Workaholism and emotional competencies 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Workaholism and emotional competencies 1"

Transkrypt

1 Kamila Wojdyło Institute of Psychology University of Gdańsk Aleksandra Lewandowska-Walter Institute of Psychology University of Gdańsk Paweł Jurek Institute of Psychology University of Gdańsk Workaholism and emotional competencies 1 ABSTRACT This study, using the Polish version of the Work Addiction Risk Test de veloped by Robinson (1999), examines the relationships of workaholism to affect regulation and emotional abilities. It is suggested, that workaholics have a generally low level of self-regulation of emotions and emotional com petences. Workaholics (N = 59) and non-workaholics (N = 56) were compa red as to their affect regulation level in situations of failure and situations of performing enjoyable activities, and as to their general emotional intelli gence level. The hypothesis regarding negative relationship between workaholism and self-regulatory abilities both in situations of failure and of being engaged in enjoyable activities was confirmed. When faced with failure, workaholics show lack of ability to "get away" from unpleasant experiences. They have also difficulties with remaining active and maintaining positive emotions while performing enjoyable activities. Differences between work aholics and non-workaholics regarding emotional intelligence turned out sta tistically irrelevant. Those results are discussed in the context of personnel management practices in organizations. The conclusions may find their Acknowledgements: Studies partly financed by University of Gdańsk grant BW: Correspondence should be addressed to Kamila Wojdyło, University of Gdańsk, Bażyńskiego 4, Gdańsk, 322

2 Kamila Wojdyło Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Aleksandra Lewandowska-Walter Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Paweł Jurek Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Pracoholizm a kompetencje emocjonalne 1 ABSTRAKT W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki badań nad związkiem pomiędzy pracoholizmem a zdolnościami regulacji emocji oraz inteligencją emocjonalną. W badaniu zastosowano polską wersję kwestionariusza WART (Work Addiction Risk Test) Robinsona (1999). Sformułowano hipotezy, że pracoholicy charakteryzują się generalnie niższym poziomem regulacji emocji oraz sprawności emocjonalnych. Porównano pracoholików (N = 59) i osoby nie będące pracoholikami (N = 56) pod względem poziomu kontroli emocji w sytuacjach porażki oraz w sytuacjach wykonywania czynności przyjemnych, a także pod względem ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej. Wyniki badań potwierdziły sformułowane hipotezy o negatywnej relacji pomiędzy pracoholizmem a zdolnościami samoregulacji zarówno w sytuacji porażki, jak i zaangażowania w czynności przyjemne. W konfrontacji z porażkami pracoholicy wykazują niższe, w porównaniu do niepracoholików, zdolności dystansowania się od nieprzyjemnych doświadczeń. Pracoholicy przejawiają również wyższy poziom trudności w podtrzymywaniu aktywności oraz utrzymywaniu pozytywnych emocji w sytuacjach wykonywania czynności przy jemnych. Hipoteza o różnicy pomiędzy pracoholikami i niepracoholikami Badania częściowo finansowane z grantu Uniwersytetu Gdańskiego BW:

3 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies applications in diagnosis, early detection, as well as planning actions to prevent workaholism problem from deepening. Key words: workaholism, work addiction, emotional competences, action orientation Introduction The term workaholism was created through analogy with the term "alco holism", indicating an addictive nature of the phenomenon: extreme com pulsion-based need/drive to work (uncontrollable need to work without rest/ stopping), which hinders the individuals physical and mental health and social functioning (Oates, 1971). Most of researches stress the core charac teristic of workaholism strong work drive, defining the phenomenon as a disorder "the compulsion or the uncontrollable need to work incessantly" (Oates, 1971; Ng, Sorensen & Feldman, 2007; Shimazu, Bakker & Demerouti, 2009; Spence & Robbins, 1992), that includes work-obsession, characterised by self-imposing of very high standards, an inability to regulate working habits and neglecting other life activities (Killinger, 1991; Naughton, 1987; Oates, 1971; Poppelreuter, 1997; Robinson, 1998; Schwarz, 1982; Schaufeli, Shimazu & Tans, 2009, Wojdyło, 2007, 2010a, 2010b). It is noteworthy, that defining workaholism in destructive terms is not commonly shared. There are still some authors, who argued that workaholism may be defined only as a positive phenomenon. An addiction to work is described as a satisfying style of working and living, indicating that workaholics are people who love work, are healthy, happy, satisfied with their lifestyle and productive (Cantarow, 1979; Machlowitz, 1980; Korn, Pratt & Lambrou, 1987; Sprankle & Ebel, 1987). The existing discrepancies in the way of defining workaholism constitute a serious obstacle in conducting research and systemising knowledge. Postulating that workaholism may appear in a positive form is highly controversial because it implies a paradoxical form of a "healthy addiction". Research results provide support, that the essence of workaholism is speci fic compulsion-based working style and not the number of working hours (Burke & Koksal, 2002; Mcmillan, Brady, O'Driscoll & Marsh, 2002; Kanai, Wakabayashi & Fling, 1996; Russo & Waters, 2006). Researches on workaholism lack empirical data, concerning particularly the regulatory mechanisms of the syndrome which could provide guidelines to create prevention and treatment programs for addicted to work. There is a growing number of research reporting that workaholism is related to poorer emotional well-being (Andreassen, Ursin & Eriksen, 2007; Burke 324

4 Empiryczne oblicza psychologii Pracoholizm a kompetencje emocjonalne w poziomie inteligencji emocjonalnej nie potwierdziła się. Uzyskane w prze prowadzonych badaniach wyniki omówiono w kontekście praktyki zarzą dzana ludźmi w organizacjach. Wnioski badawcze mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce, prewencji, jak i planowaniu działań przeciwdziałających problemowi pracoholizmu. Słowa kluczowe: pracoholizm, uzależnienie od pracy, kompetencje emocjo nalne, orientacja na działanie Wprowadzenie Pojęcie pracoholizmu stworzono przez analogię do terminu alkoholizm, wskazując na uzależnieniowy charakter zjawiska: silną, kompulsyjną/niekontrolowaną potrzebę pracy bez przerwy, wpływającą negatywnie na zdro wie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie jednostki (Oates, 1971). Wielu badaczy definiuje to zjawisko jako zaburzenie przymus lub niekontrolowana potrzeba nieustannej pracy" (Oates, 1971; Ng, Sorensen, Feldman, 2007; Shimazu, Bakker, Demerouti, 2009; Spence, Robbins, 1992), obejmujące obsesję pracy, stawianie sobie bardzo wysokich standardów, nie zdolność do regulowania nawyków związanych z pracą, zaniedbywanie in nych (pozazawodowych) aktywności życiowych (Killinger, 1991; Naughton, 1987; Oates, 1971; Poppelreuter, 1997; Robinson, 1998; Schwarz, 1982; Schaufeli, Shimazu, Taris, 2009; Wojdyło, 2007, 2010a, 2010b). Należy jednak zauważyć, że definiowanie pracoholizmu w kategoriach destruktywnych nie jest powszechnie podzielane. Niektórzy autorzy okre ślają pracoholizm jako zjawisko pozytywne. Uzależnienie od pracy ujmuje się jako dający satysfakcję styl pracy i życia, wskazując, że pracoholicy to osoby, które kochają pracę, są zdrowe, szczęśliwe, zadowolone ze swojego stylu życia i produktywne (Cantarow, 1979; Machlowitz, 1980; Korn, Pratt, Lambrou, 1987; Sprankle, Ebel, 1987). Istniejące rozbieżności w sposobie definiowania pracoholizmu stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu badań i systematyzowaniu wiedzy. Postulowanie, że pracoholizm może występować w pozytywnej formie jest wysoce kontrowersyjne, bo implikuje paradoksalną postać zdrowego uza leżnienia". Wyniki badań dostarczają poparcia dla tezy, że istotą pracoholi zmu jest określony, oparty na przymusie styl pracy lecz nie liczba godzin pracy (Burkę, Koksal, 2002; McMillan, Brady, O'Driscoll, Marsh, 2002; Kanai, Wakabayashi, Fling, 1996; Russo, Waters, 2006). W literaturze przedmiotu brakuje danych empirycznych dotyczących w szczególności mechanizmów regulacyjnych syndromu, które mogłyby dostarczyć podstaw do tworzenia programów prewencji i leczenia ludzi 325

5 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies & Matthiesen, 2004; Spence & Robbins, 1992). Therefore, we assume that emotional regulatory mechanism is crucial for regulating work addiction. Thus, in the current study we focused on the relationship between workaholism and emotional competences. There are many investigations indicating that workaholics may have diffi culties regarding the ability to regulate emotions, and that obsessive working can be a strategy to regulate emotional states (to reduce negative emotions and psycho-physical exhaustion). For example, Burke (2000b) found, that workaholics have need to "prove" themselves through achievements and ta king risks, which is connected with a fear of being judged as an unsuccessful and worthless person. Studies conducted by Burke (2004) confirmed, that low self-esteem may be one of the most important markers of workaholism. Consistent with these findings many authors indicate, that low self-esteem, can be important reason for workaholism (e.g. Ng et al, 2007). Other studies showed that higher level of work addiction was associated with negative emotions (e.g. anxiety) (Burke & Matthiesen, 2004) and ener getic arousal (Wojdyło, 2005a). According to experimental data, people ad dicted to work experience high stress, tension, uneasiness and high level of situational anxiety in task situations. Workaholics experience also high dispositional anxiety they are often absorbed by unimportant obsessive thoughts, they worry about unimportant things, they suffer badly when disappointed, they experience greater uncertainty than non-workaholics when acting under their own responsibility, they have difficulties with maintaining mental distance to acquired experiences, failures, they expe rience loneliness, feeling of being threatened and isolated in the world (Wojdyło, 2010). The researches regarding the conception of personality antecedents of workaholism (Wojdyło, 2005a, 2007) indicate that workaholic achievement orientation involves both the drive to attain desirable states (showing per sonal competence) and the wish to avoid undesirable ones (revealing own incompetence). The detected regulatory mechanism of workaholic persona lity allows the conclusion that workaholics have difficulties in regulating negative emotions (especially fear of failure). Thus, the intensification of work persistence depends on the intensity of the fear of failure: the greater the fear of failure the stronger the work obsession. Studies of Poppelreuter (1996) revealed that workaholics have difficul ties with making use of free-time, relaxation and relieving the tension. They organize and experience their free time in a different way than non-workaho lics (during their free time, they remain focused on their work; they have the need to control, plan and structure, as well as problems with "going off). 326

6 Empiryczne oblicza psychologii Pracoholizm a kompetencje emocjonalne uzależnionych od pracy. Coraz większa liczba badań pokazuje, że pracoho lizm wiąże się z gorszym funkcjonowaniem emocjonalnym (Andreassen Ursin, Eriksen, 2007; Burkę, Matthiesen, 2004; Spence, Robbins, 1992). W związku z powyższym zakładamy, że mechanizm regulacji emocji może mieć szczególne znaczenie w wyznaczaniu i podtrzymywaniu procesu uza leżnienia od pracy. W niniejszych badaniach, koncentrujemy się na relacji pomiędzy pracoholizmem a kompetencjami emocjonalnymi. Wiele badań wskazuje, że pracoholicy mogą mieć trudności w zakresie regulowania emocji, a obsesyjne nastawienie wobec pracy może być stra tegią regulacji stanów emocjonalnych (ukierunkowaną na zmniejszenie ne gatywnych emocji i psychofizycznego wyczerpania). Na przykład, Burkę (2000b) wykazał, że pracoholicy mają potrzebę potwierdzenia własnej war tości poprzez osiągnięcia i podejmowanie ryzyka, co wynika z obawy przed byciem ocenianym jako osoba nie odnosząca sukcesu i bezwartościowa. Wyniki badań przeprowadzonych przez Burkę (2004) potwierdzają, że niska samoocena może być jednym z najważniejszych wskaźników pracoholizmu. Zgodnie z tymi ustaleniami wielu autorów wnioskuje, że niskie poczucie własnej wartości może być ważną przyczyną uzależnienia od pracy (np. Ng i in., 2007). We innych badaniach stwierdzono, że wyższy poziom uzależnienia od pracy wiąże się z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk (Burkę, Matthiesen, 2004), a także pobudzeniem energetycznym (Wojdyło, 2005a). Z danych ekspery mentalnych wynika, że osoby uzależnione od pracy w sytuacji zadaniowej przeżywają zdenerwowanie, napięcie, niepokój, wysoki poziom lęku sytu acyjnego. Pracoholicy ujawniają też wysoki lęk dyspozycyjny często zaab sorbowani są dręczącymi ich nieważnymi myślami, zamartwiają się o rzeczy mało ważne, dotkliwie przeżywają rozczarowania, w wyższym stopniu niż niepracoholicy doświadczają niepewności w działaniu na własną odpowie dzialność, mają trudności w utrzymywaniu dystansu psychicznego wobec nabytych doświadczeń, niepowodzeń, doświadczają poczucia osamotnienia, zagrożenia i obcości w otaczającym ich świecie (Wojdyło, 2010). Według koncepcji osobowościowych uwarunkowań pracoholizmu treść i kierunek zachowania pracoholicznego wyznaczają dwie kategorie celów zwią zanych z osiągnięciami, funkcjonalnie powiązane: cele dokonań ukierunko wanie na dążenie (wykazanie własnych kompetencji) oraz cele dokonań ukierunkowane na unikanie (zapobieganie ujawnianiu własnej niekompetencji) (Wojdyło, 2005a, 2007). Z badań własnych (Wojdyło, 2005a) wynika, że nasi lenie uporczywości pracy zależy od wielkości lęku przed niepowodzeniem: im wyższa jest obawa przed porażką, tym silniejsza obsesja pracy. Badania Poppelreutera (1996) wskazują, że pracoholicy mają trudności z korzystaniem z czasu wolnego, relaksacją, uzyskaniem odprężenia. Pracoholicy odmiennie od niepracoholików organizują i przeżywają czas wolny 327

7 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies The present study is part of a larger research project on workaholism personality determinants, built on previous works (Wojdyło, 2005a, 2005b, 2006, 2007) and extends these works to discover new areas (the relationship between workaholism and emotional abilities). According to the action control conception, proposed by Kuhl (1984, 1985, 1994a, Marsza!-Wiśniewska, 2002), there are two main types of situations related with emotional compe tences which require the use of emotional abilities: situations ofexperien cing failure, unpleasant experiences (requiring an ability to reduce the ne gative affect) (failure-related action orientation, AOF), and situations of performing voluntary pleasant and/or interesting actions (requiring to sustain the positive affect, enabling full involvement in interesting actions) (performance-related action-orientation, AOP). An emotional abilities' deficit, on the other hand, is revealed in situations of failure and of performing satisfying actions through two types of behaviour: a) inability to influence negative emotions with volitional control, being absorbed with thinking about the experienced failures, inability to stop thin king about failure (shortly after it took place), inability to focus one's atten tion on a new action, and b) inconstancy: inability to sustain a positive affect and to become involved in the performed enjoyable action, quick abando ning or aborting of the conducted action, in order to do something else. Action-orientation is defined as a metastatic mode of control, which faci litates the enactment of change-oriented intentions, as the ability to exert volitional control over one's feelings (Kuhl, 1984; Koole, Kuhl, Jostmann & Vohs, 2003) to reduce negative affect and to maintain positive affect. State-orientation is defined as a catastatic mode of control which inhibits the enactment of change-oriented intentions, as the inability to exert voli tional control over one's feelings. According to Kuhl's conception of action control, state and change orientation constitute two types of factors which have a negative influence over action control as they hinder the realisation of a given intention. An under-activity of the action initiating system rela ted to state orientation causes difficulty in "getting away from failures", in situations after a failure. However, over-activity of the action initiating system, in the case of change orientation, causes the inability to continue an action, which is enjoyable for the individual. Based on the work compulsion and a high negative emotions (especially high fear of failure), that characterize workaholics, it is here assumed, that in situations of failure and situations of performing volitional enjoyable activities (e.g. watching a film, being on holiday, being in a relation) the work-addicted display deficit of emotional abilities being absorbed in failure and an inability to "become engrossed" in enjoyable activities. In other words, it is assumed, that the higher the level of workaholism, 328

8 Empiryczne oblicza psychologii Pracoholizm a kompetencje emocjonalne (w czasie wolnym pozostają skoncentrowani na pracy, charakteryzuje ich potrzeba kontroli, planowania, struktury, problemy z wyłączeniem się"). Prezentowane w niniejszym artykule badanie jest częścią większego programu badawczego nad osobowościowymi wyznacznikami pracoholizmu i nawiązuje do wcześniejszych badań (Wojdyło, 2005a, 2005b, 2006, 2007), roz szerzając je o nowe obszary eksploracji (relacje pomiędzy pracoholizmem a sprawnościami emocjonalnymi). Na podstawie analizy koncepcji kontroli działania Kuhla (1984, 1985, 1994a, Marszał-Wiśniewska, 2002) można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji związanych z kompetencjami emocjonalnymi i wymagających wykorzystania sprawności emocjonalnych przez podmiot: sytuacje doznawania niepowodzenia, przykrych doświadczeń (wymagające zdolności do redukcji negatywnego afektu) (failure-related action orientation, AOF) oraz sytuacje wykonywania dobrowolnych czynności przyjemnych i/lub interesujących (wymagające zdolności do podtrzymywania afektu pozytywnego, umożliwiających pełne zaangażowanie w interesujące działania (performance-related action-orientation, AOP). Deficyt sprawności emocjonalnych z kolei, przejawia się w sytuacjach porażki i wykonywania czynności satysfakcjonujących w dwóch przeciwstawnych do wyżej wymienionych rodzajach zachowań, odpowiednio: a) niezdolności do wywierania wpływu na emocje negatywne za pomocą wolicjonalnej kontroli, zaabsorbowania myśleniem o doznanych niepowodzeniach, brakiem umiejętności zaprzestania myślenia o niepowodzeniu (w krótkim czasie po jego wystąpieniu), brakiem umiejętności koncentracji uwagi na nowej czyn ności i b) zmiennością: niezdolności do podtrzymywania afektu pozytywnego i zaangażowania w wykonywana czynność przyjemną, szybkim porzucaniem wykonywanej czynności lub jej przerywaniem w celu zajęcia się czymś innym. Orientacja na działanie jest definiowana jako promujący tryb kontroli, ułatwiający przekształcenie intencji zmiany w celową aktywność oraz jako zdolność do świadomej kontroli emocji w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu i utrzymania wpływu pozytywnego (Kuhl, 1984; Koole, Kuhl, Jostmann, Vohs, 2003). Orientacja na stan jest z kolei definiowana jako zacho wawczy tryb kontroli, który hamuje przekształcanie intencji zmiany w dzia łanie oraz jako niezdolność do wolicjonalnej kontroli emocji. Zgodnie z kon cepcją kontroli działania Kuhla, orientacja na stan oraz orientacja na zmien ność stanowią dwa rodzaje czynników, które mają negatywny wpływ na kontrolę działania, ponieważ utrudniają realizację intencji. Niedoczynność systemu inicjowania działania związana z orientacją na stan powoduje trud ności w dystansowaniu się od niepowodzeń w sytuacjach doświadczania porażki. Z kolei nadaktywność systemu inicjującego działanie w przypadku orientacji na zmienności, powoduje niezdolność do kontynuowania działania, które jest dla osoby przyjemne. 329

9 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies the lower the ability to regulate negative emotions in situations of failure and to regulate positive emotions during enjoyable activities. Based on the findings, that workaholics have high negative emotions and high fear of failure, it is here assumed also, that the addicted to work are characterised by generally low level of emotional intelligence (deficit of know ledge of emotions, inability to recognise and steer one's personal and other people's emotions). The structure of the theoretical model which is the subject of this study (systematic formulation of the rational leading to the assumed hypotheses) is presented in figure 1. Q O < SITUATIONS RELATED WITH EMOTIONAL COMPETENCES failure, unpleasant experiences performing of enjoyable activities AFFECT REGULATION Action orientation ability to "get away" ability to "become engrossed" AFFECT REGULATION DEFICIT State/change orientation being absorbed change AOF Scale AOP Scale Figure 1. Structure of the theoretical model, as the basis of the assumed hypotheses. The following hypotheses were formulated: HI: Workaholics, compared to non-workaholics, are characterised by lower negative affect regulation (the ability to reduce negative affect), manifested through becoming absorbed in failure and unpleasant experiences; H2: Workaholics, compared to non-workaholics, show lower positive affect regulation (the ability to maintain positive affect), in the situation of performing volitional enjoyable activities; H3: Workaholics are characterised by lower level of emotional intelligence than non-workaholics. 330

10 Empiryczne oblicza psychologii Pracoholizm a kompetencje emocjonalne Uwzględniając wewnętrzny przymus wykonywania pracy oraz wysoki poziom negatywnych emocji (szczególnie wysoki lęk przed porażką), które charakteryzują pracoholików, można założyć, że w sytuacjach porażki oraz wykonywania przyjemnych czynności (np. oglądanie filmu, pobyt na waka cjach, relacje z innymi), osoby uzależnione od pracy wykazują deficyt kom petencji emocjonalnych zaabsorbowanie niepowodzeniem i brak umiejęt ności zanurzenia się" w czynnościach przyjemnych. Innymi słowy, można przyjąć, że im wyższy poziom pracoholizmu, tym niższa zdolność regulacji negatywnych emocji w sytuacjach porażki oraz regulacji emocji pozytyw nych w sytuacjach wykonywania dobrowolnych czynności przyjemnych. Na podstawie wyników badań pokazujących, że pracoholicy odczuwają silne negatywne emocje i wysoki poziom lęku przed porażką, zakładamy również, że osoby uzależnione od pracy cechuje niski poziom inteligencji emocjonal nej (deficyt w zakresie wiedzy o emocjach, zdolności do rozpoznawania i kie rowania emocjami osobistymi i emocjami innych osób). Strukturę modelu teoretycznego, będącego przedmiotem eksploracji (systematyczne ujęcie przesłanek prowadzących do przyjętych hipotez) przedstawia rycina 1. I SYTUACJE ZWIĄZANE Z KOMPETENCJAMI EMOCJONALNYMI niepowodzenie, przykre doświadczenia wykonywanie czynności przyjemnych AFFECT REGULATION oríentacja na działanie umiejętność oderwania się" umiejętność zatopienia się" DEFICYT REGULACJI EMOCJI orientacja na stan/zmienność z aab sorbowanie zmienność O ft Skala AOF Skala AOP Rye. 1. Struktura modelu teoretycznego, będącego podstawą przyjętych hipotez. Sformułowano następujące hipotezy: HI: Pracoholików w porównaniu z niepracoholikami cechuje niższy poziom zdolności do regulacji negatywnych emocji, (the ability to reduce negative 331

11 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies Method Respondents The study involved 211 students of University of Gdańsk and Gdynia Maritime Academy; aged between 18 and 32 (M = ; SD = 2.06); 111 women and 100 men; 202 respondents with secondary education and 9 with higher education (three students were independent workers and 6 were white-collar workers without executive positions). Measures 1. In order to measure workaholism, Robinson and Philips' Work Addiction Risk Test (WART), in a Polish version adapted by Wojdyło (2005b) (Cronbach's alpha = 0.87) for group studies, was used. The method measures behavioural, cognitive and emotional reactions which constitute workaholism syndrome. The questionnaire comprises of 25 statements asses sed on a 4-degree frequency scale, with answer categories ranging from "almost never" to "almost always." The scale ranges from 25 to 100 po ints. High result (67-100) is an indicator of a high degree of addiction, medium result (57-66) of a moderate degree of addiction. Low result between points indicated no addiction and low risk of workaholism. The Polish adaptation of the WART measures the following 5 di mensions of workaholism: Work Obsession/Compulsion, Emotional Arou sal/perfectionism, Work Overload, Outcome Orientation and Self-Esteem. The comparative groups of workaholics and non-workaholics were de rived on the basis of the general WART questionnaire result and its quartile values (N = 211). Quartiles were derived separately for women (N = 111) and for men (N = 100), due to statistically significant differen ces on the workaholism level between the groups (on average 56.66; SD = 0.90; N = 111 for the group of women, in relation to 52.55; SD = 0.9; N = 100 for the group of men; F(1.209) = 9.846, p < 0.002) (quartiles for the group of women equalled: 50 and 63, for the group of men: 45 and 58). The workaholic group (N = 59) comprised of 33 women and 26 men who received the highest scores in the WART questionnaire (M = 67.07; SD = 5.34; result range for the group of women 63 to 80 points, for the group of men 58 to 79 points). The non-workaholic group (N = 56) com prised of 29 women and 27 men with the lowest scores in the WART questionnaire (M = 44.05; SD = 4.37; result range for the group of women 33 to 50 points, for the group of men 34 to 45). 332

12 Empiryczne oblicza psychologii Pracoholizm a kompetencje emocjonalne affect) przejawiający się w zaabsorbowaniu doznanym niepowodzeniem, przykrymi doświadczeniami; H2: Pracoholicy wykazują niższy niż niepracoholicy poziom zdolności do regulacji pozytywnych emocji (the ability to maintain positive affect) w sytuacji wykonywania dobrowolnych czynności przyjemnych; H3: Pracoholików cechuje niższy w porównaniu z niepracoholikami poziom inteligencji emocjonalnej. Metoda Osoby badane W badaniach wzięło udział 211 studentów (Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej w Gdyni) w wieku od 18 do 32 lat (M = 20,659; SD = 2,06); 111 kobiet i 100 mężczyzn; 202 osoby z wykształceniem średnim i 9 z wyk ształceniem wyższym (3 studentów było pracownikami samodzielnymi, a 6 pracownikami umysłowymi bez funkcji kierowniczej). Pomiar zmiennych 1. Do pomiaru pracoholizmu użyto Kwestionariusz Pomiaru Pracoholizmu WART Robinsona i Philipsa, w polskiej adaptacji do badań grupowych Wojdyło (2005b) (alfa Cronbacha = 0,87). Narzędzie mierzy reakcje beha wioralne, poznawcze i emocjonalne, które uważa się za konstytuujące syndrom pracoholizmu. Kwestionariusz składa się z 25 stwierdzeń oce nianych na 4-stopniowej skali częstotliwości z kategoriami odpowiedzi od prawie nigdy" do prawie zawsze". Rozpiętość skali wynosi od 25 do 100 punktów. Wynik wysoki (67-100) jest wskaźnikiem uzależnienia w stopniu wysokim, wynik średni (57-66) uzależnienia w stopniu umiarkowa nym. Wskaźnikiem braku uzależnienia oraz stopnia ryzyka pracoholi zmu jest wynik niski z przedziału pkt. Polska adaptacja WART mierzy 5 następujących wymiarów pracoholizmu: Obsesja Pracy/Kompulsja, Emocjonalne Pobudzenie/Perfekcjonizm, Przeciążenie Pracą, Orientacja na Wynik, Poczucie Własnej Wartości. Grupy porównawcze pracoholików i niepracoholików wyodrębniono na podstawie ogólnego wyniku w kwestionariuszu WART, w oparciu o wartości kwartylowe (N = 211). Kwartyle wyróżniono oddzielnie dla kobiet (N = 111) i mężczyzn (N = 100), ze względu na istotne statystycznie różnice między grupami w poziomie pracoholizmu (średnio 56,66; SD = 0,90; N ważnych = 111, w grupie kobiet wobec 52,55; SD = 0,9; N ważnych = 100, w grupie męż czyzn; F (1, 209) = 9,846, p < 0,002) (kwartyle dla grupy kobiet wynosiły: 333

13 Empirical aspects of the psychology Workaholism and emotional competencies 2. Affect regulatory abilities in situations of failure and in situations of performing enjoyable activities were measured using Kuhl's Action Control Scale (ACS-90), in a Polish version by Marszał-Wiśniewska (2002). Two scales were used in this study: AOF (failure-related action orientation vs. preoccupation); AOP (performance-related action orientation vs. vola tility). Each subscale consists of 12 items with alternative answers (A and B), indicating respectively action orientation (1 point) and state or change orientation, accordingly in the case of the AOF and AOP scale (0 points). Action orientation in each sub-scale may reach a value of 1 to 12. The higher the score, the higher the action orientation and, at the same time, the lower the state orientation. The reliability coefficients for the sub-scales (calculated according Kuder-Richardson Formula 20) equal 0.79 (AOF) and 0.69 (AOP). 3. In order to measure emotional intelligence Schutte's INTE Emotional Intelligence Questionnaire in a Polish version by Ciechanowicz, Jawo rowska and Matczak (2001) was used. The tool consists of 33 statements concerning, among others, the capabilities and abilities to cope with fee lings, or directly coping strategies, or coping with other people's reactions which indicate that the subject has remedial abilities. Thirteen items concern perception, assessment and expression of emotions, 10 items emotion regulation and the final 10 items using emotions in thinking and acting. Respondents indicated their agreement with each item on a five-point scale (from 1= strongly disagree to 5 = strongly agree). Results Descriptive statistics Table 1 presents the means, standard deviations and intercorrelations among study measures. First, the five dimensions of workaholism were significantly and positively intercorrelated. Second, the correlation between acting scales (AOF and AOP) was statistically insignificant, which is consi stent with the theoretical assumptions (Kuhl, 1994b). Third, the two action orientation measurements were significantly negatively correlated with the general result for workaholism and three dimensions of workaholism: Work Obsession, Arousal/Perfectionism and Overload. In addition, statistically significant negative relation was found between both action orientation in situations of performing enjoyable actions and Outcome Orientation, and between action orientation in situations of failure and Self-Esteem related with work. 334

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2 Aleksandra Margulska 1, Aleksandra Kobusiewicz 1, Agnieszka Pawełczyk 2, Tomasz Pawełczyk 2, Jolanta Rabe-Jabłońska 2 Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, pacjentów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania REDAKCJA NAUKOWA SŁAWOMIR BANASZAK I KAZIMIERZ DOKTÓR Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ Medycyna Pracy 2008;59(3):247 254 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Bohdan Dudek PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ WORKAHOLISM HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 1 (49) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 István Takács, Pál Csapodi, Katalin Takács-György Corruption as a deviant attitude

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo