Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata Sieradz, 2007 r.

2 Spis treści Wstęp... 4 I. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Sieradza Zagospodarowanie przestrzenne PołoŜenie Rys historyczny. Zabytki architektury Uwarunkowania ochrony przyrody w Sieradzu Infrastruktura techniczna Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami Energetyka Ciepłownictwo Gazyfikacja Układ drogowy. Komunikacja Sieć telekomunikacyjna Mieszkalnictwo Identyfikacja problemów Ochrona środowiska Infrastruktura techniczna Charakterystyka gospodarcza Sieradza Liczba i struktura podmiotów gospodarczych Zatrudnienie Identyfikacja problemów Sfera społeczna Struktura demograficzna i społeczna Oświata Ochrona zdrowia Kultura Obiekty sportowe i rekreacji Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji Organizacje społeczne działające w Sieradzu Identyfikacja problemów Analiza SWOT miasta Sieradz II. Konsultacje społeczne III. Powiązania Programu ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i miasta Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego Strategia Rozwoju Sieradza do 2010 roku Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradz Program Zapobiegania Przestępczości oraz Zapewnienia Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Sieradzu na lata Bezpieczny Sieradz IV. ZałoŜenia Programu Rewitalizacji Okres programowania Cele rewitalizacji w Sieradzu Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów V. Działania planowane na rewitalizowanych obszarach VI. Plan finansowy VII. Sposób wdraŝania VIII. Sposoby promocji, monitorowania, oceny i komunikacji społecznej System monitorowania Programu Rewitalizacji Sposoby oceny Programu Rewitalizacji

3 3. Sposoby inicjowania współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi Promocja Załącznik Spis tabel Spis wykresów

4 Wstęp M i a s t a n i e s k ł a d a j ą s i ę t y l k o z d o m ó w i u l i c, a l e z l u d z i i i c h n a d z i e i. Ś w. A u g u s t y n Wiele miast w Polsce boryka się z problemem zagroŝenia całkowitą degradacją społeczno-ekonomiczną. Zmiany dotyczą postępującej dekapitalizacji zabudowy miejskiej, niszczenia obiektów o wartości historycznej i kulturowej, niskiego poziomu przedsiębiorczości, słabej mobilności zawodowej mieszkańców oraz wzrostu patologii społecznych. W celu powstrzymania rozwoju tych niekorzystnych zmian konieczne jest zainicjowanie procesu rewitalizacji na zdegradowanych obszarach. Rewitalizacja to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze (najczęściej dawnej dzielnicy miasta) powiązany z rozwojem gospodarczym i społecznym. Zasadniczym celem rewitalizacji jest oŝywienie gospodarcze i społeczne miasta, czyli - zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie zdegradowanym obiektom nowych funkcji, przy równoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego i zrównowaŝony rozwój gospodarczospołeczny. Potrzeba rewitalizacji wynika z istniejącego, szczególnie na obszarze Starego Miasta, deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy, m. in. w postaci zaawansowanego zuŝycia technicznego budynków i infrastruktury technicznej. Dlatego teŝ celem rewitalizacji jest poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności Starego Miasta, wykreowanie interesującego miejsca do zamieszkania, stworzenie mechanizmu zachęt do inwestowania w istniejące obiekty, a takŝe przyciągnięcie mieszkańców miasta i okolic oraz turystów do spędzania tutaj wolnego czasu. Działania te w dłuŝszej perspektywie przyczynią się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe. Rewitalizacja ma równieŝ na celu podniesienie standardu Ŝycia najuboŝszych mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania i infrastruktury, tzw. prewencję socjalną, uprzedzającą degradację osób i grup zagroŝonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, a takŝe zwiększenie oferty mieszkaniowej dla ludzi o róŝnym stopniu zamoŝności, w tym dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku. Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości lokalnej mieszkańców, co jest szczególnie waŝne w kontekście integracji 4

5 europejskiej. Dlatego zaangaŝowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost aktywności obywatelskiej, angaŝowanie mieszkańców w Ŝycie społeczne miasta, a takŝe we współpracę z administracją publiczną i biznesem. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza (zwanego zamienienie Programem Rewitalizacji, Programem lub LPR dla Miasta Sieradza) podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności Prezydent Miasta Sieradza Zarządzeniem Nr 97/2007 z dnia 6 czerwca 2007 roku powołał Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji, złoŝony z pracowników Urzędu Miasta. Na mocy Uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 maja 2007 roku powołana została równieŝ doraźna Komisja Rady Miejskiej ds. Rewitalizacji. Zespół Zadaniowy zaproponował obszary, które powinny zostać objęte działaniami naprawczymi w sferze Ŝycia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta oraz rozwiązania funkcjonalne w ramach przygotowywanego Programu. Zgłoszone wnioski wraz z ich zasięgiem obszarowym przyjęto do dalszego opracowania. W kolejnym etapie sporządzania Programu Pełnomocnik ds. Rewitalizacji zwrócił się do wszystkich potencjalnych beneficjentów oraz innych podmiotów, które mogłyby włączyć się w proces rewitalizacji miasta, o składanie wniosków do Programu. W celu umoŝliwienia mieszkańcom Sieradza aktywnego udziału w tworzeniu planu, na stronach internetowych miasta została zamieszczona ankieta dotycząca programu rewitalizacji oraz inne materiały dotyczące tej problematyki. Po zaopiniowaniu finalnego projektu Programu przez doraźną Komisję Rady Miejskiej ds. Rewitalizacji, przyjęciu przez Prezydenta Sieradza i uchwaleniu przez Radę Miejską stał się obowiązującym planem działań w zakresie rewitalizacji na lata W Programie Rewitalizacji przedstawiono szereg zadań inwestycyjnych o bardzo zróŝnicowanym charakterze. Ich realizacja uzaleŝniona jest od odpowiedniego montaŝu finansowego środków pochodzących z róŝnych źródeł. Wskazanie w Programie działań stanowi podstawę do przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Program Rewitalizacji jest programem Ŝywym. Okresowe aktualizacje Programu prowadzone będą we współpracy z zainteresowanymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Ponadto na bieŝąco będą rozpatrywane wnioski lokalnych przedsiębiorców dotyczące planowanych na terenach rewitalizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 5

6 I. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Sieradza 1. Zagospodarowanie przestrzenne 1.1. PołoŜenie Miasto Sieradz znajduje się w województwie łódzkim u brzegu rzeki Warty. Pod względem morfologicznym teren Sieradza połoŝony jest na prowincji Nizin Środkowopolskich i obejmuje dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską (na północnymwschodzie) oraz Kotlinę Sieradzką (w centrum i na zachodzie) 1. Pod względem geologicznym teren miasta zlokalizowany jest w zachodniej części Synklinorium Szczecińsko-Łódzko- Miechowskiego (na skraju Monokliny Przedsudeckiej). Wg podziału klimatycznego Polski W. Okołowicza Sieradz leŝy w południowowschodniej strefie Regionu Śląsko-Wielkopolskiego, z zaznaczającymi się słabymi wpływami oceanicznymi. Od stolicy województwa miasto dzieli 60 km. Do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej z Sieradza jest nie dalej niŝ 200 km. Aby dojechać do granicy zachodniej państwa (Zgorzelec) mieszkańcy miasta muszą pokonać trasę 360 km, a do wschodniej 378 km (Terespol). Od północy, wschodu i południa miasto graniczy z gminą Sieradz, a od zachodu z gminą Wróblew Rys historyczny. Zabytki architektury. Sieradz jest jednym z najstarszych polskich miast. Najdawniejsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z VI-VII wieku. W XI wieku powstał tu gród kasztelański i podgrodzie. W źródłach pisanych wzmianka o Sieradzu pojawia się w 1136 roku, kiedy w Bulli Gnieźnieńskiej wymienia go papieŝ Innocenty II. W owym czasie Sieradz wraz z Łęczycą stanowił zwarte terytorium łęczycko-sieradzkie, którego obszar obejmował około 20 tys. km. Blisko 2/3 tamtego terytorium pokrywałoby się z obszarem województwa łódzkiego. Dokument lokacyjny Sieradza zaginął. Według pisma z 1298 roku prawa miejskie nadał Sieradzowi ksiąŝę Kazimierz Konradowic. Fakt ten miał miejsce między 1247 a 1255 rokiem. W tym samym czasie Dominikanie załoŝyli w mieście klasztor, co potwierdza ówczesną 1 Wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego. 6

7 rangę Sieradza. W XIV wieku, na miejscu spalonego przez KrzyŜaków w 1331 roku drewnianego grodu, król Kazimierz Wielki wzniósł zamek. Obok niego pobudowano kościół św. Trójcy, który w XV wieku przekształcono w kolegiatę. Miasto zostało otoczone murami obronnymi, wałami i fosą. Do Sieradza prowadziły trzy bramy Warcka, Grodzka (zniszczone w II połowie XVIII wieku) i Krakowska (istniała do 1800 roku). Od XV wieku rozwój przestrzenny miasta koncentrował się na powstawaniu i rozbudowie przedmieść: św. Mikołaja (wokół tzw. Poświstnej Górki), Porzecze nad rzeką śegliną, Nowe Przedmieście (tzw. Nowe Miasto lub Nowy Rynek) rozwinięte koło Bramy Warckiej w połowie XVI wieku. Harmonijny rozwój Sieradza zakłócały najazdy Tatarów, Czechów oraz KrzyŜaków. Mimo to od XIII do XV wieku w Sieradzu odbyło się 15 walnych zjazdów. Sześciu z nich przewodniczyli królowie polscy. W lutym 1383 roku na sejmie w Sieradzu zapewniono poselstwo węgierskie, Ŝe królową Polski zostanie córka króla Ludwika Jadwiga. W 1432 roku na zjeździe sieradzkim podjęto zobowiązanie, wybrania po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski jego najstarszego syna Władysława (Warneńczyka). W 1445 roku dokonano w mieście elekcji króla Kazimierza Jagiellończyka. Okres największego rozkwitu miasta przypadł na czasy Odrodzenia. Na początku XVI wieku Ŝyło i pracowało tu 162 rzemieślników skupionych w 12 cechach, m. in. sukienników, kuśnierzy i krawców. Miasto było waŝnym ośrodkiem handlu. Wymianie handlowej sprzyjało korzystne połoŝenie miasta na trasie trzech szlaków o znaczeniu krajowym, wchodzących w skład większych połączeń międzynarodowych. O znaczeniu Sieradza w owym czasie świadczy liczba domów (około 350) i mieszkańców (ponad 2000), co sytuowało go w czołówce średnich miast w Polsce. Wraz ze schyłkiem XVI wieku kończą się czasy świetności Sieradza. Największy regres w rozwoju miasta przypada na XVII wiek i I połowę XVIII wieku. Był on głównie wynikiem wojen szwedzkich, poŝarów i pomorów. Dopiero pod koniec XVIII wieku miasto powoli zaczęło się odbudowywać. Szczególnie waŝną rolę w porządkowaniu spraw miejskich odegrała utworzona w 1780 roku Komisja Dobrego Porządku, która zajęła się finansami miasta oraz wydawaniem przepisów dotyczących ustroju i administracji. W końcu XVIII wieku Sieradz liczył około 1,5 tys. mieszkańców zamieszkujących 191 domów i 80 rzemieślników, reprezentujących 21 zawodów. 7

8 W okresie zaborów sieradzanie czynnie uczestniczyli w walce o odzyskanie niepodległości - 13 listopada 1806 roku zawiązano w Sieradzu akt powstania przeciwko Prusakom. W czasie powstania styczniowego miasto wraz z powiatem było terenem koncentracji powstańców oraz miejscem wielu bitew i potyczek. W XIX wieku Sieradz był miejscem powolnego, lecz systematycznego rozwoju gospodarczego i społecznego. W 1823 roku powstała tutaj manufaktura Adolfa Harrera, w której zainstalowano jedną z pierwszych maszyn parowych na ziemiach polskich. Postęp przemysłu i rzemiosła doprowadził do utworzenia, w połowie XIX wieku, niedzielnej szkoły rzemieślniczej. Pod koniec wieku otworzono pierwszą w regionie salę teatralną, a z inicjatywy dr Aleksandra Murzynowskiego wybudowano przystań wodną i załoŝono Towarzystwo Wioślarskie. W początkach XX wieku połączono Sieradz z Łodzią i Kaliszem. W mieście nadal rozwijało się Ŝycie społeczne. W 1906 roku utworzono bibliotekę, trzy lata później załoŝono Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne, w 1915 roku Czesław Bagieński otworzył 5 klasowe Gimnazjum Filologiczne. Na przestrzeni stu lat liczba mieszkańców Sieradza wzrosła ponad czterokrotnie, do 9,8 tys. osób w 1910 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozwój przemysłu i rzemiosła w mieście stanowił kontynuację stanu sprzed I wojny światowej. Miasto zachowało swój rolniczoprzemysłowy charakter. Jednocześnie dobrze rozwijało się Ŝycie kulturalne. W mieście działało Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rzemieślniczym Resursa oraz Koło Miłośników Sceny przy Towarzystwie Dźwignia. W 1923 roku wznowiło działalność Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne Lutnia. Cztery lata później otwarto gimnazjum miejskie, dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Zrealizowano takŝe wiele inwestycji. Rozbudowano budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, wybudowano łaźnie miejską, elektrownię, uporządkowano teren Wzgórza Zamkowego, powiększono uliczne oświetlenie oraz obsadzono drzewami park miejski. W listopadzie 1939 roku Sieradz wraz z całym powiatem został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Okupanci usuwając ślady polskości zniszczyli wszystkie polskie napisy, dokonali zmiany nazw ulic, zniszczyli pomniki i tablice upamiętniające historyczne wydarzenia. W odpowiedzi rozwinął się ruch oporu. Sieradz został wyzwolony 23 stycznia 1945 roku. W latach 50. XX wieku rozbudowano zakłady odzieŝowe, zboŝowo-młynarskie i spirytusowe. W 1957 roku oddano do uŝytku największy zakład dziewiarski Sira. Powstały takŝe osiedla mieszkaniowe Dziewiarz i Polna. W 1975 roku Sieradz stał się 8

9 ponownie siedzibą województwa. Do miasta zaczęli przyjeŝdŝać ludzie z całego regionu. W efekcie liczba ludności w ciągu kolejnych dwudziestu lat uległa podwojeniu do liczby 45 tys. Miasto ponownie zaczęło się dynamicznie rozwijać. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Sieradz stał się siedzibą powiatu ziemskiego, w skład którego weszły gminy: Sieradz, Warta, Wróblew, Błaszki, Goszczanów, Złoczew, Burzenin, Klonowa, Brzeźnio i Brąszewice. Konsekwencją bogatej historii miasta jest występowanie w nim wielu zabytków oraz terenów i obiektów o znacznych walorach kulturowych, krajobrazowych i ekspozycyjnych. W celu objęcia ich naleŝytą ochroną w mieście wyodrębniono: strefy ochrony konserwatorskiej: strefę ścisłej ochrony historycznej struktury przestrzennej (STREFA A) obejmującą obszar Starego Miasta oraz Gród-Zamek stanowiący kępę zamkową wraz z fosami i pierścieniowatym przedpolem zewnętrznym; strefę ochrony ograniczonej (STREFA B) obejmującą przedpole zachodnie Starego Miasta, podnóŝe Skarpy Staromiejskiej, ulicę Krakowskie Przedmieście, Park Staromiejski i dawną dzielnicę Rybaki oraz dawne kolonie Olendry DuŜe i Olendry Małe, a takŝe cmentarze katolickie przy ulicy Sarańskiej i w Męce KsięŜej, cmentarz wojskowy i Ŝydowski; strefę ochrony zachowanych elementów zabytkowych (STREFA C) obejmującą dzielnicę 2 Praga, graniczącą od zachodu z terenem miasta lokacyjnego, ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej oraz zabudowę osiedlową osiedla wojennego; strefę ochrony widokowej - ekspozycji sylwety zabytkowego zespołu (STREFA E) wschodniej panoramy zespołu historycznego od strony rzeki Warty; strefę ochrony krajobrazu (STREFA K) obejmującą ochronę krajobrazu naturalnego doliny rzek Warty i śegliny, ochronę krajobrazu przeobraŝonego Męki-Jamy i Górki Smardzewskiej, ochronę krajobrazu wsi historycznych o genezie średniowiecznej Woźnik, Monic, Zapusty, Męki KsięŜej; strefę ochrony archeologicznej (STREFA W) obejmującą rejony osadnictwa pradziejowego i historycznego występujące w centrum miasta (okolice Starego Miasta, Grodu i Podgrodzia) oraz skarpy wzdłuŝ ul. Krakowskie Przedmieście (Monice), w zachodniej części miasta (Zapusta, Wola Dzierlińska), części 2 Sieradz nie ma prawnie ustanowionych dzielnic, a nazwy ich najczęściej pochodzą od nazw wsi, które zostały przyłączone do miasta po 1975 r. oraz od zwyczajowych nazw historycznych. PoniewaŜ nazewnictwo takie jest powszechnie przyjęte będzie ono uŝywane w dalszej części Programu. 9

10 południowej (Jeziory), tereny dolinne rzeki Warty i śegliny oraz prawobrzeŝnej części miasta (Woźniki, Męka). Do najwaŝniejszych zabytków Sieradza moŝna zaliczyć: 1. Sieradzki Rynek - układ przestrzenny Rynku zachował się od czasów średniowiecza. Oprócz centralnego placu, wytyczono wówczas takŝe ulice - z kaŝdego rogu placu wybiegały po dwie prostopadłe do siebie ulice. W przeszłości centralne miejsce zajmował ratusz. Dziś jego istnienie potwierdza jedynie zarys wyłoŝony cegłą. Obecną zabudowę rynku stanowią piętrowe kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo charakterystyczna dla sieradzkiej Starówki jest XIX-wieczna pompa. 2. Kościół farny pod wezwaniem Wszystkich Świętych najciekawszy zabytek Sieradza. Pierwsza świątynia drewniana istniała tu juŝ zapewne w Xl wieku. Drewniany kościół był grabiony przez Tatarów (w 1241 roku) i Czechów (w 1292 roku). W 1331 roku został on spalony przez KrzyŜaków. Obecny kościół wzniesiony został około 1370 roku. W 1580 roku dobudowana została do niego pięciokondygnacyjna wieŝa. W 1645 roku, po poŝarze od pioruna, kościół został odbudowany i powiększony, w latach , o dwie nawy boczne. Kościół w swoim zasadniczym zrębie zbudowany jest w stylu gotyckim, z cegły, o układzie polskim, wzmocniony uskokowymi przyporami. 3. Klasztor podominikański najstarszy zabytek Sieradza jego początki sięgają I połowy XIII wieku. Obecnie budynek kryje w swoich murach elementy wcześniejszego gotyckiego obiektu (kruŝganki). Na kruŝgankach znajdują się cenne rzeźby i kilkanaście obrazów, przewaŝnie nieznanych autorów, w większości z XVII-XVIII wieku. Wśród nich naleŝy wymienić rzeźbę w drewnie topolowym z lat o wysokości około 122 cm, przedstawiającą Madonnę z Dzieciątkiem oraz obraz Wskrzeszenie Piotrowina namalowany w 1647 roku przez Jana DruŜla. 4. Przyklasztorny kościół św. Stanisława - wzniesiony około połowy XIII wieku. Był to pierwszy kościół dedykowany temu świętemu. Świątynia jest ceglanym budynkiem jednonawowym z prezbiterium nieco węŝszym niŝ nawa. Zgodnie z zasadą Dominikanów nie ma wieŝy, tylko sygnaturkę. Jest on jednym z nielicznych portali wczesnogotyckich w Polsce. We wrześniu 1331 roku klasztor został ograbiony i spustoszony przez KrzyŜaków. W 1383 roku miał tu miejsce jeden ze zjazdów szlachty, która wybrała królową Polski Jadwigę, córkę Ludwika Węgierskiego. Od 1922 roku zespół klasztorny uŝytkowany jest przez ss. Urszulanki (szare) Serca Jezusa Konającego. 10

11 5. NaroŜna kamienica u zbiegu ulic Zamkowej i Dominikańskiej najstarsza murowana kamienica mieszczańska w Sieradzu, z XVII wieku, powszechnie zwana kamienicą pojagiellońską. Jest to budynek piętrowy, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia krzyŝowe, a w sali na piętrze strop belkowy nawiązujący do epoki Renesansu. Obecnie w budynku mieści się muzeum, w którym prezentowana jest stała ekspozycja przedstawiająca dzieje regionu sieradzkiego, obejmująca działy: archeologiczny, historyczny, historii sztuki i etnograficzny. 6. Ulica Kolegiacka naleŝy do najstarszych ulic w mieście. WzdłuŜ ulicy znajdują się klasycystyczne, piętrowe kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku. 7. Ulica Warszawska - najstarsza ulica w obrębie Starego Miasta. W okresie średniowiecza w większości zamieszkiwana była przez śydów i nosiła nazwę ulicy Solnej. Współcześnie jej zabudowę stanowią stylowe kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku. 8. Dawna synagoga (ul. Wodna 7) - zbudowana w latach Funkcję świątyni obiekt spełniał do 1939 roku. Po przeróbkach w czasie okupacji niemieckiej budynek zatracił cechy zabytkowe. Obecnie zajęty jest on przez firmy rzemieślnicze. 9. Teatr Miejski - w miejscu dzisiejszego budynku Teatru (siedziba Miejskiego Domu Kultury) znajdowały się stajnie pocztowe. W 1874 roku przebudowano je na salę teatralną, a w 1900 roku nadano im klasycystyczny kształt. 10. StraŜnica Ochotniczej StraŜy PoŜarnej - jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Sieradza. Sieradzka OSP powstała w 1876 roku i jest najstarszą organizacją działającą w mieście. Remiza straŝacka wraz z wieŝą została wybudowana w latach Na piętrze budynku funkcjonowało w okresie międzywojennym kino Światowid, które po wojnie zmieniło nazwę na Nysa. 11. Dawny zajazd pocztowy - z początku XIX wieku. Po rekonstrukcji i gruntownym remoncie obiekt ten zajmuje Biuro Wystaw Artystycznych. 12. Eklektyczna kamienica z II połowy XIX wieku - ciekawy przykład budownictwa eklektycznego w Sieradzu. Jej wyniosły ryzalit z trójkątnym szczytem i wieŝą nawiązują do budowli obronnej. 13. Dworek Modrzewiowy - wzniesiony w XIX wieku we wsi Wrząca jako dom zarządcy. W 1863 roku słuŝył on jako szpital powstańczy. Do parku Staromiejskiego Dworek przeniesiono w latach 60. XX wieku. 11

12 14. Dom tkacza z II połowy XIX wieku, znajduje się w Sieradzkim Parku Etnograficznym Dom jest konstrukcji zrębowej z bali na zewnątrz oszalowany. 15. Szpital - początki szpitala św. Józefa sięgają 1845 roku, kiedy to kaliski architekt Jensch zaprojektował adaptację budynków dawnej oranŝerii i pałacyku na potrzeby szpitala. W 1887 roku dobudowano do szpitala skrzydło, a w 1911 roku pawilon zakaźny. 16. Kościół św. Ducha - (zwany grunwaldzkim ) według tradycji miał być ufundowany jako wotum za szczęśliwe zakończenie wojny z KrzyŜakami. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany z dachem dwuspadowym, krytym gontem, z wieŝyczką na sygnaturkę. Pierwotnie stał on u zbiegu ulic Sienkiewicza i Warckiej, na tak zwanym Przedmieściu Warckim (Świątoduskim). W 1853 roku kościół rozebrano i przeniesiono na miejski cmentarz. Wewnątrz kościoła znajduje się m.in. XIX wieczny krucyfiks z malowaną na czarno figurą Chrystusa, ołtarz w stylu barokowym z drugiej połowy XVIII wieku oraz stacje Drogi KrzyŜowej wykonane przez znanego twórcę ludowego, rzeźbiarza Stanisława Korpę. 17. Staropolski dworek - z początku XX wieku. Posiada on charakterystyczny ganeczek z czterema kolumnami oraz dach dwuspadowy z naczółkami. Do 2003 roku znajdował się w nim Pałac Ślubów. Obecnie mieści się w nim restauracja i siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej. 18. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny - usytuowany przy ul. Mickiewicza. Został on zbudowany w 1922 roku przez ówczesnego właściciela tych terenów ks. Aleksandra Brzezińskiego, jako wotum za uratowanie Ŝycia w listopadzie 1918 roku. W okresie międzywojennym funkcjonowała w pobliŝu szkoła zawodowa dla sierot oraz zakład graficzny, gdzie wydawany był tygodnik Ziemia Sieradzka. 19. Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha - usytuowany w dzielnicy Sieradza-Męka. Według tradycji miał się tu zatrzymać w 997 roku św. Wojciech udający się z misją do Prus. Jest to świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej z XVII wieku, obmurowana cegłą. Współcześnie do bryły kościoła została dobudowana wieŝa. Wystrój wnętrza barokowy. 20. Dawny kościół ewangelicki - powstał w latach Początkowo był to dom modlitwy. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce w 1925 roku. Po II wojnie światowej kościół uŝytkowany był przez parafię kościoła polsko-katolickiego. Jego obecna nazwa to Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi. 12

13 1.3. Uwarunkowania ochrony przyrody w Sieradzu Zasoby przyrody Ukształtowanie terenu Współczesna rzeźba terenu miasta ukształtowana została przez lądolód warciański, a po jego ustąpieniu ostateczny kształt nadany został przez procesy peryglacjalne. Dość istotne przeobraŝenia, pod wpływem zmiennej dynamiki rzek, dokonały się w dolinach rzecznych. Procesy erozji i akumulacji są najbardziej widoczne w dolinie Warty, gdzie poza rozległą terasą denną najwyraźniej ukształtowany jest poziom terasy wysokiej, która miejscami sięga m nad poziom koryta rzeki. Pod względem morfologicznym większość terenu stanowi zdenudowana wysoczyzna polodowcowa, rozcięta południkowo przez szeroką dolinę Warty. Płaską powierzchnię wysoczyzny morenowej sporadycznie urozmaicają pagórki kemów, dochodzące do 12 m wysokości, pagórki moreny czołowej i ciągi wydm, występujące głównie we wschodnim fragmencie wysoczyzny. Z form wklęsłych zaznaczają się doliny niewielkich cieków oraz rozległe, płaskie obniŝenia powytopiskowe zlokalizowane na zachód od doliny Warty. Ze względu na znaczną przewagę terenów o niewielkim nachyleniu obszar miasta charakteryzuje się korzystną topografią, która sprzyja rozwojowi terenów zainwestowanych, zabudowanych. Sieć hydrograficzna Obszar miasta znajduje się w obrębie łódzkiego VII regionu hydrogeologicznego. Na jego terenie występują dwa poziomy wodonośne: kredowy i czwartorzędowy. Podstawowy uŝytkowy poziom wodonośny dla miasta stanowią utwory kredowe. Poziom wód górnokredowych naleŝy do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Sieradz K2-312 (GZWP). Zbiornik ten zajmuje powierzchnię 78 km 2, z czego 30 km 2 w jego północnej części objęte jest najwyŝszą ochroną (ONO), natomiast pozostała powierzchnia wysoką (OWO). Jest to zbiornik o charakterze szczelinowo porowym, którego wody odznaczają się znaczną wydajnością średnia głębokość ujęć wynosi 150 m, a szacunkowe zasoby zbiornika około 10 tys. m 3 /d. Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje prawie na całym obszarze miasta. Poziom wód z tego okresu występuje w utworach piaszczysto Ŝwirowych, zalegających w warstwie przypowierzchniowej bądź w soczewkach piaszczystych w glinach zwałowych. 13

14 Warstwa wodonośna jest niejednorodna, o zmiennej grubości, przewaŝnie izolowana w stropie pakietami gliniastymi. Poziom ten charakteryzuje się zmiennością miąŝszości warstw piaszczysto-ŝwirowych oraz małym rozprzestrzenieniem poziomym. Lokalnie występują tutaj wody zaskórne. Obszar Miasta połoŝony jest całkowicie w zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną tworzą: a) Warta główna rzeka miasta. Jej długość w granicach miasta wynosi około 7,6 km, koryto jest uregulowane, a jego szerokość waha się od 40 do 150 m. Średni spadek Warty na tym odcinku wynosi 0,48 o / oo. Do południowej granicy miasta rzeka ma charakter spławny. PowyŜej staje się rzeką Ŝeglowną, ale nieodpowiednio uregulowany bieg nie pozwala na jej wykorzystanie dla celów Ŝeglugi śródlądowej. b) śeglina lewobrzeŝny dopływ Warty do której uchodzi w 521,0 km jej biegu. śeglina płynie przez teren miasta około 2,3 - kilometrowym odcinkiem. Od Dębołęki (gmina Sieradz) koryto rzeki jest uregulowane, a szerokość zróŝnicowana, zamykająca się w przedziale od 5 do 10 m. c) Myja lewobrzeŝny dopływ Warty, do której uchodzi w 514,5 km jej biegu. Myja przepływa przez północno zachodnie tereny miasta. Od źródeł do 16,0 km biegu rzeka jest potocznie nazywana Myją Meszną. Szerokość jej koryta, częściowo uregulowanego, nie przekracza 10 m. d) Niniwka prawobrzeŝny dopływ Warty, ma koryto uregulowane tylko na pewnych odcinkach. Na terenie miasta występuje takŝe wiele mniejszych cieków i rowów odprowadzających wody, głównie w okresach wysokich stanów, zarówno z obszarów wysoczyznowych, gdzie w powytopiskowych zagłębieniach terenu występują róŝnej wielkości oczka wodne, jak i z doliny Warty, obfitującej w starorzecza wypełnione wodą. Struktura uŝytkowania gruntów Sieradz zajmuje powierzchnię 51 km 2. Dane dotyczące kierunków wykorzystania gruntów w mieście oraz struktury własności według właściciela zostały zestawione w tabeli 1. W strukturze uŝytkowania gruntów największą pozycję zajmują uŝytki rolne, które grupują się w trzech zwartych kompleksach przestrzennych: na wschód od rzek Warty i śegliny (Męka Woźniki), w zachodnim i południowo zachodnim obrzeŝu miasta (Zapusta), 14

15 obszarze południowym, w trójkącie którego wierzchołki znajdują się w skrzyŝowaniu ulic Krakowskiego Przedmieścia i Oksińskiego na północy, wsi Jeziory i granicy miasta w Monicach. Tabela 1. Struktura uŝytkowania gruntów w mieście Sieradz w 2006 roku Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Struktura w % Powierzchnia ogólna ,0 UŜytki rolne ,3 grunty orne ,6 sady 60 1,2 łąki trwałe 251 4,9 pastwiska trwałe ,6 Tereny leśne i zadrzewione 295 5,7 Grunty zabudowane i zurbanizowane ,1 Wody 92 1,8 Tereny inne 157 3,1 Tereny zamknięte 143 2,79 Agencja Nieruchomości Rolnych i PFZ 27 0,53 Grunty samorządu województwa 36 0,70 Grunty starostwa powiatowego 10 0,20 Wspólnoty gruntowe 409 7,99 Grunty Skarbu Państwa 344 6,72 Grunty komunalne (miejskie) 351 6,85 Grunty prywatne ,23 Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Sieradzu. Uzupełniają je działki rolnicze oraz ogrody działkowe zlokalizowane w zurbanizowanej części miasta. Tereny zurbanizowane (zabudowane i komunikacja) zajmują niewiele ponad 1/5 powierzchni miasta. Zabudowa typu miejskiego znajduje się głównie na obszarze pokrywającym się w znacznym stopniu z granicami administracyjnymi miasta z 1978 roku. Tereny przemysłowe skupione są w północnej i zachodniej części miasta, powyŝej linii kolejowej (Kolonia Dzigorzew). Najwięcej gruntów w Sieradzu, bo ponad 74 % ogółu, jest własnością osób fizycznych. Natomiast tylko niecałe 7 % ogółu gruntów stanowi własność miasta. Jakość gleb Na terenie miasta dominują gleby średniej i słabej jakości, zaliczane do IV VI klasy bonitacyjnej. PrzewaŜają gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone z piasków i glin. Grunty orne chronione (II i III klasa) w większości zaliczane są do gleb brunatnych wytworzonych na piaskach gliniastych mocnych i glinie lekkiej pylastej. Zajmują one 17,4% 15

16 powierzchni gruntów ornych. Najlepsze gleby (II klasa) występują w południowej części miasta. Gleby nieco mniej urodzajne (III klasa) są rozproszone po całym Sieradzu, a większe ich kompleksy znajdują się w południowej części miasta, gdzie ciągną się łukiem od Woli Dzierlińskiej po Monice. W dolinie Warty oraz w lokalnych zagłębieniach i wzdłuŝ małych cieków występują gleby hydrogeniczne (w tym gleby pochodzenia organicznego), tzn. torfowe, murszowe, czarne ziemie i mady. Są one wykorzystywane jako uŝytki zielone. Zajmują one powierzchnię 103,8 ha, z czego 46,9 ha to gleby torfowe, a 56,9 ha murszowe. Tereny zielone Tereny zielone zajmują 24,6% powierzchni miasta. Na zieleń tę składają się lasy, uŝytki zielone, parki miejskie, ogródki działkowe, cmentarze, skwery i zieleńce, zieleń osiedlowa i zieleń komunikacyjna. Lasy Lasy zajmują powierzchnię 188 ha, co stanowi 3,7% ogólnej powierzchni miasta. Większe kompleksy leśne występują jedynie w północno-wschodniej części miasta, mniejsze spotyka się w dolinie Warty oraz na zachodnich obrzeŝach miasta. W strukturze własnościowej przewaŝają lasy prywatne (60% wszystkich lasów). Charakteryzują się one bardzo duŝym rozdrobnieniem, słabym poziomem zagospodarowania, niską zasobnością drzewostanów. Lasy publiczne prawie w całości są własnością Skarbu Państwa. Znajdują się w zasięgu terytorialnym dwóch Nadleśnictw: Złoczew (obręb Złoczew) część miasta Sieradza: Zapusta Mała, Zapusta Wielka, Monice oraz obręb ewid. Nr 1-17, 19, 20, 23-25; Kolumna (obręb Sędziejowice) wschodnia część miasta, obręby nr W lasach zaznacza się wyraźna przewaga siedlisk borowych: boru świeŝego i boru mieszanego świeŝego. W drzewostanach dominuje sosna, z domieszką gatunków liściastych tj. brzozą, bukiem i dębem. Runo i podszyt są średnio wykształcone. Na glebach hydromorficznych pozostających pod wpływem wody gruntowej występują siedliska olsowe. Drzewostan złoŝony jest głównie z olszy czarnej z domieszką brzozy i jesionu. W strukturze wiekowej przewaŝają drzewostany zaliczane do II i III klasy wieku, tj lat. 16

17 UŜytki zielone UŜytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują powierzchnię 844 ha, co stanowi 16,5% ogólnej powierzchni miasta. UŜytki zielone występują głównie w dolinach rzek i cieków, rzadziej w zagłębieniach terenu. Klasyfikowane są one jako uŝytki zielone średniej i słabej jakości. Bogatsze pod względem florystycznym są zbiorowiska łąkowe. Tworzą je liczne gatunki traw, ziół i roślin motylkowych. Parki miejskie i cmentarze Do obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych naleŝą parki i cmentarze. Na terenie Sieradza znajdują się następujące parki: Park Staromiejski najstarszy park Sieradza, załoŝony w 1825 roku na zboczu doliny Warty, o powierzchni 4,5 ha. Park leŝy pomiędzy ul. Sienkiewicza, Klonową i Lokajskiego oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Park jest przykładem typowego ogrodu miejskiego o charakterze spacerowo-wypoczynkowym. Drzewostan składa się z 13 gatunków, głównie liściastych (klon zwyczajny, lipa drobnolistna, klon jawor, grab pospolity, lipa szerokolistna). Są to drzewa dziuplaste, co umoŝliwia gnieŝdŝenie się róŝnych ptaków jak: dzięcioła duŝego, dzięcioła zielonego, dzięciołka, sikorek i szpaków. Centralną część parku zajmuje staw z wyspą, na której rośnie kilka egzemplarzy wierzby białej, odmiany płaczącej. W centrum parku zlokalizowany jest amfiteatr wkomponowany we fragment starodrzewu. Dla podniesienia walorów przyrodniczych parku naleŝy wzbogacić drzewostan o nowe gatunki drzew i krzewów. Park im. Adama Mickiewicza o powierzchni 3,5 ha. Park nie jest ogrodzony. Na jego terenie występuje zieleń wysoka, częściowo pochodzenia naturalnego i nieregularna zieleń niska. W drzewostanie występuje 17 gatunków drzew, z przewagą drzew liściastych (np. dęby szypułkowe, klony zwyczajne, klony jawory, brzozy brodawkowate, jesiony wyniosłe). Występujące tu oczka i starorzecza stwarzają warunki, w których dynamicznie rozwijają się grąŝele Ŝółte, rdestnica pływająca, strzałki wodne, Ŝabiściek i babka wodna. Jednym z głównych walorów przyrodniczych parku jest wystepowanie zróŝnicowanej fauny, np. baŝanty, zające, sarny. Park jest naturalną ostoją roślin i zwierząt co stanowi duŝą wartość krajobrazową i ekologiczną dla miasta. 17

18 Park Broniewskiego o powierzchni 1,8 ha. Park nie jest ogrodzony. Powstał we wczesnych latach 70. Większość drzew pochodzi z nasadzeń na przełomie lat 70. i 80. Na terenie parku występuje 13 gatunków drzew (np. lipa szerokolistna, wierzba biała odmiana płacząca, topola biała). Rośnie tu wiele drzew owocowych, tj. jabłonie, grusze pospolite, czereśnia i orzech włoski, usytuowanie ich jest nieregularne. Ogólnie drzewostan jest ubogi, dlatego zachodzi konieczność jego przebudowy i nasadzenia nowych drzew, przez co park zyskałby na walorach przyrodniczych i estetycznych. Park Klonowe o powierzchni 5,0 ha. Obszar parku ograniczony jest: od wschodu Al. Grunwaldzką i zabudową wielorodzinną przy ul. Dąbrowszczaków, od południa ul. Generała Maczka, od zachodu ul. Braterstwa Broni, ul. Taczanowskiego i Spychalskiego od północy zabudową wielorodzinną przy ulicy Daszyńskiego. Drzewostan parku jest nieliczny uformowany głównie w formę szpalerów biegnących wzdłuŝ ulic i ścieŝek otaczających park. Nasadzone wzdłuŝ głównej alei parku platany uległy znacznej dewastacji i stanowią pojedyncze okazy. Pozostała zieleń to luźne skupiska drzew i krzewów oraz nawierzchnia trawiasta. W centrum parku znajdują się place zabaw i gier dla dzieci. Przyrodnicza rola cmentarzy jest zbliŝona do roli parków. Na terenie miasta Sieradza znajdują się 3 cmentarze, których drzewostan moŝe spełniać rolę lokalnego węzła ekologicznego: cmentarz katolicki, na którym znajduje się zwarty, bogaty drzewostan; jest to największy kompleks wysokiego drzewostanu występujący w granicach miasta, cmentarz Ŝydowski zarośnięty zielenią wysoką, nieuporządkowaną z nielicznymi starszymi okazami, cmentarz katolicki w Sieradzu-Męce posiada przerzedzony drzewostan w postaci starodrzewu. Drzewostan cmentarzy poddawany jest sukcesywnie eliminacji bez moŝliwości jego odnowy. Ogrody działkowe Na terenie miasta zlokalizowane są 4 ogrody działkowe o łącznej powierzchni 45,6 ha. Powstawały one na obrzeŝach obszaru zurbanizowanego, terenach zdegradowanych. Przez długi czas stanowiły one głównie teren produkcji sadowniczo-warzywniczej. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do przekształcania funkcji POD z produkcyjnej na rekreacyjną. Następuje stopniowa wymiana upraw na rośliny ozdobne. Wzrasta liczba drzewek i krzewów iglastych oraz powierzchni uŝytkowanej jako trawniki. Ogrody działkowe z występującymi 18

19 piętrowymi nasadzeniami drzew, krzewów owocowych, warzyw i kwiatów są obszarami o wysokiej produktywności biologicznej. Stanowią one waŝny element współtworzący system przyrodniczy miasta. Czynnikiem ograniczającym walory krajobrazowe tych obszarów są dość prymitywne formy architektoniczne i zagęszczenie altan. Zieleńce i skwery, zieleń uliczna Zieleńce obejmują tereny wokół placów, w naroŝnikach ulic, obok budynków uŝyteczności publicznej. Stopień zadrzewienia poszczególnych ulic jest zróŝnicowany podobnie jak skład gatunkowy. W połączeniu z zadrzewieniami ulicznymi i parkami tworzą układ zieleni o wartości zdrowotnej i estetycznej. Obszary i obiekty chronione Na terenie miasta znajduje się jeden obszar objęty ochroną prawną Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on dolinę Warty, od Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (na południu) po granicę byłego województwa sieradzkiego (na północy). Powierzchnia obszaru w granicach miasta wynosi 1328 ha, co stanowi 26% jego powierzchni. Na terenie miasta znajduje się 14 pomników przyrody (tabela 2) Zanieczyszczenie środowiska Powietrze Na terenie miasta Sieradza głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe i komunikacyjne. Najistotniejsze znaczenie dla jakości powietrza na terenie miasta ma tzw. emisja niska z indywidualnych źródeł ogrzewania na obszarach zurbanizowanych oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Ma ona mały zasięg przestrzenny wokół źródła emisji i w znacznym stopniu wpływa na wielkość stęŝenia zanieczyszczeń w swoim najbliŝszym otoczeniu. Potencjalnymi źródłami i emitorami zanieczyszczeń mogą być równieŝ stacje paliw (ulatnianie się oparów paliw i gazu). Są to lokalne, punktowe źródła zanieczyszczeń atmosfery, które nie mają znaczącego wpływu na stan czystości powietrza. Tereny o gorszych warunkach aerosanitarnych, wynikających z duŝego natęŝenia źródeł niskiej emisji związane są z obszarami zabudowy niskiej, jednorodzinnej i zagrodowej, zlokalizowanej poza ścisłym centrum miasta i na jego peryferiach. 19

20 Gatunek Glediczia trójcierniowa Gledithia triacantos Dąb szypułkowy Quercus rober Tabela 2. Pomniki przyrody na terenie miasta Sieradza Obwód Wysokość PołoŜenie [cm] [m] Sosna czarna Pinus nigra Dąb szypułkowy Quercus rober var. Pyramidalis Grupa drzew jednogatunkowych 2 wierzby białe Salix alba Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Platan klonolistny Platanus x acerifolia Klon zwyczajny Acer platanoides Klon zwyczajny Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata Dąb szypułkowy Quercus robur -Dąb Świętego Wojciecha Dąb szypułkowy Quercus rober Kasztanowiec zwyczajnyaesculus hippocastanum Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Sieradzu Plac Wojewódzki 2 dz. Nr 189, na terenie przedszkola Ul. Witosa 22 dz. Nr 234/3, ogród na prywatnej posesji Stan bardzo dobry dobry Ul. Ogrodowa dz. Nr 193/18 bardzo dobry Ul. Ogrodowa dz. Nr 193/18 bardzo dobry Ulica Sienkiewicza przy moście Park Staromiejski dz. Nr 245 Park Staromiejski dz. Nr 245 Park Staromiejski dz. Nr 245, po lewej stronie od głównego wejścia Park Staromiejski dz. Nr 245, Ul. Kolegiacka obok kościoła dz. Nr 115, na terenie parafii rzymsko-katolickiej Męka KsięŜa - ul Kościelna - dz. Nr 45, na terenie parafii rzymsko-katolickiej Woźniki, ul. Widawska 22 dz. Nr 34/106/4 prywatna posesja Woźniki, ul. Widawska 22 dz. Nr 34/106/4 prywatna posesja dobry dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry bardzo dobry dobry Szczególnie uciąŝliwe jest to zjawisko na terenach zabudowanych, wyróŝniających się dodatkowymi predyspozycjami do koncentracji szkodliwych zanieczyszczeń pyłowogazowych w warunkach inwersji termicznej, wynikającymi z połoŝenia ich w dolinie rzeki Warty (dzielnica Praga, Podrzecze, Olendry DuŜe, Chabie, Olendry Małe, Woźniki) Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Sieradzu jest transport, do czego przyczynia się przede wszystkim intensywny rozwój komunikacji, niski poziom techniczny 20

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Harcerskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela

Spis zawartości. Projekt wycinki drzew i krzewów tabela 2 Spis zawartości I. Opis techniczny II. III. IV. Uzgodnienia z właścicielami gruntów Projekt wycinki drzew i krzewów tabela Część rysunkowa 1. Mapa poglądowa 2. Mapy w skali 1: 1000 8 arkuszy z naniesionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej po

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Wybrane projekty i programy finansowane przez NFOŚiGW na obszarze objętym Porozumieniem

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych Czerniakowska Bis Najwięcej obaw związanych z ochroną wód powierzchniowych budzi koncepcja odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z ulicy Czerniakowska Bis do jeziorka Czerniakowskiego. Jest to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo