewodnictwem Krystyny Stryjak Skarga na burmistrza Sulmierzyc zosta³a odrzucona przez radnych. Skar ¹cy sulmierzyczanin zarzuci³ Piotrowi Kaszkowiakowi, e bezprawnie wydzier awi³ grunt innemu rolnikowi. Radni Rady Miejskiej nie byli zgodni w sprawie skargi. Na czwartkowej sesji 7 osób g³osowa³o za jej odrzuceniem, a 7 wstrzyma³o siê od zajêcia stanowiska. Nikt nie przyzna³ racji skar ¹cemu. Hubert Uliczny chcia³ wydzier awiæ 3,4 ha ziemi miejskiej pod uprawê. W skardze napisa³, e z³o y³ w ubieg³ym roku i 5 wrzeœnia br. wnioski o dzier awê gruntu w pobli u jego gospodarstwa pod Kolêdami. 8 wrzeœnia gdy dowiedzia³ siê, e poprzedni dzier awca zrezygnowa³ z niego przed terminem, poszed³ do R E K L A M A burmistrza z proœb¹ o zawarcie umowy. By³o ju jednak za póÿno, bo w³odarz miasta wydzier awi³ pole innemu rolnikowi. Skar ¹cy uwa a, e decyzja burmistrza by³a niezgodna z prawem, bo nie wolno jej by³o podejmowaæ w trybie bezprzetargowym. Postêpowanie burmistrza w tej sprawie ma charakter szachrajstwa napisa³. Co ustali- ³a komisja. Jak komentowali sprawê radni? Jak t³umaczy³ siê burmistrz? Która urzêdniczka pope³ni³a b³¹d? O tym napiszemy za tydzieñ. (popi) S.PA ASZ PrzyjdŸ po naklejkê i wygraj paliwo! Uczestnicy spotkania w bibliotece Przypominamy o konkursie, w którym co tydzieñ jedna osoba mo e wygraæ tankowanie paliwa na stacji przy Intermarche w Krotoszynie oraz kompleksowe mycie samochodu w firmie Nascar. Ka dy bon ma wartoœæ 50 z³! Szansê na zdobycie tych nagród maj¹ osoby, które przyklej¹ na tylnej szybie samochodu nasz¹ now¹ naklejkê. Jeœli zdjêcie auta uka e siê w gazecie, w³aœciciel pojazdu odbierze nagrodê w redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej. Po naklejki mo na przychodziæ do naszej redakcji (ul. Sienkiewicza 2a, naprzeciw Lidla), firmy Nascar (ul. Ostrowska 157) i stacji paliw Intermarche (ul. Raszkowska 22 b). (popi) REKLAMA Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 3 paÿdziernika na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 5,03 z³ 5,27 z³ 4,99 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,39 z³ 5,59 z³ 5,19 z³ 2,69 z³ Milicz, Poprzeczna 5,34 z³ 5,62 z³ 5,22 z³ 2,47 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 5,29 z³ 5,19 z³ 2,57 z³ Benice, Okrê na 5,04 z³ 4,99 z³

3 Tragiczny wypadek w Grêbowie Sprawy 3 Zgin¹³ 16-letni ch³opak KPP KROTOSZYN 5 paÿdziernika póÿnym popo³udniem w Grêbowie (gm. Rozdra ew) dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku. Dwóch nastolatków wyjecha³o z posesji na drogê wprost pod volkswagena passata. 16-latek z Wolenic poniós³ œmieræ na miejscu, 15-latek le y na oddziale chirurgii dzieciêcej w Ostrowie Wlkp. Do zdarzenia dosz³o tu po godz Z posesji na drogê powiatow¹ wjecha³ motorowerem 16-latek z Wolenic z o rok m³odszym koleg¹. W³¹czaj¹c siê do ruchu wjechali pod volkswagena passata, którym kierowa³a 21-letnia mieszkanka gminy Rozdra ew mówi Piotr Ch³opcy na skuterze wjechali na drogê powiatow¹ wprost pod ko³a samochodu Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W wyniku zderzenia zgin¹³ kieruj¹cy jednoœladem 16-letni mieszkaniec Wolenic. Ratownicy medyczni i stra acy razem prowadzili reanimacjê. Niestety, mimo wysi³ków nie uda³o siê uratowaæ ch³opakowi ycia. Ciê ko ranny zosta³ drugi ch³opiec, któremu w karetce pogotowia udzielono pomocy, a nastêpnie przewieziono do szpitala powiatowego w Krotoszynie. W szpitalnym oddziale ratunkowym zosta³ poddany wszechstronnej diagnostyce i czynnoœciom terapeutycznym wyjaœnia Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Nastolatek z urazem wielonarz¹dowym zosta³ przygotowany do transportu na oddzia³ chirurgii dzieciêcej szpitala w Ostrowie. W Krotoszynie udzielono mu dosyæ z³o onej pomocy, ³¹cznie ze wstêpnym unieruchomieniem z³amanych koñczyn i podaniem œrodków przeciwbólowych. W ten sposób przygotowaliœmy go do operacji w Ostrowie t³umaczy P. Jakubek. Kieruj¹ca autem by³a trzeÿwa. Na miejscu policyjna grupa dochodzeniowo-œledcza przeprowadzi³a Piotr Szczepaniak (komenda policji w Krotoszynie) Motorowerzysta w³¹czaj¹c siê do ruchu wyjecha³ z posesji na drogê powiatow¹ pod volkswagena passata, którym kierowa³a 21-letnia mieszkanka gminy Rozdra ew. niezbêdne czynnoœci procesowe. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury szczegó³owo wyjaœniaj¹ okolicznoœci i przyczyny tego tragicznego wypadku informuje m³. asp. Szczepaniak. (mac) JRG PSP KROTOSZYN Na miejscu reanimowano kieruj¹cego motorowerem nastolatka z Wolenic O G O S Z E N I E W Y B O R C Z E

4 4 Bezpieczeñstwo Funkcjonariusze rozdawali kamizelki 2 paÿdziernika od godz policjanci z wydzia³u ruchu drogowego komendy powiatowej rozdawali rowerzystom kamizelki odblaskowe. Skontrolowali ponad 70 osób na jednoœladach. 2 paÿdziernika od wczesnych godzin rannych policjanci z krotoszyñskiej drogówki kontrolowali rowerzystów w rejonie ul. Mahle. Wiele osób doje d a tamtêdy do pracy do najwiêkszego zak³adu na terenie naszego powiatu. Starostwo kupi³o 250 kamizelek odblaskowych. Na ponad 70 skontrolowanych tylko jeden mia³ za³o- on¹ kamizelk¹ KPP KROTOSZYN odblaskow¹. Rowerzyœci dostali wiêc takie kamizelki powiedzia³ Rzeczy Piotr Szczepaniak, p.o. rzecznika prasowego policji w Krotoszynie. Razem z mundurowymi w akcji Mokronos wypadek na polu Wypad³ z ci¹gnika pod siewnik uczestniczyli: starosta Leszek Kulka, zastêpca komendanta powiatowego m³. insp. Mariusz Jaœniak, naczelnik wydzia³u prewencji i ruchu drogowego podinsp. W³odzimierz Sza³. W okresie jesienno-zimowym brak oœwietlenia przy rowerach i ciemny ubiór stwarzaj¹ du e zagro- enie dla uczest- Policjanci i starosta rozdawali rowerzystom kamizelki ników ruchu drogowego. Kamizelka odblaskowa ma poprawiæ bezpieczeñstwo. Organizatorzy akcji wierz¹, e wrêczone rowerzystom kamizelki stan¹ siê nieod- ³¹cznym elementem stroju ka dego cyklisty. (popi) 29 wrzeœnia ok na polu pomiêdzy Mokronosem a Bu³akowem dosz³o do groÿnego wypadku. Miejsce wypadku le y ju w granicach powiatu gostyñskiego. Mê - czyzna wypad³ z ci¹gnika, bo dosta³ ataku padaczki. Dosta³ siê pod siewnik, który po nim przejecha³. Dobrze, e na polu by³a z nim matka, która szybko wezwa³a pomoc powiedzia³ nam przejêty, pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ mieszkaniec Mokronosa. Jak dowiedzieliœmy siê od Paw³a Jakubka, dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, 32-letni mê czyzna spad³ z ci¹gnika i dosta³ siê pod ko³a przyczepionej do niego maszyny rolniczej. Dozna³ bardzo ciê kiego urazu wielonarz¹dowego. Na miejsce przyjecha³a karetka pogotowia. Jej zespó³ po udzieleniu pacjentowi pierwszej pomocy medycznej wezwa³ œmig³owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pojazd przylecia³ z Wroc³awia i zabra³ poszkodowanego do jednego ze szpitali w Poznaniu. (spm, traw) KPP KROTOSZYN Sprawdzali zabezpieczenia koœcio³ów 1 paÿdziernika w krotoszyñskich koœcio³ach stra po arna i policja przeprowadzi³y kontrolê z udzia³em s³u by ochrony zabytków. Kontrolê prowadzi³ zespó³ w sk³adzie: bryg. Tomasz Niciejewski zastêpca komendanta powiatowego Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, st. asp. Piotr Szczepaniak przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Dorota Rutkowska reprezentantka kaliskiej delegatury konserwatora zabytków. Ka dy z kontroluj¹cych wykonywa³ czynnoœci wed³ug w³asnych wytycznych i kompetencji. Sprawdzano zabezpieczenia zabytkowych koœcio- ³ów, w których zgromadzone s¹ dobra kultury narodowej. W Krotoszynie skontrolowano 3 koœcio³y (farê, Piotra i Paw³a i œw. A. Boboli). Policjant sprawdza³ stan drzwi i zamków. Ponadto zwraca- W trakcie sprawdzania R E K L A M A KPP KROTOSZYN Kontroluj¹cy przed koœcio³em farnym z jego proboszczem ³em uwagê na zabezpieczenia okien i inych miejsc, przez które mo na by- ³oby przedostaæ siê do koœcio³a mówi st. asp. Szczepaniak. Po kontroli zaleci³ proboszczom poprawê niektórych zabezpieczeñ. Stra ak kontrolowa³ m.in. instalacje elektryczne i sprawdza³ mo liwoœci prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Sprawdzono miêdzy innymi wyposa- enie w podrêczny sprzêt gaœniczy, mo liwoœci prowadzenia ewakuacji, dro noœæ i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dojazd oraz zaopatrzenie w wodê wymienia bryg. Mariusz Przyby³, komendant powiatowy PSP w Krotoszynie. Przedstawiciel Urzêdu Ochrony Zabytków skontrolowa³ ogólny stan obiektu. Poczynione ustalenia bêd¹ podstaw¹ do dzia³añ podejmowanych przez zarz¹dców zabytków w celu utrzymania ich we w³aœciwym stanie przez kolejne lata. Program prewencyjny ochrony obiektów sakralnych, muzealnych i innych dóbr kultury to dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania zagro eñ. W jego ramach od 2009 r. przeprowadzono 19 kontroli koœcio- ³ów w pow. krotoszyñskim, a planowane s¹ kolejne, które uchroniæ powinny miejsca sakralne przed zagro eniami. (seb)

5 Og³oszenia wyborcze 5

6 S.POŒPIECH 6 <None> Zalewa gara e, a ludzie s¹ wœciekli Na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie zalewa teren przy gara ach. Mieszkañcy proszê o pomoc radê osiedla, a urzêdnicy przypominaj¹, e od pocz¹tku by³o wiadomo, e teren nie ma odwodnienia, a mimo to u ytkownicy po³o yli przy gara ach kostkê. Problem nie jest nowy. Poruszano go wielokrotnie na spotkaniach rady osiedla t³umaczy radny Mi³osz Zwierzyk. Sprawa by³a omawiana na sesji w sierpniu, potem na wrzeœniowym spotkaniu rady osiedla nr 9 oraz na kolejnej sesji. W³aœciciele gara y s¹ coraz bardziej zniecierpliwieni, a nawet wœciekli na brak pomocy ze strony magistratu. Nie pos³uchali? Chodzi o drogê dojazdow¹ do gara y przy cmentarzu ewangelickim. Gmina sprzeda³a ten grunt kilka lat temu mieszkañcom bloków, pozostawiaj¹c pod swoim w³adaniem drogê dojazdow¹. Ten teren sta³ pusty, by³ zaroœniêty chaszczami. Wyst¹piliœmy do gminy, grunt zosta³ sprzedany opowiada Janusz Pierunek, przewodnicz¹cy Rady osiedla nr 9. Informowaliœmy od pocz¹tku, e nale y uwzglêdniæ sprawê odwodnienia, bo wiedzieliœmy, e wynikn¹ problemy z tego tytu³u. Nikt nas nie pos³ucha³. Przed gara ami wszyscy po³o yli kostkê i ta woda sp³ywa na plac i stoi mówi³ na sesji 26 wrzeœnia Franciszek Marsza³ek, szef in ynierii miejskiej. Szef rady osiedla potwierdza: Faktycznie, Micha³ Kurek z urzêdu ostrzega³ nas o problemie z odwodnieniem terenu przyznaje Pierunek. S¹siaduj¹cy teren by³ zani ony o 80 cm i gmina zleci³a nawiezienie ziemi, aby go podwy - szyæ. Radny Miros³aw Gañko stwierdzi³ na sesji wrzeœniowej wprost, e ktoœ spartaczy³ robotê przywo ¹c ziemiê zglin¹, która nie przepuszcza wody do gruntu. M.WOJCIECHOWSKI Które ulice na Parcelkach? Rada osiedla Parcelki wyznaczy³a 5 najbardziej pilnych remontów ulic. Chodzi o krótkie odcinki, odchodz¹ce od ul. Chopina, Pó³wiejskiej i Wojciechowskiego. Listê ulic przyj¹³ samorz¹d osiedlowy W czasie opadów mieszkañcy, id¹c do swoich gara y, brodz¹ w wodzie Teraz to bêdzie drogie Tymczasem ju w sierpniu, gdy temat zosta³ nag³oœniony, po raz pierwszy podczas obrad rady, dyr. Marsza³ek mówi³ o tym, e urz¹d zaproponuje kompleksowe rozwi¹zanie. Naprawdê trudno poj¹æ, dlaczego w tym temacie nic siê nie dzieje dziwi³ siê radny Zwierzyk, który wówczas pyta³ o tê sprawê. Tam znajduje siê 38 gara y i ludzie oczekuj¹ pomocy ze strony w³adz samorz¹dowych doda³ póÿniej w rozmowie z Rzecz¹. Zdaniem burmistrza Juliana Joksia przy zbyciu nieruchomoœci na rzecz prywatnych osób urz¹d informowa³ o koniecznoœci wykonania odwodnienia. Jak zaznaczy³ podczas wrzeœniowej sesji, teraz mimo e gara e s¹ prywatn¹ w³asnoœci¹, gmina chc¹c dopomóc mieszkañcom, bêdzie musia³a ponieœæ du e koszty. W³odarz stwierdzi³, e nawierzchnia gruntowa nie jest w stanie wch³on¹æ od razu du ej iloœci wody bez odpowiedniego systemu melioracji. G³os zabra³ Franciszek Marsza- ³ek: My mo emy zrobiæ wszystko, ale to bêdzie kosztowne. Upad³a bowiem wersja poprowadzenia odwodnienia przez teren cmentarza ewangelickiego, gdy z obecnym pastorem nie dojdzie siê do porozumienia, oraz przez ogródki dzia³kowe. Dlaczego urz¹d sprzeda³? W³aœcicielom gara y opadaj¹ rêce, bo maj¹ ju doœæ brodzenia w wodzie przy gara ach, gdy s¹ opady. Droga w tej chwili znajduje siê ponad placem pokrytym kostk¹. Czy urzêdnicy bêd¹ w stanie pomóc mieszkañcom? Ja tylko pytam i pana Kurka, i pana Marsza³ka, dlaczego wiedz¹c, e bêdzie problem z odwodnieniem terenu zdecydowali siê sprzedaæ go mieszkañcom? koñczy rozmowê z Rzecz¹ przewodnicz¹cy Pierunek. Sebastian Poœpiech Samorz¹d osiedla zdaje sobie sprawê, e Rada Miejska nie zgodzi siê na zrobienie wszystkich, poniewa swoje propozycje bêd¹ sk³ada³y tak e inne rady i so³ectwa. Zróbmy wiêc listê najpilniejszych trzech ulic na naszym obszarze, aby coœ ugryÿæ z tego bud etu zaproponowa³ jego przewodnicz¹cy, Stanis³aw Szpoper. Inni cz³onkowie rady osiedla przekonali go jednak do rozszerzenia listy. W zwi¹zku z tym, po krótkiej i konstruktywnej dyskusji, ustalono ranking. Umieszczono w nim kolejno ulice: Owocow¹ (odchodz¹ca od Pó³wiejskiej), Szymanowskiego (jedyna nieutwardzona droga bêd¹ca odnog¹ ul. Chopina), Kossaka i Che³moñskiego (obie przy Wojciechowskiego). Ile ulic zostanie ujêtych w bud ecie na rok 2015, oka e siê do po³owy listopada, gdy zostanie przygotowany projekt przysz³orocznych dochodów i wydatków gminy Krotoszyn. (popi) S.PA ASZ Ulica S³oneczna w Chwaliszewie gotowa 15 wrzeœnia gmina Krotoszyn odda³a do u ytku kolejn¹ remontowan¹ drogê. Tym razem by³a to ul. S³oneczna w Chwaliszewie. Po³o ono tam pas asfaltowego betonu o d³ugoœci 290 m i szerokoœci 4,5 m. Powsta³a tak e kanalizacja deszczowa. Koszt budowy wyniós³ 325 tys. z³. Inwestycjê wykona³o Przedsiêbiorstwo Drogowe Drogbud z Ostrowa Wlkp. Drogê poœwiêci³ ks. Arkadiusz Hajdasz, proboszcz parafii pw. œw. Miko- ³aja Biskupa w Chwaliszewie. Symboliczn¹ wstêgê przecinali: burmistrz Modernizacja ul. Popie³uszki polega- ³a m.in. na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku 150 m. Powsta³a równie kanalizacja sanitarna o d³ugoœci 115 m. Remont nawierzchni przy u yciu kostki granitowej przeprowadzony zosta³ na 107 m. Kostka, któr¹ wy³o ono drogê, pochodzi³a z demonta u nawierzchni na rynku. Przy krawê nikach zaœ zamontowano wiêksze elementy granitowe, z których wczeœniej zbudowana by³a ul. Popie³uszki. Inwestycj¹ zajmowa³a siê spó³ka Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. W trakcie oficjalnego otwarcia ulicy na miejscu pojawili siê przedstawiciele gminy z burmistrzem Julianem Joksiem na czele, naczelnicy wydzia- Krotoszyna, Julian Jokœ, dyrektor departamentu in ynierii miejskiej, Franciszek Marsza³ek. Obecni byli tak e przedstawiciel firmy budowlanej oraz so³tys Chwaliszewa, Stanis³aw Zimny. (mal) Droga, która prowadzi do koœcio³a 387 tys. z³ kosztowa³ gminê Krotoszyn remont ul. Popie³uszki w Krotoszynie. 2 paÿdziernika nast¹pi³o uroczyste jej otwarcie, choæ ulica przejezdna by³a ju kilka dni wczeœniej. Pó³roczny bud et KoŸmina zrealizowany Na ostatniej sesji rady miasta radni jednog³oœnie zaakceptowali realizacjê bud etu za pierwsze pó³rocze 2014 r. Sprawozdanie nie wzbudzi³o adnych zastrze eñ. Dochody zrealizowano na poziomie 52 proc., natomiast wydatki w 50 proc., wiêc kasa gminna jest zbilansowana. Jedyne, za czym ARCHIWUM Za chwilê ulica zostanie poœwiêcona Oddanie drogi, radny Pospiech (w œrodku) ³ów urzêdu miejskiego, wykonawcy robót oraz przedstawiciele mieszkañców. Zgromadzeni najpierw przeszli siê przez ca³¹ ulicê, a potem zatrzymali siê przy koœciele. Ulicê poœwiêci³ ks. Stanis³aw Miesza³a, proboszcz parafii œw. Andrzeja Boboli, który dziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do jej przebudowy. Swoje podziêkowania duchowny skierowa³ szczególnie do robotników, którzy w ostatnich dniach modernizacji drogi starali siê jak najszybciej dokoñczyæ budowê, by zd¹ yæ na czas pogrzebu ks. Sylwestra Stempina. Mówi³ tak e, e wyremontowana droga ma wymiar symboliczny, poniewa prowadzi prosto do koœcio³a. (mal) trzeba bêdzie poczekaæ, to wp³ywy z podatku VAT. Jednak s¹ one pewnym przychodem i ju na pocz¹tku przysz³ego roku podatek ten zostanie odzyskany. Nie ma zagro enia wykonania zaplanowanego bud etu na ten rok zapewnia burmistrz Maciej Bratborski. (lt)

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Janina K³opocka. By³a wielk¹ Polk¹ i patriotk¹ z KoŸmina. Zapisa³a siê w historii polskich emigrantów w Niemczech. O obchodach 110. rocznicy jej urodzin i ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy piszemy na s. 14. L. TRAWIÑSKA Kilkadziesi¹t kilometrów szlaków rowerowych Takie ³awki zostan¹ ustawione przy szlaku rowerowym. Na zdjêciu ³awka w Staniewie, niedaleko œwietlicy W gminie KoŸmin rozpoczêto wyznaczanie przysz³ych szlaków rowerowych. Trzy szlaki rowerowe zostan¹ wyznaczone na drogach publicznych na terenie gminy. Wszystkie bêd¹ siê zaczyna³y i koñczy³y w KoŸminie. Zamontowana zostanie tablica informacyjna z map¹ szlaku oraz tabliczki prowadz¹ce do poszczególnych miejsc. Na specjalnych ulotkach znajd¹ siê wskazówki, jakie punkty przy szlaku warto odwiedziæ podczas przeja d ki rowerowej. W wioskach, przez które pobiegnie szlak, zamontowane zostan¹ ³awki i kosze na œmieci, najczêœciej obok œwietlic, stawów lub innych wa nych miejsc. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z funduszy unijnych. Szlaki rowerowe bêd¹ mia³y d³ugoœæ ok km. Z KoŸmina mo na bêdzie wyruszyæ w kierunku Staniewa Wrotkowa Serafinowa Mokronosa. Drugi szlak to Borzêcice Stara Obra Szymanów, trzecia trasa poprowadzi w kierunku Lipowca, Dêbiogóry i Kaniewa. Inwestycja ma zostaæ zrealizowana do koñca paÿdziernika, wiêc jeszcze tej jesieni bêdzie mo na wyruszyæ na rowerow¹ wycieczkê i odpocz¹æ w wybranym miejscu na ³awce. (lt) L. TRAWIÑSKA Pod has³em ekonomii spo³ecznej 3 paÿdziernika w oœrodku kultury w KoŸminie odby³a siê konferencja stanowi¹ca przedostatni punkt programu Dni Ekonomii Spo³ecznej, organizowanych przez Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwigi z Puszczykowa. Ekonomia lub przedsiêbiorczoœæ spo³eczna to dzia³alnoœæ gospodarcza, bêd¹ca inicjatyw¹ obywatelsk¹ i oddoln¹ nienastawion¹ na maksymalizacjê zysków. Wczeœniej spotkania takie odby³y siê m.in. w Jarocinie, Kaliszu, Kêpnie, Ostrzeszowie. Konferencja poœwiêcona by³a nakreœleniu mo liwoœci dalszego rozwoju przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w subregionie kaliskim w latach Wziê³y w niej udzia³ jednostki samorz¹du terytorialnego, urzêdy pracy, instytucje pozarz¹dowe, lokalny biznes. Mówiono o planach rozwoju ekonomii, której celem jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. W trakcie konferencji podpisano porozumienie dotycz¹ce wspó³pracy w ramach tak pojêtego partnerstwa. Parafowali je m.in. Powiat Krotoszyñski, gminy KoŸmin i Krotoszyn, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urz¹d Pracy, Warsztat Terapii Zajêciowej w Krotoszynie, Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej wkoÿminie. Sygnatariuszami porozumienia s¹ tak e Spó³dzielnia Socjalna Vivo (KoŸmin) i Spó³dzielnia Socjalna B³onie (Krotoszyn) oraz firma Max-Pol. Do tematu wrócimy niebawem. (lt) Burmistrz Bratborski podczas podpisywania porozumienia Notatnik Shirley Valentine. 12 paÿdziernika, godz , sala kina Mieszko, monodram Izabeli Noszczyk. Wiêcej w Donosicielu na s. 19. Œwiêto latawca. 18 paÿdziernika, godz , teren przy oczyszczalni œcieków. Oœrodek kultury zaprasza dzieci z rodzicami na zawody w dwóch kategoriach: latawce p³askie i latawce skrzyniowe. Zbuduj swój latawiec i przyjdÿ, œwietna zabawa gwarantowana! Zg³oszenia tel Odpady wielkogabarytowe. 18 paÿdziernika w Goœciejewie, Józefowie, Kaniewie, Mokronosie, Paniwoli, Ska³owie i Wrotkowie odbêdzie siê zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, dywanów, lodówek, sprzêtu rtv itp.). Przedmioty nale y wystawiæ przed posesjê o godz Jubileusz. W paÿdzierniku mieszkañcy gminy obchodziæ bêd¹ 25- lecie powstania Muzeum Ziemi KoŸmiñskiej. Jubileusz zostanie po³¹czony z 100. rocznic¹ wydania monografii ks. Stanis³awa ukomskiego KoŸmin Wielki i Nowy. Andrzejki. 22 listopada, sala wiejska w Goœciejewie, Wieczór Andrzejkowy. Zwi¹zek M³odzie- y Wiejskiej (organizator) zapewnia: pe³n¹ konsumpcjê, ciasta, napoje i oprawê muzyczn¹ zespo³u Kamari. Koszt 120 z³ od pary. Zapisy tel lub L.TRAWIÑSKA Jaki bêdzie plac zabaw w Mokronosie? Stary plac zabaw zast¹pi nowoczesny, spe³niaj¹cy wszystkie obecne wymogi i standardy W Mokronosie tu przy Szkole Podstawowej powstanie nowy plac zabaw. Wszystko wskazuje na to, e dzieci jeszcze tej jesieni bêd¹ mog³y korzystaæ z nowych, spe³niaj¹cych wszystkie atesty urz¹dzeñ do zabawy. Plac zabaw, który znajdowa³ siê tam do tej pory by³ ju od kilku lat zamkniêty, bo jego wyposa enie mia³o po kilkadziesi¹t lat i by³o ju po prostu niebezpieczne. Plac, pamiêtaj¹cy lata ubieg³ego wieku, zostanie zdemontowany. Trwaj¹ prace porz¹dkowe i przygotowywana jest nawierzchnia pod nowe konstrukcje. Mieszkañcy Mokronosa w czynie spo³ecznym wyrównywali powierzchniê, na której znajd¹ siê nowe urz¹dzenia. Miejsce zabaw dla dzieci kosztowaæ bêdzie ponad 17 tys. z³. Czêœæ inwestycji finansuje gmina, ale a 11 tys. z³ pozyskano na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Jednym z inicjatorów powstania nowego placu by³ miejscowy Zwi¹zek M³odzie y Wiejskiej. Plac zabaw bêdzie ogólnodostêpny zarówno dla uczniów szko³y, przedszkola, jak i mieszkañców Mokronosa. Zostanie wykonany w ci¹gu najbli - szych tygodni mówi zastêpca burmistrza KoŸmina, Jaros³aw Ratajczak. Ta inicjatywa jest kolejnym przyk³adem rozwijania siê naszych wsi. (lila) A.GAWROÑSKA Integracja u kurków Dzieci z koÿmiñskiej trójki obejrza³y siedzibê miejscowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wys³ucha³y informacji o jego historii i postrzela³y do tarczy. 26 wrzeœnia w Kurkowym Bractwie Strzeleckim odby³o siê spotkanie integracyjne uczniów klasy IVa Szko³y Podstawowej nr 3 z wychowawczyni¹ Alicj¹ Gawroñsk¹ i rodzicami. Cz³onkowie bractwa Ryszard Kostka, Leszek Lewandowicz i Jacek Najlepsi strzelcy z SP 3 z braæmi kurkowymi Gawroñski, przedstawili jego historiê i obecn¹ dzia³alnoœæ. Uczniowie mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ w strzelectwie (wyniki poni ej). Dalsza czêœæ spotkania up³ynê³a na zabawach i rozmowach. O poczêstunek zadbali rodzice. (traw) Zawody strzeleckie 1. Mateusz Konieczny 2. Jan Ulka 3. Szymon Maciejewski

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN Pozna³y tajniki ³owiectwa Na renowacjê krzy a i wiatê KOBYLIN.PL Dzieci w muzeum zachowywa³y siê wzorowo 1 paÿdziernika dzieci z Przedszkola w Kobylinie uda³y siê na wycieczkê do Muzeum Przyrodniczo- owieckiego w Uzarzewie k. Poznania. Wyjazd ten mo liwy by³ dziêki finansowemu wsparciu ko³a ³owieckiego Ba ant. W zabytkowym pa³acu i przyleg³ych pawilonach, w których znajduje siê muzeum, przedszkolaki zwiedzi³y ekspozycjê tematycznie zwi¹zan¹ zarówno z przyrod¹ i ³owiectwem w Polsce, jak i na œwiecie. Mo na by³o dowiedzieæ siê wielu ciekawych rzeczy o s³oniach, bawo³ach, lwach, lampartach czy nosoro cach. Dzieci zapozna³y siê równie z dawnymi sposobami ³owiectwa, zwiedzi³y kolekcjê ptaków i wystawê zatytu³owan¹ Jak pory roku po œwiecie wêdrowa³y. Wykaza³y siê spor¹ znajomoœci¹ zwierz¹t i bezb³êdnie odpowiada³y na pytania pani przewodnik. W wyjeÿdzie uczestniczyli tak e prezes ko³a ³owieckiego Ba ant, Wojciech Ba³a, i ³owczy Miros³aw Jackowski. Spotkanie z myœliwymi uœwiadomi³o dzieciom, e ko³a ³owieckie oprócz polowañ dbaj¹ o dzik¹ zwierzynê, zbieraj¹ dla niej po ywienie, a zim¹ prowadz¹ akcje dokarmiania. Muzeum powsta³o w 1977 r. i mieœci siê w pa³acu oraz stajni-wozowni z XIX w. (spm) SP.KUKLINÓW Zabytkowy krzy wróci³ ju na swoje miejsce 8 tys. 131 tys. z³ otrzyma³a gmina Kobylin od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sfinansowanie renowacji zabytkowego, drewnianego krzy a przydro nego, stoj¹cego naprzeciwko Szko³y Podstawowej w Kuklinowie. Kwota ta zapisana zosta³a w uchwale dotycz¹cej zmian bud etowych, któr¹ kobyliñscy radni przyjêli podczas ostatniej sesji (29 wrzeœnia). Krzy pochodzi z ok r. Jego stan techniczny jeszcze kilka miesiêcy temu pozostawia³ wiele do yczenia. Gmina Kobylin zosta³a zobligowana przez konserwatora zabytków do przeprowadzenia jego gruntownej renowacji. Aby to zrealizowaæ, samorz¹d wyst¹pi³ o dotacjê do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, sk¹d otrzyma³ 10 tys. z³. Renowacjê zlecono specjalistycznej firmie zajmuj¹cej siê konserwacj¹ zabytków, prowadzonej przez Paw³a Piêkniewskiego z Torunia. Koszt odnowienia krzy a wyniós³ z³. Dziêki dofinansowaniu zewnêtrznemu gminn¹ kasê bêdzie to kosztowaæ tylko z³. Krzy po zakoñczonej renowacji powróci³ ju na swoje miejsce. Jest bardzo oryginalny. Nale y do najciekawszych krzy y przydro nych w powiecie krotoszyñskim. To za spraw¹ rzeÿb, które umieszczone zosta³y na jego d³u szej, pionowej belce. Na terenie gminy Kobylin znajduje siê jeszcze jeden podobny, zabytkowy krzy. Stoi w Nepomucenowie i równie wymaga odnowienia. Przechyla siê na jedn¹ ze stron, zosta³ ju podparty, by siê nie przewróci³. Krzy w Nepomucenowie znajduje siê na terenie nale ¹cym do osoby prywatnej i tylko od niej zale y, czy bêdzie ona zabiegaæ o przeprowadzenie renowacji. Nie mamy adnych informacji, by podjêto wtej sprawie jakieœ dzia³ania powiedzia³ Rzeczy, burmistrz Kobylina Podczas tej samej sesji radni przyjêli kilka innych zmian bud etowych. Jedna z nich dotyczy³a przeznaczenia 5 tys. z³ na zakup wiaty przystankowej dla so³ectwa Fija³ów. Wnioskowa³a o to rada so³ecka tamtejszej wioski. Jak powiedzia³ nam Bernard Jasiñski, w Fija³owie nie ma przystanku autobusowego dla dzieci, które dowo one s¹ do szko³y. Przystanek bêdzie chroniæ je przed deszczem lub œniegiem. (mal) S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Sebastian Poœpiech ( ROZDRA EW Plac w Trzebicku do remontu 220 tys. na Dzielice UG.CIESZKÓW Wygl¹d tego placu zmieni siê nied³ugo nie do poznania Do koñca lutego przysz³ego roku potrwa rewitalizacja placu po³o onego obok zabytkowego koœcio³a œw. Macieja w Trzebicku. Po kilku latach zapowiadania tej inwestycji dosz³o do rozpisania i w koñcu pomyœlnego rozstrzygniêcia przetargu na przebudowê placu, zwanego równie rynkiem Trzebicka. O remont tego terenu ju od dawna zabiegali zarówno mieszkañcy, jak i w³adze gminy Cieszków. Na etapie sporz¹dzania dokumentacji okaza³o siê, e podczas remontu, ze wzglêdu na po³o- enie placu, konieczne bêdzie zastosowanie specjalnych, niestandardowych rozwi¹zañ sieci odwodnienia. Inwestycja w bud ecie gminy przesuwana by- ³a z roku na roku ze wzglêdu na brak pieniêdzy. Wreszcie uda³o siê pozyskaæ dotacjê unijn¹ z programu PO-R- YBY Jej wartoœæ to 290 tys. z³. Rozpisano przetarg, jednak 3 wrzeœnia uniewa niono postêpowanie, bo oferty, które zosta³y z³o one, znacznie przewy sza³y planowan¹ kwotê 480 tys. z³ (wraz z dofinansowaniem). Og³oszono wiêc przetarg po raz drugi. I tym razem okaza³o siê, e firmy bior¹ce w nim udzia³ swoje prace wyceni- ³y na kwotê wy sz¹ ni 480 tys. z³. Na przetarg wp³ynê³y 3 oferty. 24 wrzeœnia rozstrzygniêto go pozytywnie. Wybrano ofertê z³o on¹ przez firmê Progres z Leszna, która wynosi³a 540 tys. z³. 2 paÿdziernika, w trakcie nadzwyczajnej sesji rady gminy w Cieszkowie, podjêto uchwa³ê w sprawie zmian w bud ecie, której zwiêkszy³a o 60 tys. z³ wk³ad w³asny gminy do planowanego przedsiêwziêcia. Rewitalizacja placu przy koœciele, który przylega do drogi ³¹cz¹cej Cieszków z Jankow¹, polegaæ bêdzie na wykonaniu robót drogowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzeniu prac elektrycznych zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza i monta em nowego oœwietlenia ulicznego. Plac wy³o ony zostanie chodnikiem z kamiennych p³yt granitowych. Pomiêdzy nimi znajdzie siê kostka granitowa. Zjazd ze wzgórza pokryty zostanie kostk¹ kamienn¹. Prace sanitarne sprowadzaæ bêd¹ siê do instalacji kanalizacji deszczowej. Wokó³ zamontowana zostanie tzw. ma³a architektura. Powstan¹ parkingi, zatoczki dla samochodów, teren zielony, ustawione bêd¹ ³awki i kosze na œmieci, zamontowane zostanie ogrodzenie ³añcuchowe. (spm) Ponad 220 tys. z³ umorzono gminie Rozdra ew. To czêœæ po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina po yczy³a pieni¹dze na preferencyjnych warunkach na budowê kanalizacji sanitarnej w Grêbowie (po- yczka zaci¹gniêta w latach ) oraz na ul. Sportowej w Rozdra ewie (2012 r.). Spe³nienie przez gminê warunków finansowych oraz wymogów ekologicznych spowodowa³o, e zarz¹d funduszu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek wójta Mariusza Dymarskiego o umorzenie 20 proc. wartoœci ka - dej z po yczek. ¹cznie da³o to 223 tys. 180 z³ mówi w³odarz gminy. Zgodnie z warunkami przyznania umorzenia, kwota ta musi byæ przeznaczona na kolejn¹ inwestycjê z zakresu ochrony œrodowiska. W³adze gminy ju postanowi³y, e wydadz¹ te œrodki na budowê kanalizacji sanitarnej w Dzielicach, dla której opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa. (popi) Zrobili drogê i chodnik W gminie Rozdra ew zakoñczono realizacjê kolejnych dwóch inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. W Rozdra ewie na ul. Mickiewicza przebudowano nawierzchniê na 145 m, wykonano nawrotnicê oraz podwy szono przejœcie dla pieszych. Dawna gruntowa ulica ma teraz nawierzchniê z kostki brukowej. Poza tym wykonawca inwestycji (firma Mal-Pol z Krotoszyna) wymieni³ chodnik wzd³u ul. Parkowej. Koszt zadania wyniós³ 186 tys. z³. Natomiast za nieca³e 69 tys. z³ powsta³ chodnik w centralnej czêœci wsi UMROZDRAZEW Przebudowana ul. Mickiewicza Maciejew. Ten sam wykonawca z Krotoszyna zrobi³ te wjazdy do posesji na d³ugoœci 416 m. (mac)

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 28 kwietnia 2006 Aktualno ci Ponad 2 mln z³ bêdzie kosztowaæ budowa nowego ronda Nowe rondo Zakoñczenie prac przewiduje siê na lipiec bie ¹cego roku. Inwestycja finansowana jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo