Numer sprawy: 753/DZK/2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy: 753/DZK/2019"

Transkrypt

1 DZK/ /2019 Warszawa, dnia roku Zaproszenie do składania Ofert na: wybór Wykonawcy, który dokona wyceny składników aktywów trwałych w postaci samochodów stanowiących własność Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 1 Informacje o Zamawiającym 1.1 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa NIP: REGON: Zamawiający został wpisany do rejestru przedsiębiorców, który prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Numer rachunku bankowego: Bank PKO BP S.A. w Warszawie Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł. 1.7 Podstawowe informacje o Zamawiającym i jego produktach znajdują się na stronie. oraz 2 Istotne informacje dotyczące Postępowania 2.1 Zamawiający: a) nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych, b) nie dopuszcza możliwości składania Ofert wspólnych (konsorcjum), c) nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych, d) dopuszcza możliwości udziału podwykonawców, e) nie dopuszcza dokonywania zmian przez Wykonawcę w treści załączonych do Zaproszenia Załączników, z zastrzeżeniem ich uzupełnienia o wymagane przez Zamawiającego informacje. 2.2 Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U ). 2.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę Oferty zawierającej nieprawdziwe dane, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty albo odstąpienia od realizacji Przedmiotu Zamówienia. 2.4 Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem Oferty przez Wykonawcę. 2.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji oraz złożonych oświadczeń przez Wykonawcę, w szczególności poprzez ich potwierdzenie u wskazanych kontrahentów (podmiotów/osób). 2.6 Złożenie Oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia Postępowania. 2.7 Złożenie jednej ważnej Oferty wystarczy do przeprowadzenia Postępowania. 2.8 Wykonawca ponosi ryzyko odrzucenia Oferty w przypadku nieterminowego dostarczenia Oferty, bądź przedłożenia Oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w Zaproszeniu i Załącznikach. 2.9 Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego Oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia odszkodowawcze przeciwko Zamawiającemu DEFINICJE Poniżej użyte definicje oznaczają tak jak je zdefiniowano w Zaproszeniu do składania Ofert, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej: a) Formularz Oferty formularz, na którym Wykonawcy zobowiązani są składać Oferty w niniejszym Postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia. b) Oferta oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożona przez Wykonawcę w Postępowaniu, sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji. c) Postępowanie o udzielenie zamówienia lub Postępowanie - niniejsze postępowanie prowadzone w oparciu o zasady określone w Zaproszeniu, w którym Oferty - w odpowiedzi na Zaproszenie do składania Ofert - mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. d) Przedmiot Zamówienia zakres przedmiotu zamówienia określony został w punkcie 3 Zaproszenia. e) Umowa - umowa regulująca zasady i warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, którą Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do Umowy dodatkowych, nie ujętych w nich postanowień lub modyfikacji (uzupełnienia) postanowień ujętych w warunkach Umowy z tym zastrzeżeniem, że te dodatkowe postanowienia lub modyfikacje nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Zaproszenia. f) Wykonawca - podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia lub któremu Zamówienia udzielono. g) Załącznik - każdy dokument tak nazwany stanowiący integralną część Zaproszenia. 1

2 h) Zamawiający (TS, Spółka) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25. i) Zaproszenie do składania Ofert lub Zaproszenie - niniejszy dokument opisujący w szczególności: zasady Postępowania, Przedmiot Zamówienia i warunki jego realizacji, sposób przygotowania i składania Ofert oraz zasady oceny i wyboru Ofert. 3. Opis Przedmiotu Zamówienia 3.1. Przedmiotem Zamówienia jest dokonanie wycen samochodów stanowiących własność Zamawiającego mających na celu ustalenie ich wartości. Wycena wartości przedmiotowych samochodów będzie podstawą do ustalenia ceny zbycia składników aktywów trwałych. Przeprowadzenie wyceny samochodów nastąpi w II turach Wyceny zostaną dokonane dla szacowanej ilości 399 sztuk samochodów osobowych i samochodów dostawczych (do 3,5 tony), w tym: a) Pierwsza tura - obejmie wycenę ok. 169 sztuk samochodów, udostępnionych do wyceny w okresie grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r., z zastrzeżeniem pkt 3.3. poniżej. b) Druga tura obejmie wycenę ok. 230 sztuk samochodów, udostępnionych do wyceny w okresie czerwiec wrzesień 2020 r Zamawiający zastrzega, iż część samochodów przewidzianych do udostępnienia do wyceny w I turze (tj. grudzień 2019 r. styczeń 2020 r.) może zostać udostępniona do wyceny w II turze (tj. czerwiec wrzesień 2020 r.) Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia określa Umowa Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia. 4. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia 4.1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia jej wejścia w życie do dnia r Wykonawca w każdej turze wyceny dokona oględzin samochodów oraz sporządzi i dostarczy ich wycenę w terminie do 15 dni roboczych od dnia udostępnienia samochodów przez Zamawiającego,. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie udostępnienia samochodów co najmniej na 5 dni roboczych przed udostepnieniem samochodów do oględzin Zamawiający planuje, że podczas: a) pierwszej tury wyceny - samochody zostaną udostępnione do wyceny w okresie -grudzień 2019 r. styczeń 2020 r., b) drugiej tury wyceny - samochody zostaną udostępnione do wyceny w okresie czerwiec - wrzesień 2020 r. 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców 5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej Przedmiot Zamówienia tj. przedłoży kopię aktualnego certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego; złoży Ofertę, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia, tj. terminowo realizuje zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia wyznaczonego na składanie Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował na rzecz różnych kontrahentów co najmniej 3 wyceny, z których każda obejmowała co najmniej 50 samochodów w ramach flot samochodowych danego kontrahenta; zzaakceptuje bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zaproszenia, wyrażając zgodę na zawarcie Umowy o treści określonej w tym Załączniku; złoży Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków określonych w pkt.5.1 powyżej metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia dołączone do Oferty. 6. Wykonawcy ubiegając się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są złożyć: 6.1. Formularz Oferty, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2 wraz z Pełnomocnictwem w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego, jako osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy we właściwym rejestrze albo ewidencji. Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i do podpisania Umowy Aktualne na dzień składania Ofert oświadczenie własne Wykonawcy albo zaświadczenie o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2

3 oraz wobec właściwych organów podatkowych, wystawione przez właściwy organ nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, np. referencjami, fakturami wraz z potwierdzeniami wpłat, protokołami odbioru itp Na potwierdzenie akceptacji bez zastrzeżeń warunków Umowy - parafowany na każdej stronie wzór Umowy (Załącznik nr 4 do Zaproszenia) Kopię aktualnego certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego Klauzulę dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Załącznik nr 5 do Zaproszenia) Oświadczenie RODO o wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie kontrahentów (Załącznik nr 6 do Zaproszenia) Dodatkowo Wykonawca przedstawia aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG potwierdzający/e, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności objętej Przedmiotem Zamówienia. Za aktualny uznawany będzie odpis / zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 7. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN ZADAWANIA PYTAŃ, OSOBY DO KONTAKTÓW 7.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Milanowicz Wszelkie pytania prosimy zgłaszać pisemnie na do dnia roku. Na wszelkie pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na piśmie Oferty należy składać w terminie do dnia r., do godz. 12:00, w sposób określony w pkt 9. poniżej. Oferty dostarczone po terminie nie będą przyjmowane Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest złożona w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana przez Zamawiającego do dnia i godziny wskazanych w pkt Termin związania Ofertą Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 (czterdziestu pięciu) dni, licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego. 9. Opis sposobu przygotowania Oferty 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą realizację całości Przedmiotu Zamówienia Wykonawca sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy Ofertę można złożyć w jednej z następujących form: a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, Warszawa z dopiskiem: "Oferta w odpowiedzi na Zaproszenie nr sprawy 753/DZK/2019, dostarczyć do Ewy Milanowicz. Nie otwierać przed dniem roku.", b) w formie elektronicznej na adres z tytułem oferta na zaproszenie nr 753DZK Zamawiający informuje, że recepcja TS jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do Dokumenty składające się na Ofertę w formie papierowej: muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub osobę/osoby umocowane do podpisania Oferty Oferta wraz z Załącznikami składana w formie elektronicznej musi zawierać zeskanowane dokumenty podpisane przez upoważnione osoby. Zamawiający informuje, że dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości nie może być większy niż 20 MB Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami Zaproszenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty. 10. Sposób obliczenia Ceny Oferty W Formularzu Oferty Wykonawca poda Cenę brutto wyceny jednego samochodu o masie do 3,5 tony dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w ramach Przedmiotu Zamówienia, opisanego w Załączniku nr Cenę w Formularzu Oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN. W przypadku podania ceny z większą ilością miejsc niż wymagana, Zamawiający przyjmie 3

4 zaoferowane ceny z pominięciem liczb wpisanych w dalszych miejscach po przecinku ponad wymaganą Zaoferowana przez Wykonawcę cena Oferty nie ulegnie zwiększeniu przez okres obowiązywania Umowy. 11. Kryteria oceny Ofert Zamawiający dokona oceny Ofert zgodnie z przyjętym kryterium oceny oraz weryfikacji Ofert w celu ustalenia, czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt 12 Zaproszenia Złożone Oferty zostaną w pierwszej kolejności ocenione zgodnie z przyjętym w pkt kryterium oceny Ofert, w celu ustalenia rankingu Wykonawców i zakwalifikowania ich do ewentualnych negocjacji, stosownie do postanowień pkt 14 poniżej. W ocenie nie uwzględnia się ofert złożonych po terminie wyznaczonym na składanie Ofert Oferty będą oceniane na podstawie kryterium Cena brutto Oferty (Cx) waga max 100 punktów Cx = najniższa cena brutto Oferty za wycenę 1 samochodu o masie do 3,5 tony cena brutto Oferty za wycenę 1 samochodu o masie do 3,5 tony x 100 pkt zaoferowana przez ocenianego Wykonawcę Zamawiający dokona wyboru Oferty nie podlegającej odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów za kryterium określone w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem pkt Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty ze względu na to, że dwóch lub więcej Wykonawców przedstawi takie same Ceny Oferty - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia Ofert dodatkowych, zawierających zmianę Ceny Oferty. Ceny Ofert złożonych po negocjacjach nie mogą być wyższe od cen zaoferowanych w Ofertach pierwotnych. 12. Przesłanki odrzucenia Oferty Zamówienie nie może zostać udzielone: 1) Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zamawiającego; 2) osobom, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Postępowania o udzielenie Zamówienia; 3) osobom, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z osobami, o których mowa w pkt 1) i 2) oraz w takim stosunku prawnym lub faktycznym z tymi osobami, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego Oferta podlega odrzuceniu i nie jest uwzględniania w przypadku: 1) Wykonawcy, z którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający rozwiązał umowę lub od umowy odstąpił z winy Wykonawcy; 2) Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość; 3) Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu albo który złożył ofertę, której treść nie odpowiada wymogom określonym w Zaproszeniu do składania ofert; 4) Wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania; 5) gdy nie spełnia innych, niż wskazane powyżej wymogów formalnych; 6) gdy została złożona po upływie terminu składania Ofert; 7) Wykonawców, o których mowa w pkt powyżej; 8) Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., którzy złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż przynależność do tej samej grupy kapitałowej i istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu i nie mają wpływu na kalkulacje cenowe ofert i złożenie odrębnych ofert; 9) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę wbrew zasadom określonym w Postępowaniu; 10) Wykonawcy, który zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 11) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 12) gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 13) gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna. 13. Formalności W toku dokonywania oceny i weryfikacji złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego. 4

5 13.2. Zamawiający może nie wzywać Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień do treści Oferty w sytuacji, gdy uzupełnienie nie będzie miało wpływu na wynik Postępowania Zamawiający poprawia w Ofercie, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty; omyłki pisarskie Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę, który nie spełni wymaganych warunków, określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie oraz jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe lub jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów a Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a błędy nie mogą zostać poprawione przez Zamawiającego Jeżeli z winy Wykonawcy, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą nie dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania Umowy, Zamawiający może wedle własnego wyboru unieważnić Postępowanie albo zmienić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia temu spośród Wykonawców, którego Oferta uzyskała w kolejności najwyższą ocenę Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie, bez podania przyczyn Zamawiający zastrzega, że Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego wszelkich wymaganych zgód organów Spółki W sytuacji, w której Zamawiający nie uzyska zgód, o których mowa w pkt 13.5 i Umowa nie wejdzie w życie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku Postępowania em. 14. Negocjacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z nie więcej niż czterema Wykonawcami, którzy przedstawią najkorzystniejsze Oferty, o ile nie będzie to naruszało zasad uczciwej konkurencji, którzy, a tym samym uzyskali w kolejności najwyższe oceny zgodnie z przyjętym w Postępowaniu kryterium oceny ofert, a różnice między oceną najwyższą a ostatnią zakwalifikowaną do negocjacji nie przekraczają 30%. 15. Klauzula informacyjna Jeżeli w związku z toczącym się postępowaniem biorący udział w postępowaniu Wykonawca otrzyma dostęp do bazy danych osobowych, której administratorem jest TS, to informacje pochodzące z takiej bazy danych będą traktowane jako informacje poufne Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. stanowią Załącznik nr 5 do Zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Totalizatora Sportowego sp. z o.o. obowiązek informacyjny stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia, jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie przekazanych danych do Totalizatora Sportowego sp. z o.o. 16. Załączniki Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 2 Formularz Oferty Załącznik Nr 3 Wykaz zrealizowanych usług - wycen (wzór) Załącznik Nr 4 Wzór Umowy Załącznik nr 5 Klauzula dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO o wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie kontrahentów. 5

6 Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Wykonawca w ramach Umowy wykona w dwóch turach wyceny samochodów stanowiących własność Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w celu ustalenia ich wartości będących podstawą do ustalenia ceny zbycia składników aktywów trwałych. 2. Zamawiający planuje, że podczas: 1) pierwsza tura wycen (samochody zostaną udostępnione do wyceny w okresie grudzień 2019 r. styczeń 2020 r. ) obejmie wycenę ok. 169 sztuk samochodów, z zastrzeżeniem pkt 3. poniżej. Część pojazdów może zostać udostępniona do wyceny w II turze. 2) druga tura wycen (samochody zostaną udostępnione do wyceny w okresie czerwiec- wrzesień 2020 r.) obejmie wycenę ok. 230 sztuk samochodów. Wykonawca w każdej turze wyceny dokona oględzin samochodów oraz sporządzi i dostarczy wyceny w terminie do 15 dni roboczych od dnia udostępnienia samochodów przez Zamawiającego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie udostępnienia samochodów na co najmniej 5 dni roboczych przed ich udostępnieniem do oględzin. 3. Istnieje możliwość, że część samochodów przewidzianych do udostępnienia do wyceny w I turze, może zostać udostępniona do wyceny w II turze. 4. Poniżej wykaz szacowanej ilości samochodów, które zostaną udostępnione do wyceny (w tym samym czasie i miejscu) w okresie grudzień 2019 r. styczeń 2020 r.. Wycena wartości samochodów udostępnionych w 2019 r. zostanie dokonana na rok Marka i model 2019 Fiat Bravo 14 Ford Focus 21 Volkswagen Caddy 94 Volkswagen Transporter Furgon 14 Ford Mondeo 7 Volkswagen GOLF 1 Volkswagen TIGUAN 1 Volkswagen Transporter Kombi 7 Fiat Scudo 2 Renault Clio 1 Fiat Panda 3 Citroen Berlingo 1 PEUGEOT PARTNER 1 Fiat Doblo 1 Citroen Jumpy oraz wykaz szacowanej ilości samochodów, które zostaną udostępnione do wyceny (w tym samym czasie i miejscu) w terminie czerwiec-wrzesień 2020 roku. Marka i model 2020 Ford Focus 73 Volkswagen Caddy 120 Volkswagen Transporter Furgon 9 Ford Mondeo 22 Volkswagen Transporter Kombi W ramach wyceny dla każdego samochodu Wykonawca przedstawi wycenę zawierającą w szczególności: identyfikację pojazdu + dokumentację fotograficzną, ustalenie stanu technicznego pojazdu (opis stanu technicznego pojazdu)+ dokumentację fotograficzną, badanie grubości powłoki lakierniczej, 2 egzemplarze pisemnej opinii z wydrukiem dokumentacji fotograficznej w dobrej jakości w kolorze + plik w formacie PDF dla każdego samochodu + plik ze zdjęciami dla każdej z wyceny samochodu, określenie wartości (w zł brutto) każdego samochodu. 6. Oględziny i wycena samochodów odbywać się będzie na terenie Oddziału Wyścigi Konne Warszawa - Służewiec, przy ulicy Puławskiej 266 w Warszawie. 6

7 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Zaproszenia pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... NIP: lub REGON: kod, miejscowość: -, ulica, nr lokalu:, Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu a) telefon.. b) .. OFERTA Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ul. Targowa Warszawa W odpowiedzi na Zaproszenie do składania Ofert w postępowaniu prowadzonym pod numerem sprawy 753/DZK/2019, będąc upoważnionym/upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy składam/składamy Ofertę na wyceny obejmujące ustalenie wartości samochodów stanowiących własność Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o. o., które będą podstawą do ustalenia ceny zbycia składników aktywów trwałych, na warunkach określonych w Umowie, oświadczam/oświadczamy, że całkowity koszt brutto wyceny jednego samochodu o masie do 3,5 tony dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wyniesie.zł brutto (słownie złotych:. ) w tym podatek VAT w kwocie. zł (słownie złotych:....). Ponadto oświadczam/oświadczamy*, iż: 1. Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania Ofert i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń; 2. Zdobyliśmy konieczne i wyczerpujące informacje do przygotowania Oferty i wykonywania Przedmiotu Zamówienia w ramach Umowy ramowej; 3. Uważamy się za związanych Ofertą przez czas wskazany Zaproszeniu do składania ofert, tj. przez okres 45 dni, licząc od upływu terminu składania Ofert; 4. Warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty do zawarcia i realizacji Umowy Ramowej zgodnie z warunkami określonymi w zaakceptowanym przez nas wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia; 5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłową realizację Umowy; 6. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; 7. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia; 8. Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji; 9. Dane zawarte w złożonym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczeniu z CEIDG/* są aktualne na dzień składania Oferty; 10. W załączeniu przedkładamy: Dokumenty/materiały potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu: a. Oświadczenie własne Wykonawcy albo Zaświadczenie o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec właściwych organów podatkowych, b. Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 3 c. Parafowany na każdej stronie wzór Umowy Załącznik nr 4 d. Kopię aktualnego certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego e. Klauzulę dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - Załącznik nr 5 f. Oświadczenie RODO o wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie kontrahentów - Załącznik nr 6. Inne dokumenty odpis z KRS / zaświadczenie o wpisie do CEiDG* *niepotrzebne skreślić... podpis osoby / osób* upoważnionych, pieczęcie 7

8 (Pieczęć Wykonawcy) Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 3 do Zaproszenia Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania Ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowaliśmy na rzecz różnych kontrahentów co najmniej 3 wyceny, z których każda obejmowała co najmniej 50 samochodów w ramach flot samochodowych - zgodnie z pkt Zaproszenia: Lp Nazwa i adres kontrahenta, na rzecz którego zrealizowano usługę Opis zakresu usługi Ilość wycenianych samochodów Termin wykonania dostawy (dd-mm-rr) Osoba kontaktowa u kontrahenta mogąca potwierdzić realizację wyceny (nr telefonu lub )!!! KONIECZNE: Do wykazu załączam(y) dokumenty potwierdzające, że wyceny wymienione w tabeli powyżej zostały należycie wykonane -... sztuk... miejscowość i data... pieczęć i podpis osoby uprawnionej WYKONAWCY 1

9 ZAŁĄCZNIK NR 5 KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. Dane osobowe osób wskazanych w Ofercie oraz dane osobowe osób przekazanych na podstawie Oferty pod nr 753/DZK/2019 (dalej Oferta ) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO ) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 1. Administrator danych Administratorem danych osobowych osób wskazanych w Ofercie oraz danych osobowych osób przekazanych na podstawie Oferty jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, , Warszawa (dalej Administrator ). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e mail na adres: a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 2. Inspektor danych Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem Do Inspektora Ochrony Danych. 3. Cele i podstawy przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) wybór oferenta na podstawie przekazanej dokumentacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. Odbiorcy danych Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej będą przetwarzane: a. do momentu wyboru oferenta b. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Oferty albo c. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 6. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia rozpatrzenia Oferty oraz ewentualnego zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowym w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem rozpatrzenia Oferty. 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 powyżej, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej i zobowiązuje się przekazać powyższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi w związku z zapytaniem o informację, jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie przekazanych danych do Administratora. 1

10 W imieniu Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 6- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH- SKŁADANE PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ WPISANE DO FORMULARZA OFERTY WYKONAWCY- W imieniu:. (nazwa i adres Wykonawcy) Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/ naszych danych w związku z umieszczeniem w bazie kontrahentów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich/naszych danych kontaktowych w postaci: nazwy firmy, adresu oraz wskazanego (wskazanych) w Formularzu Oferty imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu , tj.:...,. w celu przekazywania informacji o organizowanych w przyszłości przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. postępowaniach zakupowych Data Podpis/y osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. Dane osobowe osoby, która wyraziła zgodę na umieszczenie w bazie kontrahentów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO ) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 1. Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, , Warszawa (dalej Administrator ). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e mail na adres: a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 2. Inspektor danych Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem Do Inspektora Ochrony Danych. 3. Cele i podstawy przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) umieszczenie w bazie kontrahentów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. danych kontaktowych oraz przyszłego poinformowania o aktualnie organizowanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. postępowaniach zakupowych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 4. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 6. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, podanie danych osobowych jest niezbędne do umieszczenia danych w bazie kontrahentów. Brak wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie kontrahentów Administratora nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji jej niewyrażenia. 2

11 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 3

Numer sprawy: 447/DZK/

Numer sprawy: 447/DZK/ Załącznik nr 1 do Specyfikacji FORMULARZ OFERTY pieczęć firmowa Nazwa Wykonawcy... kod, miejscowość -, ulica, nr lokalu:,, Osoba upoważniona do kontaktu: imię i nazwisko numer telefonu e-mail miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s.

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Warszawa, dnia 13.10.2015 roku Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. 1. Informacje o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 11 maja2017 roku Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/24/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/24/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/24/19 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (MPL), II. ul. kpt. M. Medweckiego

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kaczyński (34)

Stanisław Kaczyński (34) Koniecpol dnia,14.08.2019r. Zapytanie ofertowe nr 02/KGO/GRUPA INCO I. Zamawiający: GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/34/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/34/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/34/19 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/37/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/37/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/37/19 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/03/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/03/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/03/19 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostarczenia wkładek gier, wykonanych z PCV, do terminala samoobsługowego LVM.

Dotyczy: dostarczenia wkładek gier, wykonanych z PCV, do terminala samoobsługowego LVM. Dotyczy: dostarczenia wkładek gier, wykonanych z PCV, do terminala samoobsługowego LVM. Warszawa, dn. 07.07.2017 r. Wykonawcy Zaproszenie do składania Ofert 1. Informacje o Zamawiającym: 1.1. Totalizator

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Chodzież, 07.02.2019 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Noteci, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/69/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/69/18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/69/18 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Kody CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz pacjentów objętych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Przeprowadzenie zajęć na kursie dla osób ubiegających się o certyfikat

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

Z A P Y T A N I E. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Z A P Y T A N I E (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Montaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.26.2019 Ciechanów, dnia 31.07.2019 r. Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie:

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie: Dostęp do Programu Sportowego dla Pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zakup elementów ogrodzenia tymczasowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zakup elementów ogrodzenia tymczasowego Świnoujście, dn. 06.05.2019 r. Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ14-Ez6b-222/28/14 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67 ; 00-681 Warszawa Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8D ; 70-221 Szczecin tel. (91) 471 14 71 ; fax (91) 471 58 14 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

OGŁOSZENIE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) OGŁOSZENIE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej zwany PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pod nazwą Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Wymiana uszczelniaczy i łożysk ślizgowych linii wałów L i PB na motorówce hydrograficznej MH-1

Wymiana uszczelniaczy i łożysk ślizgowych linii wałów L i PB na motorówce hydrograficznej MH-1 Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Świnoujście, dn. 21.03.2019 r. Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 193/DZK/2019

Numer sprawy: 193/DZK/2019 Warszawa, dnia 29.03.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANY Z DORADZTWEM I WSPARCIEM EKSPERCKIM W ZAKRESIE WYBORU PRZEZ SPÓŁKĘ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. DOMU MEDIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługę ułożenia papy na dachu budynku administracji oraz na budynku warsztatów na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia r. Świętoszów, dnia 10.04.2019r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.36.2019 Ciechanów, dnia 12.09.2019 r. Zapytanie ofertowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak 16-406 Rutka-Tartak, uk Szkolna 12 tel 87 568 72 18, 87 568 72 17 Znak sprawy: SP. 26.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące robót remontowych, budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Bydgoszcz, dnia 26.09.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych dla potrzeb służbowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 tel. / fax 261 519 450 NIP: 5060105805 REGON: 060738970 Dęblin dnia 23.11.2018 r. Z AP Y T AN I E O F E R T O W E I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. wsparciu specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa,

ZAPYTANIE OFERTOWE. wsparciu specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Olkusz, dn. 9.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 W związku z realizacją projektu pt. Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Świętoszów, dnia r.

Świętoszów, dnia r. Świętoszów, dnia 25.03.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul. DOLKOM www.dolkom.pl e-mail: dolkom@dolkom.pl Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 Nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 08.07.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr IDIK0000.272.8.2019.MSINiN dotyczy zakupu i dostawy transparentnych tub z tworzywa sztucznego wraz z zaślepkami niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/129/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/PF/FZ/241/1/129/18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, woj.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup platformy nożycowej - podnośnik stanowiskowy udźwig 1000 kg -2szt. Wzrost konkurencyjności firmy REYPOL Sp. z o.o. poprzez

Bardziej szczegółowo

do silnika spalinowego Cummins QSM11

do silnika spalinowego Cummins QSM11 Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 5.03.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr IDIK0000.272.1.2019.MSINiN dotyczy zakupu i dostawy transparentnych tub z tworzywa sztucznego niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy.

2. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy. Kartuzy, 24 lipiec 2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/W/2017 ( zamówienie na szkolenie z doradztwa marketingowego uczestników projektu) (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe I. ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09 października 2017 r.

Warszawa, dnia 09 października 2017 r. Warszawa, dnia 09 października 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu chłodniczego, gastronomicznego i stołowo-kuchennego

Zakup sprzętu chłodniczego, gastronomicznego i stołowo-kuchennego Świnoujście, dn. 08.04.2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego ze sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 802/ZP/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i naprawa sprzętu służby żywnościowej.

Dotyczy: postępowania nr 802/ZP/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i naprawa sprzętu służby żywnościowej. Świętoszów, dnia 23.08.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-280 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na zakup automatycznej myjni endoskopowej.

Zaproszenie do składania ofert na zakup automatycznej myjni endoskopowej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73- 20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r.

Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r. Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o wszczęciu postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdynia, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 21.08.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 zgodnie z art. 6a oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące najmu lokalu użytkowego w: Warszawa ul. Przy Agorze 26 Lokal Użytkowy U5 Powierzchnia Użytkowa 185,71m²

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące najmu lokalu użytkowego w: Warszawa ul. Przy Agorze 26 Lokal Użytkowy U5 Powierzchnia Użytkowa 185,71m² ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące najmu lokalu użytkowego w: 01-930 Warszawa ul. Przy Agorze 26 Lokal Użytkowy U5 Powierzchnia Użytkowa 185,71m² Informacje o Organizatorze Organizatorem jest: FSMnW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg niepubliczny otwarty na zakup i dostawę blach o grubości 5[mm] walcowanych na gorąco

OGŁOSZENIE. Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg niepubliczny otwarty na zakup i dostawę blach o grubości 5[mm] walcowanych na gorąco OGŁOSZENIE Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg niepubliczny otwarty na zakup i dostawę blach o grubości 5[mm] walcowanych na gorąco 1. Zakres dostawy blach walcowanych na gorąco obejmuje: Lp.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 26 Białystok, 19 lipiec 2018 r. im. Stanisława Staszica Białystok ul. Radzymińska 11 tel.

Szkoła Podstawowa Nr 26 Białystok, 19 lipiec 2018 r. im. Stanisława Staszica Białystok ul. Radzymińska 11 tel. Szkoła Podstawowa Nr 26 Białystok, 19 lipiec 2018 r. im. Stanisława Staszica 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11 tel.: 85 652 16 05 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 03/2018 Szkoła Podstawowa Nr 26 im.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 29 sierpnia 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa, dnia. 21.11.2018 r. ZP/ /2018/WIP-ITW Zaproszenie do złożenia oferty Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej Na podstawie przepisów RODO 1, Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia do dnia r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia do dnia r. Świętoszów, dnia 22.01.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Odnowienie dwóch licencji Adobe Audition CC i dwóch licencji Adobe Premiere Pro CC na okres jednego roku dla Muzeum Emigracji w Gdyni

Odnowienie dwóch licencji Adobe Audition CC i dwóch licencji Adobe Premiere Pro CC na okres jednego roku dla Muzeum Emigracji w Gdyni Gdynia,30.10.2018 Zamawiający: Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1 81 339 Gdynia nr sprawy nadany przez Zamawiającego: DZP.271.171.2018 Zamawiający, działając na podstawie 2 ust.16 lit. b) regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia 10.11.2017 roku Opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej na potrzeby projektu Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: ZP/2018/3/ADM... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty. Opis Warunków Zamówienia [dalej: OWZ]

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty. Opis Warunków Zamówienia [dalej: OWZ] ul. Katowicka 66A 45-061 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu tel. 077/441 60 01 fax.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie co najmniej kat. B lub C,

ZAPYTANIE OFERTOWE. uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie co najmniej kat. B lub C, ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach (zwanym dalej ODTJ) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo