Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße Wien /Austria T / F /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or."

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ NA JĘZYK POLSKI Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße Wien /Austria T / F / Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0260 Nazwa handlowa POLYFLEX Advanced Pu Trade name Właściciel aprobaty Raisner and Wolff Engineering GmbH Holder of approval Terminalstr Wells Österreich Rodzaj i przeznaczenie produktu Generic type and use of construction product Elastyczne przekrycie dylatacyjne o nominalnym przesuwie od 15mm do 135 mm Flexible plug expansion joint for nominal movement capacity of 15 mm 135 mm Termin ważności / Validity Zakład produkcyjny Manufacturing plant Od /from Aż do / to Lista zakładów produkcyjnych ustalona w dokumentacji technicznej Comprehensive list of manufacturing plants laid down in technical documentation Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera This European technical approval contains 26 stron łącznie z 3 załącznikami 26 pages including 3 Annexes European Organisation for Technical Approval Europäische Organisation für Technische Zulassungen Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Strona 2 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia aktów prawnych i wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobówbudowlanych 1, zmieniona przez dyrektywę93/68/ewg z 22 lipca ; - Austriackim prawem budowlanym LGBI. Nr , ostatnio zmienionym przez ustawę krajową LGBI. Nr. 68/2011; - Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/EG 3 ; 2 Austriacki Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do sprawdzania, czy wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Techniczne są spełnione. Sprawdzanie to może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Jednakże odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3 Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów lub zakłady produkcyjne nie wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności po informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana - włączając w t ośrodki przekazu elektronicznego - jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być ani sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną ani nie mogą być niewłaściwe wykorzystywane. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku urzędowym tej jednostki. Wersja aprobaty w pełni odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 40 z dn , str.12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 220 z dn , str.1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 17 z dn , str.34

3 Strona 3 II WARUNKI SZCZEGÓŁOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Opis produktu i jego przeznaczenia 1.1 Opis produktu Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU jest wykonywaną na placu budowy dylatacją w jezdni składającą się z elastycznego - nie termoplastycznego - materiału stosowanego jako masa zalewowa, który tworzy również powierzchnię jezdną i wzmocnioną cienką metalową blachą nad szczeliną dylatacyjną. Materiał użyty do masy zalewowej jest materiałem na bazie modyfikowanego poliuretanu. Przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest kompletny zestaw montażowy. Typy elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU przedstawione są w tabeli 1 oraz załącznikach niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej - EAT. Rys.1: Przekrój standardowy elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU na podbudowie betonu polimerowego. Legenda: (1) Podbudowa (nie jest częścią zestawu montażowego) (2) Masa zalewowa na bazie zmodyfikowanych poliuretanów (3)/ (4) Zamocowanie składające się z kompletu śrub(3), kątownika stalowego z elementem dystansującym (4) (5) Stabilizator (6) Element stabilizujący wykonany ze stali konstrukcyjnej z osłoną dla przesuwu powyżej 30 mm. (8) Folia oddzielająca umożliwiająca przemieszczanie się (poślizg) typy PA30-PA135 Powierzchniowe uszorstnienie (nie przedstawiono na rysunku): zastosowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji Powłoka gruntująca (nie przedstawiono na rysunku): na poziomych i pionowych powierzchniach styku z elastyczną masą zalewową (podbudowa i sąsiadująca nawierzchnia) zgodnie z instrukcją. B 0 S 0 szerokość przekrycia dylatacyjnego w położeniu centralnym szerokość szczeliny dylatacyjnej

4 Strona 4 Położenie stabilizatora (5) w stosunku do podbudowy (1) jest zabezpieczone w zależności od poszczególnych projektów albo przez mocowanie mechaniczne albo przez elementy centrujące opisane w załączniku 1.10 i załączniku 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Podbudowa (1) nie jest częścią zestawu montażowego. Warunki ramowe określa rozdział 4.2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Zgodnie z oświadczeniem producenta nominalny przesuw wynosi 15 mm mm. Minimalna/maksymalna szerokość w kierunku ruchu wynosi wg tabeli1 275/290 mm -1055/1190 mm Minimalna/maksymalna Grubość D wg rys.1 i tabeli 1 to 40/60mm, przy czym grubość ta jest wystarczająca i pozostaje niezmieniona na całej szerokości. Przy wyborze odpowiedniego typu urządzenia dylatacyjnego dla poszczególnych budowli należy uwzględnić takie ważne parametry jak wydłużenie względne e* i skrócenie względne e (odkształcenie przy ściskaniu) dla zakresu przemieszczania podanego poniżej w tabeli 1. Tabela 1: Wymiary standardowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w zależności od zakresu przemieszczania Type Total movement Movement tension Movement compression Thickness Joint width in central position Typ Całkowity zakres przemieszczenia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] MAX przemieszczenie Max Grubość przy rozciąganiu przemieszczenie Szerokość przekrycia dylatacyjnego przy ściskaniu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] e e* e D B 0 PA PA PA PA PA PA PA Grubość i szerokość szczeliny mogą być dopasowane odpowiednio do poszczególnych warunków. Kompletne elastyczne przekrycie dylatacyjne wykonywane jest na placu budowy przez umieszczenie w kierunku wzdłużnym szczeliny zestawu mocującego, masy zalewowej do wypełnienia szczeliny oraz odpowiedniego wyposażenia pomocniczego. Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU wzdłuż swojej osi podłużnej obejmuje jezdnię z/bez strefy ścieżki rowerowej i z/bez chodników tak jak to przedstawiono w załącznikach 1.8 i 1.9 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Oddzielne urządzenia dla chodników i ochrony przed uderzeniem na chodnikach nie zostały uwzględnione, ponieważ nie są one częścią składową zestawu montażowego. Części składowe i materiały stanowiące elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU zostały przedstawione w rozdziale i w załączniku 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). 1.2 Przeznaczenie Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU przeznaczone są dla kategorii użytkowników zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych. System urządzeń dylatacyjnych przeznaczony jest dla budowli nowych oraz modernizacji (konserwacji) już istniejących budowli. Dlatego dla stabilizatora i kątowników stalowych dla sytuacji obliczeniowej stanu granicznego nośności (ULS) należy uwzględnić kombinacje podstawowe oddziaływań i kombinacje oddziaływań zmęczeniowych.

5 Strona 5 Dla stanu granicznego użytkowalności (SLS) uwzględnione zostały charakterystyczne kombinacje oddziaływań i częste kombinacje oddziaływań. Parametry (właściwości) elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU oszacowano dla temperatury roboczej od -40 C do +60 C. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie właściwości materiałów, masy zalewowej do wypełnienia szczeliny, elementów stalowych, powierzchniowego utrwalenia, folii oddzielającej i zestawu mocującego, przy czym dla użycia elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN , tabela 2.1. Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU przewidziano do zastosowania na mostach drogowych. Zastosowanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego zgodnie z niniejszą niniejszej Europejską Aprobatą Techniczną (EAT) pokrywa maksymalne pochylenie 4 % w kierunku ruchu pojazdów. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (EAT) nie ma zastosowania dla mostów ruchomych. Najmniejszy kąt ß pomiędzy kierunkiem ruchu pojazdów a osią podłużną elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla produktu typów PA50-PA135 z przyczyn geometrycznych dla pozycjonowania elementów stabilizujących wynosi 60. Elementy stabilizujące należy zawsze rozmieszczać równolegle do głównego kierunku ruchu. Dlatego ograniczenie to nie jest istotne dla produktu typów P15 i P30. Przepisy w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej (EAT) bazują na przyjętym 15 -letnim okresie użytkowania budowli. Dane dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta, lecz należy je rozpatrywać jedynie jako środek pomocniczy przy wyborze właściwego wyrobu w stosunku do oczekiwanego, gospodarczo uzasadnionego okresu użytkowania budowli. Dane mają za podstawę obecny stan techniki, posiadaną wiedzę i doświadczenie dotyczące masy zalewowej do wypełnienia szczeliny. Przy takim założeniu, na okres użytkowania elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU mają wpływ następujące czynniki: - przylegająca nawierzchnia, - sytuacje w ruchu drogowym (łącznie z ruchem zatrzymanym postój, płynnym, spowolnionym-korki) - temperatura - spadek (pochylenie) nawierzchni - materiał podbudowy Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU nie zawiera żadnych wymiennych części składowych. Jeżeli elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU zostanie narażone na trzęsienie ziemi, ruchy (przemieszczenia) przekraczające znamionowe warunki pracy, elastyczne przekrycie dylatacyjne należy naprawić lub wymienić. 2. Cechy wyrobu i metoda ich sprawdzania 2.1 Cechy wyrobu Uwagi ogólne Części składowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU zdefiniowane są w rozdziale 2.1.2, dane eksploatacyjne kompletnego zestawy montażowego wymieniono w rozdziale niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) Części składowe Masa zalewowa do wypełniania szczelin

6 Strona 6 Masa zalewowa do wypełniania szczelin na bazie zmodyfikowanego poliuretanu określona numerem mieszanki RW60A, przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Właściwości materiału masy zalewowej do wypełniania szczelin RW60A, bazujące na zmodyfikowanym poliuretanie podane są w tabeli 5a załącznika 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Wytrzymałość na rozciąganie przyczepne względem podbudowy łącznie ze stwierdzoną zawodnością działania podane są w tabeli 5b załącznika 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Masa zalewowa do wypełniania szczelin w odniesieniu do trwałości zachowuje swoją sprawność działania pod względem oddziaływania zdefiniowanych substancji chemicznych (benzyna, olej) i alkaliów, przy czym trwanie oddziaływania zostało zdefiniowane na okres 3 dni, aby pokryć normalne i nadzwyczajne stany obciążeń. Starzenie się na skutek przyśpieszonych obciążeń termicznych (obciążenie 70 C/ 28t), promieniowanie UV, wystawienie na działanie czynników atmosferycznych nie mają negatywnego oddziaływania na trwałość masy zalewowej do wypełniania szczelin. Starzenie się na skutek narażenia na działanie ozonu nie prowadzi do powstawania mikropęknięć. Mikropęknięcia są zdefiniowane wg kryteriów podanych w normie ISO Jeżeli masa zalewowa do wypełniania szczelin stosowana jest bez materiałów do powierzchniowego uszorstnienia to pod wpływem promieniowania UV i działania czynników atmosferycznych na powierzchni można zaobserwować wizualnie zmiany (pęcherze, rysy na powierzchni, zmiany koloru i powierzchni). Uwaga: podczas badań certyfikacyjnych masy zalewowej do wypełniania szczelin z użyciem materiałów do powierzchniowego utrwalenia nie stwierdzono żadnych zmian w wyglądzie i zużycia materiałów do powierzchniowego utrwalenia. Istotne parametry do identyfikacji masy zalewowej do wypełniania szczelin RW60A podane są w dokumentacji technicznej. Właściwości materiału są poufne 4 i przechowywane są w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Stabilizator Ogólne informacje dotyczące konstrukcji stabilizatora podane są na rysunkach załącznika 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Minimalny gatunek stali zdefiniowano jako S235JR, przy czym dla istotnych własności mechanicznych i składu chemicznego obowiązuje norma EN W przypadku możliwego zastosowania elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN ; tabela 2.1. Stabilizator jest ocynkowany ogniowo zgodnie z normą EN ISO Zestaw mocujący Ogólne informacje dotyczące konstrukcji zestawu mocującego podane są na rysunkach załącznika 1.10 i załącznika 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Minimalny gatunek kątownika stalowego i przynależnych elementów dystansujących zdefiniowano jako S235JR, przy czym dla istotnych własności mechanicznych i składu chemicznego obowiązuje norma EN Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej Aprobaty Technicznej została złożona w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, i będzie przekazana jednostce notyfikującej,o ile będzie to konieczne dla jej prac związanych z wydaniem zaświadczenia o zgodności

7 Strona 7 W przypadku możliwego zastosowania elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN ; tabela 2.1 Śruby mocujące, zabezpieczone przed korozją elektro galwanicznie, są rozmieszczone w zestawie mocującym w rozstawie maksymalnie 250 mm i są zgodne ze specyfikacją techniczną przechowywaną w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej, przy czym śruby muszą to być co najmniej śruby M10 w klasie 8.8. Kątowniki stalowe nie wymagają oddzielnej ochrony antykorozyjnej ponieważ są w całości otoczone masą zalewową Element stabilizujący Dla wszystkich typów wyrobów wg tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) zastosowano elementy stabilizujące dla nominalnego zakresu przemieszczenia większego od 30 mm, elementy stabilizujące składają się z rury stalowej i prętów stalowych okrągłych jak również z osłony z tworzywa sztucznego tak jak to przedstawia załącznik 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Rura stalowa i pręt stalowy okrągły wykonano ze stali o minimalnej granicy plastyczności 235 N/mm 2. Istotne parametry do identyfikacji osłony z tworzywa sztucznego podane są w dokumentacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Elementy stalowe nie wymagają oddzielnej ochrony antykorozyjnej ponieważ są w całości przykryte osłoną z tworzywa sztucznego i otoczone masą zalewową Folia oddzielająca Jako folię użyto elastomer usieciowiony EPDM. Własności materiału są częścią specyfikacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Powłoka gruntująca Powłoki gruntujące zdefiniowane numerami mieszanki RW60P, RW81P i RW91P są częścią dokumentacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Zastosowanie jest uzależnione od rodzaju podbudowy. W zależności od zastosowania, na danej powierzchni można użyć dodatkowego materiału do powierzchniowego utrwalenia, ustalonego i podanego w dokumentacji technicznej. Identyfikacja powłok gruntujących i powierzchniowego utrwalenia następuje na podstawie oznakowania identyfikacyjnego podanego w dokumentacji technicznej i przechowywanego w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Powierzchniowe utrwalenie Materiał do powierzchniowego utrwalenia zdefiniowano jako łamane ziarno o wielkości 0.7mm mm. Odpowiednie parametry podaje dokumentacja techniczna przechowywana w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Komplet zestawu montażowego Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (ER1) Wyniki ustaleń wytrzymałości mechanicznej stabilizatora i kątownika stalowego w stanie granicznym nośności (ULS) podają tabele 2a i 2b, przy czym uwzględniono częściowy współczynnik bezpieczeństwa Y Q1 = 1.35.

8 Strona 8 Tabela 2a: Wymiary stabilizatora dla elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w zależności od szerokości szczeliny dylatacyjnej i obliczone dla minimalnej grubości przekrycia dylatacyjnego 40 mm. Maksymalna szczelina dylatacyjna [mm] Wymagana grubość stabilizatora [mm] Tabela 2b: Wymiary kątownika stalowego dla różnych typów elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU Typ PA15 PA30 PA50 PA 60 PS75 PA90 PA135 Wymiar kątownika stalowego [mm] Ramię dłuższe/krótsze Wymagana grubość kątownika stalowego [mm] 70/25 70/35 90/45 90/45 90/45 90/45 90/ Nominalne zakresy przemieszczeń elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla odnośnych wyrobów i odpowiednie maksymalne wydłużenie i skrócenie podane są w tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Zmierzone wynikowe siły cofające na skutek wolniejszego ruchu i odpowiednie maksymalne odkształcenia podane są poniżej w tabeli 3. Siły cofające na skutek szybszego ruchu przez płynny ruch pojazdów są mniejsze niż te na skutek wolniejszych ruchów. Tabela 3: Zestawienie ogólne sił cofających i odkształceń elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla wyrobów typu PA15-PA135 (w temperaturze 15 C) Typ Maksymalne zmierzone odkształcenie: wyniesienie Maksymalne zmierzone odkształcenie: korytko wgłębienie Siły cofające do uwzględnienia przy wymiarowaniu mostu [mm] [mm] [kn/m] PA PA PA PA PA PA PA W porównaniu z wynikami tabeli 3 w przypadku zastosowania elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w temperaturze minimalnej -40 C należy przeciętnie uwzględnić dodatkowo 25% sił cofających. Dla wymiarowania części sąsiednich należy podane wartości traktować jako maksymalne wartości bezwzględne, niezależnie od ich znaku liczbowego. Kompletny zestaw montażowy elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU jest wodoszczelny. Odprowadzenia wody zainstalowane przed i za elastycznym przekryciem dylatacyjnym nie są przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty

9 Strona 9 Technicznej (EAT). Ocena takich części, o ile istnieją, przeprowadzona została na zgodnie z krajowymi przepisami państw członkowskich porozumienia Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (ER3) Uwolnienie niebezpiecznych materiałów Zestaw montażowy jest zgodny z przepisami dokumentu przewodniego H 5 /EU Bank danych dotyczący materiałów niebezpiecznych. Komponenty masy zalewowej do wypełniania szczeliny zawierają Diethylmethylbenzoldiamin (Numer CAS oraz Isocyanatmethyl-3,5,5-Trymetylcyclohexylisocyanat (Numer CAS ). Producent złożył pod tym względem stosowne oświadczenie. W uzupełnieniu do specyficznych rozdziałów dotyczących substancji niebezpiecznych niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) mogą obowiązywać dodatkowe wymagania, które mają zastosowanie dla wyrobu, jeżeli obejmuje go zakres stosowania (np.: przejęte prawo europejskie i prawo krajowe, ustawodawstwo i przepisy urzędowe)..aby spełnić zalecenia wytycznych dla wyrobów budowlanych także i te wymagania muszą zostać spełnione, jeżeli są lub w miejscu ich wymagania Bezpieczeństwo użytkowania (ER4) Bez wymuszonego poziomego odkształcenia oraz w stanie nieobciążonym odchyłki równości powierzchni jezdnej dla wszystkich typów elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU zgodnie z tabelą 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) wynoszą mniej niż 3 mm i nie występuje przy tym stopnie (bez uwzględnienia struktury powierzchni). Maksymalne odchyłki równości powierzchni jezdnej wg obciążenia wynoszą 0,5 mm, przy czym maksymalna dozwolona wartość wynosi 10 mm. Wartości PTV wg normy EN dla zabezpieczenia antypoślizgowego masy zalewowej z powierzchniowym utrwaleniem podaje tabela 4. Tabela 4: Zabezpieczenie antypoślizgowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU Przewidywany cel zastosowania Wartość PTV wg normy EN Jezdnia 70 Chodnik Postępowanie dowodowe Ocena użyteczności elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla przewidzianych celów zastosowania została przeprowadzona zgodnie z CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure Wspólna Wykładnia Procedur Oceny) dla Flexible plug expansion joints for road bridges with flexible filling based on advanced polyurethane ETA, załącznik Nr.01.07/06, wydanie październik Dokument przewodni H: Ujednolicony dodatek dotyczący materiałów niebezpiecznych w ramach dyrektywy wyrobów budowlanych, wydanie wrzesień 2002.

10 Strona 10 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2001/19 EG 6 obowiązującym systemem oceny zgodności dla wyrobu jest system 1 zgodnie z wytycznymi Rady 89/106/EWG, załącznik III, rozdział 2 (i), bez badania wyrywkowego próbek, i zawiera następujące treści: a) zadania producenta (1) zakładową kontrolę produkcji (2) uzupełniające badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań b) zadania akredytowanej (notyfikującej) jednostki (3) wstępne badania typu (4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli jakości (5) ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 3.2 Zakres odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi mieć stały własny nadzór nad produkcją. Wszystkie przyjęte przez producenta elementy systemu, wymagania i przepisy powinny być dokumentowane w formie pisemnych instrukcji roboczych lub procedur. System zakładowej kontroli produkcji ma za zadanie zapewnienie zgodności wyrobu z Europejską Aprobatą Techniczną (EAT). Producent może stosować tylko te materiały budowlane, które zostały wprowadzone w dokumentacji technicznej 7 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). W ramach zakładowej kontroli produkcji producent przeprowadza kontrole na zgodność z planem kontroli 8, zdefiniowanym w niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Szczegóły dotyczące zakresu, rodzaju i częstotliwości kontroli jakie mają być przeprowadzone w ramach zakładowej kontroli produkcyjnej muszą odpowiadać planowi kontroli, będącym częścią składową dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być zapisywane w listach kontrolnych, podpisane i oceniane przez osobę odpowiedzialną. Zapisy te należy przedłożyć jednostce notyfikowanej zajmującej się na bieżąco nadzorem. Na żądanie należy je przedstawić Austriackiemu Instytutowi Techniki Budowlanej Pozostałe zadania producenta Badanie próbek pobranych w zakładzie Badanie próbek pobranych w zakładzie powinno być przeprowadzone przez producenta tak jak to zdefiniowano w planie kontroli Deklaracja zgodności W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów producent powinien sporządzić deklarację zgodności Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr. L206 z dnia i zatwierdzony przez EOTA 14. grudnia 2009 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej została złożona w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, i będzie przekazana jednostce notyfikującej w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla czynności związanych z oceną zgodności. Plan kontroli został złożony w Austriackim Instytucie Budowlanym i będzie przekazany tylko jednostce notyfikującej dla czynności związanych z oceną zgodności.

11 Strona Zadania jednostki notyfikującej Wstępne badanie typu W przypadku wstępnego badania typu mogą być przeprowadzone tylko te badania, które zostały przeprowadzone w celu udzielenia Europejskiej Aprobaty Technicznej, o ile nie nastąpią żadne zmiany w produkcji lub zmiana zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach, niezbędny zakres wstępnego badania typu powinien być uzgodniony między Austriackim Instytutem Techniki Budowlanej i jednostką notyfikowaną Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Jednostka notyfikowana, zgodnie z planem kontroli, powinna sprawdzić i upewnić się, czy zakład produkcyjny, zwłaszcza pod względem personelu i wyposażenia oraz zakładowej kontroli produkcji jest właściwy, aby zapewnić nieprzerwaną i zgodną z przepisami produkcję elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU zgodną z warunkami technicznymi podanymi w punkcie 2 oraz z wymienionymi postanowieniami w załącznikach do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej(EAT) Ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji W ramach nadzoru jednostka notyfikowana powinna wizytować zakład produkcyjny co najmniej dwa razy w roku. Powinno być sprawdzane, czy system zakładowej kontroli produkcji i ustalony proces produkcyjny są prowadzone z uwzględnieniem planu kontroli. Ciągły nadzór i ocena zakładowej kontroli produkcji muszą być przeprowadzone zgodnie z właściwym planem kontroli. Wyniki ciągłego nadzoru powinny być na żądanie udostępniane jednostce notyfikowanej lub jednostce wydającej aprobatę Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku, gdy wymagania Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) i planu kontroli nie są dłużej spełniane należy anulować certyfikat zgodności Certyfikacja W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów zgodności jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności wyrobu. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie literowe CE musi być zgodne z dyrektywą 93/68/EWG. Symbol zgodności CE należy na tyle na ile to możliwe nanieść na elastyczne przekrycie dylatacyjne lub w jego pobliżu, lub co najmniej powinno ono znajdować się w dokumentach przewodnich. Symbolowi CE na elastycznym przekryciu dylatacyjnym powinny towarzyszyć następujące informacje: numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej wydającej certyfikat nazwa i adres lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie, numer certyfikatu WE (Wspólnoty Europejskiej) zakładowej kontroli produkcji, numer Europejskiej Aprobaty Technicznej -EAT, opis wyrobu: typ i przewidywany cel zastosowania podanie nominalnej drogi przemieszczenia: [mm] podanie substancji niebezpiecznych, łącznie ze stężeniem, o ile takie występują

12 Strona Identyfikacja zestawu montażowego Etykieta służąca do identyfikacji zestawu montażowego elastycznego przekrycia dylatacyjnego, przymocowana w sposób trwały, musi być dołączona do dokumentów przewodnich. Na etykiecie powinny znaleźć się następujące informacje: numer Europejskiej Aprobaty Technicznej - EAT, numer certyfikatu WE (Wspólnoty Europejskiej) zakładowej kontroli produkcji, podanie nominalnego zakresu przemieszczenia: [mm] Identyfikacja ( numer identyfikacyjny = numer zlecenia, rok dostarczenia) miejsce zabudowy 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU wytwarzane jest zgodnie z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT), według takiego procesu produkcyjneg o, który został zdefiniowany przez jednostkę notyfikowaną i opisany w dokumentacji technicznej i towarzyszącej mu dokumentacji produkcyjnej. Europejska Aprobata Techniczna (EAT) dla elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU wydawana jest na podstawie uzgodnionych dokumentów, przechowywanych w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, które identyfikują zbadany i oceniany wyrób jakim jest elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU. Zmiany, które mogłyby prowadzić do niezgodności z przechowywanymi dokumentami, powinny być zgłoszone Austriackiemu Instytutowi Techniki Budowlanej, przed ich wprowadzeniem. Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje, czy zmiany te będą miały wpływ na Europejską Aprobatę Techniczną (EAT), a w konsekwencji na ważność oznakowania CE na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT), oraz, czy dalsza ocena lub zmiany w Europejskiej Aprobacie Technicznej (EAT), będą konieczne. 4.2 Montaż Do każdej dostawy zestawu montażowego musi być dołączona instrukcja poprawnego montażu zestawu montażowego. Instrukcja użytkowania przechowywana jest w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej i zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące możliwego zakresu temperatury otoczenia dla zabudowy masy zalewowej do szczeliny i przygotowania masy zalewowej do szczeliny na placu budowy. Ogólnie zaleca się montaż elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w taki sposób, żeby przylegające obszary masy bitumicznej były wyposażone w dodatkowe listwy przejściowe i żebra podtrzymujące. Podbudowa (beton polimerowy i płyta konstrukcji nośnej) musi wykazywać minimalną wytrzymałość na nacisk 25N/mm 2 i wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm 2 lub większą. Powierzchnia masy zalewowej szczeliny może być opcjonalnie zabezpieczona bezbarwną, elastyczną warstwą, której jednak niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje. Właściciel aprobaty musi mieć do dyspozycji procesy i organizację zapewniające jednakową, niezmienną jakość wykonania oraz zabudowy. W szczególności musi posiadać zasoby umożliwiające przekazanie pracownikom montażu fachowych instrukcji dotyczących przygotowania masy zalewowej i produkcji wyrobu. Produkcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU musi być przeprowadzana pod nadzorem doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu kierowniczego. Musi on być systematycznie szkolony. Program szkolenia musi być zgodny z instrukcjami montażu producenta.

13 Strona Zalecenia dla producenta 5.1 Zalecenia dotyczące opakowania, transportu i składowania Materiały budowlane należy transportować z należytą ostrożnością i składować w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed nieumyślnym uszkodzeniem. Do zadań producenta należy zagwarantowanie, że informacje dotyczące niniejszych postanowień zostaną dostarczone do wszystkich osób, których to dotyczy. 5.2 Zalecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i napraw Zadaniem producenta wyrobu jest zagwarantowanie, że wszystkie informacje dotyczące niniejszych postanowień zostaną dostarczone do wszystkich osób, których to dotyczy. Zazwyczaj konieczny jest systematyczny przegląd i konserwacja, aby zachować wydajność i zapewnić zakładany czas użytkowania wyrobu. Czynności te należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, łącznie z kolejnością przeglądów i szczegółowymi przedsięwzięciami dla komponentów w odniesieniu do zużycia (np. powierzchniowe uszorstnienie) z uwzględnieniem przepisów krajowych. Instrukcja naprawy łącznie ze szczegółowymi przedsięwzięciami w odniesieniu do napraw jest częścią dokumentacji technicznej producenta. W imieniu Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Dyrektor Naczelny Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Oryginał podpisany przez: inż. dr Reinera Mikulits a

14 Strona 14 5 Stabilizator 70 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 70 x 25 x JR TZN (RZnr:9582) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.1 Przekrój normalny typ PA15

15 Strona 15 8 Folia oddzielająca 140x5 EPDM 5 Stabilizator 120 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 70 x 35 x JR TZN (RZnr:9583) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.2 Przekrój normalny typ PA30

16 Strona 16 8 Folia oddzielająca 200 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 120 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.3 Przekrój normalny typ PA50

17 Strona 17 8 Folia oddzielająca 250 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 130 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.4 Przekrój normalny typ PA60

18 Strona 18 8 Folia oddzielająca 350 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 150 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.5 Przekrój normalny typ PA75

19 Strona 19 8 Folia oddzielająca 500 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 160 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.6 Przekrój normalny typ PA90

20 Strona 20 8 Folia oddzielająca 850 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 190 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.7 Przekrój normalny typ PA 135

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0011

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0011 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Zakład aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych i typów konstrukcji Instytucja Bautechnisches prawa Prüfamt publicznego wspólna dla władz federalnych i krajowych

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10

Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10 Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10 Wersja 4 1. Producent wyrou udowlanego : CMC Poland Sp. z o.o.. (dawniej CMC Zawiercie S.A.) ul. Piłsudskiego 82, 42400 Zawiercie.. (pełna nazwa i adres zakładu produkującego

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5 INFORMCJ TECHNICZN WYROBU IZOLMT PLN aquastoper l Przedsiębiorstwo Produkcji IZOLMT Sp. z o.o. Nr IT-38-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa IZOLMT PLN aquastoper

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0044

Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0044 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Zakład prawa publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P. System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P. System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności Post-tensioning system for internal unbounded prestressing Europejska aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR)

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR) Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych obowiązkowe od 1 lipca 2013 oznakowanie oznakowanie CE jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu produktu w każdym kraju członkowskim unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 91364 003 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Połączenia dla balkonu obniżonego względem stropu 72 Połączenia dla balkonu podwyższonego względem stropu/wskazówki montażowe 73 Połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa wraz z rozmieszczeniem znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa wraz z rozmieszczeniem znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4/2014/pn Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Czy z uwagi na fakt, że system fabrycznego obustronnego lakierowania paneli sportowych jest korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na gwarancję

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2.

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2. 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki 2. Spis rysunków Lp Nr rys. Treść rysunku Skala 1 1 Orientacja 2 1-2. Stała

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WERONIKA SŁODKOWICZ WKP/0282/POOM/10 upr do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

mgr inż. WERONIKA SŁODKOWICZ WKP/0282/POOM/10 upr do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej www.s-architektury.pl kontakt@s-architektury.pl ul. Graniczna 4/2 60-712 Poznań Inwestycja REMONT MOSTU W CIĄGU UL. JEZIORNEJ W GÓRZE Inwestor: GMINA WEJHEROWO Adres inwestora: Treść opracowania: OS. PRZYJAŹNI

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany TECHNOLOGIA jest technologią ryflowania, która modyfikuje charakterystykę powierzchniową taśmy stalowej, efektywnie umacniając zgniotowo stal. jest procesem obróbki

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO! WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ! MOC KORZYŚCI! KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROFILI Znacznie większa sztywność profili dzięki innowacyjnemu ryflowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja 770-3 770-1 770 +2 770-1 770 +1-5

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0018 fdokument sporządzono w wersji dwąęzycznej Tłumaczenia dokonano wyłącznie z języka angielskiego] *yrr VTT,tl*lti Te ilińsntu*ilłłuśkeś s Pt 1000 02044

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym - 2016-07-15 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przedmiot i zakres stosowania wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń CISADOR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia Spis treści Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo