SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O."

Transkrypt

1 DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/ Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia: Pkt o) W odniesieniu do ryzyka uderzenia pojazdu, najechania lub uszkodzenia przez pojazd mienia należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 2. Pytanie Wykonawcy Pkt q) Prosimy o doprecyzowanie zakresu. Rozumiemy, że intencją Ubezpieczającego nie jest pokrycie mienia będącego bezpośrednio przedmiotem montażu lub budowy z wyjątkiem mienia pokrytego w ramach limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach klauzuli prac budowlano-montażowych. Zamawiający potwierdza powyższe 3. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmianę w pkt 6 Franszyzy redukcyjne definicji zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się wszystkie szkody i ich następstwa powstałe wskutek ryzyk naturalnych (takich jak: Powódź, Deszcz, Wiatr, Burza, Grad, Trzęsienie ziemi) powstałe w ciągu 72 godzin. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną (za wyjątkiem pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego) powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie. 4. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla ryzyka szyb od stłuczenia oraz wartości pieniężnych. Odpowiedź Wykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 5. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający posiada mienie nieużytkowane powyżej 30dni, jakie jest to mienie o jakiej wartości? Jakie mienie i o jakiej wartości Zamawiający planuje wyłączyć w trakcie trwania umowy? Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie planuje takiego wyłączenia. 6. Pytanie Wykonawcy Pkt mienie nie użytkowane dłużej niż 30 dni wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2 Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie planuje takiego wyłączenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. 7. Pytanie Wykonawcy Pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 2. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. 3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, d) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a) właściwy organ, b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 2

3 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 8. Pytanie Wykonawcy Pkt W odniesieniu do W Klauzuli reprezentantów- wnioskujemy o zmianę treści na Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna lub rażącego niedbalstwo zostanie wykazane i udowodnione Zarządowi spółki 9. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o podział okresu ubezpieczenia na dwa roczne okresy rozliczeniowe: Pierwszy okres rozliczeniowy: Drugi okres rozliczeniowy: Dodatkowo Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy ze skutkiem Na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy powyżej 70% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do składki zarobionej) zmianę umów reasekuracyjnych, uniemożliwiające utrzymanie dotychczasowych warunków ubezpieczenia Zamawiający wyraża zgodę na dwa roczne okresy polisowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia. 10. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o podanie pełnej szkodowości uwzględniającej również szkody w trakcie likwidacji z podaniem wartości roszczeń/rezerw szkodowych Zamawiający uprzejmie informuje, iż pełny wykaz szkód i roszczeń, którym dysponuje został udostępniony wszystkim Wykonawcom (załącznik nr IV do SIWZ) 11. Pytanie Wykonawcy Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert na r. godz Zamawiający przesuwa terminu składania ofert na godzinę dnia r. Otwarcie ofert nastąpi o godz Pytanie Wykonawcy Prosimy o uzupełnienie opisu konstrukcji pokrycia dachu obiektu. Zamawiający uprzejmie informuje, iż opis obiektu, w tym konstrukcji dach znajduje się w Załączniku nr III do SIWZ - Opis obiektu. 13. Pytanie Wykonawcy 3

4 Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie serveyu ryzyka przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Tak. 14. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający posiada ważne protokoły z badań systemów przeciwpożarowych ( w tym hydrantów zewnętrznych/zewnętrznych, instalacji tryskaczowej) i czy nie ma ujętych w nich uwag/zastrzeżeń? Tak posiada, uwagi są wyjaśniane/usuwane na bieżąco. 15. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy skanów protokołów z badań systemów przeciwpożarowych? Tak dopuszcza. ZADANIE 1 (Pakiet 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 16. Pytanie Wykonawcy Proszę o zastosowanie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla pkt 2.2 i) str. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 17. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie słów lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło w pkt 2.2. m) str. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 18. Pytanie Wykonawcy Proszę o dopisanie w pkt 2.2 r), ppkt. 2) po słowach lub dopasowanym kluczem, pod warunkiem pozostawienia na zamku śladów włamania str. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Pkt 2.2 r), ppkt.2) przyjmuje brzmienie: 2) sprawca dokonał zaboru mienia w celu przewłaszczenia z zamkniętego lokalu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczeń lub dopasowanym kluczem pod warunkiem pozostawienia na śladów włamania. 19. Pytanie Wykonawcy Prośba o wprowadzenie dla terroryzmu (pkt 6.7) franszyzy: 10% wysokości szkody nie mniej niż zł str. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 20. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie punktów oraz str. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 21. Pytanie Wykonawcy 4

5 W klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną proszę o wprowadzenie poniższych wyłączeń dotyczących w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną przyjmuje brzmienie: Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) Klauzula nie ma zastosowania do obiektów: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych, bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: ,00 zł 22. Pytanie Wykonawcy Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą, proszę o dopisanie: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia oraz zmniejszenie wartości procentowej do 10 % strona Pytanie Zamawiającego W klauzuli aktów terrorystycznych proszę o dopisanie: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. str. 8/9 Zamawiający podał odpowiedź przy pytaniu nr Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku rozruchów i zamieszek społecznych, proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł str. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 25. Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, proszę o dopisanie w pkt 3 (str. 9): d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, 5

6 e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę ZADANIE 1 (Pakiet 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 26. Pytanie Wykonawcy 1. W punkcie 3.1. oraz 3.2. proszę o wykreślenie słów niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia str. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 27. Pytanie Wykonawcy W klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji po słowach lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. proszę o dopisanie :,, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli. str. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 28. Pytanie Wykonawcy W klauzuli pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji po słowach..do planowanej eksploatacji proszę o dopisanie: pod warunkiem, że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. - str Pytanie Wykonawcy W klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych proszę o wprowadzenie definicji (str. 14/15): 6

7 strajk uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. 30. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podanie daty produkcji sprzętu elektronicznego; Zamawiający wyjaśnia, iż wykaz ubezpieczonego sprzętu może zostać przedstawiony Wykonawcy, który zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie II Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności. 31. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie obrotu klienta z 2013r. z tytułu prowadzonej działalności oraz za produkt; Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie informacje, którymi dysponuje Zamawiający podane zostały podane w Załączniku nr IV do SIWZ - Opis działalności, szkodowość. 32. Pytanie Wykonawcy Pkt 1.4 proszę o podanie czy klient posiada jeden agregat, jaka jest jego moc oraz sposób konserwacji; Jeden agregat prądotwórczy o mocy 1500 KVA (przeglądy roczne i bieżące). Obiekt wyposażony jest także w UPSy o mocy 2x 160 KVA oraz 60 KVA. 33. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie jaka działalność objęta jest ubezpieczeniem. Zamawiający wyjaśnia, iż działalność objęte ubezpieczeniem podana została w Załączniku nr IV do SIWZ Opis działalności, szkodowość. 34. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie z pkt. `1.7 poniższej treści: pojazdy oraz sprzęt komputerowy w zakresie w jakim szkoda nie będzie rozliczana z EEI Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 35. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie z pkt 1.8 poniższej treści: zastosowania nie mają wyłączenia odpowiedzialności odnośnie szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych itp. (dotyczy prac, które nie wymagają decyzji administracyjnej pozwolenia) ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia ,00 zł; 7

8 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 36. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie co jest ruchomością oraz nieruchomością w pkt 1.9; Zamawiający oczekuje ochrony w odniesieniu do mienia powierzonego, niezależnie od tego czy jest to mienie ruchome czy nieruchomości. 37. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z pkt 1.13 poniższego słowa: pracodawcy za wypadki przy pracy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w mieniu pracowniczym w tym w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność, - świadczenie wypłacone z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w odszkodowaniu przyznanym od pracodawcy w oparciu o jego odpowiedzialność cywilnoprawną, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 38. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z poniższego pkt 1.15 następujących zdań: Organizatora imprez masowych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia oraz imprez nie masowych i innych wydarzeń atrystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych ( w tym np. wystawy, konferencje, pokazy, wycieczki, kolonie, obozy, itp.). W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U ). Ochrona dotyczy także szkód poniesionych przez wykonawców, służby porządkowe, zawodników, osoby funkcyjne i inne osoby nie będące uczestnikami imprezy. W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nie wyłącza się z ochrony szkód w pojazdach. 39. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie do pkt 3.3 podlimitu odpowiedzialności ,00 zł ; Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 41. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt 3.10 kary umowne jest to zobowiązanie osób trzecich na skutek zajścia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową; Zamawiający wyjaśnia, że pkt dotyczy kar umownych nałożonych na osoby trzecie do których pokrycia jest zobowiązany Ubezpieczony. 42. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w pkt 7.3 do kwoty ,00 zł; 8

9 43. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do pkt ,00 zł 44. Pytanie Wykonawcy Proszę o wykreślenie pkt Pytanie Wykonawcy Prosimy o wprowadzenie do pkt 7.10 zdania,: w związku ze zgłoszonym roszczeniem do ubezpieczyciela. 46. Pytanie Wykonawcy Proszę o informację czy w sprawach nieuregulowanych zastosowania mają ogólne warunki ubezpieczyciela. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia. 47. Pytanie Wykonawcy Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych 10 % wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 48. Pytanie Wykonawcy Proszę o informację dotycząca monitoringu jaka jest strzałka ugięcia z ostatnich 3 lat. Max. strzałka ugięcia wyniosła 20 mm (strzałka ugięcia ostrzegawcza 70 mm, alarmowa 150mm) 49. Pytanie Wykonawcy Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 9

10 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Tak, spełniamy powyższe wymogi. 50. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podział wartości łącznej i wydzielenie z sumy ,50 wartości zadaszenia hali oraz wartości trybun. Zamawiający informuje, że zadaszenie oraz trybuny stanowią integralną część hali, zatem nie widzi zasadności wydzielania powyższych wartości. 51. Pytanie Wykonawcy W jaki sposób odbywa się usuwanie śniegu, lodu z dachu. Czy Zamawiający wykonuje te czynności własnymi silami czy ma podwykonawcę, który za to odpowiada. W ciągu ostatnich trzech lat nie było takiej sytuacji. 52. Pytanie Wykonawcy Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Zamawiający wyjaśnia, iż podał lokalizację mienia podlegającego ubezpieczeniu. W gestii Wykonawcy jest sprawdzenie czy na terenie na którym znajduje się mienie wystąpiły takie zjawiska jak powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie lokalizacji. 53. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność). Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II. 10

11 Zamawiający potwierdza powyższe, chyba że przerwy w dostawie mediów powstały na skutek ataku terrorystycznego. 54. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do Zadania I. 55. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II. Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest objęcie także kosztów wynikających z groźby popełnienia aktu terrorystycznego. 56. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi na celu kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi w podobny sposób powiązanymi z ryzykiem terroryzmu. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest pokrycie wszelkich szkód wynikających z aktów terrorystycznych i nie wyłączonych w klauzuli aktów terrorystycznych. 57. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio w przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek rządem. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 oraz Zadania II Zamawiający oczekuje pokrycia szkód, które są objęte zakresem klauzuli,niezależnie od tego czy szkody wynikają z działań terrorystycznych popełnionych w powiązaniu z rządem, czy bez takiego powiązania. 58. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w szczególności utrata zysku. Pytanie dotyczy zadania I pakiet 1 i pakiet 2 11

12 Zamawiający wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego jest aby zakres ubezpieczenia pokrył między innymi szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych zgodnie z definicją zawartą w klauzuli aktów terrorystycznych pkt 2). Zamawiający nie włączył utraty zysku do zakresu ubezpieczenia 60. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie do niniejszej umowy o ile nie zostały zawarte w SIWZ jako zakres bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia. 61. Pytanie Wykonawcy Komu Zamawiający dostarcza energie elektryczną. Jaki jest zakres odpowiedzialności Zamawiającego jako dostarczyciela energii elektrycznej. Zamawiający wyjaśnia, iż obiekt jest samowystarczalny i w przypadku przerwy lub braku dostawy energii elektrycznej od dostawcy podczas jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje i swoich najemców zapotrzebowanie w energię elektryczną. 62. Pytanie Wykonawcy Prosimy o podanie szczegółów na temat posiadanego agregatu prądotwórczego, jak jest jego moc, wydajność, zapas paliwa, czy jest testowany, kto serwisuje. Moc KVA, wydajność -100 %,zapas paliwa 1500 l (8 h pracy).jest testowany, serwisuje firma SILCO Sp. z o.o. 63. Pytanie Zamawiającego Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez dostarczoną lub wyprodukowana energię oraz szkód wynikających z niedostarczenia energii do wysokości 1 mln zł w agregacie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. 64. Pytanie Wykonawcy Jakiego rodzaju pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji posiada Zamawiający, ile ich jest. Zamawiający informuje, iż posiada jeden pojazd nie podlegający obowiązkowi rejestracji. Traktorek uniwersalny ogrodowy z osprzętem. Użytkowanie na zewnątrz. 65. Pytanie Wykonawcy Czy wykorzystanie fajerwerków odbywa się przy udziale podwykonawców, czy Zamawiający przeprowadza pokazy własnymi siłami. Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualne pokazy zazwyczaj przeprowadzane są przez podwykonawców, niemniej nie można wykluczyć, że mogą być przeprowadzone siłami własnymi. 66. Pytanie Wykonawcy 12

13 Jakie podmioty powiązane kapitałowo/osobowo lub organizacyjne Zamawiający ma na myśli w pkt. 7.5 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe mienie znajduje się w dyspozycji Spółki, poprzez wniesienie prawa dzierżawy Hali na okres 10 lat aportem przez Gminy Miasta Gdańska i Sopotu z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Udziały własnościowe w Spółce wynoszą odpowiednio: Gdańsk - 50% udziałów Sopot - 50% udziałów 67. Pytanie Wykonawcy Prosimy o całkowite usunięcie z oczekiwane zakresu Ubezpieczenia pkt. 7.6 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 68. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wyznaczenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 7.6 Postanowień i klauzul wymaganych w ZADANIU II wnioskujemy o maksymalny limit 1 mln zł w agregacie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zadanie I pakiet I 69. Pytanie Wykonawcy Przedmiot zamówienia ppkt g) wnosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisu odnośnie "innych kosztów związanych ze szkodą" wnosimy o zapis "inne koszty niezbędne poniesione w celu naprawy szkody lub w celu ratowania mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą". Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 70. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 ryzyko zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 71. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 ryzyko uderzenia pojazdu lądowego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w ogrodzeniach, bramach lub budynkach/budowlach komunikacyjnych w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 72. Pytanie Wykonawcy Pkt. 2.2 szkody podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia 13

14 prosimy o potwierdzenie, że szkody te będą pokrywane przez Ubezpieczyciela w ramach zapisów klauzuli 8.13 Zamawiający potwierdza powyższe 73. Pytanie Wykonawcy Pkt. 8.4 (klauzula reprezentantów) - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 74. Pytanie Wykonawcy W związku z faktem, że SIWZ przewiduje dwukrotnie ubezpieczenie kosztów związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkodą, akcją ratowniczą (ponad sumę ubezpieczenia) w ramach kl. 8.5 oraz w ramach kl prosimy o wyłączenie tego rodzaju kosztów z katalogu kosztów pokrywanych w ramach kl. 8.5, i tym samym wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności zgodnie z kl. 8.12: 20% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą (limit w ramach sumy ubezpieczenia), jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody Ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż zł (ponad sumę ubezpieczenia). Zamawiający wyjaśnia, iż koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą oraz akcją ratowniczą w ramach kl Klauzula pokrycia kosztów, są niezależne od sumy ubezpieczenia, czyli pokrywane są do wysokości limitu ,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia. Natomiast w ramach pkt Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą dla przedmiotowych kosztów przewidziany jest limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 74. Pytanie Wykonawcy Pkt. 8.7 klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do kwoty zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 14

15 75. Pytanie Wykonawcy Pkt klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, gdy ich realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 76. Pytanie Wykonawcy Prosimy o informację uzupełniającą dot. kl klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń prosimy o podanie wykazu maszyn i urządzeń objętych zakresem ochrony w ramach kl wraz z podaniem ich wartości jednostkowej oraz roku produkcji (ew. remontu kapitalnego). Zamawiający ubezpiecza maszyny z limitem w systemie na pierwsze ryzyko dlatego nie widzi potrzeby sporządzania wykazu. 77. Pytanie Wykonawcy Jakie plany inwestycyjne (w okresie ubezpieczenia) ma Zamawiający dla nowego mienia, jaki jest przewidywany wzrost wartości posiadanego mienia?, pytanie w kontekście klauzuli automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia (pkt. 8.6, zał. nr 1), Zamawiający wyjaśnia, iż w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia planuje wzrost wartości posiadanego mienia o około ,00 PLN. 78. Pytanie Wykonawcy Jakie prace budowlano-montażowe planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia?, pytanie w kontekście klauzuli prac budowlano-montażowych (pkt. 8.15, zał. nr 1), Zamawiający wyjaśnia, że okres ubezpieczenia wynosi 2 lata, stąd nie jest możliwe podanie całości ew. prac. 79. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? 80. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 8.18, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe 81. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ryzyka terroryzmu następujące szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych 15

16 d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, z zastrzeżeniem odpowiedzi udzielonych wcześniej. Zadanie I pakiet II 82. Pytanie Wykonawcy Pkt. 6.9 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 83. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroru z ,00 zł na ,00 zł? Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 84. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, czy w klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt. 6.22, zał. nr 1) obowiązuje limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?, Zamawiający potwierdza powyższe. 85. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ryzyka terroryzmu następujące szkody: 16

17 a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, z zastrzeżeniem odpowiedzi udzielonych wcześniej. ZADANIE II - Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności 86. Pytanie Wykonawcy Proszę o podanie szkodowości z ubezpieczenia OC za lata Zamawiający uprzejmie informuje, iż informacje o przebiegu ubezpieczenia szkodowości znajdują się w załączniku nr IV do SIWZ 87. Pytanie Wykonawcy Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający potwierdza powyższe. 88. Pytanie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają zapisy OWU, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu ani przedmiotu ubezpieczenia opisanego w OPZ. 89. Pytanie Zamawiającego Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w związku z działalnością ochroniarską dot. OC podwykonawcy (pkt. 1.5 zał. nr 1). 90. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód związanych z ewakuacją ludności i mienia w związku ze zdarzeniami losowymi (pkt. 1.6 ust.3 zał. nr 1). 17

18 91. Pytanie Wykonawcy Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach posiadanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu i innych umów o podobnym charakterze (pkt. 1.7 zał. nr 1) 92. Pytanie Wykonawcy W przypadku braku zgody na powyższe proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest i jaka jest ich wartość? dotyczy odpowiedzialności w ramach OC najemcy rzeczy ruchomych (pkt. 1.7, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje takimi pojazdami jednak nie wyklucza, iż w okresie ubezpieczenia będzie w posiadaniu przedmiotowych pojazdów. 93. Pytanie Wykonawcy Proszę wskazać o jakie pojazdy chodzi, ile ich jest, w jaki sposób są zabezpieczone w trakcie przechowywania? dotyczy oc przechowawcy (pkt. 1.11, zał. nr 1). Zamawiający wyjaśnia, iż na terenie obiektu organizowane są między innymi wystawy pojazdów, sprzętu elektronicznego. 94. Pytanie Wykonawcy Proszę wskazać ile pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji Zamawiający posiada i jakie to pojazdy? dotyczy pkt. 1.12, zał. nr 1. Zamawiający informuje, iż na to pytanie udzielił już odpowiedzi. 95. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zmianę zapisu pkt zał. nr 1 poprzez uznanie, że świadczenie wypłacone z ZUS stanowi franszyzę redukcyjną w odszkodowaniu z tyt. OC pracodawcy. 96.Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC? dotyczy pkt. 1.15, zał. nr 1). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę Jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotowy zakres ubezpieczenia będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartych w oparciu o wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 97. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych szkód w pojazdach? 98. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający potwierdza, że OC organizatora imprez masowych nie obejmuje imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający nie potwierdza powyższego. 18

19 99. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność za regresowane kary umowne? - dotyczy pkt. 3.10, zał. nr Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu regresowanych kar umownych z ,00 zł na ,00 zł?, prosimy o zdefiniowanie regresowanych kar umownych Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie z zapisów pkt. 7.2 zał. nr 1 słów np. koszty wynajęcia kancelarii prawnej Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 102. Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt. 7.3 zał. nr 1 dot. winy umyślnej pracowników i podwykonawców w całości Pytanie Wykonawcy Prosimy o wykreślenie pkt. 7.6 zał. nr 1 dot. szkód związanych z aktami terroryzmu i sabotażu w całości Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzul: - klauzula raportowania szkód (pkt. 7.9 zał nr 1) - klauzula obowiązku obrony przed roszczeniami (pkt. 7.10, zał. nr 1), - klauzula milczący akcept (pkt. 7.11, zał. nr 1), Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie Wykonawcy Wnosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy szkodowość (rozumiana jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych do składki przypisanej) liczona łącznie dla ryzyk objętych zadaniem nr 1 przekroczy 60%. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiający wnioskuje, że ocena ryzyka opiera się na okresie dłuższym niż jeden rok Pytanie Wykonawcy Wnosimy o potwierdzenie, że polisy będą wystawiane na okresy roczne. Zamawiający potwierdza powyższe. 19

20 107. Pytanie Wykonawcy Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający potwierdza powyższe, o ile zapisy OWU nie ograniczają ani nie wyłączają przedmiotu lub zakresu ochrony opisanego w OPZ Zadanie nr I - Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia 108. Pytanie Wykonawcy ad pkt Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów...prac ziemnych... z klauzuli prac budowlano-montażowych. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany Pytanie Wykonawcy ad pkt Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Czy zamawiający przewiduje wykreślenie słów..jak i tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę... z klauzuli prac budowlano-montażowych 110. Pytanie Wykonawcy ad pkt. 2.4 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy tylko transportów realizowanych przez ubezpieczającego własnymi środkami transportu, Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie Zamawiającego zarówno podczas transportu, przewożenia transportem własnym jak i transportem obcym Pytanie Wykonawcy ad pkt 2.4 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ Prosimy o intencję włączenia niniejszego rozszerzenia - dla jakiego mienia i pomiędzy jakimi ubezpieczonymi lokalizacjami. Zamawiający wyjaśnia, iż intencją tego rozszerzenia było zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla mienia podczas transportu na terenie lokalizacji, wokół lokalizacji oraz do miejsc znajdujących się poza siedzibą, w których również może znajdować się mienie Zamawiającego Pytanie Wykonawcy ad Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, czy w ciągu okresu ubezpieczenia planuje się, że mienie nie będzie użytkowanie dłużej niż 30 dni. Jeśli tak to jakie i ile dni. Na to pytanie Zamawiający udzielił już odpowiedzi Pytanie Wykonawcy ad 3.2 Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ prosimy o spis miejsc ubezpieczenia, gdzie znajdują się tablice reklamowe poza lokalami zamkniętymi Zamawiający informuje, że miejsca te ulegają fluktuacji w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pakiet 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 20

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) 1/S/2012 Gdynia, 03.02.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) 421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

L.D. /2016 Gdańsk, r. ZP-6/16

L.D. /2016 Gdańsk, r. ZP-6/16 L.D. /2016 Gdańsk, 6.10.2016r. ZP-6/16 Strona www Sprawa: wyjaśnienie siwz. Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu dotyczącym Usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Częstochowa dn. 24.10.2013r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 06.08.2014r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo