Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego Trybunał Konstytucyjny informuje, w trybie art. 31b ustawy Prawo zamówień publicznych, o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w związku z planowanym postępowaniem na wybór operatora do obsługi Międzynarodowej Konferencji oraz uroczystości z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w okresie od r. do r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy ul. J.Ch. Szucha 12A w Warszawie. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, na której znajduje się niniejsza Informacja. Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni poinformować o tym Biuro Trybunału Konstytucyjnego, przesyłając swoje zgłoszenie na adres w temacie wpisując Dialog techniczny 30-lecie lub faksem pod numer w terminie do dnia r. W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot (pełna nazwa firmy) zainteresowany udziałem w dialogu technicznym, adres , nr faksu, nr telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą zostanie ustalony termin dialogu technicznego. Aby umożliwić zainteresowanym merytoryczne przygotowanie się do dialogu technicznego Biuro Trybunału Konstytucyjnego w załączeniu udostępnia wstępny opis zadania. Cel dialogu technicznego Celem prowadzonego dialogu technicznego z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia jest pozyskanie przez zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie: 1. Opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy m. in.: Określenia warunków rezerwacji miejsc noclegowych, jak również warunków rezygnacji Udostepnienia systemu rejestracji uczestników uroczystości oraz jego funkcjonalności Sposobu organizacji transportu z lotniska i na lotnisko oraz w trakcie trwania przedsięwzięcia Organizacji obsługi gastronomicznej w miejscach wymienionych we wstępnym opisie zadania (również menu)

2 Organizacji obsługi wydarzeń towarzyszących wymienionych we wstępnym opisie zadania Koordynacji wszystkich działań Zapewnienia bezpieczeństwa gościom Zapewnienia obsługi w sytuacjach awaryjnych sposób działania w przypadku ich zaistnienia Zabezpieczenia wykonania umowy Zakresu zobowiązania minimalnego Zakresu opcji Zakresu odpowiedzialności 2. Możliwych do zastosowania warunków udziału w postępowaniu oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert, a także sposobu ich oceny, które zagwarantowałyby wybór wykonawcy gwarantującego wysoką jakość oferowanych usług. Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu przeprowadzenia dialogu, o którym mowa powyżej. O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego Biuro Trybunału Konstytucyjnego poinformuje wszystkie podmioty zgodnie z Regulaminem. Z racji specyfiki omawianych zagadnień w czasie spotkań wskazana będzie obecność osób posiadających wiedzę oraz doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć. Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z Regulaminem, nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia ani refundacji poniesionych kosztów podmiotom uczestniczącym w dialogu technicznym. Udział w dialogu oznacza zgodę uczestników na wykorzystanie otrzymanych przez Trybunał Konstytucyjny informacji przy sporządzaniu SIWZ, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim.

3 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Dialogu rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a art. 31c ustawy Pzp; 2. Informacji rozumie się przez to ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu; 3. Postępowaniu rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór operatora do obsługi Międzynarodowej Konferencji oraz Uroczystości z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego; 4. Pzp rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.); 5. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Dialogu; 6. Uczestniku rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez Zamawiającego; 7. Wykonawcy rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 8. Zamawiającym rozumie się przez to Trybunał Konstytucyjny, w imieniu i na rzecz którego działa Biuro Trybunału Konstytucyjnego; 9. Zamówieniu rozumie się przez to umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a wybranym w Postępowaniu Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy będące przedmiotem Dialogu; 10. Komisja osoby oddelegowane przez Zamawiającego do przeprowadzenia Dialogu. 2 Zakres Regulaminu 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu, poprzedzającego Postępowanie. 2. Wybór Wykonawcy Zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Pzp. 3. Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31a art. 31c Pzp. 4. Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.

4 5. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego. 3 Przedmiot Dialogu 1. Zamawiający przed wszczęciem Postępowania prowadzi Dialog, zwracając się do Uczestników o: 1) doradztwo lub 2) udzielenie informacji, które mają służyć Zamawiającemu do przygotowania specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, w tym opisu przedmiotu Zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. 2. Przedmiotem Dialogu są w szczególności: 1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 2) oszacowanie wartości Zamówienia; 3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia. 4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia. 4 Informacja 1. Zamawiający zamieszcza Informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający może również opublikować dodatkową Informację w wybranej przez siebie formie. 2. W Informacji Zamawiający wskazuje w szczególności: 1) przedmiot Zamówienia i cel prowadzenia Dialogu; 2) zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający; 3) tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu oraz sposób porozumiewania się z Uczestnikami; 4) przewidywany czas trwania Dialogu. 3. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Informacji na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o wszczęciu Dialogu. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o wszczęciu Dialogu. 4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu.

5 5. Zamieszczenie Informacji o Dialogu oraz prowadzenie Dialogu nie zobowiązują Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania, ani do udzielenia Zamówienia. 6. Informacja o zastosowaniu Dialogu jest publikowana w każdym ogłoszeniu o Zamówieniu, którego dotyczył dany Dialog. 5 Organizacja Dialogu 1. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone, w języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Informacji, w terminie i w trybie w nim wskazanym, który nie może być krótszy niż 5 dni od publikacji Informacji. 2. Zamawiający w Informacji określa wzór zgłoszenia do udziału w Dialogu. 3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w treści niniejszego Regulaminu. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie ze wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. 5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, faks lub adres do korespondencji. 6. W uzasadnionych sytuacjach, Informacja może przewidywać dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. 6 Czynności w ramach Dialogu 1. W celu przeprowadzenia Dialogu Zamawiający może powołać Komisję. 2. Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem ust Dialog może być prowadzony w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie, nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. O formie Dialogu decyduje Zamawiający w Informacji lub w zaproszeniu do Dialogu kierowanym do Uczestników. 4. Dialog może przybrać w szczególności formę: 1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; 2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami; 3) spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i terminach.

6 5. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji. 6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu. 7. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia dialogu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w ust Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia Dialogu ponad czas przewidziany w Informacji. 9. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego Dialogu nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Dialogu. 10. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 7 Zakończenie Dialogu 1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Dialogu, przy czym nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji. 2. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po otrzymaniu zgłoszeń i zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom. 3. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: 1) informację o przeprowadzeniu Dialogu; 2) informację o podmiotach, które uczestniczyły w Dialogu; 3) informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu Zamówienia, specyfikację istotnych warunków Zamówienia lub warunki umowy. 4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem 6 ust Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu.

7 8 Brak środków odwoławczych W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1 Pzp. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w Pzp. 9 Wejście w życie Regulaminu Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

8 Wstępny Opis Obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny zamierza przeprowadzić postępowanie na wybór operatora do obsługi Międzynarodowej Konferencji oraz Uroczystości z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego (Obchody). Operator będzie odpowiedzialny za organizację i koordynację całego przedsięwzięcia. TERMIN Obchodów maja 2016 r. TERMIN realizacji zadań przez operatora: maja 2016 r. Miejsce Konferencji oraz Uroczystości: Warszawa I. Główne wydarzenia 1. UROCZYSTE SPOTKANIE z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego - Zamek Królewski Liczba uczestników ok osób, r. godz. 11:00-13:00 Uczestnicy: Prezydent Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele najwyższych władz (Sejmu, Senatu, rządu, władzy sądowniczej, innych, w tym konstytucyjnych, organów oraz instytucji), byli i obecni sędziowie Trybunału oraz Goście z zagranicy - zaproszeni uczestnicy Obchodów przedstawiciele każdego europejskiego sądu konstytucyjnego lub sądu o podobnym zakresie orzekania (sądy najwyższe) przedstawiciele środowisk prawniczych, naukowych. Wydarzenie towarzyszące: krótki koncert muzyki poważnej - kwartet smyczkowy lub koncert fortepianowy. 2. KONFERENCJA Międzynarodowa - jeden z warszawskich hoteli r. godz. 15:30-18:00 oraz r. godz. 09:30-17:00 Liczba uczestników ok osób, Liczba gości hotelowych ok osób Wymagania wobec hotelu: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej dla uczestników [sala na osób w układzie szkolnym, z zapleczem technicznym m.in. nagłośnienie, mikrofon, ekran, 4 kabiny dla tłumaczenia symultanicznego (+2 zapasowe), mównica], z możliwością zakwaterowania zagranicznych Gości Obchodów (ok osób) w okresie od 18 maja (przyjazdy) do 21 maja (wyjazdy) 3 noclegi. Ze względu na rangę przedsięwzięcia oczekiwany jest najwyższy standard zakwaterowania i obsługi (5-gwiazdkowy) - około apartamentów lub pokoi o podwyższonym standardzie, pozostałe pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania. 1

9 Zapewnienie organizacji obsługi gastronomicznej zgodnie z załączonym wstępnym harmonogramem. Położenie hotelu w ścisłym centrum ze względu na lokalizację uroczystości. Wydarzenie towarzyszące: - wystawa fotograficzna -- prezentacja historii TK, prezesów i składów TK. II. Uroczystości towarzyszące 1. Oficjalne Przyjęcie w Pałacu Prezydenckim ( r.) 2. Koncert w Filharmonii Narodowej lub Operze Narodowej lub inny podobny ( r.) III. Wstępny Harmonogram Obchodów: Dzień Godz. od Godz. do Wydarzenie/Operacja Obowiązki operatora Inny podmiot odpowie dzialny Przyloty X Odprawa VIP X Transfer do Hotelu X Recepcja dedykowana dla Konferencji X Nocleg 1 X :00 11:00 Śniadanie w Hotelu X :00 11:00 Transfer Hotel - Zamek Królewski (ZK) X :00 11:00 Organizacja wjazdu i wejścia do Zamku - koordynacja :00 13:00 Powitanie gości - Prezes TK, Wystąpienia prezydenta RP, 2 gości zagranicznych X :00 13:00 ZK - Sala z zapleczem technicznym X nagłośnienie, mikrofon, kabiny do tłumaczenia symultanicznego 4 (+2), - mównica :00 13:00 ZK - Tłumacze ang. fr. niem. ros. TK :00 13:00 ZK Sala na koncert muzyki poważnej X :00 13:00 ZK - Krótki koncert muzyki poważnej X/koordyn acja z TK :00 13:30 Przejście na lunch do Arkad Kubickiego X :30 14:45 Lunch bufetowy w Arkadach Kubickiego X :45 15:30 Transfer do Hotelu X Hotel - Sala na wystawę fotograficzną/ Hall X Hotelu Hotel- organizacja wystawy fotograficznej instalacja Plansze TK :30 18:00 Hotel - Konferencja - I sesja stół prezydialny Sala z kabinami, nagłośnieniem, zapleczem technicznym rzutniki + kabiny do tłumaczenia X 200 TK Liczba Uczestn ików ok. 2

10 symultanicznego 4 +2 rez :30 18:00 Hotel - Konferencja - I sesja - Tłumacze TK :00 19:30 Transfer Hotel - Pałac Prezydencki (PP) X :30 21:30 PP - Oficjalne przyjęcie TK i Kancelari a Prezyden ta :30 22:00 Transfer Pałac Prezydencki - Hotel X :00 Nocleg 2 X :30 13:00 Hotel - Konferencja - II sesja - Sala z X 200 kabinami zapleczem technicznym laptopy, rzutniki + kabiny do tłumaczenia symultanicznego 4 +2 rez :30 13:00 Hotel - Konferencja - II sesja Tłumacze TK :30 13:00 Hotel - Konferencja - II sesja - Sala na X 200 przerwę kawową :30 13:00 Hotel - Konferencja - II sesja - Przerwa X 200 kawowa :00 14:30 Hotel Lunch X :30 17:00 Hotel - Konferencja - III sesja - Sala z X 200 kabinami zapleczem technicznym laptopy, rzutniki + kabiny do tłumaczenia symultanicznego 4 +2 rez :30 13:00 Hotel - Konferencja - III sesja - Tłumacze TK :00 19:00 Transfer Hotel - Filharmonia Narodowa X 100 (FN) lub inne miejsce np. Opera Narodowa (ON) :00 21:00 FN/ON Koncert TK/Min. Kultury :30 21:30 FN/ON - Koktajl dla uczestników X :30 22:00 Transfer FN/ON - Hotel X :00 Nocleg 3 X Transfer na lotnisko X Odprawa VIP X 100 Obsługa medialna Materiały i teczki konferencyjne Identyfikatory X 200 Zaproszenia Banery informacyjne o Konferencji (Hotel) i X - Druk TK spotkaniu w ZK - instalacja Proporczyki dla uczestników konferencji X Uzgodnie nia /TK TK TK TK 50 3

11 Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Ja niżej podpisany, będąc osobą upoważnioną przez Zgłaszającego do kontaktów:.. imię i nazwisko, funkcja, tel., faks, działając w imieniu Zgłaszającego. nazwa operatora.... adres, tel., faks, w odpowiedzi na Informację o Dialogu Technicznym z dnia, składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Trybunał Konstytucyjny, którego celem jest pozyskanie wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji - w związku z planowanym postępowaniem na wybór operatora do obsługi Międzynarodowej Konferencji oraz uroczystości z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż: 1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 2) zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości akceptuję jego postanowienia; 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Trybunał Konstytucyjny informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania; 4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego (jeżeli dotyczy), na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem będzie Wybór operatora do obsługi Międzynarodowej Konferencji oraz Uroczystości z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego, w tym do przygotowania specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, w szczególności do sporządzenia opisu przedmiotu Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia, z zastrzeżeniem 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego. W imieniu Zgłaszającego:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAPRASZAJĄCY OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa tel.: (+ 48 22) 262 52 92 lub (+ 48 22) 262 52 80 fax.: (+ 48

Bardziej szczegółowo

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Znak sprawy: CPE-II-261-16/KB/14 Warszawa, 12 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 8 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo