ISSN Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (ostatni 49. numer ukazał się w 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1733-1919. Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (ostatni 49. numer ukazał się w 2003 r."

Transkrypt

1

2 Komitet Redakcyny serii Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcą dr hab. inż. MACIEJ KUPCZYK, prof. nadzw.; dr hab. inż. ANDRZEJ MODRZYŃSKI, prof. nadzw.; dr hab. inż. MARIAN OSTWALD, prof. nadzw.; dr hab. inż. ALEKSANDRA PERTEK-OWSIANNA, dr hab. inż. EDWARD PAJĄK, prof. nadzw. (przewodniczący); mgr inż. MAGDALENA DIERING (sekretarz) Seria ta stanowi kontynuacę Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskie Mechanika (ostatni 49. numer ukazał się w 003 r.) Proekt okładki PIOTR GOŁĘBNIAK Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiuących, nagrywaących i innych bez pisemne zgody posiadacza praw autorskich. Wydanie I ISSN Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 008 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, pl. M. Skłodowskie-Curie tel. (06) , faks (06) Sprzedaż publikaci: Księgarnia Politechnik 6-38 Poznań, ul. Piotrowo 3 tel. (0 6) 66534; faks (0 6) Druk: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Drukarnia Cyfrowa

3 SPIS TREŚCI. Ewa DOSTATNI, Anna KARWASZ Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD z uwzględnieniem recyklingu... Household appliances design with consideration of materials recycling and choice of unctions.... Serge HLOCH, Jan VALIČEK Statistical estimation of the smooth zone maximal depth at surfaces created by abrasive water-et Anna KARWASZ Narzędzia wspomagaące recyklingową ocenę wyrobów... Computer aided products recycling assessment Agnieszka KUJAWIŃSKA, Michał ROGALEWICZ Narzędzia statystycznego sterowania procesami dla krótkich serii produkcynych... SPC tools for short production runs Magdalena MIERZWICZAK Obliczanie sztywności efektywne kwadratowe płyty perforowane metodą Trefftza z użyciem specalnych T-funkci... Effective flexural rigidity of perforated plates by means of Trefftz method with the use of special purpose Trefftz functions Magdalena MIERZWICZAK Staconarne przewodzenie ciepła przez wielowarstwową ściankę o zależnym od temperatury współczynniku przewodzenia ciepła... Steady-state heat conduction in multilayered plate with temperature-dependent thermal conductivity Rosen MITREV, Bozhidar GRIGOROV Dynamic behavior of a spherical pendulum with spatially moving pivot Anton PALKO New approach to design of industrial robots Jura SMRČEK, Anton PALKO, Martin NEMEC The analysis and evolution of walking service robots design Beata STARZYŃSKA Badanie skuteczności funkconowania systemu zarządzania akością w wybranym przedsiębiorstwie... Research of the effectiveness of quality management system into a chosen enterprise.... Krzysztof WIŚNIEWSKI, Aneta BARTKOWSKA, Aleksandra PERTEK Laserowe stopowanie borem azotowane stali 4CrMo4... Laser alloying with boron of nitrided 4CrMo4 steel Şahin YILDIRIM, Menderes KALKAT, Ibrahim UZMAY, Géza HUSİ Force analysis of bearings on cranes using a proposed recurrent hybrid neutral network... 5

4

5 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 9 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcą 008 EWA DOSTATNI, ANNA KARWASZ DOBÓR MATERIAŁÓW I POŁĄCZEŃ PROJEKTOWANYCH WYROBÓW AGD Z UWZGLĘDNIENIEM RECYKLINGU W artykule przedstawiano zagadnienie proekologicznego proektowania wyrobów AGD z uwzględnieniem systemów informatycznych wspomagaących ten proces. Omówiono skutki oddziaływania wyrobu na środowisko naturalne, rosnące znaczenie aspektów ekologicznych w cyklu życia wyrobu oraz podstawowe zasady, etapy i korzyści ekoproektowania. W kolene części ukazano problem rosnące ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym wyrobów AGD) oraz udział tworzyw sztucznych w stosowanych materiałach konstrukcynych. Efektem końcowym est opracowanie algorytmu postępowania podczas proektowania uwzględniaącego recykling oraz ego implementaca w aplikaci wspomagaące dobór materiałów i połączeń w proekologicznym proektowaniu wyrobów gospodarstwa domowego. Słowa kluczowe ekoproektowanie, recykling, komputerowe wspomaganie proektowania. WSTĘP Końcowym etapem cyklu życia wyrobu est ego unicestwienie lub odzysk. Uwzględnienie tego etapu uż we wczesne fazie rozwou (na etapie koncepci) pozwala zredukować negatywne oddziaływanie wyrobu na środowisko naturalne, a także zminimalizować koszty poużytkowe związane z wymaganym przez prawo obowiązkiem zagospodarowania zużytych bądź wyeksploatowanych produktów. Jednakże, częstym problemem est brak fachowe wiedzy i odpowiednich danych dotyczących możliwości recyklingu wyrobu, gdyż z reguły wykracza to poza kompetence proektanta. Z tego względu coraz większe znaczenie maą specalistyczne systemy informatyczne, które wspomagaą proektanta w decyzach podemowanych podczas proekologicznego proektowania. Z uwagi na małą liczbę dostępnych na rynku systemów, ich wysoką cenę oraz ograniczoną funkconalność poawia się zapotrzebowanie na inne tego typu systemy. W artykule prezentowany est system wspomagaący dobór materiałów oraz połączeń wykorzystywanych przy proektowaniu wyrobów w aspekcie ich demontażu i recyklingu. Do wyrobów stwarzaących nawiększe zagrożenie dla środowiska należą urządzenia elektryczne i elektroniczne, w których nawiększy udział maą artykuły gospodarstwa domowego (w skrócie AGD). Podstawowymi materiałami

6 6 E. Dostatni, A. Karwasz konstrukcynymi tego typu wyrobów są tworzywa sztuczne, których recykling nie est procesem łatwym i wymaga uwzględnienia wielu czynników, również ekonomicznych. Dlatego tworzywa te należy tak dobierać, aby maksymalnie ograniczyć koszty przy zachowaniu pożądanych parametrów użytkowych i odpowiedniego poziomu recyklingu. Jednak zanim dany produkt zostanie poddany procesowi recyklingu, należy go uprzednio zdemontować. Przy założeniu stosowania te same metody koszt demontażu w duże mierze zależy od czasu, który on zamue. W tym miescu należy się zastanowić, akie techniki łączenia tworzyw sztucznych należy przyąć, aby maksymalnie skrócić czas demontażu, zachowuąc pożądane właściwości wyrobu [3]. Punktem wyścia est rozpoznanie zagrożeń dla środowiska naturalnego, akie niosą ze sobą wyeksploatowane wyroby, i działania, akie należy podąć, aby ak naskutecznie zminimalizować te zagrożenia. Nalepszą metodą ich likwidaci est dotarcie do źródła problemu, co w przypadku produktu oznacza skupienie uwagi na etapie proektowania. Wiąże się z tym poęcie proekologicznego proektowania wyrobów, nazywane w literaturze ekoproektowaniem.. PROEKOLOGICZNE PROJEKTOWANIE WYROBÓW.. Ekoproektowanie Ekoproektowanie stanowi nowe podeście do proektowania wyrobów. Polega ono na identyfikowaniu aspektów środowiskowych związanych z produktem i włączaniu ich do procesu proektowania uż na pierwszych etapach rozwou produktu. Określa się e również mianem proektowania dla środowiska czy proektowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwou. W literaturze funkconuą następuące określenia: ecodesign, DfE (z ang. Design for Environment), environmental design, ecological design, sustainable product design, green design. Ekoproektowanie wprowadza dodatkowy wymiar do proektowania tradycynego. Choć nadal kluczową rolę odgrywaą takie aspekty, ak funkca, bezpieczeństwo, ergonomia, wytrzymałość, akość czy koszty, to ednak dochodzi dodatkowe kryterium, którym est ocena proektu z punktu widzenia oddziaływania wyrobu na środowisko. Główne argumenty przemawiaące za ekoproektowaniem to []: udoskonalanie produktów i procesów technologicznych, podstawy prawne (IPP polityka zintegrowanego wyrobu, EuP dyrektywa dotycząca ekoproektowania wyrobów zużywaących energię, WEEE dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, RoHS dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),

7 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 7 obniżanie kosztów przez weryfikacę i modyfikacę wyrobu na wczesnych etapach koncepcynych, nadążanie za zmieniaącymi się oczekiwaniami klientów, obniżenie materiałochłonności i energochłonności produktów w całych cyklach ich istnienia, zmnieszenie ciężaru produktów i ich opakowań, obniżanie kosztów produkcynych i eksploatacynych. Pomimo że sam proces proektowania w minimalnym stopniu oddziałue na środowisko, to szacue się, iż ok. 80% wszystkich oddziaływań środowiskowych związanych z wyrobem zostae określonych właśnie w fazie proektowania (rys. ). W momencie zakończenia etapu przygotowania wyrobu do produkci są niewielkie możliwości zmian w celu zwiększenia efektywności procesu produkcynego i zminimalizowania ego negatywnego wpływu na środowisko [7]. Rys.. Wykres przedstawiaący koszt oraz wpływ wyrobu na środowisko w kolenych fazach ego życia [7] Fig.. Diagram presenting the comparison of cost and product environmental impact during successive product life cycle stages.. Aspekty recyklingu Na rysunku przedstawiono główne aspekty recyclingu z uwzględnieniem trzech podstawowych filarów techniczno-konstrukcynych produktu: (a) ogólne struktury (np. obudowa, elementy konstrukci, części), (b) techniki łączenia części i elementów, (c) surowców i materiałów. Filarom tym przyporządkowane są odpowiednie poziomy konstrukcyne: () poziom ogólny (koncepcyny), () specyfikaca produktu, (3) specyfikaca części i komponentów, (4) specyfikaca materiałów.

8 8 E. Dostatni, A. Karwasz Rys.. Główne aspekty recyklingu i konstrukci produktu [] Fig.. The main aspects of recycling and product design [] Analiza aspektów recyklingu w odniesieniu do konkretnego produktu otwiera możliwości daleko idące ego oceny i optymalizaci. W tablicy przedstawiono wybrane przykłady. Tablica Analiza aspektów recyklingu produktu, ego ocena i optymalizaca [6] Recycling criterions analysis with respect to product assessment and optimization [6] Techniczne kryteria recyklingu Dostęp do komponentów lub części Identyfikaca komponentów i części, dokumentaci Ocena bezpośredni, łatwy dostęp pośredni, utrudniony dostęp trudny dostęp lub ego brak ednoznaczna, łatwa identyfikaca dokumentaci słaba widoczność oznakowania, niepełna dokumentaca brak oznakowania i dokumentaci Optymalizaca optymalizaca zbędna sprawdzić możliwości uproszczenia rozwiązań konstrukcynych: modularna budowa, konstrukcyna niezależność koleności demontowania, redukca liczby części, standaryzaca daleko idące uproszczenia konstrukcyne (. w.) optymalizaca zbędna poprawa dokumentaci i (lub) metody oznakowania: widoczność, standaryzaca, trwałość Wykonanie dokumentaci demontażowe i oznakowanie części (. w.)

9 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 9 Tablica cd. Czas demontażu (z uwzględnieniem specyfiki produktu) krótki stosunkowo długi bardzo długi ekonomiczna nierentowność demontażu optymalizaca zbędna sprawdzić możliwości zastosowania modularne budowy, redukci części, optymalizaci technik łączenia, ułatwienia dostępu do punktów łączeniowych zmiany (uproszczenia) konstrukcyne, modularna budowa, redukca części, standaryzaca i uednolicenie technik łączenia części łatwo demontowalne, bez konieczności ich niszczenia, zastosowanie ednolitych technik i narzędzi optymalizaca zbędna; sprawdzić możliwość maszynowego demontażu Techniki łączenia i ich różnorodność demontaż niszczący części lub wymagaący użycia niestandardowych narzędzi techniki łączenia nieniszczące komponentów przy demontażu; standardowe narzędzia demontażu demontaż trudny, niszczący części, różne typy łączeń redukca typów łączeń, daleko idące ulepszenia technik łączeniowych (. w.) Możliwość odzysku surowców (materiałów) Materiały (komponenty, części) niebezpieczne produkt recyclingu o niezmienionych właściwościach produkt o gorszych właściwościach (w porównaniu z materiałem pierwotnym) odzysk nie est możliwy odpady brak stosowane, łatwe do demontażu (separaci) separaca i demontaż stosowanych materiałów niemożliwy łub bardzo trudny brak optymalizaca zbędna sprawdzić możliwości zastosowania materiałów o lepszych właściwościach recyklingowych lub możliwość redukci różnorodności materiałów zmiana surowca, zastosowanie materiałów kompatybilnych optymalizaca zbędna sprawdzić możliwości zastąpienia (eliminaci), zapewnić odpowiednie oznakowanie sprawdzić możliwość zastąpienia stosowanych materiałów lub oznakowanie, ułatwić separacę (ulepszenia konstrukcyne, łączenia, modularna budowa ) zmiany konstrukcyne umożliwiaące zastosowanie recyklatów

10 0 E. Dostatni, A. Karwasz Należy ednak pamiętać, że uniwersalne i wyczerpuące przedstawienie wszystkich sposobów optymalizaci właściwości prorecyklingowych wyrobów nie est możliwe ze względu na ich dużą różnorodność i daleko idącą indywidualność rozwiązań technicznych. Przytoczone przykłady ukazuą edynie możliwe kierunki działań. Przed proektantem stoi zadanie ustalenia strategii postępowania w odniesieniu do danego przypadku. 3. SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Produkca sprzętu elektronicznego est głównym składnikiem gospodarki europeskie, a małe i średnie przedsiębiorstwa w tym sektorze stanowią wyróżniaące się źródło innowaci i pomysłów na nowe wyroby, niestety wiąże się to ednak z pewnymi problemami środowiskowymi. Na przykład, sprzęt do zastosowań domowych i biurowych pobiera więce niż 5% finalnego zużycia energii, a sprzęt oświetleniowy 7% pozostałe części energii, przy czym znaczna e ilość est tracona na wytworzenie ciepła, a nie światła [8]. Urządzenia elektroniczne stały się nieodłącznym elementem rozwou współczesne cywilizaci. Po pewnym czasie posiadane sprzęty, mimo iż niektóre z nich są eszcze sprawne, są wyrzucane do śmieci, a stamtąd trafiaą na wysypiska. Choć wyeksploatowany bądź złomowany sprzęt elektroniczny stanowi tylko pewną część ogólne masy odpadów, to ze względu na swą specyfikę (zawiera metale ciężkie, chlorowcopochodne, tworzywa sztuczne) est odpadem uciążliwym dla środowiska. Ze względu na zaawansowaną technologię produkci materiały wieloskładnikowe są trudne do recyklingu. W załączniku do ustawy z dnia 9 lipca 005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dokonano podziału sprzętu na grupy ze względu na ego rodza (tabl. ) [0]. Jak wynika z analizy danych, w 007 roku na terytorium Polski wprowadzono łącznie kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nawiększą masę sprzętu kg wprowadzono w grupie, czyli wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego (49,7 % łączne masy; tablica 3, rys. 3) [8]. Osiągnięty poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w 007 roku wyniósł 4,88%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych,85%, natomiast z innych źródeł niż gospodarstwa domowe 3,03%. W przeliczeniu na ednego mieszkańca zebrano 0,7 kg zużytego sprzętu (przymuąc liczbę ludności w 007 roku 38 6 tys. osób źródło GUS).

11 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD Tablica Podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze względu na ego rodza [0] Electric and electronic equipment classification [0] Nr grupy Rodzae sprzętu elektrycznego i elektronicznego Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 3 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyny 4 Sprzęt audiowizualny 5 Sprzęt oświetleniowy 6 Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyątkiem wielkogabarytowych, staconarnych narzędzi przemysłowych 7 Zabawki, sprzęt rekreacyny i sportowy Przyrządy medyczne z wyątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych 8 produktów 9 Przyrządy do nadzoru i kontroli 0 Automaty do wydawania Tablica 3 Całkowita masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w 007 roku z podziałem na grupy [8] Total mass of electric and electronic equipment took in market in Poland in 007 [8] Nr grupy Rodzae sprzętu elektrycznego i elektronicznego Całkowita masa [kg] Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego ,3 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego ,69 3 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyny ,48 4 Sprzęt audiowizualny ,89 5 Sprzęt oświetleniowy ,60 6 Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyątkiem wielkogabarytowych, staconarnych narzędzi przemysłowych ,0 7 Zabawki, sprzęt rekreacyny i sportowy ,44 8 Przyrządy medyczne z wyątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów 8 66,0 9 Przyrządy do nadzoru i kontroli ,3 0 Automaty do wydawania ,69

12 E. Dostatni, A. Karwasz Rys. 3. Procentowy udział całkowite masy wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w 007 roku z podziałem na grupy [8] Fig. 3. Percentage participation of electric and electronic equipment mass in Poland in 007 in various groups [8] Powyższe dane stały się podstawą wyboru wyrobów do analizy. Wyrobami tymi są urządzenia gospodarstwa domowego, powszechnie nazywane AGD. Wśród materiałów konstrukcynych stosowanych do ich produkci dużą grupę stanowią tworzywa sztuczne. 4. TWORZYWA SZTUCZNE WYKORZYSTYWANE W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM I ELEKTRYCZNYM W celu planowanego odzyskania surowców zawartych w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym konieczne est poznanie struktury materiałów konstrukcynych wykorzystywanych w tego typu urządzeniach. Ilość i struktura materiałów zależą głównie od rodzau urządzenia, naczęście ednak są to tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno i papier. Strukturę materiałów konstrukcynych w urządzeniach gospodarstwa domowego można przedstawić na przykładzie zmywarki do naczyń (rys. 4). Udział tworzyw sztucznych w tym wyrobie w stosunku do całości wynosi 4,6%. Nie est to aż tak dużo, gdyż może on wynosić 7 70% masy, średnio est to poniże 40% masy. Jednakże 4,6% stanowi większość w stosunku do innych materiałów [9].

13 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 3 Rys. 4. Udział różnych materiałów konstrukcynych w zmywarce do naczyń [9] Fig. 4. Constructional material contribution in washer [9] W przemyśle wyrobów AGD w kraach Europy Zachodnie zużywa się ok. 0% masy wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych, pod względem zużycia wyprzedza go edynie sektor opakowań (rys. 5). W odróżnieniu ednak od branży opakowań nie ma w nim ednego, dominuącego typu tworzywa, a tzw. standardowe tworzywa sztuczne są stosowane tylko w ograniczonym zakresie. Przeważaą droższe tworzywa techniczne nazywane nowoczesnymi tworzywami. Są to tworzywa sztuczne charakteryzuące się bardzo dobrymi własnościami ślizgowymi, wysoką odpornością na ścieranie, wysoką temperaturą użytkową oraz dużą wytrzymałością mechaniczną []. Ocenia się, że ogólnie w przemyśle elektrotechnicznym stosue się obecnie ok. 80 różnych rodzaów tworzyw sztucznych. Cechą charakterystyczną est również duży udział tworzyw zawieraących środki uniemożliwiaące palenie (blisko 3% tworzyw konstrukcynych) [9]. Rys. 5. Zużycie tworzyw w poszczególnych sektorach w 005 roku [9] Fig. 5. Plastics use in particular sectors in 005 [9]

14 4 E. Dostatni, A. Karwasz Wśród oferowanego na rynku oprogramowania inżynierskiego istniee niewiele systemów wspomagaących proekologiczne proektowanie. Większość z nich pozwala na wyznaczenie optymalne ścieżki demontażu, kosztów i poziomu recyklingu na podstawie informaci o uż istnieącym wyrobie. Pewną grupę stanowią programy przeznaczone dla konkretne gałęzi przemysłu (np. samochodowego), których zastosowanie est ograniczone tylko do dane grupy wyrobów. Inne z kolei są za mało funkconalne, gdyż zawężaą możliwości, ak np. Sustainable Materials Assistant, tylko do doboru materiałów bądź nie uwzględniaą norm i prawodawstwa. Niektóre systemy nie maą interfesu opracowanego w ęzyku polskim. Z tego powodu opracowano aplikacę wspomagaącą pracę proektanta przy podemowaniu decyzi i ułatwiaącą korzystanie z wiedzy zawarte w bazie wiedzy []. Prezentowana poniże aplikaca wspomagaąca dobór materiałów i połączeń w proekologicznym proektowaniu wyrobów AGD stanowi edno z możliwych rozwiązań, które może być pomocne proektantowi przy proektowaniu wyrobów z uwzględnieniem ich recyklingu. 5. PROJEKT APLIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ DOBÓR MATERIAŁÓW I POŁĄCZEŃ W PROEKOLOGICZNYM PROJEKTOWANIU WYROBÓW AGD 5.. Wymagania funkconalne zdefiniowane dla aplikaci Wymagania funkconalne systemu wspomagaącego dobór materiałów i połączeń w proekologicznym proektowaniu wyrobów gospodarstwa domowego zostały zdefiniowane następuąco: Ewidenca danych o materiałach est to funkca, która umożliwia dodawanie, usuwanie i edycę wszystkich danych i informaci na temat materiałów konstrukcynych, akimi są tworzywa sztuczne. Ewidenca danych o technikach łączenia materiałów funkca umożliwiaąca dodawanie, usuwanie i edycę danych o możliwych do zastosowania technikach łączenia tworzyw sztucznych. Ewidenca danych o narzędziach funkca umożliwiaąca dodawanie, usuwanie i edycę danych o narzędziach stosowanych do demontażu połączeń. Ewidenca danych o stawkach sprzedaży (skupu) est to funkca, która umożliwia firmie recyklingowe dodawanie, usuwanie i edycę wszystkich danych o stawkach sprzedaży (skupu) materiałów do (przez) firm (-y) recyklingowych (-e), o ich rodzau, masie i właściwościach. Dobór materiałów pod kątem ich późnieszego recyklingu funkca, która pozwala dobrać materiały do wykonania części wyrobu, aby poziom ego recyklingu był ak nawyższy przy ak naniższych kosztach.

15 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 5 Dobór połączeń pod kątem ich późnieszego demontażu funkca umożliwiaąca dobór połączeń, których czas i koszty demontażu są ak naniższe. Przy doborze połączenia powinien być również uwzględniony stopień kompatybilności łączonych materiałów. Przyporządkowanie narzędzi do demontażu funkca pozwalaąca na dobór narzędzi potrzebnych do demontażu danego połączenia. Szacowanie kosztów demontażu funkca umożliwiaąca oszacowanie kosztów demontażu wyrobu. Szacowanie kosztów recyklingu funkca umożliwiaąca oszacowanie kosztów recyklingu materiałów, z których będą wykonane części wyrobu. Obliczanie poziomu recyklingu funkca, która umożliwia obliczenie poziomu recyklingu wyrobu. Raporty funkca, dzięki które można utworzyć, zapisać i wydrukować raport będący zbiorczym zestawieniem wszystkich istotnych, wprowadzonych i obliczonych danych na temat wyrobu. 5.. Algorytm działania aplikaci Celem działania algorytmu est dobór elementów wyrobu z takich tworzyw sztucznych i tak połączonych, aby koszty ich recyklingu i demontażu były ak naniższe przy zachowaniu ak nawyższego (założonego) poziomu recyklingu (patrz równanie ). Algorytm działania aplikaci est przedstawiony w formie opisowe ze względu na ego bardzo rozbudowaną postać graficzną. Krok zainicowanie algorytmu przez określenie pożądanego poziomu recyklingu. Krok wybór materiału pierwsze części wchodzące w skład proektowanego wyrobu lub zespołu (istnieą alternatywne procedury postępowania: wybór materiału zdefiniowanego uprzednio w bazie materiałów przez wskazanie ego symbolu lub właściwości, akie powinien on spełniać). Krok 3 wybór materiału kolene części (również w tym przypadku istnieą dwie procedury postępowania opisane w kroku ). Krok 4 ustalenie stopnia kompatybilności pod względem przetwórstwa wybranych materiałów. Ma to wpływ na recykling materiałów, ponieważ pozwala stwierdzić, czy mogą być one poddawane recyklingowi razem, czy muszą być odzyskiwane osobno. Wyróżniamy trzy stopnie kompatybilności materiałów: Materiały kompatybilne mogą być one poddane recyklingowi bez konieczności ich wcześnieszego rozłączania. Recyklat powstały w wyniku tego procesu charakteryzue się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi i może być ponownie wykorzystany w przetwórstwie. Należy ednak pamiętać, że dodatki substanci kleących, żywic i silikonów w tworzywach poddawanych recyklingowi znacznie pogarszaą właściwości recyklatu.

16 6 E. Dostatni, A. Karwasz Materiały o ograniczone kompatybilności w wyniku recyklingu tracą w znacznym stopniu swoe właściwości. Mogą być one ponownie wykorzystane pod warunkiem dodania do nich w procesie recyklingu dodatkowego składnika, tzw. kompatybilizatora. Składnik ten poprawia właściwości powstałego recyklatu i umożliwia ego ponowne wykorzystanie. Uzyskane w ten sposób tworzywo charakteryzue się nieco gorszymi właściwościami w porównaniu z tworzywami wyściowymi, ednakże nadal może być wykorzystywane w przetwórstwie. Brak kompatybilizatora sprawia, że uzyskane tworzywo nie przedstawia zbyt duże wartości użytkowe ze względu na swoe właściwości fizyczne (np. mała wytrzymałość mechaniczna i twardość). Materiały niekompatybilne recyklat powstały w wyniku procesu recyklingu takich materiałów nie przedstawia żadne wartości użytkowe, gdyż odznacza się bardzo słabymi właściwościami fizykochemicznymi. Materiały niekompatybilne, połączone w sposób nierozłączny, należy poddać edynie recyklingowi termicznemu bądź składowaniu. Gdy choć eden z użytych materiałów est materiałem szkodliwym i został połączony nierozłącznie, cały zespół stae się niekompatybilny [5]. Nalepszym rozwiązaniem ze względu na recykling est dobór materiałów kompatybilnych, aczkolwiek ostateczna decyza należy do proektanta (użytkownika systemu), który może wybrać materiały kompatybilne, o ograniczone kompatybilności lub niekompatybilne. Krok 5 Dobór sposobu łączenia części. Krok 6 Ustalenie dominuące w wyrobie techniki łączenia. Ma to wpływ na koszty demontażu wyrobu. Gdy est to pierwsze połączenie zastosowane w wyrobie, krok ten się pomia. Przy doborze połączenia uwzględnia się stopień kompatybilności łączonych materiałów. Rodza połączenia materiałów kompatybilnych nie ma aż tak dużego znaczenia ak w przypadku materiałów o ograniczone kompatybilności bądź niekompatybilnych. Wówczas nalepszym rozwiązaniem est użycie połączenia rozłącznego, dzięki czemu można rozdzielić materiały i osobno poddać e procesowi recyklingu. Krok 7 Przydzielenie narzędzi potrzebnych do demontażu połączenia. Wskazanie narzędzi ma edynie charakter informacyny oraz pośredni wpływ na koszty demontażu. Krok 8 Obliczenie kosztów. Gdy koszty te są zbyt wysokie (nie do zaakceptowania), następue powrót do kroku doboru sposobu łączenia części (krok 5), a połączenie uznane za zbyt kosztowne zostae wyróżnione. W sytuaci odwrotne następue przeście do kroku 9. Krok 9 Obliczenie kosztu recyklingu wybranych materiałów. Podobnie ak w przypadku kosztów demontażu, w przypadku niezaakceptowania wysokości kosztów następue powrót do kroku wyboru materiału kolene części (krok 3) oraz wyróżnienie materiału, który est nieakceptowalny z powodu zbyt wysokich kosztów recyklingu.

17 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 7 Krok 0 Obliczenie całkowitego kosztu recyklingu wyrobu. Całkowity koszt recyklingu wyrobu est różnicą kosztów lub zysków z recyklingu i kosztów demontażu. Wartość uemna oznacza stratę (przedsiębiorstwo musi dopłacić), natomiast dodatnia oznacza zysk. Krok Obliczenie poziomu recyklingu. Poziom recyklingu ukazue, aka część proektowanego wyrobu bądź zespołu została poddana procesowi recyklingu w stosunku do masy całego wyrobu: n MASA_ MATERIAŁAT _ ZRECYKLOWANYCH i = POZIOM _ RECYKLINGU = 00% () CAŁAŁKOWI_ MASA_ WYROBU Na podstawie zgromadzonych informaci za pomocą aplikaci automatycznie można wyliczyć poziom recyklingu wyrobu. Ponadto dzięki zestawieniu części oraz ich mas poddawanych recyklingowi (generuących zysk) i utylizaci bądź składowaniu (generuących stratę) proektant ma bezpośredni wgląd w skutki swoich decyzi i może dokonać korekty w celu osiągnięcia założonego poziomu recyklingu. W przypadku braku akceptaci dla zbyt niskiego poziomu recyklingu następue powrót do kroku wyboru materiału kolene części (krok 3). Krok Dodanie kolene części. W przypadku akceptaci następue przeście do kroku 3 (wybór części bazowe), a przeciwnym razie powrót do kroku 4 (zakończenie działania algorytmu raport). Krok 3 Wybór części bazowe. Po wybraniu części bazowe, do które będzie dołączana kolena część, następue przeście do kroku 3 (wyboru materiału kolene części), tworzące pętlę algorytmu. Krok 4 Zakończenie działania algorytmu raport. Raport est zbiorczym zestawieniem danych zgromadzonych w kolenych krokach algorytmu Aplikaca wspomagaąca proektowanie z uwzględnieniem recyklingu Aplikaca została utworzona za pomocą Microsoft Visual C W e proektowaniu wykorzystano zestaw przenośnych bibliotek programistycznych Qt w wersi 4.4 firmy Trolltech na licenci GPL. Microsoft Visual C++ w wydaniu Express Edition to bezpłatne, stosunkowo łatwe w obsłudze narzędzie programistyczne, służące do tworzenia bibliotek, klas, aplikaci konsolowych i okienkowych (Windows Forms) w ęzyku programowania C++, który est ęzykiem ogólnego przeznaczenia. Utworzono również bazy danych: materiałów użytkownik ma możliwość przeglądu danych na temat materiałów dostępnych w bazie (właściwości, szkodliwość) oraz stopnia ich kompaty-

18 8 E. Dostatni, A. Karwasz bilności z pozostałymi, a także możliwość dodania nowego lub usunięcia uż istnieącego materiału; materiały są posegregowane alfabetycznie według nazwy; połączeń podobnie ak w bazie materiałów użytkownik ma dostęp do danych o rodzaach wszystkich zdefiniowanych połączeń z możliwością dodania nowego lub usunięcia uż istnieącego; połączenia są posegregowane według rodzau, typu oraz podtypu; narzędzi zawiera spis wszystkich narzędzi, również z możliwością dodawania i usuwania; narzędzia są posegregowane alfabetycznie według nazwy; stawek sprzedaży (skupu) materiałów do (przez) firm (-y) recyklingowych (-e) są gromadzone dane o firmach i materiałach, których recyklingiem zamuą się dane firmy, wraz z czynnikami wpływaącymi na cenę; est to również proste narzędzie do obliczania stawek sprzedaży lub skupu, niezbędnych do oszacowania kosztów recyklingu materiałów. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy ekran, za pomocą którego użytkownik może dokonywać wyboru materiału i uzyskać informace na temat ego kompatybilności z innymi zastosowanymi w wyrobie materiałami. Wyboru połączenia, które ma być zastosowane w wyrobie, użytkownik dokonue za pomocą ekranu przedstawionego na rysunku 7. Aplikaca podpowiada wybór odpowiedniego materiału, nabardzie kompatybilnego z wcześnie wybranym, oraz połączenia, które będzie nabardzie odpowiednie do późnieszego ewentualnego recyklingu wyrobu. Aplikaca umożliwia użytkownikowi wybór połączenia według poniższych kryteriów: preferowanie połączenia ze względu na ednolitość połączeń niedostępne w przypadku, gdy est to pierwsze połączenie występuące w wyrobie, preferowanie połączenia ze względu na recykling, preferowanie połączenia ze względu na ednolitość połączeń i recykling (iloczyn logiczny dwóch poprzednich). Obliczanie kosztów demontażu w systemie możliwe est na dwa sposoby: koszt demontażu ręcznego użytkownik uzupełnia edynie dwie kolumny: czas demontażu i stawkę godzinową pracownika; koszt wyliczany est ako iloczyn tych dwóch wielkości; przedstawiona est całkowita suma kosztów demontażu poszczególnych połączeń; koszt demontażu mechanicznego/automatycznego użytkownik uzupełnia czynniki maące wpływ na ego wysokość oraz odpowiednie kwoty; ak poprzednio, przedstawiona est całkowita suma kosztów. Aplikaca umożliwia również obliczanie kosztów i poziomu recyklingu. Po wyborze materiałów, rodzaów połączeń i narzędzi do demontażu aplikaca umożliwia wygenerowanie podsumowania (rys. 8).

19 Dobór materiałów i połączeń proektowanych wyrobów AGD 9 Rys. 6. Okno wyboru materiału pierwsze definiowane części Fig. 6. Window of material choice of first defined part Rys. 7. Okno wyboru rodzau połączenia zdefiniowanych części Fig. 7. Junctions choice window

20 0 E. Dostatni, A. Karwasz Rys. 8. Okno podsumowania Fig. 8. Summary window Działanie aplikaci zostae zakończone wydrukiem raportu zawieraącego zbiorcze zestawienie wszystkich istotnych, wprowadzonych i obliczonych dotychczas danych, będących konsekwencą kolenych omówionych kroków postępowania i podemowanych decyzi. Raport można zapisać w postaci pliku o rozszerzeniu *.html, który est obsługiwany m.in. w przeglądarkach internetowych, co również pozwala na ego wydruk. 6. PODSUMOWANIE Utworzona aplikaca może być wykorzystywana w pracy proektanta ako uzupełnienie systemu CAD, poszerzaące ego działanie o aspekty związane z recyklingiem wyrobu oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska. Koszty demontażu mechanicznego i automatycznego zostały potraktowane w sposób ogólny, ponieważ obecnie nie istniee tak elastyczna i uniwersalna linia demontażu, która pozwoliłaby na demontaż dowolnego wyrobu. Założenie natomiast, że mamy do dyspozyci edną, konkretną linię demontażu, znacznie ograniczyłoby możliwości aplikaci. Po przeanalizowaniu kosztów demontażu dla tego samego wyrobu można e obliczyć zarówno z uwzględnieniem demontażu ręcznego, ak i mechanicznego/automatycznego. Zrobiono tak z uwagi na fakt, że wyrób może być wstępnie demontowany ręcznie w celu wydzielenia podzespołów, które następnie będą zdemontowane na linii mechaniczne lub automatyczne. Takie rozwiązanie wynikać może z potrzeby obniżenia kosztów demontażu bądź z braku linii demontażowe, pozwalaące na demontaż całego wyrobu. Wpłynęło to na zwiększenie funkconalności aplikaci, gdyż poszerzyło zakres możliwości e stosowania. Pomimo pewnych ograniczeń związanych z funkconalnością aplikaci może być ona pomocnym narzędziem w pracy proektanta, zwracaącym ego uwagę na aspekty ochrony środowiska, oraz źródłem wiedzy na ten temat. Ponadto, może stanowić podstawę do rozwou bardzie zaawansowanego systemu z rozbudowaną bazą materiałów, połączeń i narzędzi.

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD Ewa DOSTATNI Streszczenie: W artykule przedstawiono aplikacje wspomagającą dobór materiałów oraz połączeń wykorzystywanych przy

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 31 Adam CZABAN *, Andrzej MISZCZAK * TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH TOPOGRAPHY OF ROLLING BEARINGS COOPERATING

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

The Measurement and Analysis of Titanium Surface Roughness, created by Abrasive Waterjet and CO 2 Laser Beam Cutting

The Measurement and Analysis of Titanium Surface Roughness, created by Abrasive Waterjet and CO 2 Laser Beam Cutting PAK vol. 57, nr 6/2011 615 Michal ZELEŇÁK 1, Jan VALĺČEK 1, Marta HARNIČÁROVÁ 2, Sergej HLOCH 2, Petr HLAVÁČEK 1 1 INSTITUTE OF PHYSICS, FACULTY OF MINING AND GEOLOGY VŠB-TU OSTRAVA, Czech Republic 2 FACULTY

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 JÓZEF BORKOWSKI *, MARZENA BENKOWSKA * * WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

MULTI CRITERIA EVALUATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK DESIGNS

MULTI CRITERIA EVALUATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK DESIGNS STUDIA INFORMATICA 2015 Volume 36 Number 2 (120) Remigiusz OLEJNIK West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Computer Science and Information Technology MULTI CRITERIA EVALUATION OF

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych stałych odpadów komunalnych w Polsce

Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych stałych odpadów komunalnych w Polsce Archives of Waste Management and Environmental Protection Archiwum Gospodarki Odpadami http://ago.helion.pl ISSN 1733-4381, Vol. 9 (2008), p-81-88 Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Kazimierz Borkowski Fundacja PlasticsEurope Polska Warszawa, 8.12.2016 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Prowadzi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve:

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve: 1. Introduction The paper shows estimated data of three ICT indexes available from GUS. I used two types of functions: the classical logistic sigmoidal curve q(t) = a / (1 + b exp(-c t)), and the Gompertz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go Dr inż. Janusz Sitek Instytut Tele- i Radiotechniczny e-mail: janusz.sitek@itr.org.pl Poznań,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg 4/ Archives of Foundry, Year 006, Volume 6, Archiwum Odlewnictwa, Rok 006, Rocznik 6, Nr PAN Katowice PL ISSN 64-508 WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na B 4 O 7 I NaNO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztof KRAWIEC. Rozprawa doktorska. Streszczenie

Mgr inż. Krzysztof KRAWIEC. Rozprawa doktorska. Streszczenie Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej Mgr

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1648 Stanisław SZWEDA STJB Gottingen 217 808 00X IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Joanna Rut, Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf Zakład Techniki Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH W TRANSPORCIE

ANALIZA CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH W TRANSPORCIE Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI ANALIZA CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH W TRANSPORCIE Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy cyklu życia obiektów technicznych, koncentrując się

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE Łukasz AMANOWICZ *, Janusz WOJTKOWIAK * Ground earth-to-air multi-pipe heat exchanger, flow rate non-uniformity, thermal performance AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) (12 pt) Henryk Bąkowski 1, Zbigniew Stanik 2 (12 pt) THE TEST OF THE COOLING FLUID WEAR USED IN MOTOR VEHICLES (12 pt) 1. Introduction Cooling

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS

PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS Wojciech Labuda Gdynia Maritime University PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS One of the greatest problems of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo