TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN"

Transkrypt

1 POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN oraz INFORMACJA o mo liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców w targach za granic¹ w 2007 r. i organizatorach tych wyst¹pieñ

2

3 TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach uczestnictwa polskich wystawców w targach za granic¹ w 2007 r. i organizatorach tych wyst¹pieñ

4 Targi w Polsce 2007 / Trade Fairs in Poland 2007 / Messen in Polen 2007 Redakcja / Editorial staff Halina Trawa (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Marzenna ukaszewicz, Jan Studencki Reklamy / Advertisements: Ireneusz Zab³ocki Fotografie / Photo: El bieta-orhon Lerczak, Ireneusz Zab³ocki, foto archiwum Copyright by Polska Korporacja Targowa, Poznañ 2006 Terminarz opracowano na podstawie informacji przes³anych przez cz³onków PKT wed³ug stanu na dzieñ 31 lipca 2006 r. Za prawid³owoœæ wpisów odpowiadaj¹ wy³¹cznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz bêdzie aktualizowany na stronie internetowej: Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób ca³oœci lub czêœci publikacji wy³¹cznie za zgod¹ wydawców. Wykorzystanie materia³ów zawartych w publikacji mo liwe za podaniem pe³nego Ÿród³a. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 31 st July The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher's permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. Der Terminkalender wurde aufgrund der durch Mitglieder übersandten Information bearbeitet, der Zustand für den 31. Juli Für die Richtigkeit der Eintragungen haften ausschließlich die Veranstalter von Messen. Die Veranstalter behalten sich das Recht zur Änderung der Messefristen vor. Der Terminkalender Regelmäßig auf unserer Seite aktualisiert. Nachdruck oder der Teil der Veröffentlichung ausschließlich mit der Verlegergenehmigung. Die Ausnutzung der in der Veröffentlichung enthalten Materialen möglich nach Angabe der vollen Quelle. Wydawca/ Publisher/ Verleger Polska Korporacja Targowa / Polish Trade Fair Corporation / Polnische Messekorporation ul. G³ogowska 26, Poznañ, tel / , , fax / polfair.com.pl Sk³ad komputerowy i naœwietlanie/typesetting perfekt, ul. Grodziska 11, Poznañ, tel / , fax / Druk/Printing Zak³ad Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spó³ka Jawna, ul. Majowa 21, PrzeŸmierowo k/poznania tel /

5 Szanowni Pañstwo, Drodzy Czytelnicy, prawdopodobnie oddajemy do r¹k Pañstwa ostatnie wydanie terminarza Targi w Polsce przygotowane przez Polsk¹ Korporacjê Targow¹. Nastêpna edycja na rok 2008, bêdzie jeszcze bogatsza, bo najprawdopodobniej opracuje j¹ Polska Izba Przemys³u Targowego, któr¹ w³aœnie wspólnie tworzymy. Zanim to jednak nast¹pi, przyjrzyjmy siê jak zwykle naszym planom na najbli szy 2007 rok. Wystawcy i uczestnicy targów obdarowuj¹ nas nadal swoim zainteresowaniem. Powiem wiêcej, rosn¹cym zainteresowaniem i to zarówno wystawcy zagraniczni, jak i wystawcy polscy. To jest najsolidniejsza podstawa rozwoju. Produkt globalny brutto w Polsce jest na dobrym poziomie. St¹d nie opuszcza nas optymizm proponujemy 217 targów w 16 miastach targowych, choæ w roku ubieg³ym na proponowanych 249 targów, zrealizowaliœmy 192 imprezy. Targi odbêd¹ siê w Bydgoszczy, Gdañsku, Juracie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, O arowie Mazowieckim, Rogowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, W³oc³awku, Wroc³awiu i oczywiœcie od 85 ju lat w Poznaniu. Do terminarza do³¹czamy po raz pierwszy w takiej szerokiej formie, informacjê o mo liwoœciach uczestnictwa polskich firm w targach za granic¹, które to uczestnictwa przygotowuj¹ nasi cz³onkowie. Dziêki ich wysi³kom nasza oferta jest szersza i bardziej kompletna. Pragnê przypomnieæ, e swoje dzia³ania organizacyjne Polska Korporacja Targowa uzupe³nia o aktywnoœæ edukacyjn¹. Ukaza³a siê ksi¹ ka Marketing targowy. Vademecum wystawcy, pod redakcj¹ prof. dr hab. Henryka Mruka oraz Alojzego Kucy, ukazuj¹ siê inne specjalistyczne publikacje. Kontynuuje prace Podyplomowe Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowane przy wspó³pracy z PKT przez Katedrê Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. yczê naszym Partnerom, Wystawcom oraz pozosta³ym uczestnikom targów, aby nadal towarzyszy³a im dobra aura, aby efekty wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, d³ugo jeszcze przynosi³y pozytywne skutki, aby otwiera³y siê nowe mo liwoœci. My, cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej, popieramy Was z ca³ych si³ i jesteœmy gotowi Wam s³u yæ oferuj¹c najskuteczniejsz¹ arenê marketingu bezpoœredniego. Bogus³aw Zalewski Prezes Zarz¹du Polskiej Korporacji Targowej

6 Ladies and Gentlemen, Dear Readers, Probably it is the last Trade Fairs in Poland directory edited by Polish Trade Fair Corporation. Most probably the next edition, including the calendar of events for 2008, will be more comprehensive, since it will be published by Polish Chamber of Exhibition Industry, in the foundation process of which we have just got involved in. But before the process is finalized, let us present you our trade fair plans for the coming 2007 year. We are glad that the exhibitors and visitors participating in our trade fairs and exhibitions keep showing their interest in us. Moreover, both the Polish and the foreign exhibitors show their growing interest in the Polish trade fair market. They lay the most solid base for the development of the Polish trade fair industry. The Poland's gross domestic product is favourable at the moment. This is why we are optimistic about the business outlook for the next year and offer 217 trade fairs and exhibitions in 16 cities, although in the previous year we were able to accomplish only 192 events in comparison with 249 exhibitions scheduled. Trade fairs and exhibitions will take place in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata, Kielce, Kraków, Lublin, ódÿ, Olsztyn, O arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, W³oc³awek, Wroc³aw and will be continued for 85 years now in Poznañ. This is the very first time our directory includes extensive information on foreign trade fair participation opportunities for Polish companies and the organizers of foreign participations, the Corporation's members. In this way our common fair offer has become more comprehensive and complete. It is worth mentioning that Polish Trade Fair Corporation is involved in numerous organizational projects including the activities in the area of education, such as publishing Trade Fair Marketing. Exhibitor's Manual edited by Henryk Mruk and Alojzy Kuca and other trade publications. We are proud to say that the postgraduate study in Communications and Promotion in Business, created by Marketing Strategies Department, University of Economics in Poznañ, developed in cooperation with PTFC, will be continued. I wish our Partners both the Exhibitors and the other trade fair participants, further positive economic results and new business opportunities resulting from EU accession. We, the Polish Trade Fair Corporation members, are here to support you and appreciate the opportunity to serve you offering the most effective platform of direct marketing. Bogus³aw Zalewski President of the Board of the Polish Trade Fair Corporation

7 Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Leser, vermutlich haben Sie die letzte Ausgabe des Terminkalenders Messen in Polen in der Hand, die von der Polnischen Messekorporation gestaltet wurde. Die nächste Ausgabe für das Jahr 2008 wird noch umfangreicher, weil sie höchstwahrscheinlich von der Polnischen Messeindustriekammer herausgegeben wird, die derzeit von uns gemeinsam gegründet wird. Bis dies abgeschlossen ist, führen wir wie gewohnt unsere Pläne für das nächste Jahr 2007 durch. Die Aussteller und Messeteilnehmer schenken uns weiterhin Interesse. Ich kann sogar sagen, ihr wachsendes Interesse und dies bezieht sich sowohl auf die ausländischen als auch auf die polnischen Aussteller. Das ist die solidste Grundlage der Entwicklung. Das Bruttosozialprodukt befindet sich in Polen auf einem guten Niveau. Deswegen ist unser Optimismus ungebrochen wir schlagen 217 Messen in 16 Messestädten vor, obwohl wir im vorigen Jahr für 249 geplante Messen nur 192 Veranstaltungen realisiert haben. Die Messen werden in Bydgoszcz, Gdañsk, Jurata, Kielce, Kraków, Lublin, ódÿ, Olsztyn, O arów Mazowiecki, Rogów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, W³oc³awek, Wroc³aw und selbstverständlich wie schon seit 85 Jahren in Poznañ stattfinden. An den Terminkalender hängen wir zum ersten Mal in einer so breiten Form Informationen über die Möglichkeit der Teilnahme polnischer Firmen an den Messen im Ausland an. Diese Teilnahme wird von unseren Mitgliedern organisiert. Dank ihren Anstrengungen ist unser Angebot breiter und umfangreicher. Ich möchte auch daran erinnern, dass die Polnische Messekorporation ihre Organisationstätigkeit um eine Ausbildungsaktivität ergänzt. Es ist ein Buch Messemarketing: Ratgeber für Aussteller unter der Redaktion von Prof. Dr. habil. Henryk Mruk sowie Alojzy Kuca sowie andere Fachpublikationen erschienen. Das Postgraduierte Studium für Kommunikation und Förderung im Geschäftsleben, das unter Zusammenarbeit der Polnischen Messekorporation mit dem Lehrstuhl für Marketingstrategien der Ökonomischen Akademie in Poznañ organisiert wird, setzt seine Arbeit fort. Unseren Partnern, Ausstellern sowie sonstigen Messeteilnehmern wünsche ich, dass sie weiterhin von positiver Stimmung getragen werden, dass Polens Beitritt zur Europäischen Union noch lange positive Ergebnisse bringt und neue Möglichkeiten eröffnet. Wir, die Mitglieder der Polnischen Messekorporation unterstützen Sie mit voller Kraft und sind bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, indem wir Ihnen einen der attraktivsten Standorte für Direktmarketing anbieten. Bogus³aw Zalewski Vorstandsvorsitzender der Polnischen Messekorporation

8 Zarz¹d Board Vorstand Grzegorz Siwek Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Bogus³aw Zalewski Prezes / President / Vorsitzender Ma³gorzata Ga³uszka Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter S³awomir Majman Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Piotr Wojewodzic Wiceprezes / Vice-President / Stellvertretter Biuro Zarz¹du Headoffice Vorstandsbüro Halina Trawa Dyrektor Biura Zarz¹du / Headoffice Manager / Direktor des Vorstandsbüros Marzenna ukaszewicz Specjalista ds. Promocji / Promotion Co-ordinator / Spezialist für Promotion Jan Studencki Asystent/Assistant

9 Spis treœci / Contents / Inhalt S³owo wstêpne Introduction Vorwort 3 Zarz¹d Board Vorstand Biuro Zarz¹du Headoffice Vorstandsbüro 6 Spis treœci Contens Inhalt 7 Cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej Members of the Polish Trade Fair Corporation Mitglieder der Polnischen Messekorporation 9 Targi wed³ug miast Trade Fairs According to Cities Veranstaltungen den Städten nach 37 Bydgoszcz 38 Gdañsk 43 Jurata 54

10 Kielce 55 Kraków 75 Lublin 91 ódÿ 107 Olsztyn 124 O arów Mazowiecki 130 Poznañ 131 Rogów 158 Szczecin 158 Toruñ 166 Warszawa 168 W³oc³awek 189 Wroc³aw 190 Chronologiczny wykaz targów Calendar of Trade Fairs Chronologisches Verzeichnis der Veranstaltungen 193 Indeks bran Index of Industries Indeks nach Branchen 229 Bran owy wykaz targów Trade Fairs According to Industry Veranstaltungen den Branchen nach 233 Informacja o mo liwoœciach uczestnictwa polskich firm w targach za granic¹ w 2007 r. oraz o organizatorach tych wyst¹pieñ 271

11 Cz³onkowie Polskiej Korporacji Targowej Members of the Polish Trade Fair Corporation Mitglieder der Polnischen Messekorporation

12 Cz³onkowie/Members/Mitglieder A-Z Zdzis³aw Cz³onkowie/Members/Mitglieder Filipiak Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe ul. Nieszawska 3, POZNAÑ tel: / , fax: / Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnêtrz w kraju i za granic¹. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materia³ów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pe³ne wyposa enie wykonywanych obiektów w meble, sprzêt gospodarczy i multimedialny. Us³ugi graficzno plastyczne. Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie z normami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Projektierung und komplexe Realisierung der Messestände, Ausstellunge und Innenräume im Inland und im Ausland. Nicht-standard Bebauung aus untypische Materialen und moderne Technologien. Volle Ausstattung mit Möbeln und Haushaltsgeräten. Grafik und Kunstdienstleistungen. Unsere Firma arbeitet in Anlehnung an Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 seit Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. ABISAL sp. z o.o. ul. Strza³kowskiego 26/6 a, POZNAÑ tel: / , , fax: / , Kompleksowa realizacja stoisk targowych w kraju i za granic¹ w systemach: Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: stoiska z p³yty kartonowo-gipsowej, z elementów drewnianych, stoiska piêtrowe, pawilony na otwartym terenie. Wykonywanie projektów, dokumentacji i wizualizacji stoisk. Pe³na obs³uga wystawców, wyposa enie stoiska w meble i sprzêt gospodarczy. Us³ugi graficzno-plastyczne, wydruki wielkoformatowe. Complete construction of trade fair stands at home and abroad, in the Syma and Octa systems, as well as custom stands made of cardboard-gypsum board, wooden elements, two-storey stands, pavilions in the open air. Designing, documentation and visualization works. Full-range service rendered to exhibitors, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service, large-size printouts. Aufbau von Messeständen im In- und Ausland in Systemen Syma und Octa sowie untypische Stände: aus Karton-Gips-Platten, aus Holzelementen, Etagenstände, Pavillons auf Freigelände. Ausführung von Projekten, Dokumentation und Visualisierung von Ständen. Volles Services der Aussteller, Ausstattung der Messestände mit Möbeln und Haushaltsgeräten, Grafik- und Kunstdienstleistungen, Großformatdruckausgaben. 10

13 Cz³onkowie/Members/Mitglieder ANTARES STUDIO ul. Rzgowska 102, ÓD tel: / , , fax: / Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnêtrznych. Firma dzia³a od 1995 roku. Posiada w³asny zespó³ projektowy. Baza wykonawcza w Poznaniu. Mo liwoœæ profesjonalnego, estradowego oœwietlania ekspozycji, zawieszonego na rampach z dachów hal wystawienniczych. Liczne nagrody za realizacje. Na yczenie pilota administracyjny w sprawach zwi¹zanych z targami, akcje eventowe na stoiskach. Organizacja imprez firmowych. Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and multi- -storey stands as well as outdoor stands. Business activity since Own designer team. Stand equipment base in Poznañ. Ability to provide customers with professional scene lighting equipment based on foot-light construction. Numerous awards for the company s productions. On request full-range administration service rendered to exhibitors and organization of events at a stand. Organization of corporate events. Projektierung und Aufbau von System- und untypischen Messeständen, ein- und mehrstöckigen sowie Außenständen. Die Firma ist seit 1995 tätig. Eigenes Projektteam. Ausführungsbasis in Poznañ. Möglichkeit der professionellen Bühnenbeleuchtung der Ausstellung, die auf den Rampen von Ausstellungshallendächern aufgehängt worden ist. Zahlreiche Auszeichnungen für den Aufbau. Auf Wunsch Verwaltungshilfe bei den mit Messen verbundenen Angelegenheiten, Eventsaktionen auf den Messeständen. Organisation von Firmenveranstaltungen. FIRMA ARCHITECT R.CH. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, POZNAÑ tel: / , fax: / Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w ró nych systemach wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, tak e piêtrowych, wykraczaj¹cych poza standardy targowe. Kompleksowe wyposa enie stoisk, ³¹cznie z grafik¹. Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ stoisk. Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service. Individuelle, professionelle Projektierung und Aufbau von Messeständen in verschiedenen Ausstellungssystemen. Bau von untypischen Ständen, auch Etagenständen, die außer die Messestandards hinausgehen. Komplexe Ausstattung der Messestände samt Grafik. Volle mit der Bedienung der Messestände verbundene Dienstleistungspalette. 11

14 Cz³onkowie/Members/Mitglieder BIURO REKLAMY S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich ul. Pu³awska 12a, WARSZAWA tel: / , , , fax: / Biuro Reklamy SA Zarz¹d Targów Warszawskich jeden z najwiêkszych organizatorów targów i wystaw w Warszawie. BR Advertising Agencja Reklamowa to najwiêksza w Polsce firma zajmuj¹ca siê reklam¹ i marketingiem: tworzenie strategii marketingowych i komunikacyjnych, planowanie i zakup mediów, kompleksowe zarz¹dzanie komunikacj¹ spo- ³eczn¹ przedsiêbiorstw. Biuro Reklamy SA Warsaw Exhibition Board one of the biggest trade fair and exhibition organizers in Warsaw. BR Advertising Agencyïs a top Polish independent corporation covering advertising and marketing including: creation of marketing and communication strategies, planning and purchase of media and comprehensive management of enterprise social communication. Biuro Reklamy SA Vorstand der Warschauer Messen- einer der größten Veranstalter von Messen und Ausstellungen in Warschau. BR Advertising Werbeagentur die sich in Polen mit Werbung und Marketing beschäftigte größte Firma: Bildung von Marketing- und Kommunikationsstrategien, Planung und Erwerb von Medien, komplexe Verwaltung mit sozialer Kommunikation der Unternehmen. Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A. ul. Klimeckiego 14, KRAKÓW tel: / , fax: / , Organizator krajowych i miêdzynarodowych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów naukowych, prezentacji i pokazów. Posiada w³asne tereny i pawilony wystawowe. Na miejscu hotel i restauracja. Kompleksowa obs³uga wystawców: projektowanie, zabudowa i wyposa enie stoisk, us³ugi reklamowe i poligraficzne. Us³ugi transportowe. Organizator ca³orocznej Sta³ej Wystawy Budownictwa. Organization of national and international trade fairs and exhibitions as well as accompanying events: conferences, seminars and symposia. The owner of fairgrounds and pavillions with a hotel and a restaurant on the spot. Comprehensive service rendered to exhibitors including designing, construction and furnishing of trade fair stands, advertising and printing services. Transportation services. The organizer of Permanent Exhibition of Building Industry. Veranstalter der inländischen und internationalen Messen und Wirtschaftsausstellungen, Konferenzen, Wissenschaftsseminaren, Vorstellungen und Vorführungen. Eigene Ausstellungsgelände und -pavillons. Vor Ort Hotel und Restaurant. Komplexe Bedienung der Aussteller: Projektierung, Bebauung und Ausstattung der Stände, Werbe- und Polygraphiedienstleistungen. Transportdienstleistungen. Veranstalter der ganzjährigen ständigen Ausstellung des Bauwesens. 12

15 Cz³onkowie/Members/Mitglieder de KORA Przedsiêbiorstwo Us³ug Wystawienniczych sp. z o.o. ul. Œniadeckich 10, POZNAÑ tel: / , fax: / Projektowanie i wykonawstwo pod klucz ekspozycji wystawienniczo-handlowych w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piêtrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piêtrowa w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and two-storey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm-Doppelform system. Schlüsselfertige Projektierung und Ausführung von Ausstellungs- und Handelsexpositionen im Originalsystem Octanorm. Ausführung der untypischen Stände. Sonderangebot Erdgeschossund Etagenpavillons auf Freigelände. Etagenbau im Originalsystem Octanorm-Doppelform. EFFECT Firma Us³ugowo-Handlowa ul. Finlandzka 10, WARSZAWA tel: / , , fax: / Specjalizacja w projektowaniu i kompleksowym wykonaniu stoisk targowych (wraz z wyposa- eniem) i dekoracji w kraju i za granic¹. Projekty i dokumentacje, prace graficzno-plastyczne. Obs³uga konferencji i kongresów, seminariów i imprez plenerowych. Specialization in designing and complex construction of trade fair and exhibition stands including furnishing and decoration all over the country and abroad. Design, documentation, graphics. Full-range service during conferences, congresses, seminars and outdoor events. Spezialisierung auf Projektierung und komplexe Ausführung von Messeständen (samt der Ausstattung) und Dekoration im In- und Ausland. Projekte und Unterlagen, Grafik- und Designarbeiten. Bedienung von Konferenzen und Kongressen, Seminaren und Veranstaltungen im Freien. P.H.U. PLUS EWELD Os. Rzeczypospolitej 14/36, POZNAÑ tel: / fax: / Kompleksowe us³ugi zabudowy i organizacja wyst¹pieñ targowych na terenie ca³ego kraju i za granic¹. Stoiska standardowe w systemie Octinex, stoiska piêtrowe, nietypowe, wed³ug projektu klienta. Realizacja us³ug reklamowych, poligraficznych, graficznych i projektowych. 13

16 Cz³onkowie/Members/Mitglieder Trade fair and exhibition stands development and organization of trade fair participations all over the country and abroad. Comprehensive offer including: conventional stands in the Octinex system, two-storey stands and unconventional ones, according to clientïs design. Advertising and printing services, graphic. Komplexe Bebauung und Organisation von Messeauftritten auf dem Gebiet des ganzen Landes und im Ausland. Standardmessestände im Octinex-System, Etagenstände, untypische Stände und nach dem Projekt des Kunden. Ausführung von Werbe-, Polygraphie-, Grafik- und Entwurfsdienstleistungen. EXPO-PLAN Adam Konieczny ul. Œniadeckich 9/1, POZNAÑ tel: / , fax: / , Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granic¹ w oparciu o systemy oktagonalne i rozwi¹zania niekonwencjonalne. Zabudowa piêtrowa, zabudowa zewnêtrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pe³na obs³uga w czasie trwania imprezy targowej. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and graphic services. Full-range service rendered to exhibition during exhibitions. Komplexe Ausführung von Messeausstellungen im In- und Ausland auf Grund von Oktagonalsystemen und unkonventionellen Lösungen. Etagestände, Bebauung der Aussenausstellungen. Projekte und Dokumentation, Graphik- und Designarbeiten. Komplexbedienung während der Dauer von Messeveranstaltungen. EXPO-SYSTEM sp. z o.o. 14 ul. Orzeszkowej 9/11, POZNAÑ tel: / , fax: / Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, równie piêtrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja us³ug graficzno-plastycznych. Wyposa enie stoisk w meble oraz sprzêty gospodarcze. Turn-key construction of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. Komplexe Messeständebebauung. Architektonisch-graphische Projektierung und Projektierung der technisch-elektrischen Unterlagen. Ausführung von Messen im Oktagonalsystem, darunter der Etagenstände, sowie der Unsystemstände. Ausstattung der Messestände mit Möbeln und Haushaltsgeräten.

17 Cz³onkowie/Members/Mitglieder GEOSERVICE-CHRISTI sp. z o.o. ul. Pi³sudskiego 41/7, WROC AW tel: / , , fax: / Organizacja najwiêkszych miêdzynarodowych targów w bran y kamieniarskiej w Europie Œrodkowowschodniej oraz targów regionalnych w tej bran y, wraz z towarzysz¹cymi im sympozjami, konferencjami i seminariami. Profesjonalna, kompleksowa obs³uga wystawców. Organization of the biggest international trade fair for stone and stone-processing machines in Central and Eastern Europe, as well as regional trade fair within the same industry, including accompanying events symposia, conferences and seminars. Full-range service rendered to exhibitors. Veranstaltung von größten, internationalen Messen in der Steinbranche in Mittelosteuropa sowie der Regionalmessen in dieser Branche, samt den begleitenden Symposien, Konferenzen und Seminaren. Professionelle, komplexe Bedienung der Aussteller. HELLWING EXPO Targi Wystawy Wnêtrza ul. Lipcowa 33, PRZE MIEROWO tel: / , , fax: / Kompleksowa realizacja stoisk targowych pod klucz w oryginalnym systemie Octanorm, stoiska piêtrowe w systemie Doppelform-Octanorm. Specjalizacja w projektowaniu i wykonawstwie stoisk nietypowych. Turn-key construction of trade fair stands in the original Octanorm system. Two-storey stands in the Doppelform-Octanorm system. Specialization: designing and construction of non-typical stands. Projektierung und Ausführung der Stände im originellen Octanorm-System. Etagenbebauung im Doppelform-System. Spezialisierung auf untypische Ständen, ausgeführt in der Tischlerplatte, nach eigenen Projekten und Projekten des Auftragsgebers. Schlüsselfertige Ausstattung der Stände. HERMES EXHIBITIONS Marek Jêdraszczak Os. Stare Zegrze 133/8, POZNAÑ tel: / fax: / Projektowanie i budowa stoisk targowych o oryginalnym charakterze: systemowych lub indywidualnych, w tym piêtrowych oraz pawilonów na terenie otwartym. Kompleksowe us³ugi wystawiennicze, m.in.: projekty architektoniczne w programach 3D, grafika reklamowa, instalacje elektryczne i wodoci¹gowo-kanalizacyjne, prace etala owe, kompozycje kwiatowe, wyposa enie 15

18 Cz³onkowie/Members/Mitglieder stoisk w meble, artyku³y gospodarstwa domowego i sprzêt audiowizualny, serwis fotograficzny, obs³uga stoisk przez hostessy i t³umaczy. Design and construction of original trade stands: system or custom made designs, including multi-level stands and outdoor pavilions. Comprehensive exhibition services, including: architectural designs (3D software), advertising graphics, electrical and water-sewage installations, exhibition layouts, flower arrangements, provision of furniture, household articles and RTV equipment, photographic services, provision of stand hostesses and interpreters. Planung und Aufbau von Messeständen von originellen Charakter: System- und individuellen Messeständen, darunter Doppelstock- und Freigeländeständen. Unser Messe-Fullservice umfasst: architektonische Entwürfe in dreidimensionaler Gestaltung, Werbegrafik, Elektroinstallationen und Wasseranschlüsse, Dekorationsgestaltung, Blumendekoration, Mobilliar, Hausrat und audiovisuelle Medien, Fotoservice, Hostessen und Dolmetscher. HERMES STUDIO EXPO Krzysztof Boczkowski ul. Mickiewicza 33, POZNAÑ tel: / w. 239, fax: / Kompleksowa realizacja niesystemowych stoisk targowych wed³ug indywidualnych projektów, stoisk w systemie oktagonalnym lub z elementów drewnianych i p³yt gipsowo-kartonowych, wraz z opraw¹ plastyczn¹, wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Stoiska piêtrowe i pawilony na powierzchni otwartej. Comprehensive development of trade fair and exhibition unconventional stands made according to clientïs design, based on the octagonal system or wooden and cardboard-gypsum boards, including stand decoration, electrical installation, water-sewage system and furnishing stands with furniture and household appliances. Komplexe Ausführung von Unsystemmesseständen nach individuellen Projekten, von Ständen im Oktagonalsystem oder aus Holzelementen und Gips- und Kartonplatten samt Design, Ausführung der Elektro- sowie Wasser- und Kanalisationsinstallation. Etagenstände und Pavillons auf der offenen Fläche. INEXPO Poznañska Agencja Targowa Jan Lisiak Piotr Wojewodzic s.j. 16 ul. Berlinga 9, ŒRODA WLKP. Biuro Obs³ugi Klienta ul. Œniadeckich 3/4, POZNAÑ tel: / , fax: / , Pe³en zakres us³ug wystawienniczych w kraju i za granic¹: projekty i dokumentacje, uzgodnienia z organizatorami, zabudowa systemowa i niesystemowa, stoiska piêtrowe i pawilony zewnêtrzne. Wykonanie instalacji i kompletne wyposa anie stoisk w meble, oœwietlenie, instalacjê elektryczn¹, sprzêt audiowizualny i nag³oœnienie. W ofercie nowoczesny system kszta³towania

19 Cz³onkowie/Members/Mitglieder przestrzeni u ytkowej Nova Form. Hostessy, catering, organizacja imprez towarzysz¹cych. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Comprehensive exhibition service at home and abroad: design and documentation, negotiations with exhibition organizers, trade fair and exhibition stand development. Unconventional and conventional expositions, two-storey stands and outdoor pavilions. Equipping stands with electrical and water-sewage installations, furniture, lighting systems, electrical installations, audiovisual equipment, loudspeakers. The company offer includes the up-to-date Nova Form space development system. Hostesses, catering, organization of accompanying events. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Voller Umfang von Ausstellungsdienstleistungen im In- und Ausland: Projekte und Dokumentationen, Vereinbarungen mit den Veranstaltern, System- und Unsystembebauung, Etagenstände und Aussenpavillons. Ausführung der Installation und komplexe Ausstattung der Stände mit Möbeln, Beleuchtung, Elektroinstallation, Radio- sowie TV-Geräte und Beschallung. Im Angebot modernes System der Gestaltung von Nutzfläche Nova Form. Hostessen, Catering, Organisation von begleitenden Veranstaltungen. Die Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. INTER-MARK GROUP s.c. Katarzyna i Maciej Witkowiak ul. Przybyszewskiego 45/7, POZNAÑ tel: / , , fax: / Projekty nietypowe, indywidualne i realizacje z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. Uznanie i sta³a wspó³praca z wystawcami polskimi i zagranicznymi. Realizacje stoisk targowych na terenie Polski i ca³ej Europy. Lider Us³ug Targowych Liczne nagrody za projekt i wykonanie stoisk targowych. Kompleksowe wyposa enie w meble, instalacje, catering, kwiaty. Serwis reklamowy i fotograficzny, hostessy. Atypical and custom stand design and development following the latest European trends. Acknowledgement and partnership of Polish and foreign exhibitors. Realizations at exhibitions in Poland and Europe.Trade Fair Service Leader Numerous rewards for design and development of exhibition stands. Complex furnishing with: furniture, installations, catering, flowers. Advertising and photo services, hostesses. Untypische und individuelle Projekte sowie Aufbau mit Anwendung modernster europäischer Trends. Anerkennung und feste Zusammenarbeit mit polnischen und ausländischen Ausstellern. Organisation von Veranstaltungen in größten Messezentren im In- und Ausland. Leader der Messedienstleistungen 2006 sowie zahlreiche Auszeichnungen für Projekte und Aufbau von Messeständen. Komplexe Ausstattung mit Möbeln, Installationen, Catering, Blumen, Werbeund Fotoservice, Hostessen. INTER-SERVICE sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 18, POZNAÑ tel: / , fax: /

20 Cz³onkowie/Members/Mitglieder Zabudowa stoisk wraz z wyposa eniem i plastyk¹ z elementów systemu Octanorm, w tym tak e piêtra u ytkowe Doppelform oraz przestrzenne elementy Octastructur. Realizacja stoisk nietypowych. TV-Plazma, rzutniki, skanery i oœwietlenie sceniczne montowane na konstrukcjach rampowych. Wieloletnie doœwiadczenie w realizacji ekspozycji zagranicznych. Cz³onek Octanorm Service Partner International. Firma posiada tytu³ Lider Us³ug Targowych. Stand construction in the Octanorm system (including Doppelform storeyed floors and Octastructur spatial elements), complete furnishing and interior decoration. Custom built exhibition stands. TV-Plazma, projectors, scanners and stage illumination based on foot-lights construction. A long-time experience in exhibition stand construction abroad. A member of the Octanorm Service Partner International. The Company is Trade Fair Service Leader prizewinner. Bebauung der Stände samt der Ausstattung und Plastik aus Elementen des Octanormsystems, darunter auch Nutzungsetagen Doppelform sowie Raumelemente Octastructur, Ausführung von untypischen Ständen, TV-Plazma, OHPs, Scanners und Bühnenbeleuchtung, montiert auf den Rampenkonstruktionen, mehrjährige Erfahrung bei der Ausführung der ausländischen Ausstellungen. Ausführung der Messestände in Polen und Europa, Mitglied von Octanorm Service Partner International. Firma hat den Titel Leader der Messedienstleistungen. INTERSERVIS sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, ÓD tel: / , , fax: / Organizator bran owych targów i wystaw gospodarczych, konferencji, seminariów i zagranicznych wyst¹pieñ firm polskich. Wydawca ódzkiego Przegl¹du Targowego. Przedstawicielstwo na Polskê Targów Morskich Europort w Amsterdamie. Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w oparciu o oryginalne elementy systemu Octanorm oraz stoiska niekonwencjonalne. Us³ugi promocyjno-reklamowe. The organizer of trade fairs and economic exhibitions, conferences, seminars and Polish companies trade fair participations abroad. The publisher of the ódÿ Trade Fair Magazine. The representative of RAI for Europort International Maritime Exhibition. Design and construction of trade fair stands based on the original Octanorm as well as unconventional stands. Promotion and adveritising services. Veranstalter der Fachwirtschaftsmessen und Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren sowie ausländischen Auftritte der polnischen Firmen. Herausgeber der ódÿ Messeübersicht. Vertreter für Polen der Seemesse Europort in Amsterdam. Projektierung und Bebauung von Messeständen im Originalsystem Octanorm sowie unkonventionellen Ständen. Promotionsund Werbedienstleistungen. Izba Gospodarcza WODOCI GI POLSKIE 18 ul. J.Kasprowicza 2, BYDGOSZCZ tel: / , , fax: / ,

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2011 roku Polski przemysł targowy w 2011 roku Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Wystawiennictwo

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce w 2014 roku

Targi w Polsce w 2014 roku Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2014 roku Exhibitions in Poland in 2014 TARGI W POLSCE W 2014 ROKU / EXHIBITIONS IN POLAND IN 2014

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament 21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER 2 21-27 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies

Bardziej szczegółowo