Opis procedur księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis procedur księgowych"

Transkrypt

1 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków Dyrektor Wydziału Finansów i Rachunkowości Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Imię i nazwisko Joanna Kaczorowska Beata Żarczyńska Ewa Król 1

2 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 2/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania Przedmiot Przedmiotem instrukcji jest opis procedur księgowych stosowanych do ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją RPO WD przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego(UMWD) jako Instytucję Zarządzającą (IZ RPO WD), w tym wdrażanie Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna oraz jako Beneficjenta. 2. Zakres Instrukcja obejmuje swoim zakresem pracowników DF zajmujących się obsługą księgową RPO WD , w tym odpowiednio właściwych pracowników DF-W, DF-Z oraz pracowników DU-K oraz innych Beneficjentów w UMWD realizujących zadania w ramach RPO WD Odpowiedzialność Odpowiednio jak w pkt. 4 Opis postępowania. 4. Opis postępowania R1. Polityka rachunkowości - opis procedur księgowych w IZ RPO WD 1) Ewidencja księgowa operacji gospodarczych realizowanych przez IZ RPO WD prowadzona jest w DF-W. 2) Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) Ustawy o rachunkowości, b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 2

3 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 3/17 d) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. e) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. f) Ustawy o finansach publicznych. 3) Szczegółowe procedury księgowe dla operacji gospodarczych w ramach RPO WD określa dokumentacja opisująca politykę rachunkowości obowiązująca w UMWD. 4) Katalog dokumentów finansowo-księgowych występujących w UMWD obowiązujący również w zakresie realizacji operacji gospodarczych w ramach RPO WD oraz procedura ich obiegu określone zostały w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD. 5) Dowody księgowe dokumentujące operacje gospodarcze w ramach RPO WD ewidencjonowane są w odrębnych rejestrach księgowych utworzonych wg rodzajów dowodów księgowych. Słownik symboli rejestrów księgowych znajduje się w systemie finansowo-księgowym i uzupełniany jest na bieżąco. 6) Dla operacji gospodarczych dokonywanych przez UMWD (jednostka budżetowa) w ramach RPO WD zostały ustalone kody księgowe pozwalające na wyodrębnienie w księgach rachunkowych Urzędu operacji gospodarczych odnoszących się do zadań realizowanych w ramach RPO WD w następujący sposób: a) dla kont księgowych typu budżetowego ustala się kod - zadanie budżetowe stanowiące element dekretu uzupełniającego do konta syntetycznego, wydzielone odrębnie dla danego projektu realizowanego w ramach RPO WD Zadanie budżetowe określone jest jako ciąg symboli znakowych i numerowych, które pozwalają na identyfikację danej operacji gospodarczej do: klasyfikacji budżetowej, w jakiej realizowany jest wydatek, programu RPO WD , osi priorytetowej/priorytetu inwestycyjnego, źródła finansowania projektu w ramach programu RPO WD (nazwa funduszu pomocowego), projektu w ramach programu RPO WD b) do 3-cyfrowej syntetyki kont zespołu 1, innego typu niż budżetowe oraz kont pozabilansowych dodany został kod znakowy ER - skrót nazwy programu oznaczający realizację operacji w ramach RPO WD

4 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 4/17 c) konta syntetyczne rozwinięte są o analitykę określoną dla uzyskania odrębnej ewidencji grupy operacji gospodarczych realizowanych w ramach RPO WD , zgodnie z treścią ekonomiczną kont. d) na kontach rozrachunkowych zespołu 2, następuje identyfikacja podmiotów uczestniczących w realizacji projektu w ramach RPO WD , e) ponadto przy kontach syntetycznych został użyty kod księgowy U dla potrzeb ewidencji np. nabytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7) Dokumentacja będzie podlegać archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną) oraz obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami IZ RPO WD. 8) W przypadkach, które nie zostały uregulowane w niniejszej instrukcji należy stosować dokumentację opisującą politykę rachunkowości w UMWD. 9) W przypadku nieobecności osób na stanowiskach kierowniczych ich zadania przewidziane procedurą wykonują osoby zgodnie z planem/ścieżką zastępstw. 10) W ramach niniejszej procedury korespondencja wewnętrzna pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ RPO WD może odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wyłącznie przy użyciu służbowych adresów . 11) Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o Dyrektorze Departamentu/Wydziału, należy przez to rozumieć również Zastępcę Dyrektora Departamentu/Wydziału. Wykaz ksiąg rachunkowych Na księgi rachunkowe składają się: 1) Dziennik. 2) Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna). 3) Konta księgi pomocniczej (ewidencja analityczna, specyfikacja sald dekretów uzupełniających typu rozrachunkowego, budżetoworozrachunkowego, budżetowego), w tym wykaz składników majątku rzeczowego (inwentarz). 4) Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz obrotów i sald kont księgi pomocniczej. 4

5 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 5/17 5) Raport obroty i salda kont analitycznych - skutki dekretacji dla dekretów uzupełniających budżetowych, zestawienie zaległości wymagalnych. Zakładowy Plan Kont obowiązujący w zakresie ewidencji operacji gospodarczych realizowanych przez Urząd jako beneficjenta RPO WD oraz w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna. Wykaz kont księgowych dla UMWD (Jednostki) 011U 013U 020U Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapisy na kontach odzwierciedlają wartość początkową poszczególnych składników majątku trwałego. 101ER Kasa realizacja RPO WD ER Kasa walutowa realizacja RPO WD Konto służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie w złotych polskich. 130-W Rachunek bieżący jednostki - wydatki 130ER-W Rachunek bieżący - wydatki na realizację RPO WD Analityka do konta prowadzona jest według rachunków bankowych. Na koncie ewidencjonuje się środki pieniężne otrzymane na wydatki w ramach realizowanych zadań. Zapisy na koncie dokonywane są na podstawie wyciągu bankowego, w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów w księgach rachunkowych z saldem na wyciągu bankowym. 130ER-D Rachunek bieżący jednostki dochody realizacja RPO WD Na koncie ewidencjonuje się otrzymane środki z tytułu dochodów budżetowych objęte planem finansowym Urzędu. Księgowań dokonuje się równolegle jako zapis wtórny do wpływów dochodów budżetowych, które wpływają na rachunek bankowy budżetu. 5

6 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 6/17 141ER Środki pieniężne w drodze Konto służy do ewidencjonowania środków pieniężnych w drodze w szczególności wpłaty gotówki z kasy na rachunek bankowy, podjęcia środków pieniężnych z rachunku bankowego do kasy. 2 Konta rozrachunkowe zespołu 2 służące do ewidencji rozrachunków z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, Beneficjentami, rozrachunków publiczno-prawnych i innych. Na kontach rozrachunkowych następuje identyfikacja podmiotów biorących udział w realizacji projektów. 223N Rozliczenie wydatków budżetowych na realizację RPO WD WN Rozliczenie wydatków niewygasających na realizacje RPO WD Konto służy do ewidencji rozliczenia przekazanych środków na wydatki budżetowe zgodne z planem finansowym jednostki, wyróżnik WN oznacza rozliczenia środków niewygasających. 401 Zużycie materiałów i energii. 402 Usługi obce. 404 Wynagrodzenia. 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. 409 Pozostałe koszty rodzajowe. Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Kod w postaci zadania budżetowego będący elementem uzupełniającym dekretu pozwala na wyodrębnienie poniesionych kosztów w ramach projektu. 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych w tym otrzymane dotacje, refundacje w ramach realizowanych projektów. 750 Przychody finansowe. Na koncie ewidencjonuje się przychody finansowe w szczególności różnice kursowe oraz odsetki za zwłokę w spłacie należności. 751 Koszty finansowe. 6

7 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 7/17 Konto służy do ewidencji kosztów finansowych w szczególności ujemnych różnic kursowych, odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań. 760 Pozostałe przychody operacyjne. Konto służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w szczególności otrzymanych kar, odszkodowań, umorzonych i przedawnionych zobowiązań. 761 Pozostałe koszty operacyjne. Na koncie ewidencjonuje się koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki, w szczególności wypłacone kary, odszkodowania, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności. Kod w postaci zadania budżetowego będący elementem uzupełniającym dekretu pozwala na wyodrębnienie operacji na kontach zespołu 7 w ramach realizowanego projektu. 810ER Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Konta pozabilansowe 9225ER Rozrachunki z budżetami-ewidencja podatku VAT w ramach realizacji RPO WD Konto służy do ewidencji podatku VAT w ramach realizacji zadań RPO WD ER Płatności ze środków europejskich w ramach RPO WD Na koncie księgowane są płatności dokonane przez BGK ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministerstwa Finansów. Podstawą ujęcia operacji są wygenerowane z systemu płatności BGK on-line zestawienia zbiorcze zleceń płatności przekazane przez IZ RPO WD i IP RPO WD do BGK. 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 7

8 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 8/ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Podstawą ewidencji zaangażowania wydatków na kontach są zawarte przez Województwo Dolnośląskie umowy, dowody zastępcze w postaci zestawień opracowanych przez komórkę planowania i wykonania budżetu, zestawień otrzymanych z komórek merytorycznych, zestawień z wykonania planu wydatków na koniec okresu sprawozdawczego, wynikającego z ksiąg rachunkowych. Wykaz kont księgowych dla Województwa Dolnośląskiego (Organu) 133OW Rachunek budżetu - wydatki - realizacja RPO WD OD Rachunek budżetu - dochody-realizacja RPO WD Konta służą do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych budżetu. Zapisy na koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i są z nimi zgodne. 135O Rachunek środków na niewygasające wydatki. Na koncie ewidencjonuje się operacje pieniężne dokonywane na rachunku środków na niewygasające wydatki, zapisy dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i są z nimi zgodne. 140O Środki pieniężne w drodze. Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, operacje związane są z przeksięgowaniem środków między rachunkami JST. 222OR Rozliczenie dochodów budżetowych. Konto ma zastosowanie do rozliczania dochodów budżetowych realizowanych przez podległe jednostki budżetowe. 223OR Rozliczenie wydatków budżetowych. Na koncie ewidencjonuje się rozliczenia wydatków budżetowych, realizowanych przez podległe jednostki budżetowe. 225OR Rozliczenie niewygasających wydatków. Na koncie ewidencjonuje się rozliczenia z jednostkami z tytułu zrealizowanych przez te jednostki wydatków niewygasających. 8

9 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 9/17 240O 224O Pozostałe rozrachunki. Na koncie ewidencjonuje się rozrachunki i rozliczenia związane z realizacją budżetu nie ujęte na innych kontach zespołu 2. Rozrachunki budżetu. Konto ma zastosowowanie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących rozliczeń z innymi budżetami, ewidencja analityczna umożliwia ustalenie rozliczeń według poszczególnych budżetów. Wykaz kont księgowych dla UMWD (Jednostki jako IZ RPO WD) 130ER Rachunek bieżący jednostki realizacja RPO WD wydatki. Konto służy do ewidencji stanu bieżących środków oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki z tytułu wydatków budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie dokonywane są na podstawie wyciągu bankowego, w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów w księgach rachunkowych a saldem na wyciągu bankowym. Na koncie ewidencjonowane są również operacje o charakterze rozrachunkowym. 224ER Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich realizacja RPO WD Na koncie prowadzona jest ewidencja udzielonych, rozliczonych oraz zwróconych dotacji budżetowych w ramach Urzędu oraz dokonywanych przez BGK płatności środków europejskich z rachunku Ministerstwa Finansów na podstawie złożonych zleceń przez Urząd jako IZ RPO WD i IP RPO WD. 225ER Rozrachunki z budżetami w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, na koncie ujmuje się w szczególności rozliczenia związane z realizacją projektów realizowanych w ramach RPO WD ER Rozliczenia z budżetem środków europejskich realizacja RPO WD Konto służy do ewidencji operacji związanych z przekazaniem przez BGK płatności do Beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu środków europejskich. Ewidencja na koncie prowadzona jest na podstawie zestawienia informacji 9

10 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 10/17 o dokonanych płatnościach środków europejskich wygenerowanej z systemu BGK on-line. Na koncie ujmuje się również operacje dotyczące naliczenia należności z tytułu płatności europejskich na podstawie wydanych decyzji. 240ER Pozostałe rozrachunki w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji pozostałych operacji gospodarczych dotyczących należności oraz zobowiązań realizowanych projektów w ramach środków europejskich. 810ER Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Opis operacji na kontach księgowych w Jednostce i Organie. Szczegółowy opis operacji na kontach księgowych Jednostki i Organu zawarty jest w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD. R2. Opis rachunków bankowych Rachunki bankowe do obsługi projektów realizowanych przez UMWD w ramach RPO WD otwierane są w UMWD na podstawie wniosku komórki merytorycznej i prowadzone w banku w ramach umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizacja płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonywana jest na podstawie zleceń składanych przez IZ RPO WD w banku BGK bezpośrednio z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów na rachunek Beneficjenta wyodrębniony do realizacji projektu RPO WD Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację RPO WD wpływają na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. Obsługa rachunków z wyłączeniem zleceń płatności składanych do BGK prowadzona jest przez DF za pomocą systemu bankowości elektronicznej w ramach zawartej umowy na wykonanie obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie dyspozycji płatności dokonywane jest: 10

11 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 11/17 - na podstawie dyspozycji przekazania środków sporządzanej przez właściwą komórkę merytoryczną Urzędu zgodnie z odpowiednią procedurą, gdzie nastąpiła autoryzacja przekazania środków, - odpowiednio przez dwie osoby w dowolnym powiązaniu zgodnie z kartą wzorów podpisów, stanowiącą integralną część umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. R3. Zasady ewidencji księgowej Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD innych niż UMWD Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WD zobowiązani są do: 1) Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji gospodarczych w ramach projektu z podziałem analitycznym w zakresie: - rozrachunków - kosztów - przychodów - operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych - operacji gotówkowych - środków trwałych - innych operacji związanych z realizacją projektu. 2) Posiadania procedur ustalających zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji projektu. Ewidencja księgowa ma być sporządzana w sposób przejrzysty, rzetelny z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 5. Załączniki Brak. 11

12 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 12/17 Lp. Opis czynności Jednostka lub osoba odpowiedzial na (stanowisko pracy wykonujące czynność) Termin/czas wykonania czynności Dokument źródłowy (przychodzący/rozpoczynający bieg sprawy) Dokument wynikowy Dokument wtórny (wychodzący/kończący etap) Wpływ dokumentu do UMWD-komórka realizująca projekt/zadanie 1. Przyjęcie dokumentu (faktura zakupu, rachunek lub inny dokument o równoważnej wartości formalnej do faktury) przez komórkę merytoryczną, potwierdzone stemplem wpływu. Sprawdzenie pod względem merytorycznym zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Obiegu Dokumentów stanowiącą załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD Komórka merytoryczna Niezwłocznie Dokument z datą wpływu Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym 12

13 2. Opisanie dokumentu pod względem merytorycznym zawierającym w szczególności: opis operacji gospodarczej ze wskazaniem podstawy dokonania wydatku (umowa, porozumienie, zamówienie itp.), tryb zamówienia publicznego, klasyfikację budżetową, nazwę projektu/nazwę zadania, w przypadku płatności z wydatków niewygasających informację w tym zakresie, inne informacje jeśli wynikają z odrębnych procedur np. obowiązek sporządzania kosztorysu, źródła finansowania, informację w zakresie wydatków strukturalnych 3. Potwierdzenie dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym Komórka merytoryczna Dyrektor komórki merytorycznej lub osoba upoważniona do dokonania tej czynności 4. Zatwierdzenie do wypłaty Dysponent środków Instrukcja wykonawcza Strona / stron 13/17 Niezwłocznie Niezwłocznie Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym Dokument z opisem merytorycznym Dokument z opisem merytorycznym Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym z opisem merytorycznym i podpisem Dyrektora komórki merytorycznej lub osoby upoważnionej do dokonania tej czynności. Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 3 Dokument jak w punkcie 3 z podpisem dysponenta środków z adnotacją zatwierdzam do wypłaty (autoryzacja płatności 13

14 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 14/17 Wpływ dokumentu do DF-W oraz DU-K w zakresie realizowanych zadań 5. Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym polegające na wstępnej kontroli kompletności oraz formalnej i rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji gospodarczych działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 4 z datą wpływu do DF-W Dokument jak w punkcie 4 z datą wpływu do DF-W oraz informacja Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia., Podpis pracownika. Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Sprawdzenie pod względem rachunkowym w zakresie rachunków do umów zleceń, umów o dzieło DU-K Potwierdzenie przez pracownika sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym Potwierdzenie sprawdzenia dokumentu w zakresie nabywania składników majątku trwałego. Działu ds. Ewidencji Księgowej 14

15 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 15/17 Majątku w DF-W Wpływ do DF-Z oraz do DU-K w zakresie realizowanych zadań 6. Kontrola formalna w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym Urzędu oraz ujęcie w ewidencji zaangażowania środków Kontrola formalna w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym Urzędu dotyczących rachunków do umów zleceń oraz umów o dzieło, faktur w ramach szkoleń, kursów, studiów Potwierdzenie dokonania kontroli w wyżej wymienionym zakresie przez pracownika DF-Z DU-K Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 5. Dokument jak w punkcie 5 oraz informacja Klasyfikacja.. Nr zadania budżetowego Źródło finansowania.. Dysponent. Data Podpis pracownika. Wpływ dokumentu do DF-W 7 Zatwierdzenie wykonania dyspozycji zapłaty poprzez podpisanie dokumentu z adnotacją Zatwierdzam wykonanie dyspozycji Główny Księgowy Urzędu lub osoba upoważniona przez Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 6. Dokument jak w punkcie 6 oraz adnotacja Zatwierdzam wykonanie dyspozycji podpis Głównego Księgowego Urzędu lub osoby upoważnionej przez Głównego Księgowego Urzędu, data 15

16 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 16/17 Głównego Księgowego Urzędu 8 Dokonanie zapłaty Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Zgodnie z zapisami umowy Dokument jak w punkcie 7 zatwierdzenia Dokument jak w punkcie 7 oraz data dokonania zapłaty 9 Ujęcie sprawdzonego dokumentu (dowodu księgowego) w księgach rachunkowych UMWD Wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dokumentu w księgach (dekretacja) następuje w systemie finansowo-księgowym KSAT2000 Potwierdzeniem wykonania w/w czynności jest podpis pracownika obok numeru księgowego dowodu pod jakim Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Działu Księgowości i Sprawozdawc Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 8 Dokument jak w punkcie 8 z nadanym numerem księgowym dowodu z podpisem pracownika 16

17 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 17/17 jest identyfikowany w księgach rachunkowych zości Budżetowej w DF-W W zakresie ewidencji składników majątku trwałego Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Numer księgowy, pod którym ujęty jest składnik majątku trwałego oraz podpis pracownika 17

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/14 Burmistrza Sępopola z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie Zał. nr 1 do Zarz. Nr 290/13 Burmistrza Sępopola z dnia 18 września 2013 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości Załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2009 r. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Opis kont pozabilansowych

Opis kont pozabilansowych Opis kont pozabilansowych Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące: płatności ze środków europejskich, planów finansowych wydatków, zaangażowania poszczególnych rodzajów środków. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT PROJEKT REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIETRZYCHOWIE WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY SYNTETYKA

ZAKŁADOWY PLAN KONT PROJEKT REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIETRZYCHOWIE WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY SYNTETYKA Załącznik Nr 5 do Zakładowego Planu Kont ZAKŁADOWY PLAN KONT dotyczący wyodrębnionej ewidencji księgowej działań bieżących i inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Lipnik WOj. świętokrzyskie 27-540 lipnik ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku UNIA EUROPEJSKA ***** ROZWOJU REGIONALNEGO * * * ** Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo