Opis procedur księgowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis procedur księgowych"

Transkrypt

1 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków Dyrektor Wydziału Finansów i Rachunkowości Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Imię i nazwisko Joanna Kaczorowska Beata Żarczyńska Ewa Król 1

2 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 2/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania Przedmiot Przedmiotem instrukcji jest opis procedur księgowych stosowanych do ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją RPO WD przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego(UMWD) jako Instytucję Zarządzającą (IZ RPO WD), w tym wdrażanie Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna oraz jako Beneficjenta. 2. Zakres Instrukcja obejmuje swoim zakresem pracowników DF zajmujących się obsługą księgową RPO WD , w tym odpowiednio właściwych pracowników DF-W, DF-Z oraz pracowników DU-K oraz innych Beneficjentów w UMWD realizujących zadania w ramach RPO WD Odpowiedzialność Odpowiednio jak w pkt. 4 Opis postępowania. 4. Opis postępowania R1. Polityka rachunkowości - opis procedur księgowych w IZ RPO WD 1) Ewidencja księgowa operacji gospodarczych realizowanych przez IZ RPO WD prowadzona jest w DF-W. 2) Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) Ustawy o rachunkowości, b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 2

3 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 3/17 d) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. e) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. f) Ustawy o finansach publicznych. 3) Szczegółowe procedury księgowe dla operacji gospodarczych w ramach RPO WD określa dokumentacja opisująca politykę rachunkowości obowiązująca w UMWD. 4) Katalog dokumentów finansowo-księgowych występujących w UMWD obowiązujący również w zakresie realizacji operacji gospodarczych w ramach RPO WD oraz procedura ich obiegu określone zostały w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD. 5) Dowody księgowe dokumentujące operacje gospodarcze w ramach RPO WD ewidencjonowane są w odrębnych rejestrach księgowych utworzonych wg rodzajów dowodów księgowych. Słownik symboli rejestrów księgowych znajduje się w systemie finansowo-księgowym i uzupełniany jest na bieżąco. 6) Dla operacji gospodarczych dokonywanych przez UMWD (jednostka budżetowa) w ramach RPO WD zostały ustalone kody księgowe pozwalające na wyodrębnienie w księgach rachunkowych Urzędu operacji gospodarczych odnoszących się do zadań realizowanych w ramach RPO WD w następujący sposób: a) dla kont księgowych typu budżetowego ustala się kod - zadanie budżetowe stanowiące element dekretu uzupełniającego do konta syntetycznego, wydzielone odrębnie dla danego projektu realizowanego w ramach RPO WD Zadanie budżetowe określone jest jako ciąg symboli znakowych i numerowych, które pozwalają na identyfikację danej operacji gospodarczej do: klasyfikacji budżetowej, w jakiej realizowany jest wydatek, programu RPO WD , osi priorytetowej/priorytetu inwestycyjnego, źródła finansowania projektu w ramach programu RPO WD (nazwa funduszu pomocowego), projektu w ramach programu RPO WD b) do 3-cyfrowej syntetyki kont zespołu 1, innego typu niż budżetowe oraz kont pozabilansowych dodany został kod znakowy ER - skrót nazwy programu oznaczający realizację operacji w ramach RPO WD

4 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 4/17 c) konta syntetyczne rozwinięte są o analitykę określoną dla uzyskania odrębnej ewidencji grupy operacji gospodarczych realizowanych w ramach RPO WD , zgodnie z treścią ekonomiczną kont. d) na kontach rozrachunkowych zespołu 2, następuje identyfikacja podmiotów uczestniczących w realizacji projektu w ramach RPO WD , e) ponadto przy kontach syntetycznych został użyty kod księgowy U dla potrzeb ewidencji np. nabytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7) Dokumentacja będzie podlegać archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną) oraz obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami IZ RPO WD. 8) W przypadkach, które nie zostały uregulowane w niniejszej instrukcji należy stosować dokumentację opisującą politykę rachunkowości w UMWD. 9) W przypadku nieobecności osób na stanowiskach kierowniczych ich zadania przewidziane procedurą wykonują osoby zgodnie z planem/ścieżką zastępstw. 10) W ramach niniejszej procedury korespondencja wewnętrzna pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ RPO WD może odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wyłącznie przy użyciu służbowych adresów . 11) Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o Dyrektorze Departamentu/Wydziału, należy przez to rozumieć również Zastępcę Dyrektora Departamentu/Wydziału. Wykaz ksiąg rachunkowych Na księgi rachunkowe składają się: 1) Dziennik. 2) Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna). 3) Konta księgi pomocniczej (ewidencja analityczna, specyfikacja sald dekretów uzupełniających typu rozrachunkowego, budżetoworozrachunkowego, budżetowego), w tym wykaz składników majątku rzeczowego (inwentarz). 4) Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz obrotów i sald kont księgi pomocniczej. 4

5 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 5/17 5) Raport obroty i salda kont analitycznych - skutki dekretacji dla dekretów uzupełniających budżetowych, zestawienie zaległości wymagalnych. Zakładowy Plan Kont obowiązujący w zakresie ewidencji operacji gospodarczych realizowanych przez Urząd jako beneficjenta RPO WD oraz w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna. Wykaz kont księgowych dla UMWD (Jednostki) 011U 013U 020U Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapisy na kontach odzwierciedlają wartość początkową poszczególnych składników majątku trwałego. 101ER Kasa realizacja RPO WD ER Kasa walutowa realizacja RPO WD Konto służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie w złotych polskich. 130-W Rachunek bieżący jednostki - wydatki 130ER-W Rachunek bieżący - wydatki na realizację RPO WD Analityka do konta prowadzona jest według rachunków bankowych. Na koncie ewidencjonuje się środki pieniężne otrzymane na wydatki w ramach realizowanych zadań. Zapisy na koncie dokonywane są na podstawie wyciągu bankowego, w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów w księgach rachunkowych z saldem na wyciągu bankowym. 130ER-D Rachunek bieżący jednostki dochody realizacja RPO WD Na koncie ewidencjonuje się otrzymane środki z tytułu dochodów budżetowych objęte planem finansowym Urzędu. Księgowań dokonuje się równolegle jako zapis wtórny do wpływów dochodów budżetowych, które wpływają na rachunek bankowy budżetu. 5

6 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 6/17 141ER Środki pieniężne w drodze Konto służy do ewidencjonowania środków pieniężnych w drodze w szczególności wpłaty gotówki z kasy na rachunek bankowy, podjęcia środków pieniężnych z rachunku bankowego do kasy. 2 Konta rozrachunkowe zespołu 2 służące do ewidencji rozrachunków z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, Beneficjentami, rozrachunków publiczno-prawnych i innych. Na kontach rozrachunkowych następuje identyfikacja podmiotów biorących udział w realizacji projektów. 223N Rozliczenie wydatków budżetowych na realizację RPO WD WN Rozliczenie wydatków niewygasających na realizacje RPO WD Konto służy do ewidencji rozliczenia przekazanych środków na wydatki budżetowe zgodne z planem finansowym jednostki, wyróżnik WN oznacza rozliczenia środków niewygasających. 401 Zużycie materiałów i energii. 402 Usługi obce. 404 Wynagrodzenia. 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. 409 Pozostałe koszty rodzajowe. Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Kod w postaci zadania budżetowego będący elementem uzupełniającym dekretu pozwala na wyodrębnienie poniesionych kosztów w ramach projektu. 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych w tym otrzymane dotacje, refundacje w ramach realizowanych projektów. 750 Przychody finansowe. Na koncie ewidencjonuje się przychody finansowe w szczególności różnice kursowe oraz odsetki za zwłokę w spłacie należności. 751 Koszty finansowe. 6

7 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 7/17 Konto służy do ewidencji kosztów finansowych w szczególności ujemnych różnic kursowych, odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań. 760 Pozostałe przychody operacyjne. Konto służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w szczególności otrzymanych kar, odszkodowań, umorzonych i przedawnionych zobowiązań. 761 Pozostałe koszty operacyjne. Na koncie ewidencjonuje się koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki, w szczególności wypłacone kary, odszkodowania, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności. Kod w postaci zadania budżetowego będący elementem uzupełniającym dekretu pozwala na wyodrębnienie operacji na kontach zespołu 7 w ramach realizowanego projektu. 810ER Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Konta pozabilansowe 9225ER Rozrachunki z budżetami-ewidencja podatku VAT w ramach realizacji RPO WD Konto służy do ewidencji podatku VAT w ramach realizacji zadań RPO WD ER Płatności ze środków europejskich w ramach RPO WD Na koncie księgowane są płatności dokonane przez BGK ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministerstwa Finansów. Podstawą ujęcia operacji są wygenerowane z systemu płatności BGK on-line zestawienia zbiorcze zleceń płatności przekazane przez IZ RPO WD i IP RPO WD do BGK. 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 7

8 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 8/ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Podstawą ewidencji zaangażowania wydatków na kontach są zawarte przez Województwo Dolnośląskie umowy, dowody zastępcze w postaci zestawień opracowanych przez komórkę planowania i wykonania budżetu, zestawień otrzymanych z komórek merytorycznych, zestawień z wykonania planu wydatków na koniec okresu sprawozdawczego, wynikającego z ksiąg rachunkowych. Wykaz kont księgowych dla Województwa Dolnośląskiego (Organu) 133OW Rachunek budżetu - wydatki - realizacja RPO WD OD Rachunek budżetu - dochody-realizacja RPO WD Konta służą do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych budżetu. Zapisy na koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i są z nimi zgodne. 135O Rachunek środków na niewygasające wydatki. Na koncie ewidencjonuje się operacje pieniężne dokonywane na rachunku środków na niewygasające wydatki, zapisy dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i są z nimi zgodne. 140O Środki pieniężne w drodze. Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, operacje związane są z przeksięgowaniem środków między rachunkami JST. 222OR Rozliczenie dochodów budżetowych. Konto ma zastosowanie do rozliczania dochodów budżetowych realizowanych przez podległe jednostki budżetowe. 223OR Rozliczenie wydatków budżetowych. Na koncie ewidencjonuje się rozliczenia wydatków budżetowych, realizowanych przez podległe jednostki budżetowe. 225OR Rozliczenie niewygasających wydatków. Na koncie ewidencjonuje się rozliczenia z jednostkami z tytułu zrealizowanych przez te jednostki wydatków niewygasających. 8

9 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 9/17 240O 224O Pozostałe rozrachunki. Na koncie ewidencjonuje się rozrachunki i rozliczenia związane z realizacją budżetu nie ujęte na innych kontach zespołu 2. Rozrachunki budżetu. Konto ma zastosowowanie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących rozliczeń z innymi budżetami, ewidencja analityczna umożliwia ustalenie rozliczeń według poszczególnych budżetów. Wykaz kont księgowych dla UMWD (Jednostki jako IZ RPO WD) 130ER Rachunek bieżący jednostki realizacja RPO WD wydatki. Konto służy do ewidencji stanu bieżących środków oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki z tytułu wydatków budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie dokonywane są na podstawie wyciągu bankowego, w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów w księgach rachunkowych a saldem na wyciągu bankowym. Na koncie ewidencjonowane są również operacje o charakterze rozrachunkowym. 224ER Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich realizacja RPO WD Na koncie prowadzona jest ewidencja udzielonych, rozliczonych oraz zwróconych dotacji budżetowych w ramach Urzędu oraz dokonywanych przez BGK płatności środków europejskich z rachunku Ministerstwa Finansów na podstawie złożonych zleceń przez Urząd jako IZ RPO WD i IP RPO WD. 225ER Rozrachunki z budżetami w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, na koncie ujmuje się w szczególności rozliczenia związane z realizacją projektów realizowanych w ramach RPO WD ER Rozliczenia z budżetem środków europejskich realizacja RPO WD Konto służy do ewidencji operacji związanych z przekazaniem przez BGK płatności do Beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu środków europejskich. Ewidencja na koncie prowadzona jest na podstawie zestawienia informacji 9

10 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 10/17 o dokonanych płatnościach środków europejskich wygenerowanej z systemu BGK on-line. Na koncie ujmuje się również operacje dotyczące naliczenia należności z tytułu płatności europejskich na podstawie wydanych decyzji. 240ER Pozostałe rozrachunki w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji pozostałych operacji gospodarczych dotyczących należności oraz zobowiązań realizowanych projektów w ramach środków europejskich. 810ER Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje w ramach RPO WD Konto służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Opis operacji na kontach księgowych w Jednostce i Organie. Szczegółowy opis operacji na kontach księgowych Jednostki i Organu zawarty jest w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD. R2. Opis rachunków bankowych Rachunki bankowe do obsługi projektów realizowanych przez UMWD w ramach RPO WD otwierane są w UMWD na podstawie wniosku komórki merytorycznej i prowadzone w banku w ramach umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizacja płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonywana jest na podstawie zleceń składanych przez IZ RPO WD w banku BGK bezpośrednio z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów na rachunek Beneficjenta wyodrębniony do realizacji projektu RPO WD Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację RPO WD wpływają na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. Obsługa rachunków z wyłączeniem zleceń płatności składanych do BGK prowadzona jest przez DF za pomocą systemu bankowości elektronicznej w ramach zawartej umowy na wykonanie obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie dyspozycji płatności dokonywane jest: 10

11 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 11/17 - na podstawie dyspozycji przekazania środków sporządzanej przez właściwą komórkę merytoryczną Urzędu zgodnie z odpowiednią procedurą, gdzie nastąpiła autoryzacja przekazania środków, - odpowiednio przez dwie osoby w dowolnym powiązaniu zgodnie z kartą wzorów podpisów, stanowiącą integralną część umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego. R3. Zasady ewidencji księgowej Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD innych niż UMWD Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WD zobowiązani są do: 1) Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji gospodarczych w ramach projektu z podziałem analitycznym w zakresie: - rozrachunków - kosztów - przychodów - operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych - operacji gotówkowych - środków trwałych - innych operacji związanych z realizacją projektu. 2) Posiadania procedur ustalających zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji projektu. Ewidencja księgowa ma być sporządzana w sposób przejrzysty, rzetelny z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 5. Załączniki Brak. 11

12 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 12/17 Lp. Opis czynności Jednostka lub osoba odpowiedzial na (stanowisko pracy wykonujące czynność) Termin/czas wykonania czynności Dokument źródłowy (przychodzący/rozpoczynający bieg sprawy) Dokument wynikowy Dokument wtórny (wychodzący/kończący etap) Wpływ dokumentu do UMWD-komórka realizująca projekt/zadanie 1. Przyjęcie dokumentu (faktura zakupu, rachunek lub inny dokument o równoważnej wartości formalnej do faktury) przez komórkę merytoryczną, potwierdzone stemplem wpływu. Sprawdzenie pod względem merytorycznym zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Obiegu Dokumentów stanowiącą załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w UMWD Komórka merytoryczna Niezwłocznie Dokument z datą wpływu Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym 12

13 2. Opisanie dokumentu pod względem merytorycznym zawierającym w szczególności: opis operacji gospodarczej ze wskazaniem podstawy dokonania wydatku (umowa, porozumienie, zamówienie itp.), tryb zamówienia publicznego, klasyfikację budżetową, nazwę projektu/nazwę zadania, w przypadku płatności z wydatków niewygasających informację w tym zakresie, inne informacje jeśli wynikają z odrębnych procedur np. obowiązek sporządzania kosztorysu, źródła finansowania, informację w zakresie wydatków strukturalnych 3. Potwierdzenie dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym Komórka merytoryczna Dyrektor komórki merytorycznej lub osoba upoważniona do dokonania tej czynności 4. Zatwierdzenie do wypłaty Dysponent środków Instrukcja wykonawcza Strona / stron 13/17 Niezwłocznie Niezwłocznie Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym Dokument z opisem merytorycznym Dokument z opisem merytorycznym Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym z opisem merytorycznym i podpisem Dyrektora komórki merytorycznej lub osoby upoważnionej do dokonania tej czynności. Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 3 Dokument jak w punkcie 3 z podpisem dysponenta środków z adnotacją zatwierdzam do wypłaty (autoryzacja płatności 13

14 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 14/17 Wpływ dokumentu do DF-W oraz DU-K w zakresie realizowanych zadań 5. Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym polegające na wstępnej kontroli kompletności oraz formalnej i rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji gospodarczych działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 4 z datą wpływu do DF-W Dokument jak w punkcie 4 z datą wpływu do DF-W oraz informacja Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia., Podpis pracownika. Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Sprawdzenie pod względem rachunkowym w zakresie rachunków do umów zleceń, umów o dzieło DU-K Potwierdzenie przez pracownika sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym Potwierdzenie sprawdzenia dokumentu w zakresie nabywania składników majątku trwałego. Działu ds. Ewidencji Księgowej 14

15 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 15/17 Majątku w DF-W Wpływ do DF-Z oraz do DU-K w zakresie realizowanych zadań 6. Kontrola formalna w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym Urzędu oraz ujęcie w ewidencji zaangażowania środków Kontrola formalna w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym Urzędu dotyczących rachunków do umów zleceń oraz umów o dzieło, faktur w ramach szkoleń, kursów, studiów Potwierdzenie dokonania kontroli w wyżej wymienionym zakresie przez pracownika DF-Z DU-K Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 5. Dokument jak w punkcie 5 oraz informacja Klasyfikacja.. Nr zadania budżetowego Źródło finansowania.. Dysponent. Data Podpis pracownika. Wpływ dokumentu do DF-W 7 Zatwierdzenie wykonania dyspozycji zapłaty poprzez podpisanie dokumentu z adnotacją Zatwierdzam wykonanie dyspozycji Główny Księgowy Urzędu lub osoba upoważniona przez Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 6. Dokument jak w punkcie 6 oraz adnotacja Zatwierdzam wykonanie dyspozycji podpis Głównego Księgowego Urzędu lub osoby upoważnionej przez Głównego Księgowego Urzędu, data 15

16 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 16/17 Głównego Księgowego Urzędu 8 Dokonanie zapłaty Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Zgodnie z zapisami umowy Dokument jak w punkcie 7 zatwierdzenia Dokument jak w punkcie 7 oraz data dokonania zapłaty 9 Ujęcie sprawdzonego dokumentu (dowodu księgowego) w księgach rachunkowych UMWD Wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dokumentu w księgach (dekretacja) następuje w systemie finansowo-księgowym KSAT2000 Potwierdzeniem wykonania w/w czynności jest podpis pracownika obok numeru księgowego dowodu pod jakim Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Działu ds. Ewidencji Księgowej Środków w DF-W Działu Księgowości i Sprawozdawc Niezwłocznie Dokument jak w punkcie 8 Dokument jak w punkcie 8 z nadanym numerem księgowym dowodu z podpisem pracownika 16

17 Instrukcja wykonawcza Strona / stron 17/17 jest identyfikowany w księgach rachunkowych zości Budżetowej w DF-W W zakresie ewidencji składników majątku trwałego Działu ds. Ewidencji Księgowej Majątku w DF-W Numer księgowy, pod którym ujęty jest składnik majątku trwałego oraz podpis pracownika 17

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 79/Fn/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie Zał. nr 1 do Zarz. Nr 290/13 Burmistrza Sępopola z dnia 18 września 2013 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/14 Burmistrza Sępopola z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2006 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo