Nr 312/6/XL/14. z dnia na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 312/6/XL/14. z dnia 24 2020. na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 2 z dnia 24 Nr 312/6/XL/ na lata

2 jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,, przeprowadzone strategii rozwoju. rozwoju gminy. wej podejmowanie

3 Podstawowe informacje I I Cele strategiczne -obszary priorytetowe P c Spis tabel 3

4 5 1. Wprowadzenie ych jako funkcjon w perspektywie kilku, lub kilkunastu Gmina to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede wszystkim i zjawiska - -gospodarcze (rzeczywiste procesy

5 6 Ostatnie lata to okres powstawania nowych i aktualizacja planistycznych o charakterze strategicznym szczebla krajowego i regionalnego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie dokumenty europejskie (Strategia Europa 2020), k Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.) i regionalne Strategia Rozwoju Horyzont cza Unii Europejskiej (tj. lata ztwa Lubuskiego. Opracowanie Strategii na lata jednostek cechy: w tym celu okresowo weryfikowana. Strategia R 2020 bu. istotne dla rozwoju n

6 7 ategii " z roku k plany zagospodarowania przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, lokalny program rewitalizacji czy gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i danych statystycznych. s niniejszego opracowania.

7 8 2. Strategia rozwoju a sytuacji obecnej nad lanistycznego lokalnej. s przedstawiciele firmy ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z Poznania. d budowaniem witrynie w, budowania strategii. d opracowywaniem Strategii Rozwoju G n Zakres /etap/ pracy Wykonawca strategii. Przygotowanie projektu a. Wydruk zaakceptowanych i uzgodnionych ankiet i przekazanie do rozprowadzenia. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

8 9 Uzgodnienie i akceptacja ankiet.. Zebranie ankiet. Zebranie, przygotowanie i opracowanie informacji o stanie Gminy. Analiza ankiet oraz przygotowanie syntetycznego zbioru danych o Gminie. Ustalenie listy o w ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.. gospodarka, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Zebrane osoby. strategii. Analiza struktur ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

9 10 Praca w grupach roboczych: bilans strategiczny, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. zadania priorytetowe. wariantowa. z. Konsultacje ws wersji strategii. Prezentacja dokumentu radnym. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.. onsultacje gminy. tnia 2014 roku. Zainteresowanie konsultacjami oraz odzew w postaci otrzymanych formularzy zwrotnych by kwestionariuszy, ocen -gospodarcz gminy, organizacji radnych rady gminy oraz gminy. udzielali odpowiedzi na wszystkie zawarte w ankiecie zagadnienia)., jak i obszar.

10 11, o zasoby mieszkaniowe. Mocne strony 5 1. Zaplecze sportowe Wysoki poziom edukacji Wysokie bezrobocie komunalna Szanse 5 1. z Unii Europejskiej Przeznaczenie. 4. Agroturystyka i ekoturystyka. 5. Wysokie. 1. wiejskich struktury drogowej. 4. Niski przyrost naturalny. 5.. Na spotkaniu tym w dniu 1 lipca 2014 roku do prac nad stra spraw

11 12 lturowego, kondycji finansowej gminy (czyli tzw. g aktywnych i kreaty konkurowania z innymi,, przez co zmniejszaj W celu oraz, na wniosek organy wykonawcze poszcz - i obsz Czwarte spotkanie przeanalizowaniu dotychczas zebranych danych. W zenia inwestycyjne na lata Cztery utworzone do zadania i inwestycje, podyktow organizacyjne i finansowe gminy, Za. uwarunko dziedzictwa kulturowego. Propozycja na lata w kategoriach trzecim spotkaniu tj. w dniu 17

12 13 do spraw gospodarki, internetowej. Wszys tj. zesp do spraw gospodarki, zesp do.

13 14 3. Podstawowe informacje 3.1.Umiejscowienie g miejsko -, po w w p owa., na skraju Niziny. Na zachodzie graniczy z, dzie z powiatem nowosolskim, na wschodzie z powiatem polkowickim powi owym zachodzie z powiatem zgorzeleckim Gozdnica,, gminy miejskowiejskie:,, Szprotawa, Wymiarki,.

14 15 Rysunek 2. Umiejscowienie powiatu Lubuskim Rysunek 3. Umiejscowienie - przez teren gminy droga szybkiego ruchu A- g w Olszynie 40 km, w Przewozie 25 km, w Zgorzelcu 45 km. 2 z czego ok. 66% zaj D 24 ytki rolne. Gmina stanowi blisko 14

15 16 Wykres 1. Struktura powie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) wg J. Kondrackiego - jednostek - - Dolno

16 Hydrografia Wody powierzchniowe g gminy. Na terenie g to dawne stawy g rekreacyjno-retencyjny. Wody gruntowe g 0,5-0,3 m, przy -2,0 m. o wysokie. Pierwszy Gleby Gleby G omawianym wytworzone z gl imi lub stosunkach wodno - gminy. lub

17 18 stosowanie naw gminy. Lasy pow ha w tym lasy publiczne gminy stanowi 15 ha. : Wymiarki typy siedliskowe ha, lasy ha. - - iv - wrzos, kostrzewa, brusznica i. bielicowych i brun - Go 5%.

18 19 w gliniastych lekkich i mocnych. Dobrze u - sosny, grabu, buku i u. typem drzewostanu jest las sosnowozy, - brzozowy any wilgotny zajmuje ca 8% powierzchni. Drzewostan zbudowany z sosny, ych. Podszyty liczne, - - k - olszy, grab u brzoza i inne szowymi 10%.

19 20 20%. st z glebami murszowatymi i murszowomineralnymi o wysokim poziomie wody gruntowej. Drzewostan zbudowany z olszy, brzozy, osiki..

20 21 4. Analiza stanu obecnego 4.1.Demografia Powierzchnia Gminy wynosi 153 km 2 31 grudnia 2013 roku utrzym obnym poziomie 2 w gminie od 2010 roku Tabela L Lata kobiety w tym kobiety na Wykres kobiety

21 22 ujemny przyrost natur Wykres Zgony Wykres 4. w latach Saldo migracji charakteryz 2012

22 23 taka sytuacja spowodowana oku znaczn w latach 2010 ieszkalnych. Z analizy danych statystycznych ych wynika migracje dotycz - wymeldowania za granice, stanowi niewielki odsetek w roku 2010 wszystkie wymeldowania dot roku w 2012 roku roku ,50 %. Wykres Wymeldowania za granice danych GUS /BDL/ G powody zarobkowe nie zostaje odnotowany w prawdziwego obrazu migracji (emigracji). dy czasowe dane meldunkowe, jednak ubytek ten

23 24 Tabela 2. yjnym i poprodukcyjnym o Lata w wieku przedprodukcyjnym (od 0 do 18 lat) o m kobiety w o m kobiety w o m kobiety W 2013 roku i g osoby w wieku poprodukcyjnym, 64,6% w wieku produkcyjnym i 17,8% w wieku przedprodukcyjnym. ten w wieku przedprodukcyjnym (0- %),, na poziomie %.

24 25 i czasowo na terenie g gminie. Tabela 3. w latach Borowe Czerna Kowalice Wilkowisko c g zamieszkuje je g g - Najmniejsza liczba o

25 26 Wykres 6. w roku 2013 Konin Jankowa Kowalice Wilkowisko Czerna Borowe gminy g maleje, co jest rezultatem emnego salda migracji. Zmiany. M to cznej i edukacji, a nieodnotowane migracje, zmiana dla ch Rynek pracy Bezrobocie 3 roku (dane na 31 grudnia 2013 roku) 52,19% 7,81% z miasta. - gminy

26 27 Rok Tabela Bezrobotni kobiety kobiety m razem m razem m razem m razem Wykres Liczba bezrobotnych z

27 28 Wykres bezrobotne kobiety o 64 osoby. W 2013 roku ezrobotnych pow. bezrobotnych - zatrudnienia. Wykres 9. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gmin w roku 2013 wieku 8,58% 2,93% 23,22% 17,99% 24,06% lat lat lat lat lat lat 23,22%

28 29 w badanym okresie tworz, czyli. Stanowi one ch bezrobotnych 47,28 % -44 lat stanowi 23,22%, a najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowi osoby w wieku lat. Wykres 10. w roku ,02% 20,29% 29,29% zasadnicze zawodowe 9,00% policealne 36,40% a bezrobocia dotyka bo 29,29%. Najrzadziej bezrobocie dotyka stanowi one 5,02 stanowi y (od 6 m-cy do roku) bo 25,10%. u pr -

29 30 Wykres 11. Struktura bezrobotnych zare 13,39% 11,09% 11,51% 17,78% do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy 25,10% 21,13% uzyskanej z OPS - bezrobotnych. Stan informacji Na koniec do bowiem blisko 98% wszystkich lokalny gminy znajd od 10 do 49 gospo i

30 31 Tabela 5. wpisane do rejestru REGON w latach sektor publiczny sektor publiczny - jednostki prawa sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje Wykres W stosunku do roku 2009 podarczych wpisanych do rejestru REGON z jednej strony o braku dynamiki rozwoju

31 32, jednak Wykres 13. Podmioty w Tabela 6. sekcji PKD w latach Sekcje PKD 2007 sektor publiczny L P Edukacja

32 33 Sekcje PKD 2007 sektor prywatny A C D - klimatyzacyjnych F Budownictwo G H - Transport i gospodarka magazynowa I - gastronomicznymi J - Informacja i komunikacja K L M N O - Administracja publiczna i obrona narodowa; P - Edukacja Q R S Gospodarstwa danych GUS /BDL/

33 34 - handel i naprawy, Sektor A - F - budownictwo, oraz sektor L - d Wykres 14. Podmioty ( i rybactwo Jak na bazie awa handlowego. produkcji produkty chemiczne krzemiany. 36 P gminy w indukcyjnych ( czy ESA Trucks - autoryzowany dealer i serwisant DAF.

34 35 firm hotelowo-gastronomiczno- - R, onad stuletnim obiekcie zabytkowym otoczonym - Berlin, czy zlokalizowany p Park, z kolei -TIR Z groturystyka Green wykonywanie i, g Strefy Gospodarczej Strefa Akt 109 ha i istnieje dla niej aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, bo autostrady A-18 Berlin oraz Gospodarczej przy autostradzie A- i wybudowano drogi dojazdowe. stacja ej. z Niemcami w Przewozie/Podrosche - 25 km, w Olszynie /Forst - 40 km, w Muskau - 40 km i w Zgorzelcu/ Ludwigsdorf - 45 km. km km Berlin 180 km i Drezno 150 km. pod: salony i stacje serwisowe,

35 36 (w podstrefie Magnolia i Dalia) trzy firmy: Vitrosilicon S.A. - chemicznych, ESA Trucks - autoryzowany dealer i serwisant DAF, AS 24 Polska Sp. z o.o. stacja paliw. Gminne tereny inwestycyjne w (podstrefa Azalia) zna powierzchnia wynosi 56,22 ha i koncepcji zabudowy przedstawionej przez inwestora cznej na celu Zgodnie z w/w zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ce w zakresie: rodek Pomocy z dnia 12 marca 2004 roku ci -

36 praca socjalna, - - schronienie, - -, - pomoc rzeczowa, - - sprawienie pogrzebu, - poradnictwo specjalistyczne, - interwencja kryzysowa, - gminy zgodnie ustaw z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznawania wiadcze wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych, przyznawania wiadcze wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 7 wrze nia 2007 roku podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i s, ustawy z 29 lipca 2005 roku w 2011roku, OPS w latach 2009.

37 38 Tabela Liczba rodzin Lata pomocy OPS Rodziny Ponadto, praco i wykluczeniem, pomoc w nabyciu a sobie w trudnych sytuacjach oraz minimalizowania nie, zapobiegania jej powstawania oraz i we le bezrobotnych. W roku 2013 w Gminie Sprawozdania za 2013 rok przyczyny korzystania z pomocy tj rodzin, 2. Bezrobocie 266 rodzin, rodzin, rodzin, 5. -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 71 rodzin, 6. Alkoholizm 57 rodzin,

38 rodzin, 8. -, 9. Narkomania- 4 rodziny., - dlatego Ochrona zdrowia Zadaniami z zakresu ochrony zdrowia na terenie g opieki zdrowotnej: -Kuprewicz, -Rodzinnych. zakresu medycyny rodzinnej. szkolnych (w tym dwie to jednostki organizacyjne gminy). 1. Alianckich przy ul. Piaskowej 2. 2., - 3. W ramach szkolnictwa ponadpodstawowego w gminie funkcjonuje Gimnazjum im. Jana przy ul. Piaskowej 2a -

39 40 Tabela 8. - w latach Edukacja 2010/ / /2013 przedszkolnego Liczba w tym przedszkola Miejsca w przedszkolach Dzieci w wychowania przedszkolnego w tym w przedszkolach Liczba podstawowych Liczba gimnazjalnych technicznej 2012 roku miennym poziomie.

40 41 Tabela 9. - w komputery w latach w komputery Ko Internetu przeznaczone do Uczniowie Internetu przeznaczony do 2010/ / /2013 podstawowych gimnazjalnych podstawowych gimnazjalnych Tabela 10. oku organizacyjna 2013/2014 w 2013/2014 Przedszkole Miejskie w w Liczba nauczycieli w 2013/ ,5 Niepublicznej Szkole w Szczepanowie Razem przedszkola , Niepubliczna S Szczepanowie w podstawowe

41 42 Ponadgimnazjalnych przy ce w profilu technik hotelarz, i i gospodarstwa szklarskiego. Tabela 11. roku Profil Liczba Liczba Ponadgimnazjalnych Technik hotelarz Technik informatyk i gospodarstwa domowego gastronomicznych Kucharz Operator Technikum Hotelarskie Technikum Informatyczne Gospodarstwa Domowego Zawodowa Technik hotelarz 48 2 Technik informatyk i gospodarstwa domowego 37 2 gastronomicznych Kucharz 19 1 p

42 43 Tabela 12. w latach Grupa Wiekowa Wykres w latach gr. Wiekowa 0-2 gr. Wiekowa 3-6 gr. Wiekowa 7-12 gr. Wiekowa Przy budynku gimnazjum (ul. Piaskowa 2a) wybudowana w 2010 roku. K boisk do w programach szkolnych, a wymiar 49,00

43 44, i unihokeja Gmina posiada zaplecze infrastruktury sportowej - szkolnej. grupom. Kultura, sport, rekreacja, turystyka, zabytki po rekompozycji g esp parkowy przecudowna zatoka i wyspa. N ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pod wezwaniem Chrystusa z 1729 roku, projektant Giovanni Simonetti, dawna plebania przy Rynku 10, murowano-szachulcowa z XVII wieku, wspomniany z XVII-XX wieku : - zbudowany w 1626 roku z kompleksem secesyjnych zabudow. (n to renesansowa, czterokondygnacyjna budowla barokowe budynek o Ponadgimnazjalnych), - park z ogrodami w stylu angielskim, francuskim i, - aleja grabowa, - z 1905 roku, przy ul. Kolejowej 15, domy - Rynek 3 z 1752 roku oraz Rynek 5, gospoda - zajazd przy iej 21 z XVIII wieku, -, e zbiornik wodny, dwa jazy.

44 45 i z w Borowe - d to: wschodu dawny park krajobrazowy z zachowanymi poje, klon i kasztanowc, z, z : oraz p zabudowane budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi, w aga - zabytek techniki o walorach architektonicznych, jest to uznanego, wzniesiona w 1922 roku na terenie dawnej cegielni. Na terenie g wyliczenia pomniki przyrody - aniec - o obwodzie 410 cm, i ci - - o obwodzie 490 cm, 25 m, Lipa Wanda - - o obwodzie 527 cm, - o obwodzie 367 cm wys. 22 m. gminy - Gminne Centrum Kultury i Sportu. Jednostka organizuje cyklic imprezy : - Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Czesi, Szwajcarzy i inni,,, Plener Malarski Ponadto, na terenie gminy w obszarze

45 46 organizacjami. Towarzystwo Turystyczno- i "Piast" Czerna. sportowa, stratorem jest i gminy. Tabela miasta Biblioteki Biblioteki i ich filie 1 1 Czytelnicy w bibliotekach publicznych ,5 27,9 czytelnika w woluminach z 16 ha jezi, z miejscowo mulistym dnem ( a w za ) niewielkie odcinki z twardym piaszczystym dnem. Linia brzegowa nieregularna noclegowe w 2013 roku w.

46 47 W roku 2010 i roku zagraniczni. Wykres 16. w latach Jednostki pomocnicze w gminie W G - g inf - wiejskie, tereny - sportowe. posiada i boisko sportowe. posiada wiejski. boisko sportowe.

47 48 - boisko sportowe z zapleczem socjalnym wykorzystywanym przez klub sportowy, placu wiejskiego, wiejski. Wilkowisko wielolokalowym, oraz plac wiejski, aniec Boiska sportowe i place wiejskie baw realizowane oraz z funduszy ych. ojone nnych z tymi organizacjami Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i o wolon rozwoju. Po : 15 grudnia 2008 roku, e Przy " zarejestrowany 25 sierpnia 2008 roku, zarejestrowany 19 lutego 2007 roku, zarejestrowana 18 maja 2006 roku, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Turystyczno- zarejestrowane 21 marca 2006 roku, 9 sierpnia 2005 roku,

48 49 oku, zarejestrowane 17 sierpnia 2005 roku, zarejestrowane 22 lipca 2004 roku, Stowarzyszenie zarejestrowane 4 marca 2004 roku, - zarejestrowana 27 marca 2003 roku, zarejestrowana 9 oku, Stowarzyszenia OSP: - Borowem 2002 roku, - zarejestrowane 24 stycznia 2002 roku, - czerwca 2001 roku, oku, Stowarzyszenie zarejestrowane 28 marca 2001 roku, -, -,, -, zaw k, a oku - wieloletni publicznego i o wolontariacie na lata ww. -

49 50 zada w zakresie upowszechniania sportu wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie na ternie gminy klubom sportowym. W ramach inicjatyw lokalnych g arnym, formy:, organizacji na stronie internetowe acy, N g jed Powiatowej Policji. Komisariat nariusze dochodzeniowo ami. 4.4.Infrastruktura techniczna wszelkiego rodzaju systemy transportowe, energetyczne, -, im obiektami zaplec rozwojowym miny.

50 51 Na terenie g Borowe, ul. Traugutta i. U wody zlokalizowane jest - w -160 mm. m 3 w - m 3 3 Na terenie g zamba indywidualne i nielicznie g na zasadzie wybrania

51 52 arakteryz wody oraz jej pompowanie) M a. sporo kosztuje g w, sposobu p. Przeprowadzenie jak i ka zrzutu i wody. G inwentaryzacji tej kanalizacji publicznych) na rzecz obecnych Gazownictwo -1) o upustowy (EG- mm udowy stacji do uzgodnienia rozwoju asnych nie jest zobligowana do raczej

52 53 instalacji pow iasto. Wykres ,4 56,8 58,5 56,8 59,4 57,5 39,8 40,9 41, Elektroenergetyka napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kv: k -240 mm2, -240 mm2, - Przez teren g w planowaniu przestrzennym. kv

53 54 n. Rozdzielnia sieciowa 20 kv zlokalizowana podstawowo - - lini m. Wymiarki. asilana jest Stacje transformatorowe 20/0,4 kv Na terenie G typu: parterowego - do zasilania liniami kablowymi, do zasilania liniami napowietrznymi. 630 kva w Linie napowietrzne kablowe 20 kv. 110/20 kv Tabela 14. na terenie Gminy w rozbiciu na wsie i miasto Energia elektryczna Woda Gaz Kanalizacja sanitarna jest jest jest Borowe jest Borowe brak brak Czerna jest brak brak jest brak brak Jankowa jest z brak brak jest brak brak jest brak brak

54 55 Kowalice jest brak brak jest brak brak Wilkowisko jest brak brak c jest z brak brak Telekomunikacja i telefonii zaspokaja w zakresie -gospodarczego g komunikacyjna. Przez gmi ce DW 296 ( - - ), oraz droga DW 300 -Gozdnica autostradzie A4.. Przez miasto przebiega czynna od roku 1846 linia kolejowa nr e,,, Berlinie: i Tegel oraz budowany Berlin-Brandenburg. Drogi lokalne zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z drog

55 56 powiatu. Ustawa o drogach uprawnionych do korzystania z niej a. charakterze. Zgodnie z przepisami ww. ustawy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona roku drogi nawierzchni twardej - 1,511 km; drogi nawierzchni twardej ulepszonej - 20,478 km; drogi nawierzchni gruntowej - 36,559 km. - tego terenu. Wykres 18. drogi nawierzchni twardej; 2,58% drogi nawierzchni twardej ulepszonej; 34,98% drogi nawierzchni gruntowej ; 62,44%

56 57 Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami na terenie G z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gminy gminy.,, : w Kartowicach gmina Szprotawa, w, okalizowany na terenie oczyszczalni oku) punkt selektywnego zbioru 2 ) i uzbrojonym terenie. Na terenie Obiekt jest monitorowany. hala namiotowa z pojemnikami na mate 2. Melioracje prawo w, j je, co.

57 58 Zmelio melioracyjnych, stan rzeczy znacznie utrudnia zabiegi agrotechniczne. Stosownie do regulacji ustawy prawo wodne, melioracji wodnych h przez zaint. Taki. zakres Polityka przestrzenna Gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p przeznaczenie terenu i warunki jego zabudowy. Jego jscowy jest materialnopokrycia swojego terytorium planami., miejscowym planem obszar centrum miasta - Rady Miasta I/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku. w okolicach autostrady A 18 oraz teren Traugutta ) (ul. Borowska,

58 roku. ok. 6,25 ha, 2007 roku. WZiZT. Wydawana jest ona na wniosek inwestora przez organ wykonawczy gminy. W roku 2011 wydano 74 decyzji 49 na wsiach, w roku dec ach 29, w roku dec i na wsiach 41. oku w 2012 roku w stosunku Wykres Budynki niemieszkalne Budynki mieszkalne lizacji polityki przestrzennej gminy. Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim

59 60 Mieszkalnictwo mieszkaniowego. nika statystycznego w 2012 roku, na terenie g 2 wynosi ok. 71. W latach widoczna jest niewielka poprawa sytuacji mieszkaniowej spowodowana Wykres 20. Mi w latach Mieszkania oddane do Stan techniczny gospodarstw o niskich dochodach, zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych oraz wynajmu

60 61 napra zajmowanego lokalu. eszkaniowego zasobu gminy.,, lokalu socjalnego lub zamiennego. U w postaci zapewnienia lokali mieszkalnych chronionych, przygotowanie do prowadzenia s. lokali mieszkaniowych, co wynika Z roku na rok liczba lokali spada. Tabela 15. Komunalne zasoby mieszkaniowe Gmin 2013 Zasoby mieszkaniowe w 2011 w 2012 w w tym liczba lokali socjalnych Dodatek mieszkaniowy tzw.

61 62 z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. od kwoty zajmuje rodzina. oku r

62 63 5. Analiza strategiczna gminy zku z zaobserwowanymi zmianami i ami. Funkcja projekcyjna uwadze wyniki diagnozy. Generalnie zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne podmiotu i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych znym. podmiotu ( bilans strategiczny) jak i analiza SWOT. podmiotu, jego pozycji na tle konkurencji oraz, przy pracach nad stworzeniem bilansu u, ju oraz przeanalizowano gminie i jej otoczeniu.

63 64 i modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacy el strategiczny budowy remont ul. Ogrodowej, Cel - infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. - rozbudowa 5.1. Bilans strategiczny Niniejszy bilans strategiczny stworzono w aspekcie nic innego jak a i Do ba przedmiotem Badani. Etap pierwszy W celu ro

64 65 media en zagospodarowaniem przestrzennym, glebami, mieszkaniowa. np. gminy poprzez pryzmat szanowania potrzeb we wszystkich trzech ww. obszarach. czynniki w atuty gminy i kluczowe czynniki sukcesu, , - z wzra 2. Miejsca pracy jako 3. Edukacja oceniano jako stan i dostosowanie jej systemu,

65 66 4. Promocja i ochrona zdrowia gminy. 5. Kultura sport i rekreacja - wybudowana hala sportowa czy obiekt sportowy ORLIK. Czynnik bardzo dobry Najmniejszy mieszkalnictwo, mieszkalnictwo oceniono dostosowanie stanu ego, sytuacj w zakr w ramach Unii Europejskiej, Mniejsze bezrobocie - ludzi bezrobotnych. komer gminy.

66 w 1. - ma istotne ten obszar jest -wiejskich dla po przeprowadzonej niedawno rekompozycji. 2. i nikiem rozwoju. 3. Zagospodarowanie przestrzenne w rozumie oceniono stan formalny (uchwalone plany, wydane decyzje lokalizacyjne itp.), zawiera z nowymi kierunkami rozwoju -gospodarczego. Zagospodarowanie przestrzenne - 4. Zasoby wodne gminy - 5. Kruszywa i kopaliny kopalnych. 6. S gleby (bonitacja) r. 7. Atmosfera 8. informacje wskazuj oraz lasach i terenach zielonych. Z kolei ro zagospodarowanie przestrzenne, stymulowania gospodarczych, ami sukcesu dla obszaru Obszar gospodarczy (np. infrastruktura) np. lnictwa, m obszarem dla wzrostu dobrobytu np. spadek bezrobocia) ma

67 68 gospodarczym ich poziom rozwoju jest bardzo dobry w gminie a terenach wiejskich, gdzie pozytywne odbicie w atra 3. Kanalizacja - bardziej Komunikacja lokalna (w tym piesza-rowerowa) - stan nie jest inwestycyjnych. 6. Handel, transport i magazyno gminy, 7. R - niskie klasy bonitacyjne gruntu. 8. Budownictwo - 9. Komunikacja publiczna Media energetyczne -. a

68 69 6. Analiza SWOT/TOWS Analiza SWOT/TOWS to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej pierwszych liter angi, SWOT to silne S - STRENGHTS, czyli silne, mocne strony, W -, O - OPPORTUNITIES, czyli okazje, szanse, T -. dziedzictwa kulturowego, kondycji fin g czy

69 70 bariery, utrudnienia w rozwoju gminy. Mocne strony 1. granicznych z Niemcami w Olszynie, Przewozie, Zgorzelcu. 2. Przebieg przez g A S.A., INTRA S.A., Feryster WIENERBERGER Ceramika Produkcyjny Jankowa 4. Atrakcyjna oferta inwestycyjna (uzbrojone tereny inwestycyjne przy autostradzie SAG). 5. niezmiennym poziomie (w trudnych - wzrostu gospodarczego, 1. Brak infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach deszczowej brak nawierzchni na drogach ( ) ruchu drogowego mieszkaniowe. 11. komunalnych

70 71 ) kulturalno - sportowo rekreacyjna oraz techniczna na terenach wiejskich (place wiejskie, boiska sportowe). 14. Brak ( ) infrastruktura lokalowo 6. firm. 7. (wysokie ). 8. Dobre zaplecze edukacyjne (3 gminie ponadgimnazjalna), 9. P wybudowana w 2010 roku z - wykorzystywana na potrze oraz sportu powszechnego. 10. ORLIK (zaplecze sportowe). 11. (zaplecze sportowe). 12. Stosunkowo wodnych (rzek, strumieni - wysokie ). 13. ch ( ) Dobre warunki do rozwoju turystyki na terenie pozamiejskim(wysokie ) wiejskich. 20. wiejskich. 21. wiejskich. 22. Nieodpowiednio zorganizowane i 23. gminie. 24. Niedostateczne wsparcie (aktywizacja ) konsultacyjnych. 25. Brak ofert pracy bezrobocie. 26. przemocy w rodzinie, alkoholizmu i narkomanii.

71 gminy. 17. komunalnych (PSZOK). 18. Istnienie bazy hotelowej ( autostradzie). 19. architektonicznych parkowy - po rekompozycji budynku przedszkola miejskiego w (budowa drewniana). 28. lokalowych w budynku szkolnym przy ul. Kolejowej (klasy I III). 29. bariery architektoniczne, niedostateczne warunki lokalowe produkcyjno- 23. Wysoka pozycja gminy w latach ina atrakcyjna dla 24. infrastruktury (budowy, przeprowadzone modernizacje ). 25. wiejskich place zabaw. 26. w UE na prowadzenie 27. partnerskimi Rietchen ( ) ytku publicznego, wolontariat socjalnych

72 Dobre zabezpieczenie (3 Ochotnicze ). 29. przy Gminnym Centrum Kultury i 30. organowej. 31. Cykliczne koncerty Filharmonii gazu. 40. Nieodpowiednia e wiejskich. 41. Brak ( ) komunikacji autobusowej i kolejowej, w miasto. 42. Niedostateczne oznakowanie ulic Internetu Patrole drogowe. 35. Przedszkole Realiza Klub Seniora Grupy modlitewne Opieka ( ) rozwoju MSP. 48. ( Z ). 49. Niewykorzystane obiekty poprodukcyjne ( PKP). 50. gminie Bra potrzeby turystyki ( namiotowych) oraz brak odpowiedniej

73 Gabinety stomatologiczne. 48. Prowadzona profilaktyka zdrowotna Komisja Alkoholizmowi i Narkomanii. 51. abstynenta. 52. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy (zaplecze sportowe) gimnazjum. 55. ( ) 56. S 57. g (zaplecze sportowe). 57. (zaplecze sportowe). 58. Nauka jazdy konnej w Koninie (zaplecze sportowe) (czuj ).

74 75 Szanse ( finansowych na projekty twarde i ). 2. okres programowania (w ( ). ( ). 3. nalna programy wzrostu gospodarczego). 3. Brak jasnej polityki fiskalnej podatkowego zakresie ekologii. na produktach VITROSILICON. (budowa ). (ESKORD). wiejskich na bazie programu 1. Wzrost tzw. postaw roszczeniowych publicznych. 2. finansowymi ( ). 3. UE ( teren Polski, ) nia

75 76 6. Szkolnictwo zawodowe i praktyczne dodatkowe miejsca pracy ( ). 9. ( ). 10. Powstawanie baz magazynowo (ponadlokalne centrum logistyczne). 11. gospodarczej na terenie miasta (r miasta). 12. jak i osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 7. Stagnacja w zakresie rozwoju gospodarczego w tym transportu kolejowego. 8. unijnych. 9. (bezrobocie) wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego

76 77 diagnostyczny operacyjnych. -

77 78 7. Misja i wizja strategii podstawie zaobserwowanych relacji ondycja gospodarki. -gospodarczego, - - kom walory przyrodnicze i kulturowe. kulturalnych i sportowonowego osadnictwa.

78 Cele strategiczne obszary priorytetowe a Na pierwszy plan w czy kulturalne D,. Infrastruktura potrzeby socjalne,, instytucje. wsi jak i miasta) w zakresie energetyki, dostarczania wody, - - techinczej zakresie infrastruktury mi (m.in. budowa drugiej nitki A 18 itp.). a niedostateczne w stosunku do potrzeb -, jak i - magazynowych czy logistycznych.

79 80 z racji w - turystycznej. i zaspokajanie. Na bazy noclegowe (hotele, pensjonaty,, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi), bazy gastronomiczne (restauracje, bary, pijalnie, zajazdy, kawiarnie, puby) obiekty sportowe (hale sportowe, korty tenisowe, itd.) obiekty kultury, szlaki - piesze, rowerowe oraz inne i funkcjonalnej. rzenie -, nego, jak miny (w perspektywie ej i rekreacyjnej).

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radomyœla Wielkiego

Burmistrz Radomyœla Wielkiego Przedstawiam Pañstwu informator bud etowy Gminy Radomyœl Wielki. Wydawany bêdzie corocznie pod nazw¹ Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy. Jest to próba przybli enia Pañstwu informacji jak siê tworzy

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 29 Poznañ, dnia 24 lutego 2009 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 456 nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Analiza SWOT

PROJEKT. Analiza SWOT PROJEKT Analiza SWOT Strona 2 z 9 I. Analiza SWOT Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się gmina. Służy ona porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo