Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii"

Transkrypt

1 1 GCI /2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim Centrum Innowacji Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, NIP , REGON , reprezentowanym przez: -., zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą przy ul...,.-.., wpisaną do..pod nr, NIP, REGON., Reprezentowanym przez:.. -. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro nr GCI /2013, którego wynik zatwierdził Dyrektor Gdyńskiego Centrum Innowacji, strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na organizacji 7 dniowego wyjazdu studyjnego do Szwajcarii dla liczby nie mniejszej niż 28 osób i nie większej niż 29 osób, w okresie od dnia 16 lipca do dnia 22 lipca 2013r., obejmującego transport tam i z powrotem oraz na miejscu, zapewnienie noclegów, posiłków i ubezpieczenia uczestników oraz wszystkich pozostałych czynności zgodnie z zapisami niniejszej siwz i załączników, realizowanej w ramach projektu Wymiennikownia innowacyjna przestrzeń współpracy dla młodzieży współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Program wyjazdu musi uwzględnić dzienny harmonogram wyjazdu przedstawiony przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do umowy), w tym wizyty, w co najmniej 3 miastach wskazanych w programie: Zurychu, Wintertour i Genewie. 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za: a) zapewnienie zakwaterowania i noclegów dla wszystkich uczestników wyjazdu: zakwaterowanie w hotelu o standardzie 3 gwiazdkowym. Wykonawca zapewni grupie pokoje z łazienkami, min. klasa turystyczna podwyższona, z czego minimum 5 pokoi 2 osobowych (oddzielne łóżka), a pozostałe pokoje max. 4 osobowe (oddzielne łóżka), b) zapewnienie posiłków dla wszystkich uczestników wyjazdu: śniadań, obiadów, obiadokolacji i kolacji wg opisu przedstawionego w szczegółowym programie wyjazdu,

2 c) zapewnienie transportu autokarowego na trasie Gdynia-Zurich/Genewa-Gdynia oraz podczas pobytu w Szwajcarii (zgodnie ze szczegółowym programem wyjazdu), w tym zapewnienie każdemu uczestnikowi przewozu jednego bagażu o wadze min. 20 kg i bagażu podręcznego. 3. Wykonawca zapewni autokar min. klasy LUX. Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w komfortowe fotele uchylno - rozsuwane z podłokietnikiem na montażu szynowym, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, półki na bagaż podręczny, indywidualne nawiewy i oświetlenia, nagłośnienie, oświetlenie sufitowe dzienne i nocne oraz wyodrębnione miejsce na bagaż. Pojazd ma być sprawny technicznie, musi posiadać aktualne w całym okresie trwania wyjazdu badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Autokar musi posiadać miejsca siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu. Wykonawca podstawia pojazd w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz zobowiązuje się do dbania o czystość autokaru podczas podróży. Na wyraźną prośbę przedstawiciela uczestników wyjazdu kierujący pojazdem ma uruchamiać klimatyzacje w celu zapewnienia komfortowych warunków podróży. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o co najmniej takich samych parametrach lub lepszych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży. 4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestników wyjazdu na czas trwania wyjazdu. Wykonawca wykupi dla wszystkich uczestników wyjazdu ubezpieczanie KL (kosztów leczenia) na kwotę nie mniejsza niż 25 tys. euro i NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu o wartości nie mniejszej niż 15 tys. PLN. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie polisy stanowiące dowód zawarcia umów ubezpieczeń KL i NNW, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wyjazdu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zakwaterowania wszystkich uczestników wyjazdu w jednym i tym samym hotelu oraz przewożenia wszystkich pasażerów jednym autokarem w ramach trwania wyjazdu. 6. Wykonawca pokrywa koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 7. W przypadku zmian w programie ze strony Szwajcarskiej lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego zapewnić transport do innego miejsca wizyty. 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz/lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ww. ustawą, potwierdzających, że umowa realizowana jest zgodnie z wymaganiami. Wykonawca przedłoży wymagane dokumenty w terminie 2 dni od żądania Zamawiającego. 9. W związku z realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do przedstawienia kopii umowy ubezpieczenia lub kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej ,00 PLN i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. 2

3 3 10. W przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty. 11. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 13. Integralną częścią niniejszej umowy jest siwz wraz załącznikami oraz Formularz Oferty Wykonawcy. 2 Obowiązki Zamawiającego 1. W ramach zamówienia, Zamawiający jest odpowiedzialny za: 1) Całkowitą i merytoryczną organizację spotkań z przedstawicielami gospodarzy w Szwajcarii wraz zapewnieniem miejsc spotkań, 2) Opracowanie szczegółowego programu wyjazdu, 3) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników wyjazdu i przestawienia imiennej listy uczestników co najmniej 5 dni przed datą wyjazdu. 4) Zapewnienie opieki pilota czuwającego nad prawidłową realizacją usługi. Osoba ta będzie bezpośrednio uczestniczyć w wyjeździe. 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych, na które ma być przesłana lista uczestników wyjazdu studyjnego. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, lista przesłana na ostatni wskazany przez Wykonawcę adres, nr. faxu lub uważa się za ważnie złożoną. 2. Wykonawca zapewni obsługę administracyjną i logistyczną niezbędna do wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 3. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący zobowiązań wynikających z umowy. Usługa musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jakiekolwiek naruszenie przepisów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ze szczególną starannością i poufnością, zgodnie z obowiązującymi standardami, gwarantując jednocześnie najwyższy poziom tych usług. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Wykonawcy powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. WW. zastrzeżenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

4 4 4 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za cały przedmiot umowy:.. zł netto (słownie: ), VAT.. zł, zł brutto (słownie: ). 2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 niniejszego paragrafu płatne będzie jednorazowo po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury i potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy stanowił będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony, z tym, że ze strony Zamawiającego musi być podpisany bez uwag. 3. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie za wykonane usługi Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 8. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów ani opłat związanych z wykonywaniem usług przez Wykonawcę. 5 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a. przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, b. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c. podwykonawców, d. zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, e. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, f. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do

5 5 kontaktów między stronami. 5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a. zmianie siedziby lub nazwy firmy, b. zmianie osób reprezentujących, c. ogłoszeniu upadłości, d. ogłoszeniu likwidacji, e. zawieszeniu działalności, f. wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik. 6 Kary umowne 1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy Wykonawca nie zapewni środka transportu odpowiadającego wymaganiom określonym w niniejszej umowie. W tej sytuacji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzec wykonawcy jakichkolwiek wydatków, chociażby były poczynione w celu realizacji umowy, ani też zapłaty wynagrodzenia. 2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy, jak również za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w ust. 1 w wysokości 30% łącznej wartości umowy wskazanej w 3 ust Wykonawca zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy wskazanej w 3 ust. 1 za każde uchybienie w przypadku zaniżenia jakości usług stanowiących przedmiot umowy. Za zaniżenie jakości wykonywanych usług rozumie się w szczególności usterki techniczne środka transportu np. dotyczące klimatyzacji, możliwości korzystania z toalety, funkcjonalności siedzisk, itp. 4. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy, o których mowa w 1 ust. 9 umowy dotyczącym ubezpieczenia OC tj. na wymaganą kwotę lub w przypadku braku zachowania ciągłości ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia zawarcia lub nie przedstawienia umowy/polisy ubezpieczenia oraz dowodu opłacenia składki lub przerwy w jej obowiązywaniu 5. Kary umowne Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na pisemne wezwanie Zamawiającego. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, b) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

6 6 c) opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, d) w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie 8 Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy 1. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym będzie Pani/Pan:. 2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą będzie: Pani/Pan.. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 3. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewać się w języku polskim, pisemnie, za pomocą e- maila i faxu. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo