Gdańsk r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz."

Transkrypt

1 Gdańsk r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. SIWZ Załącznik nr I Zadanie I pakiet I Pytanie 1 Pkt. 2.2 ryzyko zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 2 Pkt. 2.2 ryzyko uderzenia pojazdu lądowego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w ogrodzeniach, bramach lub budynkach/budowlach komunikacyjnych w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 3 Pkt. 2.2 szkody podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia prosimy o potwierdzenie, że szkody te będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 8.13 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 4 Pkt. 8.4 (klauzula reprezentantów) - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,

2 f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Pytanie 5 W związku z faktem, że SIWZ przewiduje dwukrotnie ubezpieczenie kosztów związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkodą, akcją ratowniczą (ponad sumę ubezpieczenia) w ramach kl. 8.5 oraz w ramach kl prosimy o wyłączenie tego rodzaju kosztów z katalogu kosztów pokrywanych w ramach kl. 8.5, i tym samym wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności zgodnie z kl. 8.12: 20% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą (limit w ramach sumy ubezpieczenia), jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody Ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż zł (ponad sumę ubezpieczenia). Pytanie 6 Pkt. 8.7 klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do kwoty zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego. Pytanie 7 Pkt klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, gdy ich realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. Pytanie 8 Prosimy o informację uzupełniającą dot. kl klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń objętych zakresem ochrony w ramach kl wraz z podaniem ich wartości jednostkowej oraz roku produkcji (ew. remontu kapitalnego). Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje odrębnym wykazem maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia zostały ujęte w wartości obiektu. Pytanie 9 Czy mienie wskazane w pkt. 3.2 (zał. nr 1) znajduje się na działkach o numerach 2/7, 2/9, 5, 6/1, 239, 240, 241, czy mienie to jest rozproszone poza lokalizacją (np. na terenie Trójmiasta)?, Zamawiający wyjaśnia, że mienie wskazane w punkcie 3.2. znajduje się na terenie Trójmiasta. Pytanie 10 Czy planowane jest w okresie ubezpieczenia wyłączenie z użytkowania Hali na okres dłuższy niż 30 dni?, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację, w jaki sposób mienie zostanie zabezpieczone (czy poziom zabezpieczeń ulegnie zmianie)?

3 Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia hali z użytkowania na okres dłuższy niż 30 dni. Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia (pkt. 8.5, zał. nr 1) z kwoty ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 12 Jakie plany inwestycyjne (w okresie ubezpieczenia) ma Zamawiający dla nowego mienia, jaki jest przewidywany wzrost wartości posiadanego mienia?, pytanie w kontekście klauzuli automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia (pkt. 8.6, zał. nr 1), Odpowiedź W okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje wzrost wartości mienia o około 5,4 mln. zł. Będą to: 1. Modyfikacja systemu teleinformatycznego - zdublowanie sieci i urządzeń mających krytyczny wpływ na działanie infrastruktury sieciowej hali (BMS, CCTV, system kontroli dostępu, telefonia, system kontroli i sprzedaży biletów, dostęp do Internetu i zasobów sieci lokalnej. 2. Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 3. System wyciągarek i uchwytów do: transportu elementów wyposażenia sportowego między bieżnią a kratownicą. 4. System informacyjno i reklamowo identyfikacyjny obiektu 5. System nagłośnienia imprez komercyjnych obiektu (w skład którego wejdą zestawy niskotonowe zainstalowane na stropie technicznym obiektu) oraz budowa rozproszonej cyfrowej sieci połączeń audio. 6. Szatnie dla widzów na poziomie K3 obiektu (4 szatnie dla widzów na poziomie K3 składające się z mobilnych modułów lądowych). 7. Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. 8. System kurtyn przysłaniających na arenie głównej wraz z kurtynami na K06 w hali Ergo Arena (W skład systemu kurtyn wchodzi: kurtyna zaciemniająca wyłaniająca sektory 501; 502; 503; 504; 505; 510; 511; 512; 513; 514 na trybunach piątej kondygnacji z możliwością jej zwinięcia; kurtyna/przesłona okienna zasłaniająca ślusarkę aluminiowo szklaną w restauracji na kondygnacji Wyposażenie strefy VIP na kondygnacji K4 obiektu w następującym zakresie: palarnie w przestrzeniach B4 i D4; bar w strefie B4; wystrój wnętrz: przestrzeń A4 oraz ciągi komunikacyjne na kondygnacji 4 (kurtyny wysłaniające, wykładziny, meble, oświetlenie). Pytanie 13 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną (pkt. 8.11, zał. nr 1) z ,00 zł na ,00 zł?, Pytanie 14 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę w klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą (pkt. 8.12, zał. nr 1) kwoty pokrycia przez Ubezpieczyciela wydatków jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody z kwoty nie większej niż ,00 zł na kwotę nie większą niż ,00 zł?

4 Pytanie 15 Jakie prace budowlano-montażowe planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia?, pytanie w kontekście klauzuli prac budowlano-montażowych (pkt. 8.15, zał. nr 1), 1. Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 2. Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. Pytanie 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroru (pkt. 8.17, zał. nr 1)? Pytanie 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 18 Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 8.18, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 19 Proszę o informację jakie działania zostały podjęte przez Zamawiającego w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka powstania szkód zalaniowych w przyszłości (dotyczy szkód z 2012 r. i 2013 r. wskazanych w załączniku nr IV do SIWZ)?, Została zamontowana klapa zwrotna oraz pompa do odsysanai nadmiaru wody w maszynowni. SIWZ Załącznik nr I Zadanie I pakiet II Pytanie 20 Pkt. 6.6 prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie będzie obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeżeli na danym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM w ramach sumy ubezpieczenia zadeklarowanej dla danego przedmiotu ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 21 Pkt. 6.7 mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy - prosimy o potwierdzenie, że szkody tym mieniu będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 6.17.

5 Zamawiający wyjaśnia, iż jednym z wymogów SIWZ jest ochrona ubezpieczeniowa dla mienia podczas w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy do pełnej sumy ubezpieczenia. Limit dla klauzuli dotyczy innych ryzyk, zatem nie ogranicza odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 6.17, chyba że powstały one podczas montażu i demontażu. Pytanie 22 Pkt. 6.9 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Pytanie 23 Czy mienie wskazane w pkt. 5 (zał. nr 1) tj. elektroniczne tablice informacyjne, reklamowe znajduje się na działkach o numerach 2/7, 2/9, 5, 6/1, 239, 240, 241 czy mienie to jest rozproszone poza lokalizacją (np. na terenie Trójmiasta)?, Zamawiający wyjaśnia, iż mienie wskazane w pkt.5 (zał. Nr 1) jest rozproszone na terenie Trójmiasta. Pytanie 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroru (pkt. 6.20, zał. nr 1)? Pytanie 25 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Pytanie 26 Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia (pkt. 6.21, zał. nr 1) z kwoty ,00 zł na ,00 zł?, Odpowiedz:

6 Pytanie 27 Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 6.22, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. ZADANIE II - Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Pytanie 28 Proszę o podanie przebiegu ubezpieczenia OC za okres 2010 r r. (wypłaty, rezerwy, odmowy). Zamawiający uprzejmie informuje, iż załącznik nr IV do SIWS zawiera wykaz wszystkich szkód i roszczeń w ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej mających miejsce w latach dla Hali Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Pytanie 29 Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje ochrony ponad tę, która wynika z jego odpowiedzialności na gruncie prawa. Pytanie 30 Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 31 Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w związku z działalnością ochroniarską dot. OC podwykonawcy (pkt. 1.5 zał. nr 1). Pytanie 32 Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód związanych z ewakuacją ludności i mienia w związku ze zdarzeniami losowymi (pkt. 1.6 ust.3 zał. nr 1). Zamawiający oczekuje, że ubezpieczenie OC będzie obejmowało szkody, za które z mocy prawa odpowiedzialny jest Zamawiający. Pytanie 33 Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach posiadanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu i innych umów o podobnym charakterze (pkt. 1.7 zał. nr 1) Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą zmianę. Pytanie 34

7 W przypadku braku zgody na powyższe proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest i jaka jest ich wartość? dotyczy odpowiedzialności w ramach OC najemcy rzeczy ruchomych (pkt. 1.7, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie posiada przedmiotowych pojazdów, jednak nie wyklucza, że w okresie ubezpieczenia takie pojazdy znajdą się na stanie Zamawiającego. Pytanie 35 Proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest, w jaki sposób są zabezpieczone w trakcie przechowywania? dotyczy oc przechowawcy (pkt. 1.11, zał. nr 1). Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji. Jest to zależne od organizowanej imprezy oraz od organizatora lub jej uczestników. Przykładowo mogą to być motory, kłady, samochody. Pytanie36 Proszę wskazać ile pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji Zamawiający posiada i jakie to pojazdy? dotyczy pkt. 1.12, zał. nr 1. Zamawiający wyjaśnia, że posiada i użytkuje 1 wózek widłowy, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Pytanie 37 Prosimy o zmianę zapisu pkt zał. nr 1 poprzez uznanie, że świadczenie wypłacone z ZUS stanowi franszyzę redukcyjną w odszkodowaniu z tyt. OC pracodawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 38 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC? dotyczy pkt. 1.15, zał. nr 1). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 39 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych szkód w pojazdach?. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Pytanie 40 Czy Zamawiający potwierdza, że OC organizatora imprez masowych nie obejmuje imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada pełnej wiedzy na temat charakteru imprez masowych, które będą miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie może wykluczyć, że w okresie ubezpieczenia wystąpią również imprezy obejmujące np. sporty ekstremalne, motorowe lub lotnicze. Pytanie 41 Czy Zamawiający korzysta z profesjonalnych firm świadczących usługi w zakresie używania fajerwerków, petard, sztucznych ogni lub innych materiałów pirotechnicznych oraz czy firmy te posiadają własną polisę OC?. Zamawiający wyjaśnia, iż korzysta z usług profesjonalnych firm świadczących usługi.

8 Pytanie 42 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność za regresowane kary umowne? - dotyczy pkt. 3.10, zał. nr 1. Pytanie 43 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu regresowanych kar umownych z ,00 zł na ,00 zł?, prosimy o zdefiniowanie regresowanych kar umownych. Odpowiedź na to pytanie została już zamieszczona na stronie Zamawiającego. Pytanie Prosimy o wykreślenie z zapisów pkt. 7.2 zał. nr 1 słów np. koszty wynajęcia kancelarii prawnej Pytanie 45 Prosimy o wykreślenie pkt. 7.3 zał. nr 1 dot. winy umyślnej pracowników i podwykonawców w całości. Pytanie 46 Prosimy o wykreślenie pkt. 7.6 zał. nr 1 dot. szkód związanych z aktami terroryzmu i sabotażu w całości. Pytanie 47 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia raportowania szkód? dot. pkt. 7.9 zał. nr 1. Pytanie 48 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obowiązku obrony przed roszczeniami? dot. pkt zał. nr 1. klauzuli klauzuli Pytanie 49 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli milczący akcept? dot. pkt zał. nr 1. Pytanie 50 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

9 Pytanie51 b) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie c) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? d) na jaki dzień podano informację o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń? a) Zamawiający potwierdza b) Zamawiający potwierdza, że franszyzy pozostały bez zmian c) Podane informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia są aktualne na dzień Pytanie 52 Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. Pytanie 53 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Pytanie 54 Prosimy o umożliwienie oględzin Hali Gdańsk - Sopot w dniu r. Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na oględziny hali sportowo widowiskowej Ergo Arena w dniu Wszystkich zainteresowanych oględzinami Wykonawców prosimy o przybycie w dniu o godzinie wejście C1 - hol techniczny Zadanie nr I Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia Pytanie 55 pkt SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów...prac ziemnych... z klauzuli prac budowlano-montażowych. Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie Pytanie 56 ad pkt SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów..jak i tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę... z klauzuli prac budowlano-montażowych Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie Pytanie 57

10 ad pkt. 2.6 SIWZ Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy tylko transportów realizowanych przez ubezpieczającego własnymi środkami transportu, Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ opis przedmiotu zamówienia nie zawiera punktu Punkt dotyczący mienia podczas transportu, przewożenia ma numer 2.5. Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zarówno transportów realizowanych przez Zamawiającego własnymi środkami transportu jak i środkami transportu należącymi do osób trzecich. Pytanie 58 ad pkt 2.6 SIWZ Prosimy o intencję włączenia niniejszego rozszerzenia - dla jakiego mienia i pomiędzy jakimi ubezpieczonymi lokalizacjami. Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ opis przedmiotu zamówienia nie zawiera punktu Punkt dotyczący mienia podczas transportu, przewożenia ma numer 2.5. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula mienia w transporcie ma znaczenie marginalne. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów mienia ruchomego Pytanie 59 ad SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, czy w ciągu okresu ubezpieczenia planuje się, że mienie nie będzie użytkowanie dłużej niż 30 dni. Jeśli tak to jakie i ile dni. Zamawiający wyjaśnia, iż nie planuje w okresie ubezpieczenia przerw w użytkowaniu trwających dłużej niż 30 dni. Pytanie prosimy o spis miejsce ubezpieczenia gdzie znajdują się tablice reklamowe poza lokalami zamkniętymi Zamawiający nie dysponuje takim spisem. Pakiet 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Pytanie 61 pkt 2.1 c) SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady. Jeśli nie, wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady. w wysokości ,00 zł. Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/rękojmi za wady. Pytanie: 62 wnosimy o wykreślenie pkt. 6.1 SIWZ- nie ma zastosowania wyłączenie dot. braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (wody, elektryczności). Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt.6.1 SIWZ Pytanie 63 Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt wymagający urządzeń klimatyzacyjnych zg. z zaleceniem i i instrukcją producentów? Jeśli tak jaki jest to sprzęt i jaka jest jego wartość Zamawiający nie posiada takiego sprzętu.

11 Pytanie 64 Prosimy o potwierdzenie, że najstarszy sprzęt nie przekracza 8 lat. Jeśli to możliwe prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego nr inwentarzowymi, wartościami jednostkowymi i datami produkcji, Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia nie jest starszy niż 5 lat a wykaz sprzętu elektronicznego będzie udostępniony Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Pytanie 65 Czy Zamawiający akceptuje treść kl. IT wg standardów stosowanych przez TU o treści jak niżej: Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Wykonawca. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną treść klauzuli Cyber risk/klauzuli IT Pytanie 66 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl terroryzmu do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Pytanie 67 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl pokrycia kosztów ponad sumę ubezpieczenia do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Pytanie 68 Wnosimy o zmniejszenie limitu w kl strajków do poziomu ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w kl Zadanie nr II

12 Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności: Pytanie 69 kogo należy rozumieć za Ubezpieczonego/-ych (osoby objęte ubezpieczeniem) - w SIWZ nie ma informacji kto jest Ubezpieczonym. Zamawiający wyjaśnia, że przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy rozumieć Zamawiającego tj. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Pytanie 70 kim są podwykonawcy Ubezpieczonego, w jakim zakresie ubezpieczony powierza wykonywanie działalności swoim podwykonawcom, Zamawiający wyjaśnia, iż podwykonawcy Zamawiającego to w szczególności firmy zewnętrzne (około 10 firm). Usługi świadczone przez podwykonawców na rzecz Zamawiającego to między innymi: sprzątanie, rachunkowość, obsługa prawna, ochrona obiektu. Pytanie 71 w kontekście wnioskowanej ochrony w ramach pkt 1.7 SIWZ zadania II prosimy o wykaz pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego które mają być objęte ochroną w ramach oremwnioskowanego zapisu? Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada pojazdów w tym pojazdów użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu. Pytanie 72 jakie nieruchomości są najmowane przez Zamawiającego? Zamawiający najmuje nieruchomości, a jedynie dzierżawi hale ERGO ARENA wraz z przyległymi terenami. Pytanie 73 jaki rodzaj mienia osób trzecich jest przyjmowany pod dozór, kontrolę Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o mienie wykorzystywane do i podczas organizowania imprez a także należące do właściciela hali (Miast Gdańsk i Sopot) Pytanie 74 Pkt 1.15 SIWZ - szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez - prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczony będzie występował jako organizator imprez? Prosimy o podanie liczby oraz wykazu imprez organizowanych przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz planowanych do organizacji w najbliższych 12 miesiącach, ze szczególnym uwzględnieniem imprez, które będą podlegały obowiązkowi ubezpieczenia OC. Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy był współorganizatorem dwóch imprez oraz planuje zorganizować w najbliższych 12 miesiącach, dwie imprezy, które będą podlegały obowiązkowi ubezpieczenia OC. Pytanie 75 jakie planowane są do realizacji prace budowlane gdzie Zamawiający będzie pełnił rolę inwestora/inwestora zastępczego?

13 Zamawiający będzie pełnił rolę inwestora przy realizacji następujących prac budowlanych: 1) Modyfikacje budowlane związane z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej ( dostosowanie tras kablowych i przejść pożarowych) i utworzeniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami a areną i pomieszczeniami odnowy biologicznej. 2) Wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z płyty areny oraz systemu umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w obiekcie. Pytanie 76 Za jakie konkretnie okoliczności, przykład szkód Zamawiający ma ponosić odpowiedzialność cywilną dla wnioskowanego zapisu określonego w pkt 7.6 SIWZ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu oraz koszty zapobieżenia szkodzie oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzi? Zamawiający wyjaśnia, iż intencją włączenia do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu w odniesieniu do których miał możliwość i którym powinien był zapobiec. Pytanie 77 Wnosimy o wykreślenie pkt SIWZ klauzuli milczący akcept Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt Klauzuli milczący akcept Pytanie 78 Pkt 7.2 SIWZ - prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu poprzez wprowadzenie do istniejącego następującej frazy : pod warunkiem wyrażania zgody przez Ubezpieczyciela na pokrycie tych kosztów Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt.7.2. Pytanie 79 Pkt 7.10 SIWZ - klauzula milczącego akceptu - prosimy o wystąpienie do Zamawiającego o wydłużenie terminu z 7 dni do 14 dni. Zamawiający wyjaśnia, iż punkt 7.10 SIWZ dotyczy klauzuli obowiązku obrony przed roszczeniami a nie klauzuli milczącego akceptu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści klauzuli milczący akcept pkt Pytanie 80 Pkt 3.10 SIWZ - regresowane kary umowne - prosimy o wskazanie intencji zapisu ze wskazaniem przykładowego stanu faktycznego, który ma być objęty ochroną ubezpieczenia Zamawiający wyjaśnia, iż intencją włączenia do zakresu ubezpieczenia kar umownych nie jest objęcie ochroną kar nałożonych na Zamawiającego, a jedynie roszczeń, które mogą być skierowane do Zamawiającego o zwrot kar umownych, które osoba trzecia była zmuszona pokryć z uwagi na zaniedbania Zamawiającego. ZADANIE 1 (Pakiet 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pytanie 81 Proszę o zastosowanie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla pkt 2.2 i) str. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2.i)

14 Pytanie 82 Proszę o wykreślenie słów lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło w pkt 2.2. m) str. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2.m) Pytanie 83 Proszę o dopisanie w pkt 2.2 r), ppkt. 2) po słowach lub dopasowanym kluczem, pod warunkiem pozostawienia na zamku śladów włamania str. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 2.2r), ppkt 2) Pytanie 84 Prośba o wprowadzenie dla terroryzmu (pkt 6.7) franszyzy: 10% wysokości szkody nie mniej niż zł str. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pkt 6.7 Pytanie 85 Proszę o wykreślenie punktów oraz str. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu oraz Pytanie 86 W klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną proszę o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia str. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną. Pytanie 87 W klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą, proszę o dopisanie: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU S.A. tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. strona 7. Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższych zmian. Pytanie 88 W klauzuli prac budowlano montażowych, proszę o zmiejszenie limitu do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia str. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Pytanie 89 W klauzuli aktów terrorystycznych proszę o dopisanie: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. str. 8/9 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 90

15 W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajków rozruchów i zamieszek społecznych, proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł str. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie 91 W klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, proszę o dopisanie w pkt 3 (str. 9): d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, ZADANIE 1 (Pakiet 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Pytanie 92 W punkcie 3.1. oraz 3.2. proszę o wykreślenie słów niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia str. 11. Pytanie 93 W klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji po słowach lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. proszę o dopisanie :,, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli. str. 13. Pytanie 94 W klauzuli pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji po słowach..do planowanej eksploatacji proszę o dopisanie: pod warunkiem, że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu PZU SA musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. PZU SA przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez

16 producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. - str. 13. Pytanie 95 W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych proszę o wprowadzenie definicji (str. 14/15): strajk uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. Pytanie 96 Prosimy o podanie daty produkcji sprzętu elektronicznego; Zamawiający wyjaśnia, iż wiek sprzętu elektronicznego przedstawionego do ubezpieczenia nie przekracza 5 lat. Wykazy sprzętu elektronicznego zostanie udostępniony Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu. Zadanie II Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Pytanie 97 Proszę o podanie obrotu klienta z 2012r. z tytułu prowadzonej działalności oraz za produkt; Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik nr IV - Opis działalności, szkodowość zawiera powyższe dane. Obroty zrealizowane w 2012 roku wynosiły ,00 PLN Pytanie 98 Pkt 1.4 proszę o podanie czy klient posiada jeden agregat, jaka jest jego moc oraz sposób konserwacji; Zamawiający posiada jeden agregat prądotwórczy o mocy 1500 KW konserwowany i serwisowany przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z warunkami gwarancji tego agregatu Pytanie 99 Proszę o podanie jaka działalność objęta jest ubezpieczeniem. Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik nr IV Opis działalności, szkodowość zawiera powyższe dane. Pytanie Proszę o wykreślenie z pkt 1.8 poniższej treści: zastosowania nie mają wyłączenia odpowiedzialności odnośnie szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych itp. (dotyczy prac, które nie wymagają decyzji administracyjnej pozwolenia) ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia ,00 zł;

17 Pytanie Proszę o podanie co jest ruchomością oraz nieruchomością w pkt 1.9; Na powyższe pytanie odpowiedź została już udzielona. Pytanie 102 Prosimy o wykreślenie z pkt 1.13 poniższego słowa: pracodawcy za wypadki przy pracy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w mieniu pracowniczym w tym w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność, - świadczenie wypłacone z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w odszkodowaniu przyznanym od pracodawcy w oparciu o jego odpowiedzialność cywilnoprawną, Pytanie 103 Prosimy o wykreślenie z poniższego pkt 1.15 następujących zdań: Organizatora imprez masowych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia oraz imprez nie masowych i innych wydarzeń atrystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych ( w tym np. wystawy, konferencje, pokazy, wycieczki, kolonie, obozy, itp.). W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U ). Ochrona dotyczy także szkód poniesionych przez wykonawców, służby porządkowe, zawodników, osoby funkcyjne i inne osoby nie będące uczestnikami imprezy. W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nie wyłącza się z ochrony szkód w pojazdach. Pytanie 104 Prosimy o wykreślenie pkt 1.17 Pytanie 105 Prosimy o wprowadzenie do pkt 3.3 podlimitu odpowiedzialności ,00 zł; Pytanie 106 Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt 3.10 kary umowne jest to zobowiązanie osób trzecich na skutek zajścia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową; Pytanie 107 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w pkt 7.3 do kwoty ,00 zł; Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe zmiany. Pytanie 108 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do pkt ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

18 Pytanie 109 Prosimy o wprowadzenie do pkt 7.10 zdania,: w związku ze zgłoszonym roszczeniem do ubezpieczyciela; Pytanie 110 Prosimy o wykreślenie pkt 7.11 Pytanie 111 Prosimy o wykreślenie pkt Pytania 112 Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych.

19 Zamawiający uprzejmie informuje, iż wszystkie informacje którymi dysponuje na temat obiektu oraz jego zabezpieczeń zamieszczone są w Załączniku nr II- Opis zabezpieczeń oraz Załączniku nr III opis obiektu Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) 421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) 1/S/2012 Gdynia, 03.02.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

5) oferujemy wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę i warunki

5) oferujemy wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę i warunki ZŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ ORMULRZ OERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Częstochowa dn. 24.10.2013r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

DZ/271/ 57/265/2013. Kraków, 23.05.2013 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013

DZ/271/ 57/265/2013. Kraków, 23.05.2013 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013 DZ/271/ 57/265/2013 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013 Kraków, 23.05.2013 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, przesyła odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo