Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße Wien /Austria T / F /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or."

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ NA JĘZYK POLSKI Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße Wien /Austria T / F / Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0260 Nazwa handlowa POLYFLEX Advanced Pu Trade name Właściciel aprobaty Raisner and Wolff Engineering GmbH Holder of approval Terminalstr Wells Österreich Rodzaj i przeznaczenie produktu Generic type and use of construction product Elastyczne przekrycie dylatacyjne o nominalnym przesuwie od 15mm do 135 mm Flexible plug expansion joint for nominal movement capacity of 15 mm 135 mm Termin ważności / Validity Zakład produkcyjny Manufacturing plant Od /from Aż do / to Lista zakładów produkcyjnych ustalona w dokumentacji technicznej Comprehensive list of manufacturing plants laid down in technical documentation Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera This European technical approval contains 26 stron łącznie z 3 załącznikami 26 pages including 3 Annexes European Organisation for Technical Approval Europäische Organisation für Technische Zulassungen Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Strona 2 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia aktów prawnych i wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobówbudowlanych 1, zmieniona przez dyrektywę93/68/ewg z 22 lipca ; - Austriackim prawem budowlanym LGBI. Nr , ostatnio zmienionym przez ustawę krajową LGBI. Nr. 68/2011; - Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/EG 3 ; 2 Austriacki Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do sprawdzania, czy wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Techniczne są spełnione. Sprawdzanie to może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Jednakże odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3 Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów lub zakłady produkcyjne nie wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofana przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności po informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana - włączając w t ośrodki przekazu elektronicznego - jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być ani sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną ani nie mogą być niewłaściwe wykorzystywane. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku urzędowym tej jednostki. Wersja aprobaty w pełni odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 40 z dn , str.12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 220 z dn , str.1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 17 z dn , str.34

3 Strona 3 II WARUNKI SZCZEGÓŁOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Opis produktu i jego przeznaczenia 1.1 Opis produktu Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU jest wykonywaną na placu budowy dylatacją w jezdni składającą się z elastycznego - nie termoplastycznego - materiału stosowanego jako masa zalewowa, który tworzy również powierzchnię jezdną i wzmocnioną cienką metalową blachą nad szczeliną dylatacyjną. Materiał użyty do masy zalewowej jest materiałem na bazie modyfikowanego poliuretanu. Przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest kompletny zestaw montażowy. Typy elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU przedstawione są w tabeli 1 oraz załącznikach niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej - EAT. Rys.1: Przekrój standardowy elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU na podbudowie betonu polimerowego. Legenda: (1) Podbudowa (nie jest częścią zestawu montażowego) (2) Masa zalewowa na bazie zmodyfikowanych poliuretanów (3)/ (4) Zamocowanie składające się z kompletu śrub(3), kątownika stalowego z elementem dystansującym (4) (5) Stabilizator (6) Element stabilizujący wykonany ze stali konstrukcyjnej z osłoną dla przesuwu powyżej 30 mm. (8) Folia oddzielająca umożliwiająca przemieszczanie się (poślizg) typy PA30-PA135 Powierzchniowe uszorstnienie (nie przedstawiono na rysunku): zastosowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji Powłoka gruntująca (nie przedstawiono na rysunku): na poziomych i pionowych powierzchniach styku z elastyczną masą zalewową (podbudowa i sąsiadująca nawierzchnia) zgodnie z instrukcją. B 0 S 0 szerokość przekrycia dylatacyjnego w położeniu centralnym szerokość szczeliny dylatacyjnej

4 Strona 4 Położenie stabilizatora (5) w stosunku do podbudowy (1) jest zabezpieczone w zależności od poszczególnych projektów albo przez mocowanie mechaniczne albo przez elementy centrujące opisane w załączniku 1.10 i załączniku 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Podbudowa (1) nie jest częścią zestawu montażowego. Warunki ramowe określa rozdział 4.2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Zgodnie z oświadczeniem producenta nominalny przesuw wynosi 15 mm mm. Minimalna/maksymalna szerokość w kierunku ruchu wynosi wg tabeli1 275/290 mm -1055/1190 mm Minimalna/maksymalna Grubość D wg rys.1 i tabeli 1 to 40/60mm, przy czym grubość ta jest wystarczająca i pozostaje niezmieniona na całej szerokości. Przy wyborze odpowiedniego typu urządzenia dylatacyjnego dla poszczególnych budowli należy uwzględnić takie ważne parametry jak wydłużenie względne e* i skrócenie względne e (odkształcenie przy ściskaniu) dla zakresu przemieszczania podanego poniżej w tabeli 1. Tabela 1: Wymiary standardowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w zależności od zakresu przemieszczania Type Total movement Movement tension Movement compression Thickness Joint width in central position Typ Całkowity zakres przemieszczenia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] MAX przemieszczenie Max Grubość przy rozciąganiu przemieszczenie Szerokość przekrycia dylatacyjnego przy ściskaniu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] e e* e D B 0 PA PA PA PA PA PA PA Grubość i szerokość szczeliny mogą być dopasowane odpowiednio do poszczególnych warunków. Kompletne elastyczne przekrycie dylatacyjne wykonywane jest na placu budowy przez umieszczenie w kierunku wzdłużnym szczeliny zestawu mocującego, masy zalewowej do wypełnienia szczeliny oraz odpowiedniego wyposażenia pomocniczego. Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU wzdłuż swojej osi podłużnej obejmuje jezdnię z/bez strefy ścieżki rowerowej i z/bez chodników tak jak to przedstawiono w załącznikach 1.8 i 1.9 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Oddzielne urządzenia dla chodników i ochrony przed uderzeniem na chodnikach nie zostały uwzględnione, ponieważ nie są one częścią składową zestawu montażowego. Części składowe i materiały stanowiące elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU zostały przedstawione w rozdziale i w załączniku 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). 1.2 Przeznaczenie Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU przeznaczone są dla kategorii użytkowników zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych. System urządzeń dylatacyjnych przeznaczony jest dla budowli nowych oraz modernizacji (konserwacji) już istniejących budowli. Dlatego dla stabilizatora i kątowników stalowych dla sytuacji obliczeniowej stanu granicznego nośności (ULS) należy uwzględnić kombinacje podstawowe oddziaływań i kombinacje oddziaływań zmęczeniowych.

5 Strona 5 Dla stanu granicznego użytkowalności (SLS) uwzględnione zostały charakterystyczne kombinacje oddziaływań i częste kombinacje oddziaływań. Parametry (właściwości) elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU oszacowano dla temperatury roboczej od -40 C do +60 C. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie właściwości materiałów, masy zalewowej do wypełnienia szczeliny, elementów stalowych, powierzchniowego utrwalenia, folii oddzielającej i zestawu mocującego, przy czym dla użycia elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN , tabela 2.1. Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU przewidziano do zastosowania na mostach drogowych. Zastosowanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego zgodnie z niniejszą niniejszej Europejską Aprobatą Techniczną (EAT) pokrywa maksymalne pochylenie 4 % w kierunku ruchu pojazdów. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (EAT) nie ma zastosowania dla mostów ruchomych. Najmniejszy kąt ß pomiędzy kierunkiem ruchu pojazdów a osią podłużną elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla produktu typów PA50-PA135 z przyczyn geometrycznych dla pozycjonowania elementów stabilizujących wynosi 60. Elementy stabilizujące należy zawsze rozmieszczać równolegle do głównego kierunku ruchu. Dlatego ograniczenie to nie jest istotne dla produktu typów P15 i P30. Przepisy w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej (EAT) bazują na przyjętym 15 -letnim okresie użytkowania budowli. Dane dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta, lecz należy je rozpatrywać jedynie jako środek pomocniczy przy wyborze właściwego wyrobu w stosunku do oczekiwanego, gospodarczo uzasadnionego okresu użytkowania budowli. Dane mają za podstawę obecny stan techniki, posiadaną wiedzę i doświadczenie dotyczące masy zalewowej do wypełnienia szczeliny. Przy takim założeniu, na okres użytkowania elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU mają wpływ następujące czynniki: - przylegająca nawierzchnia, - sytuacje w ruchu drogowym (łącznie z ruchem zatrzymanym postój, płynnym, spowolnionym-korki) - temperatura - spadek (pochylenie) nawierzchni - materiał podbudowy Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU nie zawiera żadnych wymiennych części składowych. Jeżeli elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU zostanie narażone na trzęsienie ziemi, ruchy (przemieszczenia) przekraczające znamionowe warunki pracy, elastyczne przekrycie dylatacyjne należy naprawić lub wymienić. 2. Cechy wyrobu i metoda ich sprawdzania 2.1 Cechy wyrobu Uwagi ogólne Części składowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU zdefiniowane są w rozdziale 2.1.2, dane eksploatacyjne kompletnego zestawy montażowego wymieniono w rozdziale niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) Części składowe Masa zalewowa do wypełniania szczelin

6 Strona 6 Masa zalewowa do wypełniania szczelin na bazie zmodyfikowanego poliuretanu określona numerem mieszanki RW60A, przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Właściwości materiału masy zalewowej do wypełniania szczelin RW60A, bazujące na zmodyfikowanym poliuretanie podane są w tabeli 5a załącznika 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Wytrzymałość na rozciąganie przyczepne względem podbudowy łącznie ze stwierdzoną zawodnością działania podane są w tabeli 5b załącznika 2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Masa zalewowa do wypełniania szczelin w odniesieniu do trwałości zachowuje swoją sprawność działania pod względem oddziaływania zdefiniowanych substancji chemicznych (benzyna, olej) i alkaliów, przy czym trwanie oddziaływania zostało zdefiniowane na okres 3 dni, aby pokryć normalne i nadzwyczajne stany obciążeń. Starzenie się na skutek przyśpieszonych obciążeń termicznych (obciążenie 70 C/ 28t), promieniowanie UV, wystawienie na działanie czynników atmosferycznych nie mają negatywnego oddziaływania na trwałość masy zalewowej do wypełniania szczelin. Starzenie się na skutek narażenia na działanie ozonu nie prowadzi do powstawania mikropęknięć. Mikropęknięcia są zdefiniowane wg kryteriów podanych w normie ISO Jeżeli masa zalewowa do wypełniania szczelin stosowana jest bez materiałów do powierzchniowego uszorstnienia to pod wpływem promieniowania UV i działania czynników atmosferycznych na powierzchni można zaobserwować wizualnie zmiany (pęcherze, rysy na powierzchni, zmiany koloru i powierzchni). Uwaga: podczas badań certyfikacyjnych masy zalewowej do wypełniania szczelin z użyciem materiałów do powierzchniowego utrwalenia nie stwierdzono żadnych zmian w wyglądzie i zużycia materiałów do powierzchniowego utrwalenia. Istotne parametry do identyfikacji masy zalewowej do wypełniania szczelin RW60A podane są w dokumentacji technicznej. Właściwości materiału są poufne 4 i przechowywane są w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Stabilizator Ogólne informacje dotyczące konstrukcji stabilizatora podane są na rysunkach załącznika 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Minimalny gatunek stali zdefiniowano jako S235JR, przy czym dla istotnych własności mechanicznych i składu chemicznego obowiązuje norma EN W przypadku możliwego zastosowania elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN ; tabela 2.1. Stabilizator jest ocynkowany ogniowo zgodnie z normą EN ISO Zestaw mocujący Ogólne informacje dotyczące konstrukcji zestawu mocującego podane są na rysunkach załącznika 1.10 i załącznika 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Minimalny gatunek kątownika stalowego i przynależnych elementów dystansujących zdefiniowano jako S235JR, przy czym dla istotnych własności mechanicznych i składu chemicznego obowiązuje norma EN Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej Aprobaty Technicznej została złożona w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, i będzie przekazana jednostce notyfikującej,o ile będzie to konieczne dla jej prac związanych z wydaniem zaświadczenia o zgodności

7 Strona 7 W przypadku możliwego zastosowania elementów stalowych w niskich temperaturach obowiązuje norma EN ; tabela 2.1 Śruby mocujące, zabezpieczone przed korozją elektro galwanicznie, są rozmieszczone w zestawie mocującym w rozstawie maksymalnie 250 mm i są zgodne ze specyfikacją techniczną przechowywaną w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej, przy czym śruby muszą to być co najmniej śruby M10 w klasie 8.8. Kątowniki stalowe nie wymagają oddzielnej ochrony antykorozyjnej ponieważ są w całości otoczone masą zalewową Element stabilizujący Dla wszystkich typów wyrobów wg tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) zastosowano elementy stabilizujące dla nominalnego zakresu przemieszczenia większego od 30 mm, elementy stabilizujące składają się z rury stalowej i prętów stalowych okrągłych jak również z osłony z tworzywa sztucznego tak jak to przedstawia załącznik 1.11 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Rura stalowa i pręt stalowy okrągły wykonano ze stali o minimalnej granicy plastyczności 235 N/mm 2. Istotne parametry do identyfikacji osłony z tworzywa sztucznego podane są w dokumentacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Elementy stalowe nie wymagają oddzielnej ochrony antykorozyjnej ponieważ są w całości przykryte osłoną z tworzywa sztucznego i otoczone masą zalewową Folia oddzielająca Jako folię użyto elastomer usieciowiony EPDM. Własności materiału są częścią specyfikacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Powłoka gruntująca Powłoki gruntujące zdefiniowane numerami mieszanki RW60P, RW81P i RW91P są częścią dokumentacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Zastosowanie jest uzależnione od rodzaju podbudowy. W zależności od zastosowania, na danej powierzchni można użyć dodatkowego materiału do powierzchniowego utrwalenia, ustalonego i podanego w dokumentacji technicznej. Identyfikacja powłok gruntujących i powierzchniowego utrwalenia następuje na podstawie oznakowania identyfikacyjnego podanego w dokumentacji technicznej i przechowywanego w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Powierzchniowe utrwalenie Materiał do powierzchniowego utrwalenia zdefiniowano jako łamane ziarno o wielkości 0.7mm mm. Odpowiednie parametry podaje dokumentacja techniczna przechowywana w jednostce certyfikującej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Komplet zestawu montażowego Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (ER1) Wyniki ustaleń wytrzymałości mechanicznej stabilizatora i kątownika stalowego w stanie granicznym nośności (ULS) podają tabele 2a i 2b, przy czym uwzględniono częściowy współczynnik bezpieczeństwa Y Q1 = 1.35.

8 Strona 8 Tabela 2a: Wymiary stabilizatora dla elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w zależności od szerokości szczeliny dylatacyjnej i obliczone dla minimalnej grubości przekrycia dylatacyjnego 40 mm. Maksymalna szczelina dylatacyjna [mm] Wymagana grubość stabilizatora [mm] Tabela 2b: Wymiary kątownika stalowego dla różnych typów elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU Typ PA15 PA30 PA50 PA 60 PS75 PA90 PA135 Wymiar kątownika stalowego [mm] Ramię dłuższe/krótsze Wymagana grubość kątownika stalowego [mm] 70/25 70/35 90/45 90/45 90/45 90/45 90/ Nominalne zakresy przemieszczeń elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla odnośnych wyrobów i odpowiednie maksymalne wydłużenie i skrócenie podane są w tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Zmierzone wynikowe siły cofające na skutek wolniejszego ruchu i odpowiednie maksymalne odkształcenia podane są poniżej w tabeli 3. Siły cofające na skutek szybszego ruchu przez płynny ruch pojazdów są mniejsze niż te na skutek wolniejszych ruchów. Tabela 3: Zestawienie ogólne sił cofających i odkształceń elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla wyrobów typu PA15-PA135 (w temperaturze 15 C) Typ Maksymalne zmierzone odkształcenie: wyniesienie Maksymalne zmierzone odkształcenie: korytko wgłębienie Siły cofające do uwzględnienia przy wymiarowaniu mostu [mm] [mm] [kn/m] PA PA PA PA PA PA PA W porównaniu z wynikami tabeli 3 w przypadku zastosowania elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w temperaturze minimalnej -40 C należy przeciętnie uwzględnić dodatkowo 25% sił cofających. Dla wymiarowania części sąsiednich należy podane wartości traktować jako maksymalne wartości bezwzględne, niezależnie od ich znaku liczbowego. Kompletny zestaw montażowy elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU jest wodoszczelny. Odprowadzenia wody zainstalowane przed i za elastycznym przekryciem dylatacyjnym nie są przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty

9 Strona 9 Technicznej (EAT). Ocena takich części, o ile istnieją, przeprowadzona została na zgodnie z krajowymi przepisami państw członkowskich porozumienia Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (ER3) Uwolnienie niebezpiecznych materiałów Zestaw montażowy jest zgodny z przepisami dokumentu przewodniego H 5 /EU Bank danych dotyczący materiałów niebezpiecznych. Komponenty masy zalewowej do wypełniania szczeliny zawierają Diethylmethylbenzoldiamin (Numer CAS oraz Isocyanatmethyl-3,5,5-Trymetylcyclohexylisocyanat (Numer CAS ). Producent złożył pod tym względem stosowne oświadczenie. W uzupełnieniu do specyficznych rozdziałów dotyczących substancji niebezpiecznych niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) mogą obowiązywać dodatkowe wymagania, które mają zastosowanie dla wyrobu, jeżeli obejmuje go zakres stosowania (np.: przejęte prawo europejskie i prawo krajowe, ustawodawstwo i przepisy urzędowe)..aby spełnić zalecenia wytycznych dla wyrobów budowlanych także i te wymagania muszą zostać spełnione, jeżeli są lub w miejscu ich wymagania Bezpieczeństwo użytkowania (ER4) Bez wymuszonego poziomego odkształcenia oraz w stanie nieobciążonym odchyłki równości powierzchni jezdnej dla wszystkich typów elastycznych przekryć dylatacyjnych POLYFLEX Advanced PU zgodnie z tabelą 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) wynoszą mniej niż 3 mm i nie występuje przy tym stopnie (bez uwzględnienia struktury powierzchni). Maksymalne odchyłki równości powierzchni jezdnej wg obciążenia wynoszą 0,5 mm, przy czym maksymalna dozwolona wartość wynosi 10 mm. Wartości PTV wg normy EN dla zabezpieczenia antypoślizgowego masy zalewowej z powierzchniowym utrwaleniem podaje tabela 4. Tabela 4: Zabezpieczenie antypoślizgowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU Przewidywany cel zastosowania Wartość PTV wg normy EN Jezdnia 70 Chodnik Postępowanie dowodowe Ocena użyteczności elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU dla przewidzianych celów zastosowania została przeprowadzona zgodnie z CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure Wspólna Wykładnia Procedur Oceny) dla Flexible plug expansion joints for road bridges with flexible filling based on advanced polyurethane ETA, załącznik Nr.01.07/06, wydanie październik Dokument przewodni H: Ujednolicony dodatek dotyczący materiałów niebezpiecznych w ramach dyrektywy wyrobów budowlanych, wydanie wrzesień 2002.

10 Strona 10 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2001/19 EG 6 obowiązującym systemem oceny zgodności dla wyrobu jest system 1 zgodnie z wytycznymi Rady 89/106/EWG, załącznik III, rozdział 2 (i), bez badania wyrywkowego próbek, i zawiera następujące treści: a) zadania producenta (1) zakładową kontrolę produkcji (2) uzupełniające badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań b) zadania akredytowanej (notyfikującej) jednostki (3) wstępne badania typu (4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli jakości (5) ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 3.2 Zakres odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi mieć stały własny nadzór nad produkcją. Wszystkie przyjęte przez producenta elementy systemu, wymagania i przepisy powinny być dokumentowane w formie pisemnych instrukcji roboczych lub procedur. System zakładowej kontroli produkcji ma za zadanie zapewnienie zgodności wyrobu z Europejską Aprobatą Techniczną (EAT). Producent może stosować tylko te materiały budowlane, które zostały wprowadzone w dokumentacji technicznej 7 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). W ramach zakładowej kontroli produkcji producent przeprowadza kontrole na zgodność z planem kontroli 8, zdefiniowanym w niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Szczegóły dotyczące zakresu, rodzaju i częstotliwości kontroli jakie mają być przeprowadzone w ramach zakładowej kontroli produkcyjnej muszą odpowiadać planowi kontroli, będącym częścią składową dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT). Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być zapisywane w listach kontrolnych, podpisane i oceniane przez osobę odpowiedzialną. Zapisy te należy przedłożyć jednostce notyfikowanej zajmującej się na bieżąco nadzorem. Na żądanie należy je przedstawić Austriackiemu Instytutowi Techniki Budowlanej Pozostałe zadania producenta Badanie próbek pobranych w zakładzie Badanie próbek pobranych w zakładzie powinno być przeprowadzone przez producenta tak jak to zdefiniowano w planie kontroli Deklaracja zgodności W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów producent powinien sporządzić deklarację zgodności Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr. L206 z dnia i zatwierdzony przez EOTA 14. grudnia 2009 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej została złożona w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, i będzie przekazana jednostce notyfikującej w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla czynności związanych z oceną zgodności. Plan kontroli został złożony w Austriackim Instytucie Budowlanym i będzie przekazany tylko jednostce notyfikującej dla czynności związanych z oceną zgodności.

11 Strona Zadania jednostki notyfikującej Wstępne badanie typu W przypadku wstępnego badania typu mogą być przeprowadzone tylko te badania, które zostały przeprowadzone w celu udzielenia Europejskiej Aprobaty Technicznej, o ile nie nastąpią żadne zmiany w produkcji lub zmiana zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach, niezbędny zakres wstępnego badania typu powinien być uzgodniony między Austriackim Instytutem Techniki Budowlanej i jednostką notyfikowaną Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Jednostka notyfikowana, zgodnie z planem kontroli, powinna sprawdzić i upewnić się, czy zakład produkcyjny, zwłaszcza pod względem personelu i wyposażenia oraz zakładowej kontroli produkcji jest właściwy, aby zapewnić nieprzerwaną i zgodną z przepisami produkcję elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU zgodną z warunkami technicznymi podanymi w punkcie 2 oraz z wymienionymi postanowieniami w załącznikach do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej(EAT) Ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji W ramach nadzoru jednostka notyfikowana powinna wizytować zakład produkcyjny co najmniej dwa razy w roku. Powinno być sprawdzane, czy system zakładowej kontroli produkcji i ustalony proces produkcyjny są prowadzone z uwzględnieniem planu kontroli. Ciągły nadzór i ocena zakładowej kontroli produkcji muszą być przeprowadzone zgodnie z właściwym planem kontroli. Wyniki ciągłego nadzoru powinny być na żądanie udostępniane jednostce notyfikowanej lub jednostce wydającej aprobatę Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku, gdy wymagania Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) i planu kontroli nie są dłużej spełniane należy anulować certyfikat zgodności Certyfikacja W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów zgodności jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności wyrobu. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie literowe CE musi być zgodne z dyrektywą 93/68/EWG. Symbol zgodności CE należy na tyle na ile to możliwe nanieść na elastyczne przekrycie dylatacyjne lub w jego pobliżu, lub co najmniej powinno ono znajdować się w dokumentach przewodnich. Symbolowi CE na elastycznym przekryciu dylatacyjnym powinny towarzyszyć następujące informacje: numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej wydającej certyfikat nazwa i adres lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie, numer certyfikatu WE (Wspólnoty Europejskiej) zakładowej kontroli produkcji, numer Europejskiej Aprobaty Technicznej -EAT, opis wyrobu: typ i przewidywany cel zastosowania podanie nominalnej drogi przemieszczenia: [mm] podanie substancji niebezpiecznych, łącznie ze stężeniem, o ile takie występują

12 Strona Identyfikacja zestawu montażowego Etykieta służąca do identyfikacji zestawu montażowego elastycznego przekrycia dylatacyjnego, przymocowana w sposób trwały, musi być dołączona do dokumentów przewodnich. Na etykiecie powinny znaleźć się następujące informacje: numer Europejskiej Aprobaty Technicznej - EAT, numer certyfikatu WE (Wspólnoty Europejskiej) zakładowej kontroli produkcji, podanie nominalnego zakresu przemieszczenia: [mm] Identyfikacja ( numer identyfikacyjny = numer zlecenia, rok dostarczenia) miejsce zabudowy 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU wytwarzane jest zgodnie z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT), według takiego procesu produkcyjneg o, który został zdefiniowany przez jednostkę notyfikowaną i opisany w dokumentacji technicznej i towarzyszącej mu dokumentacji produkcyjnej. Europejska Aprobata Techniczna (EAT) dla elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU wydawana jest na podstawie uzgodnionych dokumentów, przechowywanych w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej, które identyfikują zbadany i oceniany wyrób jakim jest elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEX Advanced PU. Zmiany, które mogłyby prowadzić do niezgodności z przechowywanymi dokumentami, powinny być zgłoszone Austriackiemu Instytutowi Techniki Budowlanej, przed ich wprowadzeniem. Austriacki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje, czy zmiany te będą miały wpływ na Europejską Aprobatę Techniczną (EAT), a w konsekwencji na ważność oznakowania CE na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT), oraz, czy dalsza ocena lub zmiany w Europejskiej Aprobacie Technicznej (EAT), będą konieczne. 4.2 Montaż Do każdej dostawy zestawu montażowego musi być dołączona instrukcja poprawnego montażu zestawu montażowego. Instrukcja użytkowania przechowywana jest w Austriackim Instytucie Techniki Budowlanej i zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące możliwego zakresu temperatury otoczenia dla zabudowy masy zalewowej do szczeliny i przygotowania masy zalewowej do szczeliny na placu budowy. Ogólnie zaleca się montaż elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU w taki sposób, żeby przylegające obszary masy bitumicznej były wyposażone w dodatkowe listwy przejściowe i żebra podtrzymujące. Podbudowa (beton polimerowy i płyta konstrukcji nośnej) musi wykazywać minimalną wytrzymałość na nacisk 25N/mm 2 i wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm 2 lub większą. Powierzchnia masy zalewowej szczeliny może być opcjonalnie zabezpieczona bezbarwną, elastyczną warstwą, której jednak niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje. Właściciel aprobaty musi mieć do dyspozycji procesy i organizację zapewniające jednakową, niezmienną jakość wykonania oraz zabudowy. W szczególności musi posiadać zasoby umożliwiające przekazanie pracownikom montażu fachowych instrukcji dotyczących przygotowania masy zalewowej i produkcji wyrobu. Produkcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego POLYFLEX Advanced PU musi być przeprowadzana pod nadzorem doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu kierowniczego. Musi on być systematycznie szkolony. Program szkolenia musi być zgodny z instrukcjami montażu producenta.

13 Strona Zalecenia dla producenta 5.1 Zalecenia dotyczące opakowania, transportu i składowania Materiały budowlane należy transportować z należytą ostrożnością i składować w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed nieumyślnym uszkodzeniem. Do zadań producenta należy zagwarantowanie, że informacje dotyczące niniejszych postanowień zostaną dostarczone do wszystkich osób, których to dotyczy. 5.2 Zalecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i napraw Zadaniem producenta wyrobu jest zagwarantowanie, że wszystkie informacje dotyczące niniejszych postanowień zostaną dostarczone do wszystkich osób, których to dotyczy. Zazwyczaj konieczny jest systematyczny przegląd i konserwacja, aby zachować wydajność i zapewnić zakładany czas użytkowania wyrobu. Czynności te należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, łącznie z kolejnością przeglądów i szczegółowymi przedsięwzięciami dla komponentów w odniesieniu do zużycia (np. powierzchniowe uszorstnienie) z uwzględnieniem przepisów krajowych. Instrukcja naprawy łącznie ze szczegółowymi przedsięwzięciami w odniesieniu do napraw jest częścią dokumentacji technicznej producenta. W imieniu Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Dyrektor Naczelny Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej Oryginał podpisany przez: inż. dr Reinera Mikulits a

14 Strona 14 5 Stabilizator 70 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 70 x 25 x JR TZN (RZnr:9582) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.1 Przekrój normalny typ PA15

15 Strona 15 8 Folia oddzielająca 140x5 EPDM 5 Stabilizator 120 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 70 x 35 x JR TZN (RZnr:9583) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.2 Przekrój normalny typ PA30

16 Strona 16 8 Folia oddzielająca 200 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 120 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.3 Przekrój normalny typ PA50

17 Strona 17 8 Folia oddzielająca 250 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 130 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.4 Przekrój normalny typ PA60

18 Strona 18 8 Folia oddzielająca 350 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 150 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.5 Przekrój normalny typ PA75

19 Strona 19 8 Folia oddzielająca 500 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 160 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.6 Przekrój normalny typ PA90

20 Strona 20 8 Folia oddzielająca 850 x 5 EPDM 6 Element stabilizujący kpl 5 Stabilizator 190 x JR TZN 4 Kątownik z blachy 90 x 45 x JR TZN (RZnr:9581) 3 Kotwa przechodząca M12 x kpl 2 Przekrycie dylatacyjne Polyfax Advanced PU 1 Beton polimerowy Poz. Nazwa Wymiar Materiał.Tabliczka konstrukcyjna Załącznik 1.7 Przekrój normalny typ PA 135

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo