logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA"

Transkrypt

1 przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH str. 50

2 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO str. 8 ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE Przedwczesne wybudowy silników lotniczych str. 50 Oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE str. 22 Inwentaryzacja w wojskowej jednostce budżetowej DOŚWIADCZENIA str. 60 str. 29 Organizacja i przemieszczanie konwojów logistycznych Dyrektor: Marek Sarjusz-Wolski tel.: CA MON , , faks: Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa Redaktor prowadzący: ppłk rez. dr inż. Zdzisław Burawski tel.: CA MON ; Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel Opracowanie stylistyczne: Urszula Zdunek tel.: CA MON Kolportaż i reklamacje: TOPLOGISTIC tel.: faks: Zdjęcie na okładce: Piotr Laskowski Druk: Interak Drukarnia sp. z o.o., Czarnków Przegląd Logistyczny ukazuje się od marca 2008 roku Od 1 stycznia 2011 r. korespondencję do Gazety Internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego prosimy kierować na adres: ZAPOBIEGANIE ZAMIAST LECZENIA

3 TRENDY Wyzwania logistyki w 2011 roku gen. dyw. Krzysztof Szymański... 4 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów kpt. Krzysztof Gryko... 8 ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE Inwentaryzacja w wojskowej jednostce budżetowej płk rez. dr Mieczysław Pawlisiak...22 ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE Przedwczesne wybudowy silników lotniczych płk Tadeusz Wnuk DOŚWIADCZENIA Organizacja i przemieszczanie konwojów logistycznych kpt. Przemysław Kęsicki...60 Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa, tel.: CA MON , , , Treści numeru są dostępne na stronie internetowej przegląd logistyczny MARZEC 2011 NR 1 (013) Szanowni czytelnicy! Pierwszy numer naszego kwartalnika otwiera artykuł szefa Zarządu Planowania Logistyki P4 SGWP, w którym przedstawia on wyzwania stojące przed logistyką Sił Zbrojnych RP. Podkreśla, że optymalizacja funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego i uczynienie go bardziej wydajnym, spowoduje efektywne wykorzystanie go w rozszerzonym spektrum zadań obronnych narodowych i sojuszniczych. Kolejnym artykułem jest opracowanie oficera z Dowództwa POW, który uzmysławia czytelnikom, że jednym z zadań jednostek wojskowych jest udział w oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Płk rez. dr Mieczysław Pawlisiak omawia proces prowadzenia inwentaryzacji, w tym przedsięwzięcia w procesie jej przygotowania i prowadzenia. W materiale zaprezentowano zasadnicze zadania utworzonych doraźnie na potrzeby inwentaryzacji elementów: komisja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe i inne. Państwa uwadze polecam też artykuł płk. Tadeusza Wnuka z Szefostwa Techniki Lotniczej IWspSZ, który przybliża czytelnikom zagadnienie przedwczesnej wybudowy silników lotniczych. Zachęcam również do zapoznania się z opracowaniem kpt. Przemysława Kęsickiego z 10 pdow, w którym na podstawie doświadczeń z operacji prowadzonych poza granicami kraju, dzieli się wnioskami odnośnie przygotowania i prowadzenia kolumn logistycznych w warunkach wojny asymetrycznej. Życzę przyjemnej lektury. ppłk rez. dr inż. Zdzisław Burawski redaktor prowadzący 2011/01 przegląd logistyczny 3

4 TRENDY Kształtowanie systemu gen. dyw. Krzysztof Szymański szef Zarządu Planowania Logistyki P4 SGWP Wyzwania logistyki w 2011 roku Wyzwaniem stojącym obecnie przed logistyką Sił Zbrojnych RP jest optymalizacja funkcjonowania systemu zabezpieczenia, uczynienie go bardziej wydajnym i możliwym do wykorzystania w rozszerzonym spektrum narodowych i sojuszniczych zadań obronnych. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa, zdobyte doświadczenia oraz wnioski dotyczące funkcjonalności systemu logistycznego stały się podstawą przyjęcia zasadniczych kierunków jego rozwoju na najbliższe lata. Nie bez znaczenia dla przyszłości logistyki wojskowej są przeobrażenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zmieniają się także zagrożenia, sposób prowadzenia działań militarnych, innego wymiaru nabiera geograficzny zasięg oddziaływania oraz struktura wojsk. Logistyka staje się ponadnarodowa, a to oznacza, że system logistyczny Sił Zbrojnych RP musi być przygotowany do współdziałania z innymi armiami Sojuszu. Coraz jarosław wiśniewski przegląd logistyczny 2011/01

5 powszechniej odchodzi się od rozbudowanych systemów narodowych. Obecnie ekspedycyjny charakter działań wymaga poszukiwania kolektywnych i elastycznych rozwiązań w ramach zgrupowań wielonarodowych. Transformacja systemu Działania podejmowane przez Siły Zbrojne RP w dziedzinie transformacji systemu logistycznego są ukierunkowane na uzyskanie konkretnych, brakujących zdolności, uzupełnienie występujących niedoborów oraz dostosowanie do realiów współczesnego pola walki, a także potrzeb wynikających z profesjonalizacji sił zbrojnych. Zadania w tym zakresie na 2011 rok zostały określone w dokumentach planistycznych, takich jak: Program rozwoju SZRP w latach , Plan rozwoju systemu logistycznego SZRP w latach , a także zawierających rozwiązania organizacyjne i dyslokacyjne. Ich celem jest zwiększenie skuteczności, a także umożliwienie udziału sił zbrojnych w szerszym spektrum zadań obronnych narodowych i sojuszniczych. Osiąganie celów w dziedzinie rozwoju systemu logistycznego SZRP będzie możliwe dzięki optymalizacji stacjonarnego i mobilnego potencjału logistycznego. Integrowane są podsystemy zaopatrywania i obsługi jednostek wojskowych niezależnie od ich podległości organizacyjnej. Poszukuje się także nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych dla uzyskania maksimum efektu przy minimalnych kosztach. W 2010 roku rozpoczęto fazę realizacyjną procesu rejonizacji i integracji stacjonarnego potencjału logistycznego oraz wprowadzanie zmian w systemie zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach, polegających na sformowaniu czterech regionalnych baz logistycznych (RBLog) i w sumie około 40 wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG). Integracja stacjonarnego potencjału logistycznego w rejonowych bazach logistycznych zapewni optymalizację wykorzystania ich sił i środków w procesie zabezpieczania sił zbrojnych na poziomie operacyjnym. Jest to szczególnie istotne w obliczu występujących ostatnio ograniczeń finansowych w budżecie państwa. W pierwszym półroczu planuje się podporządkowanie stacjonarnych jednostek zabezpieczenia materiałowego i technicznego komendom rejonowych baz logistycznych, natomiast do końca 2011 roku osiągnięcie pełnej gotowości do realizacji zadań w regionach oraz rozformowanie około 20 dowództw funkcjonujących dotychczas stacjonarnych jednostek logistycznych. Zostaną również podjęte prace związane z optymalizacją procesu przechowywania środków zaopatrzenia. W tym celu rozpocznie się budowę pierwszego z trzech wielkopowierzchniowych wielobranżowych składów materiałowych. Wprowadzenie do logistyki wojskowej powszechnie już występujących w środowisku cywilnym nowych NOTATKA Podstawą działań logistycznych w 2011 roku jest zbilansowanie możliwości systemu logistycznego z potrzebami zabezpieczanych wojsk, a także zmiana podejścia do zarządzania procesami logistycznymi w celu pełniejszej analizy zdarzeń logistycznych. Wymusza to podjęcie wielu działań reorganizacyjnych, a także wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych. technik magazynowania wielkopowierzchniowego, wysokiego składowania i śledzenia zasobów unowocześni naszą logistykę i pozwoli na automatyzację obrotu środkami zaopatrzenia (fot.). Tworzenie wojskowych oddziałów gospodarczych jest obecnie jednym z najważniejszych zadań reorganizacyjnych w logistyce SZRP. Szczególny charakter tego przedsięwzięcia polega na jego realizowaniu równocześnie z bieżącą działalnością jednostek wojskowych. Podległe rejonowym bazom logistycznym wojskowe oddziały gospodarcze będą stanowiły podstawowe, terytorialne ogniwo stacjonarnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Będą również realizować zadania związane z pełnieniem funkcji państwa gospodarza na terytorium kraju. Do końca 2011 roku osiągnięta zostanie pełna gotowość sformowanych 14 wojskowych oddziałów gospodarczych. W 2012 roku powstaną kolejne, których sieć pokryje cały kraj. Prowadzony w latach program pilotażowy i sformułowane na jego podstawie wnioski pozwoliły wprowadzić korekty ograniczające utrudnienia w działalności jednostek, które mogłyby wystąpić w trakcie wprowadzania zmian. 2011/01 przegląd logistyczny

6 TRENDY Kształtowanie systemu Nadrzędność zmian Priorytetem we wdrażaniu nowego systemu logistycznego SZRP będzie zachowanie gotowości bojowej jednostek wojskowych oraz optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału logistycznego, w tym specjalistów logistyki zarówno żołnierzy zawodowych, jak i pracowników wojska. wielkopowierzchniowe magazyny wysokiego składowania to jedno z rozwiązań służących optymalizacji procesu przechowywania środków zaopatrzenia. Archiwum autora Proponowane do wdrożenia w 2011 roku zmiany ukierunkowane są także na przebudowę struktur jednostek i zwiększenie ich zdolności w obszarze integralnej logistyki mobilnej. Wiążą się one z istotnym przewartościowaniem zadań realizowanych dotychczas przez jednostki wojskowe. We wdrażanym systemie dowódca JW będzie odpowiadał za utrzymanie i doskonalenie zdolności bojowej jednostki, zachowując możliwości generowania potrzeb, natomiast zadania finansowo-gospodarcze będzie wykonywał wojskowy oddział gospodarczy. Takie usytuowanie oddziału umożliwi ponadto realizację zadań HNS na rzecz sił wzmocnienia Sojuszu. System funkcjonujących wojskowych oddziałów gospodarczych zapewni możliwość świadczenia kompleksowych usług zabezpieczenia jednostek w garnizonach niezależnie od ich służbowego podporządkowania na terenie całego kraju zarówno w czasie P, jak i W. Pozwoli to na usprawnienie systemu zabezpieczenia wojsk w celu utrzymania oraz zwiększania zdolności do kolektywnej obrony i terytorialnego wsparcia w operacji obronnej prowadzonej na terenie kraju. Wraz z reorganizacją systemu zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach i utworzeniem wojskowych oddziałów gospodarczych zostanie przeprowadzony kolejny etap integracji logistyki w jednostkach operacyjnych, co zwiększy ich mobilność i samowystarczalność w realizacji zadań. Zmiany będą polegać na: wzmocnieniu funkcji sztabu jednostki w zakresie zdolności do planowania zabezpieczenia logistycznego i generowania potrzeb; stworzeniu bardziej wydajnego, organicznego, zintegrowanego pododdziału logistycznego, zdolnego do zabezpieczania jednostki po opuszczeniu miejsca stałej dyslokacji. Zintegrowany pododdział logistyczny skonsoliduje dotychczasowe zdolności pododdziałów remontowych i zaopatrzenia. Zwiększone zostaną możliwości przechowywania i przeładunków, a także uzyskane zostaną dodatkowe, związane między innymi z dowodzeniem, ochroną kolumn i urządzeń logistycznych oraz przetrwaniem na teatrze działań. Zintegrowany system informatyczny Sprawne kierowanie podległym potencjałem logistycznym będzie znacznie efektywniejsze w ramach zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy logistyczne. przegląd logistyczny 2011/01

7 W 2011 roku kontynuowane będą prace związane z informatyzacją logistyki, między innymi z wdrażaniem systemów do zarządzania zasobami logistycznymi przeznaczonymi dla rejonowych baz logistycznych i wojskowych oddziałów gospodarczych, a także systemów wspomagających procesy kierowania logistyką w działaniach operacyjnych kompatybilnych z NATO. Logistyka SZRP będzie uczestniczyła w budowaniu zintegrowanego systemu informatycznego resortu obrony narodowej, który w perspektywie zapewni funkcjonowanie w środowisku sieciocentrycznym. W celu zapewnienia warunków do profesjonalnego przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr logistycznych w styczniu 2011 roku rozpoczęto proces formowania Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog), w którym będzie się szkolić specjalistów logistyki na potrzeby całych Sił Zbrojnych, we wszystkich specjalnościach. Jest to konsekwencja realizacji procesu profesjonalizacji oraz statutowych zadań IWspSZ. Utworzenie Centrum Szkolenia Logistyki pozwoli skupić szkolenie specjalistów w jednym ośrodku. Wymaga to zastosowania nowoczesnych rozwiązań oraz dokonania wielu istotnych zmian zapewniających realizację szkolenia według jednolitych kryteriów i programów. Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu rozpocznie szkolenie we wszystkich 96 logistycznych specjalnościach wojskowych 1 stycznia 2012 roku. Wyzwania Przedstawione zamierzenia organizacyjne są wielkim wyzwaniem wymagającym wzmożonego wysiłku, gdyż będą prowadzone w warunkach ciągłego prowadzenia bieżącej działalności i utrzymywania stałej gotowości sił zbrojnych. Na bieżąco będzie realizowane zabezpieczenie logistyczne PKW oraz procesu wykonywania zadań wynikających z umów międzynarodowych i zobowiązań sojuszniczych, w tym głównie z udziału w operacji ISAF. Doskonalone będą nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania outsourcingu w zaspokajaniu potrzeb wojsk i świadczeniu dla nich usług logistycznych przez kontraktorów zewnętrznych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w obszarze operacji. W miarę posiadanych możliwości finansowych realizowane będą zamierzenia modernizacyjne w logistyce w celu zapewnienia adekwatnego do współczesnego pola walki wyposażenia sił zbrojnych w nowoczesną technikę wojskową. Prowadzone będą również przedsięwzięcia w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki oraz wykonywane zadania wynikające z obowiązków państwa gospodarza. Wszystkie te działania wpisują się w przeobrażenia związane z profesjonalizacją sił zbrojnych. Zgodnie z nimi logistyka ma pełnić funkcje służebne w kwestii dostarczania środków zaopatrzenia i realizacji usług na rzecz wojsk operacyjnych na teatrze działań, jak również w zakresie zabezpieczenia bieżącej działalności w miejscach stałej dyslokacji. Zakończenie Należy podkreślić, że sprawność SZRP i ich przygotowanie do wykonywania konstytucyjnych zadań obrony Rzeczypospolitej zależą w dużej mierze od dobrze działającej i właściwie zorganizowanej logistyki, dlatego w 2011 roku będą realizowane zasadnicze przedsięwzięcia, które ukształtują jej strukturę na co najmniej 20 lat lub dłużej. Aby logistyka wojskowa działała sprawnie, oprócz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych oraz wprowadzania nowej jakości w zarządzaniu potencjałem logistycznym w samych Siłach Zbrojnych RP niezbędne jest też zapewnienie stabilności finansowania, stworzenie właściwych relacji pomiędzy systemem logistycznym a gospodarką narodową w ramach jednolitego systemu obronnego państwa, a także zapewnienie warunków do wyszkolenia i utrzymania wykwalifikowanych kadr logistycznych. Jako organizator systemu logistycznego, w nowym 2011 roku chciałbym życzyć wszystkim logistykom sukcesów oraz powodzenia w realizacji tych jakże ważnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadań. 2011/01 przegląd logistyczny

8 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo kpt. Krzysztof GryKo Dowództwo Pomorskiego okręgu Wojskowego Służbę wojskową pełni na stanowisku młodszego specjalisty wojsk inżynieryjnych w Pionie Szkolenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów aleksander RaWSki okazuje się, że jednostki wojskowe wchodzące w skład inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych muszą wykonywać również zadania z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego. między innymi oczyszczają teren z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zarówno w dziejach świata, jak i Polski XX wiek był burzliwym okresem. Kształtowanie się państwowości polskiej, walka o granice, dwa konflikty zbrojne o skali światowej, w tym II wojna światowa będąca konfliktem o niespotykanej sile niszczycielskiej, które przetoczyły się przez nasz kraj na trwałe pozostawiły ślady na jego obszarze. Okres II wojny światowej pozostawił jednak największe zniszczenia w sferze ludzkiej, a także infrastrukturze i gospodarce. Można pokusić się o stwierdzenie, że są to skutki odczuwalne do dnia dzisiejszego. Nasz kraj doznał nie tylko poważnych zniszczeń wojennych ze strony walczących wojsk, lecz także został bardzo silnie zaminowany milionami min i zanieczyszczo- 8 przegląd logistyczny 2011/01

9 ny dziesiątkami milionów pocisków, bomb, granatów oraz innych śmiercionośnych broni. Sytuacja była bardzo poważna, bowiem jak okazało się później sprawdzeniu i rozminowaniu poddano około 250 tys. km 2, czyli ponad 80% ogólnej powierzchni terytorium Polski 1. Najsilniej zaminowane były: rubieże obronne, w tym zwłaszcza główny pas przygranicznej ziemi niemieckiej przebiegający w rejonach rzek Rospudy, Biebrzy, Narwi, Wisły i Wisłoki; rejony uporczywych walk, przede wszystkim w uchwyconych przyczółkach na Narwi w rejonie Pułtuska i na Wiśle (warecko-magnuszewskim, puławskim i sandomierskim); miasta przygotowane do obrony, z których wiele zamieniono w twierdze, np.: Warszawa, Kołobrzeg, Wrocław, Głogów, Piła, Szczecin, a także drogi i szlaki komunikacyjne. Już latem 1944 roku wydzielone pododdziały wojsk inżynieryjnych Wojska Polskiego i Armii Czerwonej przystąpiły do rozminowania i oczyszczania zajętego terenu z min i innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Należy jednak podkreślić, że w wyniku prowadzonych działań wojennych unieszkodliwiano w zasadzie większość ładunków, które stanowiły rzeczywiste zagrożenie dla wojsk, natomiast porzuconą amunicję i niewybuchy likwidowano tylko w razie konieczności 2, stąd tak wielka skala tego problemu w czasach dzisiejszych. Rozwiązywaniem tej kwestii obecnie zajmuje się garstka ludzi, w porównaniu do tysięcy pracowników innych służb ratowniczych, bo tylko około 340 osób w skali kraju. Dzisiejszy problem Można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście warto zajmować się tak błahym problemem, skoro nie znajduje on odzwierciedlenia nawet w dokumentach szczebla państwowego? Zdaniem autora artykułu tak. O ile bowiem być może dziś występowanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych jest traktowane marginalnie, to może to być problemem w najbliższym czasie. W dobie zagrożenia i walki z terroryzmem, w którą zaangażowana jest także strona polska, nie możemy wykluczyć, że nasz kraj nie będzie stanowić celu ataków. Nie jest co prawda tak atrakcyjny jak wielkie ośrodki finansowe czy przemysłowe Europy Zachodniej lub Ameryki Północnej, Spektrum zagrożeń Kwestia terroryzmu została poruszona w przyjętej w dniu 4 stycznia 2000 roku przez Radę Ministrów Strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Czytamy w niej: W skali międzynarodowej rośnie zagrożenie terroryzmem. Geograficzne oddalenie naszego państwa od głównych źródeł zagrożeń nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Także w Polsce rośnie zagrożenie aktami terrorystycznymi wobec obywateli i instytucji. Jednocześnie terytorium Polski, ze względu na usytuowanie geograficzne i relatywną dostępność, może stanowić dogodną bazę logistyczną dla przygotowywania i podejmowania działań skierowanych przeciwko obywatelom, instytucjom i firmom innych państw. Postępuje proces umiędzynarodowienia przestępczości zorganizowanej. Wraz z nią pojawiają się zagrożenia wynikające z przemytu narkotyków, handlu ludźmi itp. W ostatnich latach na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost działalności transnarodowych grup przestępczych. Położenie Polski w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru przechodzącego przemiany polityczno-gospodarczej, ułatwia transfer patologii społecznych, w tym zorganizowanej przestępczości. Powstanie transnarodowych organizacji i powiązań przestępczych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Problemy te wymagają wzmocnienia odpowiednich struktur i instytucji państwa oraz zwiększenia skuteczności ich współdziałania zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. [Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Rządowy 2000 nr 1, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów] ale wykorzystując zastraszanie, terroryści mogą wymóc na społeczeństwie reakcję zgodną z ich oczekiwaniami. W konsekwencji może to doprowadzić np. do wycofania z zapalnych rejonów świata żołnierzy polskich biorących udział w operacjach pokojowych bądź stabilizacyjnych, a tym samym osłabienia koalicji antyterrorystycznej. Źródłem pozyskiwania materiałów wybuchowych przez grupy przestępcze, często wykorzy- 1 Z. Barszczewski: Przywrócone życiu. Rozminowanie ziem polskich, Dom Wydawniczy Bellona, Tamże. 2011/01 przegląd logistyczny

10 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo stywanym we własnym otoczeniu, ale również do zastraszania, szantażu, a w przyszłości może nawet dokonywania aktów terroru, są właśnie niewypały i niewybuchy. Skuteczne działania policji sprawiają, że systematycznie z roku na rok liczba zdarzeń z wykorzystaniem materiałów wybuchowych spada, jednak nadal znajduje się ona na nieakceptowalnym przez społeczeństwo poziomie. Według danych Komendy Głównej Policji najwięcej zdarzeń tego typu, bo około 194, zanotowano w 1998 roku. Od tej pory ich liczba systematycznie maleje w 2005 roku doszło jedynie do 47 zdarzeń 3. Okazuje się również, że materiały wybuchowe i środki zapalające wykorzystywane w działaniach przestępczych pochodzą zasadniczo z następujących źródeł: 1) odzysk ze współczesnych niewypałów, pozostałości po szkoleniu bojowym wojsk na poligonach i strzelnicach; 2) odzysk z niewybuchów i porzuconej amunicji pochodzących z okresu wojny; 3) zakup lub kradzież środków używanych w górniczych robotach strzałowych, zarówno z kopalń węgla kamiennego, jak i kamieniołomów; 4) wyrób własny. Jak widać istotnym źródłem pozyskiwania materiałów wybuchowych przez świat przestępczy są przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego. Zagrożenie wywołane zastosowaniem materiałów wybuchowych będzie proporcjonalne do masy ładunku i jego rodzaju. Można też wyróżnić następujące sposoby dostarczenia ich do miejsca wybuchu: ładunki wniesione i pozostawione w obiektach; ładunki przewiezione i pozostawione w samochodach parkujących na parkingach wokół obiektów, bezpośrednio przy nich lub na parkingach podziemnych (przy obiekcie lub pod nim). W pierwszym przypadku masa ładunku dochodzi do 20 kg. Może być on wniesiony np. w bagażu podręcznym i rozmieszczony w każdym miejscu obiektu, często przy jego nośnych elementach. W drugim przypadku masa ładunku zależy od wielkości przewożącego go pojazdu. Samochody osobowe posiadają bagażniki o średniej pojemności około 400 dm 3, natomiast osobowo- -terenowe 1000 dm 3 i więcej. Przy średniej masie właściwej materiału wybuchowego wynoszącej 1,0g/cm 3 uzyskuje się odpowiednio: w samochodzie osobowym ok. 400 kg MW; w samochodach większych od 1000 kg MW 4. Biorąc pod uwagę, że masowo używane w czasie wojny pociski i granaty artyleryjskie kalibru od 75 do 120 mm zawierają od 0,63 kg do 3,7 kg materiału wybuchowego, łatwo jest obliczyć, ile można pozyskać tego środka. Należy przy tym zaznaczyć, że przedmioty te mogą zostać również wykorzystane bez wydobywania z nich materiałów wybuchowych, co zwiększa efekt przez rażące działanie odłamków. Ofiary zdarzeń z wybuchowymi pozostałościami wojennymi Według raportów przesyłanych corocznie przez polski rząd do pozarządowej organizacji International Campaign to Ban Landmines (ICBL Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Używania Min Lądowych) nie jest znana dokładna liczba ofiar zdarzeń z wybuchowymi pozostałościami wojennymi. Szacuje się jednak, że w latach w wyniku tego typu sytuacji śmierć poniosło 658 żołnierzy prowadzących oczyszczanie, a kolejnych ponad tysiąc zostało rannych. Dodatkowo do tej liczby należy doliczyć 3833 osoby cywilne zabite (w tym 3189 dzieci) oraz 8221 osoby (w tym 6656 dzieci) ranne 5 i nadal co roku dochodzi do kilku kolejnych zdarzeń 6. Szczególnie dramatyczna jest ogromna liczba zabitych i rannych dzieci, które kierowane ciekawością, 3 Według danych Komendy Głównej Policji. 4 L. Kruszka, W. Młodożeniec: Bezpieczeństwo konstrukcji obciążonych impulsem wywołanym wybuchem. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynierii Wojskowej Inżynieria i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa Rynia Przytoczone dane podaję za ICBL Landmine Monitor Mike Croll w książce The History of Landmines mówi zaś o 4094 osobach zabitych i 8774 osobach rannych w Polsce do 1981 roku w wyniku zdarzeń z udziałem wybuchowych pozostałości wojennych. Zob. M. Croll: The History of Landmines. Leo Cooper, London 1998, s W 1994 r. autor opracowania uczestniczył w czynnościach procesowych w związku ze śmiercią trzech osób w wyniku detonacji granatu moździerzowego kalibru 120 mm w rejonie miejscowości Stegna. 10 przegląd logistyczny 2011/01

11 nieświadome zagrożenia, ponoszą straszne konsekwencje swoich zabaw, jak również beztroski dorosłych. Wbrew potocznym opiniom wojskowe środki bojowe z biegiem czasu nie tracą zasadniczo swoich właściwości, a nawet w niektórych przypadkach w wyniku utleniania się i tworzenia soli stają się o wiele wrażliwsze np. na działanie czynników mechanicznych (odkręcanie, wiercenie, piłowanie itp.). Na podstawie danych policji i Szefostwa Inżynierii Wojskowej można odtworzyć częściowo liczbę takich zdarzeń. Podstawy prawne Przeciwdziałać Mając na względzie zagrożenia ludności wywołane sytuacjami o charakterze kryzysowym, związanymi z występowaniem wybuchowych pozostałości wojennych oraz koniecznością ograniczenia dostępu do materiałów wybuchowych wykorzystywanych w celach przestępczych, czy też terrorystycznych, konieczne wydaje się prowadzenie odpowiednich do stopnia zagrożenia działań zmierzających do zmniejszenia dyskomfortu społeczeństwa narażonego na ich działanie. Dlatego też rolą państwa jest stworzenie skutecznego systemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Zadania oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych przez pododdziały SZRP realizowane są na podstawie ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2004 r., nr 241 poz. 2416), a zwłaszcza jej art. 3.2: Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. W art ustawa określa dowódców okręgów wojskowych jako wykonujących zadania w zakresie: udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Kolejnym aktem prawnym uszczegółowiającym zadania w zakresie oczyszczania terenu jest ustawa z 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 2001 r., nr 6, poz. 679). W artykułach 25a.1-3, 25b i 25c, określono między innymi, że: SZRP mogą być użyte do prowadzenia oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego; organami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń o znalezieniu wszelkich przedmiotów niebezpiecznych są urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy terytorialnie urząd morski w zakresie przedmiotów zlokalizowanych w morskich wodach wewnętrznych oraz wodach terytorialnych; wojewodowie w porozumieniu z dowódcami okręgów wojskowych wyznaczają miejsca niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, a w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, sposoby i zakres udziału SZRP w realizacji tych czynności oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Mimo że upłynęło wiele lat od wdrożenia w życie wymienionych aktów prawnych, do chwili obecnej Rada Ministrów nie wydała jednak stosownego rozporządzenia. Skutkuje to występowaniem wielu sytuacji konfliktowych, zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących komercyjną działalność w zakresie oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Trzecim aktem prawnym, w którym możemy znaleźć elementy powyższej problematyki jest art ustawy z 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590), a także jej nowelizacja z 2009 roku. Powyższe akty 2011/01 przegląd logistyczny 11

12 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo Dokumenty Techniczna organizacja wykonania zadań związanych z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych regulowana jest przez normę obronną Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (NO-02-A043) oraz instrukcję Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (sygn. inż. 387/75). Na tej podstawie opracowane są wewnętrzne dokumenty normujące działanie pododdziałów SZRP w zakresie oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. prawne zakładają, że jeśli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, to o ile inne przepisy nie stanowią inaczej minister obrony narodowej na wniosek wojewody może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały SZRP, a także skierować je do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym usuwania materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania, z wykorzystaniem sił i środków będących w wyposażeniu SZRP. Jak widać ustawodawca stwierdził, że zdarzenia związane z ujawnieniem wybuchowych pozostałości wojennych należy traktować jako sytuację kryzysową. Następnym aktem prawnym jest rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów SZRP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (DzU z 2003 r., nr 41, poz. 347). Problematyka oczyszczania terenu poruszona została w 2.1 pkt 10, w którym do działań ratowniczych lub prewencyjnych zalicza się między innymi usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących w wyposażeniu SZRP. Zadania dowódców OW Kwestię planowania, organizowania i kierowania oczyszczaniem terenu powierzono dowódcom okręgów wojskowych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania (DzU z 2004 r., nr 40, poz. 355). W 5.3 określono, że do szczegółowych zadań dowódców okręgów wojskowych należy, w zakresie udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu: planowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy z terytorialnymi organami dowodzenia i jednostkami wojskowymi oraz właściwymi organami administracji publicznej, formacjami obrony cywilnej i innymi wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi, a także wspólne szkolenie obronne przewidziane w planach szczebla centralnego i okręgowego; planowanie użycia jednostek wojskowych rozmieszczonych na obszarze okręgu w akcjach ratunkowych na rzecz poszkodowanych wojsk i ludności. Z powyższych przepisów wynika, że na dowódcach okręgów wojskowych spoczywa obowiązek planowania organizowania i kierowania systemem oczyszczania terenu w obszarze odpowiedzialności. Nie dotyczy to wyłącznie jednostek wojskowych znajdujących się w jego dyspozycji, ale wszystkich jednostek wojskowych rozmieszczonych na obszarze odpowiedzialności okręgu wojskowego. Transport podjętych przedmiotów Tematyka transportu drogowego przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych regulowana jest zasadniczo przez rozporządzenie ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji z 9 czerwca 2005 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych SZRP (DzU z 2005 r., nr 116, poz. 974). Precyzuje ono między innymi, że pojazdy używane do przewożenia podjętych przedmiotów powinny posiadać takie światła ostrzegawcze jak pojazdy uprzywilejowane oraz że muszą być wyposażone w pojemniki lub inne urządzenia ograniczające możliwość destrukcyjnego oddziaływania przewożonych niebezpiecznych przedmiotów na pojazd i otoczenie, dopuszczone do tego celu na podstawie opinii właściwej 12 przegląd logistyczny 2011/01

13 Fot. 1. Przyczepa z pojemnikiem przeciwodłamkowym do transportu niewybuchów i niewypałów w czasie prób terenowych SIW Dane techniczne przyczepy z pojemnikiem przeciwodłamkowym do transportu niewybuchów i niewypałów. Przyczepa: dwuosiowy pojazd specjalny, przeznaczony do bezpiecznego przewożenia średniej wielkości niewybuchów i niewypałów o równoważniku do 10 kg czystego TNT; przewidziana do użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych oraz do poruszania się po drogach gruntowych; umożliwia jednoczesny przewóz robota saperskiego; marka: BWW; typ: P40/5200. Wymiary: długość: 7590 mm szerokość: 2350 mm wysokość: 2450 mm masa własna: 3950 kg jednostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez ministra obrony narodowej (fot. 1). Od dnia 31 czerwca 2008 roku wszystkie patrole rozminowania działające na terenie kraju powinny zostać wyposażone w specjalne, atestowane pojemniki spełniające wymogi rozporządzenia. Prace na opracowaniem takich pojemników zostały zakończone i trwa proces wdrożenia ich w SZRP. Obecnie przewóz drogowy podjętych przedmiotów odbywa się z użyciem specjalnie przystosowanych pojazdów ciężarowych lub osobowo-terenowych. Ich dostosowanie polegało między innymi na 7 : Możliwości transportowe pojemnika: 1) pocisk kalibru nie większego niż 152 mm 1 szt. 2) pocisk kalibru nie większego niż 125 mm 2 szt. 3) mina przeciwpancerna klasyczna 1 szt. 4) mina przeciwpancerna narzutowa 3 szt. 5) granat moździerzowy kalibru 120 mm 2 szt. 6) granat moździerzowy kalibru 98 mm 4 szt. 7) granat ręczny 20 szt. 8) amunicja kalibru nie większego niż 35 mm 10 szt. 9) amunicja strzelecka kalibru nie większego niż 12,7 mm oraz inne środki i materiały, których moc wybuchu nie jest większa od mocy wybuchu 10 kg trotylu (TNT) luzem 60 szt. Promień strefy niebezpiecznej: podczas przewożenia niewypałów i niewybuchów w pojemniku przeciwodłamkowym 60 m od osi pionowej pojemnika Źródło: Instrukcja Przyczepa z pojemnikiem przeciwodłamkowym do transportu niewybuchów i niewypałów. Opis i użytkowanie. oddzieleniu kabiny pasażerskiej od skrzyni ładunkowej płytą pancerną o grubości mm lub przegrodą wykonaną z desek, wypełnioną workami z piaskiem zmieszanym z trocinami; wyposażeniu pojazdów w światła ostrzegawcze barwy niebieskiej, takie jak w pojazdach uprzywilejowanych; oznakowaniu pojazdów prostokątnymi żółtymi tablicami z czarnym napisem Uwaga niewybuchy oraz rysunkiem granatu moździerzowego; 7 Na podstawie normy obronnej NO-02-A043 (pkt ) oraz instrukcji Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych sygn. Inż. 387/75 (rozdz. IV, pkt 3). 2011/01 przegląd logistyczny 13

14 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo Fot. 2. Granaty moździerzowe podjęte przez 13 Patrol Rozminowania z 3 pdm w rejonie miejscowości Jeżewo w powiecie świeckim Patrol Rozminowania Nr 13 zainstalowaniu, w przypadku samochodu ciężarowego, na skrzyni ładunkowej i przymocowaniu na stałe pojemnika wypełnionego piaskiem zmieszanym z trocinami do przewozu podjętych przedmiotów; wyposażeniu ich w dodatkowy sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt specjalistyczny. Mimo że w SZRP wprowadzono do użytku przyczepy z pojemnikiem transportowym do przewożenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, nie można zrezygnować z możliwości transportu podjętych przedmiotów samochodem ciężarowo-terenowym. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku podejmowania przedmiotów, które swoimi gabarytami znacznie przekraczają możliwości transportowe przyczepy, lub wykrycia znacznych ich ilości (fot. 2). Praktyka oczyszczania Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje system oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W jego skład wchodzą: 35 etatowych patroli rozminowania 8 jednostek wojskowych podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Wojsk Lądowych; dwa etatowe patrole rozminowania Marynarki Wojennej; dwie nieetatowe grupy minersko-morskie Marynarki Wojennej; dwa etatowe patrole rozminowania Sił Powietrznych. W sumie na terenie Polski funkcjonuje 41 etatowych i nieetatowych patroli rozminowania. Zasadniczo jednak do typowego oczyszczania terenu nie wykorzystuje się patroli rozminowania Sił Powietrznych, które usuwają wyłącznie niewybuchy powstałe w wyniku szkolenia w ośrodkach szkolenia poligonowego Sił Powietrznych. W jednostkach wojskowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych znajduje się dziesięć patroli rozminowania, w tym sześć na terenie POW i cztery na terenie SOW. Struktury etatowe patroli rozminowania przedstawia się następująco: dowódca patrolu rozminowania; 8 W normie obronnej NO-02-A043 patrole rozminowania nazywa się minerskimi patrolami oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 14 przegląd logistyczny 2011/01

15 Źródło: 5 OPS Nowy Dwór Mazowiecki Fot. 3. Pojazdy Patrolu Rozminowania w kolumnie marszowej zastępca dowódcy patrolu rozminowania; kierowca-saper; dwóch kierowców-sanitariuszy; trzech saperów. Łącznie w skład patrolu rozminowania wchodzi ośmiu żołnierzy zawodowych. Zgodnie z etatem dowódca patrolu i jego zastępca są podoficerami zawodowymi, a pozostali szeregowymi zawodowymi. Na podstawie powyższych danych można ustalić, że oczyszczaniem obszaru Polski zajmuje się łącznie 328 żołnierzy patroli rozminowania. Siedmiu żołnierzy jest zaś odpowiedzialnych na różnych szczeblach dowodzenia za organizację, koordynację i utrzymanie systemu w sprawnym działaniu. Do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem patrol wyposażono w następujący sprzęt: samochód osobowo-terenowy do przewozu personelu patrolu. W chwili obecnej jest to samochód Tarpan Honker; specjalny samochód osobowo-terenowy do przewozu podjętych przedmiotów i działania w rejonach zurbanizowanych oraz przy podejmowaniu niewielkich przedmiotów. Obecnie użytkuje się w tym celu specjalną wersję (Saper) samochodu Tarpan Honker (fot. 3); samochód ciężarowo-terenowy do przewozu dużych ilości podjętych przedmiotów i przedmiotów gabarytowo i wagowo przewyższających możliwości transportowe pojazdu Saper. Zazwyczaj jest to jeden ze standartowych pojazdów WP: Star 266M lub 944; zestawy sprzętu specjalistycznego do prowadzenia rozpoznania oraz sporządzania sieci wybuchowych fot. 4; etatowe wykrywacze przedmiotów ferromagnetycznych; zestawy narzędzi nieiskrzących; sprzęt ochronny w postaci kamizelek przeciwodłamkowych oraz hełmów z przyłbicami; ochronne kombinezony zbliżeniowe (w wyposażeniu wyłącznie kilku patroli); sprzęt okopowy; środki łączności. Patrol rozminowania jest przeznaczony do rozpoznawania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego metodą interwencyjną po otrzymaniu zgłoszenia od terenowej administracji rządowej lub samorządowej, policji lub Państwowej Straży Pożarnej o wykryciu i miejscu znajdowania się przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego. Do zadań patrolu rozminowania należy: rozpoznanie, czy na terenie (w obiekcie) występują przedmioty niebezpieczne; oczyszczanie terenu (obiektu) z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; przewożenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych do rejonu ich niszczenia; niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (wysadzanie ich lub, w przypadku amunicji, spalanie). 2011/01 przegląd logistyczny 15

16 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo Fot. 4. Zestaw HAL Mk4 ARCHIWUM AUTORA Dane techniczne zestawu HAL Haczyk i lina Mk4 Zestaw: udoskonalony i zoptymalizowany do uzyskiwania dostępu do podejrzanych ładunków, a także postępowania z nimi i obiektami używanymi do ich ukrywania (paczki, teczki), ulokowanymi w budynkach i innych miejscach; jego elementy zostały stworzone na podstawie doświadczeń pododdziałów EOD armii brytyjskiej; zawiera asortyment różnych składników przeznaczonych do mocowania lin do obiektów i kotwienia bloczków linowych do ścian, podłóg, okien i framug drzwi; umożliwia manewrowanie podejrzanym obiektem wzdłuż zaplanowanych tras dzięki samoczynnemu otwieraniu lub odrywaniu zblocza (bloczki linowe). Wymiary : zestawu: 980 x 370 x 120 mm szpuli: 300 x 360 x 190 mm Waga: zestawu: 17,5 kg szpuli: 5,8 kg Źródło: Podręcznik techniczny HAL Mk4. Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego lub z okresu wojny odnalezionych i zgłoszonych, realizuje się nieodpłatnie. Rozpoznanie terenów domniemanego występowania niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz nadzory saperskie wykonują natomiast specjalnie przygotowane siły po uzyskaniu odpowiedniej zgody ministra obrony narodowej. Muszą zostać także podpisane stosowne umowy, uwzględniające pokrycie kosztów poniesionych przez jednostkę wojskową. Patrol rozminowania ma obowiązek zrealizować zadanie najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenia Pilne powinny być zrealizowane w ciągu 24 godzin. Ze względu na niewielką ilość sił przewidzianych do ich realizacji, patrole rozminowania podejmują interwencje w ramach NOTATKA Za zgłoszenia pilne uważa się takie zgłoszenia, które dotyczą lokalizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ludzi tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, zakładach pracy oraz w rejonach, gdzie znajdują się dobra kultury. czasu służbowego, tym samym są utrzymywane dyżury w trybie ciągłym, jak ma to miejsce w przypadku innych służb ratowniczych czy kryzysowych. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo obywateli, utrzymuje się dyżury również w czasie wol- 16 przegląd logistyczny 2011/01

17 Legenda: Granice województw Rejon rozmieszczenia PRozm. patrole rozminowania JW WLąd patrole rozminowania JW IWspSZ patrole rozminowania MW patrole rozminowania SP Podział obszaru Polski pomiędzy patrole rozminowania (liczby odpowiadają numerom poszczególnych patroli) nym od zajęć i służby. Mimo to dochodzi jednak do nieporozumień między Siłami Zbrojnymi a właścicielami terenów, inwestorami, służbami porządkowymi czy mediami, którzy domagają się natychmiastowej interwencji i likwidacji zagrożenia w ciągu kilkudziesięciu minut, tak jak odbywa się to w przypadku pozostałych służb. Zasadą działania patrolu jest podjęcie już znalezionego przedmiotu wybuchowego. Jednoczenie zarówno samo miejsce znalezienia przedmiotu, jak i najbliższy teren wokół niego są sprawdzane przy pomocy detektorów metali w celu wykrycia ewentualnych innych znajdujących się w pobliżu obiektów. Oczyszczony teren jest przekazywany protokolarnie właściwym władzom terenowym, właścicielom obiektów. W zakres obowiązków patrolu rozminowania nie wchodzą zaś zadania związane z unieszkodliwianiem i niszczeniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych umieszczonych lub wykonanych w sposób improwizowany (niestandardowy), szczególnie w sytuacji, gdy ich konstrukcja, miejsce znalezienia oraz sposób umieszczenia wskazują, że mogą one być wykorzystane do ataku terrorystycznego lub popełniania przestępstwa. W takim przypadku niezwłocznie powiadamia się specjalistyczne jednostki policji. Patroli rozminowania nie wykorzystuje się również do niszczenia środków bojowych magazynowych kategorii nieużytkowych i odpadów poprodukcyjnych. Wbrew stosowanej praktyce nie jest zasadne opracowanie własne 2011/01 przegląd logistyczny 17

18 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo wykonywane przez patrol rozminowania zadań związanych z zabezpieczeniem rzutu granatem bojowym. Do realizacji tego przedsięwzięcia wystarczy wyznaczyć odpowiednio przygotowanego i wyposażonego żołnierza wojsk inżynieryjnych. Zasięgi odpowiedzialności Patrole rozminowania (rys.) IWspSZ i Wojsk Lądowych odpowiadają za realizowanie zadań na terenie całego kraju, zaś patrole Marynarki Wojennej na obszarze plaż morskich, w rejonie Półwyspu Helskiego oraz na obszarach zamkniętych portów wojennych, w rejonach stacjonowania jednostek i lotnisk Marynarki Wojennej. Podstawową jednostką podziału administracyjnego państwa przewidzianą dla patrolu rozminowania jest powiat. Przeciętnie na terenie jednego województwa działania interwencyjne prowadzi od jednego do czterech patroli rozminowania. W większości wypadków to, ile patroli działa na danym terenie, zależy od liczby przedmiotów i interwencji podejmowanych przez patrole rozminowania. Z analizy meldunków wynika, że prawie codziennie patrole rozminowania wykonują w terenie zadania oczyszczania terenu. Warto przy tym podkreślić, że w latach patrole jednostek wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego zrealizowały prawie 14 tys. zgłoszeń. W trakcie nich unieszkodliwiono: 2536 min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych; 2476 bomb lotniczych; szt. amunicji artyleryjskiej; 8390 szt. granatów ręcznych i amunicji przeciwpancernej; szt. innej amunicji. Teoretycznie, im więcej lat upłynęło od zakończenia wojny, tym bardziej liczba zgłoszeń powinna maleć. Na podstawie posiadanych danych nie można jednak jednoznacznie tego stwierdzić. Liczba zrealizowanych zgłoszeń waha się w granicach 1500 rocznie. Wszystkie zabrane przez patrol przedmioty są unieszkodliwiane przez wysadzenie lub spalenie w wydzielonych miejscach niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w dniu ich podjęcia lub następnym. Zasadniczo nie dopuszcza się do gromadzenia, składowania i przechowywania podjętych przedmiotów w celu ich późniejszego unieszkodliwienia (takie sytuacje zdarzają się w wyniku prowadzenia intensywnych prac w terenie, jak ma to miejsce np. w województwie mazowieckim). Nie mniej jednak nie stwierdzono przypadku niebezpiecznego zdarzenia z udziałem znalezionego przedmiotu w wyniku opóźnienia w działaniu patrolu rozminowania. NOTATKA Obecnie ponad 90% stałych miejsc niszczenia znajduje się na terenach zarządzanych przez administrację wojskową. Pozostałe to użyczone nieodpłatnie nieużytki rolne itp. będące własnością władz samorządowych. Unieszkodliwianie Patrole rozminowania w ramach swojej działalności podejmują liczne niewypały i niewybuchy, przedmioty nadal stwarzające zagrożenie dla otoczenia. Zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi unieszkodliwia się je przez wysadzenie (z użyciem materiału wybuchowego) lub spalenie. Wysadza się: wszelkiego typu miny, bomby lotnicze, amunicję artyleryjską, granaty ręczne i ręczne środki przeciwpancerne, zapalniki i detonatory, czerepy pocisków, materiały wybuchowe i zagwożdżone lufy. Przez spalenie niszczy się natomiast: amunicję karabinową, pistoletową, sygnałową, proch dymny i bezdymny, ładunki prochowe, lont prochowy, przedmioty łatwopalne oraz inne rozpoznane przedmioty niebezpieczne. Wszelkie wykryte i rozpoznane przedmioty powinno niszczyć się tam, gdzie je znaleziono (fot. 5), doraźnie w wyznaczonym lub specjalnie przygotowanym miejscu. Z praktyki wynika jednak, że ze względu na uwarunkowania związane z rozwojem infrastruktury terenowej i wynikające z tego ograniczenia, odstępuje się od niszczenia przedmiotów tam, gdzie zostały znalezione na rzecz przetransportowania ich do stałych miejsc niszczenia. Wiąże się z tym jednak kolejny problem, którym jest ograniczona liczba tych miejsc. Ograniczenie liczby stałych rejonów niszczenia przedmiotów niebezpiecznych jest związane 18 przegląd logistyczny 2011/01

19 wymiarach, o tyle dużo większym problemem jest ich usytuowanie w odpowiedniej odległości od obiektów infrastruktury terenowej. W materiały wybuchowe i zapalające patrole zaopatrywane są przez stałą bazę magazynową rejonowych baz materiałowych. Pobierają one z Kontenerowego Magazynu Materiałów Wybuchowych tyle środków bojowych, ile jest im niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego unieszkodliwienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zasadniczo wykorzystuje się do tego celu trotyl w kostkach do 200 g do 1 kg, natomiast nie używa się plastycznego materiału wybuchowego (PMW). Jako środek zapalający stosuje się zapalniki elektryczne ERG, między innymi ze względów bezpieczeństwa dają one możliwość kontroli momentu wybuchu dopóki nie upewnimy się, że wysadzanie będzie przeprowadzone w sposób bezpieczny. Źródło: 5 Patrol Rozminowania (2 BZ) Fot. 5. Granat moździerzowy kalibru 82 mm wrośnięty w pień drzewa na wysokości ok. 4 m nad ziemią z dość rygorystycznymi wymaganiami wynikającymi z dokumentów normatywnych w zakresie ich tworzenia. Takie miejsca powinny znajdować się nie bliżej niż 1,5 km od wszystkich zabudowań, dróg kołowych i kolejowych, a od krańców osiedli, stacji elektrycznych nie bliżej niż 3 km. Jednocześnie plac wysadzania powinien zajmować powierzchnię ha 9. W przypadku braku terenu o dostatecznej wielkości dopuszcza się jednak utworzenie placu zmniejszonego do 10 ha 10. O ile możliwe jest spełnienie warunków w zakresie wyznaczenia placów o zmniejszonych Komputerowy system wspomagania SI Patrol W 2003 roku z inicjatywy szefa inżynierii wojskowej SGWP rozpoczęto prace koncepcyjne nad opracowaniem komputerowego systemu wspomagania oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych SI Patrol. W założeniach miał on zapewnić: monitorowanie działań patroli rozminowania oraz rozmieszczenia wykrytych niewybuchów, rejonów ich likwidacji lub składowania; rejestrację zgłoszeń o wykryciu niewybuchów; automatyczny przepływ informacji do szczebla centralnego; prezentację graficzną rozmieszczenia i likwidacji niewybuchów; sporządzenie zestawień zużycia środków materiałowych oraz poniesionych kosztów. Docelowo aplikacja ma być częścią składową systemu reagowania kryzysowego Sił Zbrojnych. W chwili obecnej SI Patrol od ponad dwóch lat jest wdrażany w SZRP. Aplikacja wykorzystuje Pakiet Grafiki Operacyjnej, ogólnie stosowany system graficznego 9 Wielkości te precyzuje norma obronna NO-02-A043 (s. 22). 10 Tamże. 2011/01 przegląd logistyczny 19

20 SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Zapewnić bezpieczeństwo Aplikacja Dzięki wbudowanym modułom uzupełniania tekstu dowódca patrolu rozminowania ma możliwość w dosyć krótkim czasie sporządzić protokół z oczyszczania terenu, wydrukować go oraz przekazać kopię zainteresowanym instytucjom i osobom. Aplikacja Patrol ma ważną z punktu widzenia różnych szczebli dowodzenia funkcję, która umożliwia sporządzanie sprawozdań z różnych okresów oraz poziomów funkcyjnych. TOMASZ SZULEJKO zobrazowania sytuacji taktycznej w Siłach Zbrojnych RP. Zestawy map, które zawiera, służą do przedstawiania w formie graficznej położenia znalezionych przedmiotów i ułatwiają patrolowi w pierwszej fazie działania zlokalizowanie miejsca w terenie. System wykorzystuje komercyjną sieć telefonii komórkowej i technologię internetowego przesyłania danych GPRS. W tym celu wszystkie patrole rozminowania zostały wyposażone w przenośne komputery przystosowane do pracy w warunkach polowych posiadające bezprzewodowe modemy GPRS, odbiorniki GPS oraz docelowo przenośne drukarki. System informatyczny Patrol tworzą dwa komponenty: mobilny, w który są wyposażone patrole rozminowania działające w terenie. W jego skład wchodzą przystosowane do pracy w warunkach terenowych komputery przenośne Panasonic CF-30 z modemem GPRS, dołączanym modułem GPS oraz przenośne drukarki każdy patrol ma jeden taki zestaw; monitorowania (stacjonarny), używany przez służby dyżurne oraz poszczególne szczeble dowodzenia do szczebla centralnego włącznie. W jego skład wchodzą komputery przenośne Dell Latitude D420. Oba komponenty wyposażono w podobny interfejs, ale różniący się aktywnymi modułami i funkcjami tylko dla określonego szczebla np. z poziomu stanowisk monitorowania innych niż w jednostce wojskowej nie ma możliwości wprowadzenia zgłoszenia do systemu. Sporządzenie protokołów i meldunków umożliwiają z kolei wyłącznie komputery mobilne. Poprawki nieprawidłowych wpisów wprowadza na szczeblu centralnym administrator systemu. Dane przesyłane są w formie pakietów w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku połączenia GPRS w terenie (duże oddalenie od nadajników bazowych, trudne warunki terenowe itp.) dane są przesyłane natychmiast po wejściu w zasięg usługi. Kolejnym narzędziem, w które został wyposażony SI Patrol, jest funkcja GPS uruchamiana na stanowisku monitorowania. Umożliwia ona śledzenie w czasie rzeczywistym wybranego patrolu rozminowania przemieszczającego się w terenie. Ze względów technicznych opóźnienie w przekazaniu aktualnej pozycji do czasu jego zobrazowania wynosi około 20 s, co przy małej prędkości poruszania się zespołu w terenie jest wystarczające. Operator systemu ma również możliwość uruchomienia alarmu w przypadku zaistnienia zdarzenia w czasie pracy patrolu, którego dźwięk odzywa się wówczas na wszystkich stanowiskach monitorowania. Dodatkowo operator na stanowisku monitorowania jest w stanie określić przybliżone położenie patrolu nawet pomimo utraty sygnału, ponieważ na mapie jest wyświetlana w innym kolorze ostatnia zapisana, zalogowana pozycja patrolu. Obecnie instytucje i jednostki wojskowe IWspSZ są wyposażone łącznie w 22 zestawy komputerowe SI Patrol, w tym poszczególne posiadają: Inspektorat Wsparcia SZRP dwa zestawy Dell; 20 przegląd logistyczny 2011/01

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Zasady postępowania w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Poradnik dla mieszkańców Gminy Borne Sulinowo 2014 B O R N E S U L I N O W O, U L.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU Opracowano na podstawie: 1. Patrol Rozminowania Nr 26 Województwo Opolskie, 1BBSap Brzeg, 2000r. 2. Zasady postępowania w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

2. Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez:

2. Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez: Załącznik nr 5 STOPNIE ALARMOWE Stosowanie stopni alarmowych 1. Zadania określone w katalogu stopni alarmowych są to działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

Siedem dekad po II wojnie światowej

Siedem dekad po II wojnie światowej mjr Andrzej Kmiecik Szefostwo Inżynierii Wojskowej Siedem dekad po II wojnie światowej Od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło wiele lat, jednak nadal są prowadzone akcje oczyszczania kraju z jej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Moduł zadaniowy nr 4

Moduł zadaniowy nr 4 Moduł zadaniowy nr 4 Treść zadania: Przedsięwzięcia realizowane w ramach czwartego stopnia alarmowego (DELTA). Wykonawca zadania: zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum. I. CEL ZADANIA zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w różnego rodzaju działaniach stabilizacyjno-bojowych w odległych rejonach świata oraz realizacja zobowiązań sojuszniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 74 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 74 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS ZARZĄDZENIE NR 37.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO KURSU PRZESZKOLENIA PODOFICERÓW REZERWY KORPUS OSOBOWY: INŻYNIERIA WOJSKOWA GRUPA OSOBOWA: SPECJALNOŚĆ: SAPERSKA OGÓLNA 34-A-21 I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja logistyki stacjonarnej

Restrukturyzacja logistyki stacjonarnej gen. bryg. Roman Klecha Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ppłk dr Andrzej Lis Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Restrukturyzacja logistyki stacjonarnej Przebudowa stacjonarnego potencjału logistycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH

POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (24) nr 1, 2009 Tomasz JAŁOWIEC POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78 ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo