Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model"

Transkrypt

1 D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model T R 1 - L E O

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE ANALIZA GRUP DOCELOWYCH Wprowadzenie TURCJA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Łączenie życia zawodowego z prywatnym POLSKA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu Łączenie życia zawodowego z prywatnym GRECJA Aspekty Demograficzne Edukacja i szkolenia Zatrudnienie Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu Łączenie życia zawodowego z prywatnym KONKLUZJE.19 1

3 3. ANALIZA SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO TURCJA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego POLSKA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego GRECJA Ogólne ramy kształcenia ustawicznego Zarządzanie i finansowanie Systemu Kształcenia Zawodowego Organizacja Ustawicznego Systemu Kształcenia Zawodowego Ocenianie i Certyfikacja w Kształceniu Ustawicznym Główne kierunki zmian w Krajowym Systemie Kształcenia Zawodowego PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Wprowadzenie Metodologia Opracowania Propozycji Zmian Propozycje 45 2

4 Zatrudnienie Wytyczne Szkolenie Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym Konkluzje na temat Propozycji BIBLIOGRAFIA...76 ANNEKS: Dobre Praktyki Zatrudnienie i Szkolenia Zatrudnienie, Poradnictwo, Doradztwo Zatrudnienie, Samozatrudnienie i Marketing

5 1. WPROWADZENIE W obecnych czasach, Sysetmy Kształcenia Zawodowego, w każdym kraju, podejmują starania i wysiłki aby dostosować się do specyficznych potrzeb każdej grupy zawodowej korzystającej z ich oferty szkoleniowej, zmagającej się z szczególnymi wymogami zmieniającego się rynku pracy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety wiejskie, które powodowane różnymi przyczynami, głównie z powodu obowiązków rodzinnych, zrezygnowały z pracy zawodowej całkowicie lub częściowo a tym samym ich kompetencje i umiejętności zdezaktualizowały się w czasie i ch absencji zawodowej a obecnie chciałyby powrócić na rynek pracy. Kobiety wiejskie są postrzegane jako bardzo specyficzna grupa zawodowa, a zatem potrzebują one specyficznych programów i działań szkoleniowych ściśle dostosowanych do ich potrzeba i wmogów. Jest to grupa zawodowa, w dużym stponiu odmienna od aktywnych pracowników czy nawet osób bezrobotnych, w czasie absencji zawodowej nastąpił cały proces zmian, a po tak długim okresie kobiety nie mają pomysłu I wiedzy jak mogły by skutecznie odnaleźć się w nowych warunkach I okolicznościach obowiązujących aktualnie na rynku pracy ( to właśnie różni kobiety wiejskie od osób bezrobotnych, które to osoby nie pracują, ale starają się znaleźć zatrudnienie i stale poszukują sposobu do zmiany swojego statusu zawodowego i powrotu do aktywności zawodowej jak najszybciej jak to tylko możliwe po utracie pracy). Mając na uwadze powyższe rozważania i względy, celem projektu jest zaproponowanie dostosowania i uaktualnienia metod, sposobów i narzędzi szkoleniowych oraz ich sposobów wdrażania w Ustawicznym Systemie Kształcenia Zawodowego z ang. Permanent Vocational Training (PVT) do potrzeb i specyfiki tej grupy tzn. ( kobiet wiejskich). Oznacza to zaproponowanie najlepszych sposobów i metod aby maksymalnie wykorzystać programowanie i planowanie w Systemie PVT I w efekcie osiągnąć cel jakim jest powrót i / lub ponowny powrót na rynek pracy i dostosowanie zarządzania i metodologii metod i działań szkoleniowych kierowanych do tej grupy społecznej. Ujmując zagadnienie całościowo, szererg propozycji będzie opracowanych jak również konkretne wskazówki I wytyczne odnoszących się do tej grupy zawodowej. Aby osiągnąć założone cele, zespół projektu zapozna się z 4

6 Modelem Beypazari jako przykładem rozwoju obszarów wiejskich i szkoleń zawodowych dla kobiet wiejskich. Kolejnym działaniem i jednym z celów projektu jest zaproponowanie, począwszy od międzynarodowej analizy sytuacji grupy docelowej i aktualnie obowiązujących Systemów PVT, szeregu konkretnych i charakterystycznych zmian metodologicznych, odniesień do programowania, planowanie, zarządzania i rozwoju działań szkoleniowych oraz poradnictwa zawodowego. Główne kroki do podjęcia w celu opracowania ich będą następujące: Określenie dziedziny badań: grupa docelowa i narodowe systemy PVT Analiza krajowa i porównawcza sytuacji grupy docelowej. Analiza systemów, z uwzględnieniem podziału na trzy dziedziny: programowanie i planowanie w PVT; zarządzanie i opracowanie działań szkoleniowych oraz poradnictwo zawodowe. Wykrycie i analiza dobrych praktyk, przykładów w których to narzędzia PVT zostały skutecznie dopasowanei do grupy docelowej. Zgodnie z przykładami dobrych praktyk, szereg propozycji będzie opracowanych do dostosowania systemu PVT, pamiętając o ww. trzech dziedzinach. Model Beypazari, jako przykład dobrej praktyki, będzie zbadany I przeanalizowany przez partnerów z Turcji aby zaprezentować alternatywne narzędzie PVT. Wreszcie Materiały Referencyjne będą opracowane z zawatymi w nich konkluzjami z badań i propozycji. Ogólne cele I założenia projektu były następujące: Analiza Systemu Kształcenia Zawodowego (PVT), w krajach partnerskich w odniesieniu do kwestii kobiet wiejskich. Opracowanie propozycji, w oparciu o analizę dobrych praktych, dostosowania systemów PVT i ich narzędzi do specyficznych I charakterystycznych potrzeb grupy docelowej ( kobiety wiejskie), w odniesieniu do różnych elementów kształcenia: Programowanie. Utworzenie ogólnych kierunków szkoleń. Planowanie. Stworzenie planów kształcenia, w tym kwestie organizacyjne wspólne dla różnych działań szkoleniowych. 5

7 Zarządzanie działaniami dokształcającymi. Kwestie związane z organizacją konkretnych działań szkoleniowych. Zagadnienia pedagogiczne. Włączając w to kwestie takie jak: metodologia szkoleń, struktura I zawartość materiałów szkoleniowych, itd.. Ocena działań szkoleniowych. Udzielanie opinii i informacji dla przyszłuch działań związanych z programowaniem, planowaniem, zarządzaniem i kwestiami pedagogicznymi. Poradnictwo zawodowe i szkoleniowe, jako sposób na wprowadzenie działań szkoleniowych lub, później, znalezienie pracy. Analiza Modelu Beypazari jako przykładu dobrej praktyki i stworzenie systemu szkoleniowego w oparcu o Beypazari Model. Niniejszy dokument odzwierciedla końcowe rezultaty projektu Rurwomback, kładąc nacisk na te, które mają kluczowe znaczenie i są bardziej innowacyjne dla spraw związanych z całą zbiorowością i środowiskiem kobiet wiejskich, do których są one skierowane. Ma on na celu popierać ogólną pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy i w systemie kształcenia ustawicznego oraz wszystkie czynniki determinujące ich sytuację odnośnie zatrudnienia kształcenia ustawicznego. Ocena ustawicznego kształcenia zawodowego obejmuje: poziom złożoności I dopasowania do danej zbiorowości i ich odniesienia do polityki równości. Wszystkie badania, które będą przeprowadzone w ramach realizacji projektu, zajmują się ustaleniem podstaw do rozwoju I opracowania propozycji odnośnie dostosowania I adaptacji Systemów kaształcenia zawodowego dla kobiet obciążonych różnymi obowiązkami rodzinnymi, które wyrażają chęć powrotu na rynek pracy, te elementy będą również zawarte w powyższym dokumencie odniesienia. Propozycje to powstaną w oparciu o badania jakościowe i ilościowe, które będą przeprowadzone w każdym kraju partnerskim w oparciu o dobre praktyki wykrytych w krajach uczestniczących w projekcie. Dzięki rozpowszechnianiu tego dokumentu, opracowanego na podstawie badań I prac porównawczych przeprowadzonych w ramach projektu, zamierzamy: Poprawić umiejętności i kompetencje kobiet w ramach szkoleń zawodowych na wszystkich poziomach, w celu ułatwienia im integracji I reintegracji na rynku pracy. Usprawinienie i ułatwienie dostępu tej grupy społecznej do kształcenia ustawicznego I zawodowego I stałego podnoszenia kwalifikacji, rozwoju 6

8 umiejętności I kompetencji w celu wzmocnienia I wzrostu ich możliwości adaptacji pracowniczych i społeczych. Promowanie i wmocnienie wpływu kształcenia zawodowego w process innowacji, w celu poprawy konkurencyjności I przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych możliwości I szans zatrudnienia kobiet z obowiązkami wobec zależnych członków ich rodzin. 2. ANALIZA GRUPY DOCELOWEJ 2.1. Wprowadzenie Obszary wiejskie mogą zapewnić wysoką jakość życia, jednak wciąż wiążą się one z występowaniem wielu różnych wyzwań, takich jak brak infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz nieodpowiednia sieć usług socjalnych, a także presja z powodu trwających przekształceń w rolnictwie i działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na obszarach wiejskich większe są trudności z dostępem do technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwłaszcza dla kobiet. Uatrakcyjnienie obszarów wiejskich wymaga propagowania zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu oraz tworzenia nowych możliwości zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet i ludzi młodych, jak również świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Ubóstwo i wykluczenie społeczne jest szeroko rozpowszechnione na obszarach wiejskich, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich. W środowisku wiejskim istnieje wyraźny podział ról między kobietami i mężczyznami. Zgodnie z funkcjonującym w środowisku stereotypem, rolą kobiety jest prowadzenie gospodarstwa domowego oraz w okresie wzmożonych prac gospodarskich ewentualna pomoc w zajęciach rolniczych. Na słabszą pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy wpływa również wiele czynników związanych z miejscem ich zamieszkania. Słaba infrastruktura społeczna wsi, przejawiająca się w braku świetlic, żłobków i przedszkoli dla dzieci oraz placówek opieki dla osób starszych stawia kobiety wiejskie przed trudnym wyborem: podjęcie pracy zarobkowej czy pozostanie w gospodarstwie domowym i zajęcie się opieką nad osobami zależnymi w rodzinie. Wybór jest tym trudniejszy, że bardzo często potencjalne miejsce pracy znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania, a zatrudnienie wiąże się z kłopotliwym, czasochłonnym i kosztownym 7

9 dojazdem. We współpracy z lokalnymi rządami i przedsiębiorstwami władze krajowe powinny tworzyć zachęty do uczestnictwa kobiet w życiu zawodowym, zwiększania swojego wykształcenia i wyszkolenia zawodowego oraz zwalczania dyskryminacji na rynku pracy. Należy propagować przedsiębiorczość kobiet i wspierać przedsiębiorstwa, które inwestują na obszarach wiejskich i oferują kobietom zatrudnienie. 8

10 2.2. TURCJA Aspekty Demograficzne Podsumowanie aspektów demograficznych w Turcji jest następujące: Rozmieszczenie ludności 74% całej populacji ( ) mieszka w miastach 26% całej populacji ( ) mieszka na wsi (IFAD) Struktura wieku, racy I płci ludności rodzimej Wiek Płeć Mężczyźni Kobiety Ogółem 0-14 lat lat i ponad Ogółem Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny 9

11 Edukacja I Szkolenie Edukacja Ogółeml M K Ogółem M K Ogółeml Male K 18 lat i starsi Procentowy udział dorosłch w edukacji formalnej 17,20 21,07 13,49 19,29 22,90 15,77 12,82 17,12 8,84 Procentowy udział dorosłych W edujacji 13,92 17,17 10,81 15,16 18,08 12,31 11,34 15,22 7,74 Procentowy udział dorosłych tylko w Formalnej edukacji 5,89 7,02 4,81 7,34 8,52 6,19 2,86 3,80 1,99 Procentowy udział dorosłych w OBU edukacjach 2,61 3,12 2,13 3,20 3,69 2,73 1,38 1,89 0,90 25lat i starsi Procentowy udział dorosłych w edukacji formalnej 12,51 15,83 9,29 13,82 16,90 10,80 9,84 13,60 6,30 Procentowy usział dorosłych tylko W edukacji dorosłych 11,35 14,37 8,43 12,30 15,01 9,64 9,42 13,04 6,02 Procentowy udział tylko w edukacji formalnej 2,05 2,57 1,54 2,60 3,14 2,06 0,93 1,38 0,51 Procentowy udział w Obu rodzajach edukacji 0,89 1,11 0,67 1,07 1,25 0,90 0,51 0,82 0,22 Respondenci w wieku 18 lat I więcej wsazali, że 17,2 % z nich brało udział w formalnej edukacji dla osób dorosłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w całej Turcji. Uwzględniając podział administracyjny, w miastach, procentowy udział wynosił 19,3 % I na obszarach wiejskich wynosił mniej bo 12,8 % uczestnictwa w fomalne działania edukacyjne skierowane dla osób dorosłych. Dla tej samej badanej grupy wiekowej (18 lat I więcej), liczba respondentów, którzy w tym okresie uczestniczyli jedynie działaniach edukacyjnych tylko dla dorosłych wynosiła w całej Turcji 13,9%, na obszarach zurbanizowanych % 15,2 i na obszarach wiejskich % 11,3. W okresie ostatnich 12 miesięcy prowadzonych badań, respondenci w wieku 25 lat i więcej, wskazało, że 12,5 % z nich było zaangażowanych w edukację formalną lub tą skeirowaną do osób dorosłych. W ujęciu procentowym wygląda to następująco: dla obszarów miejskich 13,8 % i dla obszarów wiejkich 9,8 %. Dla tej samej grupy wiekowej, w całej Turcji, 11,4 % z nich uczestniczyło tylko w szkoleniach dla dorosłych, z czego na obszarach miejskich było ich 12,3 % I na obszarach wiejskich było ich 9,4 5. Turcja Miasto S Tü ki İ ttitikk (TUIK) T ki h St ti ti l I tit t 2010 Wieś % 10

12 Zatrudnienie 44,0 42,0 40,0 38,0 2005/1 2005/7 2006/1 2006/7 2007/1 2007/7 2008/1 2008/7 2009/1 2009/7 2010/1 Stopa Zatrudnienia (z efektem sezonowycm) Stopa Zatrudnienia (bez efektu sezonowego) Graf 1- Stopa Zatrudnienia bez uwzględnienia Efektu Sezonowego 1 (%) (TUIK, 2010) Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, Liczba zasobów siły roboczej wynosiła 19 mln 962 tysięcy ( ) do stycznia Liczba wzrosła o 2 miliony 203 tysięcy ( ) w ciągu 5 lat.zasoby Siły roboczej wzrosły do 22 milionów 165 tysięcy ( ) w styczniu 2010 r..natomiast liczb osób bezrobotnych wzrosła o dlaszy 1 milion 58 tysięcy ( ) aż do osiągnięca 3 miliony 347 tysięcy ( ) w ciągu 5 lat. Liczba osób z zatrudnieniem wzrosła z tysięcy ( ) do 25 mln 512 tysięcy ( ) wraz ze wzrostem do liczby 3 mln 261 tysięcy ( ) na okres 5 lat. 11

13 Praca w domu, Rodzina i Wykorzystanie czasu W tabelach 1, 2, 3, i 4 pokazano dane statystyczne z badań odnośnie gospodarstw domowychz roku 2006 dotyczących struktury rodzin, przygotowywania posiłków w rodzinie, pracy kobiet oraz dane odnosnie wieku kiedy zawierane są małżeństwa w miastach i na obszarach wiejskich. Tabela 1- Struktura Rodziny w Gospodarstwie Domowych na obszarach wiejskich i miejskich (%) (TUIK, 2006) Gospodarstwa Jednopokleniowa Wielopokoleniowa Studenci i jednoosobowe Rodzina Rodzina pracownicy Turcja 6,0 80,7 13,0 0,3 Miasto 6,2 83,0 10,3 0,5 Wieś 5,7 76,3 18,0 0,0 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny Tabela 2 Różnice Miasto Wieś- Kto wykonuje prace domowe (%) (TUIK, 2006)-Przygotywywanie posiłków Mężcz Kobiet Członkowie Krewni Osoby z Nie yzna a rodziny zewnątrz za wykonywa opłatę ne w domu Turcja 2,0 87,1 9,5 0,8 0,4 0,2 Miasto 1,8 86,7 9,8 0,9 0,6 0,2 Wieś 2,3 87,8 8,8 0,7 0,1 0,3 Żródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, Tabela 3 Odsetek kobiet pracujących bez wynagrodzenia (%) (TUIK, 2006) Turcja 83,6 Miasto 84,9 Wieś 81,4 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystyczny, 2010 Tabela 4 Wiek Małżeństwa na obszarach wiejskich I miejskich (%) (TUIK, 2006) Turcja 13,0 61,0 24,3 1,5 0,1 0,0 0,0 Miasto 8,7 59,5 29,6 2,0 0,2 0,0 0,0 Wieś 20,4 63,8 15,0 0,7 0,1 0,0 0,0 Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urzad Statystyczny, Łączenie życia zawodowego z prywatnym Według Badań nt Rodziny przprowadzonych przez Turecki Urząd Statystyczy, obie płci tzn, zarówno mężczyźni jak i kobiety postrzegają kobietę jako gospodynię domową. Ponad połowa ankietowanych uważa, że kobiety nie powinny pracować 12

14 zawodowo (60 64%). Uzasadniją oni swoje stwierdzenia następującymi przyczynami: praca kobiet jest niezgodna z wielowiekową tradycją, środowisko pracy jest niebezpieczne dla kobiet, dzieci kobiet pracujących są opuszczone oraz praca zawodowya wyczerpuje kobiety. Tabela 5 Postrzeganie pracy kobiet (TUIK, 2006). Uwagi nt pracy zawodowej kobiet 1), 2006 (%) Mężcz Kobiety yźni Głównym zajęciem kobiet jest praca w domu 64,7 60,7 Praca narusza turecji tradycje 14,1 12,0 Srodowisko pracy jest niebezpieczne dla kobiet 9,5 16,5 Dzieci kobiet pracujących cierpią z tego powodu 7,8 7,0 Płatna praca wyczerpuje kobiety fizycznie 2,5 2,0 Inne 1,4 1,8 Ogółem 100,0 100,0 Źródło: Badanie Struktury Rodzin, 2006 (1) 23% mężczyzn oraz 10% kobietw uważa, że nie jest wskazane aby kobiety pracowały zawodowo. Źródło: Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Turecki Urząd Statystczny, POLSKA Aspekty Demograficzne Aspekty demograficzne w Polsce są następujące: Rozmieszczenie ludności 61.8% Polaków żyje w miastach 38.2% Polaków żyje na wsi. Struktura wiekowa populacji Poniżej 17 lat 24%, lat 11.8%, lat 20.3%, lat 27.1%, lat 14.8% 13

15 Powyżej 60 lat 16.7% Powyżej 80 lat 2% Edukacja I szkolenia Poziom wykształcenia społeczeństwa Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia w 2007 Poziom wykształcenia % populacji % mężczyźni % kobiety Wyższe Średnie i Policeane Zasadnicze zawodowe Podstawowe Bez wykształcenia, nie ukończone podstawowe lub nieustaone Kształcenie w nieformalnym systemie edukacji ma wysoce selektywny charakter. Prawie połowę kształcących się w systemie nieformalnym stanowią osoby z wykształceniem wyższym, a około 27% osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym. Odsetek osób legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym wynosi 6%, zasadniczym zawodowym 15%, a niecałe 3% stanowią osoby o wykształceniu co najwyżej gimnazjalnym. Dokształcają się zatem osoby o wysokim poziomie wykształcenia, a także osoby posiadające wykształcenie zawodowe. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo wyższy udział osób z wykształceniem średnim zawodowym, a nawet zasadniczym zawodowym w porównaniu do osób o wykształceniu średnim ogólnokształcącym. Może to świadczyć z jednej strony o niskiej jakości edukacji zawodowej, która wymaga uzupełnienia, z drugiej strony zaś o tym, że posiadanie zawodu bardziej skłania do pogłębiania wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. 14

16 Zatrudnienie Wszystkie niemal wyniki badań wskazują na dużą nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wynosi 61,9 proc., a kobiet tylko 46,2 procent. Osoby pracujące to wśród mężczyzn 53,6 proc., a wśród kobiet 39,3 procent. Kobiety pracowały w tym roku krócej niż mężczyźni i częściej w niepełnym wymiarze godzin. Średni tygodniowy czas pracy kobiety to 37,6 godzin. Mężczyzna w tym czasie pracował przez 43,4 godziny. W niepełnym wymiarze pracowało 13,5 proc. kobiet wobec 7,1 proc. mężczyzn Praca w domu, Rodzina, Wykorzystanie czasu Tradycyjny podział ról przy wykonywaniu obowiązków domowych jest nadal w Polsce bardzo popularny. Takie czynności, jak: pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń, sprzątanie (zarówno codzienne, jak i duże, gruntowne) oraz codzienne zakupy, w większości domów zazwyczaj wykonują kobiety. Odsetki mężczyzn, którzy zajmują się tymi zadaniami bez pomocy kobiet, w każdym wypadku są zdecydowanie niższe. Kobiety łącznie na wszystkie obowiązki poświęcają więcej czasu niż mężczyźni (średnio o 7,5 godz. tygodniowo, a w grupie wieku lata nawet o 31,8 godz. tygodniowo to prawie cały dodatkowy etat ). w 2007 roku liczba kobiet zajmujących się wyłącznie domem wynosiła już 1,5 mln. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Ponieważ w Polsce najczęściej to mężczyzna ma wyższe zarobki kobieta opiekuje się domem. Jeśli natomiast mąż decyduje się na emigrację za pracą (a wyjeżdżają najczęściej mężczyźni), kobieta zostaje w domu, gdyż nie daje rady pogodzić obowiązków domowych z pracą zawodową Łączenie życia zawodowego z prywatnym W warunkach współczesnej gospodarki z jaką mamy obecnie do czynienia, w odniesieniu do kobiet, coraz trudniej jest tej grupie zawodowej łączyć życie 15

17 zawodowego z życiem rodzinnym, w wyniku wysokich kosztów poniesionych w stosunku do rodziny i przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności w pracy. Z drugiej zaś strony, wykluczenie kobiet z pracy zawodowej prowodzi w efekcie do dezaktualizacji ich kwalifikacji oraz dyskryminacji na rynku pracy.możliwości zmiany tej sytuacji wymagały by między innymi upowszechniania i ułatwiania kobietom dostępu do elastycznych form zatrudnienia i planowania pracy, w taki sposób by mogłyby one godzić profesjonalne zarządzanie pracą z realizacją innych obowiązków GRECJA Aspekty Demograficzne Aspekty demograficzne odnośnie sytuacji w Grecji są następujące: Rozmieszczenie ludności Rozmieszczenie Populacji (%) 2009 Roczna stopa zmian w populacji % Misto Wieś Miasto Wieś Źródło: Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych Sekretariat Struktura wiekowa populacji Grupa 0 14 lat lat 65 + lat wiekowa Odstek 14,3% 66,6% 19,2% Mężczyźni Kobiety Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji 16

18 Edukacja I Szkolenia Mężczy źni Kobiet y Rok Studia podyplomo we lub doktorancki e Stopień Uniwersyt ecki Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo w tysiącach Stopień uczelni Technologicz nej Wykształce nie średnie Gimnazjum Szkoła podstawo wa Kilka klas szkoły podstawo wej Bez wykszt ałcenia Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji Mężczy źni Kobiet y Rok Studia podyplom owe lub doktoranc kie Stopień Uniwersyt ecki Stopień uczelni Technologicz nej Produkcja Wykształce nie średnie Gimnazjum Szkoła podstawow a Kilka klas szkoły podstawo wej Bez wykszt ałcenia Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji W Grecji, kobiety wiejskie uczęszczają na kursy kroju i szycie odzieży, rękodzieło, w Nauka o wiejskim gospodarstwie domowym, przetwórstwa żywności i agroturystyki, w odróżnieniu od do takich jak hodowla zwierząt, sadownictwo, ogrodnictwo i obsługa maszyny rolnicze, kobiety wiejskie stanowią mniej niż 20% uczestników Zatrudnienie W Grecji poziom zatrudnienienia wynosił 66,5% w 2008 r. w stosunku do Unii Europejskiej (27 krajów) ze wskaźnikiem 70,5%. Stosunkowo niewiele kobiet było czynnych zawodowo: kobiet posiadające zatrudnienienie 52,5% - znacznie poniżej 63,0% w UE. W 2009 roku wskaźnik zatrudnienia dla Grecji wynosił 53,98%, w tym dla kobiet 41,47. 17

19 Zatrudnienie kobiet w Rolnictwei, Leśnictwie I Rybołówstwie wynosiło 40,26 %, a dla mężczyzn 59,73%. Grupy wiekowe W tysiącach Ogółe m lat lat lat lat lat 65 lat i więcej Kobiety w Rolnictwie, Leśnictwie I Rybołówstwie 219,6 1,9 3,4 7,6 60,8 133,1 12,9 Mężczyźni w Rolnictwie, Leśnictwie I Rybołówstwie 325,8 5,4 12,3 26,3 107,5 149,2 25,0 Źródło: Generalny Sekretariat Urzędu Statystycznego Grecji Praca w domu, Rodzina, Wykorzystanie czasu Jakkolwiek wskaźnik braku aktywności dla kobiet w wieku lat był 30,9% w Grecji w 2006 roku. Stopień i zaangażowanie w wykonywanie prac domowych zależy od wieku, liczby dzieci i ogólnej sytuacji rodziny. Według Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w 2005 r. Średni czas spędzony w tygodniu na prace domowe i rodzina, 28,8 dla kobiet i 7,1 dla mężczyzn. Jest oczywiste, że różnica wynosi 21,7 godzin Kobiety Mężczyźni Różnica Prace domowe Zatrudnienie płatne Prace domowe Zatrudnienie płatne Prace domowe Zatrudnienie płatne Sredni czas w tygoniu spędzony na wykonywanei obowiązków domowych I na pracę zawodową Źródło: Komisja Europejska:Zatrudnienie, Sprawy Społecznei Równość Szans Łączenie życia zawodowego z prywatnym Kobiety wiejskie mają wiele ról: w sferze domowej zarządzają i kierują gospodarstwami domowych i zajmują się członkami i obowiązkami rodzinnymi; w sferze publicznej i społecznej świadczą usługi socjalne i kulturalne, głównie na zasadzie dobrowolności, a w sferze gospodarczej, jeśli nie są one oficjalnie zatrudnione jako pracownik lub przedsiębiorca, często są one aktywne i udzielają się w przedsiębiorstwach rodzinnych i gospodarstw rolnych. Często wykonują podwójna rolę w rodzinie i lokalnej społeczności a ich działania nie ograniczją się tylko do pomocy podejmowaniu decyzji, ale zapewniają wsparcie, które pozwala 18

20 mężczyznom na pełne uczestnictwo w życiu zawodowym. Nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych jest znaczącym ograniczeniem do równego udziału kobiet i mężczyzn w rozwoju obszarów wiejskich. W Grecji sukces spółdzielni agroturystycznych itp. inicjatyw. z których wiele jest prowadzonych przez kobiety, jest dobrym przykładem korzyści płynących ze zbiorowej inicjatywy i grupy roboczej KONKLUZJE Udział Siły Roboczej z Obszarów Wiejskich spada zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, a różnica między kobietami i mężczyznami nadl pozostaje znacząca. Ta luka jest identyfikowany statystycznie jako "ludność nie aktywna zawodowo Wszystkie rządowe, międzynarodowe i pozarządowe instytucje w Turcji podjęły wiele działań i wysiłków aby wzmocnić udział kobiet wiejskich w rynku pracy. Niski i stale zmniejszający się udział tej grupy społecznej w rynku pracy jest ważnym wskaźnikiem nierówności płci a w rezultacie odbija się niekorzystnie na ubustwo i wykluczenie tej grupy. Nie ma nadal satysfakcjonującej odpowiedzi, aby wyjaśnić tendencję spadkową w udziale kobiet wiejskich. Nie jest to łatwe zadanie, jeśli weźmie się pod uwagę duże różnice między regionami (prowincjami) i grupami wiekowymi Wydłużenie trwania okresu nauki szkolnej, spowolnienie migracji mężczyzn ze wsi do miast, zmiany w strukturze upraw, wraz ze spadkiem intensywności pracy może być jedną z możliwych hipotez, ale dostępne dane statystyczne odnośnie populacji a nie siły roboczej oferują jedynie bardzo ograniczone informacje (objaśnienia ) w tym zakresie. Polka wciąż ma znacznie gorszą sytuację na rynku pracy niż przeciętna Europejka. Znacznie częściej jest bezrobotna i trudniej jej łączyć pracę z wychowywaniem dzieci. W Polsce kobieta wciąż zarabia mniej od mężczyzny, średnio o 15 proc. Na dodatek, im wyższe stanowisko, tym większa różnica w zarobkach. 19

21 Sytuacja pracy kobiet jest zróżnicowana biorąc pod uwagę takie jej wymiary jak: forma umowy, czas pracy, stabilność miejsca pracy. Co trzecia z kobiet bez pracy, które deklarują gotowość jej podjęcia, wskazuje na przyczyny braku pracy wynikające z pełnienia stereotypowych ról kobiecych związanych z opieką nad członkami rodziny i domem. Podobne powody podają kobiety nieobecne na rynku pracy. Im więcej dzieci, tym częściej kobiety pozostające bez pracy oceniają swoje szanse zdobycia pracy jako niskie. W opinii kobiet godzenie obowiązków zawodowych z domowymi, wychowawczymi odbywa się bez problemów, jeśli małżonkowie bądź partnerzy dzielą się równo obowiązkami i zapewnione jest wsparcie kogoś z rodziny. Wile kobiet uznaje za ważne postawę pracodawcy i dostęp do żłobków, przedszkoli i świetlic. ponad połowa kobiet mieszkających na wsi nie pracuje zawodowo, z czego 7 proc. nie pracowało nigdy. Jedna piąta mieszkanek wsi pracuje w gospodarstwie rolnym, jedna czwarta - zawodowo, poza własnym gospodarstwem, natomiast 4 proc. - i w gospodarstwie, i zawodowo. Najczęściej wymienianą przyczyną braku aktywności zawodowej jest obciążenie obowiązkami opiekuńczymi - 44 proc. mieszkanek wsi nie może podjąć pracy z tego powodu. Wiele z nich nie ma wystarczających kwalifikacji. Na przeszkodzie stoją również tak prozaiczne przyczyny jak trudności komunikacyjne, czy brak odpowiedniej infrastruktury. Kobiet na wsi jest znacznie mniej niż mężczyzn, wieś się starzeje, a większość młodych kobiet, zwłaszcza tych lepiej wykształconych, ucieka do miast. Z badań wynika, że sytuacja kobiet nie jest obiektem zainteresowania lokalnej polityki społecznej, a działania podejmowane na rzecz tego środowiska mają charakter doraźny i interwencyjny. Zarówno wskaźniki zatrudnienia, jak i dzietności kobiet, sytuują dziś Polskę w końcówce europejskiej stawki. Poprawa ich pozycji na rynku pracy, zwiększenie zatrudnienia i ułatwienie łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem mają pierwszorzędne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski i odwrócenia procesu starzenia się społeczeństwa. 20

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo