Nr 312/6/XL/14. z dnia na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 312/6/XL/14. z dnia 24 2020. na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 2 z dnia 24 Nr 312/6/XL/ na lata

2 jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,, przeprowadzone strategii rozwoju. rozwoju gminy. wej podejmowanie

3 Podstawowe informacje I I Cele strategiczne -obszary priorytetowe P c Spis tabel 3

4 5 1. Wprowadzenie ych jako funkcjon w perspektywie kilku, lub kilkunastu Gmina to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede wszystkim i zjawiska - -gospodarcze (rzeczywiste procesy

5 6 Ostatnie lata to okres powstawania nowych i aktualizacja planistycznych o charakterze strategicznym szczebla krajowego i regionalnego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie dokumenty europejskie (Strategia Europa 2020), k Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.) i regionalne Strategia Rozwoju Horyzont cza Unii Europejskiej (tj. lata ztwa Lubuskiego. Opracowanie Strategii na lata jednostek cechy: w tym celu okresowo weryfikowana. Strategia R 2020 bu. istotne dla rozwoju n

6 7 ategii " z roku k plany zagospodarowania przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, lokalny program rewitalizacji czy gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i danych statystycznych. s niniejszego opracowania.

7 8 2. Strategia rozwoju a sytuacji obecnej nad lanistycznego lokalnej. s przedstawiciele firmy ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z Poznania. d budowaniem witrynie w, budowania strategii. d opracowywaniem Strategii Rozwoju G n Zakres /etap/ pracy Wykonawca strategii. Przygotowanie projektu a. Wydruk zaakceptowanych i uzgodnionych ankiet i przekazanie do rozprowadzenia. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

8 9 Uzgodnienie i akceptacja ankiet.. Zebranie ankiet. Zebranie, przygotowanie i opracowanie informacji o stanie Gminy. Analiza ankiet oraz przygotowanie syntetycznego zbioru danych o Gminie. Ustalenie listy o w ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.. gospodarka, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Zebrane osoby. strategii. Analiza struktur ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

9 10 Praca w grupach roboczych: bilans strategiczny, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. zadania priorytetowe. wariantowa. z. Konsultacje ws wersji strategii. Prezentacja dokumentu radnym. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.. onsultacje gminy. tnia 2014 roku. Zainteresowanie konsultacjami oraz odzew w postaci otrzymanych formularzy zwrotnych by kwestionariuszy, ocen -gospodarcz gminy, organizacji radnych rady gminy oraz gminy. udzielali odpowiedzi na wszystkie zawarte w ankiecie zagadnienia)., jak i obszar.

10 11, o zasoby mieszkaniowe. Mocne strony 5 1. Zaplecze sportowe Wysoki poziom edukacji Wysokie bezrobocie komunalna Szanse 5 1. z Unii Europejskiej Przeznaczenie. 4. Agroturystyka i ekoturystyka. 5. Wysokie. 1. wiejskich struktury drogowej. 4. Niski przyrost naturalny. 5.. Na spotkaniu tym w dniu 1 lipca 2014 roku do prac nad stra spraw

11 12 lturowego, kondycji finansowej gminy (czyli tzw. g aktywnych i kreaty konkurowania z innymi,, przez co zmniejszaj W celu oraz, na wniosek organy wykonawcze poszcz - i obsz Czwarte spotkanie przeanalizowaniu dotychczas zebranych danych. W zenia inwestycyjne na lata Cztery utworzone do zadania i inwestycje, podyktow organizacyjne i finansowe gminy, Za. uwarunko dziedzictwa kulturowego. Propozycja na lata w kategoriach trzecim spotkaniu tj. w dniu 17

12 13 do spraw gospodarki, internetowej. Wszys tj. zesp do spraw gospodarki, zesp do.

13 14 3. Podstawowe informacje 3.1.Umiejscowienie g miejsko -, po w w p owa., na skraju Niziny. Na zachodzie graniczy z, dzie z powiatem nowosolskim, na wschodzie z powiatem polkowickim powi owym zachodzie z powiatem zgorzeleckim Gozdnica,, gminy miejskowiejskie:,, Szprotawa, Wymiarki,.

14 15 Rysunek 2. Umiejscowienie powiatu Lubuskim Rysunek 3. Umiejscowienie - przez teren gminy droga szybkiego ruchu A- g w Olszynie 40 km, w Przewozie 25 km, w Zgorzelcu 45 km. 2 z czego ok. 66% zaj D 24 ytki rolne. Gmina stanowi blisko 14

15 16 Wykres 1. Struktura powie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) wg J. Kondrackiego - jednostek - - Dolno

16 Hydrografia Wody powierzchniowe g gminy. Na terenie g to dawne stawy g rekreacyjno-retencyjny. Wody gruntowe g 0,5-0,3 m, przy -2,0 m. o wysokie. Pierwszy Gleby Gleby G omawianym wytworzone z gl imi lub stosunkach wodno - gminy. lub

17 18 stosowanie naw gminy. Lasy pow ha w tym lasy publiczne gminy stanowi 15 ha. : Wymiarki typy siedliskowe ha, lasy ha. - - iv - wrzos, kostrzewa, brusznica i. bielicowych i brun - Go 5%.

18 19 w gliniastych lekkich i mocnych. Dobrze u - sosny, grabu, buku i u. typem drzewostanu jest las sosnowozy, - brzozowy any wilgotny zajmuje ca 8% powierzchni. Drzewostan zbudowany z sosny, ych. Podszyty liczne, - - k - olszy, grab u brzoza i inne szowymi 10%.

19 20 20%. st z glebami murszowatymi i murszowomineralnymi o wysokim poziomie wody gruntowej. Drzewostan zbudowany z olszy, brzozy, osiki..

20 21 4. Analiza stanu obecnego 4.1.Demografia Powierzchnia Gminy wynosi 153 km 2 31 grudnia 2013 roku utrzym obnym poziomie 2 w gminie od 2010 roku Tabela L Lata kobiety w tym kobiety na Wykres kobiety

21 22 ujemny przyrost natur Wykres Zgony Wykres 4. w latach Saldo migracji charakteryz 2012

22 23 taka sytuacja spowodowana oku znaczn w latach 2010 ieszkalnych. Z analizy danych statystycznych ych wynika migracje dotycz - wymeldowania za granice, stanowi niewielki odsetek w roku 2010 wszystkie wymeldowania dot roku w 2012 roku roku ,50 %. Wykres Wymeldowania za granice danych GUS /BDL/ G powody zarobkowe nie zostaje odnotowany w prawdziwego obrazu migracji (emigracji). dy czasowe dane meldunkowe, jednak ubytek ten

23 24 Tabela 2. yjnym i poprodukcyjnym o Lata w wieku przedprodukcyjnym (od 0 do 18 lat) o m kobiety w o m kobiety w o m kobiety W 2013 roku i g osoby w wieku poprodukcyjnym, 64,6% w wieku produkcyjnym i 17,8% w wieku przedprodukcyjnym. ten w wieku przedprodukcyjnym (0- %),, na poziomie %.

24 25 i czasowo na terenie g gminie. Tabela 3. w latach Borowe Czerna Kowalice Wilkowisko c g zamieszkuje je g g - Najmniejsza liczba o

25 26 Wykres 6. w roku 2013 Konin Jankowa Kowalice Wilkowisko Czerna Borowe gminy g maleje, co jest rezultatem emnego salda migracji. Zmiany. M to cznej i edukacji, a nieodnotowane migracje, zmiana dla ch Rynek pracy Bezrobocie 3 roku (dane na 31 grudnia 2013 roku) 52,19% 7,81% z miasta. - gminy

26 27 Rok Tabela Bezrobotni kobiety kobiety m razem m razem m razem m razem Wykres Liczba bezrobotnych z

27 28 Wykres bezrobotne kobiety o 64 osoby. W 2013 roku ezrobotnych pow. bezrobotnych - zatrudnienia. Wykres 9. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gmin w roku 2013 wieku 8,58% 2,93% 23,22% 17,99% 24,06% lat lat lat lat lat lat 23,22%

28 29 w badanym okresie tworz, czyli. Stanowi one ch bezrobotnych 47,28 % -44 lat stanowi 23,22%, a najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowi osoby w wieku lat. Wykres 10. w roku ,02% 20,29% 29,29% zasadnicze zawodowe 9,00% policealne 36,40% a bezrobocia dotyka bo 29,29%. Najrzadziej bezrobocie dotyka stanowi one 5,02 stanowi y (od 6 m-cy do roku) bo 25,10%. u pr -

29 30 Wykres 11. Struktura bezrobotnych zare 13,39% 11,09% 11,51% 17,78% do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy 25,10% 21,13% uzyskanej z OPS - bezrobotnych. Stan informacji Na koniec do bowiem blisko 98% wszystkich lokalny gminy znajd od 10 do 49 gospo i

30 31 Tabela 5. wpisane do rejestru REGON w latach sektor publiczny sektor publiczny - jednostki prawa sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje Wykres W stosunku do roku 2009 podarczych wpisanych do rejestru REGON z jednej strony o braku dynamiki rozwoju

31 32, jednak Wykres 13. Podmioty w Tabela 6. sekcji PKD w latach Sekcje PKD 2007 sektor publiczny L P Edukacja

32 33 Sekcje PKD 2007 sektor prywatny A C D - klimatyzacyjnych F Budownictwo G H - Transport i gospodarka magazynowa I - gastronomicznymi J - Informacja i komunikacja K L M N O - Administracja publiczna i obrona narodowa; P - Edukacja Q R S Gospodarstwa danych GUS /BDL/

33 34 - handel i naprawy, Sektor A - F - budownictwo, oraz sektor L - d Wykres 14. Podmioty ( i rybactwo Jak na bazie awa handlowego. produkcji produkty chemiczne krzemiany. 36 P gminy w indukcyjnych ( czy ESA Trucks - autoryzowany dealer i serwisant DAF.

34 35 firm hotelowo-gastronomiczno- - R, onad stuletnim obiekcie zabytkowym otoczonym - Berlin, czy zlokalizowany p Park, z kolei -TIR Z groturystyka Green wykonywanie i, g Strefy Gospodarczej Strefa Akt 109 ha i istnieje dla niej aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, bo autostrady A-18 Berlin oraz Gospodarczej przy autostradzie A- i wybudowano drogi dojazdowe. stacja ej. z Niemcami w Przewozie/Podrosche - 25 km, w Olszynie /Forst - 40 km, w Muskau - 40 km i w Zgorzelcu/ Ludwigsdorf - 45 km. km km Berlin 180 km i Drezno 150 km. pod: salony i stacje serwisowe,

35 36 (w podstrefie Magnolia i Dalia) trzy firmy: Vitrosilicon S.A. - chemicznych, ESA Trucks - autoryzowany dealer i serwisant DAF, AS 24 Polska Sp. z o.o. stacja paliw. Gminne tereny inwestycyjne w (podstrefa Azalia) zna powierzchnia wynosi 56,22 ha i koncepcji zabudowy przedstawionej przez inwestora cznej na celu Zgodnie z w/w zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ce w zakresie: rodek Pomocy z dnia 12 marca 2004 roku ci -

36 praca socjalna, - - schronienie, - -, - pomoc rzeczowa, - - sprawienie pogrzebu, - poradnictwo specjalistyczne, - interwencja kryzysowa, - gminy zgodnie ustaw z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznawania wiadcze wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych, przyznawania wiadcze wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 7 wrze nia 2007 roku podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i s, ustawy z 29 lipca 2005 roku w 2011roku, OPS w latach 2009.

37 38 Tabela Liczba rodzin Lata pomocy OPS Rodziny Ponadto, praco i wykluczeniem, pomoc w nabyciu a sobie w trudnych sytuacjach oraz minimalizowania nie, zapobiegania jej powstawania oraz i we le bezrobotnych. W roku 2013 w Gminie Sprawozdania za 2013 rok przyczyny korzystania z pomocy tj rodzin, 2. Bezrobocie 266 rodzin, rodzin, rodzin, 5. -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 71 rodzin, 6. Alkoholizm 57 rodzin,

38 rodzin, 8. -, 9. Narkomania- 4 rodziny., - dlatego Ochrona zdrowia Zadaniami z zakresu ochrony zdrowia na terenie g opieki zdrowotnej: -Kuprewicz, -Rodzinnych. zakresu medycyny rodzinnej. szkolnych (w tym dwie to jednostki organizacyjne gminy). 1. Alianckich przy ul. Piaskowej 2. 2., - 3. W ramach szkolnictwa ponadpodstawowego w gminie funkcjonuje Gimnazjum im. Jana przy ul. Piaskowej 2a -

39 40 Tabela 8. - w latach Edukacja 2010/ / /2013 przedszkolnego Liczba w tym przedszkola Miejsca w przedszkolach Dzieci w wychowania przedszkolnego w tym w przedszkolach Liczba podstawowych Liczba gimnazjalnych technicznej 2012 roku miennym poziomie.

40 41 Tabela 9. - w komputery w latach w komputery Ko Internetu przeznaczone do Uczniowie Internetu przeznaczony do 2010/ / /2013 podstawowych gimnazjalnych podstawowych gimnazjalnych Tabela 10. oku organizacyjna 2013/2014 w 2013/2014 Przedszkole Miejskie w w Liczba nauczycieli w 2013/ ,5 Niepublicznej Szkole w Szczepanowie Razem przedszkola , Niepubliczna S Szczepanowie w podstawowe

41 42 Ponadgimnazjalnych przy ce w profilu technik hotelarz, i i gospodarstwa szklarskiego. Tabela 11. roku Profil Liczba Liczba Ponadgimnazjalnych Technik hotelarz Technik informatyk i gospodarstwa domowego gastronomicznych Kucharz Operator Technikum Hotelarskie Technikum Informatyczne Gospodarstwa Domowego Zawodowa Technik hotelarz 48 2 Technik informatyk i gospodarstwa domowego 37 2 gastronomicznych Kucharz 19 1 p

42 43 Tabela 12. w latach Grupa Wiekowa Wykres w latach gr. Wiekowa 0-2 gr. Wiekowa 3-6 gr. Wiekowa 7-12 gr. Wiekowa Przy budynku gimnazjum (ul. Piaskowa 2a) wybudowana w 2010 roku. K boisk do w programach szkolnych, a wymiar 49,00

43 44, i unihokeja Gmina posiada zaplecze infrastruktury sportowej - szkolnej. grupom. Kultura, sport, rekreacja, turystyka, zabytki po rekompozycji g esp parkowy przecudowna zatoka i wyspa. N ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pod wezwaniem Chrystusa z 1729 roku, projektant Giovanni Simonetti, dawna plebania przy Rynku 10, murowano-szachulcowa z XVII wieku, wspomniany z XVII-XX wieku : - zbudowany w 1626 roku z kompleksem secesyjnych zabudow. (n to renesansowa, czterokondygnacyjna budowla barokowe budynek o Ponadgimnazjalnych), - park z ogrodami w stylu angielskim, francuskim i, - aleja grabowa, - z 1905 roku, przy ul. Kolejowej 15, domy - Rynek 3 z 1752 roku oraz Rynek 5, gospoda - zajazd przy iej 21 z XVIII wieku, -, e zbiornik wodny, dwa jazy.

44 45 i z w Borowe - d to: wschodu dawny park krajobrazowy z zachowanymi poje, klon i kasztanowc, z, z : oraz p zabudowane budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi, w aga - zabytek techniki o walorach architektonicznych, jest to uznanego, wzniesiona w 1922 roku na terenie dawnej cegielni. Na terenie g wyliczenia pomniki przyrody - aniec - o obwodzie 410 cm, i ci - - o obwodzie 490 cm, 25 m, Lipa Wanda - - o obwodzie 527 cm, - o obwodzie 367 cm wys. 22 m. gminy - Gminne Centrum Kultury i Sportu. Jednostka organizuje cyklic imprezy : - Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Czesi, Szwajcarzy i inni,,, Plener Malarski Ponadto, na terenie gminy w obszarze

45 46 organizacjami. Towarzystwo Turystyczno- i "Piast" Czerna. sportowa, stratorem jest i gminy. Tabela miasta Biblioteki Biblioteki i ich filie 1 1 Czytelnicy w bibliotekach publicznych ,5 27,9 czytelnika w woluminach z 16 ha jezi, z miejscowo mulistym dnem ( a w za ) niewielkie odcinki z twardym piaszczystym dnem. Linia brzegowa nieregularna noclegowe w 2013 roku w.

46 47 W roku 2010 i roku zagraniczni. Wykres 16. w latach Jednostki pomocnicze w gminie W G - g inf - wiejskie, tereny - sportowe. posiada i boisko sportowe. posiada wiejski. boisko sportowe.

47 48 - boisko sportowe z zapleczem socjalnym wykorzystywanym przez klub sportowy, placu wiejskiego, wiejski. Wilkowisko wielolokalowym, oraz plac wiejski, aniec Boiska sportowe i place wiejskie baw realizowane oraz z funduszy ych. ojone nnych z tymi organizacjami Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i o wolon rozwoju. Po : 15 grudnia 2008 roku, e Przy " zarejestrowany 25 sierpnia 2008 roku, zarejestrowany 19 lutego 2007 roku, zarejestrowana 18 maja 2006 roku, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Turystyczno- zarejestrowane 21 marca 2006 roku, 9 sierpnia 2005 roku,

48 49 oku, zarejestrowane 17 sierpnia 2005 roku, zarejestrowane 22 lipca 2004 roku, Stowarzyszenie zarejestrowane 4 marca 2004 roku, - zarejestrowana 27 marca 2003 roku, zarejestrowana 9 oku, Stowarzyszenia OSP: - Borowem 2002 roku, - zarejestrowane 24 stycznia 2002 roku, - czerwca 2001 roku, oku, Stowarzyszenie zarejestrowane 28 marca 2001 roku, -, -,, -, zaw k, a oku - wieloletni publicznego i o wolontariacie na lata ww. -

49 50 zada w zakresie upowszechniania sportu wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie na ternie gminy klubom sportowym. W ramach inicjatyw lokalnych g arnym, formy:, organizacji na stronie internetowe acy, N g jed Powiatowej Policji. Komisariat nariusze dochodzeniowo ami. 4.4.Infrastruktura techniczna wszelkiego rodzaju systemy transportowe, energetyczne, -, im obiektami zaplec rozwojowym miny.

50 51 Na terenie g Borowe, ul. Traugutta i. U wody zlokalizowane jest - w -160 mm. m 3 w - m 3 3 Na terenie g zamba indywidualne i nielicznie g na zasadzie wybrania

51 52 arakteryz wody oraz jej pompowanie) M a. sporo kosztuje g w, sposobu p. Przeprowadzenie jak i ka zrzutu i wody. G inwentaryzacji tej kanalizacji publicznych) na rzecz obecnych Gazownictwo -1) o upustowy (EG- mm udowy stacji do uzgodnienia rozwoju asnych nie jest zobligowana do raczej

52 53 instalacji pow iasto. Wykres ,4 56,8 58,5 56,8 59,4 57,5 39,8 40,9 41, Elektroenergetyka napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kv: k -240 mm2, -240 mm2, - Przez teren g w planowaniu przestrzennym. kv

53 54 n. Rozdzielnia sieciowa 20 kv zlokalizowana podstawowo - - lini m. Wymiarki. asilana jest Stacje transformatorowe 20/0,4 kv Na terenie G typu: parterowego - do zasilania liniami kablowymi, do zasilania liniami napowietrznymi. 630 kva w Linie napowietrzne kablowe 20 kv. 110/20 kv Tabela 14. na terenie Gminy w rozbiciu na wsie i miasto Energia elektryczna Woda Gaz Kanalizacja sanitarna jest jest jest Borowe jest Borowe brak brak Czerna jest brak brak jest brak brak Jankowa jest z brak brak jest brak brak jest brak brak

54 55 Kowalice jest brak brak jest brak brak Wilkowisko jest brak brak c jest z brak brak Telekomunikacja i telefonii zaspokaja w zakresie -gospodarczego g komunikacyjna. Przez gmi ce DW 296 ( - - ), oraz droga DW 300 -Gozdnica autostradzie A4.. Przez miasto przebiega czynna od roku 1846 linia kolejowa nr e,,, Berlinie: i Tegel oraz budowany Berlin-Brandenburg. Drogi lokalne zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z drog

55 56 powiatu. Ustawa o drogach uprawnionych do korzystania z niej a. charakterze. Zgodnie z przepisami ww. ustawy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona roku drogi nawierzchni twardej - 1,511 km; drogi nawierzchni twardej ulepszonej - 20,478 km; drogi nawierzchni gruntowej - 36,559 km. - tego terenu. Wykres 18. drogi nawierzchni twardej; 2,58% drogi nawierzchni twardej ulepszonej; 34,98% drogi nawierzchni gruntowej ; 62,44%

56 57 Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami na terenie G z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gminy gminy.,, : w Kartowicach gmina Szprotawa, w, okalizowany na terenie oczyszczalni oku) punkt selektywnego zbioru 2 ) i uzbrojonym terenie. Na terenie Obiekt jest monitorowany. hala namiotowa z pojemnikami na mate 2. Melioracje prawo w, j je, co.

57 58 Zmelio melioracyjnych, stan rzeczy znacznie utrudnia zabiegi agrotechniczne. Stosownie do regulacji ustawy prawo wodne, melioracji wodnych h przez zaint. Taki. zakres Polityka przestrzenna Gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p przeznaczenie terenu i warunki jego zabudowy. Jego jscowy jest materialnopokrycia swojego terytorium planami., miejscowym planem obszar centrum miasta - Rady Miasta I/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku. w okolicach autostrady A 18 oraz teren Traugutta ) (ul. Borowska,

58 roku. ok. 6,25 ha, 2007 roku. WZiZT. Wydawana jest ona na wniosek inwestora przez organ wykonawczy gminy. W roku 2011 wydano 74 decyzji 49 na wsiach, w roku dec ach 29, w roku dec i na wsiach 41. oku w 2012 roku w stosunku Wykres Budynki niemieszkalne Budynki mieszkalne lizacji polityki przestrzennej gminy. Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim

59 60 Mieszkalnictwo mieszkaniowego. nika statystycznego w 2012 roku, na terenie g 2 wynosi ok. 71. W latach widoczna jest niewielka poprawa sytuacji mieszkaniowej spowodowana Wykres 20. Mi w latach Mieszkania oddane do Stan techniczny gospodarstw o niskich dochodach, zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych oraz wynajmu

60 61 napra zajmowanego lokalu. eszkaniowego zasobu gminy.,, lokalu socjalnego lub zamiennego. U w postaci zapewnienia lokali mieszkalnych chronionych, przygotowanie do prowadzenia s. lokali mieszkaniowych, co wynika Z roku na rok liczba lokali spada. Tabela 15. Komunalne zasoby mieszkaniowe Gmin 2013 Zasoby mieszkaniowe w 2011 w 2012 w w tym liczba lokali socjalnych Dodatek mieszkaniowy tzw.

61 62 z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. od kwoty zajmuje rodzina. oku r

62 63 5. Analiza strategiczna gminy zku z zaobserwowanymi zmianami i ami. Funkcja projekcyjna uwadze wyniki diagnozy. Generalnie zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne podmiotu i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych znym. podmiotu ( bilans strategiczny) jak i analiza SWOT. podmiotu, jego pozycji na tle konkurencji oraz, przy pracach nad stworzeniem bilansu u, ju oraz przeanalizowano gminie i jej otoczeniu.

63 64 i modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacy el strategiczny budowy remont ul. Ogrodowej, Cel - infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. - rozbudowa 5.1. Bilans strategiczny Niniejszy bilans strategiczny stworzono w aspekcie nic innego jak a i Do ba przedmiotem Badani. Etap pierwszy W celu ro

64 65 media en zagospodarowaniem przestrzennym, glebami, mieszkaniowa. np. gminy poprzez pryzmat szanowania potrzeb we wszystkich trzech ww. obszarach. czynniki w atuty gminy i kluczowe czynniki sukcesu, , - z wzra 2. Miejsca pracy jako 3. Edukacja oceniano jako stan i dostosowanie jej systemu,

65 66 4. Promocja i ochrona zdrowia gminy. 5. Kultura sport i rekreacja - wybudowana hala sportowa czy obiekt sportowy ORLIK. Czynnik bardzo dobry Najmniejszy mieszkalnictwo, mieszkalnictwo oceniono dostosowanie stanu ego, sytuacj w zakr w ramach Unii Europejskiej, Mniejsze bezrobocie - ludzi bezrobotnych. komer gminy.

66 w 1. - ma istotne ten obszar jest -wiejskich dla po przeprowadzonej niedawno rekompozycji. 2. i nikiem rozwoju. 3. Zagospodarowanie przestrzenne w rozumie oceniono stan formalny (uchwalone plany, wydane decyzje lokalizacyjne itp.), zawiera z nowymi kierunkami rozwoju -gospodarczego. Zagospodarowanie przestrzenne - 4. Zasoby wodne gminy - 5. Kruszywa i kopaliny kopalnych. 6. S gleby (bonitacja) r. 7. Atmosfera 8. informacje wskazuj oraz lasach i terenach zielonych. Z kolei ro zagospodarowanie przestrzenne, stymulowania gospodarczych, ami sukcesu dla obszaru Obszar gospodarczy (np. infrastruktura) np. lnictwa, m obszarem dla wzrostu dobrobytu np. spadek bezrobocia) ma

67 68 gospodarczym ich poziom rozwoju jest bardzo dobry w gminie a terenach wiejskich, gdzie pozytywne odbicie w atra 3. Kanalizacja - bardziej Komunikacja lokalna (w tym piesza-rowerowa) - stan nie jest inwestycyjnych. 6. Handel, transport i magazyno gminy, 7. R - niskie klasy bonitacyjne gruntu. 8. Budownictwo - 9. Komunikacja publiczna Media energetyczne -. a

68 69 6. Analiza SWOT/TOWS Analiza SWOT/TOWS to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej pierwszych liter angi, SWOT to silne S - STRENGHTS, czyli silne, mocne strony, W -, O - OPPORTUNITIES, czyli okazje, szanse, T -. dziedzictwa kulturowego, kondycji fin g czy

69 70 bariery, utrudnienia w rozwoju gminy. Mocne strony 1. granicznych z Niemcami w Olszynie, Przewozie, Zgorzelcu. 2. Przebieg przez g A S.A., INTRA S.A., Feryster WIENERBERGER Ceramika Produkcyjny Jankowa 4. Atrakcyjna oferta inwestycyjna (uzbrojone tereny inwestycyjne przy autostradzie SAG). 5. niezmiennym poziomie (w trudnych - wzrostu gospodarczego, 1. Brak infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach deszczowej brak nawierzchni na drogach ( ) ruchu drogowego mieszkaniowe. 11. komunalnych

70 71 ) kulturalno - sportowo rekreacyjna oraz techniczna na terenach wiejskich (place wiejskie, boiska sportowe). 14. Brak ( ) infrastruktura lokalowo 6. firm. 7. (wysokie ). 8. Dobre zaplecze edukacyjne (3 gminie ponadgimnazjalna), 9. P wybudowana w 2010 roku z - wykorzystywana na potrze oraz sportu powszechnego. 10. ORLIK (zaplecze sportowe). 11. (zaplecze sportowe). 12. Stosunkowo wodnych (rzek, strumieni - wysokie ). 13. ch ( ) Dobre warunki do rozwoju turystyki na terenie pozamiejskim(wysokie ) wiejskich. 20. wiejskich. 21. wiejskich. 22. Nieodpowiednio zorganizowane i 23. gminie. 24. Niedostateczne wsparcie (aktywizacja ) konsultacyjnych. 25. Brak ofert pracy bezrobocie. 26. przemocy w rodzinie, alkoholizmu i narkomanii.

71 gminy. 17. komunalnych (PSZOK). 18. Istnienie bazy hotelowej ( autostradzie). 19. architektonicznych parkowy - po rekompozycji budynku przedszkola miejskiego w (budowa drewniana). 28. lokalowych w budynku szkolnym przy ul. Kolejowej (klasy I III). 29. bariery architektoniczne, niedostateczne warunki lokalowe produkcyjno- 23. Wysoka pozycja gminy w latach ina atrakcyjna dla 24. infrastruktury (budowy, przeprowadzone modernizacje ). 25. wiejskich place zabaw. 26. w UE na prowadzenie 27. partnerskimi Rietchen ( ) ytku publicznego, wolontariat socjalnych

72 Dobre zabezpieczenie (3 Ochotnicze ). 29. przy Gminnym Centrum Kultury i 30. organowej. 31. Cykliczne koncerty Filharmonii gazu. 40. Nieodpowiednia e wiejskich. 41. Brak ( ) komunikacji autobusowej i kolejowej, w miasto. 42. Niedostateczne oznakowanie ulic Internetu Patrole drogowe. 35. Przedszkole Realiza Klub Seniora Grupy modlitewne Opieka ( ) rozwoju MSP. 48. ( Z ). 49. Niewykorzystane obiekty poprodukcyjne ( PKP). 50. gminie Bra potrzeby turystyki ( namiotowych) oraz brak odpowiedniej

73 Gabinety stomatologiczne. 48. Prowadzona profilaktyka zdrowotna Komisja Alkoholizmowi i Narkomanii. 51. abstynenta. 52. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy (zaplecze sportowe) gimnazjum. 55. ( ) 56. S 57. g (zaplecze sportowe). 57. (zaplecze sportowe). 58. Nauka jazdy konnej w Koninie (zaplecze sportowe) (czuj ).

74 75 Szanse ( finansowych na projekty twarde i ). 2. okres programowania (w ( ). ( ). 3. nalna programy wzrostu gospodarczego). 3. Brak jasnej polityki fiskalnej podatkowego zakresie ekologii. na produktach VITROSILICON. (budowa ). (ESKORD). wiejskich na bazie programu 1. Wzrost tzw. postaw roszczeniowych publicznych. 2. finansowymi ( ). 3. UE ( teren Polski, ) nia

75 76 6. Szkolnictwo zawodowe i praktyczne dodatkowe miejsca pracy ( ). 9. ( ). 10. Powstawanie baz magazynowo (ponadlokalne centrum logistyczne). 11. gospodarczej na terenie miasta (r miasta). 12. jak i osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 7. Stagnacja w zakresie rozwoju gospodarczego w tym transportu kolejowego. 8. unijnych. 9. (bezrobocie) wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego

76 77 diagnostyczny operacyjnych. -

77 78 7. Misja i wizja strategii podstawie zaobserwowanych relacji ondycja gospodarki. -gospodarczego, - - kom walory przyrodnicze i kulturowe. kulturalnych i sportowonowego osadnictwa.

78 Cele strategiczne obszary priorytetowe a Na pierwszy plan w czy kulturalne D,. Infrastruktura potrzeby socjalne,, instytucje. wsi jak i miasta) w zakresie energetyki, dostarczania wody, - - techinczej zakresie infrastruktury mi (m.in. budowa drugiej nitki A 18 itp.). a niedostateczne w stosunku do potrzeb -, jak i - magazynowych czy logistycznych.

79 80 z racji w - turystycznej. i zaspokajanie. Na bazy noclegowe (hotele, pensjonaty,, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi), bazy gastronomiczne (restauracje, bary, pijalnie, zajazdy, kawiarnie, puby) obiekty sportowe (hale sportowe, korty tenisowe, itd.) obiekty kultury, szlaki - piesze, rowerowe oraz inne i funkcjonalnej. rzenie -, nego, jak miny (w perspektywie ej i rekreacyjnej).

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Janów Lubelski, grudzień 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów STRATEGIA ROZWOJU GRMINY RZGÓW Strategia Rozwoju Gminy Rzgów Szanse i bariery rozwoju 2013-10-28 I. Wstęp Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęd przyspieszenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo