PRZETARG NIEOGRANICZONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 . Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz płockiego molo. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych Zamawiający : GMINA-MIASTO PŁOCK pl. Stary Rynek PŁOCK tel. / fax PŁOCK LUTY rok

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁ I ROZDZIAŁ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Miasto Płock pl. Stary Rynek Płock REGON NIP tel/fax godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek , piątek nr konta bankowego: ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). INFORMACJE OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm ) zwanej dalej ustawą Zamawiający Gmina - Miasto Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych Część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem: Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy -Miasto Płock, płockiego molo w zakresie ubezpieczenia mienia a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej). Część II ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy-Miasto Płock. Część III - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Część IV ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Część V - ubezpieczenie płockiego molo w zakresie zdarzeń losowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części zamówienia, jako jedną ofertę

3 lub oddzielne oferty na każdą część zamówienia. Podział zamówienia na części ma ten skutek, że każdą część zamówienia należy traktować tak jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania. Przez wymóg złożenia tylko jednej oferty należy rozumieć złożenie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez Wykonawcę działającego wspólnie z innymi Wykonawcami w dwóch lub więcej konsorcjach składających ofertę na tę samą część zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych stanowiące nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa, została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Brokerem ubezpieczeniowym działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego jest konsorcjum firm brokerskich: EIB SA z siedzibą w Toruniu i PWS Konstanta SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Do obowiązków brokera należy udział w postępowaniu w charakterze biegłego oraz bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela) z którym Zamawiający podpisze umowę. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera Dział II. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - CPV Usługi ubezpieczeniowe

4 ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia od r. do r. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 4 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 2 do SIWZ. 1.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 3 do SIWZ. 1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 1.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Do oferty należy załączyć również: 2.1 Formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

5 2.2 Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej: 3.1 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 3.2 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania: - każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VI pkt 1.3 w SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy winni złożyć wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub winien przedłożyć w imieniu wszystkich lider (pełnomocnik); w nagłówku oświadczenia wpisujemy nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp. - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy winien przedłożyć każdy z partnerów oddzielnie. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (oferta wraz z załącznikami oraz ewentualne uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą być w formie pisemnej). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.

6 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - W kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Katarzyna Majewska Broker ubezpieczeniowy Tel W kwestiach dotyczących części formalnej SIWZ i przebiegu postępowania: Elżbieta Kwestarz Wydział Zamówień Publicznych, pl. Stary Rynek 1, pokój nr B 127, tel w godz. pracy Urzędu /w zakresie zamówień publicznych/. - oraz Dorota Tokarska Referat Gospodarczy tel w godz. pracy Urzędu /w zakresie przedmiotu zamówienia część I, II, III i V, Beata Harazińska- Kokoszczyńska tel , Ewa Kuczkowska Kiełpińska Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa tel w godz. pracy Urzędu/ w zakresie przedmiotu zamówienia część IV. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

7 7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: Oferta na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz płockiego molo. Nie otwierać przed dniem roku do godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 8. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis za zgodność z oryginałem + podpis. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ. ROZDZIAŁ X MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 1, do dnia roku do godz Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pokój nr Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach. 6. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz oferty. 2. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki. 3. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 6.1 oczywiste omyłki pisarskie,

8 6.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oferty oceniane będą według poniższych "wag" (znaczenia) dla każdej części osobno. Część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem: Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy -Miasta Płock, ubezpieczenia płockiego molo w zakresie ubezpieczenia mienia a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej). A. cena oferty (Pc) 80 % B. zakres ochrony (Pw) 20% Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej (Pc) = x 100 pkt x 80 % Cena oferty badanej (zł) Ad.B) W kryterium Pw przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20% Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje się za: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów Ilość punktów Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 4 Podniesienie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy budowlanej do poziomu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 4 Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu 4 Klauzula EIB 16 Ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych 4 Klauzula EIB 19 Odtworzenia dokumentacji 4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty zł 14 Wypłata odszkodowania dla budynków zabytkowych lub o charakterze zabytkowym, których wartość określona została jako księgowa brutto, będzie następowała do wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem wartości historycznej jednak w granicach 7 200% sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie uwzględniać będzie również szczególne uwarunkowania oraz wytyczne dotyczące odbudowy takich budynków Klauzula EIB 74 Odstąpienia od odtworzenia mienia 5 Klauzula EIB 75 Kosztów dodatkowych 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ilość punktów Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 10

9 Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu 5 Całkowite zniesienie franszyzy redukcyjnej 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podniesienie limitu dla szkód nie będących bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe na skutek wibracji, osunięcia albo osłabienia elementów nośnych w mieniu osób trzecich polegających na jego częściowym lub całkowitym uszkodzeniu nie powodującym lub powodującym zawalenie się z limitem odpowiedzialności zł Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel podniesie do pierwotnego limitu sumę gwarancyjna/ limity odpowiedzialności na warunkach (w tym cenowych ) umowy i złożonej przez Wykonawcę oferty Ilość punktów Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcy: PL= Pc + Pw PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. Łączna ilość punktów do zdobycia: 100. Część II - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy-Miasto Płock: A. cena oferty (Pc) 80 % B. zakres ochrony (Pw) 20% Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej (Pc) = x 100 pkt x 80 % Cena oferty badanej (zł) Ad.B) W kryterium Pw przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20% Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje się za: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów Ilość punktów Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 4 Podniesienie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy budowlanej do poziomu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5 Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu 4 Klauzula EIB 16 Ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych 4 Klauzula EIB 19 Odtworzenia dokumentacji 4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty zł 14 Wypłata odszkodowania dla budynków zabytkowych lub o charakterze zabytkowym, których wartość określona została jako księgowa brutto, będzie następowała do wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem wartości historycznej jednak w granicach 6 200% sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie uwzględniać będzie również szczególne uwarunkowania oraz wytyczne dotyczące odbudowy takich budynków Klauzula EIB 74 Odstąpienia od odtworzenia mienia 5

10 Klauzula EIB 75 Kosztów dodatkowych 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ilość punktów Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 10 Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu 5 Całkowite zniesienie franszyzy redukcyjnej 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podniesienie limitu dla szkód nie będących bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe na skutek wibracji, osunięcia albo osłabienia elementów nośnych w mieniu osób trzecich polegających na jego częściowym lub całkowitym uszkodzeniu nie powodującym lub powodującym zawalenie się z limitem odpowiedzialności zł Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel podniesie do pierwotnego limitu sumę gwarancyjna/ limity odpowiedzialności na warunkach (w tym cenowych ) umowy i złożonej przez Wykonawcę oferty Ilość punktów Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcy: PL= Pc + Pw PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. Łączna ilość punktów do zdobycia: 100. Część III - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych: cena oferty 100 % Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku- końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej (Pc) = x 100 pkt x 100 % Cena oferty badanej (zł) Łączna ilość punktów do zdobycia:100. Część IV - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej). A. cena oferty (Pc) 80 % B. zakres ochrony (Pw) 20% Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej (Pc) = x 100 pkt x 80 % Cena oferty badanej (zł)

11 Ad.B) W kryterium Pw przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20% Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje się za: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów Ilość punktów Podniesienie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy budowlanej do poziomu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5 Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu 5 Klauzula EIB 16 Ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych 5 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty zł 20 Wypłata odszkodowania dla budynków zabytkowych lub o charakterze zabytkowym, których wartość określona została jako księgowa brutto, będzie następowała do wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem wartości historycznej jednak w granicach % sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie uwzględniać będzie również szczególne uwarunkowania oraz wytyczne dotyczące odbudowy takich budynków Klauzula EIB 74 Odstąpienia od odtworzenia mienia 5 Klauzula EIB 75 Kosztów dodatkowych 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podniesienie limitu dla szkód nie będących bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe na skutek wibracji, osunięcia albo osłabienia elementów nośnych w mieniu osób trzecich polegających na jego częściowym lub całkowitym uszkodzeniu nie powodującym lub powodującym zawalenie się z limitem odpowiedzialności zł Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel podniesie do pierwotnego limitu sumę gwarancyjna/ limity odpowiedzialności na warunkach (w tym cenowych ) umowy i złożonej przez Wykonawcę oferty Ilość punktów Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcy: PL= Pc + Pw PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. Łączna ilość punktów do zdobycia: 100. Część V- ubezpieczenie płockiego molo w zakresie zdarzeń losowych A. cena oferty (Pc) 80 % B. wysokość udziału własnego (Pwł) 20% Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej (Pc) = x 100 pkt x 80 % Cena oferty badanej (zł) Ad.B) W kryterium Pw przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z wysokości zaproponowanego udziału własnego dla ryzyka uszkodzenia lub utraty molo z powodu uderzenia lub naporu kry na rzece. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pwł = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20%

12 Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia płockiego molo w zakresie ubezpieczenia mienia otrzymuje się za wysokość zaproponowanego przez Wykonawcę udziału własnego dla ryzyka uszkodzenia lub utraty molo z powodu uderzenia lub naporu kry na rzece. Maksymalna wartość zaproponowanego udziału własnego dla w/w ryzyka nie może przekroczyć zł proponowany minimalny poziom udziału własnego zł. Zasadę naliczania punktów dodatkowych przedstawia poniższa tabela. Wysokość udziału własnego dla w/w ryzyka Ilość punktów zł 0 punktów za każde zł obniżonego udziału własnego 3,45 punktu zł 100 punktów Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcy: PL= Pc + Pwł PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. Łączna ilość punktów do zdobycia: 100 ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Dziale III. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian wg wzoru umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. ROZDZIAŁ XIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z póź. zm.) ZATWIERDZIŁ r.

13 Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy- Miasto Płock z jednostkami organizacyjnymi w następującym zakresie: Część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy Miasta Płock, płockiego molo w zakresie ubezpieczenia mienia a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Część II ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy-Miasto Płock; Część III - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Część IV.ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Część V- ubezpieczenie płockiego molo w zakresie zdarzeń losowych. 2. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie podmioty, zgodnie z załączonym Wykazem ubezpieczanych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę dotyczy wszystkich placówek w/w podmiotów we wszystkich miejscach prowadzonej działalności. 3. Zamawiający i jego jednostki organizacyjne prowadzą działalność m.in. w zakresie: a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; b) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; c) ochrony zdrowia; d) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; e) gminnego budownictwa mieszkaniowego; f) edukacji, w tym edukacji publicznej; g) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; h) kultury i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; i) targowisk i hal targowych; j) zieleni gminnej i zadrzewień; k) cmentarzy gminnych; l) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; m) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; n) promocji gminy; o) współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; p) uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach dla pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach; r) inne rodzaje działalności wynikające z zadań statutowych, zadań własnych i zleconych.

14 4. W zarządzie Gminy- Miasto Płock znajdują się drogi utwardzone o łącznej długości około 282 km dróg utwardzonych oraz 40 km dróg o nawierzchni gruntowej (w przypadku dróg wielopasmowych do obliczeń przyjęto długość jednego pasa). W zarządzie znajdują się również drogi dojazdowe itp. (długość nieokreślona). 5. Zestawienie szkodowości zostało określone przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ. 6. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, rozpoczyna się w dniu 1 marca 2013, kończy w dniu 28 lutego Warunki ubezpieczenia powinny być dostosowane do specyfiki działalności jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock i opierać się na założeniach określonych w niniejszej SIWZ. 8. Ubezpieczenia zawarte zostaną w formie umów generalnych ubezpieczenia oddzielnie dla każdej z części (umowa generalna część I; umowa generalna część II; umowa generalna część III; umowa generalna część IV, umowa generalna część V). Na podstawie umów wystawione zostaną polisy ubezpieczenia potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Do umowy dla części I i II zostaną wystawione odrębne polisy dla każdego z ubezpieczonych - dla każdej jednostki - (lub certyfikat) zawierająca składkę wyliczoną indywidualnie dla danej jednostki. 9. Wypłata odszkodowań następuje wraz z podatkiem VAT. 10. Sumy ubezpieczenia podawane w niniejszej SIWZ odnoszą się w większości do całości wartości mienia należącego do Gminy-Miasto Płock, jednostek organizacyjnych.w wybranych przypadkach sumy odnoszą się jednak do poszczególnych jednostek, bądź poszczególnych lokalizacji. 11. Dla wszystkich części składka ubezpieczeniowa będzie płatna na podstawie polis generalnych. Składka płatna będzie w dwóch ratach. Pierwsza rata, nie prędzej aniżeli 28 dni po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, druga rata będzie płatna do końca października. 12. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego możliwe będzie dokonanie zmian w ilości i terminach płatności rat składki. Powyższe zmiany nie będą powodowały zwyżki składki. 13. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Konsorcjum EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem i PWS Konstanta SA z siedzibą w Bielsku Białej ul. Warszawska 153, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.

15 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIA I Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń we wszystkich częściach zamówienia 1. Wszelkie limity odpowiedzialności i sumy gwarancyjne określone są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdej jednostki oddzielnie lub dla wszystkich łącznie zgodnie z treścią danej klauzuli. 2. W przypadkach odnoszących się do zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych, gdy mowa jest o Ubezpieczającym lub Zamawiającym rozumie się przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem. 3. W przypadku gdy owu przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez Ubezpieczającego wymienionych w owu obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia. 4. Wszelkie limity z klauzul dodatkowych stosuje się w całości do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, do których mają zastosowanie. 5. Przez wartość księgową brutto rozumie się wartość początkową zaewidencjonowaną na stanie środków trwałych bez uwzględnienia umorzenia (amortyzacji). II Część I: Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem Zarządu Jednostek Oświatowych i podległych placówek oświatowych Gminy Miasta Płock, płockiego molo w zakresie ubezpieczenia mienia a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej). Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk minimalne warunki, które muszą spełniać składane oferty 1. Przedmiot ubezpieczenia - ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie należące do/będące w posiadaniu Gminy- Miasto Płock, jednostek organizacyjnych: a) środki trwałe (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie); b) niskocenne składniki majątku trwałego; c) środki obrotowe /zapasy; d) wartości pieniężne; e) pozostałe składniki mienia; a także: f) mienie osób trzecich; g) mienie pracownicze; h) nakłady inwestycyjne; i) nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe; j) zwierzęta w ZOO; k) nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska. Zestawienie wartości majątku w poszczególnych jednostkach oraz zestawienie informacji o konstrukcji oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych budynków znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. W skład w/w grup mienia wchodzą m.in. niżej wymienione składniki: a) budynki wraz z instalacjami i elementami zewnętrznymi,

16 b) budowle (w szczególności: drogi, mosty, wiadukty, tablice informacyjne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami i pokrywami, garaże, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wiaty przystankowe); c) maszyny, urządzenia i wyposażenie (w tym również meble, instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne, kostiumy teatralne, środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, sprzęt audiowizualny); d) place zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą); e) bramy, ogrodzenia, płoty; f) obiekty sportowe w tym: wodne oraz boiska przyszkolne wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą); g) sztuczne lodowiska; h) amfiteatr- zostanie objęty ochroną wyłącznie w zakresie wybranych tzw. ryzyk nazwanych FLEXA + huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, zalanie oraz ryzyko dewastacji i wandalizmu. i) mienie należące do Zamawiającego/Ubezpieczonego, użytkowane przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia lub podobnych tytułów prawnych; j) pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki itp.; k) księgozbiory, archiwa, akta, eksponaty muzealne, dzieła sztuki; l) pomniki i nagrobki na cmentarzu komunalnym; m) sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafki zasilające; n) obiekty małej architektury w tym: pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, elementy infrastruktury, instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa; o) sprzęt elektroniczny nie objęty ochroną w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; p) budynki i lokale nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany; r) w zakresie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): m.in. szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, wiaty przystankowe, szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne oraz pozostałe przedmioty szklane. 3. Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie szkody w mieniu spowodowane przez nagłe i niespodziewane przyczyny (nie dotyczy amfiteatru), za wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w treści owu. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: a. szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 5.000,00zł na jednostkę, maksymalnie zł; b. szkód powstałych wskutek zalegania śniegu, c. szkód powstałych na skutek katastrofy budowlanej do limitu ,00zł; d. szkód powstałych na skutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia; e. zniszczenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia; f. kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu ,00 zł; g. w przypadku księgozbiorów kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia z limitem ,00zł; h. szkód w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji. Limit dla tego ryzyka wynosi zł dla wszystkich jednostek w okresie ubezpieczenia; i. szkód powstałych w nasadzeniach wieloletnich i zieleni miejskiej do limitu 5.000zł;

17 2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową amfiteatr wyłącznie w zakresie wybranych tzw. ryzyk nazwanych FLEXA + huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, zalanie oraz ryzyko dewastacji i wandalizmu 4. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe a) Klauzula Szkód Mechanicznych b) Klauzula Dodatkowej sumy ubezpieczenia c) Klauzula EIB 01B Reprezentantów d) Klauzula EIB 02B Przepięciowa e) Klauzula EIB 04A Dewastacji f) Klauzula EIB 05B Pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych g) Klauzula EIB 07 Definicji szkody h) Klauzula EIB 08A Transportu wewnątrzzakładowego i) Klauzula EIB 08B Mini cargo j) Klauzula EIB 09 Szkód wodociągowych k) Klauzula EIB 11A Automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości l) Klauzula EIB 12 Ubezpieczenia mienia poza budynkami m) Klauzula EIB 13A Przedmiotu ubezpieczenia n) Klauzula EIB 14 Wartości przedmiotu ubezpieczenia o) Klauzula EIB 15 Szkód w (...) prowadzeniem prac budowlano-montażowych p) Klauzula EIB 21 Miejsca ubezpieczenia r) Klauzula EIB 31B Automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy sum stałych) s) Klauzula EIB 31C Automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy limitów na I ryzyko) t) Klauzula EIB 41 Rozliczenia składek u) Klauzula EIB 42 Warunków i taryf v) Klauzula EIB 43 Terminu wykonania zobowiązań w) Klauzula EIB 44 Prolongaty x) Klauzula EIB 45 Ratalna y) Klauzula EIB 53 Połączenia z) Klauzula EIB 54 Automatycznego pokrycia podmiotów zależnych aa) Klauzula EIB 55 Automatycznego pokrycia zbytego przedsiębiorstwa bb) Klauzula EIB 56 Domniemania zgody ubezpieczyciela cc) Klauzula EIB 61A Zgłaszania szkód dd) Klauzula EIB 63 Zabezpieczeń przeciwpożarowych ee) Klauzula EIB 64B Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ff) Klauzula EIB 71 Ustalenia okoliczności szkody gg) Klauzula EIB 72 Braku potrąceń hh) Klauzula EIB 73A Zasady proporcji (Leeway) ii) Klauzula EIB 73B Zasady proporcji jj) Klauzula EIB 77 Rzeczoznawców kk) Klauzula EIB 78 Potrąceń zużycia technicznego ll) Klauzula EIB 82 Roszczeń regresowych mm) Klauzula ubezpieczenia zwierząt 5. Wysokość sum ubezpieczenia poszczególnych składników mienia (nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku) wynosi: a) dla budynków i budowli: zł; b) dla maszyn, urządzeń, wyposażenia: zł; c) dla niskocennych składników majątku trwałego wg cen zakupu w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł;

18 d) dla środków obrotowych wg cen zakupu w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; e) dla mienia osób trzecich (w tym sprzęt elektroniczny) wg wartości odtworzeniowej w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; f) dla mienia pracowniczego wg wartości rzeczywistej limit na pierwsze ryzyko zł z podlimitem 1.000zł na pracownika; g) dla nakładów inwestycjnych wg wartości poniesionych nakładów w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; h) dla nakładów adaptacyjnych w obce środki trwałe wg wartości poniesionych nakładów w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; i) dla wartości pieniężnych wg wartości nominalnej w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; j) dla pozostałych wyżej nie sklasyfikowanych i nie określonych w klauzulach dodatkowych składników mienia należącego do Ubezpieczonych w tym np.: archiwów, zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, kostiumów teatralnych, rekwizytów, środków inscenizacji, eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, pojemników na surowce wtórne Zakładu Usług Miejskich Muniserwis, itp..., wg cen zakupu lub wyceny rzeczoznawcy lub kosztów odtworzenia w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł. k) dla placów zabaw wraz z zainstalowanym tam wyposażeniem (infrastrukturą) w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; l) dla pomników i nagrobków na cmentarzu komunalnym w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; m) dla obiektów małej architektury w tym : pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych, elementów infrastruktury, instalacji służących do podniesienia bezpieczeństwa w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; n) dla sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupów oświetleniowych, oprawy oświetlenia ulicznego iluminacji obiektów oraz szafek zasilających w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: zł; o) dla szkód powstałych w bramach, ogrodzeniach płotach w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek : zł. 6. Podlimity sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ryzykiem dewastacji w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: a) dla maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz niskocennych składników majątku trwałego: zł; b) dla środków obrotowych: zł; c) dla mienia osób trzecich zł; d) dla mienia pracowniczego zł, z podlimitem na pracownika 1.000zł; e) dla kradzieży z włamaniem wartości pieniężnych: zł; f) dla rabunku wartości pieniężnych: zł; g) dla rabunku wartości pieniężnych w transporcie: zł; h) dla pozostałych wyżej nie sklasyfikowanych składników mienia należącego do Ubezpieczonych w tym np.: archiwów, zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, kostiumów teatralnych, rekwizytów, środków inscenizacji, eksponatów muzealnych, dzieł sztuki pojemników na surowce wtórne Zakładu Usług Miejskich Muniserwis, itp.: zł; i) dla ryzyka kradzieży zwykłej (bez śladów włamania), w tym w czasie prowadzonej akcji ratunkowej, dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu zł dla wszystkich jednostek pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą; j) dla szyb okiennych i drzwiowych, oszkleń ściennych i dachowych, płyt szklanych, tablic reklamowych, wiat przystankowych, szyldów, gablot, neonów, reklam świetlnych oraz pozostałych przedmiotów szklanych od ryzyka stłuczenia: zł. 7. Postanowienia i informacje dodatkowe: a) W przypadku gdy treść owu wyklucza ubezpieczenie ryzyka powodzi dla mienia znajdującego się na terenie gdzie historycznie występowała powódź to zapisy takie nie mają zastosowania;

19 b) Wszelkie instrumenty muzyczne, rekwizyty, środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny wykorzystywane w trakcie imprez/festynów itp poza granicami Polski objęte będą ochroną ubezpieczeniową do limitu zł. Ubezpieczenie tego typu mienia, zarówno na terenie RP jak i poza jej granicami, obejmuje również szkody związane z montażem/demontażem takiego sprzętu na potrzeby danej imprezy do wskazanego powyżej limitu; c) Przez mienie osób trzecich rozumie się w szczególności: eksponaty powierzone, mienie osobiste podopiecznych, bezdomnych, osób przebywających w izbie wytrzeźwień, a także aparaturę i urządzenia nagłaśniające, oświetlenie i sprzęt muzyczny. W przypadku mienia osób trzecich stanowiącego eksponaty i dzieła sztuki, wypłata odszkodowania będzie obejmować wartość również kolekcjonerską; d) Sumę ubezpieczenia akt stanowi koszt poniesionych nakładów materiałowych z uwzględnieniem robocizny i koszty ratowania; e) Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.; f) Ubezpieczyciel rezygnuje z wymogów stosowania zabezpieczeń technicznych i przystosowanych/specjalistycznych pojazdów do transportu wartości pieniężnych (do wysokości 0,3 jednostki obliczeniowej); g) Dla wszystkich składników mienia ubezpieczanego w systemie pierwszego ryzyka nie będzie miała zastosowania proporcjonalna redukcja odszkodowania; h) Dla szkód których wartość nie przekracza 3.500,00zł w tym polegających na dewastacji/wandalizmie możliwa jest samolikwidacja szkody w ramach szybkiej ścieżki likwidacji szkód przez Ubezpieczonego, pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego Ubezpieczający powiadomi niezwłocznie Policję; i) W ramach ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku pokryte będą również szkody polegające na dewastacji mienia spowodowanego dokonaniem lub usiłowaniem kradzieży; j) Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wyłącznie wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju; k) Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane w większości według stanów na dzień 31 października 2012r. Aktualizacja danych nastąpi przy pierwszym rozliczeniu klauzuli automatycznego pokrycia. l) W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zakres ubezpieczenia (w ramach sumy ubezpieczenia) obejmuje również koszty wykonania naprawy systemem ekspresowym, wykonania napisów i znaków reklamowych, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, pokrycia oszkleń folią np. antywłamaniową, transportu (dojazdu). 8. Franszyzy i udziały własne: a) W ubezpieczeniu ma zastosowanie wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości 800zł przy czym w przypadku uszkodzenia większej ilości przedmiotów w ramach jednej szkody, potrąca się wyłącznie jedną franszyzę w wysokości 800,00zł; b) Dla szkód w mieniu pracowniczym i gotówce franszyzy i udziały własne zniesiono w całości; c) Dla szkód w szybach i przedmiotach szklanych ma zastosowanie wyłącznie franszyza integralna, która wynosi 200zł, zaś dla szkód w wiatach przystankowych franszyza integralna wynosi 1.000zł; d) Inne franszyzy i udziały własne niż wymienione powyżej nie mają zastosowania. sugerowane dodatkowe warunki, które mogą spełniać składane oferty 9. Warunki sugerowane dodatkowo punktowane (łącznie 50 punktów pomocniczych): a) Klauzula Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności (4 punkty pomocnicze); b) Podniesienie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy budowlanej do poziomu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (4 punkty pomocnicze);

20 c) Klauzula EIB 10 Aktów terroryzmu i sabotażu (4 punkty pomocnicze); d) Klauzula EIB 16 Ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych (4 punkty pomocnicze); e) Klauzula EIB 19 Odtworzenia dokumentacji (4 punkty pomocnicze) f) Zwiększenie limitu odpowiedzialności w klauzuli Dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty zł (14 punktów pomocniczych); g) Wypłata odszkodowania dla budynków zabytkowych lub o charakterze zabytkowym, których wartość określona została jako księgowa brutto, będzie następowała do wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem wartości historycznej jednak w granicach 200% sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie uwzględniać będzie również szczególne uwarunkowania oraz wytyczne dotyczące odbudowy takich budynków (7 punktów pomocniczych); h) Klauzula EIB 74 Odstąpienia od odtworzenia mienia (5 punktów pomocniczych); i) Klauzula EIB 75 Kosztów dodatkowych (4 punkty pomocnicze). Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk minimalne warunki, które muszą spełniać składane oferty 1. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczeniem objęty jest wybrany stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu Gminy- Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych. 2. Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z: przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, wandalizmu, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, wad materiałowych. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: a) kradzieży zwykłej (bez śladów włamania), w tym w czasie prowadzonej akcji ratunkowej, dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu zł pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą; b) szkód spowodowanych przez huragan; c) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; d) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; e) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (np. okres wakacji); f) szkody powstałe w czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; g) szkód powstałych wskutek kradzieży ze środka transportu (dotyczy również urządzeń zainstalowanych na stałe w pojazdach patrolowych) lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem; h) szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). 3. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe a) Klauzula EIB 01A Reprezentantów b) Klauzula EIB 04A Dewastacji c) Klauzula EIB 05B Pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych d) Klauzula EIB 07 Definicji szkody e) Klauzula EIB 08A Transportu wewnątrzzakładowego f) Klauzula EIB 09 Szkód wodociągowych g) Klauzula EIB 11E Automatycznego pokrycia (...) sprzętu elektronicznego h) Klauzula EIB 12 Ubezpieczenia mienia poza budynkami i) Klauzula EIB 13A Przedmiotu ubezpieczenia j) Klauzula EIB 14 Wartości przedmiotu ubezpieczenia k) Klauzula EIB 15 Szkód w (...) prowadzeniem prac budowlano-montażowych

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka.

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Dokonanie wyceny wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wyliczenie wysokości zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Miasta Płocka PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: MPK.271.2.2014 o wartości zamówienia mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-04-14 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marszow.pl/ Żary: Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada Wersja archiwalna Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuczbork - Osada Adres strony internetowej, na której

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brokersunion.pl Biłgoraj: Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo