BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Lokalna Obwodnica Andrychowa etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie Infrastruktura drogowa. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 22 listopada 2004r. nr Z/2.12/I/1.1.1/104/04/U/6/04. umowy o dofinansowanie CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,21 PLN w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,50 PLN tj. 66,04% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,71 PLN tj. 33,96% wydatków kwalifikowalnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa - etap I. W ramach budowy pierwszego etapu LOA powstał łącznik pomiędzy obszarem mieszkalnym (Osiedle 200-lecia), a obszarami przemysłowymi, zlokalizowanymi w rejonie ul. Batorego. Projekt obejmował równieŝ budowę mostu jednoprzęsłowego o rozpiętości 32,5m (szer. jezdni 7m, obustronne chodniki szer. 1,5m, klasa obciąŝenia B) wraz z drogami dojazdowymi o dł. ok. 450 m (szer. jezdni 7m, obustronne chodniki szer. 2,0m, obciąŝenie 100 kn/oś) łączącymi ul. Szewską z ul. Batorego. Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym nastąpiło poprzez budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej Dz=32m, budowę skrzyŝowania jednopoziomowego skanalizowanego oraz przebudowę ulic o długości ok. 380 m.

2 CELE PROJEKTU: oŝywienie gospodarcze i rozwój Gminy Andrychów, otwarcie i podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych, powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, odciąŝenie drogi krajowej K52 od ruchu lokalnego i skrócenie czasu dojazdu do obszarów przemysłowych i mieszkalnych Andrychowa. Osiągnięcie powyŝszych celów projektu przyczyniło się do poprawy dostępności obszarów przemysłowych i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków transportu osobowego i towarowego, a tym samym rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Andrychów. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fragment ulicy Przemysłowej odcinek przed i po realizacji wlot na ulicę Batorego Fragment ulicy Przemysłowej przed i po realizacji most na rzece Wieprzówce

3 SkrzyŜowanie typu rondo ulic: Szewskiej i Przemysłowej przed i po realizacji

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Rewitalizacja obszarów miejskich w Andrychowie przebudowa ul. Rynek etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet III Rozwój Lokalny. Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 14 lipca 2006r., nr umowy o dofinansowanie Z/2/12/III/3.3.1/685/05/U/69/06. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,65 PLN w tym: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego ,59 PLN tj. 60,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, kwota dofinansowania ze środków budŝetu państwa ,26 PLN tj. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,80 PLN tj. 30,00% wydatków kwalifikowalnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był etap I przebudowy ul. Rynek. W ramach pierwszego etapu rewitalizacji obszarów miejskich w Andrychowie, przebudowano chodniki od nr 36 do skrzyŝowania z ul. Floriańską, chodniki na wyspie centralnej oraz ciągi pieszo-jezdne od skrzyŝowania z ul. Floriańską do skrzyŝowania z ul. Pachla oraz przebudowano jezdnię główną w km CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem realizacji projektu była rewitalizacja centrum miasta Andrychowa. Proces ten miał na celu oŝywienie gospodarcze i społeczne miasta, a takŝe zwiększenie potencjału turystycznego i kulturowego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

5 Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do: poprawy funkcjonalności i estetyki infrastruktury kołowej i pieszej w centrum miasta, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Andrychowa, stworzenia infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w centrum miasta. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Jezdnia główna ul. Rynek w km w trakcie realizacji

6 Chodniki od nr 36 do skrzyŝowania z ul. Floriańską, chodnik na wyspie centralnej, ciągi pieszojezdne od skrzyŝowania z ul. Floriańską do skrzyŝowania z ul. Pachla oraz jezdnia główna w km po realizacji

7 NAZWA PROJEKTU : Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej centralnej części miasta Andrychowa - etap II. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 26 maja 2010r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /09-00-XVI/399/FE/10. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,25 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,05 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,43 PLN tj. 70,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,62 PLN tj. 30% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,20 PLN to koszty niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: W ramach projektu zrealizowano 21 zadań inwestycyjnych: przebudowę alejek w Parku Miejskim wzdłuŝ ul. Rynek, przebudowę parkingu przy pałacu Bobrowskich, przebudowę jezdni głównej , przebudowę chodnika wzdłuŝ ul. Rynek od nr 1 do 7, przebudowę chodnika i ciągu pieszo jezdnego w kierunku kościoła św. Macieja, przebudowę parkingu przy ul. Rynek przy Urzędzie Miejskim, przebudowę parkingu w parku miejskim, przebudowę Placu Mickiewicza część III,

8 przebudowę łącznika ul. 1 Maja z Placem Mickiewicza, przebudowę alejki wzdłuŝ ul. 1 Maja, przebudowę ul. Daszyńskiego, przebudowę skrzyŝowań ulic Garncarskiej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Al. Wietrznego na skrzyŝowanie typu małe rondo, przebudowę ul. Floriańskiej wraz z parkingiem, przebudowę ul. Pachla wraz z istniejącym parkingiem przy ul. Pachla, przebudowę chodnika łączącego ul. Floriańską z ul. Pachla, przebudowę parkingu przy ul. Garncarskie,j zagospodarowanie zielenią centralnej części miasta, budowę pomostu rekreacyjnego na Stawie Miejskim, budowę fontanny w parku miejskim, budowę fontanny na wyspie centralnej (św. Florian), budowę fontanny na Placu Mickiewicza. CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem projektu była poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej, która przyczyniła się do poprawy funkcjonalności ruchu na obszarze rewitalizowanym oraz infrastruktury społecznej mającej na celu przywrócenie funkcji rekreacyjnych centrum miasta. Prócz oczywistej poprawy funkcjonalności i estetyki miasta, realizacja projektu doprowadziła do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze kryzysowym oraz zwiększenie powierzchni terenów do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: zad. 1 Przebudowane alejki w parku miejskim zad. 2 Przebudowany parking przy pałacu Bobrowskich

9 zad. 3 i 4 Przebudowana jezdnia główna oraz chodnik zad. 6 Przebudowany parking przy ul. Rynek zad. 8 Przebudowany Plac Mickiewicza zad. 5 Przebudowany ciąg pieszo-jezdny przy kościele św. Macieja zad. 7 Przebudowany parking w parku miejskim zad. 9 Przebudowany łącznik ul. 1 Maja z Pl. Mickiewicza

10 zad. 10 Przebudowana alejka wzdłuŝ ul. 1Maja zad. 12 Przebudowane skrzyŝowanie ulic: Garncarskiej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Al. Wietrznego na skrzyŝowanie typu małe rondo zad.14 Przebudowana ul. Pachla zad. 11 Przebudowana ul. Daszyńskiego zad. 13 Przebudowana ul. Floriańska zad. 15 Przebudowany chodnik łączący ul. Floriańską z ul. Pachla

11 zad. 16 Przebudowany parking przy ul. Garncarskiej zad. 18 Wybudowany pomostu rekreacyjny na Stawie Miejskim zad. 20 Wybudowana fontanna na wyspie centralnej (św. Florian) zad. 17 Zagospodarowana zieleń w centralnej części miasta zad. 19 Przebudowana fontanna w parku miejskim zad. 21 Wybudowana fontanna na Pl. Mickiewicza

12 NAZWA PROJEKTU : Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŝej 20 ha. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 16 marca 2011r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /10-00-XVI/24/FE/11. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,77 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,47 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR ,16 PLN tj. 80,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,31 PLN tj. 20% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,30 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa drogi wewnętrznej w obrębie andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz drogi dojazdowej do strefy. Obszar strefy był uzbrojony w sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej. Projekt polegał na dozbrojeniu strefy, poprzez rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej - kompleks Biała Droga - oraz wzrost dostępności obszaru strefy dla istniejących i potencjalnych inwestorów. Zakres zrealizowanych robót w ramach projektu obejmował: prace przygotowawcze w tym: opracowanie dokumentacji technicznej projektu;

13 opracowanie Studium Wykonalności; uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, prace inwestycyjne w tym: budowę drogi połoŝonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, łączącej ul. St. Batorego z ul. Biała Droga o łącznej dł.1 023,70 m; budowę skrzyŝowania typu małe rondo na ul. Biała Droga o promieniu zewnętrznym 18m; budowę ścieŝki rowerowej po prawej stronie jezdni; budowę chodników i ścieŝek rowerowych na wlotach ul. Biała Droga, o szer. 2,15 2,70m i dł. 250 m; budowę 4 zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; budowę zjazdów do posesji o powierzchni ok m2, montaŝ bezpieczników o szer. 0,7 m i dł. ok. 1050m-; budowę 7 wysp azylów i tarcz skrzyŝowań, budowę kanalizacji deszczowej o dł m; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę ogrodzeń i bram wjazdowych kolidujących z projektowanymi elementami; montaŝ oznakowania poziomego i pionowego; ułoŝenie elementów ulic: krawęŝników betonowych, kamiennych, chodników z kostki betonowej, obrzeŝy betonowych, ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych; wyburzenie 9 obiektów budowlanych; przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, promocję projektu, nadzór inwestorski. CELE PROJEKTU: Celem głównym projektu było stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Gminie Andrychów. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez rozwój wewnętrznego układu komunikacyjnego była uzupełnieniem istniejącego uzbrojenia na obszarze strefy. W konsekwencji bezpośrednim efektem realizacji projektu było kompleksowe przygotowanie obszaru strefy do zakładania działalności gospodarczej. Cel główny projektu realizowany był za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składało się: stworzenie dogodnych warunków komunikacji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej; zapewnienie korzystnych warunków dojazdu do terenów inwestycyjnych leŝących na obszarze strefy w kompleksie Biała Droga ; podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uŝytkowników dróg wewnątrz strefy; uzupełnienie istniejącego uzbrojenia strefy we wszystkie media niezbędne do lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej; zmniejszenie kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej; poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy; wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Andrychów; poprawa ładu przestrzennego na obszarze, przez który droga przebiega.

14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: SkrzyŜowanie na ul. Biała Droga przed realizacją Odcinek pomiędzy skrzyŝowaniem na ul. Biała Droga a ul. Batorego przed realizacją SkrzyŜowanie na ul. Batorego przed realizacją Nowo wybudowane rondo na ul. Biała Droga Nowo wybudowany odcinek Lokalnej Obwodnicy pomiędzy rondem na ul. Biała Droga a rondem na ul. Batorego

15 Wlot nowo wybudowanego odcinka Lokalnej Obwodnicy na rondo ul. Batorego

16 NAZWA PROJEKTU : Budowa sieci cieplnej przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 7 maja 2012r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /10-00-XVI/41/FE/12. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,61 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,09 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR ,04 PLN tj. 50,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,05 PLN tj. 50% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,52 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem inwestycji była budowa podziemnej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 125/225mm - 2 x DN 25/90 mm na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Batorego w kierunku kotłowni administrowanej przez ZGK do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Brzegi, 27-go Stycznia, Starowiejskiej, Metalowców, Włókniarzy w Andrychowie zasilanych w energię cieplną z kotłowni miejskiej przy ul. Metalowców. W ramach budowy sieci ciepłowniczej wykonano następujący zakres robót: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; roboty wiertnicze; montaŝ rurociągów; spawanie rurociągów; kontrola radiologiczna spoin; roboty wykończeniowe. CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem projektu było bezpieczne i ciągłe zaopatrzenie w energię cieplną odbiorców na terenie miasta Andrychów w rejonie ul. Brzegi, 27-go Stycznia, Starowiejskiej, Metalowców i Włókniarzy poprzez budowę sieci cieplnej

17 przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie, co miało i ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska w mieście z uwagi na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. Cele szczegółowe realizacji projektu to: poprawa jakość powietrza; wykorzystanie alternatywnego źródła energii powstającego w wyniku spalania węgła z biomasą; zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Andrychowa i okolic; poprawa warunków Ŝycia mieszkańców regionu; zwiększenie atrakcyjności pod kątem mieszkalnictwa i osiedlania się na terenie Andrychowa; zmniejszenie poziomu zachorowalności; stworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Tablice pamiątkowe nowo wybudowanej inwestycji pn.: Budowa sieci cieplnej przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie

18 NAZWA PROJEKTU: Remont parkingu przy kościele w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,24 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,21 PLN z czego kwota dofinansowania ,00 PLN tj. 75,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,21 PLN tj. 25% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,03 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był remont istniejącego parkingu przy kościele parafialnym w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego Zakres remontu parkingu obejmował: remont 27 stanowisk postojowych, dojazdów manewrowych oraz elementów ruchu wysepek w poziomie nawierzchni parkingu. Renowacja boiska polegała na wykonaniu nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej. CEL PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Targanic poprzez remont parkingu oraz renowację boiska sportowego.

19 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Parking przy kościele w Targanicach Parking przy kościele w Targanicach w trakcie remontu po realizacji Boisko sportowe w Targanicach po renowacji

20 NAZWA PROJEKTU: Remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,10 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,36 PLN z czego kwota dofinansowania ,00 PLN tj. 74,93% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,36 PLN tj. 25,07% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,74 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych. Zakres remontu parkingu obejmował: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; wykonanie podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławami betonowymi, ułoŝenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej; roboty wykończeniowe. Zakres budowy chodnika obejmował: wykonanie poszerzeń wzdłuŝ projektowanego chodnika; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławą betonową; ułoŝenie obrzeŝy betonowych na ławie betonowej, wykonanie podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej; wykonanie odwodnienia w postaci kolektorów deszczowych; ustawienie pionowych znaków drogowych. CELE PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Roczyn poprzez budowę chodnika i remont parkingu.

21 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Chodnik przy ul. Bielskiej w trakcie budowy Parking przy kościele w Roczynach w trakcie remontu Nowo wybudowany Chodnik przy ul. Bielskiej Parking przy kościele w Roczynach po remoncie

22 NAZWA PROJEKTU: Budowa chodnika w Brzezince przy ul. Słonecznej. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,10 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,04 PLN z czego kwota dofinansowania ,28 PLN tj. 75,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,76 PLN tj. 25% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,06 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1741K. Zakres prac obejmował: rozbiórkę nawierzchni: asfaltowych, z kostki brukowej, płytek oraz tłucznia; rozbiórkę krawęŝników wraz z ławą betonową; rozbiórkę przepustów rurowych wraz ze ściankami; rozbiórkę ścieków i płytek aŝurowych; wywóz gruzu; wymianę wiaty przystankowej; roboty ziemne - wykopy wraz z wywozem ziemi, nasypy; profilowanie i zagęszczanie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; załoŝenie rur ochronnych; regulację pionową zaworów; wykonanie ubezpieczenia płytami aŝurowymi; demontaŝ i budowę ogrodzenia; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławą betonową; ułoŝenie obrzeŝy betonowych na ławie betonowej; wykonanie ścieku z kostki brukowej; wykonanie drenaŝu; wykonanie poszerzeń wzdłuŝ projektowanego chodnika; budowę chodnika z kostki brukowej; wykonanie zjazdów z kostki brukowej. CELE PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Brzezinki poprzez budowę chodnika.

23 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Słoneczna w Brzezince przed remontem Ulica Słoneczna w Brzezince po remoncie i budową chodnika z nowo wybudowanym chodnikiem

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. MAREK PIECZYŃSKI BRANIEWO UL. Łącznikowa 1/15 Tel. Kom

mgr inŝ.. MAREK PIECZYŃSKI BRANIEWO UL. Łącznikowa 1/15 Tel. Kom DROG MAR mgr inŝ.. MAREK PIECZYŃSKI 14 500 BRANIEWO UL. Łącznikowa 1/15 Tel. Kom. 660495177.. PRZEDMIAR ŚLEPY KOSZTORYS TYTUŁ OPERACJI : ZAGOSPODAROWANIE I ESTETYZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE PIENIĘśNO

Bardziej szczegółowo

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.2. Roboty nawierzchniowe: 1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość.

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość. Załącznik Nr 16 Część opisowa Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budŝetowym na 2009r. Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

2. Dane wyjściowe do projektowania

2. Dane wyjściowe do projektowania OPIS TECHNICZNY do projektu docelowej organizacji ruchu w związku z budową ulicy Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania Opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną OPINIA PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Przebudowie ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy PROJEKT nr MRPO.04.01.03-12-006/16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy Fot. 1 ul. 3 Maja w Kętach przed rozbudową Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

Temat: Lokalizacja budowy:

Temat: Lokalizacja budowy: P R O J E K T Temat: Inwestor METRYKA PROJEKTU T E C H N I C Z N Y Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Zamawiający: Inwestor: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt odnowy nawierzchni dla zadania: Budowa sieci ciepłowniczej magistralnej 2DN500 na odcinku od ul. Glinki do bramy BPPT w Bydgoszczy.

Projekt odnowy nawierzchni dla zadania: Budowa sieci ciepłowniczej magistralnej 2DN500 na odcinku od ul. Glinki do bramy BPPT w Bydgoszczy. OPIS TECHNICZNY 1. Dane Ogólne 1.1 Inwestor KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. Ul. Ks. J. Schultza 5, 85-315 Bydgoszcz 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania 1. OPIS TECHNICZNY I. Podstawa opracowania 1. Wizja w terenie, 2. Prawo o ruchu drogowym, 3. Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Systemu Tras Rowerowych Miasta Wrocław, 4. Rozporządzenie w sprawie znaków

Bardziej szczegółowo

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI PROJEKT BUDOWLANY /aktualizacja/ OBIEKT: BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY LIPOWEJ W WOŁCZKOWIE /ODCINEK: UL.POGODNA - ZJAZD NA POSESJĘ 9/ OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej.

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 18/1/2015 z dnia 30.01.2015 r z Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.:

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA:

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: 1 Rozbudowa ul. Lubelskiej 6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: - warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez Telekomunikację Polską Pion Sieci i Platform

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Tolkmicko Obiekt : Remont dróg wiejskich Adres : 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Inwestor : Gmina Tolkmicko 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego rozbudowy ulicy Stawowej na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica w m. Drzewica (długości 532m) w ramach zadania: Aktywizacja trenów przemysłowych i rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu.

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu. 1 z 5 2013-07-09 15:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99555-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU. Inwestycja swym zakresem objê³a: Widok na wiadukt B³. Ks. Bronis³awa Markiewicza

REALIZACJA KONTRAKTU. Inwestycja swym zakresem objê³a: Widok na wiadukt B³. Ks. Bronis³awa Markiewicza 13 12 1 2 11 REALIZACJA KONTRAKTU Inwestycja swym zakresem objê³a: - roboty przygotowawcze, - wyburzenia obiektów kubaturowych i rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, - budowê dwujezdniowej drogi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ulice posiadają zwartą zabudowę i mają charakter ulic dojazdowych oraz deptaków.

Wszystkie ulice posiadają zwartą zabudowę i mają charakter ulic dojazdowych oraz deptaków. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni Rynku oraz ulic: Św. Ducha, Królowej Jadwigi oraz Placu Klasztornego w Inowrocławiu 1. Stan istniejący: W stanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE Tytuł Projektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot inwestycji 2. Zakres robót oraz kolejność realizowania inwestycji 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Starosta Opolski zatwierdzenie projektu Nr KM.7121.2.130.2014.MW z dn. 13.10.2014 r. - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50 TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50 Nazwa zadnia nadana Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej

Bardziej szczegółowo

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE Ilości składowe Razem 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,500 0.5 km 0,500

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH JANUSZ KĘPIŃSKI 86-031 OSIELSKO- śołędowo UL. LIPOWA 5 TEL/FAX 052 582-57-43 NIP 953-102-04-19 e-mail: zup.kepinski@gmail.com Projekt tymczasowej organizacji ruchu Obiekt: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego: Dzierżoniów, oś. Błękitne

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 104214 O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary PROJEKT BUDOWLANY Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Data opracowania czerwiec 2008 Spis treści I Opis techniczny Str. 3 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1073/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu objętego Indykatywnym wykazem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT Strzelecka 11/8 ISul. 65-452 Zielona Góra PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA Przebudowa dróg gminnych nr 006001 F, 006013 F, 006042 F w miejscowości Słone 58, 212/1, 218, 225/1, 225/2,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 WPROWADZENIE ZESTAWIENIE INWESTYCJI ścieżki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 2016/S

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:463373-2016:text:pl:html -Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.1. Odcinek A - D i E - C 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl. 1 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m3 1050 Grubość warstwy do 15

Bardziej szczegółowo

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat)

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) 2017-06-29 15:48 MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) - MIB informuje: Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał Programy Inwestycji dla

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo