Wydanie siódme rozszerzone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie siódme rozszerzone"

Transkrypt

1

2 Wydanie siódme rozszerzone

3 NR 148

4 Tom 1 Podręcznik Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013

5 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci wydania pierwszego Ewa Teodorowicz-Hellman Aleksander Wilkoń Autorki i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dziękują Panu Pawłowi Szczubiałowi ze Studia Muzycznego DEMOS, za nieodpłatne udostępnienie studia i nagranie płyty z dialogami Na zamieszczenie w celach dydaktycznych materiałów ilustracyjnych wyrazili zgodę: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Centralny Zarząd Poczty Polskiej Centralny Zarząd Poczty Polskiej Biuro Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Warszawie Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbowy PKP InterCity Sp. z o.o., Wydział Sprzedaży Usług Studio Konkret Telekomunikacja Polska SA Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

6 Spis treści Wstęp Mapa Polski Jeszcze Polska nie zginęła. Hymn narodowy Alfabet Ćwiczenia fonetyczne Dzień dobry Co to jest? Kto to jest? W kiosku Co tutaj robisz? Kim on jest? Ankieta Która godzina? / O której godzinie? Zamawianie taksówki Pytanie o drogę Rozmowa telefoniczna Na poczcie W sklepie spożywczym W restauracji Pogoda i kalendarz Na dworcu Gdzie jest? U lekarza Ubranie W hotelu Czy może pan? Tabele gramatyczne Tłumaczenie dialogów na język angielski Tłumaczenie dialogów na język niemiecki Tłumaczenie dialogów na język francuski Tłumaczenie dialogów na język hiszpański Tłumaczenie dialogów na język rosyjski Tłumaczenie dialogów na język włoski Tłumaczenie dialogów na język duński Klucz do ćwiczeń

7 Wstęp 7 Książkę Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych adresujemy do cudzoziemców, którzy po raz pierwszy mają kontakt z językiem polskim i pragną opanować go w stopniu pozwalającym zrozumieć i tworzyć proste komunikaty słowne i pisemne oraz poznać podstawy systemu gramatycznego. Podręcznik stanowi swoiste wprowadzenie do języka polskiego i może znaleźć szerokie zastosowanie przede wszystkim w krótkich, intensywnych kursach języka polskiego. Założyłyśmy ponadto, że że odbiorcą naszego podręcznika będą zasadniczo osoby uczące się pod pod kierunkiem lektora. lektora. Niniejsza książka książka została została podzielona podzielona na na cztery dwa tomy, części, obejmujące które obejmują cztery kolejno: części: sytuacje sytuacje komunikacyjne komunikacyjne z z ćwiczeniami, ćwiczeniami, tabele tabele gramatyczne, gramatyczne, część część zawierającą zawierającą tłumaczenie dialogów dialogów na język na język angielski, angielski, francuski, francuski, hiszpański, hiszpański, niemiecki, niemiecki, rosyjski rosyjski, oraz tłumaczenie włoski, klucz do duński ćwiczeń. i macedoński oraz klucz do ćwiczeń. Część pierwsza składa się z dwudziestu jednostek lekcyjnych, z których każda Część pierwsza składa się dwudziestu jednostek lekcyjnych, których każda zorganizowana została wokół typowych sytuacji życia codziennego. W odpowiedzi zorganizowana została wokół typowych sytuacji życia codziennego. W odpowiedzi na na pytanie o najczęstsze sytuacje, w których uczestniczy człowiek w codziennym pytanie o najczęstsze sytuacje, w których uczestniczy człowiek w codziennym życiu życiu, wybrałyśmy między innymi: przedstawianie się, zakupy w sklepie spożywczym i sklepie z odzieżą, wizytę u lekarza, zamawianie taksówki, pytania o godzinę, wybrałyśmy między innymi: przedstawianie się, zakupy w sklepie spożywczym i sklepie z odzieżą, wizytę u lekarza, zamawianie taksówki, pytania o godzinę, o drogę, o drogę, rozmowy w restauracji, na poczcie, na dworcu kolejowym, itp. Starałyśmy rozmowy w restauracji, na poczcie, na dworcu kolejowym, itp. Starałyśmy się, aby się, aby partie dialogowe zawierały najczęściej stosowane warianty pytań i odpowiedzi, które pojawić się mogą w danej sytuacji komunikacyjnej. W dialogach nie partie dialogowe zawierały najczęściej stosowane warianty pytań i odpowiedzi, które stroniłyśmy pojawić się mogą od skrótów w danej i elips, sytuacji zwracając komunikacyjnej. tym uwagę W dialogach na ekonomiczność nie stroniłyśmy i naturalność od skrótów języka. i elips Mając zwracając świadomość, tym uwagę że na każdy ekonomiczność z proponowanych i naturalność przez języka. nas dialogów Mając ma świadomość, charakter że scenki każdy przykładowej, z proponowanych w ćwiczeniach przez nas wprowadziłyśmy dialogów ma charakter inne warianty przykładowej tego samego w pytania ćwiczeniach lub odpowiedzi. wprowadziłyśmy Drugim inne obok warianty dialogu tego ważnym samego pytania elementem lub scenki jednostki odpowiedzi. lekcyjnej Drugim są obok ćwiczenia dialogu utrwalające ważnym nowy elementem materiał jednostki leksykalny, lekcyjnej, jak i podporządkowany ćwiczenia utrwalające sytuacji nowy komunikacyjnej materiał leksykalny, materiał gramatyczny, jak i podporządkowany który wprowadza- sytuacji są ny komunikacyjnej, jest stopniowo, materiał począwszy gramatyczny, od przypadków który wprowadzany i końcówek jest najczęściej stopniowo, używanych. począwszy Wprowadzony od przypadków w i końcówek lekcji materiał najczęściej gramatyczny używanych. pojawia Wprowadzony się wielokrotnie w lekcji przy materiał różnych okazjach gramatyczny w następnych pojawia się jednostkach, wielokrotnie co przy przyczynia różnych okazjach się do jeszcze w następnych lepszego jednostkach, poznanych co przyczynia form się i wyrażeń. do jeszcze Większość lepszego utrwalenia ćwiczeń ma poznanych charakter form komunikacyjny. i wyrażeń. utrwalenia Ich Większość celem jest ćwiczeń przede ma wszystkim charakter pokazanie komunikacyjny. możliwości Ich celem zastosowania jest przede konkretnych wszystkim form pokazanie gramatycznych możliwości w zastosowania praktyce. konkretnych form gramatycznych w praktyce. Szczegółowe informacje o o dystrybucji końcówek rzeczowników, przymiotników, przymiotników, zaimków zaimków oraz czasowników oraz czasowników zawarte zawarte zostały zostały w tabelach w tabelach stanowiących stanowiących drugą drugą część część książki. książki. Jesteśmy Jesteśmy przekonane, przekonane, że zgromadzone że zgromadzone w jednym w jednym miejscu miejscu informacje informacje o de- o deklinacji i i koniugacji stanowić stanowić będą będą dodatkową pomoc pomoc w w rozstrzygnięciu wszelkich wszelkich wątpliwości. Dodajmy, Dodajmy, iż dla iż ułatwienia dla ułatwienia pracy pracy z tabelami z tabelami wprowadziłyśmy do nich do nich język język medium medium (język (język angielski), angielski), który który wykorzystywany jest jest również również przy przy formu- formułowaniu poleceń poleceń w w pierwszej części części podręcznika. Umieszczenie w podręczniku części zawierającej tłumaczenia dialogów na inne języki ma ma zapobiec ewentualnym trudnościom w zrozumieniu w zrozumieniu bardziej bardziej skom-

8 8 skomplikowanych i niejednokrotnie i niejednokrotnie idiomatycznych idiomatycznych zwrotów zwrotów i wyrażeń i wyrażeń użytych użytych w dialogach. w dialogach. Tabele gramatyczne, tłumaczenia na na osiem siedem języków, a w a szczególności w klucz klucz do ćwiczeń do ćwiczeń stanowią stanowią duże duże ułatwienie ułatwienie w pracy w pracy tak dla tak nauczyciela, dla nauczyciela, jak i ucznia, jak i ucznia, stwa- stwarzając mu możliwość mu możliwość samodzielnej samodzielnej nauki nauki z podręcznikiem. z Kończąc, pragniemy także zwrócić uwagę na bogactwo i szczególne znaczenie ilustracji w podręczniku. Z jednej strony mają one ułatwić uczniowi zrozumienie kontekstu sytuacyjnego, z drugiej zaś zaś pomóc nauczycielowi w procesie w procesie dydaktycz- dydaktycznym. Materiał Materiał ilustracyjny ilustracyjny odgrywa odgrywa znaczną znaczną rolę w rolę przekazywaniu w przekazywaniu informacji informacjturze o kulturze polskiej polskiej i realiach i realiach życia codziennego. życia codziennego. W podręczniku W podręczniku zamieściłyśmy zamieściłyśmy między o kul- między innymi reprodukcje innymi reprodukcje obrazów obrazów mistrzów mistrzów malarstwa malarstwa polskiego polskiego oraz zdjęcia oraz przedsta- zdjęcia przedstawiające architekturę architekturę najważniejszych najważniejszych miast Polski, miast Polski, typowe typowe potrawy potrawy wielkanocne wielkanocne i bożonarodzeniowe i bożonarodzeniowe czy polskie czy polskie stroje stroje ludowe. ludowe. Są tu Są również tu również wizerunki wizerunki królów królów Polski Polski oraz oraz znanych znanych polskich polskich pisarzy, pisarzy, kompozytorów, reżyserów, aktorów, sportowców itp. Wykorzystałyśmy także fotokopie druków i formularzy urzędowych, biletów kolejowych i autobusowych oraz wiele innych materiałów, które potrzebne są w najrozmaitszych sytuacjach życiowych. Aktualne wydanie zawiera zawiera tłumaczenia tłumaczenia w ośmiu w siedmiu wersjach wersjach językowych: językowych: angiel- angielskiej, niemieckiej, niemieckiej, francuskiej, francuskiej, hiszpańskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, rosyjskiej, włoskiej, włoskiej duńskiej i duńskiej. i macedońskiej. podręcznika Do dołączona podręcznika została dołączona płyta została kompaktowa płyta kompaktowa z nagranym z alfabetem nagranym (wraz alfa- Do betem ze wszystkimi (wraz ze wyrazami), wszystkimi ćwiczeniem wyrazami), fonetycznym ćwiczeniem oraz fonetycznym dialogami zawartymi oraz dialogami w kolejnych jednostkach w kolejnych lekcyjnych. jednostkach Materiał lekcyjnych. dźwiękowy Materiał stanowi dźwiękowy niezwykle stanowi cenną nie- zawartymi zwykle pomoc w cenną rozwijaniu pomoc umiejętności w rozwijaniu słuchania. umiejętności słuchania. Pragniemy złożyć złożyć serdeczne serdeczne podziękowania podziękowania wszystkim wszystkim naszym uczniom, naszym a uczniom, w szczególności w szczególności niemieckim niemieckim nauczycielom, nauczycielom, którzy przebywali którzy przebywali w Katowicach w Katowicach na kursach na a kursach adaptacyjnych, adaptacyjnych przed rozpoczęciem przed rozpoczęciem swojej swojej pracy w pracy polskich w polskich szkołach, szkołach, oraz panu oraz panu prezesowi prezesowi Kompanii Kompanii Piwowarskiej Piwowarskiej S.A. Tyskie S.A. Tyskie Browary Browary Volkerowi Volkerowi Matthesowi Matthesowi inspirację za inspirację do napisania do napisania naszej naszej książki. książki. Gorąco Gorąco dziękujemy dziękujemy Fundacji Fundacji Współpracy Współ- za pracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej, dzięki dzięki której której wsparciu wsparciu pierwsze pierwsze wydanie wydanie podręcznika podręcznika mogło mogło ukazać ukazać się w tak się atrakcyjnej w tak atrakcyjnej szacie graficznej. szacie graficznej. Jak Jak najserdeczniej chcemy podziękować Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Pani Pani Profesor Doktor Jolancie Jolancie Tambor Tambor i Panu Panu Profesorowi Doktorowi Romualdowi Romualdowi Cudakowi Cudakowi za za życzliwe życzliwe uwagi uwagi i ogromną i ogromną pomoc. pomoc. Dziękujemy Dziękujemy naszym naszym Szanownym Szanownym Recenzentom: Recenzentom: Pani Pani Profesor Profesor Ewie Ewie Teodorowicz-Hellman i Panu Panu Profesorowi Profesorowi Aleksandrowi Aleksandrowi Wilkoniowi Wilkoniowi za za bezcenne bezcenne uwagi, uwagi, Teodorowicz-Hellman które które zostały zostały uwzględnione uwzględnione w książce. książce. Składamy Składamy również również podziękowanie podziękowanie naszym naszym Koleżankom Koleżankom i Kolegom, Kolegom, którzy którzy zechcieli testować testować nasze nasze materiały materiały podczas podczas zajęć. zajęć. zechcieli Szczególnie Szczególnie ciepłe ciepłe słowa słowa kierujemy kierujemy do do wszystkich wszystkich tych, tych, którzy którzy przyczynili przyczynili się do się do powstania powstania naszej naszej książki: książki: Rysowniczek, Rysowniczek, Tłumaczek, Tłumaczek, Grafika, Grafika, Redaktorek Redaktorek Wydawnictwa oraz Wydawnictwa oraz tych, tych, którzy którzy chętnie chętnie służyli służyli nam nam radą radą i pomocą. i pomocą. Czytelnikom Czytelnikom naszego naszego podręcznika podręcznika życzymy życzymy sukcesów sukcesów w nauce nauce języka języka polskiego. polskiego. Barbara Serafin i Aleksandra Achtelik Barbara Serafin i Aleksandra Achtelik

9 Projekt okładki: Danuta Hazuk, Barbara Serafin, Grzegorz Dąbrowski, Ewa Lubszczyk Zdjęcia (s , 137): Barbara Serafin, Zbigniew Serafin Rysunki: Ewa Lubszczyk Grafika komputerowa: Danuta Hazuk Tłumaczenie angielskie: Alina Mitek Tłumaczenie niemieckie: Brigitte Schniggenfittig Tłumaczenie francuskie: Małgorzata Twardoń Tłumaczenie hiszpańskie: Monika Ciesiełkiewicz Tłumaczenie rosyjskie: Halina Czuba Tłumaczenie włoskie: Justyna Korniej Tłumaczenie duńskie: Mirosława Z. Lauridsen Tłumaczenie macedońskie: Nataša Nestoroska z pomocą Andżeliki Dżingas i Kateryny Błažeskiej Redakcja: Olga Nowak, Barbara Malska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korektor: Mirosława Żłobińska Do nagrania dialogów głosów swych użyczyli: Olga Gębarowska, Filip Herma, Filip Jacobson, Tomasz Jopek, Aleksandra Kolarz, Agnieszka Kondrat, Matylda Sęk, Małgorzata Stępień, Jakub Ziobroń Copyright 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN ISBN (wersja drukowana) ISBN (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, Katowice Wydanie VII. Ark. druk. 29,5. Ark. wyd. 26,5. Papier offset. kl. III, 100 g Cena kompletu 58 zł (+ VAT) Druk i oprawa: P.P.H.U. TOTEM s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, Inowrocław Tłoczenie płyty: PRIMEDIO CD/DVD&PRINT solutions ul. E. Ciołka 16 lok. 101, Warszawa

10 Przeznaczona dla cudzoziemc6w rozpoczynajctcych nauk~ j~zyka polskiego ksictzka Milo mi paniq poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych koncentruje si~ przede wszystkim na ukazaniu j~zyka potocznego, codziennego, uzywanego w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Podr~cznik zawiera dwadziescia "modelowych" dialog6w zorganizowanych wok61 konkretnych sytuacji zyciowych, jak np. powitania, zakupy, zamawianie taks6wki czy wizyta u lekarza. Tematom poszczeg6lnych lekcji podporzctdkowany jest material gramatyczny wraz z r6znego rodzaju cwiczeniami utrwalajctcymi. Podstawowa wiedza gramatyczna 0 j~zyku polskim zostala zebrana i uporzctdkowana w zamieszczonych na koncu ksictzki tabelach gramatycznych. Milo mi paniqpoznac... zawiera takze klucz do cwiczen umozliwiajctcy studentowi samodzielnct prac~ z ksictzkct. Niewcttpliwct zaletctpodr~cznika jest r6wniez zbi6r obcoj~zycznych tlumaczen dialog6w zamieszczonych w kolejnych lekcjach. Ksictzka zawiera tlumaczenia w osmiu wersjach j~zykowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpanskiej, rosyjskiej, wloskiej, dunskiej i macedonskiej o atrakcyjnosci podr~cznika Milo mi paniq poznac... stanowi wreszcie niezwykle bogaty i r6znorodny material ikonograficzny, przyblizajctcy zar6wno elementy kultury polskiej (np. zabytki architektury polskiej, dziela mistrz6w malarstwa polskiego, regionalne stroje ludowe), jak i realia zycia codziennego (druki pocztowe, bilety autobusowe, kolejowe itp.). Podr~cznik zawiera r6wniez plyt~ CD ze wszystkimi dialogami w wersji polskiej.

11 Tom 2 Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013

12 Wydanie siódme rozszerzone

13 NR 148

14 Tom 2 Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013

15 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci wydania pierwszego Ewa Teodorowicz-Hellman Aleksander Wilkoń Autorki i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dziękują Panu Pawłowi Szczubiałowi ze Studia Muzycznego DEMOS, za nieodpłatne udostępnienie studia i nagranie płyty z dialogami Na zamieszczenie w celach dydaktycznych materiałów ilustracyjnych wyrazili zgodę: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Centralny Zarząd Poczty Polskiej Centralny Zarząd Poczty Polskiej Biuro Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Warszawie Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbowy PKP InterCity Sp. z o.o., Wydział Sprzedaży Usług Studio Konkret Telekomunikacja Polska SA Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

16 Spis treści Tłumaczenie Wstęp.. dialogów.... na. język.. angielski Tłumaczenie Mapa Polski dialogów.... na. język.. niemiecki Tłumaczenie Jeszcze Polska dialogów nie zginęła. na Hymn język narodowy francuski Tłumaczenie Alfabet.. dialogów.... na. jezyk.. hiszpański Tłumaczenie Ćwiczenia fonetyczne dialogów. na. język.. rosyjski Tłumaczenie 1. Dzień dobry dialogów... na. język.. włoski Tłumaczenie 2. Co to jest? dialogów Kto to jest? na język.. duński Tłumaczenie 3. W kiosku dialogów.... na. język.. macedoński Klucz 4. Co do tutaj ćwiczeń robisz? Kim on jest? Ankieta Która godzina? / O której godzinie? Zamawianie taksówki Pytanie o drogę Rozmowa telefoniczna Na poczcie W sklepie spożywczym W restauracji Pogoda i kalendarz Na dworcu Gdzie jest? U lekarza Ubranie W hotelu Czy może pan? Tabele gramatyczne Tłumaczenie dialogów na język angielski Tłumaczenie dialogów na język niemiecki Tłumaczenie dialogów na język francuski Tłumaczenie dialogów na język hiszpański Tłumaczenie dialogów na język rosyjski Tłumaczenie dialogów na język włoski Tłumaczenie dialogów na język duński Klucz do ćwiczeń

17 Projekt okładki: Danuta Hazuk, Barbara Serafin, Grzegorz Dąbrowski, Ewa Lubszczyk Zdjęcia (s , 137): Barbara Serafin, Zbigniew Serafin Rysunki: Ewa Lubszczyk Grafika komputerowa: Danuta Hazuk Tłumaczenie angielskie: Alina Mitek Tłumaczenie niemieckie: Brigitte Schniggenfittig Tłumaczenie francuskie: Małgorzata Twardoń Tłumaczenie hiszpańskie: Monika Ciesiełkiewicz Tłumaczenie rosyjskie: Halina Czuba Tłumaczenie włoskie: Justyna Korniej Tłumaczenie duńskie: Mirosława Z. Lauridsen Tłumaczenie macedońskie: Nataša Nestoroska z pomocą Andżeliki Dżingas i Kateryny Błažeskiej Redakcja: Olga Nowak, Barbara Malska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korektor: Mirosława Żłobińska Do nagrania dialogów głosów swych użyczyli: Olga Gębarowska, Filip Herma, Filip Jacobson, Tomasz Jopek, Aleksandra Kolarz, Agnieszka Kondrat, Matylda Sęk, Małgorzata Stępień, Jakub Ziobroń Copyright 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN ISBN (wersja drukowana) ISBN (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, Katowice Wydanie VII. Ark. druk. 29,5. Ark. wyd. 26,5. Papier offset. kl. III, 100 g Cena kompletu 58 zł (+ VAT) Druk i oprawa: P.P.H.U. TOTEM s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, Inowrocław Tłoczenie płyty: PRIMEDIO CD/DVD&PRINT solutions ul. E. Ciołka 16 lok. 101, Warszawa

18 Cena kompletu 58 zł (+ VAT) Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik Miło mi panią poznać

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 O WYDAWNICTWIE Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych, istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 O wydawnictwie Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych. Istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011.

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011 Języki Obce w Szkole W numerze: TIK a także: Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się Spis treści Autonomia uczenia się Agnieszka Pawłowska

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata Ostrowska 1 Realizując określone

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostępne w CODNie i w prenumeracie. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy bezpośrednio na nasze konto: NBP o/warszawa 62 1010 1010 0189 6213 9150

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery

Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery Dagmara Woźniakowska-Fajst WSPÓŁPRACA Monika Stec, Joanna Śliwa Realizacja badania była możliwa dzięki dotacji uzyskanej od Instytutu Spraw Publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 42 (173): poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostępne w CODN-ie i w prenumeracie. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy bezpośrednio na nasze konto: NBP o/warszawa 88 10101010 0189 6222 3100

Bardziej szczegółowo