Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model"

Transkrypt

1 D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model T R 1 - L E O

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE ANALIZA GRUP DOCELOWYCH Wprowadzenie TURCJA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Łączenie życia zawodowego z prywatnym POLSKA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu Łączenie życia zawodowego z prywatnym GRECJA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu Łączenie życia zawodowego z prywatnym KONKLUZJE.19 1

3 3. ANALIZA SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO TURCJA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego POLSKA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego GRECJA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Wprowadzenie Metodologia Opracowania Propozycji Zmian Propozycje 45 2

4 Zatrudnienie Wytyczne Szkolenie Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym Konkluzje na temat Propozycji BIBLIOGRAFIA...76 ANNEKS: Dobre Praktyki Zatrudnienie i Szkolenia Zatrudnienie, Poradnictwo, Doradztwo Zatrudnienie, Samozatrudnienie i Marketing

5 1. WPROWADZENIE W obecnych czasach, Sysetmy Kształcenia Zawodowego, w każdym kraju, podejmują starania i wysiłki aby dostosować się do specyficznych potrzeb każdej grupy zawodowej korzystającej z ich oferty szkoleniowej, zmagającej się z szczególnymi wymogami zmieniającego się rynku pracy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety wiejskie, które powodowane różnymi przyczynami, głównie z powodu obowiązków rodzinnych, zrezygnowały z pracy zawodowej całkowicie lub częściowo a tym samym ich kompetencje i umiejętności zdezaktualizowały się w czasie i ch absencji zawodowej a obecnie chciałyby powrócić na rynek pracy. Kobiety wiejskie są postrzegane jako bardzo specyficzna grupa zawodowa, a zatem potrzebują one specyficznych programów i działań szkoleniowych ściśle dostosowanych do ich potrzeba i wmogów. Jest to grupa zawodowa, w dużym stponiu odmienna od aktywnych pracowników czy nawet osób bezrobotnych, w czasie absencji zawodowej nastąpił cały proces zmian, a po tak długim okresie kobiety nie mają pomysłu I wiedzy jak mogły by skutecznie odnaleźć się w nowych warunkach I okolicznościach obowiązujących aktualnie na rynku pracy ( to właśnie różni kobiety wiejskie od osób bezrobotnych, które to osoby nie pracują, ale starają się znaleźć zatrudnienie i stale poszukują sposobu do zmiany swojego statusu zawodowego i powrotu do aktywności zawodowej jak najszybciej jak to tylko możliwe po utracie pracy). Mając na uwadze powyższe rozważania i względy, celem projektu jest zaproponowanie dostosowania i uaktualnienia metod, sposobów i narzędzi szkoleniowych oraz ich sposobów wdrażania w Ustawicznym Systemie Kształcenia Zawodowego z ang. Permanent Vocational Training (PVT) do potrzeb i specyfiki tej grupy tzn. ( kobiet wiejskich). Oznacza to zaproponowanie najlepszych sposobów i metod aby maksymalnie wykorzystać programowanie i planowanie w Systemie PVT I w efekcie osiągnąć cel jakim jest powrót i / lub ponowny powrót na rynek pracy i dostosowanie zarządzania i metodologii metod i działań szkoleniowych kierowanych do tej grupy społecznej. Ujmując zagadnienie całościowo, szererg propozycji będzie opracowanych jak również konkretne wskazówki I wytyczne odnoszących się do tej grupy zawodowej. Aby osiągnąć założone cele, zespół projektu zapozna się z 4

6 Modelem Beypazari jako przykładem rozwoju obszarów wiejskich i szkoleń zawodowych dla kobiet wiejskich. Kolejnym działaniem i jednym z celów projektu jest zaproponowanie, począwszy od międzynarodowej analizy sytuacji grupy docelowej i aktualnie obowiązujących Systemów PVT, szeregu konkretnych i charakterystycznych zmian metodologicznych, odniesień do programowania, planowanie, zarządzania i rozwoju działań szkoleniowych oraz poradnictwa zawodowego. Główne kroki do podjęcia w celu opracowania ich będą następujące: Określenie dziedziny badań: grupa docelowa i narodowe systemy PVT Analiza krajowa i porównawcza sytuacji grupy docelowej. Analiza systemów, z uwzględnieniem podziału na trzy dziedziny: programowanie i planowanie w PVT; zarządzanie i opracowanie działań szkoleniowych oraz poradnictwo zawodowe. Wykrycie i analiza dobrych praktyk, przykładów w których to narzędzia PVT zostały skutecznie dopasowanei do grupy docelowej. Zgodnie z przykładami dobrych praktyk, szereg propozycji będzie opracowanych do dostosowania systemu PVT, pamiętając o ww. trzech dziedzinach. Model Beypazari, jako przykład dobrej praktyki, będzie zbadany I przeanalizowany przez partnerów z Turcji aby zaprezentować alternatywne narzędzie PVT. Wreszcie Materiały Referencyjne będą opracowane z zawatymi w nich konkluzjami z badań i propozycji. Ogólne cele I założenia projektu były następujące: Analiza Systemu Kształcenia Zawodowego (PVT), w krajach partnerskich w odniesieniu do kwestii kobiet wiejskich. Opracowanie propozycji, w oparciu o analizę dobrych praktych, dostosowania systemów PVT i ich narzędzi do specyficznych I charakterystycznych potrzeb grupy docelowej ( kobiety wiejskie), w odniesieniu do różnych elementów kształcenia: Programowanie. Utworzenie ogólnych kierunków szkoleń. Planowanie. Stworzenie planów kształcenia, w tym kwestie organizacyjne wspólne dla różnych działań szkoleniowych. 5

7 Zarządzanie działaniami dokształcającymi. Kwestie związane z organizacją konkretnych działań szkoleniowych. Zagadnienia pedagogiczne. Włączając w to kwestie takie jak: metodologia szkoleń, struktura I zawartość materiałów szkoleniowych, itd.. Ocena działań szkoleniowych. Udzielanie opinii i informacji dla przyszłuch działań związanych z programowaniem, planowaniem, zarządzaniem i kwestiami pedagogicznymi. Poradnictwo zawodowe i szkoleniowe, jako sposób na wprowadzenie działań szkoleniowych lub, później, znalezienie pracy. Analiza Modelu Beypazari jako przykładu dobrej praktyki i stworzenie systemu szkoleniowego w oparcu o Beypazari Model. Niniejszy dokument odzwierciedla końcowe rezultaty projektu Rurwomback, kładąc nacisk na te, które mają kluczowe znaczenie i są bardziej innowacyjne dla spraw związanych z całą zbiorowością i środowiskiem kobiet wiejskich, do których są one skierowane. Ma on na celu popierać ogólną pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy i w systemie kształcenia ustawicznego oraz wszystkie czynniki determinujące ich sytuację odnośnie zatrudnienia kształcenia ustawicznego. Ocena ustawicznego kształcenia zawodowego obejmuje: poziom złożoności I dopasowania do danej zbiorowości i ich odniesienia do polityki równości. Wszystkie badania, które będą przeprowadzone w ramach realizacji projektu, zajmują się ustaleniem podstaw do rozwoju I opracowania propozycji odnośnie dostosowania I adaptacji Systemów kaształcenia zawodowego dla kobiet obciążonych różnymi obowiązkami rodzinnymi, które wyrażają chęć powrotu na rynek pracy, te elementy będą również zawarte w powyższym dokumencie odniesienia. Propozycje to powstaną w oparciu o badania jakościowe i ilościowe, które będą przeprowadzone w każdym kraju partnerskim w oparciu o dobre praktyki wykrytych w krajach uczestniczących w projekcie. Dzięki rozpowszechnianiu tego dokumentu, opracowanego na podstawie badań I prac porównawczych przeprowadzonych w ramach projektu, zamierzamy: Poprawić umiejętności i kompetencje kobiet w ramach szkoleń zawodowych na wszystkich poziomach, w celu ułatwienia im integracji I reintegracji na rynku pracy. Usprawinienie i ułatwienie dostępu tej grupy społecznej do kształcenia ustawicznego I zawodowego I stałego podnoszenia kwalifikacji, rozwoju 6

8 umiejętności I kompetencji w celu wzmocnienia I wzrostu ich możliwości adaptacji pracowniczych i społeczych. Promowanie i wmocnienie wpływu kształcenia zawodowego w process innowacji, w celu poprawy konkurencyjności I przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych możliwości I szans zatrudnienia kobiet z obowiązkami wobec zależnych członków ich rodzin. 2. ANALIZA GRUPY DOCELOWEJ 2.1. Wprowadzenie Obszary wiejskie mogą zapewnić wysoką jakość życia, jednak wciąż wiążą się one z występowaniem wielu różnych wyzwań, takich jak brak infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz nieodpowiednia sieć usług socjalnych, a także presja z powodu trwających przekształceń w rolnictwie i działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na obszarach wiejskich większe są trudności z dostępem do technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwłaszcza dla kobiet. Uatrakcyjnienie obszarów wiejskich wymaga propagowania zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu oraz tworzenia nowych możliwości zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet i ludzi młodych, jak również świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Ubóstwo i wykluczenie społeczne jest szeroko rozpowszechnione na obszarach wiejskich, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich. W środowisku wiejskim istnieje wyraźny podział ról między kobietami i mężczyznami. Zgodnie z funkcjonującym w środowisku stereotypem, rolą kobiety jest prowadzenie gospodarstwa domowego oraz w okresie wzmożonych prac gospodarskich ewentualna pomoc w zajęciach rolniczych. Na słabszą pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy wpływa również wiele czynników związanych z miejscem ich zamieszkania. Słaba infrastruktura społeczna wsi, przejawiająca się w braku świetlic, żłobków i przedszkoli dla dzieci oraz placówek opieki dla osób starszych stawia kobiety wiejskie przed trudnym wyborem: podjęcie pracy zarobkowej czy pozostanie w gospodarstwie domowym i zajęcie się opieką nad osobami zależnymi w rodzinie. Wybór jest tym trudniejszy, że bardzo często potencjalne miejsce pracy znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania, a zatrudnienie wiąże się z kłopotliwym, czasochłonnym i kosztownym 7

9 dojazdem. We współpracy z lokalnymi rządami i przedsiębiorstwami władze krajowe powinny tworzyć zachęty do uczestnictwa kobiet w życiu zawodowym, zwiększania swojego wykształcenia i wyszkolenia zawodowego oraz zwalczania dyskryminacji na rynku pracy. Należy propagować przedsiębiorczość kobiet i wspierać przedsiębiorstwa, które inwestują na obszarach wiejskich i oferują kobietom zatrudnienie. 8

10 2.2. TURCJA Aspekty Demograficzne Podsumowanie aspektów demograficznych w Turcji jest następujące: Rozmieszczenie ludności 74% całej populacji ( ) mieszka w miastach 26% całej populacji ( ) mieszka na wsi (IFAD) Struktura wieku, racy I płci ludności rodzimej Wiek Płeć Mężczyźni Kobiety Ogółem 0-14 lat lat i ponad Ogółem Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny 9

11 Edukacja I Szkolenie Edukacja Ogółeml M K Ogółem M K Ogółeml Male K 18 lat i starsi Procentowy udział dorosłch w edukacji formalnej 17,20 21,07 13,49 19,29 22,90 15,77 12,82 17,12 8,84 Procentowy udział dorosłych W edujacji 13,92 17,17 10,81 15,16 18,08 12,31 11,34 15,22 7,74 Procentowy udział dorosłych tylko w Formalnej edukacji 5,89 7,02 4,81 7,34 8,52 6,19 2,86 3,80 1,99 Procentowy udział dorosłych w OBU edukacjach 2,61 3,12 2,13 3,20 3,69 2,73 1,38 1,89 0,90 25lat i starsi Procentowy udział dorosłych w edukacji formalnej 12,51 15,83 9,29 13,82 16,90 10,80 9,84 13,60 6,30 Procentowy usział dorosłych tylko W edukacji dorosłych 11,35 14,37 8,43 12,30 15,01 9,64 9,42 13,04 6,02 Procentowy udział tylko w edukacji formalnej 2,05 2,57 1,54 2,60 3,14 2,06 0,93 1,38 0,51 Procentowy udział w Obu rodzajach edukacji 0,89 1,11 0,67 1,07 1,25 0,90 0,51 0,82 0,22 Respondenci w wieku 18 lat I więcej wsazali, że 17,2 % z nich brało udział w formalnej edukacji dla osób dorosłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w całej Turcji. Uwzględniając podział administracyjny, w miastach, procentowy udział wynosił 19,3 % I na obszarach wiejskich wynosił mniej bo 12,8 % uczestnictwa w fomalne działania edukacyjne skierowane dla osób dorosłych. Dla tej samej badanej grupy wiekowej (18 lat I więcej), liczba respondentów, którzy w tym okresie uczestniczyli jedynie działaniach edukacyjnych tylko dla dorosłych wynosiła w całej Turcji 13,9%, na obszarach zurbanizowanych % 15,2 i na obszarach wiejskich % 11,3. W okresie ostatnich 12 miesięcy prowadzonych badań, respondenci w wieku 25 lat i więcej, wskazało, że 12,5 % z nich było zaangażowanych w edukację formalną lub tą skeirowaną do osób dorosłych. W ujęciu procentowym wygląda to następująco: dla obszarów miejskich 13,8 % i dla obszarów wiejkich 9,8 %. Dla tej samej grupy wiekowej, w całej Turcji, 11,4 % z nich uczestniczyło tylko w szkoleniach dla dorosłych, z czego na obszarach miejskich było ich 12,3 % I na obszarach wiejskich było ich 9,4 5. Turcja Miasto S Tü ki İ ttitikk (TUIK) T ki h St ti ti l I tit t 2010 Wieś % 10

12 Zatrudnienie 44,0 42,0 40,0 38,0 2005/1 2005/7 2006/1 2006/7 2007/1 2007/7 2008/1 2008/7 2009/1 2009/7 2010/1 Stopa Zatrudnienia (z efektem sezonowycm) Stopa Zatrudnienia (bez efektu sezonowego) Graf 1- Stopa Zatrudnienia bez uwzględnienia Efektu Sezonowego 1 (%) (TUIK, 2010) Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, Liczba zasobów siły roboczej wynosiła 19 mln 962 tysięcy ( ) do stycznia Liczba wzrosła o 2 miliony 203 tysięcy ( ) w ciągu 5 lat.zasoby Siły roboczej wzrosły do 22 milionów 165 tysięcy ( ) w styczniu 2010 r..natomiast liczb osób bezrobotnych wzrosła o dlaszy 1 milion 58 tysięcy ( ) aż do osiągnięca 3 miliony 347 tysięcy ( ) w ciągu 5 lat. Liczba osób z zatrudnieniem wzrosła z tysięcy ( ) do 25 mln 512 tysięcy ( ) wraz ze wzrostem do liczby 3 mln 261 tysięcy ( ) na okres 5 lat. 11

13 Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu W tabelach 1, 2, 3, i 4 pokazano dane statystyczne z badań odnośnie gospodarstw domowychz roku 2006 dotyczących struktury rodzin, przygotowywania posiłków w rodzinie, pracy kobiet oraz dane odnosnie wieku kiedy zawierane są małżeństwa w miastach i na obszarach wiejskich. Tabela 1- Struktura Rodziny w Gospodarstwie Domowych na obszarach wiejskich i miejskich (%) (TUIK, 2006) Gospodarstwa Jednopokleniowa Wielopokoleniowa Studenci i jednoosobowe Rodzina Rodzina pracownicy Turcja 6,0 80,7 13,0 0,3 Miasto 6,2 83,0 10,3 0,5 Wieś 5,7 76,3 18,0 0,0 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny Tabela 2 Różnice Miasto Wieś- Kto wykonuje prace domowe (%) (TUIK, 2006)-Przygotywywanie posiłków Mężcz Kobiet Członkowie Krewni Osoby z Nie yzna a rodziny zewnątrz za wykonywa opłatę ne w domu Turcja 2,0 87,1 9,5 0,8 0,4 0,2 Miasto 1,8 86,7 9,8 0,9 0,6 0,2 Wieś 2,3 87,8 8,8 0,7 0,1 0,3 Żródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, Tabela 3 Odsetek kobiet pracujących bez wynagrodzenia (%) (TUIK, 2006) Turcja 83,6 Miasto 84,9 Wieś 81,4 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, 2010 Tabela 4 Wiek Małżeństwa na obszarach wiejskich I miejskich (%) (TUIK, 2006) Turcja 13,0 61,0 24,3 1,5 0,1 0,0 0,0 Miasto 8,7 59,5 29,6 2,0 0,2 0,0 0,0 Wieś 20,4 63,8 15,0 0,7 0,1 0,0 0,0 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urzad Statystyczny, Łączenie życia zawodowego z prywatnym Według Badań nt Rodziny przprowadzonych przez Turecki Urząd Statystyczy, obie płci tzn, zarówno mężczyźni jak i kobiety postrzegają kobietę jako gospodynię domową. Ponad połowa ankietowanych uważa, że kobiety nie powinny pracować 12

14 zawodowo (60 64%). Uzasadniją oni swoje stwierdzenia następującymi przyczynami: praca kobiet jest niezgodna z wielowiekową tradycją, środowisko pracy jest niebezpieczne dla kobiet, dzieci kobiet pracujących są opuszczone oraz praca zawodowya wyczerpuje kobiety. Tabela 5 Postrzeganie pracy kobiet (TUIK, 2006). Uwagi nt pracy zawodowej kobiet 1), 2006 (%) Mężcz Kobiety yźni Głównym zajęciem kobiet jest praca w domu 64,7 60,7 Praca narusza turecji tradycje 14,1 12,0 Srodowisko pracy jest niebezpieczne dla kobiet 9,5 16,5 Dzieci kobiet pracujących cierpią z tego powodu 7,8 7,0 Płatna praca wyczerpuje kobiety fizycznie 2,5 2,0 Inne 1,4 1,8 Ogółem 100,0 100,0 Źródło: Badanie Struktury Rodzin, 2006 (1) 23% mężczyzn oraz 10% kobietw uważa, że nie jest wskazane aby kobiety pracowały zawodowo. Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystczny, POLSKA Aspekty Demograficzne Aspekty demograficzne w Polsce są następujące: Rozmieszczenie ludności 61.8% Polaków żyje w miastach 38.2% Polaków żyje na wsi. Struktura wiekowa populacji Poniżej 17 lat 24%, lat 11.8%, lat 20.3%, lat 27.1%, lat 14.8% 13

15 Powyżej 60 lat 16.7% Powyżej 80 lat 2% Edukacja I szkolenia Poziom wykształcenia społeczeństwa Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia w 2007 Poziom wykształcenia % populacji % mężczyźni % kobiety Wyższe Średnie i Policeane Zasadnicze zawodowe Podstawowe Bez wykształcenia, nie ukończone podstawowe lub nieustaone Kształcenie w nieformalnym systemie edukacji ma wysoce selektywny charakter. Prawie połowę kształcących się w systemie nieformalnym stanowią osoby z wykształceniem wyższym, a około 27% osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym. Odsetek osób legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym wynosi 6%, zasadniczym zawodowym 15%, a niecałe 3% stanowią osoby o wykształceniu co najwyżej gimnazjalnym. Dokształcają się zatem osoby o wysokim poziomie wykształcenia, a także osoby posiadające wykształcenie zawodowe. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo wyższy udział osób z wykształceniem średnim zawodowym, a nawet zasadniczym zawodowym w porównaniu do osób o wykształceniu średnim ogólnokształcącym. Może to świadczyć z jednej strony o niskiej jakości edukacji zawodowej, która wymaga uzupełnienia, z drugiej strony zaś o tym, że posiadanie zawodu bardziej skłania do pogłębiania wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. 14

16 Zatrudnienie Wszystkie niemal wyniki badań wskazują na dużą nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wynosi 61,9 proc., a kobiet tylko 46,2 procent. Osoby pracujące to wśród mężczyzn 53,6 proc., a wśród kobiet 39,3 procent. Kobiety pracowały w tym roku krócej niż mężczyźni i częściej w niepełnym wymiarze godzin. Średni tygodniowy czas pracy kobiety to 37,6 godzin. Mężczyzna w tym czasie pracował przez 43,4 godziny. W niepełnym wymiarze pracowało 13,5 proc. kobiet wobec 7,1 proc. mężczyzn Praca w domu, Rodzina, Wykorzystanie czasu Tradycyjny podział ról przy wykonywaniu obowiązków domowych jest nadal w Polsce bardzo popularny. Takie czynności, jak: pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń, sprzątanie (zarówno codzienne, jak i duże, gruntowne) oraz codzienne zakupy, w większości domów zazwyczaj wykonują kobiety. Odsetki mężczyzn, którzy zajmują się tymi zadaniami bez pomocy kobiet, w każdym wypadku są zdecydowanie niższe. Kobiety łącznie na wszystkie obowiązki poświęcają więcej czasu niż mężczyźni (średnio o 7,5 godz. tygodniowo, a w grupie wieku lata nawet o 31,8 godz. tygodniowo to prawie cały dodatkowy etat ). w 2007 roku liczba kobiet zajmujących się wyłącznie domem wynosiła już 1,5 mln. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Ponieważ w Polsce najczęściej to mężczyzna ma wyższe zarobki kobieta opiekuje się domem. Jeśli natomiast mąż decyduje się na emigrację za pracą (a wyjeżdżają najczęściej mężczyźni), kobieta zostaje w domu, gdyż nie daje rady pogodzić obowiązków domowych z pracą zawodową Łączenie życia zawodowego z prywatnym W warunkach współczesnej gospodarki z jaką mamy obecnie do czynienia, w odniesieniu do kobiet, coraz trudniej jest tej grupie zawodowej łączyć życie 15

17 zawodowego z życiem rodzinnym, w wyniku wysokich kosztów poniesionych w stosunku do rodziny i przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności w pracy. Z drugiej zaś strony, wykluczenie kobiet z pracy zawodowej prowodzi w efekcie do dezaktualizacji ich kwalifikacji oraz dyskryminacji na rynku pracy.możliwości zmiany tej sytuacji wymagały by między innymi upowszechniania i ułatwiania kobietom dostępu do elastycznych form zatrudnienia i planowania pracy, w taki sposób by mogłyby one godzić profesjonalne zarządzanie pracą z realizacją innych obowiązków GRECJA Aspekty Demograficzne Aspekty demograficzne odnośnie sytuacji w Grecji są następujące: Rozmieszczenie ludności Rozmieszczenie Populacji (%) 2009 Roczna stopa zmian w populacji % Misto Wieś Miasto Wieś Źródło: Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych Sekretariat Struktura wiekowa populacji Grupa 0 14 lat lat 65 + lat wiekowa Odstek 14,3% 66,6% 19,2% Mężczyźni Kobiety Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji 16

18 Edukacja I Szkolenia Mężczy źni Kobiet y Rok Studia podyplomo we lub doktorancki e Stopień Uniwersyt ecki Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo w tysiącach Stopień uczelni Technologicz nej Wykształce nie średnie Gimnazjum Szkoła podstawo wa Kilka klas szkoły podstawo wej Bez wykszt ałcenia Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji Mężczy źni Kobiet y Rok Studia podyplom owe lub doktoranc kie Stopień Uniwersyt ecki Stopień uczelni Technologicz nej Produkcja Wykształce nie średnie Gimnazjum Szkoła podstawow a Kilka klas szkoły podstawo wej Bez wykszt ałcenia Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji W Grecji, kobiety wiejskie uczęszczają na kursy kroju i szycie odzieży, rękodzieło, w Nauka o wiejskim gospodarstwie domowym, przetwórstwa żywności i agroturystyki, w odróżnieniu od do takich jak hodowla zwierząt, sadownictwo, ogrodnictwo i obsługa maszyny rolnicze, kobiety wiejskie stanowią mniej niż 20% uczestników Zatrudnienie W Grecji poziom zatrudnienienia wynosił 66,5% w 2008 r. w stosunku do Unii Europejskiej (27 krajów) ze wskaźnikiem 70,5%. Stosunkowo niewiele kobiet było czynnych zawodowo: kobiet posiadające zatrudnienienie 52,5% - znacznie poniżej 63,0% w UE. W 2009 roku wskaźnik zatrudnienia dla Grecji wynosił 53,98%, w tym dla kobiet 41,47. 17

19 Zatrudnienie kobiet w Rolnictwei, Leśnictwie I Rybołówstwie wynosiło 40,26 %, a dla mężczyzn 59,73%. Grupy wiekowe W tysiącach Ogółe m lat lat lat lat lat 65 lat i więcej Kobiety w Rolnictwie, Leśnictwie I Rybołówstwie 219,6 1,9 3,4 7,6 60,8 133,1 12,9 Mężczyźni w Rolnictwie, Leśnictwie I Rybołówstwie 325,8 5,4 12,3 26,3 107,5 149,2 25,0 Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji Praca w domu, Rodzina, Wykorzystanie czasu Jakkolwiek wskaźnik braku aktywności dla kobiet w wieku lat był 30,9% w Grecji w 2006 roku. Stopień i zaangażowanie w wykonywanie prac domowych zależy od wieku, liczby dzieci i ogólnej sytuacji rodziny. Według Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w 2005 r. Średni czas spędzony w tygodniu na prace domowe i rodzina, 28,8 dla kobiet i 7,1 dla mężczyzn. Jest oczywiste, że różnica wynosi 21,7 godzin Kobiety Mężczyźni Różnica Prace domowe Zatrudnienie płatne Prace domowe Zatrudnienie płatne Prace domowe Zatrudnienie płatne Sredni czas w tygoniu spędzony na wykonywanei obowiązków domowych I na pracę zawodową Źródło: Komisja Europejska:Zatrudnienie, Sprawy Społecznei Równość Szans Łączenie życia zawodowego z prywatnym Kobiety wiejskie mają wiele ról: w sferze domowej zarządzają i kierują gospodarstwami domowych i zajmują się członkami i obowiązkami rodzinnymi; w sferze publicznej i społecznej świadczą usługi socjalne i kulturalne, głównie na zasadzie dobrowolności, a w sferze gospodarczej, jeśli nie są one oficjalnie zatrudnione jako pracownik lub przedsiębiorca, często są one aktywne i udzielają się w przedsiębiorstwach rodzinnych i gospodarstw rolnych. Często wykonują podwójna rolę w rodzinie i lokalnej społeczności a ich działania nie ograniczją się tylko do pomocy podejmowaniu decyzji, ale zapewniają wsparcie, które pozwala 18

20 mężczyznom na pełne uczestnictwo w życiu zawodowym. Nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych jest znaczącym ograniczeniem do równego udziału kobiet i mężczyzn w rozwoju obszarów wiejskich. W Grecji sukces spółdzielni agroturystycznych itp. inicjatyw. z których wiele jest prowadzonych przez kobiety, jest dobrym przykładem korzyści płynących ze zbiorowej inicjatywy i grupy roboczej KONKLUZJE Udział Siły Roboczej z Obszarów Wiejskich spada zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, a różnica między kobietami i mężczyznami nadl pozostaje znacząca. Ta luka jest identyfikowany statystycznie jako "ludność nie aktywna zawodowo Wszystkie rządowe, międzynarodowe i pozarządowe instytucje w Turcji podjęły wiele działań i wysiłków aby wzmocnić udział kobiet wiejskich w rynku pracy. Niski i stale zmniejszający się udział tej grupy społecznej w rynku pracy jest ważnym wskaźnikiem nierówności płci a w rezultacie odbija się niekorzystnie na ubustwo i wykluczenie tej grupy. Nie ma nadal satysfakcjonującej odpowiedzi, aby wyjaśnić tendencję spadkową w udziale kobiet wiejskich. Nie jest to łatwe zadanie, jeśli weźmie się pod uwagę duże różnice między regionami (prowincjami) i grupami wiekowymi Wydłużenie trwania okresu nauki szkolnej, spowolnienie migracji mężczyzn ze wsi do miast, zmiany w strukturze upraw, wraz ze spadkiem intensywności pracy może być jedną z możliwych hipotez, ale dostępne dane statystyczne odnośnie populacji a nie siły roboczej oferują jedynie bardzo ograniczone informacje (objaśnienia ) w tym zakresie. Polka wciąż ma znacznie gorszą sytuację na rynku pracy niż przeciętna Europejka. Znacznie częściej jest bezrobotna i trudniej jej łączyć pracę z wychowywaniem dzieci. W Polsce kobieta wciąż zarabia mniej od mężczyzny, średnio o 15 proc. Na dodatek, im wyższe stanowisko, tym większa różnica w zarobkach. 19

21 Sytuacja pracy kobiet jest zróżnicowana biorąc pod uwagę takie jej wymiary jak: forma umowy, czas pracy, stabilność miejsca pracy. Co trzecia z kobiet bez pracy, które deklarują gotowość jej podjęcia, wskazuje na przyczyny braku pracy wynikające z pełnienia stereotypowych ról kobiecych związanych z opieką nad członkami rodziny i domem. Podobne powody podają kobiety nieobecne na rynku pracy. Im więcej dzieci, tym częściej kobiety pozostające bez pracy oceniają swoje szanse zdobycia pracy jako niskie. W opinii kobiet godzenie obowiązków zawodowych z domowymi, wychowawczymi odbywa się bez problemów, jeśli małżonkowie bądź partnerzy dzielą się równo obowiązkami i zapewnione jest wsparcie kogoś z rodziny. Wile kobiet uznaje za ważne postawę pracodawcy i dostęp do żłobków, przedszkoli i świetlic. ponad połowa kobiet mieszkających na wsi nie pracuje zawodowo, z czego 7 proc. nie pracowało nigdy. Jedna piąta mieszkanek wsi pracuje w gospodarstwie rolnym, jedna czwarta - zawodowo, poza własnym gospodarstwem, natomiast 4 proc. - i w gospodarstwie, i zawodowo. Najczęściej wymienianą przyczyną braku aktywności zawodowej jest obciążenie obowiązkami opiekuńczymi - 44 proc. mieszkanek wsi nie może podjąć pracy z tego powodu. Wiele z nich nie ma wystarczających kwalifikacji. Na przeszkodzie stoją również tak prozaiczne przyczyny jak trudności komunikacyjne, czy brak odpowiedniej infrastruktury. Kobiet na wsi jest znacznie mniej niż mężczyzn, wieś się starzeje, a większość młodych kobiet, zwłaszcza tych lepiej wykształconych, ucieka do miast. Z badań wynika, że sytuacja kobiet nie jest obiektem zainteresowania lokalnej polityki społecznej, a działania podejmowane na rzecz tego środowiska mają charakter doraźny i interwencyjny. Zarówno wskaźniki zatrudnienia, jak i dzietności kobiet, sytuują dziś Polskę w końcówce europejskiej stawki. Poprawa ich pozycji na rynku pracy, zwiększenie zatrudnienia i ułatwienie łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem mają pierwszorzędne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski i odwrócenia procesu starzenia się społeczeństwa. 20

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na szkolenie swoich pracowników 40 mln zł trafi w roku 2014 do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki przeznaczone będą na podnoszenie

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Lp. Nazwa wskaźnika Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 1. Liczba osób pracujących, łącznie z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane 10 zasad uczącej się osoby dorosłej (według Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej): 1. Uczę

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE 1. Art.70a ust.1 i ust.1a i art.30 ust.8a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ KOD ZAWODU ( w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego) 321104

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ KOD ZAWODU ( w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego) 321104 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ KOD ZAWODU ( w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego) 321104 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo