Gdańsk r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz."

Transkrypt

1 Gdańsk r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. SIWZ Załącznik nr I Zadanie I pakiet I Pytanie 1 Pkt. 2.2 ryzyko zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 2 Pkt. 2.2 ryzyko uderzenia pojazdu lądowego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w ogrodzeniach, bramach lub budynkach/budowlach komunikacyjnych w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 3 Pkt. 2.2 szkody podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia prosimy o potwierdzenie, że szkody te będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 8.13 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 4 Pkt. 8.4 (klauzula reprezentantów) - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,

2 f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Pytanie 5 W związku z faktem, że SIWZ przewiduje dwukrotnie ubezpieczenie kosztów związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkodą, akcją ratowniczą (ponad sumę ubezpieczenia) w ramach kl. 8.5 oraz w ramach kl prosimy o wyłączenie tego rodzaju kosztów z katalogu kosztów pokrywanych w ramach kl. 8.5, i tym samym wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności zgodnie z kl. 8.12: 20% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą (limit w ramach sumy ubezpieczenia), jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody Ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż zł (ponad sumę ubezpieczenia). Pytanie 6 Pkt. 8.7 klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do kwoty zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego. Pytanie 7 Pkt klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, gdy ich realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. Pytanie 8 Prosimy o informację uzupełniającą dot. kl klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń objętych zakresem ochrony w ramach kl wraz z podaniem ich wartości jednostkowej oraz roku produkcji (ew. remontu kapitalnego). Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje odrębnym wykazem maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia zostały ujęte w wartości obiektu. Pytanie 9 Czy mienie wskazane w pkt. 3.2 (zał. nr 1) znajduje się na działkach o numerach 2/7, 2/9, 5, 6/1, 239, 240, 241, czy mienie to jest rozproszone poza lokalizacją (np. na terenie Trójmiasta)?, Zamawiający wyjaśnia, że mienie wskazane w punkcie 3.2. znajduje się na terenie Trójmiasta. Pytanie 10 Czy planowane jest w okresie ubezpieczenia wyłączenie z użytkowania Hali na okres dłuższy niż 30 dni?, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację, w jaki sposób mienie zostanie zabezpieczone (czy poziom zabezpieczeń ulegnie zmianie)?

3 Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia hali z użytkowania na okres dłuższy niż 30 dni. Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia (pkt. 8.5, zał. nr 1) z kwoty ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 12 Jakie plany inwestycyjne (w okresie ubezpieczenia) ma Zamawiający dla nowego mienia, jaki jest przewidywany wzrost wartości posiadanego mienia?, pytanie w kontekście klauzuli automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia (pkt. 8.6, zał. nr 1), Odpowiedź W okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje wzrost wartości mienia o około 5,4 mln. zł. Będą to: 1. Modyfikacja systemu teleinformatycznego - zdublowanie sieci i urządzeń mających krytyczny wpływ na działanie infrastruktury sieciowej hali (BMS, CCTV, system kontroli dostępu, telefonia, system kontroli i sprzedaży biletów, dostęp do Internetu i zasobów sieci lokalnej. 2. Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 3. System wyciągarek i uchwytów do: transportu elementów wyposażenia sportowego między bieżnią a kratownicą. 4. System informacyjno i reklamowo identyfikacyjny obiektu 5. System nagłośnienia imprez komercyjnych obiektu (w skład którego wejdą zestawy niskotonowe zainstalowane na stropie technicznym obiektu) oraz budowa rozproszonej cyfrowej sieci połączeń audio. 6. Szatnie dla widzów na poziomie K3 obiektu (4 szatnie dla widzów na poziomie K3 składające się z mobilnych modułów lądowych). 7. Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. 8. System kurtyn przysłaniających na arenie głównej wraz z kurtynami na K06 w hali Ergo Arena (W skład systemu kurtyn wchodzi: kurtyna zaciemniająca wyłaniająca sektory 501; 502; 503; 504; 505; 510; 511; 512; 513; 514 na trybunach piątej kondygnacji z możliwością jej zwinięcia; kurtyna/przesłona okienna zasłaniająca ślusarkę aluminiowo szklaną w restauracji na kondygnacji Wyposażenie strefy VIP na kondygnacji K4 obiektu w następującym zakresie: palarnie w przestrzeniach B4 i D4; bar w strefie B4; wystrój wnętrz: przestrzeń A4 oraz ciągi komunikacyjne na kondygnacji 4 (kurtyny wysłaniające, wykładziny, meble, oświetlenie). Pytanie 13 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną (pkt. 8.11, zał. nr 1) z ,00 zł na ,00 zł?, Pytanie 14 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę w klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą (pkt. 8.12, zał. nr 1) kwoty pokrycia przez Ubezpieczyciela wydatków jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody z kwoty nie większej niż ,00 zł na kwotę nie większą niż ,00 zł?

4 Pytanie 15 Jakie prace budowlano-montażowe planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia?, pytanie w kontekście klauzuli prac budowlano-montażowych (pkt. 8.15, zał. nr 1), 1. Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 2. Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. Pytanie 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroru (pkt. 8.17, zał. nr 1)? Pytanie 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 18 Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 8.18, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 19 Proszę o informację jakie działania zostały podjęte przez Zamawiającego w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka powstania szkód zalaniowych w przyszłości (dotyczy szkód z 2012 r. i 2013 r. wskazanych w załączniku nr IV do SIWZ)?, Została zamontowana klapa zwrotna oraz pompa do odsysanai nadmiaru wody w maszynowni. SIWZ Załącznik nr I Zadanie I pakiet II Pytanie 20 Pkt. 6.6 prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie będzie obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeżeli na danym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM w ramach sumy ubezpieczenia zadeklarowanej dla danego przedmiotu ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 21 Pkt. 6.7 mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy - prosimy o potwierdzenie, że szkody tym mieniu będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 6.17.

5 Zamawiający wyjaśnia, iż jednym z wymogów SIWZ jest ochrona ubezpieczeniowa dla mienia podczas w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy do pełnej sumy ubezpieczenia. Limit dla klauzuli dotyczy innych ryzyk, zatem nie ogranicza odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 6.17, chyba że powstały one podczas montażu i demontażu. Pytanie 22 Pkt. 6.9 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Pytanie 23 Czy mienie wskazane w pkt. 5 (zał. nr 1) tj. elektroniczne tablice informacyjne, reklamowe znajduje się na działkach o numerach 2/7, 2/9, 5, 6/1, 239, 240, 241 czy mienie to jest rozproszone poza lokalizacją (np. na terenie Trójmiasta)?, Zamawiający wyjaśnia, iż mienie wskazane w pkt.5 (zał. Nr 1) jest rozproszone na terenie Trójmiasta. Pytanie 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroru (pkt. 6.20, zał. nr 1)? Pytanie 25 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 26 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia (pkt. 6.21, zał. nr 1) z kwoty ,00 zł na ,00 zł?, Odpowiedz:

6 Pytanie 27 Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 6.22, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. ZADANIE II - Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Pytanie 28 Proszę o podanie przebiegu ubezpieczenia OC za okres 2010 r r. (wypłaty, rezerwy, odmowy). Zamawiający uprzejmie informuje, iż załącznik nr IV do SIWS zawiera wykaz wszystkich szkód i roszczeń w ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej mających miejsce w latach dla Hali Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Pytanie 29 Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje ochrony ponad tę, która wynika z jego odpowiedzialności na gruncie prawa. Pytanie 30 Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 31 Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w związku z działalnością ochroniarską dot. OC podwykonawcy (pkt. 1.5 zał. nr 1). Pytanie 32 Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód związanych z ewakuacją ludności i mienia w związku ze zdarzeniami losowymi (pkt. 1.6 ust.3 zał. nr 1). Zamawiający oczekuje, że ubezpieczenie OC będzie obejmowało szkody, za które z mocy prawa odpowiedzialny jest Zamawiający. Pytanie 33 Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach posiadanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu i innych umów o podobnym charakterze (pkt. 1.7 zał. nr 1) Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą zmianę. Pytanie 34

7 W przypadku braku zgody na powyższe proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest i jaka jest ich wartość? dotyczy odpowiedzialności w ramach OC najemcy rzeczy ruchomych (pkt. 1.7, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie posiada przedmiotowych pojazdów, jednak nie wyklucza, że w okresie ubezpieczenia takie pojazdy znajdą się na stanie Zamawiającego. Pytanie 35 Proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest, w jaki sposób są zabezpieczone w trakcie przechowywania? dotyczy oc przechowawcy (pkt. 1.11, zał. nr 1). Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji. Jest to zależne od organizowanej imprezy oraz od organizatora lub jej uczestników. Przykładowo mogą to być motory, kłady, samochody. Pytanie36 Proszę wskazać ile pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji Zamawiający posiada i jakie to pojazdy? dotyczy pkt. 1.12, zał. nr 1. Zamawiający wyjaśnia, że posiada i użytkuje 1 wózek widłowy, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Pytanie 37 Prosimy o zmianę zapisu pkt zał. nr 1 poprzez uznanie, że świadczenie wypłacone z ZUS stanowi franszyzę redukcyjną w odszkodowaniu z tyt. OC pracodawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 38 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC? dotyczy pkt. 1.15, zał. nr 1). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 39 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych szkód w pojazdach?. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 40 Czy Zamawiający potwierdza, że OC organizatora imprez masowych nie obejmuje imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada pełnej wiedzy na temat charakteru imprez masowych, które będą miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie może wykluczyć, że w okresie ubezpieczenia wystąpią również imprezy obejmujące np. sporty ekstremalne, motorowe lub lotnicze. Pytanie 41 Czy Zamawiający korzysta z profesjonalnych firm świadczących usługi w zakresie używania fajerwerków, petard, sztucznych ogni lub innych materiałów pirotechnicznych oraz czy firmy te posiadają własną polisę OC?. Zamawiający wyjaśnia, iż korzysta z usług profesjonalnych firm świadczących usługi.

8 Pytanie 42 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność za regresowane kary umowne? - dotyczy pkt. 3.10, zał. nr 1. Pytanie 43 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu regresowanych kar umownych z ,00 zł na ,00 zł?, prosimy o zdefiniowanie regresowanych kar umownych. Odpowiedź na to pytanie została już zamieszczona na stronie Zamawiającego. Pytanie Prosimy o wykreślenie z zapisów pkt. 7.2 zał. nr 1 słów np. koszty wynajęcia kancelarii prawnej Pytanie 45 Prosimy o wykreślenie pkt. 7.3 zał. nr 1 dot. winy umyślnej pracowników i podwykonawców w całości. Pytanie 46 Prosimy o wykreślenie pkt. 7.6 zał. nr 1 dot. szkód związanych z aktami terroryzmu i sabotażu w całości. Pytanie 47 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia raportowania szkód? dot. pkt. 7.9 zał. nr 1. Pytanie 48 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obowiązku obrony przed roszczeniami? dot. pkt zał. nr 1. klauzuli klauzuli Pytanie 49 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli milczący akcept? dot. pkt zał. nr 1. Pytanie 50 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

9 Pytanie51 b) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie c) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? d) na jaki dzień podano informację o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń? a) Zamawiający potwierdza b) Zamawiający potwierdza, że franszyzy pozostały bez zmian c) Podane informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia są aktualne na dzień Pytanie 52 Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. Pytanie 53 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Pytanie 54 Prosimy o umożliwienie oględzin Hali Gdańsk - Sopot w dniu r. Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na oględziny hali sportowo widowiskowej Ergo Arena w dniu Wszystkich zainteresowanych oględzinami Wykonawców prosimy o przybycie w dniu o godzinie wejście C1 - hol techniczny Zadanie nr I Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia Pytanie 55 pkt SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów...prac ziemnych... z klauzuli prac budowlano-montażowych. Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie Pytanie 56 ad pkt SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów..jak i tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę... z klauzuli prac budowlano-montażowych Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie Pytanie 57

10 ad pkt. 2.6 SIWZ Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy tylko transportów realizowanych przez ubezpieczającego własnymi środkami transportu, Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ opis przedmiotu zamówienia nie zawiera punktu Punkt dotyczący mienia podczas transportu, przewożenia ma numer 2.5. Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zarówno transportów realizowanych przez Zamawiającego własnymi środkami transportu jak i środkami transportu należącymi do osób trzecich. Pytanie 58 ad pkt 2.6 SIWZ Prosimy o intencję włączenia niniejszego rozszerzenia - dla jakiego mienia i pomiędzy jakimi ubezpieczonymi lokalizacjami. Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ opis przedmiotu zamówienia nie zawiera punktu Punkt dotyczący mienia podczas transportu, przewożenia ma numer 2.5. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula mienia w transporcie ma znaczenie marginalne. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów mienia ruchomego Pytanie 59 ad SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, czy w ciągu okresu ubezpieczenia planuje się, że mienie nie będzie użytkowanie dłużej niż 30 dni. Jeśli tak to jakie i ile dni. Zamawiający wyjaśnia, iż nie planuje w okresie ubezpieczenia przerw w użytkowaniu trwających dłużej niż 30 dni. Pytanie prosimy o spis miejsce ubezpieczenia gdzie znajdują się tablice reklamowe poza lokalami zamkniętymi Zamawiający nie dysponuje takim spisem. Pakiet 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Pytanie 61 pkt 2.1 c) SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady. Jeśli nie, wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady. w wysokości ,00 zł. Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/rękojmi za wady. Pytanie: 62 wnosimy o wykreślenie pkt. 6.1 SIWZ- nie ma zastosowania wyłączenie dot. braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (wody, elektryczności). Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt.6.1 SIWZ Pytanie 63 Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt wymagający urządzeń klimatyzacyjnych zg. z zaleceniem i i instrukcją producentów? Jeśli tak jaki jest to sprzęt i jaka jest jego wartość Zamawiający nie posiada takiego sprzętu.

11 Pytanie 64 Prosimy o potwierdzenie, że najstarszy sprzęt nie przekracza 8 lat. Jeśli to możliwe prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego nr inwentarzowymi, wartościami jednostkowymi i datami produkcji, Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia nie jest starszy niż 5 lat a wykaz sprzętu elektronicznego będzie udostępniony Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Pytanie 65 Czy Zamawiający akceptuje treść kl. IT wg standardów stosowanych przez TU o treści jak niżej: Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Wykonawca. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną treść klauzuli Cyber risk/klauzuli IT Pytanie 66 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl terroryzmu do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Pytanie 67 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl pokrycia kosztów ponad sumę ubezpieczenia do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Pytanie 68 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl strajków do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Zadanie nr II

12 Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności: Pytanie 69 kogo należy rozumieć za Ubezpieczonego/-ych (osoby objęte ubezpieczeniem) - w SIWZ nie ma informacji kto jest Ubezpieczonym. Zamawiający wyjaśnia, że przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy rozumieć Zamawiającego tj. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Pytanie 70 kim są podwykonawcy Ubezpieczonego, w jakim zakresie ubezpieczony powierza wykonywanie działalności swoim podwykonawcom, Zamawiający wyjaśnia, iż podwykonawcy Zamawiającego to w szczególności firmy zewnętrzne (około 10 firm). Usługi świadczone przez podwykonawców na rzecz Zamawiającego to między innymi: sprzątanie, rachunkowość, obsługa prawna, ochrona obiektu. Pytanie 71 w kontekście wnioskowanej ochrony w ramach pkt 1.7 SIWZ zadania II prosimy o wykaz pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego które mają być objęte ochroną w ramach oremwnioskowanego zapisu? Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada pojazdów w tym pojazdów użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu. Pytanie 72 jakie nieruchomości są najmowane przez Zamawiającego? Zamawiający najmuje nieruchomości, a jedynie dzierżawi hale ERGO ARENA wraz z przyległymi terenami. Pytanie 73 jaki rodzaj mienia osób trzecich jest przyjmowany pod dozór, kontrolę Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o mienie wykorzystywane do i podczas organizowania imprez a także należące do właściciela hali (Miast Gdańsk i Sopot) Pytanie 74 Pkt 1.15 SIWZ - szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez - prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczony będzie występował jako organizator imprez? Prosimy o podanie liczby oraz wykazu imprez organizowanych przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz planowanych do organizacji w najbliższych 12 miesiącach, ze szczególnym uwzględnieniem imprez, które będą podlegały obowiązkowi ubezpieczenia OC. Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy był współorganizatorem dwóch imprez oraz planuje zorganizować w najbliższych 12 miesiącach, dwie imprezy, które będą podlegały obowiązkowi ubezpieczenia OC. Pytanie 75 jakie planowane są do realizacji prace budowlane gdzie Zamawiający będzie pełnił rolę inwestora/inwestora zastępczego?

13 Zamawiający będzie pełnił rolę inwestora przy realizacji następujących prac budowlanych: 1) Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 2) Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. Pytanie 76 Za jakie konkretnie okoliczności, przykład szkód Zamawiający ma ponosić odpowiedzialność cywilną dla wnioskowanego zapisu określonego w pkt 7.6 SIWZ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu oraz koszty zapobieżenia szkodzie oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzi? Zamawiający wyjaśnia, iż intencją włączenia do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu w odniesieniu do których miał możliwość i którym powinien był zapobiec. Pytanie 77 Wnosimy o wykreślenie pkt SIWZ klauzuli milczący akcept Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt Klauzuli milczący akcept Pytanie 78 Pkt 7.2 SIWZ - prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu poprzez wprowadzenie do istniejącego następującej frazy : pod warunkiem wyrażania zgody przez Ubezpieczyciela na pokrycie tych kosztów Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt.7.2. Pytanie 79 Pkt 7.10 SIWZ - klauzula milczącego akceptu - prosimy o wystąpienie do Zamawiającego o wydłużenie terminu z 7 dni do 14 dni. Zamawiający wyjaśnia, iż punkt 7.10 SIWZ dotyczy klauzuli obowiązku obrony przed roszczeniami a nie klauzuli milczącego akceptu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści klauzuli milczący akcept pkt Pytanie 80 Pkt 3.10 SIWZ - regresowane kary umowne - prosimy o wskazanie intencji zapisu ze wskazaniem przykładowego stanu faktycznego, który ma być objęty ochroną ubezpieczenia Zamawiający wyjaśnia, iż intencją włączenia do zakresu ubezpieczenia kar umownych nie jest objęcie ochroną kar nałożonych na Zamawiającego, a jedynie roszczeń, które mogą być skierowane do Zamawiającego o zwrot kar umownych, które osoba trzecia była zmuszona pokryć z uwagi na zaniedbania Zamawiającego. ZADANIE 1 (Pakiet 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pytanie 81 Proszę o zastosowanie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla pkt 2.2 i) str. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2.i)

14 Pytanie 82 Proszę o wykreślenie słów lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło w pkt 2.2. m) str. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2.m) Pytanie 83 Proszę o dopisanie w pkt 2.2 r), ppkt. 2) po słowach lub dopasowanym kluczem, pod warunkiem pozostawienia na zamku śladów włamania str. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2r), ppkt 2) Pytanie 84 Prośba o wprowadzenie dla terroryzmu (pkt 6.7) franszyzy: 10% wysokości szkody nie mniej niż zł str. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 6.7 Pytanie 85 Proszę o wykreślenie punktów oraz str. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu oraz Pytanie 86 W klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną proszę o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia str. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną. Pytanie 87 W klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą, proszę o dopisanie: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU S.A. tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. strona 7. Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższych zmian. Pytanie 88 W klauzuli prac budowlano montażowych, proszę o zmiejszenie limitu do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia str. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Pytanie 89 W klauzuli aktów terrorystycznych proszę o dopisanie: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. str. 8/9 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 90

15 W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajków rozruchów i zamieszek społecznych, proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł str. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 91 W klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, proszę o dopisanie w pkt 3 (str. 9): d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, ZADANIE 1 (Pakiet 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Pytanie 92 W punkcie 3.1. oraz 3.2. proszę o wykreślenie słów niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia str. 11. Pytanie 93 W klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji po słowach lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. proszę o dopisanie :,, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli. str. 13. Pytanie 94 W klauzuli pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji po słowach..do planowanej eksploatacji proszę o dopisanie: pod warunkiem, że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu PZU SA musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. PZU SA przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez

16 producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. - str. 13. Pytanie 95 W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych proszę o wprowadzenie definicji (str. 14/15): strajk uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. Pytanie 96 Prosimy o podanie daty produkcji sprzętu elektronicznego; Zamawiający wyjaśnia, iż wiek sprzętu elektronicznego przedstawionego do ubezpieczenia nie przekracza 5 lat. Wykazy sprzętu elektronicznego zostanie udostępniony Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu. Zadanie II Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Pytanie 97 Proszę o podanie obrotu klienta z 2012r. z tytułu prowadzonej działalności oraz za produkt; Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik nr IV - Opis działalności, szkodowość zawiera powyższe dane. Obroty zrealizowane w 2012 roku wynosiły ,00 PLN Pytanie 98 Pkt 1.4 proszę o podanie czy klient posiada jeden agregat, jaka jest jego moc oraz sposób konserwacji; Zamawiający posiada jeden agregat prądotwórczy o mocy 1500 KW konserwowany i serwisowany przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z warunkami gwarancji tego agregatu Pytanie 99 Proszę o podanie jaka działalność objęta jest ubezpieczeniem. Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik nr IV Opis działalności, szkodowość zawiera powyższe dane. Pytanie Proszę o wykreślenie z pkt 1.8 poniższej treści: zastosowania nie mają wyłączenia odpowiedzialności odnośnie szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych itp. (dotyczy prac, które nie wymagają decyzji administracyjnej pozwolenia) ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia ,00 zł;

17 Pytanie Proszę o podanie co jest ruchomością oraz nieruchomością w pkt 1.9; Na powyższe pytanie odpowiedź została już udzielona. Pytanie 102 Prosimy o wykreślenie z pkt 1.13 poniższego słowa: pracodawcy za wypadki przy pracy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w mieniu pracowniczym w tym w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność, - świadczenie wypłacone z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w odszkodowaniu przyznanym od pracodawcy w oparciu o jego odpowiedzialność cywilnoprawną, Pytanie 103 Prosimy o wykreślenie z poniższego pkt 1.15 następujących zdań: Organizatora imprez masowych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia oraz imprez nie masowych i innych wydarzeń atrystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych ( w tym np. wystawy, konferencje, pokazy, wycieczki, kolonie, obozy, itp.). W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U ). Ochrona dotyczy także szkód poniesionych przez wykonawców, służby porządkowe, zawodników, osoby funkcyjne i inne osoby nie będące uczestnikami imprezy. W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nie wyłącza się z ochrony szkód w pojazdach. Pytanie 104 Prosimy o wykreślenie pkt 1.17 Pytanie 105 Prosimy o wprowadzenie do pkt 3.3 podlimitu odpowiedzialności ,00 zł; Pytanie 106 Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt 3.10 kary umowne jest to zobowiązanie osób trzecich na skutek zajścia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową; Pytanie 107 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w pkt 7.3 do kwoty ,00 zł; Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe zmiany. Pytanie 108 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do pkt ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

18 Pytanie 109 Prosimy o wprowadzenie do pkt 7.10 zdania,: w związku ze zgłoszonym roszczeniem do ubezpieczyciela; Pytanie 110 Prosimy o wykreślenie pkt 7.11 Pytanie 111 Prosimy o wykreślenie pkt Pytania 112 Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych.

19 Zamawiający uprzejmie informuje, iż wszystkie informacje którymi dysponuje na temat obiektu oraz jego zabezpieczeń zamieszczone są w Załączniku nr II- Opis zabezpieczeń oraz Załączniku nr III opis obiektu Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo