BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Lokalna Obwodnica Andrychowa etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie Infrastruktura drogowa. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 22 listopada 2004r. nr Z/2.12/I/1.1.1/104/04/U/6/04. umowy o dofinansowanie CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,21 PLN w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,50 PLN tj. 66,04% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,71 PLN tj. 33,96% wydatków kwalifikowalnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa - etap I. W ramach budowy pierwszego etapu LOA powstał łącznik pomiędzy obszarem mieszkalnym (Osiedle 200-lecia), a obszarami przemysłowymi, zlokalizowanymi w rejonie ul. Batorego. Projekt obejmował równieŝ budowę mostu jednoprzęsłowego o rozpiętości 32,5m (szer. jezdni 7m, obustronne chodniki szer. 1,5m, klasa obciąŝenia B) wraz z drogami dojazdowymi o dł. ok. 450 m (szer. jezdni 7m, obustronne chodniki szer. 2,0m, obciąŝenie 100 kn/oś) łączącymi ul. Szewską z ul. Batorego. Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym nastąpiło poprzez budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej Dz=32m, budowę skrzyŝowania jednopoziomowego skanalizowanego oraz przebudowę ulic o długości ok. 380 m.

2 CELE PROJEKTU: oŝywienie gospodarcze i rozwój Gminy Andrychów, otwarcie i podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych, powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, odciąŝenie drogi krajowej K52 od ruchu lokalnego i skrócenie czasu dojazdu do obszarów przemysłowych i mieszkalnych Andrychowa. Osiągnięcie powyŝszych celów projektu przyczyniło się do poprawy dostępności obszarów przemysłowych i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków transportu osobowego i towarowego, a tym samym rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Andrychów. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fragment ulicy Przemysłowej odcinek przed i po realizacji wlot na ulicę Batorego Fragment ulicy Przemysłowej przed i po realizacji most na rzece Wieprzówce

3 SkrzyŜowanie typu rondo ulic: Szewskiej i Przemysłowej przed i po realizacji

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Rewitalizacja obszarów miejskich w Andrychowie przebudowa ul. Rynek etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet III Rozwój Lokalny. Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 14 lipca 2006r., nr umowy o dofinansowanie Z/2/12/III/3.3.1/685/05/U/69/06. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,65 PLN w tym: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego ,59 PLN tj. 60,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, kwota dofinansowania ze środków budŝetu państwa ,26 PLN tj. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,80 PLN tj. 30,00% wydatków kwalifikowalnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był etap I przebudowy ul. Rynek. W ramach pierwszego etapu rewitalizacji obszarów miejskich w Andrychowie, przebudowano chodniki od nr 36 do skrzyŝowania z ul. Floriańską, chodniki na wyspie centralnej oraz ciągi pieszo-jezdne od skrzyŝowania z ul. Floriańską do skrzyŝowania z ul. Pachla oraz przebudowano jezdnię główną w km CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem realizacji projektu była rewitalizacja centrum miasta Andrychowa. Proces ten miał na celu oŝywienie gospodarcze i społeczne miasta, a takŝe zwiększenie potencjału turystycznego i kulturowego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

5 Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do: poprawy funkcjonalności i estetyki infrastruktury kołowej i pieszej w centrum miasta, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Andrychowa, stworzenia infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w centrum miasta. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Jezdnia główna ul. Rynek w km w trakcie realizacji

6 Chodniki od nr 36 do skrzyŝowania z ul. Floriańską, chodnik na wyspie centralnej, ciągi pieszojezdne od skrzyŝowania z ul. Floriańską do skrzyŝowania z ul. Pachla oraz jezdnia główna w km po realizacji

7 NAZWA PROJEKTU : Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej centralnej części miasta Andrychowa - etap II. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 26 maja 2010r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /09-00-XVI/399/FE/10. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,25 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,05 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,43 PLN tj. 70,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,62 PLN tj. 30% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,20 PLN to koszty niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: W ramach projektu zrealizowano 21 zadań inwestycyjnych: przebudowę alejek w Parku Miejskim wzdłuŝ ul. Rynek, przebudowę parkingu przy pałacu Bobrowskich, przebudowę jezdni głównej , przebudowę chodnika wzdłuŝ ul. Rynek od nr 1 do 7, przebudowę chodnika i ciągu pieszo jezdnego w kierunku kościoła św. Macieja, przebudowę parkingu przy ul. Rynek przy Urzędzie Miejskim, przebudowę parkingu w parku miejskim, przebudowę Placu Mickiewicza część III,

8 przebudowę łącznika ul. 1 Maja z Placem Mickiewicza, przebudowę alejki wzdłuŝ ul. 1 Maja, przebudowę ul. Daszyńskiego, przebudowę skrzyŝowań ulic Garncarskiej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Al. Wietrznego na skrzyŝowanie typu małe rondo, przebudowę ul. Floriańskiej wraz z parkingiem, przebudowę ul. Pachla wraz z istniejącym parkingiem przy ul. Pachla, przebudowę chodnika łączącego ul. Floriańską z ul. Pachla, przebudowę parkingu przy ul. Garncarskie,j zagospodarowanie zielenią centralnej części miasta, budowę pomostu rekreacyjnego na Stawie Miejskim, budowę fontanny w parku miejskim, budowę fontanny na wyspie centralnej (św. Florian), budowę fontanny na Placu Mickiewicza. CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem projektu była poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej, która przyczyniła się do poprawy funkcjonalności ruchu na obszarze rewitalizowanym oraz infrastruktury społecznej mającej na celu przywrócenie funkcji rekreacyjnych centrum miasta. Prócz oczywistej poprawy funkcjonalności i estetyki miasta, realizacja projektu doprowadziła do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze kryzysowym oraz zwiększenie powierzchni terenów do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: zad. 1 Przebudowane alejki w parku miejskim zad. 2 Przebudowany parking przy pałacu Bobrowskich

9 zad. 3 i 4 Przebudowana jezdnia główna oraz chodnik zad. 6 Przebudowany parking przy ul. Rynek zad. 8 Przebudowany Plac Mickiewicza zad. 5 Przebudowany ciąg pieszo-jezdny przy kościele św. Macieja zad. 7 Przebudowany parking w parku miejskim zad. 9 Przebudowany łącznik ul. 1 Maja z Pl. Mickiewicza

10 zad. 10 Przebudowana alejka wzdłuŝ ul. 1Maja zad. 12 Przebudowane skrzyŝowanie ulic: Garncarskiej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Al. Wietrznego na skrzyŝowanie typu małe rondo zad.14 Przebudowana ul. Pachla zad. 11 Przebudowana ul. Daszyńskiego zad. 13 Przebudowana ul. Floriańska zad. 15 Przebudowany chodnik łączący ul. Floriańską z ul. Pachla

11 zad. 16 Przebudowany parking przy ul. Garncarskiej zad. 18 Wybudowany pomostu rekreacyjny na Stawie Miejskim zad. 20 Wybudowana fontanna na wyspie centralnej (św. Florian) zad. 17 Zagospodarowana zieleń w centralnej części miasta zad. 19 Przebudowana fontanna w parku miejskim zad. 21 Wybudowana fontanna na Pl. Mickiewicza

12 NAZWA PROJEKTU : Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŝej 20 ha. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 16 marca 2011r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /10-00-XVI/24/FE/11. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,77 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,47 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR ,16 PLN tj. 80,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,31 PLN tj. 20% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,30 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa drogi wewnętrznej w obrębie andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz drogi dojazdowej do strefy. Obszar strefy był uzbrojony w sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej. Projekt polegał na dozbrojeniu strefy, poprzez rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej - kompleks Biała Droga - oraz wzrost dostępności obszaru strefy dla istniejących i potencjalnych inwestorów. Zakres zrealizowanych robót w ramach projektu obejmował: prace przygotowawcze w tym: opracowanie dokumentacji technicznej projektu;

13 opracowanie Studium Wykonalności; uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, prace inwestycyjne w tym: budowę drogi połoŝonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, łączącej ul. St. Batorego z ul. Biała Droga o łącznej dł.1 023,70 m; budowę skrzyŝowania typu małe rondo na ul. Biała Droga o promieniu zewnętrznym 18m; budowę ścieŝki rowerowej po prawej stronie jezdni; budowę chodników i ścieŝek rowerowych na wlotach ul. Biała Droga, o szer. 2,15 2,70m i dł. 250 m; budowę 4 zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; budowę zjazdów do posesji o powierzchni ok m2, montaŝ bezpieczników o szer. 0,7 m i dł. ok. 1050m-; budowę 7 wysp azylów i tarcz skrzyŝowań, budowę kanalizacji deszczowej o dł m; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę ogrodzeń i bram wjazdowych kolidujących z projektowanymi elementami; montaŝ oznakowania poziomego i pionowego; ułoŝenie elementów ulic: krawęŝników betonowych, kamiennych, chodników z kostki betonowej, obrzeŝy betonowych, ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych; wyburzenie 9 obiektów budowlanych; przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, promocję projektu, nadzór inwestorski. CELE PROJEKTU: Celem głównym projektu było stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Gminie Andrychów. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez rozwój wewnętrznego układu komunikacyjnego była uzupełnieniem istniejącego uzbrojenia na obszarze strefy. W konsekwencji bezpośrednim efektem realizacji projektu było kompleksowe przygotowanie obszaru strefy do zakładania działalności gospodarczej. Cel główny projektu realizowany był za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składało się: stworzenie dogodnych warunków komunikacji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej; zapewnienie korzystnych warunków dojazdu do terenów inwestycyjnych leŝących na obszarze strefy w kompleksie Biała Droga ; podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uŝytkowników dróg wewnątrz strefy; uzupełnienie istniejącego uzbrojenia strefy we wszystkie media niezbędne do lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej; zmniejszenie kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej; poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy; wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Andrychów; poprawa ładu przestrzennego na obszarze, przez który droga przebiega.

14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: SkrzyŜowanie na ul. Biała Droga przed realizacją Odcinek pomiędzy skrzyŝowaniem na ul. Biała Droga a ul. Batorego przed realizacją SkrzyŜowanie na ul. Batorego przed realizacją Nowo wybudowane rondo na ul. Biała Droga Nowo wybudowany odcinek Lokalnej Obwodnicy pomiędzy rondem na ul. Biała Droga a rondem na ul. Batorego

15 Wlot nowo wybudowanego odcinka Lokalnej Obwodnicy na rondo ul. Batorego

16 NAZWA PROJEKTU : Budowa sieci cieplnej przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 7 maja 2012r., nr umowy o dofinansowanie MRPO /10-00-XVI/41/FE/12. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,61 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,09 PLN z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR ,04 PLN tj. 50,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,05 PLN tj. 50% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,52 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem inwestycji była budowa podziemnej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 125/225mm - 2 x DN 25/90 mm na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Batorego w kierunku kotłowni administrowanej przez ZGK do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Brzegi, 27-go Stycznia, Starowiejskiej, Metalowców, Włókniarzy w Andrychowie zasilanych w energię cieplną z kotłowni miejskiej przy ul. Metalowców. W ramach budowy sieci ciepłowniczej wykonano następujący zakres robót: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; roboty wiertnicze; montaŝ rurociągów; spawanie rurociągów; kontrola radiologiczna spoin; roboty wykończeniowe. CELE PROJEKTU: Bezpośrednim celem projektu było bezpieczne i ciągłe zaopatrzenie w energię cieplną odbiorców na terenie miasta Andrychów w rejonie ul. Brzegi, 27-go Stycznia, Starowiejskiej, Metalowców i Włókniarzy poprzez budowę sieci cieplnej

17 przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie, co miało i ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska w mieście z uwagi na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. Cele szczegółowe realizacji projektu to: poprawa jakość powietrza; wykorzystanie alternatywnego źródła energii powstającego w wyniku spalania węgła z biomasą; zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Andrychowa i okolic; poprawa warunków Ŝycia mieszkańców regionu; zwiększenie atrakcyjności pod kątem mieszkalnictwa i osiedlania się na terenie Andrychowa; zmniejszenie poziomu zachorowalności; stworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Tablice pamiątkowe nowo wybudowanej inwestycji pn.: Budowa sieci cieplnej przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie

18 NAZWA PROJEKTU: Remont parkingu przy kościele w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,24 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,21 PLN z czego kwota dofinansowania ,00 PLN tj. 75,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,21 PLN tj. 25% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,03 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był remont istniejącego parkingu przy kościele parafialnym w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego Zakres remontu parkingu obejmował: remont 27 stanowisk postojowych, dojazdów manewrowych oraz elementów ruchu wysepek w poziomie nawierzchni parkingu. Renowacja boiska polegała na wykonaniu nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej. CEL PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Targanic poprzez remont parkingu oraz renowację boiska sportowego.

19 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Parking przy kościele w Targanicach Parking przy kościele w Targanicach w trakcie remontu po realizacji Boisko sportowe w Targanicach po renowacji

20 NAZWA PROJEKTU: Remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,10 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,36 PLN z czego kwota dofinansowania ,00 PLN tj. 74,93% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,36 PLN tj. 25,07% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,74 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu był remont parkingu przy kościele w Roczynach oraz budowa chodnika dla pieszych. Zakres remontu parkingu obejmował: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; wykonanie podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławami betonowymi, ułoŝenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej; roboty wykończeniowe. Zakres budowy chodnika obejmował: wykonanie poszerzeń wzdłuŝ projektowanego chodnika; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławą betonową; ułoŝenie obrzeŝy betonowych na ławie betonowej, wykonanie podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej; wykonanie odwodnienia w postaci kolektorów deszczowych; ustawienie pionowych znaków drogowych. CELE PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Roczyn poprzez budowę chodnika i remont parkingu.

21 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Chodnik przy ul. Bielskiej w trakcie budowy Parking przy kościele w Roczynach w trakcie remontu Nowo wybudowany Chodnik przy ul. Bielskiej Parking przy kościele w Roczynach po remoncie

22 NAZWA PROJEKTU: Budowa chodnika w Brzezince przy ul. Słonecznej. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 313, 312,323 Odnowa i rozwój wsi. BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, Andrychów. DATA PODPISANIA UMOWY: 5 sierpnia 2011r., umowa o dofinansowanie nr UM /11. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: ,10 PLN w tym: wydatki kwalifikowalne ,04 PLN z czego kwota dofinansowania ,28 PLN tj. 75,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta ,76 PLN tj. 25% wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała kwota ,06 PLN to wydatki niekwalifikowalne projektu stanowiące wkład własny Beneficjenta. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: r r. CHARAKTERYSTYKA PROOJEKTU: Przedmiotem projektu była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1741K. Zakres prac obejmował: rozbiórkę nawierzchni: asfaltowych, z kostki brukowej, płytek oraz tłucznia; rozbiórkę krawęŝników wraz z ławą betonową; rozbiórkę przepustów rurowych wraz ze ściankami; rozbiórkę ścieków i płytek aŝurowych; wywóz gruzu; wymianę wiaty przystankowej; roboty ziemne - wykopy wraz z wywozem ziemi, nasypy; profilowanie i zagęszczanie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; załoŝenie rur ochronnych; regulację pionową zaworów; wykonanie ubezpieczenia płytami aŝurowymi; demontaŝ i budowę ogrodzenia; wykonanie krawęŝników betonowych wraz z ławą betonową; ułoŝenie obrzeŝy betonowych na ławie betonowej; wykonanie ścieku z kostki brukowej; wykonanie drenaŝu; wykonanie poszerzeń wzdłuŝ projektowanego chodnika; budowę chodnika z kostki brukowej; wykonanie zjazdów z kostki brukowej. CELE PROJEKTU: Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców Brzezinki poprzez budowę chodnika.

23 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Słoneczna w Brzezince przed remontem Ulica Słoneczna w Brzezince po remoncie i budową chodnika z nowo wybudowanym chodnikiem

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 76 Gdańsk - Słupsk - Gdynia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo