SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O."

Transkrypt

1 DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/ Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia: Pkt o) W odniesieniu do ryzyka uderzenia pojazdu, najechania lub uszkodzenia przez pojazd mienia należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 2. Pytanie Wykonawcy Pkt q) Prosimy o doprecyzowanie zakresu. Rozumiemy, że intencją Ubezpieczającego nie jest pokrycie mienia będącego bezpośrednio przedmiotem montażu lub budowy z wyjątkiem mienia pokrytego w ramach limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach klauzuli prac budowlano-montażowych. Zamawiający potwierdza powyższe 3. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmianę w pkt 6 Franszyzy redukcyjne definicji zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się wszystkie szkody i ich następstwa powstałe wskutek ryzyk naturalnych (takich jak: Powódź, Deszcz, Wiatr, Burza, Grad, Trzęsienie ziemi) powstałe w ciągu 72 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną (za wyjątkiem pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego) powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie. 4. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla ryzyka szyb od stłuczenia oraz wartości pieniężnych. Odpowiedź Wykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 5. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający posiada mienie nieużytkowane powyżej 30dni, jakie jest to mienie o jakiej wartości? Jakie mienie i o jakiej wartości Zamawiający planuje wyłączyć w trakcie trwania umowy? Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie planuje takiego wyłączenia. 6. Pytanie Wykonawcy Pkt mienie nie użytkowane dłużej niż 30 dni wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2 Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie planuje takiego wyłączenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. 7. Pytanie Wykonawcy Pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 2. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. 3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, d) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a) właściwy organ, b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 2

3 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 8. Pytanie Wykonawcy Pkt W odniesieniu do W Klauzuli reprezentantów- wnioskujemy o zmianę treści na Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna lub rażącego niedbalstwo zostanie wykazane i udowodnione Zarządowi spółki 9. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o podział okresu ubezpieczenia na dwa roczne okresy rozliczeniowe: Pierwszy okres rozliczeniowy: Drugi okres rozliczeniowy: Dodatkowo Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy ze skutkiem Na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy powyżej 70% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do składki zarobionej) zmianę umów reasekuracyjnych, uniemożliwiające utrzymanie dotychczasowych warunków ubezpieczenia Zamawiający wyraża zgodę na dwa roczne okresy polisowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia. 10. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o podanie pełnej szkodowości uwzględniającej również szkody w trakcie likwidacji z podaniem wartości roszczeń/rezerw szkodowych Zamawiający uprzejmie informuje, iż pełny wykaz szkód i roszczeń, którym dysponuje został udostępniony wszystkim Wykonawcom (załącznik nr IV do SIWZ) 11. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert na r. godz Zamawiający przesuwa terminu składania ofert na godzinę dnia r. Otwarcie ofert nastąpi o godz Pytanie Wykonawcy Prosimy o uzupełnienie opisu konstrukcji pokrycia dachu obiektu. Zamawiający uprzejmie informuje, iż opis obiektu, w tym konstrukcji dach znajduje się w Załączniku nr III do SIWZ - Opis obiektu. 13. Pytanie Wykonawcy 3

4 Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie serveyu ryzyka przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Tak. 14. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający posiada ważne protokoły z badań systemów przeciwpożarowych ( w tym hydrantów zewnętrznych/zewnętrznych, instalacji tryskaczowej) i czy nie ma ujętych w nich uwag/zastrzeżeń? Tak posiada, uwagi są wyjaśniane/usuwane na bieżąco. 15. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy skanów protokołów z badań systemów przeciwpożarowych? Tak dopuszcza. ZADANIE 1 (Pakiet 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 16. Pytanie Wykonawcy Proszę o zastosowanie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla pkt 2.2 i) str. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 17. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie słów lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło w pkt 2.2. m) str. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 18. Pytanie Wykonawcy Proszę o dopisanie w pkt 2.2 r), ppkt. 2) po słowach lub dopasowanym kluczem, pod warunkiem pozostawienia na zamku śladów włamania str. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Pkt 2.2 r), ppkt.2) przyjmuje brzmienie: 2) sprawca dokonał zaboru mienia w celu przewłaszczenia z zamkniętego lokalu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczeń lub dopasowanym kluczem pod warunkiem pozostawienia na śladów włamania. 19. Pytanie Wykonawcy Prośba o wprowadzenie dla terroryzmu (pkt 6.7) franszyzy: 10% wysokości szkody nie mniej niż zł str. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 20. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie punktów oraz str. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 21. Pytanie Wykonawcy 4

5 W klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną proszę o wprowadzenie poniższych wyłączeń dotyczących w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną przyjmuje brzmienie: Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) Klauzula nie ma zastosowania do obiektów: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych, bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: ,00 zł 22. Pytanie Wykonawcy Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą, proszę o dopisanie: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia oraz zmniejszenie wartości procentowej do 10 % strona Pytanie Zamawiającego W klauzuli aktów terrorystycznych proszę o dopisanie: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. str. 8/9 Zamawiający podał odpowiedź przy pytaniu nr Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku rozruchów i zamieszek społecznych, proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł str. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 25. Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, proszę o dopisanie w pkt 3 (str. 9): d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, 5

6 e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę ZADANIE 1 (Pakiet 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 26. Pytanie Wykonawcy 1. W punkcie 3.1. oraz 3.2. proszę o wykreślenie słów niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia str. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 27. Pytanie Wykonawcy W klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji po słowach lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. proszę o dopisanie :,, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli. str. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 28. Pytanie Wykonawcy W klauzuli pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji po słowach..do planowanej eksploatacji proszę o dopisanie: pod warunkiem, że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. - str Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych proszę o wprowadzenie definicji (str. 14/15): 6

7 strajk uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. 30. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podanie daty produkcji sprzętu elektronicznego; Zamawiający wyjaśnia, iż wykaz ubezpieczonego sprzętu może zostać przedstawiony Wykonawcy, który zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie II Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. 31. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie obrotu klienta z 2013r. z tytułu prowadzonej działalności oraz za produkt; Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie informacje, którymi dysponuje Zamawiający podane zostały podane w Załączniku nr IV do SIWZ - Opis działalności, szkodowość. 32. Pytanie Wykonawcy Pkt 1.4 proszę o podanie czy klient posiada jeden agregat, jaka jest jego moc oraz sposób konserwacji; Jeden agregat prądotwórczy o mocy 1500 KVA (przeglądy roczne i bieżące). Obiekt wyposażony jest także w UPSy o mocy 2x 160 KVA oraz 60 KVA. 33. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie jaka działalność objęta jest ubezpieczeniem. Zamawiający wyjaśnia, iż działalność objęte ubezpieczeniem podana została w Załączniku nr IV do SIWZ Opis działalności, szkodowość. 34. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie z pkt. `1.7 poniższej treści: pojazdy oraz sprzęt komputerowy w zakresie w jakim szkoda nie będzie rozliczana z EEI Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 35. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie z pkt 1.8 poniższej treści: zastosowania nie mają wyłączenia odpowiedzialności odnośnie szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych itp. (dotyczy prac, które nie wymagają decyzji administracyjnej pozwolenia) ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia ,00 zł; 7

8 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 36. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie co jest ruchomością oraz nieruchomością w pkt 1.9; Zamawiający oczekuje ochrony w odniesieniu do mienia powierzonego, niezależnie od tego czy jest to mienie ruchome czy nieruchomości. 37. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z pkt 1.13 poniższego słowa: pracodawcy za wypadki przy pracy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w mieniu pracowniczym w tym w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność, - świadczenie wypłacone z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w odszkodowaniu przyznanym od pracodawcy w oparciu o jego odpowiedzialność cywilnoprawną, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 38. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z poniższego pkt 1.15 następujących zdań: Organizatora imprez masowych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia oraz imprez nie masowych i innych wydarzeń atrystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych ( w tym np. wystawy, konferencje, pokazy, wycieczki, kolonie, obozy, itp.). W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U ). Ochrona dotyczy także szkód poniesionych przez wykonawców, służby porządkowe, zawodników, osoby funkcyjne i inne osoby nie będące uczestnikami imprezy. W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nie wyłącza się z ochrony szkód w pojazdach. 39. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie do pkt 3.3 podlimitu odpowiedzialności ,00 zł ; Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 41. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt 3.10 kary umowne jest to zobowiązanie osób trzecich na skutek zajścia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową; Zamawiający wyjaśnia, że pkt dotyczy kar umownych nałożonych na osoby trzecie do których pokrycia jest zobowiązany Ubezpieczony. 42. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w pkt 7.3 do kwoty ,00 zł; 8

9 43. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do pkt ,00 zł 44. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie pkt Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie do pkt 7.10 zdania,: w związku ze zgłoszonym roszczeniem do ubezpieczyciela. 46. Pytanie Wykonawcy Proszę o informację czy w sprawach nieuregulowanych zastosowania mają ogólne warunki ubezpieczyciela. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia. 47. Pytanie Wykonawcy Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych 10 % wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 48. Pytanie Wykonawcy Proszę o informację dotycząca monitoringu jaka jest strzałka ugięcia z ostatnich 3 lat. Max. strzałka ugięcia wyniosła 20 mm (strzałka ugięcia ostrzegawcza 70 mm, alarmowa 150mm) 49. Pytanie Wykonawcy Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 9

10 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Tak, spełniamy powyższe wymogi. 50. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podział wartości łącznej i wydzielenie z sumy ,50 wartości zadaszenia hali oraz wartości trybun. Zamawiający informuje, że zadaszenie oraz trybuny stanowią integralną część hali, zatem nie widzi zasadności wydzielania powyższych wartości. 51. Pytanie Wykonawcy W jaki sposób odbywa się usuwanie śniegu, lodu z dachu. Czy Zamawiający wykonuje te czynności własnymi silami czy ma podwykonawcę, który za to odpowiada. W ciągu ostatnich trzech lat nie było takiej sytuacji. 52. Pytanie Wykonawcy Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Zamawiający wyjaśnia, iż podał lokalizację mienia podlegającego ubezpieczeniu. W gestii Wykonawcy jest sprawdzenie czy na terenie na którym znajduje się mienie wystąpiły takie zjawiska jak powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie lokalizacji. 53. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność). Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II. 10

11 Zamawiający potwierdza powyższe, chyba że przerwy w dostawie mediów powstały na skutek ataku terrorystycznego. 54. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do Zadania I. 55. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II. Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest objęcie także kosztów wynikających z groźby popełnienia aktu terrorystycznego. 56. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi na celu kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi w podobny sposób powiązanymi z ryzykiem terroryzmu. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest pokrycie wszelkich szkód wynikających z aktów terrorystycznych i nie wyłączonych w klauzuli aktów terrorystycznych. 57. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio w przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek rządem. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający oczekuje pokrycia szkód, które są objęte zakresem klauzuli,niezależnie od tego czy szkody wynikają z działań terrorystycznych popełnionych w powiązaniu z rządem, czy bez takiego powiązania. 58. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w szczególności utrata zysku. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 11

12 Zamawiający wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego jest aby zakres ubezpieczenia pokrył między innymi szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych zgodnie z definicją zawartą w klauzuli aktów terrorystycznych pkt 2). Zamawiający nie włączył utraty zysku do zakresu ubezpieczenia 60. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie do niniejszej umowy o ile nie zostały zawarte w SIWZ jako zakres bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia. 61. Pytanie Wykonawcy Komu Zamawiający dostarcza energie elektryczną. Jaki jest zakres odpowiedzialności Zamawiającego jako dostarczyciela energii elektrycznej. Zamawiający wyjaśnia, iż obiekt jest samowystarczalny i w przypadku przerwy lub braku dostawy energii elektrycznej od dostawcy podczas jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje i swoich najemców zapotrzebowanie w energię elektryczną. 62. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podanie szczegółów na temat posiadanego agregatu prądotwórczego, jak jest jego moc, wydajność, zapas paliwa, czy jest testowany, kto serwisuje. Moc KVA, wydajność -100 %,zapas paliwa 1500 l (8 h pracy).jest testowany, serwisuje firma SILCO Sp. z o.o. 63. Pytanie Zamawiającego Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez dostarczoną lub wyprodukowana energię oraz szkód wynikających z niedostarczenia energii do wysokości 1 mln zł w agregacie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. 64. Pytanie Wykonawcy Jakiego rodzaju pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji posiada Zamawiający, ile ich jest. Zamawiający informuje, iż posiada jeden pojazd nie podlegający obowiązkowi rejestracji. Traktorek uniwersalny ogrodowy z osprzętem. Użytkowanie na zewnątrz. 65. Pytanie Wykonawcy Czy wykorzystanie fajerwerków odbywa się przy udziale podwykonawców, czy Zamawiający przeprowadza pokazy własnymi siłami. Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualne pokazy zazwyczaj przeprowadzane są przez podwykonawców, niemniej nie można wykluczyć, że mogą być przeprowadzone siłami własnymi. 66. Pytanie Wykonawcy 12

13 Jakie podmioty powiązane kapitałowo/osobowo lub organizacyjne Zamawiający ma na myśli w pkt. 7.5 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe mienie znajduje się w dyspozycji Spółki, poprzez wniesienie prawa dzierżawy Hali na okres 10 lat aportem przez Gminy Miasta Gdańska i Sopotu z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Udziały własnościowe w Spółce wynoszą odpowiednio: Gdańsk - 50% udziałów Sopot - 50% udziałów 67. Pytanie Wykonawcy Prosimy o całkowite usunięcie z oczekiwane zakresu Ubezpieczenia pkt. 7.6 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 68. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wyznaczenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 7.6 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II wnioskujemy o maksymalny limit 1 mln zł w agregacie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zadanie I pakiet I 69. Pytanie Wykonawcy Przedmiot zamówienia ppkt g) wnosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisu odnośnie "innych kosztów związanych ze szkodą" wnosimy o zapis "inne koszty niezbędne poniesione w celu naprawy szkody lub w celu ratowania mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą". Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 70. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 ryzyko zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 71. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 ryzyko uderzenia pojazdu lądowego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w ogrodzeniach, bramach lub budynkach/budowlach komunikacyjnych w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 72. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 szkody podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia 13

14 prosimy o potwierdzenie, że szkody te będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 8.13 Zamawiający potwierdza powyższe 73. Pytanie Wykonawcy Pkt. 8.4 (klauzula reprezentantów) - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 74. Pytanie Wykonawcy W związku z faktem, że SIWZ przewiduje dwukrotnie ubezpieczenie kosztów związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkodą, akcją ratowniczą (ponad sumę ubezpieczenia) w ramach kl. 8.5 oraz w ramach kl prosimy o wyłączenie tego rodzaju kosztów z katalogu kosztów pokrywanych w ramach kl. 8.5, i tym samym wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności zgodnie z kl. 8.12: 20% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą (limit w ramach sumy ubezpieczenia), jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody Ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż zł (ponad sumę ubezpieczenia). Zamawiający wyjaśnia, iż koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą oraz akcją ratowniczą w ramach kl Klauzula pokrycia kosztów, są niezależne od sumy ubezpieczenia, czyli pokrywane są do wysokości limitu ,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia. Natomiast w ramach pkt Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą dla przedmiotowych kosztów przewidziany jest limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 74. Pytanie Wykonawcy Pkt. 8.7 klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do kwoty zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 14

15 75. Pytanie Wykonawcy Pkt klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, gdy ich realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 76. Pytanie Wykonawcy Prosimy o informację uzupełniającą dot. kl klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń objętych zakresem ochrony w ramach kl wraz z podaniem ich wartości jednostkowej oraz roku produkcji (ew. remontu kapitalnego). Zamawiający ubezpiecza maszyny z limitem w systemie na pierwsze ryzyko dlatego nie widzi potrzeby sporządzania wykazu. 77. Pytanie Wykonawcy Jakie plany inwestycyjne (w okresie ubezpieczenia) ma Zamawiający dla nowego mienia, jaki jest przewidywany wzrost wartości posiadanego mienia?, pytanie w kontekście klauzuli automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia (pkt. 8.6, zał. nr 1), Zamawiający wyjaśnia, iż w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia planuje wzrost wartości posiadanego mienia o około ,00 PLN. 78. Pytanie Wykonawcy Jakie prace budowlano-montażowe planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia?, pytanie w kontekście klauzuli prac budowlano-montażowych (pkt. 8.15, zał. nr 1), Zamawiający wyjaśnia, że okres ubezpieczenia wynosi 2 lata, stąd nie jest możliwe podanie całości ew. prac. 79. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? 80. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 8.18, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe 81. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ryzyka terroryzmu następujące szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych 15

16 d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, z zastrzeżeniem odpowiedzi udzielonych wcześniej. Zadanie I pakiet II 82. Pytanie Wykonawcy Pkt. 6.9 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 83. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 84. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 6.22, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. 85. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ryzyka terroryzmu następujące szkody: 16

17 a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, z zastrzeżeniem odpowiedzi udzielonych wcześniej. ZADANIE II - Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności 86. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie szkodowości z ubezpieczenia OC za lata Zamawiający uprzejmie informuje, iż informacje o przebiegu ubezpieczenia szkodowości znajdują się w załączniku nr IV do SIWZ 87. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający potwierdza powyższe. 88. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają zapisy OWU, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu ani przedmiotu ubezpieczenia opisanego w OPZ. 89. Pytanie Zamawiającego Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w związku z działalnością ochroniarską dot. OC podwykonawcy (pkt. 1.5 zał. nr 1). 90. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód związanych z ewakuacją ludności i mienia w związku ze zdarzeniami losowymi (pkt. 1.6 ust.3 zał. nr 1). 17

18 91. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach posiadanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu i innych umów o podobnym charakterze (pkt. 1.7 zał. nr 1) 92. Pytanie Wykonawcy W przypadku braku zgody na powyższe proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest i jaka jest ich wartość? dotyczy odpowiedzialności w ramach OC najemcy rzeczy ruchomych (pkt. 1.7, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje takimi pojazdami jednak nie wyklucza, iż w okresie ubezpieczenia będzie w posiadaniu przedmiotowych pojazdów. 93. Pytanie Wykonawcy Proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest, w jaki sposób są zabezpieczone w trakcie przechowywania? dotyczy oc przechowawcy (pkt. 1.11, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na terenie obiektu organizowane są między innymi wystawy pojazdów, sprzętu elektronicznego. 94. Pytanie Wykonawcy Proszę wskazać ile pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji Zamawiający posiada i jakie to pojazdy? dotyczy pkt. 1.12, zał. nr 1. Zamawiający informuje, iż na to pytanie udzielił już odpowiedzi. 95. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmianę zapisu pkt zał. nr 1 poprzez uznanie, że świadczenie wypłacone z ZUS stanowi franszyzę redukcyjną w odszkodowaniu z tyt. OC pracodawcy. 96.Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC? dotyczy pkt. 1.15, zał. nr 1). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę Jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotowy zakres ubezpieczenia będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 97. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych szkód w pojazdach? 98. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający potwierdza, że OC organizatora imprez masowych nie obejmuje imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający nie potwierdza powyższego. 18

19 99. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność za regresowane kary umowne? - dotyczy pkt. 3.10, zał. nr Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu regresowanych kar umownych z ,00 zł na ,00 zł?, prosimy o zdefiniowanie regresowanych kar umownych Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z zapisów pkt. 7.2 zał. nr 1 słów np. koszty wynajęcia kancelarii prawnej Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 102. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt. 7.3 zał. nr 1 dot. winy umyślnej pracowników i podwykonawców w całości Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt. 7.6 zał. nr 1 dot. szkód związanych z aktami terroryzmu i sabotażu w całości Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzul: - klauzula raportowania szkód (pkt. 7.9 zał nr 1) - klauzula obowiązku obrony przed roszczeniami (pkt. 7.10, zał. nr 1), - klauzula milczący akcept (pkt. 7.11, zał. nr 1), Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie Wykonawcy Wnosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy szkodowość (rozumiana jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych do składki przypisanej) liczona łącznie dla ryzyk objętych zadaniem nr 1 przekroczy 60%. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiający wnioskuje, że ocena ryzyka opiera się na okresie dłuższym niż jeden rok Pytanie Wykonawcy Wnosimy o potwierdzenie, że polisy będą wystawiane na okresy roczne. Zamawiający potwierdza powyższe. 19

20 107. Pytanie Wykonawcy Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający potwierdza powyższe, o ile zapisy OWU nie ograniczają ani nie wyłączają przedmiotu lub zakresu ochrony opisanego w OPZ Zadanie nr I - Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia 108. Pytanie Wykonawcy ad pkt Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów...prac ziemnych... z klauzuli prac budowlano-montażowych. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie Wykonawcy ad pkt Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów..jak i tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę... z klauzuli prac budowlano-montażowych 110. Pytanie Wykonawcy ad pkt. 2.4 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy tylko transportów realizowanych przez ubezpieczającego własnymi środkami transportu, Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie Zamawiającego zarówno podczas transportu, przewożenia transportem własnym jak i transportem obcym Pytanie Wykonawcy ad pkt 2.4 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ Prosimy o intencję włączenia niniejszego rozszerzenia - dla jakiego mienia i pomiędzy jakimi ubezpieczonymi lokalizacjami. Zamawiający wyjaśnia, iż intencją tego rozszerzenia było zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla mienia podczas transportu na terenie lokalizacji, wokół lokalizacji oraz do miejsc znajdujących się poza siedzibą, w których również może znajdować się mienie Zamawiającego Pytanie Wykonawcy ad Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, czy w ciągu okresu ubezpieczenia planuje się, że mienie nie będzie użytkowanie dłużej niż 30 dni. Jeśli tak to jakie i ile dni. Na to pytanie Zamawiający udzielił już odpowiedzi Pytanie Wykonawcy ad 3.2 Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ prosimy o spis miejsc ubezpieczenia, gdzie znajdują się tablice reklamowe poza lokalami zamkniętymi Zamawiający informuje, że miejsca te ulegają fluktuacji w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pakiet 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 20

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo