Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././..."

Transkrypt

1 GCI /2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, NIP , REGON , reprezentowanym przez: -., zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą przy ul...,.-.., wpisaną do..pod nr, NIP, REGON., Reprezentowanym przez:.. -. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro na świadczenie usługi transportu, montażu i demontażu stanowiska targowego, nr GCI.400- /2014, którego wynik zatwierdził Dyrektor Gdyńskiego Centrum, strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa transportu, montażu i demontażu stoisk targowych wystawianych na trzech międzynarodowych targach: A. Call Center World w Berlinie ( ), Mobile World Congress w Barcelonie ( ), CeBit w Hanowerze ( ) wraz z zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej w czasie trwania targów. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz w niniejszej umowie i siwz. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową oraz w załącznikach stanowiących integralną część umowy, a mianowicie siwz i załącznikach, ofercie wykonawcy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów: Strona 1 z 8

2 a... (zakres prac) b... (zakres prac) (*w przypadku braku wskazania podwykonawców postanowienia tego punktu ulegną odpowiednio zmianie). 2 Termin wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotowej umowy od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Szczegółowy termin poszczególnych etapów prac został podany w załączniku nr 7 do siwz. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. W ramach zamówienia, Zamawiający jest odpowiedzialny za: a. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania, b. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, występujące w trakcie realizacji umowy, bez zbędnej zwłoki, c. udostępnienie posiadanej dokumentacji związanej z przewożonym mieniem, montażem i demontażem stanowisk targowych oraz regulaminami organizatorów poszczególnych targów, 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. 2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania i zaniechania (a także skutki) osób, w tym podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że on sam, jego pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy oraz jego ewentualni podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowiązań. 4. Wykonawca zobowiązuje się nadzorować pracę osób wykonujących przedmiot umowy, aby usługa była świadczona z należytą starannością. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy muszą być nadzorowane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za organizację i jakość świadczonych usług. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z pełną starannością, rzetelnością, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego i zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego. Strona 2 z 8

3 6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 7. Wykonawca potwierdza, że posiada samochody, sprzęt, materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 8. Pojazd/pojazdy, którymi będą przewożone stoiska targowe i jego poszczególne elementy musi/muszą być sprawny/sprawne technicznie, posiadać aktualne w całym okresie trwania wyjazdu badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Wykonawca podstawia pojazd w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz zobowiązuje się do dbania o czystość podczas podróży. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o co najmniej takich samych parametrach lub lepszych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie, który pozwoli na terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 9. Montażu i demontaż stoisk targowych oraz podłączenie wymaganych mediów (energia elektryczna, oświetlenie, internet) zostanie wykonane przez osoby posiadające wymagane doświadczenie i uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami. 10. Wykonawca pokrywa koszt realizacji umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu jej i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją, obejmującą m.in. koszty transportu, paliwa, opłat drogowych, próbnego rozstawienia stoiska targowego w siedzibie zamawiającego, montażu i demontażu stoisk na każdej imprezie targowej, ubezpieczenia, delegacji pracowników, kosztów związanych z zapewnieniem obsługi technicznej (wymagana obecność 2 pracowników Wykonawcy w czasie trwania każdej imprezy targowej), kosztów związanych z zapewnieniem właściwego opakowania przewożonego mienia, właściwego przechowywania mienia, wynagrodzenie pracowników, koszty zakwaterowania w miejscach odbywania się targów, kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnych do przewożenia samochodów, narzędzi, materiałów oraz wszystkich innych zadań leżących po stronie Wykonawcy a wynikających z siwz i załączników. 11. Wykonawca pokrywa koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkiej pomocy technicznej i logistycznej w trakcie trwania imprez targowych obejmującą zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów wyposażenia stoiska i jego infrastruktury (w szczególności zabudowy, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wiązki elektrycznej, punktów świetlnych itp.) oraz zapewnia stałą obecność co najmniej dwóch osób w czasie trwania każdej imprezy targowej zapewniających obsługę techniczną stoiska. 13. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ustalania z Zamawiającym terminów odbioru poszczególnych stanowisk targowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz i załączniku nr 7 do siwz. Przekazanie mienia za każdym razem będzie następować na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez przedstawicieli stron umowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się do montażu, demontażu stoisk targowych oraz podłączanych mediów (instalacja elektryczna, oświetlenie, Internet) zgodnie z wymogami ogólnych warunków wystawienniczych organizatora targów. Strona 3 z 8

4 15. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas wykonywania usługi, w tym w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy przyjmowaniu mienia, jak również w trakcie targów przy wykonywaniu obsługi technicznej. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 18. W ciągu trzech dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopi umowy ubezpieczenia lub kopii polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,000 zł i utrzymywania ubezpieczenia na przez cały czas realizacji umowy. 19. Najpóźniej w dniu odbioru od Zamawiającego elementów stoisk targowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie przewożonego mienia na kwotę ,00 zł, obowiązującą co najmniej od dnia pobrania mienia do dnia jego zwrotu. 20. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie umowy przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. 5 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie: wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za przedmiot umowy: zł netto (słownie: ), VAT.. zł, zł brutto (słownie: ). 2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 niniejszego paragrafu płatne jednorazowo po wystawieniu faktury i potwierdzeniu prawidłowego wykonania umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie stanowił końcowy protokół odbioru podpisany przez obie strony, z tym, że ze strony Zamawiającego musi być podpisany bez uwag. 3. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie za wykonane usługi Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. Strona 4 z 8

5 8. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów ani opłat związanych z wykonywaniem usług przez Wykonawcę. 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Treść umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia, * na etapie składania oferty nie należy dokonywać wyboru formy zabezpieczenia) 1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 7% wynagrodzenia umownego brutto, czyli w kwocie:... zł, (słownie :......) w formie: a. w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). f. pieniężnej, g. poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, h. gwarancji bankowych, i. gwarancji ubezpieczeniowych, j. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu. 2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 100 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane 3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że WYKONAWCA zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. c niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. Strona 5 z 8

6 7 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a. przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, b. odstąpienia od realizacji części usługi i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, c. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d. podwykonawców, e. zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, f. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, g. zmiana terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy, h. zmiana sposobu lub terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy, i. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 2. Zmiany umowy, o których mowa w 7 ust. 1 umowy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktów między stronami. 5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a. zmianie siedziby lub nazwy firmy, b. zmianie osób reprezentujących, c. ogłoszeniu upadłości, d. ogłoszeniu likwidacji, e. zawieszeniu działalności, f. wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik. Strona 6 z 8

7 8 Kary umowne 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a. 20% łącznej wartości brutto umowy wskazanej w 5 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od realizacji umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przekazaniu stoiska targowego o którym mowa w pkt. 10 załącznika nr 7 do siwz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł, c. za każde stwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i nie usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, d. za podstawienie do przewozu niesprawnego środka transportu lub niewywiązanie się z obowiązków o których mowa w 4 pkt 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł i dodatkowo pokryje koszty związane z zamówieniem usługi u innego Wykonawcy, jeżeli z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości dotrzymanie terminów przez Wykonawcę będzie niemożliwe, e. w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, o których mowa w 4 pkt 18 i 19 umowy dotyczącym ubezpieczenia OC tj. na wymaganą kwotę lub w przypadku braku zachowania ciągłości ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia zawarcia lub nie przedstawienia umowy/polisy ubezpieczenia oraz dowodu opłacenia składki lub przerwy w jej obowiązywaniu, f. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na Wykonawcy obowiązków, pomimo jednokrotnego wezwania do wykonania lub należytego wykonania, wynikających z umowy lub siwz i załącznika nr 7 do siwz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony i nie wykonany w wyznaczonym czasie przypadek. 3. Kary umowne Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na pisemne wezwanie Zamawiającego. 4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, b. ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, Strona 7 z 8

8 c. opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z przedmiotu niniejszej umowy przekraczającego 1 dzień, Zamawiający może odstąpić w całości lub części od niniejszej umowy bez wypowiedzenia oraz zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w 8 ust. 2 lit. a umowy. 3. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 10 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy 1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą będzie: Pani/Pan.. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 2. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym będzie Pani/Pan:. 3. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewać się w języku polskim, telefonicznie, pisemnie, za pomocą a i faxu. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający Strona 8 z 8

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo