TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN"

Transkrypt

1 POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN oraz INFORMACJA o mo liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców w targach za granic¹ w 2007 r. i organizatorach tych wyst¹pieñ

2

3 TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców w targach za granic¹ w 2007 r. i organizatorach tych wyst¹pieñ

4 Targi w Polsce 2007 / Trade Fairs in Poland 2007 / Messen in Polen 2007 Redakcja / Editorial staff Halina Trawa (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Marzenna ukaszewicz, Jan Studencki Reklamy / Advertisements: Ireneusz Zab³ocki Fotografie / Photo: El bieta-orhon Lerczak, Ireneusz Zab³ocki, foto archiwum Copyright by Polska Korporacja Targowa, Poznañ 2006 Terminarz opracowano na podstawie informacji przes³anych przez cz³onków PKT wed³ug stanu na dzieñ 31 lipca 2006 r. Za prawid³owoœæ wpisów odpowiadaj¹ wy³¹cznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz bêdzie aktualizowany na stronie internetowej: Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób ca³oœci lub czêœci publikacji wy³¹cznie za zgod¹ wydawców. Wykorzystanie materia³ów zawartych w publikacji mo liwe za podaniem pe³nego Ÿród³a. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 31 st July The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher's permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. Der Terminkalender wurde aufgrund der durch Mitglieder übersandten Information bearbeitet, der Zustand für den 31. Juli Für die Richtigkeit der Eintragungen haften ausschließlich die Veranstalter von Messen. Die Veranstalter behalten sich das Recht zur Änderung der Messefristen vor. Der Terminkalender Regelmäßig auf unserer Seite aktualisiert. Nachdruck oder der Teil der Veröffentlichung ausschließlich mit der Verlegergenehmigung. Die Ausnutzung der in der Veröffentlichung enthalten Materialen möglich nach Angabe der vollen Quelle. Wydawca/ Publisher/ Verleger Polska Korporacja Targowa / Polish Trade Fair Corporation / Polnische Messekorporation ul. G³ogowska 26, Poznañ, tel / , , fax / polfair.com.pl Sk³ad komputerowy i naœwietlanie/typesetting perfekt, ul. Grodziska 11, Poznañ, tel / , fax / Druk/Printing Zak³ad Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spó³ka Jawna, ul. Majowa 21, PrzeŸmierowo k/poznania tel /

5 Szanowni Pañstwo, Drodzy Czytelnicy, prawdopodobnie oddajemy do r¹k Pañstwa ostatnie wydanie terminarza Targi w Polsce przygotowane przez Polsk¹ Korporacjê Targow¹. Nastêpna edycja na rok 2008, bêdzie jeszcze bogatsza, bo najprawdopodobniej opracuje j¹ Polska Izba Przemys³u Targowego, któr¹ w³aœnie wspólnie tworzymy. Zanim to jednak nast¹pi, przyjrzyjmy siê jak zwykle naszym planom na najbli szy 2007 rok. Wystawcy i uczestnicy targów obdarowuj¹ nas nadal swoim zainteresowaniem. Powiem wiêcej, rosn¹cym zainteresowaniem i to zarówno wystawcy zagraniczni, jak i wystawcy polscy. To jest najsolidniejsza podstawa rozwoju. Produkt globalny brutto w Polsce jest na dobrym poziomie. St¹d nie opuszcza nas optymizm proponujemy 217 targów w 16 miastach targowych, choæ w roku ubieg³ym na proponowanych 249 targów, zrealizowaliœmy 192 imprezy. Targi odbêd¹ siê w Bydgoszczy, Gdañsku, Juracie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, O arowie Mazowieckim, Rogowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, W³oc³awku, Wroc³awiu i oczywiœcie od 85 ju lat w Poznaniu. Do terminarza do³¹czamy po raz pierwszy w takiej szerokiej formie, informacjê o mo liwoœciach uczestnictwa polskich firm w targach za granic¹, które to uczestnictwa przygotowuj¹ nasi cz³onkowie. Dziêki ich wysi³kom nasza oferta jest szersza i bardziej kompletna. Pragnê przypomnieæ, e swoje dzia³ania organizacyjne Polska Korporacja Targowa uzupe³nia o aktywnoœæ edukacyjn¹. Ukaza³a siê ksi¹ ka Marketing targowy. Vademecum wystawcy, pod redakcj¹ prof. dr hab. Henryka Mruka oraz Alojzego Kucy, ukazuj¹ siê inne specjalistyczne publikacje. Kontynuuje prace Podyplomowe Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowane przy wspó³pracy z PKT przez Katedrê Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. yczê naszym Partnerom, Wystawcom oraz pozosta³ym uczestnikom targów, aby nadal towarzyszy³a im dobra aura, aby efekty wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, d³ugo jeszcze przynosi³y pozytywne skutki, aby otwiera³y siê nowe mo liwoœci. My, cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej, popieramy Was z ca³ych si³ i jesteœmy gotowi Wam s³u yæ oferuj¹c najskuteczniejsz¹ arenê marketingu bezpoœredniego. Bogus³aw Zalewski Prezes Zarz¹du Polskiej Korporacji Targowej

6 Ladies and Gentlemen, Dear Readers, Probably it is the last Trade Fairs in Poland directory edited by Polish Trade Fair Corporation. Most probably the next edition, including the calendar of events for 2008, will be more comprehensive, since it will be published by Polish Chamber of Exhibition Industry, in the foundation process of which we have just got involved in. But before the process is finalized, let us present you our trade fair plans for the coming 2007 year. We are glad that the exhibitors and visitors participating in our trade fairs and exhibitions keep showing their interest in us. Moreover, both the Polish and the foreign exhibitors show their growing interest in the Polish trade fair market. They lay the most solid base for the development of the Polish trade fair industry. The Poland's gross domestic product is favourable at the moment. This is why we are optimistic about the business outlook for the next year and offer 217 trade fairs and exhibitions in 16 cities, although in the previous year we were able to accomplish only 192 events in comparison with 249 exhibitions scheduled. Trade fairs and exhibitions will take place in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata, Kielce, Kraków, Lublin, ódÿ, Olsztyn, O arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, W³oc³awek, Wroc³aw and will be continued for 85 years now in Poznañ. This is the very first time our directory includes extensive information on foreign trade fair participation opportunities for Polish companies and the organizers of foreign participations, the Corporation's members. In this way our common fair offer has become more comprehensive and complete. It is worth mentioning that Polish Trade Fair Corporation is involved in numerous organizational projects including the activities in the area of education, such as publishing Trade Fair Marketing. Exhibitor's Manual edited by Henryk Mruk and Alojzy Kuca and other trade publications. We are proud to say that the postgraduate study in Communications and Promotion in Business, created by Marketing Strategies Department, University of Economics in Poznañ, developed in cooperation with PTFC, will be continued. I wish our Partners both the Exhibitors and the other trade fair participants, further positive economic results and new business opportunities resulting from EU accession. We, the Polish Trade Fair Corporation members, are here to support you and appreciate the opportunity to serve you offering the most effective platform of direct marketing. Bogus³aw Zalewski President of the Board of the Polish Trade Fair Corporation

7 Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Leser, vermutlich haben Sie die letzte Ausgabe des Terminkalenders Messen in Polen in der Hand, die von der Polnischen Messekorporation gestaltet wurde. Die nächste Ausgabe für das Jahr 2008 wird noch umfangreicher, weil sie höchstwahrscheinlich von der Polnischen Messeindustriekammer herausgegeben wird, die derzeit von uns gemeinsam gegründet wird. Bis dies abgeschlossen ist, führen wir wie gewohnt unsere Pläne für das nächste Jahr 2007 durch. Die Aussteller und Messeteilnehmer schenken uns weiterhin Interesse. Ich kann sogar sagen, ihr wachsendes Interesse und dies bezieht sich sowohl auf die ausländischen als auch auf die polnischen Aussteller. Das ist die solidste Grundlage der Entwicklung. Das Bruttosozialprodukt befindet sich in Polen auf einem guten Niveau. Deswegen ist unser Optimismus ungebrochen wir schlagen 217 Messen in 16 Messestädten vor, obwohl wir im vorigen Jahr für 249 geplante Messen nur 192 Veranstaltungen realisiert haben. Die Messen werden in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata, Kielce, Kraków, Lublin, ódÿ, Olsztyn, O arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, W³oc³awek, Wroc³aw und selbstverständlich wie schon seit 85 Jahren in Poznañ stattfinden. An den Terminkalender hängen wir zum ersten Mal in einer so breiten Form Informationen über die Möglichkeit der Teilnahme polnischer Firmen an den Messen im Ausland an. Diese Teilnahme wird von unseren Mitgliedern organisiert. Dank ihren Anstrengungen ist unser Angebot breiter und umfangreicher. Ich möchte auch daran erinnern, dass die Polnische Messekorporation ihre Organisationstätigkeit um eine Ausbildungsaktivität ergänzt. Es ist ein Buch Messemarketing: Ratgeber für Aussteller unter der Redaktion von Prof. Dr. habil. Henryk Mruk sowie Alojzy Kuca sowie andere Fachpublikationen erschienen. Das Postgraduierte Studium für Kommunikation und Förderung im Geschäftsleben, das unter Zusammenarbeit der Polnischen Messekorporation mit dem Lehrstuhl für Marketingstrategien der Ökonomischen Akademie in Poznañ organisiert wird, setzt seine Arbeit fort. Unseren Partnern, Ausstellern sowie sonstigen Messeteilnehmern wünsche ich, dass sie weiterhin von positiver Stimmung getragen werden, dass Polens Beitritt zur Europäischen Union noch lange positive Ergebnisse bringt und neue Möglichkeiten eröffnet. Wir, die Mitglieder der Polnischen Messekorporation unterstützen Sie mit voller Kraft und sind bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, indem wir Ihnen einen der attraktivsten Standorte für Direktmarketing anbieten. Bogus³aw Zalewski Vorstandsvorsitzender der Polnischen Messekorporation

8 Zarz¹d Board Vorstand Grzegorz Siwek Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Bogus³aw Zalewski Prezes / President / Vorsitzender Ma³gorzata Ga³uszka Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter S³awomir Majman Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Piotr Wojewodzic Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Biuro Zarz¹du Headoffice Vorstandsbüro Halina Trawa Dyrektor Biura Zarz¹du / Headoffice Manager / Direktor des Vorstandsbüros Marzenna ukaszewicz Specjalista ds. Promocji / Promotion Co-ordinator / Spezialist für Promotion Jan Studencki Asystent/Assistant

9 Spis treœci / Contents / Inhalt S³owo wstêpne Introduction Vorwort 3 Zarz¹d Board Vorstand Biuro Zarz¹du Headoffice Vorstandsbüro 6 Spis treœci Contens Inhalt 7 Cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej Members of the Polish Trade Fair Corporation Mitglieder der Polnischen Messekorporation 9 Targi wed³ug miast Trade Fairs According to Cities Veranstaltungen den Städten nach 37 Bydgoszcz 38 Gdañsk 43 Jurata 54

10 Kielce 55 Kraków 75 Lublin 91 ódÿ 107 Olsztyn 124 O arów Mazowiecki 130 Poznañ 131 Rogów 158 Szczecin 158 Toruñ 166 Warszawa 168 W³oc³awek 189 Wroc³aw 190 Chronologiczny wykaz targów Calendar of Trade Fairs Chronologisches Verzeichnis der Veranstaltungen 193 Indeks bran Index of Industries Indeks nach Branchen 229 Bran owy wykaz targów Trade Fairs According to Industry Veranstaltungen den Branchen nach 233 Informacja o mo liwoœciach uczestnictwa polskich firm w targach za granic¹ w 2007 r. oraz o organizatorach tych wyst¹pieñ 271

11 Cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej Members of the Polish Trade Fair Corporation Mitglieder der Polnischen Messekorporation

12 Cz³onkowie/Members/Mitglieder A-Z Zdzis³aw Cz³onkowie/Members/Mitglieder Filipiak Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe ul. Nieszawska 3, POZNAÑ tel: / , fax: / Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnêtrz w kraju i za granic¹. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materia³ów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pe³ne wyposa enie wykonywanych obiektów w meble, sprzêt gospodarczy i multimedialny. Us³ugi graficzno plastyczne. Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie z normami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Projektierung und komplexe Realisierung der Messestände, Ausstellunge und Innenräume im Inland und im Ausland. Nicht-standard Bebauung aus untypische Materialen und moderne Technologien. Volle Ausstattung mit Möbeln und Haushaltsgeräten. Grafik und Kunstdienstleistungen. Unsere Firma arbeitet in Anlehnung an Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 seit Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. ABISAL sp. z o.o. ul. Strza³kowskiego 26/6 a, POZNAÑ tel: / , , fax: / , Kompleksowa realizacja stoisk targowych w kraju i za granic¹ w systemach: Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: stoiska z p³yty kartonowo-gipsowej, z elementów drewnianych, stoiska piêtrowe, pawilony na otwartym terenie. Wykonywanie projektów, dokumentacji i wizualizacji stoisk. Pe³na obs³uga wystawców, wyposa enie stoiska w meble i sprzêt gospodarczy. Us³ugi graficzno-plastyczne, wydruki wielkoformatowe. Complete construction of trade fair stands at home and abroad, in the Syma and Octa systems, as well as custom stands made of cardboard-gypsum board, wooden elements, two-storey stands, pavilions in the open air. Designing, documentation and visualization works. Full-range service rendered to exhibitors, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service, large-size printouts. Aufbau von Messeständen im In- und Ausland in Systemen Syma und Octa sowie untypische Stände: aus Karton-Gips-Platten, aus Holzelementen, Etagenstände, Pavillons auf Freigelände. Ausführung von Projekten, Dokumentation und Visualisierung von Ständen. Volles Services der Aussteller, Ausstattung der Messestände mit Möbeln und Haushaltsgeräten, Grafik- und Kunstdienstleistungen, Großformatdruckausgaben. 10

13 Cz³onkowie/Members/Mitglieder ANTARES STUDIO ul. Rzgowska 102, ÓD tel: / , , fax: / Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnêtrznych. Firma dzia³a od 1995 roku. Posiada w³asny zespó³ projektowy. Baza wykonawcza w Poznaniu. Mo liwoœæ profesjonalnego, estradowego oœwietlania ekspozycji, zawieszonego na rampach z dachów hal wystawienniczych. Liczne nagrody za realizacje. Na yczenie pilota administracyjny w sprawach zwi¹zanych z targami, akcje eventowe na stoiskach. Organizacja imprez firmowych. Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and multi- -storey stands as well as outdoor stands. Business activity since Own designer team. Stand equipment base in Poznañ. Ability to provide customers with professional scene lighting equipment based on foot-light construction. Numerous awards for the company s productions. On request full-range administration service rendered to exhibitors and organization of events at a stand. Organization of corporate events. Projektierung und Aufbau von System- und untypischen Messeständen, ein- und mehrstöckigen sowie Außenständen. Die Firma ist seit 1995 tätig. Eigenes Projektteam. Ausführungsbasis in Poznañ. Möglichkeit der professionellen Bühnenbeleuchtung der Ausstellung, die auf den Rampen von Ausstellungshallendächern aufgehängt worden ist. Zahlreiche Auszeichnungen für den Aufbau. Auf Wunsch Verwaltungshilfe bei den mit Messen verbundenen Angelegenheiten, Eventsaktionen auf den Messeständen. Organisation von Firmenveranstaltungen. FIRMA ARCHITECT R.CH. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, POZNAÑ tel: / , fax: / Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w ró nych systemach wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, tak e piêtrowych, wykraczaj¹cych poza standardy targowe. Kompleksowe wyposa enie stoisk, ³¹cznie z grafik¹. Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ stoisk. Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service. Individuelle, professionelle Projektierung und Aufbau von Messeständen in verschiedenen Ausstellungssystemen. Bau von untypischen Ständen, auch Etagenständen, die außer die Messestandards hinausgehen. Komplexe Ausstattung der Messestände samt Grafik. Volle mit der Bedienung der Messestände verbundene Dienstleistungspalette. 11

14 Cz³onkowie/Members/Mitglieder BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich ul. Pu³awska 12a, WARSZAWA tel: / , , , fax: / Biuro Reklamy SA Zarz¹d Targów Warszawskich jeden z najwiêkszych organizatorów targów i wystaw w Warszawie. BR Advertising Agencja Reklamowa to najwiêksza w Polsce firma zajmuj¹ca siê reklam¹ i marketingiem: tworzenie strategii marketingowych i komunikacyjnych, planowanie i zakup mediów, kompleksowe zarz¹dzanie komunikacj¹ spo- ³eczn¹ przedsiêbiorstw. Biuro Reklamy SA Warsaw Exhibition Board one of the biggest trade fair and exhibition organizers in Warsaw. BR Advertising Agencyïs a top Polish independent corporation covering advertising and marketing including: creation of marketing and communication strategies, planning and purchase of media and comprehensive management of enterprise social communication. Biuro Reklamy SA Vorstand der Warschauer Messen- einer der größten Veranstalter von Messen und Ausstellungen in Warschau. BR Advertising Werbeagentur die sich in Polen mit Werbung und Marketing beschäftigte größte Firma: Bildung von Marketing- und Kommunikationsstrategien, Planung und Erwerb von Medien, komplexe Verwaltung mit sozialer Kommunikation der Unternehmen. Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A. ul. Klimeckiego 14, KRAKÓW tel: / , fax: / , Organizator krajowych i miêdzynarodowych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów naukowych, prezentacji i pokazów. Posiada w³asne tereny i pawilony wystawowe. Na miejscu hotel i restauracja. Kompleksowa obs³uga wystawców: projektowanie, zabudowa i wyposa enie stoisk, us³ugi reklamowe i poligraficzne. Us³ugi transportowe. Organizator ca³orocznej Sta³ej Wystawy Budownictwa. Organization of national and international trade fairs and exhibitions as well as accompanying events: conferences, seminars and symposia. The owner of fairgrounds and pavillions with a hotel and a restaurant on the spot. Comprehensive service rendered to exhibitors including designing, construction and furnishing of trade fair stands, advertising and printing services. Transportation services. The organizer of Permanent Exhibition of Building Industry. Veranstalter der inländischen und internationalen Messen und Wirtschaftsausstellungen, Konferenzen, Wissenschaftsseminaren, Vorstellungen und Vorführungen. Eigene Ausstellungsgelände und -pavillons. Vor Ort Hotel und Restaurant. Komplexe Bedienung der Aussteller: Projektierung, Bebauung und Ausstattung der Stände, Werbe- und Polygraphiedienstleistungen. Transportdienstleistungen. Veranstalter der ganzjährigen ständigen Ausstellung des Bauwesens. 12

15 Cz³onkowie/Members/Mitglieder de KORA Przedsiêbiorstwo Us³ug Wystawienniczych sp. z o.o. ul. Œniadeckich 10, POZNAÑ tel: / , fax: / Projektowanie i wykonawstwo pod klucz ekspozycji wystawienniczo-handlowych w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piêtrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piêtrowa w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and two-storey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm-Doppelform system. Schlüsselfertige Projektierung und Ausführung von Ausstellungs- und Handelsexpositionen im Originalsystem Octanorm. Ausführung der untypischen Stände. Sonderangebot Erdgeschossund Etagenpavillons auf Freigelände. Etagenbau im Originalsystem Octanorm-Doppelform. EFFECT Firma Us³ugowo-Handlowa ul. Finlandzka 10, WARSZAWA tel: / , , fax: / Specjalizacja w projektowaniu i kompleksowym wykonaniu stoisk targowych (wraz z wyposa- eniem) i dekoracji w kraju i za granic¹. Projekty i dokumentacje, prace graficzno-plastyczne. Obs³uga konferencji i kongresów, seminariów i imprez plenerowych. Specialization in designing and complex construction of trade fair and exhibition stands including furnishing and decoration all over the country and abroad. Design, documentation, graphics. Full-range service during conferences, congresses, seminars and outdoor events. Spezialisierung auf Projektierung und komplexe Ausführung von Messeständen (samt der Ausstattung) und Dekoration im In- und Ausland. Projekte und Unterlagen, Grafik- und Designarbeiten. Bedienung von Konferenzen und Kongressen, Seminaren und Veranstaltungen im Freien. P.H.U. PLUS EWELD Os. Rzeczypospolitej 14/36, POZNAÑ tel: / fax: / Kompleksowe us³ugi zabudowy i organizacja wyst¹pieñ targowych na terenie ca³ego kraju i za granic¹. Stoiska standardowe w systemie Octinex, stoiska piêtrowe, nietypowe, wed³ug projektu klienta. Realizacja us³ug reklamowych, poligraficznych, graficznych i projektowych. 13

16 Cz³onkowie/Members/Mitglieder Trade fair and exhibition stands development and organization of trade fair participations all over the country and abroad. Comprehensive offer including: conventional stands in the Octinex system, two-storey stands and unconventional ones, according to clientïs design. Advertising and printing services, graphic. Komplexe Bebauung und Organisation von Messeauftritten auf dem Gebiet des ganzen Landes und im Ausland. Standardmessestände im Octinex-System, Etagenstände, untypische Stände und nach dem Projekt des Kunden. Ausführung von Werbe-, Polygraphie-, Grafik- und Entwurfsdienstleistungen. EXPO-PLAN Adam Konieczny ul. Œniadeckich 9/1, POZNAÑ tel: / , fax: / , Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granic¹ w oparciu o systemy oktagonalne i rozwi¹zania niekonwencjonalne. Zabudowa piêtrowa, zabudowa zewnêtrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pe³na obs³uga w czasie trwania imprezy targowej. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and graphic services. Full-range service rendered to exhibition during exhibitions. Komplexe Ausführung von Messeausstellungen im In- und Ausland auf Grund von Oktagonalsystemen und unkonventionellen Lösungen. Etagestände, Bebauung der Aussenausstellungen. Projekte und Dokumentation, Graphik- und Designarbeiten. Komplexbedienung während der Dauer von Messeveranstaltungen. EXPO-SYSTEM sp. z o.o. 14 ul. Orzeszkowej 9/11, POZNAÑ tel: / , fax: / Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, równie piêtrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja us³ug graficzno-plastycznych. Wyposa enie stoisk w meble oraz sprzêty gospodarcze. Turn-key construction of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. Komplexe Messeständebebauung. Architektonisch-graphische Projektierung und Projektierung der technisch-elektrischen Unterlagen. Ausführung von Messen im Oktagonalsystem, darunter der Etagenstände, sowie der Unsystemstände. Ausstattung der Messestände mit Möbeln und Haushaltsgeräten.

17 Cz³onkowie/Members/Mitglieder GEOSERVICE-CHRISTI sp. z o.o. ul. Pi³sudskiego 41/7, WROC AW tel: / , , fax: / Organizacja najwiêkszych miêdzynarodowych targów w bran y kamieniarskiej w Europie Œrodkowowschodniej oraz targów regionalnych w tej bran y, wraz z towarzysz¹cymi im sympozjami, konferencjami i seminariami. Profesjonalna, kompleksowa obs³uga wystawców. Organization of the biggest international trade fair for stone and stone-processing machines in Central and Eastern Europe, as well as regional trade fair within the same industry, including accompanying events symposia, conferences and seminars. Full-range service rendered to exhibitors. Veranstaltung von größten, internationalen Messen in der Steinbranche in Mittelosteuropa sowie der Regionalmessen in dieser Branche, samt den begleitenden Symposien, Konferenzen und Seminaren. Professionelle, komplexe Bedienung der Aussteller. HELLWING EXPO Targi Wystawy Wnêtrza ul. Lipcowa 33, PRZE MIEROWO tel: / , , fax: / Kompleksowa realizacja stoisk targowych pod klucz w oryginalnym systemie Octanorm, stoiska piêtrowe w systemie Doppelform-Octanorm. Specjalizacja w projektowaniu i wykonawstwie stoisk nietypowych. Turn-key construction of trade fair stands in the original Octanorm system. Two-storey stands in the Doppelform-Octanorm system. Specialization: designing and construction of non-typical stands. Projektierung und Ausführung der Stände im originellen Octanorm-System. Etagenbebauung im Doppelform-System. Spezialisierung auf untypische Ständen, ausgeführt in der Tischlerplatte, nach eigenen Projekten und Projekten des Auftragsgebers. Schlüsselfertige Ausstattung der Stände. HERMES EXHIBITIONS Marek Jêdraszczak Os. Stare Zegrze 133/8, POZNAÑ tel: / fax: / Projektowanie i budowa stoisk targowych o oryginalnym charakterze: systemowych lub indywidualnych, w tym piêtrowych oraz pawilonów na terenie otwartym. Kompleksowe us³ugi wystawiennicze, m.in.: projekty architektoniczne w programach 3D, grafika reklamowa, instalacje elektryczne i wodoci¹gowo-kanalizacyjne, prace etala owe, kompozycje kwiatowe, wyposa enie 15

18 Cz³onkowie/Members/Mitglieder stoisk w meble, artyku³y gospodarstwa domowego i sprzêt audiowizualny, serwis fotograficzny, obs³uga stoisk przez hostessy i t³umaczy. Design and construction of original trade stands: system or custom made designs, including multi-level stands and outdoor pavilions. Comprehensive exhibition services, including: architectural designs (3D software), advertising graphics, electrical and water-sewage installations, exhibition layouts, flower arrangements, provision of furniture, household articles and RTV equipment, photographic services, provision of stand hostesses and interpreters. Planung und Aufbau von Messeständen von originellen Charakter: System- und individuellen Messeständen, darunter Doppelstock- und Freigeländeständen. Unser Messe-Fullservice umfasst: architektonische Entwürfe in dreidimensionaler Gestaltung, Werbegrafik, Elektroinstallationen und Wasseranschlüsse, Dekorationsgestaltung, Blumendekoration, Mobilliar, Hausrat und audiovisuelle Medien, Fotoservice, Hostessen und Dolmetscher. HERMES STUDIO EXPO Krzysztof Boczkowski ul. Mickiewicza 33, POZNAÑ tel: / w. 239, fax: / Kompleksowa realizacja niesystemowych stoisk targowych wed³ug indywidualnych projektów, stoisk w systemie oktagonalnym lub z elementów drewnianych i p³yt gipsowo-kartonowych, wraz z opraw¹ plastyczn¹, wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Stoiska piêtrowe i pawilony na powierzchni otwartej. Comprehensive development of trade fair and exhibition unconventional stands made according to clientïs design, based on the octagonal system or wooden and cardboard-gypsum boards, including stand decoration, electrical installation, water-sewage system and furnishing stands with furniture and household appliances. Komplexe Ausführung von Unsystemmesseständen nach individuellen Projekten, von Ständen im Oktagonalsystem oder aus Holzelementen und Gips- und Kartonplatten samt Design, Ausführung der Elektro- sowie Wasser- und Kanalisationsinstallation. Etagenstände und Pavillons auf der offenen Fläche. INEXPO Poznañska Agencja Targowa Jan Lisiak Piotr Wojewodzic s.j. 16 ul. Berlinga 9, ŒRODA WLKP. Biuro Obs³ugi Klienta ul. Œniadeckich 3/4, POZNAÑ tel: / , fax: / , Pe³en zakres us³ug wystawienniczych w kraju i za granic¹: projekty i dokumentacje, uzgodnienia z organizatorami, zabudowa systemowa i niesystemowa, stoiska piêtrowe i pawilony zewnêtrzne. Wykonanie instalacji i kompletne wyposa anie stoisk w meble, oœwietlenie, instalacjê elektryczn¹, sprzêt audiowizualny i nag³oœnienie. W ofercie nowoczesny system kszta³towania

19 Cz³onkowie/Members/Mitglieder przestrzeni u ytkowej Nova Form. Hostessy, catering, organizacja imprez towarzysz¹cych. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Comprehensive exhibition service at home and abroad: design and documentation, negotiations with exhibition organizers, trade fair and exhibition stand development. Unconventional and conventional expositions, two-storey stands and outdoor pavilions. Equipping stands with electrical and water-sewage installations, furniture, lighting systems, electrical installations, audiovisual equipment, loudspeakers. The company offer includes the up-to-date Nova Form space development system. Hostesses, catering, organization of accompanying events. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Voller Umfang von Ausstellungsdienstleistungen im In- und Ausland: Projekte und Dokumentationen, Vereinbarungen mit den Veranstaltern, System- und Unsystembebauung, Etagenstände und Aussenpavillons. Ausführung der Installation und komplexe Ausstattung der Stände mit Möbeln, Beleuchtung, Elektroinstallation, Radio- sowie TV-Geräte und Beschallung. Im Angebot modernes System der Gestaltung von Nutzfläche Nova Form. Hostessen, Catering, Organisation von begleitenden Veranstaltungen. Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. INTER-MARK GROUP s.c. Katarzyna i Maciej Witkowiak ul. Przybyszewskiego 45/7, POZNAÑ tel: / , , fax: / Projekty nietypowe, indywidualne i realizacje z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. Uznanie i sta³a wspó³praca z wystawcami polskimi i zagranicznymi. Realizacje stoisk targowych na terenie Polski i ca³ej Europy. Lider Us³ug Targowych Liczne nagrody za projekt i wykonanie stoisk targowych. Kompleksowe wyposa enie w meble, instalacje, catering, kwiaty. Serwis reklamowy i fotograficzny, hostessy. Atypical and custom stand design and development following the latest European trends. Acknowledgement and partnership of Polish and foreign exhibitors. Realizations at exhibitions in Poland and Europe.Trade Fair Service Leader Numerous rewards for design and development of exhibition stands. Complex furnishing with: furniture, installations, catering, flowers. Advertising and photo services, hostesses. Untypische und individuelle Projekte sowie Aufbau mit Anwendung modernster europäischer Trends. Anerkennung und feste Zusammenarbeit mit polnischen und ausländischen Ausstellern. Organisation von Veranstaltungen in größten Messezentren im In- und Ausland. Leader der Messedienstleistungen 2006 sowie zahlreiche Auszeichnungen für Projekte und Aufbau von Messeständen. Komplexe Ausstattung mit Möbeln, Installationen, Catering, Blumen, Werbeund Fotoservice, Hostessen. INTER-SERVICE sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 18, POZNAÑ tel: / , fax: /

20 Cz³onkowie/Members/Mitglieder Zabudowa stoisk wraz z wyposa eniem i plastyk¹ z elementów systemu Octanorm, w tym tak e piêtra u ytkowe Doppelform oraz przestrzenne elementy Octastructur. Realizacja stoisk nietypowych. TV-Plazma, rzutniki, skanery i oœwietlenie sceniczne montowane na konstrukcjach rampowych. Wieloletnie doœwiadczenie w realizacji ekspozycji zagranicznych. Cz³onek Octanorm Service Partner International. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Stand construction in the Octanorm system (including Doppelform storeyed floors and Octastructur spatial elements), complete furnishing and interior decoration. Custom built exhibition stands. TV-Plazma, projectors, scanners and stage illumination based on foot-lights construction. A long-time experience in exhibition stand construction abroad. A member of the Octanorm Service Partner International. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Bebauung der Stände samt der Ausstattung und Plastik aus Elementen des Octanormsystems, darunter auch Nutzungsetagen Doppelform sowie Raumelemente Octastructur, Ausführung von untypischen Ständen, TV-Plazma, OHPs, Scanners und Bühnenbeleuchtung, montiert auf den Rampenkonstruktionen, mehrjährige Erfahrung bei der Ausführung der ausländischen Ausstellungen. Ausführung der Messestände in Polen und Europa, Mitglied von Octanorm Service Partner International. Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. INTERSERVIS sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, ÓD tel: / , , fax: / Organizator bran owych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów i zagranicznych wyst¹pieñ firm polskich. Wydawca ódzkiego Przegl¹du Targowego. Przedstawicielstwo na Polskê Targów Morskich Europort w Amsterdamie. Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w oparciu o oryginalne elementy systemu Octanorm oraz stoiska niekonwencjonalne. Us³ugi promocyjno-reklamowe. The organizer of trade fairs and economic exhibitions, conferences, seminars and Polish companies trade fair participations abroad. The publisher of the ódÿ Trade Fair Magazine. The representative of RAI for Europort International Maritime Exhibition. Design and construction of trade fair stands based on the original Octanorm as well as unconventional stands. Promotion and adveritising services. Veranstalter der Fachwirtschaftsmessen und Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren sowie ausländischen Auftritte der polnischen Firmen. Herausgeber der ódÿ Messeübersicht. Vertreter für Polen der Seemesse Europort in Amsterdam. Projektierung und Bebauung von Messeständen im Originalsystem Octanorm sowie unkonventionellen Ständen. Promotionsund Werbedienstleistungen. Izba Gospodarcza WODOCI GI POLSKIE 18 ul. J.Kasprowicza 2, BYDGOSZCZ tel: / , , fax: / ,

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP Tematyka spotkania 1. Zabezpieczenie terenów targowych, zabezpieczenie eksponatów na stoiskach Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP 2. CEDE 2014 trochę statystyki 3. CEDE 2015 rezerwacja powierzchni

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo

17-20.02.2015, POZNAŃ

17-20.02.2015, POZNAŃ 17-20.02.2015, POZNAŃ HOME DECOR TARGI WNĘTRZ MEBLE POLSKA TARGI MEBLI ARENA DESIGN EUROPEJSKI DESIGN DLA BIZNESU VMG EXPO TARGI MEBLE POLSKA I HOME DECOR NAJWIĘKSZE BIZNESOWE SPOTKANIE BRANŻY MEBLARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Political Science Review

Political Science Review Nr 1/2009 kwartalnik Political Science Review Spis treœci Artyku³y PRZEGL D POLITOLOGICZNY NR 1/2009 by Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 7 Karol B. JANOWSKI 25 Przemys³aw UKIEWICZ Stereotypy w polityce polskiej

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

9-13.02.2015, MOSKWA

9-13.02.2015, MOSKWA 9-13.02.2015, MOSKWA VMG EXPO PRODEXPO TARGI SPOŻYWCZE, OPAKOWANIA I MASZYN NAJLEPSZE MIEJSCE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI TRENDAMI ORAZ NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ŚWIATOWYCH RYNKACH MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

14-17.10.2014, POZNAŃ

14-17.10.2014, POZNAŃ 14-17.10.2014, POZNAŃ KOMTECHNIKA MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI KOMUNALNEJ POLEKO MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA INVESTFIELD SALON NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI GMINA TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o.

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o. POLAGRA FOOD MIĘDZYNARODOWE TARGI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLAGRA TECH MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII SPOŻYWCZYCH POLAGRA GASTRO MIĘDZYNARODOWE TARGII GASTRONOMII SMAKI REGIONÓW INVEST-HOTEL TARGI WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Meble i zabudowy NEWMOR EXPO Newmor Expo jest nową marką firmy Newmor Polska, która zapewnia realizacje w największych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM JEDNO MIEJSCE WIELE MOŻLIWOŚCI HALA E D C B A HALA F WARSAW EXPO POSIADA: 143 000 m 2 powierzchni wystawienniczej - 6 hal Warsaw Expo to nowe Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin / dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin Miejsce Zamieszkania: ul. Markowska 22/40 03-742 Warszawa STAN CYWILNY: Panna E-Mail: / wykształcenie / Wyższa Szkoła Promocji i Reklamy

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH PRZYGOTOWANIE EVENT POMYSŁ PROJEKT STOISKA KOMPLEKSOWA BUDOWA STOISKA INSTALACJA ELEKTRYCZNA I WODNO-KANALIZACYJNA OBSŁUGA LOGISTYCZNA PERSONEL SPRZĄTAJĄCY, CATERING,

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK Warszawa 26.02.2015 PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK I RAIFFEISEN LEASING DLA MEDYCYNY Strona 1 Nasza Misja i Wizja Zapewniamy Klientom wygodę Podpowiadamy możliwe rozwiązania Jesteśmy tam, gdzie tworzy się

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XXIV FAIR WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2010 2012 2013 SPECIFICATION CZAS TRWANIA DURATION

CHAPTER XXIV FAIR WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2010 2012 2013 SPECIFICATION CZAS TRWANIA DURATION DZIA XXIV TARGI CHAPTER XXIV FAIR Uwaga do tablic 1 4 Tablice przygotowano na podstawie danych Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Note to tables 1 4 Tables have been prepared on the basis of data of

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

Edukacja targowa w Polsce w 2011-2012. Kurs UFI Rola targów w miksie marketingowym - wydanie polskie dla szkół wyższych

Edukacja targowa w Polsce w 2011-2012. Kurs UFI Rola targów w miksie marketingowym - wydanie polskie dla szkół wyższych 3. Konferencja naukowa Polskiej Izby Przemysłu Targowego Edukacja targowa w Polsce w 2011-2012 Kurs UFI Rola targów w miksie marketingowym - wydanie polskie dla szkół wyższych 23 października 2012 r, Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo