PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 364 Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich Redaktorzy naukowi Adam Kubów Joanna Szczepaniak-Sienniak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014

2 Redaktor Wydawnictwa: Teresa Zielińska Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Dorota Pitulec Łamanie: Beata Mazur Projekt okładki: Beata Dębska Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach: w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej The Central and Eastern European Online Library a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2014 ISSN ISBN Wersja pierwotna: publikacja drukowana Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek

3 Spis treści Wstęp... 7 Część 1. Uwarunkowania polityki rodzinnej w Polsce wybrane konteksty polityki społecznej i ekonomii Ewa Cichowicz: Uwarunkowania przeobrażeń polityki rodzinnej wybrane przykłady oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wsparcia rodzin. 11 Adam Kubów: Znaczenie świadczeń rodzinnych w kształtowaniu poziomu życia rodziny Ilona Błaszczak-Przybycińska: Wartość pracy domowej wycena empiryczna na podstawie ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności Marta Marszałek: Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych rekomendacje dla polityki rodzinnej Arkadiusz Durasiewicz: Analiza ekonometryczna wybranych parametrów polityki rodzinnej w Polsce Małgorzata Wróbel: Modele dzietności względem zmien nych rynku pracy w miastach 100-tysięcznych i większych w pierwszej dekadzie XXI wieku. 96 Izabela Buchowicz: Wspólny cel polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Teoria ekonomii i polityka ekonomiczna a opieka wzajemne relacje i implikacje dla polityki rodzinnej Część 2. Z doświadczeń innych krajów europejskich wnioski dla polityki rodzinnej w Polsce Anna Ciepielewska-Kowalik: Współczesne przemiany europejskich modeli opieki nad dziećmi a model polski (na przykładzie zmian w latach ) Paweł Łuczak: Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej Wojciech Nowiak: Współczesne wyzwania demograficzne a norweska polityka wobec osób starszych wnioski w kontekście polskiej polityki rodzinnej

4 6 Spis treści Summaries Part 1. Determinants of family policy in Poland chosen contexts of social policy and economics Ewa Cichowicz: Determinants of transformation of family policy some examples and suggestions for the direction of changes in the public support for families Adam Kubów: The importance of family benefits in shaping the level of family life Ilona Błaszczak-Przybycińska: Monetary value of housework empirical estimation based on time use survey in Poland Marta Marszałek: The role of women and men in the creation of non-market production of households recommendations for family policy Arkadiusz Durasiewicz: Econometric analysis of selected parameters of family policy in Poland Małgorzata Wróbel: Fertility models in relation to variables of the labour market in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants in the first decade of the 21 st century Izabela Buchowicz: Common task of educational policy and family policy in Poland Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Economic theory and economic policy vs. care mutual relationships and implications for family policy Part 2. From the experience of other European countries proposals for family policy in Poland Anna Ciepielewska-Kowalik: Current transformations of European childcare models vs. Polish model (on the example of changes in the years ) Paweł Łuczak: Relations between macroeconomic policy and social policy as regards long-term care in the Czech Republic Wojciech Nowiak: Current demographic challenges vs. Norwegian policy towards elderly people conclusions in the context of Polish family policy. 196

5 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich ISSN Marta Marszałek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ROLA KOBIET I MĘŻCZYZN W TWORZENIU NIERYNKOWEJ PRODUKCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH REKOMENDACJE DLA POLITYKI RODZINNEJ Streszczenie: W Polsce, jak i w pozostałych krajach członkowskich UE, zachodzą znaczące zmiany w podziale ról społecznych kobiet i mężczyzn wynikające z przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych. Zjawisko to można obserwować m.in. na podstawie analizy czasu przeznaczanego przez członków gospodarstw na prace domowe, odnotowanego w badaniu budżetu czasu ludności. Prace te mogą być też rozpatrywane w szerszym ujęciu, tj. w formie rachunku produkcji domowej. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość opracowania i wdrożenia rachunku produkcji domowej. Regularnie prowadzone oszacowanie wartości nierynkowej produkcji domowej, wyznaczenie jej relacji względem PKB oraz określenie partycypacji poszczególnych członków gospodarstwa w czynnościach domowych umożliwi dokonanie szczegółowych analiz z zakresu m.in. polityki rodzinnej. Na tej podstawie możliwe będzie wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze np. opieki nad dziećmi, wsparcia rodziny w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, role społeczne kobiet i mężczyzn, praca domowa, nierynkowa produkcja domowa, produkcja gospodarstw domowych. DOI: /pn Wstęp Gospodarstwo domowe jest podstawową kategorią wykorzystywaną w obszarze badań społecznych prowadzonych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zgodnie z tą definicją gospodarstwo domowe stanowi osoba samodzielnie utrzymująca się. Dodatkowo osoba ta nie łączy otrzymywanych przez siebie dochodów z dochodami innych osób, nawet jeśli współdzieli mieszkanie z innymi osobami. Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy grupa osób wspólnie utrzymujących się oraz zamieszkujących razem 1. 1 GUS, Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje 1999, nr 3.

6 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych Pojęcie gospodarstwa domowego nie jest tożsame z definicją rodziny. Rodzina jest kategorią socjologiczną obejmującą osoby spokrewnione, połączone ze sobą związkiem małżeńskim i rodzicielskim (pokrewieństwo lub adopcja) 2. Jej funkcje koncentrują się na utrzymywaniu ciągłości biologicznej i kulturalnej społeczeństwa. Istota gospodarstwa domowego sprowadza się zaś do realizacji funkcji gospodarczych jej członków 3. Oznacza to, że nie każda rodzina spełnia warunki, aby zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego tworzyć gospodarstwo domowe. W ramach gospodarstwa domowego prowadzone są działania wytwórcze, wykorzystujące nakłady środków materialnych (w tym pieniężnych) oraz nakład nieodpłatnej pracy członków tego gospodarstwa. Wszystkie czynności podejmowane są w celu realizacji potrzeb indywidualnych lub zbiorowych członków gospodarstwa domowego, które to potrzeby determinują podjęcie właściwej aktywności na płaszczyźnie zawodowej oraz w sferze produkcji i konsumpcji w ramach własnego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe charakteryzuje się tym, że pełni wiele zróżnicowanych funkcji, które związane są zarówno z aktywnością zawodową, jak i z pracami domowymi wykonywanymi nieodpłatnie na rzecz własnego gospodarstwa przez jego członków. Według klasyfikacji Eurostatu biura statystycznego Unii Europejskiej prace realizowane w gospodarstwach domowych ujęte są w ramach pięciu kategorii. Są to czynności z zakresu zapewnienia i utrzymania mieszkania, zapewnienia wyżywienia, zapewnienia i utrzymania odzieży, opieki nad dziećmi i dorosłymi (w tym także niepełnosprawnymi) oraz prace w charakterze wolontariatu 4. W ramach zapewnienia i utrzymania mieszkania wyróżniono czynności związane z zachowaniem i utrzymaniem porządku oraz działania wynikające z zagospodarowania przestrzeni oraz kompletowania wyposażenia wnętrza i organizacji otoczenia mieszkania lub domu (np. prowadzenie prac remontowych we własnym zakresie, utrzymanie ogrodu, tarasu, balkonu, pielęgnacja trawnika, zakup sprzętów RTV i AGD, dekoracja wnętrz). Funkcja żywieniowa obejmuje działania na rzecz przygotowywania, obróbki i podawania posiłków oraz prace związane z zachowaniem porządku po ich przyrządzeniu, zakupami produktów i półproduktów podlegających dalszej obróbce lub spożywanych bezpośrednio. Do tej funkcji zaliczono także pozyskiwanie produktów konsumpcyjnych z własnych upraw w ogrodzie lub na działce pracowniczej oraz ich dalsze przetworzenie i konserwowanie. Zapewnienie odzieży i jej utrzymanie realizowane jest głównie podczas robienia zakupów, ale także poprzez indywidualne wytwarzanie ubrań lub obuwia, czynności naprawcze i konserwacyjne (np. cerowanie, pranie). Jedną z najbardziej istotnych społecznie jest funkcja opiekuńcza, w ramach której wyróżnia się czynności z zakresu pie- 2 A. Giddens, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Książka i Wiedza, Warszawa 1971, s C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

7 62 Marta Marszałek lęgnacji, wychowywania, edukacji dzieci i młodzieży oraz opiekę nad dziećmi, dorosłymi i niepełnosprawnymi. Dodatkowo wyodrębnia się grupę prac dobrowolnych wolontariat rozumiany jako nieodpłatne świadczenie prac domowych na rzecz innego niż własne gospodarstwa domowego. Najbardziej popularną formą działań prowadzonych w ramach tej funkcji jest opieka dziadków nad wnukami. Innym przykładem jest pomoc w robieniu i dostarczaniu zakupów sąsiadom tabela 1. Tabela 1. Główne funkcje gospodarstwa domowego Wyszczególnienie Główne czynności Zakupy Transport i podróże Utrzymanie samochodu Zarządzanie gospodarstwem domowym Utrzymanie mieszkania Zakup mieszkania Koszty budowy i remontów domu/ mieszkania Urządzanie, sprzątanie i utrzymanie mieszkania, utrzymanie ogrodu, obejścia Małe naprawy i remonty Zakupy związane z remontami, utrzymaniem i sprzątaniem mieszkania Podróże/transport związany z przeprowadzką i utrzymaniem mieszkania Zapewnienie wyżywienia Uprawa/hodowla roślin, zbieractwo: jagód, grzybów itp., łowiectwo i rybołówstwo Przygotowywanie posiłków i przekąsek Pieczenie, obróbka i konserwowanie żywności Zakupy żywności Zakup urządzeń i przyrządów do obróbki żywności (np. gotowania) Wyjazdy po zakupy (artykuły spożywcze) Utrzymanie odzieży Produkcja ubrań Pranie i prasowanie ubrań Naprawa i konserwacja ubrań Zakup ubrań, materiałów i narzędzi do wytworzenia ubrań oraz ich pielęgnacji Zakup butów Wyjazdy w celu zakupienia ubrań i środków do ich pielęgnacji Opieka nad dziećmi i dorosłymi Opieka nad dziećmi Opieka nad osobami dorosłymi potrzebującymi pomocy Opieka nad zwierzętami domowymi Zakup artykułów edukacyjnych, pielęgnacyjnych itp. Transport dzieci i dorosłych do lekarza, na zajęcia dodatkowe itp. Planowanie i organizacja czynności, zadań domowych, budżetu i wydatków itp. Wdrażanie wszystkich funkcji związanych z obsługą gospodarstwa Wolontariat Pomoc sąsiedzka Prace dobrowolne w charakterze wolontariatu w organizacjach Transport w czynnościach związanych z pracami na rzecz wolontariatu Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Varjonen, K. Aalto, Household Production and Consumption in Finland Household Satellite Account, Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre, Helsinki 2006, s. 25.

8 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych W każdej z pięciu funkcji gospodarstwa domowego wyróżnia się czynności główne, np. w przypadku zapewnienia i utrzymania wyżywienia są to prace z zakresu przygotowywania posiłków i obróbki produktów do spożycia. Dodatkowo określa się czynności związane z zakupami i transportem oraz działania z zakresu planowania i organizacji poszczególnych zadań domowych, budżetu i wydatków 5. Klasyfikacja poszczególnych czynności domowych, w ramach określonych funkcji gospodarstwa domowego, stanowi element niezbędny do wyceny nierynkowej wartości tych prac oraz wyznaczenia monetarnej wartości produkcji gospodarstw domowych. Określenie rozmiarów tej produkcji, w formie satelitarnego rachunku produkcji domowej, umożliwi monitorowanie zmian zachodzących w zakresie przemian społeczno-kulturowych i ekonomicznych gospodarstw domowych. Ponadto kalkulacja ta dostarczy szczegółowe dane do analizy skuteczności zastosowanych instrumentów i rozwiązań w ramach prowadzonej polityki rodzinnej, zdrowotnej czy emerytalnej. Na podstawie informacji zawartych w satelitarnym rachunku produkcji domowej możliwe będzie określenie m.in. form pomocy i wsparcia rodzinom wychowującym dzieci oraz osobom pełniącym funkcję opiekunów osób niepełnoletnich, starszych lub niepełnosprawnych. 2. Praca domowa i produkcja gospodarstw domowych Praca domowa obejmuje czynności produkcyjne członków gospodarstw domowych świadczonych nieodpłatnie na rzecz własnego gospodarstwa domowego. Istnieje powszechna marginalizacja znaczenia tych działań, ze względu na to, że do wykonania pracy domowej nie są potrzebne szczególne kwalifikacje. Jednocześnie jest ona pracochłonna i podejmowana najczęściej w gospodarstwach domowych, poszczególne czynności są zaś powtarzalne, monotonne i wykonywane rutynowo 6. Dotychczas w Polsce powstało kilka opracowań dotyczących rozmiarów pracy domowej. Autorką pierwszej pełnej wyceny wartości pracy domowej w gospodarstwach domowych jest L. Szczerbińska, która przeprowadziła kalkulacje dla lat: 1976, 1983 i Dodatkowo wyróżniła część poświęconą wycenie pracy kobiet 8. W latach 90. XX wieku analizę wartości pracy domowej w gospodarstwach rolników na terenie gminy Drohiczyn w województwie podlaskim przeprowadziła 5 J. Varjonen, K. Aalto, Household Production and Consumption in Finland Household Satellite Account, Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre, Helsinki 2006, s A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s L. Szczerbińska, Wycena pracy gospodarstw domowych, Z Prac ZBSE, z. 118, GUS, Warszawa L. Szczerbińska, Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i gospodarstwie domowym, Z Prac ZBSE, z. 132, GUS, Warszawa 1983.

9 64 Marta Marszałek K. Niewierowska 9, natomiast B. Mikuta wyceniła wartość pracy domowej, ze szczególnym wyróżnieniem prac z zakresu zapewnienia wyżywienia, na podstawie próby gospodarstw domowych w województwie płockim 10. Kompleksową i zgodną z wytycznymi Eurostatu oraz ze zharmonizowanymi badaniami budżetu czasu wycenę pracy domowej opartej na danych z ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności 2003/ przeprowadziła I. Błaszczak-Przybycińska. Do opracowania zastosowano metodę nakładów (input method), na podstawie której do wyceny wykorzystano nakład czasu przeznaczonego przez członków gospodarstwa domowego na wykonywanie poszczególnych czynności domowych. W przeciwieństwie do metody wyniku (output method), metoda ta jest lepiej rozpoznana w literaturze i częściej stosowana w międzynarodowych analizach. Zapewnia bowiem porównywalność między krajami, które zastosowały tę metodę do wyceny pracy domowej. W ramach metody nakładu wyróżnia się kilka sposobów wyceny, tj. metodę kosztów alternatywnych i metodę stawek rynkowych, co wpływa na różnice w oszacowanej wartości pracy domowej. Globalna wartość pracy domowej w Polsce w 2004 r. stanowiła ok. 30% w relacji do produktu krajowego brutto, natomiast analogiczna wycena pracy przy zastosowaniu metody kosztów alternatywnych wyniosła ponad 40% 12. W 2011 r. wartość pracy domowej nadal przekraczała 30% na tle PKB 13. Określenie wartości pracy domowej jest szczególnie istotne w celu wyznaczenia rozmiarów produkcji gospodarstw domowych. Produkcja domowa jest pojęciem szerszym niż praca domowa. Aktualnie tylko niewielka część działalności produkcyjnej wytwarzanej w gospodarstwach domowych jest uwzględniana w rachunkach narodowych. Wynika to z faktu, że w gospodarstwach domowych równocześnie realizowana jest dualna rola produkcyjno-konsumpcyjna. Oznacza to, że produkty wytworzone w gospodarstwie domowym są jednocześnie konsumowane w tym samym gospodarstwie, z czego tylko nieznaczna część wyprodukowanych dóbr trafia na rynek. Rozpatrując produkcję gospodarstw domowych w szerszym ujęciu niż prezentują to rachunki narodowe, tj. poprzez kalkulację nie tylko rynkowej, ale również nierynkowej działalności wytwórczej, można będzie określić rzeczywisty poziom i jakość życia ludności, a przez to dostosować i wdrożyć właściwe rozwiązania m.in. w polityce rodzinnej. 9 K. Niewierowska, Próba oszacowania wartości pracy domowej na przykładzie gospodarstw domowych rolników zlokalizowanych na terenie gminy Drohiczyn, woj. białostockie, Wyd. SGGW, Warszawa 1997, [za:] I. Błaszczak-Przybycińska, Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Monografie i Opracowania, nr 553, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s B. Mikuta, Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, SGGW, Warszawa 2000, niepublikowana praca doktorska. 11 GUS, Budżet czasu ludności 1 VI V 2004, Studia i Analizy Statystyczne, ZWS GUS, Warszawa I. Błaszczak-Przybycińska, Produkcja, s I. Błaszczak-Przybycińska, Gospodarowanie czasem, [w:] Statystyka społeczna, T. Panek (red.), PWE, Warszawa 2014, s. 397.

10 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych System rachunków narodowych dostarcza informacji o produkcji globalnej dóbr i usług wytworzonych w sektorach i podsektorach instytucjonalnych, będących przedmiotem obrotu rynkowego 14. Składowymi produkcji gospodarstw domowych, które podlegają rejestracji w rachunkach narodowych, są czynsze umowne właścicieli mieszkań, produkcja rolników na własny użytek oraz odpłatna pomoc domowa tabela Szacuje się, że udział tych elementów w całkowitej produkcji domowej, określającej także nierynkową działalność wytwórczą członków gospodarstw domowych, wynosi ok %. Pozostałą część stanowi nierynkowa produkcja gospodarstw domowych, obejmująca pracę domową (ok. 80% globalnej wartości produkcji domowej) oraz konsumpcję pośrednią i kapitał zgromadzony przez członków gospodarstw. Tabela 2. Satelitarny rachunek produkcji domowej Produkcja rynkowa według sektorów i podsektorów instytucjonalnych Produkcja SNA Czynsze umowne właścicieli mieszkań Produkcja gospodarstw na własne potrzeby Produkcja rolna na własny użytek Odpłatna pomoc domowa Rachunek produkcji domowej Zapewnienie i utrzymanie mieszkania Produkcja non-sna Nierynkowa produkcja domowa Zapewnienie wyżywienia Zapewnienie i utrzymanie odzieży Opieka nad dziećmi i dorosłymi Wolontariat Źródło: opracowanie własne. Konsumpcja pośrednia określana jest również jako zużycie pośrednie. Obejmuje ona te produkty, które ulegają przetworzeniu w procesie produkcyjnym. Przykładowo: podczas przygotowywania obiadu zakupione mięso i warzywa wykorzystywane są do dalszej obróbki. W przypadku funkcji zapewnienia i utrzymania odzieży konsumpcję pośrednią stanowią materiały i wyroby pasmanteryjne wykorzystywane do produkcji ubrań lub ich napraw czy konserwacji. Kapitał gospodarstwa domowego obejmuje dobra materialne trwałego i półtrwałego użytkowania 16. Do dóbr trwałych w rachunku produkcji domowej zalicza się duże sprzęty gospodarstwa domowego (artykuły AGD), takie jak: lodówki, pralki, zmywarki, natomiast dobrami półtrwałymi są małe sprzęty gospodarstwa domowego, m.in.: tostery, miksery, roboty kuchenne, naczynia, sztućce, zastawa stołowa. Dodatkowo w pełnej sekwencji rachunku produkcji domowej wyróżnia się podatki i dotacje na produkcję, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia oraz pozostałe kategorie, które są analogicznie uwzględnione w szczegółowych zestawieniach 14 GUS, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, ZWS GUS, Warszawa GUS, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach , Studia i Analizy Statystyczne, ZWS GUS, Warszawa 2013, s J. Varjonen, K. Aalto, wyd. cyt., Appendix 2, s. 80.

11 66 Marta Marszałek przepływów i transakcji w rachunkach narodowych. Wdrożenie i regularne sporządzanie rachunku produkcji domowej ma stanowić dodatkowe narzędzie w celu uzupełnienia informacji, które określone są w rachunkach bazowych. Dostrzeżono, że jeśli praca domowa stanowi 80% produkcji gospodarstw domowych, jej wartość kształtuje się zaś na poziomie 30% w relacji do PKB, to produkcja domowa wytworzona w gospodarstwach domowych wynosi ok. 40% na tle produktu krajowego brutto. Pominięcie tak dużych rozmiarów zarówno pracy, jak i produkcji gospodarstw domowych w rachunkach narodowych wynika z faktu, że systemy statystyki społecznej tworzą się w czasie około kilkudziesięciu lat. Ostatecznie, aby doprowadzić do określenia struktury systemu, należy podjąć finalne decyzje dotyczące jego elementów składowych. Dlatego w trakcie tworzenia systemu rachunków narodowych zdecydowano o uwzględnianiu w kalkulacji produkcji rolników na własne potrzeby, pominięto zaś produkcję dóbr konsumpcyjnych wytworzonych w ogrodach i na działkach pracowniczych. W trakcie tworzenia metodologii wyceny produkcji domowej należy uwzględnić te i inne dodatkowe elementy z tego obszaru, które nie są obecnie wyznaczane w rachunkach narodowych, by uniknąć pominięcia istotnych składowych informujących o wkładzie pracy i produkcji wytworzonej przez poszczególnych członków gospodarstw domowych. 3. Zastosowanie rachunku produkcji domowej Celem sporządzania rachunku produkcji gospodarstw domowych jest określenie rozmiarów działalności produkcyjnej wytworzonej w gospodarstwach, rodzaju uzyskanych dóbr i usług oraz wartościowego ich ujęcia i wyznaczenia relacji produkcji domowej względem produkcji globalnej wytworzonej na rynku. Rachunek produkcji domowej stanowi dodatkowe źródło informacji statystycznej, zgodne z założeniami metodologii rachunków narodowych oraz innych badań społecznych, np. badań budżetów czasu. Wyniki powinny być prezentowane analogicznie do zestawień ujętych w rachunkach narodowych. Zaleca się, aby w przyszłości kalkulacje w zakresie produkcji domowej były prowadzone regularnie w odstępach ok. pięciu-dziesięciu lat, co jest zbieżne z organizowaniem i przeprowadzaniem badania budżetu czasu ludności, które dostarcza informacji o nakładzie czasu przeznaczonego na poszczególne czynności, stanowiącego najważniejszy element wyceny pracy domowej 17. W raporcie Stiglitza 18 autorzy dostrzegli, że aktualnie zarówno w Europie, jak i na świecie potrzebna jest konstrukcja bardziej szczegółowego miernika lub grupy mierników, które określałyby w sposób precyzyjny zmiany zachodzące w rozkładzie zamożności społeczeństwa w poszczególnych krajach i regionach. Zaprezentowano 17 J. Varjonen, K. Aalto, wyd. cyt., s J.E. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fitoussi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa 2013.

12 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych kilka sposobów na zweryfikowanie niekompletności PKB jako miernika poziomu życia. Po pierwsze, autorzy raportu odwołują się do wskaźników obecnie stosowanych w rachunkach narodowych, które należałoby uwzględnić w nowych kalkulacjach. Po drugie, prezentują udoskonalone empiryczne mierniki kluczowej działalności produkcyjnej, w szczególności podaży usług edukacyjnych i ochrony zdrowia. Po trzecie, według Stiglitza, Sena i Fitoussiego, najwłaściwszym punktem wyjścia jest określenie poziomu jakości życia z perspektywy gospodarstwa domowego najmniejszej jednostki społeczno-ekonomicznej. Dlatego też najważniejszym zadaniem w konstrukcji metodologii nowych mierników jest rozszerzenie zakresu pomiaru, głównie o gospodarstwa domowe, ponieważ znaczna część działalności gospodarczej szacowanej na ok. 30% w relacji do PKB odbywa się poza rynkiem, a to oznacza, że nie jest ona odnotowana w rachunkach określających dochód narodowy. Wdrożenie i regularne sporządzanie kalkulacji rachunku produkcji domowej umożliwi podjęcie konkretnych działań stosowanych np.: w systemie emerytalnym, polityce rodzinnej, edukacji czy zdrowia. Informacje o produkcji poszczególnych jej członków mogą być przydatne w orzecznictwie sądowym, np. w sprawach rozwodowych podczas przyznawania alimentów. Jeśli kobieta przez całe życie nie była aktywna zawodowo, lecz wykonywała prace domowe, np. opiekę nad dziećmi czy innymi niepełnosprawnymi członkami rodziny, wówczas dane z rachunku produkcji pozwolą na ustalenie wysokości alimentów. Wyniki mogą być również pomocne przy rozstrzyganiu i określaniu wielkości przyznawanych świadczeń dla osób spokrewnionych z członkiem gospodarstwa domowego, który zmarł lub uległ poważnemu wypadkowi uniemożliwiającemu świadczenie pracy zawodowej. Regularnie prowadzone rachunki produkcji domowej pozwoliłyby także zwiększyć społeczną świadomość w zakresie rzeczywistej wartości prac opiekuńczych w sprawach związanych z dziedziczeniem majątku i otrzymywaniem spadku po śmierci osoby starszej, nad którą opiekę w ostatnim czasie sprawowała osoba niespokrewniona. W długim terminie dostrzeżenie relacji między wartością produkcji domowej wytworzonej na własny użytek gospodarstw względem produkcji globalnej uzyskanej na rynku wpłynie korzystnie na rozpoznanie przyczyn i charakteru zmian zachodzących w zamożności społeczeństwa. Dostarczone informacje mogą okazać się użyteczne również dla badań rynkowych i marketingowych. Ponadto rachunek produkcji domowej umożliwi obserwowanie wpływu innowacji i nowych zjawisk zachodzących na rynku na wielkość nierynkowej produkcji gospodarstw domowych. Na tej podstawie możliwe będzie monitorowanie rodzajów produktów lub usług, które są przenoszone z gospodarstwa domowego na rynek i odwrotnie 19. W długim okresie przesunięcie prac domowych, takich jak np. czynności opiekuńcze nad dziećmi, z gospodarstwa domowego na rynek jest efektem trwałych zmian zachodzących na rynku pracy, zwłaszcza w zatrudnieniu kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy. Te i inne informacje zawarte w rachunku produkcji gospodarstw domowych będą istotnym elementem odzwierciedlającym zmiany w gospodarce. 19 J. Varjonen, K. Aalto, wyd. cyt., s. 11.

13 68 Marta Marszałek 4. Role społeczne kobiet i mężczyzn w gospodarstwie domowym O przemianach zachodzących w odgrywaniu ról społecznych 20 świadczą liczne badania społeczne i demograficzne. Faktem jest, że mimo międzynarodowej liberalizacji prawa w zakresie równości płci kobiety mają nadal większy udział w wykonywaniu prac domowych (oraz wpływ na nie) niż mężczyźni. Potwierdzają to wyniki otrzymane z ogólnopolskiego badania budżetu czasu , które wskazują, że wartość pracy domowej wytworzonej przez kobiety stanowi 65% całkowitej wartości wszystkich prac w gospodarstwach domowych, natomiast mężczyźni są odpowiedzialni za pozostałą część czynności domowych tabela 3. Proporcje te nie ulegają także znacznym zmianom w porównaniu kobiet pracujących z niepracującymi, co potwierdza, że kobiety aktywne zawodowo wykonują pracę na dwa etaty, z których jeden w postaci realizacji zadań domowych pełnią w gospodarstwie domowym. A. Hochschild nazywa to zjawisko drugą zmianą : kobiety po powrocie z pracy zajmują się zajęciami domowymi, aby gospodarstwo domowe mogło sprawnie funkcjonować. Według amerykańskiej socjolog świadczy to o niedokończonej rewolucji kobiet, które mimo że zyskują większe prawa na rynku pracy, jednocześnie nadal dźwigają ciężar wypełniania obowiązków domowych 22. Tabela 3. Globalna wartość pracy domowej w Polsce w 2011 r. Grupy prac domowych Ogółem kobiety Wartość pracy własnej (w mln zł) mężczyźni razem pracujące niepracujące razem pracujący niepracujący 1. Utrzymanie mieszkania Zapewnienie wyżywienia Utrzymanie odzieży Opieka nad dziećmi i dorosłymi Prace w charakterze wolontariatu Grupy 1-4 łącznie Grupy 1-5 łącznie Źródło: I. Błaszczak-Przybycińska, Gospodarowanie 20 Role społeczne społecznie określone oczekiwania, które ma do spełnienia osoba zajmująca daną pozycję społeczną; [za:] A. Giddens, wyd. cyt., s GUS, Budżet czasu ludności 22 A. Hochschild, The Second Shift, Working Parents and the Revolution at Home, Viking, New York 1989, [za:] A. Giddens, wyd. cyt., s. 421.

14 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych Model rodziny, w którym oboje dorośli pracują, a kobieta wykonuje większość prac domowych, określany jest jako model rodziny z dwoma żywicielami i podwójnym obciążeniem kobiet (dual earner model double burden of females) 23. Taki model rodziny nie jest najczęściej występującym w Polsce, lecz staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie aktywność zawodowa kobiet jest większa niż na wsi. W przypadku modelu tradycyjnego (male breadwinner model female home carer), gdzie mężczyzna jest głową rodziny i jednocześnie jedynym jej żywicielem, kobiety wykonują niemal 2,5 razy więcej prac domowych niż ich pracujący partnerzy tabela 3. Z przeprowadzonych analiz wynika, że model z jednym żywicielem rodziny jest zdecydowanie rzadziej preferowany niż praktykowany 24. Świadczy to o tym, że kobiety bierne zawodowo, ale wykonujące samodzielnie wszystkie prace domowe, bez wsparcia partnera lub męża, są przeciążone obowiązkami rodzinnymi. Potwierdza to także wartościowe ujęcie prac opiekuńczych nad dziećmi i dorosłymi oraz niepełnosprawnymi, a także prace w charakterze wolontariatu. W obydwu grupach czynności partycypacja kobiet niepracujących jest największa tabela 3. W rezultacie znaczna część pracy domowej kobiet oraz produkcji domowej pozostaje niewidoczna, a pełny wkład w gospodarkę jest często nieodzwierciedlony w rachunkach narodowych 25. W raporcie Household Labour, Gender Roles and Family Satisfaction 26 w 31 krajach przeprowadzono analizę zadowolenia z życia rodzinnego (family satisfaction) na podstawie Programu Badań Społecznych pt. Rodzina i zmieniające się role III. Ogólne wyniki wykazały, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni tworzący model tradycyjny odznaczali się wyższym poziomem rodzinnego spełnienia w porównaniu do osób z modelu nietradycyjnego (np. egalitarnego oboje partnerzy aktywni zawodowo, równy podział prac domowych). Mimo że w modelu nietradycyjnym występowała mniejsza dysproporcja w dystrybucji domowych obowiązków, kobiety i mężczyźni odczuwali większe obciążenie pracami domowymi niż osoby tworzące związki tradycyjne. Uważano bowiem, że godzenie działań zawodowych z domowymi jest bardziej obciążające, przy czym w modelu tradycyjnym istnieje ścisła specjalizacja i jednoznaczny podział ról, które zapewniają większy komfort życia. Jednocześnie dostrzeżono, że niezależnie od rodzaju tworzonego modelu kobiety odczuwają większe przeciążenie zadaniami domowymi i wykazują mniejsze zadowolenie z życia rodzinnego niż mężczyźni, co ulega zmianie wówczas, gdy partner partycypuje w domowych obowiązkach. Bardziej szczegółowe wyniki świadczą jednak o większej różnorodności między poszczególnymi krajami niż zaprezento- 23 I.E. Kotowska, Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s Tamże, s UNECE, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, Geneva 2010, s R. Forste, K. Fox, Household Labour, Gender Roles, and Family Satisfaction: A Cross-National Comparison, Journal of Comparative Family Studies 2012, no. 5, s

15 70 Marta Marszałek wane wnioski, dzięki czemu można dokonać dokładniejszej i bardziej wnikliwej obserwacji w grupach krajów o podobnych wzorcach i zbliżonym poziomie rodzinnego spełnienia. 5. Podsumowanie Zmiany zachodzące w obszarze ról społecznych kobiet i mężczyzn mogą być obserwowane w odniesieniu do rozmiarów i wartości produkcji gospodarstw domowych. Ustalenie partycypacji poszczególnych członków gospodarstw domowych w nierynkowej produkcji domowej umożliwi wyznaczenie wkładu ich pracy w tworzenie wartości produkcji globalnej. Szczegółowe analizy prowadzone na podstawie wyników kalkulacji produkcji domowej mogą w przyszłości stanowić dodatkowe źródło informacji o zamożności społeczeństwa, a tym samym wpłynąć na dostosowanie odpowiednich instrumentów stosowanych w polityce rodzinnej, zdrowotnej czy w ocenie poziomu i jakości życia społeczeństwa. Bezpośrednie użycie danych z rachunku produkcji domowej może być również wykorzystane w systemie emerytalnym. Jak wskazują wyniki z badania budżetu czasu ludności 2003/2004, kobiety częściej od mężczyzn zajmują się pracami opiekuńczymi i wychowaniem dzieci. W systemie emerytalnym należałoby zatem uwzględnić ten czas jako element aktywności zawodowej, podobnie jak w przypadku wykonywania pracy zawodowej. Oznaczałoby to, że czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz inny dodatkowy czas poświęcony na prace opiekuńcze (uniemożliwiający równoległe podjęcie pracy zawodowej) byłby uznawany za działalność wytwórczą (produkcyjną), która mimo że nie ma ceny, ma swoją rynkową wartość i ekonomiczne uzasadnienie. Na tej podstawie kobietom, które przez kilka lat zajmowały się wyłącznie wychowywaniem dzieci lub opieką nad osobami starszymi, przysługiwałoby wliczenie tego czasu do okresu pracy zawodowej. Przewiduje się, że takie rozwiązanie mogłoby wpłynąć pozytywnie na aktualną sytuację demograficzną w Polsce. Rachunek produkcji domowej dostarcza także informacji o podziale pracy między poszczególnymi członkami w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że na podstawie danych o udziale w codziennych obowiązkach oraz ustaleniu ilości czasu pracy zawodowej można zaproponować konkretne rozwiązania umożliwiające godzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, np. opiekuńczymi. Znając rzeczywiste rozmiary pracy i produkcji domowej, można wprowadzić elastyczny czas pracy dla pracowników, którzy wykazują, że opiekują się dziećmi do lat 8, 10 lub osobami starszymi. Rozwiązanie to mogłoby odciążyć wyspecjalizowane instytucje państwowe zapewniające całodobową opiekę, odciążając tym samym budżet państwa. W sytuacji, kiedy następuje stopniowe starzenie się społeczeństwa, takie rozwiązanie może być pomocne w zakresie realizacji funkcji opiekuńczej w gospodarstwach domowych.

16 Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych Literatura Błaszczak-Przybycińska I., Gospodarowanie czasem, [w:] Statystyka społeczna, T. Panek (red.), PWE, Warszawa 2014, s Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Monografie i Opracowania, nr 553, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Forste R., Fox K., Household Labour, Gender Roles, and Family Satisfaction: A Cross-National Comparison, Journal of Comparative Family Studies 2012, no. 5, s Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa GUS, Budżet czasu ludności 1 VI V 2004, Studia i Analizy Statystyczne, ZWS GUS, Warszawa GUS, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, ZWS GUS, Warszawa GUS, Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje 1999, nr 3. GUS, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach , Studia i Analizy Statystyczne, ZWS GUS, Warszawa Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Książka i Wiedza, Warszawa Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s Mikuta B., Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, SGGW, Warszawa 2000, niepublikowana praca doktorska. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa Szczerbińska L., Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i gospodarstwie domowym, Z Prac ZBSE, z. 132, GUS, Warszawa Szczerbińska L., Wycena pracy gospodarstw domowych, Z Prac ZBSE, z. 118, GUS, Warszawa Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa UNECE, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, Geneva Varjonen J., Aalto K, Household Production and Consumption in Finland Household Satellite Account, Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre, Helsinki 2006.

17 72 Marta Marszałek THE ROLE OF WOMEN AND MEN IN THE CREATION OF NON-MARKET PRODUCTION OF HOUSEHOLDS RECOMMENDATIONS FOR FAMILY POLICY Summary: There are significant changes in the allocation and participation of social roles of men and women in Poland, and in other EU countries. The overall long-term shifts can be observed based on the analysis of time which is allocated by household members on household work and is recorded in the Time Use Survey. Household work could be also considered in a broader sense, i.e. in Household Satellite Account. Based on the household production analyses, its implementation and regular calculation could provide the real size, the estimation of non-market household production and the determination of its percentage relation to GDP. The results would also have a direct application in such areas as family, equality and labour policy. Furthermore, the Household Satellite Account can provide information on shifts in terms of well-being and quality of social life. Keywords: household, social roles of men and women, household work, non-market household production.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 3/2014(14) http://www.wses-zeszyty.pl/ http://www.sj-ostroleka.com/ OSTROŁĘKA 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 350 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 117 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Ekonomia

Społeczeństwo i Ekonomia 1 (1) 2014 Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

raport Kongres Kobiet Polskich 2009

raport Kongres Kobiet Polskich 2009 raport Kongres Kobiet Polskich 2009 RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013

EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013 EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Szynal Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: K. Halina Kocur Łamanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Niniejszy dokument jest końcowym raportem dot. projektu zrealizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR) na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Raport Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA LUDNOŚCI W POLSCE

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA LUDNOŚCI W POLSCE Agnieszka Furmańska-Maruszak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA LUDNOŚCI W POLSCE Wprowadzenie Obecne i prognozowane w najbliższej przyszłości przemiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo