IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Autor: John Walkenbach T³umaczenie: Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ISBN: Tytu³ orygina³u: Excel 2003 Power Programming with VBA Format: B5, stron: 872 Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb Mo liwo ci Excela s¹ ogromne, jednak nie zawsze w pe³ni odpowiadaj¹ naszym potrzebom. Najpopularniejszy obecnie arkusz kalkulacyjny zawiera tak e wiele interesuj¹cych funkcji ukrytych w tle i nieznanych typowemu u ytkownikowi. Czy istnieje sposób na wykorzystanie ukrytych funkcji Excela oraz dostosowanie tych znanych do wymagañ stawianych przez konkretne zadanie? Tak -- tym sposobem jest Visual Basic for Applications (VBA). VBA to jêzyk programowania umo liwiaj¹cy tworzenie aplikacji bazuj¹cych na mo liwo ciach innych aplikacji, w tym przypadku na mo liwo ciach Excela. Ksi¹ ka Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty przeznaczona jest dla wszystkich u ytkowników Excela, którzy chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o tej aplikacji i stworzyæ w³asne, powi¹zane z ni¹, programy. Przedstawia podstawy programowania w Excelu oraz techniki zaawansowane wszystko, co jest zwi¹zane z projektowaniem aplikacji w Excelu i programowaniem w jêzyku VBA. Niezbêdne wiadomo ci o Excelu i wykorzystywanych przez niego formatach plików Zasady projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego Programowanie w jêzyku VBA Tworzenie niestandardowych okien dialogowych formularzy UserForm Pisanie narzêdzi dla programu Excel Praca z wykresami Programowanie obs³ugi zdarzeñ Wspó³praca z innymi aplikacjami Tworzenie elementów aplikacji menu, pasków narzêdzi i systemów pomocy Operacje na plikach Komponenty jêzyka VBA Niewielu u ytkowników Excela jest tak naprawdê wiadomych jego mo liwo ci. Przeczytaj niniejsz¹ ksi¹ kê i do³¹cz do tej elitarnej grupy.

2 Historia arkuszy kalkulacyjnych w zarysie...u...29 Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc...u...29 Program firmy Lotus...u...30 Program Quattro Pro...u...u..33 Program Microsoft Excel...u...34 Excel jako dobre narzędzie dla projektantów aplikacji...u...36 Rola Excela w strategii Microsoftu...u...38 Myślenie obiektowe...u...u Skoroszyty...u...u...40 Arkusze...u...u Arkusze wykresów...u...u...41 Arkusze makr XLM...u...u...42 Arkusze dialogowe programów Excel 5/95...u...42 Interfejs użytkownika w Excelu...u...42 Menu...u...u Menu podręczne...u...u...43 Paski narzędzi...u...u Okna dialogowe...u...u...44 Funkcja przeciągnij i upuść...u...45 Skróty klawiaturowe...u...u..45 Inteligentne tagi...u...u Panel zadań...u...u Wprowadzanie danych...u...u Formuły, funkcje i nazwy...u...u4 8 Dostosowywanie zawartości okna Excela...u...49 Zaznaczanie obiektów...u...u Formatowanie...u...u...50 Formatowanie liczbowe...u...50 Formatowane stylu...u...u...50 Kształty...u...u...51 Wykresy...u...u...52 Makra i programowanie...u...u...5 2

3 4 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Dostęp do bazy danych...u...u Arkuszowe bazy danych...u...53 Zewnętrzne bazy danych...u...55 Funkcje internetowe...u...u Funkcje związane z językiem XML...u...56 Narzędzia analizy...u...u Konspekty...u...u Automatyczne sumy częściowe...u...56 Dodatek Analysis ToolPak...u...56 Tabele przestawne...u...u...57 Dodatek Solver...u...u Dodatki...u...u Zgodność wersji...u...u Opcje ochrony...u...u Ochrona formuł przed nadpisaniem...u...59 Ochrona struktury skoroszytu...u...59 Ochrona skoroszytu przy użyciu hasła...u...60 Ochrona kodu języka VBA przy użyciu hasła...u...60 System pomocy Excela...u...u Formuły...u...u Obliczanie formuł...u...u...63 Odwołania do komórki lub zakresu...u...64 Dlaczego warto stosować odwołania, które nie są względne?...65 Notacja W1K1...u...u...65 Odwołania do innych arkuszy lub skoroszytów...u...66 Zastosowanie nazw...u...u Nadawanie nazw komórkom i zakresom...u...67 Nadawanie nazw istniejącym odwołaniom...u...68 Stosowanie nazw z operatorem przecięcia...u...69 Nadawanie nazw kolumnom i wierszom...u...70 Obszar obowiązywania nazw...u...70 Nadawanie nazw stałym...u...70 Nadawanie nazw formułom...u...71 Nadawanie nazw obiektom...u...73 Błędy formuł...u...u...73 Formuły tablicowe...u...u Przykład formuły tablicowej...u...74 Kalendarz oparty na formule tablicowej...u...75 Zalety i wady formuły tablicowej...u...75 Metody zliczania i sumowania...u...76 Zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI lub SUMA.JEŻELI...76 Zastosowanie formuł tablicowych do zliczania i sumowania...77 Inne narzędzia zliczające...u...79 Używanie daty i czasu...u...u Wprowadzanie daty i czasu...u...79 Stosowanie dat sprzed roku u...80 Tworzenie megaformuł...u...u Uruchamianie Excela...u...u Obsługiwane formaty plików arkuszy kalkulacyjnych...u...87 Pliki arkusza kalkulacyjnego firmy Lotus...u...87 Pliki arkusza kalkulacyjnego Quattro Pro...u...88

4 Spis treści 5 Formaty plików baz danych...u...88 Formaty plików tekstowych...u...89 Inne formaty plików...u...u..89 Pliki tworzone przez Excel...u...89 Pliki formatu XLS...u...u...90 Pliki obszaru roboczego...u...90 Pliki szablonów...u...u Pliki pasków narzędzi...u...u91 Pliki dodatków...u...u Excel i język HTML...u...u W jaki sposób Excel korzysta z formatu HTML?...u...93 Zwiększanie złożoności...u...94 Tworzenie interaktywnych plików HTML...u...94 Importowanie i eksportowanie plików XML...u...96 Czym jest XML?...u...u...96 Importowanie zawartości plików XML przy użyciu mapy...97 Importowanie zawartości plików XML do listy...u...99 Eksportowanie zawartości plików XML z Excela...u...99 Ustawienia Excela w rejestrze systemu Windows...u Rejestr systemu Windows...u Ustawienia Excela...u...u Robocza definicja aplikacji arkusza kalkulacyjnego...u Projektant i użytkownik końcowy...u Kim są projektanci i czym się zajmują?...u Klasyfikacja użytkowników arkuszy kalkulacyjnych...u108 Odbiorcy aplikacji arkusza kalkulacyjnego...u Rozwiązywanie problemów przy użyciu aplikacji arkusza kalkulacyjnego Podstawowe kategorie aplikacji arkusza kalkulacyjnego...u.110 Arkusze kalkulacyjne tworzone szybko i niestarannie Arkusze kalkulacyjne przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego Aplikacje jednego użytkownika...u Aplikacje typu spaghetti...u Aplikacje użytkowe...u...u.112 Dodatki zawierające funkcje arkusza...u Jednoblokowe budżety...u Modele warunkowe...u...u.114 Aplikacje przechowujące dane i udzielające do nich dostępu Aplikacje komunikujące się z bazami danych...u Aplikacje pod klucz...u Podstawowe etapy projektowania...u Określenie wymagań użytkownika...u Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika Określenie najwłaściwszego interfejsu użytkownika...u Tworzenie niestandardowych okien dialogowych...u Zastosowanie kontrolek ActiveX w arkuszu...u Dostosowanie menu...u...u.123 Dostosowywanie pasków narzędzi...u Tworzenie skrótów klawiaturowych...u Rozpoczęcie prac projektowych...u...127

5 6 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku...u127 Testowanie aplikacji...u...u128 Zwiększanie odporności aplikacji...u Tworzenie aplikacji intuicyjnej i estetycznie wyglądającej Tworzenie systemu pomocy przeznaczonego dla użytkownika Dokumentowanie prac projektowych...u Przekazanie aplikacji użytkownikom...u Uaktualnianie aplikacji w razie konieczności...u Pozostałe kwestie dotyczące projektowania...u Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika...u Wersja językowa...u...u Szybkość systemu...u...u Tryby karty graficznej...u Podstawowe informacje o języku BASIC...u Język VBA...u...u Modele obiektowe...u...u Porównanie języka VBA z językiem XLM...u Wprowadzenie do języka VBA...u Edytor Visual Basic...u...u Uruchomienie edytora VBE...u Okna edytora Visual Basic...u Zastosowanie okna Project Explorer...u Dodanie nowego modułu VBA...u Usuwanie modułu VBA...u Eksportowanie i importowanie obiektów...u Zastosowanie okien Code...u Minimalizacja i maksymalizacja okien...u Przechowywanie kodu źródłowego języka VBA...u Wprowadzanie kodu źródłowego języka VBA...u Dostosowywanie edytora Visual Basic...u Zakładka Editor...u...u Zakładka Editor Format...u Zakładka General...u...u Zastosowanie zakładki Docking...u Rejestrator makr Excela...u...u.1 60 Co właściwie rejestrator makr zapisuje?...u Względne czy bezwzględne?...u Opcje związane z rejestrowaniem...u Modyfikowanie zarejestrowanych makr...u Obiekty i zbiory...u...u Hierarchia obiektów...u...u168 Zbiory...u...u Odwoływanie się do obiektów...u Właściwości i metody...u...u Właściwości obiektów...u Metody obiektów...u...u Obiekt Comment...u...u Pomoc dotycząca obiektu Comment...u Właściwości obiektu Comment...u Metody obiektu Comment...u...173

6 Spis treści 7 Zbiór Comments...u...u Właściwość Comment...u Obiekty podlegające obiektowi Comment...u Sprawdzanie, czy komórka zawiera komentarz...u Dodanie nowego obiektu Comment...u Kilka przydatnych właściwości obiektu Application...u.178 Obiekty Range...u...u Właściwość Range...u...u Właściwość Cells...u...u Właściwość Offset...u...u Co należy wiedzieć o obiektach?...u Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać...u Dodatkowe informacje na temat obiektów i właściwości Przegląd elementów języka VBA...u Komentarze...u...u Zmienne, typy danych i stałe...u Definiowanie typów danych...u Deklarowanie zmiennych...u Zasięg zmiennych...u...u Zastosowanie stałych...u Zastosowanie łańcuchów...u Zastosowanie dat...u...u Instrukcje przypisania...u...u Tablice...u...u Deklarowanie tablic...u...u.205 Deklarowanie tablic wielowymiarowych...u Zmienne obiektowe...u...u Typy danych definiowane przez użytkownika...u Funkcje wbudowane...u...u Manipulowanie obiektami i zbiorami...u Konstrukcja With... End With...u Konstrukcja For Each... Next...u Sterowanie wykonywaniem procedur...u Instrukcja GoTo...u...u Konstrukcja If... Then...u Konstrukcja Select Case...u Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli...u Deklarowanie i tworzenie procedur Sub języka VBA...u Deklarowanie procedury Sub...u Zasięg procedury...u...u Wykonywanie procedur Sub...u Wykonywanie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro Wykonywanie procedury przy użyciu skrótu opartego na klawiszu Ctrl Wykonywanie procedury przy użyciu niestandardowego menu Wywoływanie procedury z innej procedury...u Wykonywanie procedury przy użyciu przycisku paska narzędzi Wykonywanie procedury poprzez kliknięcie obiektu...u238 Wykonywanie makra po wystąpieniu zdarzenia...u Wykonywanie procedury z poziomu okna Immediate...239

7 8 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Przekazywanie argumentów procedurom...u Metody obsługi błędów...u...u.243 Przechwytywanie błędów...u Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy...u Rzeczywisty przykład wykorzystujący procedury Sub...u Cel...u...u Wymagania projektowe...u Dostępne informacje...u...u248 Sposób realizacji...u...u Co należy wiedzieć?...u...u249 Wstępne rejestrowanie makra...u Wstępne przygotowania...u Pisanie kodu źródłowego...u Tworzenie procedury sortującej...u Dodatkowe testy...u...u Usuwanie problemów...u Dostępność narzędzia...u Ocenianie projektu...u...u Porównanie procedur Sub i Function...u Dlaczego tworzy się funkcje niestandardowe?...u Pierwszy przykład procedury Function...u Funkcja niestandardowa...u Zastosowanie funkcji w arkuszu...u Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA...u Analiza funkcji niestandardowej...u Procedury Function...u...u Deklarowanie funkcji...u Zasięg funkcji...u...u Wykonywanie procedur Function...u Argumenty procedury Function...u Przykłady funkcji...u...u Funkcja pozbawiona argumentów...u Kolejna funkcja pozbawiona argumentów...u Funkcja z jednym argumentem...u Funkcja z dwoma argumentami...u Funkcja pobierająca tablicę jako argument...u Funkcja używająca opcjonalnych argumentów...u Funkcja zwracająca tablicę języka VBA...u Funkcja zwracająca wartość błędu...u Funkcja o nieokreślonej liczbie argumentów...u Emulowanie funkcji SUMA Excela...u Funkcje wykrywające i usuwające błędy...u Okno dialogowe Wstawianie funkcji...u Definiowanie kategorii funkcji...u Dodanie opisu funkcji...u Dodatki przechowujące funkcje niestandardowe...u Interfejs API systemu Windows...u Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows Identyfikacja katalogu systemu Windows...u Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift...u Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API...290

8 Spis treści 9 Przetwarzanie zakresów...u...u.29 1 Kopiowanie zakresu...u...u292 Przenoszenie zakresu...u Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości...u Zaznaczanie różnego typu zakresów i identyfikowanie ich Wprowadzanie wartości do komórki...u Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki Wstrzymywanie wykonywania makra w celu pobrania zakresu zaznaczonego przez użytkownika Zliczanie zaznaczonych komórek...u Określanie typu zaznaczonego zakresu...u Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli Usuwanie wszystkich pustych wierszy...u Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie...u304 Określanie typu danych zawartych w komórce...u Odczytywanie i zapisywanie zakresów...u Lepsza metoda zapisywania zakresu...u Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych...u..308 Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant Zaznaczanie maksymalnej wartości zakresu...u Zaznaczanie wszystkich komórek określonego formatu Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy...u Zapisywanie wszystkich skoroszytów...u Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów...u Korzystanie z właściwości skoroszytu...u Synchronizowanie arkuszy...u Metody programowania w języku VBA...u Przełączanie wartości właściwości typu logicznego...u..314 Określanie liczby drukowanych stron...u Wyświetlanie daty i czasu...u Pobieranie listy czcionek...u Sortowanie tablicy...u...u Przetwarzanie grupy plików...u Funkcje przydatne w procedurach języka VBA...u Funkcja FileExists...u...u Funkcja FileNameOnly...u Funkcja PathExists...u...u..321 Funkcja RangeNameExists...u Funkcja SheetExists...u...u.322 Funkcja WorkbookIsOpen...u Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu...u Funkcje przydatne w formułach arkusza...u Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki Wyświetlanie daty w trakcie zapisywania lub drukowania pliku Obiekty nadrzędne...u...u Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami Zliczanie widocznych komórek zakresu...u Określanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza Czy łańcuch jest zgodny z wzorcem?...u Wydzielanie n-tego elementu łańcucha...u Funkcja wielofunkcyjna...u Funkcja SHEETOFFSET...u Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy...334

9 10 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite Porządkowanie zakresu w losowy sposób...u Funkcje interfejsu API systemu Windows...u Określanie skojarzeń plików...u Określenie informacji dotyczących domyślnej drukarki Określenie aktualnej rozdzielczości karty graficznej...u.340 Dodanie dźwięku do aplikacji...u Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych Okno wprowadzania danych...u Funkcja InputBox języka VBA...u Metoda InputBox Excela...u Okno komunikatu funkcja MsgBox języka VBA...u Metoda GetOpenFilename Excela...u Metoda GetSaveAsFilename Excela...u Okno wybierania katalogu...u Wybieranie katalogu przy użyciu funkcji interfejsu API systemu Windows Wybieranie katalogu przy użyciu obiektu FileDialog...u360 Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela...u.360 Zastosowanie zbioru Dialogs...u Dodatkowe informacje na temat wbudowanych okien dialogowych Zastosowanie argumentów z wbudowanymi oknami dialogowymi Bezpośrednie wybieranie pozycji menu...u Wstawianie nowego formularza UserForm...u Dodawanie kontrolek do formularza UserForm...u Kontrolki okna Toolbox...u...u.36 7 Kontrolka CheckBox...u Kontrolka ComboBox...u Kontrolka CommandButton...u Kontrolka Frame...u...u Kontrolka Image...u...u Kontrolka Label...u...u Kontrolka ListBox...u...u Kontrolka MultiPage...u Kontrolka OptionButton...u Kontrolka RefEdit...u...u Kontrolka ScrollBar...u...u.370 Kontrolka SpinButton...u Kontrolka TabStrip...u...u..370 Kontrolka TextBox...u...u..370 Kontrolka ToggleButton...u Modyfikowanie kontrolek formularza UserForm...u Modyfikowanie właściwości kontrolki...u Zastosowanie okna Properties...u Wspólne właściwości...u Zdobywanie dodatkowych informacji o właściwościach Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury...373

10 Spis treści 11 Wyświetlanie i zamykanie formularzy UserForm...u Wyświetlanie formularza UserForm...u Zamykanie formularza UserForm...u Procedury obsługi zdarzeń...u Przykład tworzenia formularza UserForm...u Tworzenie formularza UserForm...u Pisanie kodu źródłowego procedury wyświetlającej okno dialogowe Testowanie okna dialogowego...u Dodawanie procedur obsługi zdarzeń...u Sprawdzanie poprawności danych...u Ukończenie tworzenia okna dialogowego...u Zdarzenia powiązane z formularzem UserForm...u Zdobywanie informacji na temat zdarzeń...u Zdarzenia formularza UserForm...u Zdarzenia związane z kontrolką SpinButton...u Współpraca kontrolki SpinButton z kontrolką TextBox Odwoływanie się do kontrolek formularza UserForm...u Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań...u..391 Modyfikacja ikon lub tekstu podpowiedzi...u Dodawanie nowych zakładek...u Dostosowywanie lub łączenie kontrolek...u Dodawanie nowych kontrolek ActiveX...u Tworzenie szablonów formularzy UserForm...u Lista kontrolna związana z tworzeniem formularzy UserForm Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu Zastosowanie w formularzu UserForm kontrolek CommandButton Zastosowanie w formularzu UserForm kontrolki ListBox Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm Tworzenie okna powitalnego...u Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm...u Zmiana wielkości formularza UserForm...u Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm Zastosowania kontrolki ListBox...u Kontrolka ListBox...u...u Umieszczanie pozycji w kontrolce ListBox...u Identyfikowanie zaznaczonej pozycji...u Identyfikowanie wielu zaznaczonych pozycji kontrolki ListBox Wiele list w jednej kontrolce ListBox...u Przenoszenie pozycji kontrolki ListBox...u Przemieszczanie pozycji kontrolki ListBox...u Stosowanie wielokolumnowych kontrolek ListBox...u Zastosowanie kontrolki ListBox do wybierania wierszy arkusza Uaktywnianie arkusza za pomocą kontrolki ListBox...u.417 Zastosowania kontrolki MultiPage...u Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania...u Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania za pomocą kontrolki MultiPage Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania bez korzystania z kontrolki MultiPage Kreatory interaktywne sekwencje okien dialogowych...u427 Konfigurowanie kontrolki MultiPage w celu utworzenia kreatora Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora...428

11 12 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Programowanie przycisków kreatora...u Zależności programowe w kreatorach...u Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów...u Emulacja funkcji MsgBox...u Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox...u.433 Jak działa funkcja emulująca MsgBox...u Wykorzystanie funkcji MyMsgBox...u Niemodalne okna dialogowe...u Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń...u Wybór koloru za pomocą formularza UserForm...u Wyświetlanie wykresów w formularzach UserForm...u Metoda 1. zapisanie wykresu do pliku...u Metoda 2. zastosowanie kontrolki ChartSpace z pakietu OWC Wyświetlanie arkuszy w formularzach UserForm...u Udostępnianie kontrolki Spreadsheet...u Dodawanie kontrolki Spreadsheet w formularzu UserForm Prosty przykład zastosowania kontrolki Spreadsheet komponentów sieci WWW pakietu Office...u UserForm Deluxe: ulepszony formularz danych...u Opis ulepszonego formularza danych...u Instalacja dodatku ulepszonego formularza danych Wykorzystanie ulepszonego formularza danych...u Wprowadzenie...u...u Zastosowanie języka VBA do tworzenia narzędzi...u Co decyduje o przydatności narzędzia?...u Operacje tekstowe anatomia narzędzia...u Podstawy tworzenia narzędzia Operacje tekstowe...u Określenie wymagań dla narzędzia Operacje tekstowe Jak działa narzędzie Operacje tekstowe?...u Skoroszyt narzędzia Operacje tekstowe...u Formularz UserForm dla narzędzia Operacje tekstowe Moduł kodu ThisWorkbook...u Moduł VBA Module1...u Moduł formularza UserForm1...u Poprawa wydajności narzędzia Operacje tekstowe...u Zapisywanie ustawień narzędzia Operacje tekstowe...u..465 Implementacja procedury Cofnij...u Ocena realizacji projektu...u Działanie narzędzia Operacje tekstowe...u Dodatkowe informacje na temat narzędzi Excela...u Wykorzystanie języka VBA do tworzenia tabel przestawnych Tworzenie tabel przestawnych...u Analiza zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej Ulepszanie zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej Złożone tabele przestawne...u Dane dla złożonej tabeli przestawnej...u Kod tworzący tabelę przestawną...u Jak działa złożona tabela przestawna?...u...477

12 Spis treści 13 Tworzenie tabel przestawnych na podstawie zewnętrznej bazy danych Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych...u Modyfikowanie tabel przestawnych...u Podstawowe wiadomości o wykresach...u Położenie wykresu...u...u Model obiektu Chart...u...u486 Rejestrowanie makr dotyczących wykresów...u Zarejestrowany kod makra tworzącego wykres...u Ulepszanie zarejestrowanego kodu tworzenia wykresu Popularne techniki języka VBA dotyczące wykresów...u Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu...u Wykorzystanie VBA do deaktywacji wykresu...u Sprawdzanie, czy wykres uaktywniono...u Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts Formatowanie wykresów za pomocą VBA...u Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli...u Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject Inne techniki przetwarzania wykresów...u Zastosowanie nazw w formule SERIE...u Zastosowanie języka VBA w celu określenia danych wykorzystywanych na wykresie...u Zastosowanie języka VBA w celu określenia zakresu danyuch wykorzystywanych na wykresie...u Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie Wyświetlanie wykresu w oknie UserForm...u Zdarzenia związane z wykresami...u Przykład wykorzystania zdarzeń związanych z wykresami Obsługa zdarzeń dla wykresów wbudowanych...u Zastosowanie zdarzeń dla wykresów wbudowanych...u.512 Jak ułatwić sobie pracę z wykresami?...u Drukowanie wbudowanych wykresów...u Tworzenie martwych wykresów...u Wykorzystanie zdarzenia MouseOver do wyświetlania tekstu Wykresy animowane...u Tworzenie wykresu krzywych hipocykloidalnych...u Tworzenie wykresu-zegara...u Co można zrobić z wykresami bez użycia makr?...u Sterowanie seriami danych za pomocą automatycznego filtrowania Zapisywanie wielu wykresów w arkuszu-wykresie...u Tworzenie samorozszerzającego się wykresu...u Tworzenie interaktywnego wykresu...u Typy zdarzeń, które można monitorować w Excelu...u Najważniejsze informacje o zdarzeniach...u Sekwencje zdarzeń...u...u..536 Gdzie należy umieścić procedury obsługi zdarzeń?...u Wyłączanie obsługi zdarzeń...u Wprowadzanie kodu procedury obsługi zdarzeń...u Procedury obsługi zdarzeń z argumentami...u Zdarzenia poziomu skoroszytu...u Zdarzenie Open...u...u Zdarzenie Activate...u...u...543

13 14 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Zdarzenie SheetActivate...u Zdarzenie NewSheet...u...u544 Zdarzenie BeforeSave...u Zdarzenie Deactivate...u Zdarzenie BeforePrint...u Zdarzenie BeforeClose...u Zdarzenia poziomu arkusza...u Zdarzenie Change...u...u Monitorowanie modyfikacji w wybranym zakresie komórek Zdarzenie SelectionChange...u Zdarzenie BeforeRightClick...u Zdarzenia dotyczące wykresów...u Zdarzenia dotyczące aplikacji...u Włączenie obsługi zdarzeń poziomu aplikacji...u Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty...u Monitorowanie zdarzeń poziomu aplikacji...u Zdarzenia dotyczące formularzy UserForm...u Zdarzenia niezwiązane z obiektami...u Zdarzenie OnTime...u...u Zdarzenie OnKey...u...u Uruchamianie innych aplikacji z poziomu Excela...u Zastosowanie funkcji Shell języka VBA...u Zastosowanie funkcji Windows API ShellExecute...u Uaktywnianie aplikacji z poziomu Excela...u Wykorzystanie instrukcji AppActivate...u Uaktywnianie aplikacji pakietu Microsoft Office...u Uruchamianie okien dialogowych Panelu sterowania...u Wykorzystanie automatyzacji...u Działania z obiektami innych aplikacji z wykorzystaniem automatyzacji Wczesne i późne wiązanie...u Prosty przykład późnego wiązania...u Zarządzanie Wordem z poziomu Excela...u Zarządzanie Excelem z poziomu innej aplikacji...u Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości z wykorzystaniem Outlooka Działania z obiektami danych ActiveX (ADO)...u Wysyłanie wiadomości z załącznikami z poziomu Excela Zastosowanie metody SendKeys...u Czym są dodatki?...u...u Porównanie dodatku ze standardowym skoroszytem...u.585 Po co tworzy się dodatki?...u Menedżer dodatków Excela...u Tworzenie dodatków...u...u Przykładowy dodatek...u...u Konfiguracja skoroszytu dla przykładowego dodatku Testowanie skoroszytu użytego do utworzenia przykładowego dodatku Wprowadzanie opisu dla przykładowego dodatku...u Utworzenie dodatku...u...u.590 Instalowanie dodatku...u Dystrybucja dodatków...u Modyfikowanie dodatku...u...592

14 Spis treści 15 Porównanie plików XLA i XLS...u Rozmiar i struktura plików XLS i XLA...u Pliki XLA przynależność do kolekcji z poziomu VBA Widoczność plików XLS i XLA...u Arkusze i wykresy w plikach XLS i XLA...u Dostęp do procedur VBA w dodatku...u Przykłady przetwarzania dodatków za pomocą kodu VBA Kolekcja AddIns...u...u Właściwości obiektu AddIn...u Zdarzenia związane z obiektami Addin...u Optymalizacja wydajności dodatków...u Maksymalizacja szybkości kodu dodatków...u Kontrolowanie rozmiaru pliku dodatku...u Problemy z dodatkami...u...u Zapewnienie zainstalowania dodatku...u Odwoływanie się do innych plików z poziomu dodatku Wykrywanie właściwej wersji Excela dla dodatku...u Paski narzędzi...u...u Działania z paskami narzędzi...u Jak Excel zarządza paskami narzędzi?...u Przechowywanie pasków narzędzi...u Problemy z działaniem pasków narzędzi...u Ręczne dostosowywanie pasków narzędzi...u Tryb dostosowywania pasków narzędzi...u Dystrybucja pasków narzędzi użytkownika...u Działania z kolekcją CommandBars...u Rodzaje pasków narzędzi...u Wyświetlenie wszystkich obiektów CommandBar...u Tworzenie pasków narzędzi...u Odwoływanie się do pasków narzędzi w VBA...u Usuwanie paska narzędzi za pomocą kodu VBA...u Właściwości pasków narzędzi...u Odwoływanie się do kontrolek na pasku narzędzi...u Wyszczególnienie kontrolek na pasku narzędzi...u Wyświetlanie wszystkich kontrolek na wszystkich paskach narzędzi Dodawanie kontrolki na pasku narzędzi...u Usuwanie kontrolki z paska narzędzi...u Właściwości kontrolek pasków narzędzi...u Pasek menu w Excelu...u...u Modyfikowanie menu Excela przez użytkownika...u Pojęcia związane z systemem menu Excela...u Usuwanie elementów menu Excela...u Dodawanie elementów menu Excela...u Modyfikacja elementów menu Excela...u Wykorzystanie języka VBA do dostosowywania menu w Excelu Wyświetlanie informacji o menu Excela...u Dodawanie nowego menu na pasku menu...u Usuwanie menu z paska menu...u Dodawanie pozycji menu...u...647

15 16 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Wyświetlanie klawisza skrótu wraz z nazwą polecenia Odtwarzanie menu, które zostało usunięte...u Wykorzystanie zdarzeń do programowania menu...u Automatyczne dodawanie i usuwanie menu...u Dezaktywacja lub ukrywanie menu...u Działania z poleceniami menu powiązanymi z polami wyboru Tworzenie menu użytkownika łatwy sposób...u Utworzenie zastępczego paska menu arkusza kalkulacyjnego Operacje z menu podręcznymi...u Dodawanie pozycji do menu podręcznych...u Usuwanie pozycji z menu podręcznych...u Dezaktywacja pozycji menu podręcznych...u Dezaktywacja menu podręcznych...u Przywracanie ustawień menu podręcznych...u Tworzenie nowych menu podręcznych...u Dlaczego należy tworzyć systemy pomocy w aplikacjach? Systemy pomocy wykorzystujące komponenty Excela...u Wykorzystanie komentarzy w celu tworzenia systemów pomocy Wykorzystanie pól tekstowych w celu utworzenia systemu pomocy Wykorzystanie arkusza do wyświetlania tekstu pomocy Wyświetlanie pomocy w oknie UserForm...u Wykorzystanie asystenta pakietu Office do wyświetlania pomocy Symulacja właściwości Co to jest? za pomocą formularza UserForm Wykorzystanie systemu HTML Help...u Powiązanie pliku pomocy z aplikacją...u Wiązanie tematów pomocy z funkcjami VBA...u Inne sposoby wyświetlania plików pomocy HTML Help...u680 Wykorzystanie metody Help...u Wyświetlanie pomocy z okna informacyjnego...u Wyświetlanie pomocy z okna InputBox...u Co to jest aplikacja user-oriented?...u Przykładowa aplikacja Kreator amortyzacji pożyczek...u683 Obsługa Kreatora amortyzacji pożyczek...u Struktura skoroszytu Kreatora amortyzacji pożyczek...u685 Jak działa Kreator amortyzacji pożyczek?...u Potencjalne usprawnienia Kreatora amortyzacji pożyczek Wskazówki dotyczące projektowania aplikacji...u Co to jest zgodność?...u...u Rodzaje problemów zgodności...u Obsługiwane formaty plików Excela...u Kiedy trzeba unikać nowych właściwości?...u Czy aplikacja będzie działać na komputerach Macintosh?...u.698 Tworzenie aplikacji dla wielu wersji narodowych...u Aplikacje obsługujące wiele języków...u Obsługa języka w kodzie VBA...u Wykorzystanie właściwości lokalnych...u Identyfikacja ustawień systemu...u Ustawienia daty i godziny...u...705

16 Spis treści 17 Wykonywanie popularnych operacji na plikach...u Wykorzystanie poleceń języka VBA do wykonywania operacji na plikach Wykorzystanie obiektu FileSearch...u Wykorzystanie obiektu FileSystemObject...u Wyszukiwanie plików zawierających określony tekst Operacje z plikami tekstowymi...u Otwieranie plików tekstowych...u Czytanie plików tekstowych...u Zapisywanie danych do plików tekstowych...u Uzyskanie numeru pliku...u Określanie lub ustawianie pozycji w pliku...u Instrukcje pozwalające na odczytywanie i zapisywanie plików Przykłady wykonywania operacji na plikach...u Importowanie danych z pliku tekstowego...u Eksportowanie zakresu do pliku tekstowego...u Importowanie pliku tekstowego do zakresu...u Rejestrowanie wykorzystania Excela...u Filtrowanie pliku tekstowego...u Importowanie więcej niż 256 kolumn danych do skoroszytu Eksportowanie zakresu do pliku HTML...u Eksportowanie zakresu do pliku XLM...u Podstawowe informacje o środowisku IDE...u Model obiektów środowiska IDE...u Kolekcja VBProjects...u Wyświetlanie wszystkich komponentów projektu VBA...u..733 Zastępowanie modułu uaktualnioną wersją...u Wykorzystanie języka VBA do generowania kodu VBA...u.736 Wykorzystywanie kodu VBA do umieszczenia kontrolek wu formularzu UserForm w fazie projektowania...u...u.738 Operacje z formularzami UserForm w fazie projektowania i wykonania Dodanie 100 przycisków CommandButton w fazie projektowania Programowe tworzenie formularzy UserForm...u Prosty przykład formularza UserForm...u Skomplikowany przykład dynamicznego formularza UserForm Czym jest moduł klasy?...u...u.74 9 Przykład: utworzenie klasy NumLock...u Wstawianie modułu klasy...u Dodawanie kodu VBA do modułu klasy...u Wykorzystanie klasy NumLock...u Dodatkowe informacje na temat modułów klas...u Nadawanie nazwy klasie obiektów...u Programowanie właściwości obiektów...u Programowanie metod obiektów...u Zdarzenia definiowane w module klasy...u Przykład: klasa CSVFileClass...u Zmienne poziomu modułu dla klasy CSVFileClass...u Definicje właściwości klasy CSVFileClass...u Definicje metod klasy CSVFileClass...u Wykorzystanie obiektów CSVFileClass...u...760

17 18 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Pytania dotyczące Excela...u Pytania dotyczące edytora Visual Basic...u Pytania dotyczące procedur...u Pytania dotyczące funkcji...u Pytania dotyczące obiektów, właściwości, metod i zdarzeń Pytania dotyczące formularzy UserForm...u Pytania dotyczące dodatków...u Pytania dotyczące pasków poleceń...u Pomoc techniczna Microsoftu...u Opcje pomocy technicznej...u Baza wiedzy firmy Microsoft...u Macierzysta strona programu Microsoft Excel...u Narzędzia pakietu Microsoft Office w internecie...u Internetowe grupy dyskusyjne...u Grupy dyskusyjne poświęcone arkuszom kalkulacyjnym Grupy dyskusyjne Microsoftu...u Wyszukiwanie informacji w grupach dyskusyjnych...u..804 Witryny 805 Strona Spreadsheet...u...u..805 Pearson Software Consulting...u Strona o Excelu Stephena Bullena...u Strony o Excelu Davida McRitchie...u Strona o Excelu Jona Peltiera...u Mr. Excel...u...u Najczęściej zadawane pytania...u Wywoływanie funkcji Excela w instrukcjach VBA...u Wymagania systemowe...u...u.821 Korzystanie z płyty CD-ROM w systemie Windows...u Co znajduje się na płycie CD-ROM...u Materiały utworzone przez autora tej książki...u Aplikacje...u...u Rozwiązywanie problemów...u...835

18 Rozdział 17. Według niektórych użytkowników Excela tabele przestawne są jego najbardziej innowacyjną i oferującą największe możliwości właściwością. Jest to także unikatowa cecha Excela (żaden inny arkusz kalkulacyjny nią nie dysponuje). Po raz pierwszy pojawiła się w Excelu 5. Ten rozdział nie jest wprowadzeniem w tematykę tabel przestawnych. Zakładam, że czytelnicy znają tę właściwość i potrafią ręcznie tworzyć i modyfikować tabele. Jak wiadomo, utworzenie tabeli przestawnej na podstawie danych z bazy danych lub listy umożliwia wykonywanie podsumowań danych w sposób, który bez ich zastosowania nie byłby możliwy. Poza tym jest to sposób niezwykle szybki. Dodatkowo tabele przestawne można tworzyć i modyfikować za pomocą kodu w jęzkyku VBA. Tabele przestawne Excela znacznie ulepszono w Excelsu Wykorzystano tam wydajniejsze metody buforowania danych, a także wprsowadzono obsługę wykresów powiązanych z tabelami przestawnymi. Z tego powodu pewna część materiału zawartego w niniejszym rozdziale nie dotyczy Excelas 97 lub wersji wcześniejszych. W tym podrozdziale zaprezentowano prosty przykład wykorzystania języka VBA w celu utworzenia tabeli przestawnej. Baza danych, pokazana na rysunku 17.1, zawiera cztery pola:,, i. Każdy rekord opisuje wielkość sprzedaży jednego reprezentanta handlowego w określonym miesiącku. Na rysunku 17.2 pokazano tabelę przestawną utworzoną na podstawie danych. Wykonuje ona podsumowania sprzedaży według reprezentantów handlowych oraz miesięcy. Zawiera następujące pola: pole strony w tabeli przestawnej; pole wiersza w tabeli przestawnej; pole kolumny w tabeli przestawnej; pole danych w tabeli przestawnej, w którym wykorzykstano funkcję.

19 472 Część V Zaawansowane techniki programowania Z tej prostej bazy danych łatwo można utworzyć tabelę przestawną Tabela przestawna utworzona na podstawie danych zamieszczonych na rysunku 17.1 Zanim utworzyłem tę tabelę przestawną, włączyłem rejestrator makr. Wygenerowany kod zaprezentowano poniżej:

20 Rozdział 17. Tabele przestawne 473 Kod wygenerowany przez rejestrator makr zależy od sposobu, w jaki utworzyliśmy tabelę przestawną. W przykładzie utworzyłem tabelę przestawną, która była pusta, dopóki nie przeciągnąłem pola z paska narzędzi Tabela przestawna. Alternatywną metodą jest kliknięcie przycisku Układ w drugim kroku kreatora Tabela przestawna i zdefiniowanie układu tabeli przestawnej przed jej utworzeniem. Można oczywiście wykonać zarejestrowane makro, co spowoduje utworzenie kolejnej, identycznej tabeli przestawnej. Kod języka VBA dotyczący działań z tabelami przestawnymi może się wydawać niejasny. Aby zarejestrowane makro nabrało sensu, trzeba poznać kilka obiektów (opis każdego z nich znajduje się w pomocy online): zbiór obiektów obiektu ; zbiór obiektów obiektu ; zbiór pól obiektu ; zbiór danych dla pola określonej kategorii; metoda obiektu tworząca tabelę przestawną na podstawie danych w buforze tabeli przestawnej; metoda obiektu tworząca tabelę przestawną. Jak się przekonamy w następnym punkcie, korzystanie z tkej metody nie jest konieczne. Podobnie jak w przypadku większości zarejestrowanych makr, zaprezentowany wcześniej przykład nie jest tak wydajny, jak mógłby być. Można go uprościć i uczynić bardziej zrozumiałym. Kod z listingu 17.1 pozwoli utworzyć identyckzną tabelę przestawną.

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

O autorze (19) Przedmowa (21) CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE (29) Rozdział 1. Program Excel w zarysie (31)

O autorze (19) Przedmowa (21) CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE (29) Rozdział 1. Program Excel w zarysie (31) O autorze (19) Przedmowa (21) CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE (29) Rozdział 1. Program Excel w zarysie (31) O Excelu (31) Myślenie w kategoriach obiektów (31) Skoroszyty (32) o Arkusze (33) o Arkusze wykresów

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły.

Excel 2010 PL. Formuły. Excel 2010 PL. Formuły. Autor: John Walkenbach Wykorzystaj wszystkie możliwości drzemiące w formułach! Jak tworzyć formuły finansowe, tablicowe i tekstowe? Jak napisać własne funkcje arkusza w języku VBA?

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS Program szkoleniowy Microsoft Excel VBA Poziom Podstawowy 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Nagrywanie makr Procedura nagrywania makra Nadanie odpowiedniej nazwy Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2016 PL : programowanie w VBA / Michael Alexander, Dick Kusleika. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Excel 2016 PL : programowanie w VBA / Michael Alexander, Dick Kusleika. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Excel 2016 PL : programowanie w VBA / Michael Alexander, Dick Kusleika. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 19 O korektorze merytorycznym 19 Przedmowa 21 Zakres zagadnień 21 Co musisz wiedzieć?

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Myślenie obiektowe...u...u...39

Myślenie obiektowe...u...u...39 Historia arkuszy kalkulacyjnych w zarysie...u...29 Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc...u...29 Program 1-2-3 firmy Lotus...u...30 Program Quattro Pro...u...u..33 Program Microsoft Excel...u...34

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Excel z elementami VBA w firmie.

Excel z elementami VBA w firmie. Excel z elementami VBA w firmie. Autor: Sergiusz Flanczewski Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces! Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? Jak importować

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL : programowanie w VBA / John Walkenbach. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 19 Przedmowa 21

Excel 2010 PL : programowanie w VBA / John Walkenbach. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 19 Przedmowa 21 Excel 2010 PL : programowanie w VBA / John Walkenbach. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorze 19 Przedmowa 21 Część I: Podstawowe informacje 29 Rozdział 1. Skąd się wziął Excel 2007? 31 Krótka historia

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Sprytne makra

Praktyczny Excel. Sprytne makra Praktyczny Excel Sprytne makra 4 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl Sprytne makra

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE.

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE. Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper.

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper. Nagrywanie Makr Wiele rozwiązań z wykorzystaniem makr można używać nawet bez znajomości poleceń i struktury języka programowania Visual Basic for Applications. Pozwala na to opcja nagrywania makr, którą

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym)

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Skróty klawiszowe Skróty do poruszania się po arkuszu. Skróty do przeglądania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

1. MS Access opis programu.

1. MS Access opis programu. 1. MS Access opis programu. Microsoft Access jest narzędziem do tworzenia baz danych. Zbudowany jest z wielu obiektów połączonych ze sobą strukturalnie. Do tych obiektów zalicza się: tabele, kwerendy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

O autorach CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PULPITÓW MENEDŻERSKICH

O autorach CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PULPITÓW MENEDŻERSKICH O autorach Wprowadzenie Co trzeba wiedzieć? Co trzeba mieć? Konwencje typograficzne Konwencje dotyczące klawiatury Konwencje dotyczące myszy Co oznaczają ikony Układ książki Część I: Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19)

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) Czy ta książka jest dla Ciebie? (19) A więc chcesz być programistą... (20) Dlaczego warto? (20) Co powinieneś wiedzieć? (21) Obowiązkowy podrozdział

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję Praktyczny Excel 50 praktycznych formuł na każdą okazję 3 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29, email:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access MAKRA I PRZYCISKI Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów niżej. Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów W bazie danych HurtowniaSP istnieją tabele Dostawcy oraz Produkty, ich definicje przypomniane są W bazie zdefiniowano także tabelę DostawcyProdukty,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Warsztaty komputerowe 22-26 lipca 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy.

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy. 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy. Autorzy: David Hawley, Raina Hawley Wykorzystaj wszystkie możliwości Excela, aby tworzyć funkcjonalne i efektowne arkusze Jak analizować

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie.

Microsoft Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie. Microsoft Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie. Autor: Paul McFedries Usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego Jak zautomatyzować najczęściej wykonywane czynności? W

Bardziej szczegółowo