Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Puchar Świata Marek Premium przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych podmiotów, które prowadzą sprzedaż hurtową produktów Grupy Żywiec S.A. dystrybuowanych przez Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. i przystąpiły do Programu Partnerskiego Żywiec Partner Club. Celem konkursu Puchar Świata Marek Premium jest zwiększenie motywacji pracowników podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową do realizacji zadań sprzedażowo-marketingowych komunikowanych przez Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Konkurs - konkurs "Puchar Świata Marek Premium" 2. Regulamin - regulamin konkursu "Puchar Świata Marek Premium" 3. Program - program Żywiec Partner Club 4. Organizator - Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarna 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , Kapitał Zakładowy: ,00 zł. 5. Dystrybutor - podmiot prowadzący sprzedaż hurtową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi sprzedaż produktów Grupy Żywiec S.A. dystrybuowanych przez Organizatora oraz dokonał deklaracji uczestnictwa w Programie. 6. Uczestnik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostająca z Dystrybutorem w stosunku pracy i realizująca na jego rzecz zadania sprzedażowe lub pozostająca z Dystrybutorem w stosunku cywilnoprawnym, w ramach którego wykonuje zadania sprzedażowe na rzecz Dystrybutora a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje zadania sprzedażowe na rzecz Dystrybutora. 7. Kierownik Hurtowni Uczestnik wskazany na Deklaracji uczestnictwa w programie Żywiec Partner Club jako Kierownik Hurtowni, koordynujący pracę Uczestników realizujących zadania sprzedażowe.

2 8. Sklep w dystrybucji rozłącznej (PSD) punkt sprzedaży detalicznej zaopatrywany w produkty Grupy Żywiec S.A. przez Dystrybutora, do którego nie jest realizowana sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora. 9. Dystrybucja numeryczna (numeryka) - odsetek (%) Sklepów w dystrybucji rozłącznej przynależnych do Uczestnika do którego Uczestnik wprowadził określone produkty Organizatora w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie. 10. Agencja - Cezary Hurka i Przemysław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą Advertiva S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliowa 19, współpracujący z Organizatorem w zakresie realizacji Konkursu i Programu 11. Strona WWW - witryna internetowa znajdująca się pod adresem URL 12. Drużyna Premium na którą składają się następujące pozycje asortymentowe (SKU): a. Żywiec butelka 0,5 l minimum 10 szt. b. Żywiec puszka 0,5 l - minimum 10 szt. c. Heineken butelka 0,5 l minimum 10 szt. d. Desperados butelka 0,4 l minimum 10 szt. Dopuszcza się możliwość zaliczania numeryki alternatywnymi SKU, zgodnie z poniższymi zasadami: a. Żywiec butelka 0,65l oraz 0,33l zalicza Żywca butelkę 0,5l minimum 10 szt. b. Puszka Heinekena 0,5l zalicza Heinekena butelkę 0,5l minimum 10 szt. c. Desperados Red 0,4l zalicza Desperadosa 0,4l minimum 10 szt. d. Desperados 0,58l zalicza Desperadosa 0,4l - minimum 10 szt. 13. Nagroda gwarantowana nagroda w postaci polaru firmy Hi-Tec (męskiego/damskiego) 14. Nagroda główna - Wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanym r. 2. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie. 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Programu, Regulaminu Konkursu dostępnego na Stronie WWW oraz w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Agencji. 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter

3 pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu. 4. Konkurs trwa od dnia r. do dnia r. 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Konkurs organizowany jest przez Organizatora we współpracy z Agencją. 7. Regulamin dostępny jest na Stronie WWW a także, na żądanie, w siedzibie Organizatora i w siedzibie Agencji. 8. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na Stronie WWW oraz w dokumentach udostępnianych w siedzibie Organizatora oraz Agencji. 9. W imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Konkursu, w szczególności obsługę kontaktów z Uczestnikami, wykonuje Agencja. Organizator może zlecić Agencji wykonywanie również innych czynności związanych z Konkursem. 10. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora. 3. Zasady konkursu 1. Podstawą udziału w Konkursie jest uprzednie przystąpienie do Programu. 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik programu chcący przystąpić do konkursu jest zobowiązany do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Konkursu. 3. Rywalizacja o nagrodę gwarantowaną odbywa się indywidualnie wśród Przedstawicieli Handlowych będącymi uczestnikami Programu 4. Rywalizacja o nagrodę główną odbywa się w zespołach, zgodnie ze strukturą zespołów Dystrybutorów w Programie. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo stworzenia innej struktury zespołów Dystrybutorów o czym poinformuje na stronie WWW. 5. Celem Uczestników biorących udział w konkursie jest osiągnięcie sumy numeryki w wysokości 232%, na która składają się sumy numeryk na poszczególnych pozycjach asortymentowych Drużyny Premium. Uzyskanie powyższego wyniku gwarantuje otrzymanie Nagrody gwarantowanej. 6. Nagrodę główną otrzyma zespół Uczestników jednego Dystrybutora, który osiągnie najwyższą sumę numeryk Drużyny Premium w jednym z 5 regionów, na terenie którego prowadzi swoją działalność Dystrybutor: I. Region Północny II. Region Zachodni III. Region Południowo - Zachodni

4 IV. Region Środkowo Wschodni V. Region Południowo - Wschodni 7. Lista Sklepów w dystrybucji rozłącznej będzie udostępniana na życzenie Uczestników i Kierowników przez upoważnionych Przedstawicieli Organizatora (Kierowników Hurtu Partnerskiego) wskazanych na stronie WWW. 8. Wyniki Konkursu będą obliczane i publikowane w oparciu o dane sprzedażowe uzyskane przez Uczestników w okresie od r. i udostępniane Organizatorowi przez Dystrybutorów. 9. Organizator nie odpowiada za poprawność danych przekazywanych przez Dystrybutora. 4. Nagrody 1. Każdy Uczestnik który zrealizuje cel Konkursu otrzyma Nagrodę gwarantowaną w postaci polaru firmy Hi-Tec (męski/damski). Nagrody gwarantowane zwolnione są z obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2. Nagrodą główną jest udział Uczestników zespołu w weekendowym wyjeździe na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanym r., wyjazd obejmuje dwa noclegi, wyżywienie, udział w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, o wartości 488,90zł brutto na jednego uczestnika. Nagroda główna obejmuje udział w sobotnim konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz wieczorną kolacje w Karczmie "Przy Młynie". 3. Organizator ma prawo do odstąpienia od przekazania Nagród w przypadku stwierdzenia, iż przekazane przez Dystrybutora dane są nieprawidłowe lub nieprawdziwe, co Uczestnik w pełni akceptuje. 4. Nagrody gwarantowane uzyskane przez Uczestnika są niezbywalne i nie mogą być przeniesione na innego Uczestnika. 5. Nagrody gwarantowane zostaną przekazane Uczestnikom na do dnia r. 6. Uczestnicy, będący osobami fizycznymi i nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązują się do dopełnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie formularza PIT 8C, który zostanie wystawiony, wypełniony i doręczony przez Organizatora do 28 lutego 2014 r. 7. Postanowień punktu poprzedzającego nie stosuje się do Uczestników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z którą uzyskali Premie konkursowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość uzyskanych przez Uczestnika - laureata Premii konkursowych stanowić będzie przychód z

5 tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 8. Każdy Laureat uczestniczący w Pucharze Świata w skokach narciarskich otrzyma ufundowaną przez Organizatora nagrodę pieniężną o wartości 107,31 zł, jako rekompensatę związaną z przyszłym zobowiązaniem podatkowym 5. Ochrona danych osobowych Zasady ochrony danych osobowych określa Regulamin Programu, którego akceptacja jest warunkiem udziału w Programie i Konkursie. 6. Reklamacje 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Konkursu. 2. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje w imieniu Organizatora Agencja. 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres ADVERTIVA S.C., ul. Kaliowa 19; Poznań. 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ), Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora również w formie a. Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane. 7. Postanowienia Końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość korygowania błędów zawartych w materiałach przekazywanych Uczestnikom w związku z Konkursem na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości spowodowanych przez Uczestników, ani nie jest stroną w sprawach dotyczących ewentualnych roszczeń osób trzecich w sprawie zgłoszonych do Programu dokumentów. 4. Wszelkie spory wynikające w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo