Zdrowie i odporność psychiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowie i odporność psychiczna"

Transkrypt

1 II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej mgr Stanisław Kracik Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

2 II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA II International Conference HEALTH AND MENTAL RESILIENCE an interdisciplinary approach Kraków, r. PROGRAM PROGRAMME KOMITET NAUKOWY dr hab. Tadeusz Ostrowski prof. dr hab. Władysława Pilecka prof. dr hab. med. Marcin Wojnar dr Krzysztof Gerc dr Bogusława Piasecka dr Monika Wasilewska SEKRETARZE KONFERENCJI dr Iwona Sikorska dr Konrad Banicki KOMITET ORGANIZACYJNY Zuzanna Furlaga główny koordynator Dział PR Weronika Janeczko koordynator Inga Brzozowska Dominika Marszałek Joanna Mordawska Bernadetta Pasternak Jakub Słowik koordynator ds. logistyki Sabina Cieśla koordynator ds. finansów Mira Pikor projekt logo Ida Mikołajska projekt plakatu Joanna Pędzich fotografie, redakcja techniczna książki abstraktów

3 4 PROGRAM PROGRAM 5 PROGRAM Piątek :00 Rejestracja uczestników konferencji 9:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 9:15 10:00 Wykłady plenarne prof. W. Pilecka Odporność psychiczna dzieci przewlekle chorych koncepcyjne i empiryczne powiązania dr K. Walczewski, dr P. Słowik, dr Ł. Muldner-Nieckowski Program edukacyjny nastawiony na profilaktykę depresji. Wstępne wyniki programu prowadzonego w roku :45 Przerwa kawowa 11:15 12:45 14:00 Warsztaty A dr hab. P. Piotrowski, dr S. Florek, prof. Z. Bajek Labirynt wolności. Zdrowie i odporność psychiczna osadzonych w zakładach karnych: wybrane uwarunkowania i przykłady oddziaływań profilaktycznych B dr Z. Touzimska Zaburzenia stresu potraumatycznego u dzieci z syndromem CAN C warsztaty tłumaczone dr I. Sikorska, M. Paluch Wzmocnić dzieci! Promowanie odporności psychicznej w okresie średniego dzieciństwa D warsztaty tłumaczone mgr J. Gutowska, mgr M. Libiszewska Coaching work-life balance jako metoda pracy nad równowagą życiową i odpornością psychiczną Sesja I Resilience jako predyktor zdrowia prow.: dr I. Sikorska Sesje referatowe 16:00 Przerwa kawowa 16:30 Sesja III Niedostatki zdrowia prow.: dr K. Tucholska Sesja II Radzenie sobie ze stresem a zdrowie prow.: dr hab W. Klinkosz Sesja IV Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka prow.: dr B. Piasecka 20:00 Bankiet w restauracji Hawełka, Rynek Główny 18 9:00 9:45 Sobota Wykłady plenarne prof. Ch. Gill Kształtowanie odporności psychicznej współcześnie. Jak starożytny stoicyzm może pomóc? prof. M. A. Pourkos Potencjał multimodalnych grupowych aktywności o charakterze cielesno-artystyczno-zabawowym jako medium promocji zdrowia psychicznego w edukacji: możliwości aplikacji psychopedagogiki doświadczniowej, heurystycznej i narracyjno-dialogowej dla potrzeb wychowania oraz wspierania rozwoju emocjonalno-moralnego 10:30 Przerwa kawowa 11:00 12:00 Sesje posterowe Sesja A Odporność psychiczna a konteksty kliniczne Sesja V Zdrowie z perspektywy egzystencjalnej prow.: dr hab. T. M. Ostrowski Sesje referatowe 14:00 Lunch 14:30 Sesja B Odporność psychiczna promocja i profilaktyka Sesja VI Odtwarzanie indywidualnych zasobów w kontekście problematyki resilience prow.: dr K. Gerc Wycieczka do zespołu parkowego Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego 16:30 Przerwa kawowa 17:00 Sesja VII Zdrowie i odporność psychiczna w biegu życia ludzkiego prow.: dr K. Banicki Sesje referatowe 19:00 Zakończenie konferencji Sesja VIII Działania profilaktyczne i prozdrowotne prow.: dr M. Wasilewska

4 6 PROGRAMME PROGRAMME 7 PROGRAMME Friday :00 Registration of participants 9:00 Opening ceremony 9:15 10:00 Keynote lectures prof. W. Pilecka Resilience in chronically ill children conceptual and empirical connections K. Walczewski, Ph.D., P. Słowik, Ph.D., Ł. Muldner-Nieckowski, Ph.D. Educational programme oriented towards depression prevention. Initial results of the 2013 programme 10:45 Coffee break 11:15 12:45 14:00 Workshops A prof. P. Piotrowski, S. Florek, Ph.D., prof. Z. Bajek Health and resilience in male prisoners: selected determinants and examples of prevention projects. B Z. Touzimska, Ph.D. Posttraumatic Stress Disorder at Children with CAN Syndrome C workshop with translation I. Sikorska, Ph.D., M. Paluch Strengthen children! Promoting of mental resilience in the middle childhood D workshop with translation J. Gutowska, M.A., M. Libiszewska, M.A. Coaching work-life balance as a method of work on life balance and resilience Session I Resilience as a predictor of health chair: I. Sikorska, Ph.D. Sessions 16:00 Coffee break 16:30 Sesiona III Deficiences in health chair: K. Tucholska, Ph.D. Session II Coping with stress ad health chair: prof. W. Klinkosz Session IV Contemporary threats to mental health chair: B. Piasecka, Ph.D. 20:00 Conference Gala Dinner at Hawełka restaurant, Main Square 18 Saturday Keynote lectures 9:00 prof. Ch. Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 prof. M. A. Pourkos The potential of art-play-body-based multimodal group activity as a medium formental health promotion in education: Application possibilities of Experiential, Heuristic and Narrative-Dialogic Psychopedagogy for the purposes of education, and for the promotion of emotional and moral development 10:30 Coffee break 11:00 12:00 Session A Resilience clinical contexts Session V Health from the existential perspective chair: prof. T. M. Ostrowski Poster sessions Sessions 14:00 Lunch 14:30 Visit to park complex of Babiński Psychiatric Hospital 16:30 Coffee break 17:00 Session VII Health and mental resilience. Life-span perspective chair: K. Banicki, Ph.D. Sessions 19:00 Closing ceremony Session B Resilience promotion and prevention Session VI Individual resources regenerating in resilience context chair: K. Gerc, Ph.D. Session VIII Profilactic and health promoting activities chair: M. Wasilewska, Ph.D.

5 8 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Kraków, r. 9 WYKŁADY PLENARNE Piątek, r., s :15 10:00 prof. Władysława Pilecka Odporność psychiczna dzieci przewlekle chorych koncepcyjne i empiryczne powiązania 10:00 10:45 dr Krzysztof Walczewski, dr Piotr Słowik, dr Łukasz Muldner-Nieckowski Program edukacyjny nastawiony na profilaktykę depresji. Wstępne wyniki programu prowadzonego w roku 2013 Sobota, r., s :00 9:45 prof. Christopher Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 10:30 prof. Marios A. Pourkos Potencjał multimodalnych grupowych aktywności o charakterze cielesnoartystyczno-zabawowym jako medium promocji zdrowia psychicznego w edukacji: możliwości aplikacji psychopedagogiki doświadczniowej, heurystycznej i narracyjno-dialogowej dla potrzeb wychowania oraz wspierania rozwoju emocjonalno-moralnego KEYNOTE LECTURES Friday, , :15 10:00 prof. Władysława Pilecka Resilience in chronically ill children conceptual and empirical connections 10:00 10:45 Krzysztof Walczewski, Ph.D., Piotr Słowik, Ph.D., Łukasz Muldner-Nieckowski, Ph.D. Educational programme oriented towards depression prevention. Initial results of the 2013 programme Saturday, , :00 9:45 prof. Christopher Gill Building Resilience Today: how can ancient Stoicism help? 9:45 10:30 prof. Marios A. Pourkos The potential of art-play-body-based multimodal group activity as a medium formental health promotion in education: Application possibilities of Experiential, Heuristic and Narrative-Dialogic Psychopedagogy for the purposes of education, and for the promotion of emotional and moral development

6 10 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Kraków, r. 11 WARSZTATY Piątek, r., godz. 11:15 12:45 A s dr hab. Przemysław Piotrowski, dr Stefan Florek, prof. Zbigniew Bajek Labirynt wolności. Zdrowie i odporność psychiczna osadzonych w zakładach karnych: wybrane uwarunkowania i przykłady oddziaływań profilaktycznych B s dr Zofia Touzimska Zaburzenia stresu potraumatycznego u dzieci z syndromem CAN C s , warsztaty tłumaczone dr Iwona Sikorska, Marta Paluch Wzmocnić dzieci! Promowanie odporności psychicznej w okresie średniego dzieciństwa D s , warsztaty tłumaczone mgr Judyta Gutowska, mgr Maria Libiszewska Coaching work-life balance jako metoda pracy nad równowagą życiową i odpornością psychiczną WORKSHOPS Friday, , 11:15 12:45 A prof. Przemysław Piotrowski, Stefan Florek, Ph.D., prof. Zbigniew Bajek Health and resilience in male prisoners: selected determinants and examples of prevention projects B Zofia Touzimska, Ph.D. Posttraumatic Stress Disorder at Children with CAN Syndrome C 2.105, workshop with translation Iwona Sikorska, Ph.D., Marta Paluch Strengthen children! Promoting of mental resilience in the middle childhood D 1.103, workshop with translation Judyta Gutowska, M.A., Maria Libiszewska, M.A. Coaching work-life balance as a method of work on life balance and resilience

7 SESJE REFERATOWE ORAL SESSIONS

8 14 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE 15 Sesja I (piątek ) RESILIENCE JAKO PREDYKTOR ZDROWIA prowadząca: dr Iwona Sikorska 1. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Dialog terapii schematów z psychoanalizą resiliencja w ujęciu egzystencjalnym 2. Martha Höfler (Friedrich Schiller Univeristy, Jena) Resilience Despite Crises. Recovery, Leerning, Self-Formation 3. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) Trening zdrowotny jako element stylu życia służący zdrowiu i poprawie jakości życia 4. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia. Badania uczestniczek treningu zdrowotnego 5. Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Znaczenie ego-resiliency dla poczucia dobrostanu psychicznego pacjentek z zaburzeniami odżywiania się 6. Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rola ego-resiliency jako wyznacznika dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej 7. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia 8. Anna Kołodziej, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rola ego-resiliency w osiąganiu dobrostanu przez Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego Session I (Friday ) RESILIENCE AS A PREDICTOR OF HEALTH chairman: Iwona Sikorska, Ph.D. 1. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Jagiellonian University in Kraków) The dialogue between Schema Therapy and Psychoanalysis existential approach to resilience 2. Martha Höfler (Friedrich Schiller Univeristy, Jena) Resilience Despite Crises. Recovery, Leerning, Self-Formation 3. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (University of Wrocław, University School of Physical Education in Wrocław) Health training as factor of the life style for health and better quality of life 4. Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska, Małgorzata Kałwa, Wojciech Starościak (University of Wrocław, University School of Physical Education in Wrocław) The way to cope with stress as health determinants. Research the health training participants 5. Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency in the sense of well-being in patients with eating disorders 6. Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency as the determinant of psychological well-being of women in low-risk and high-risk pregnancy 7. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski (The Jan Kochanowski University in Kielce) Resilience in Adults Characteristics and Measurment Questionnaire KOP Anna Kołodziej, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) The role of ego-resiliency in achieving well-being by divorce initiators and non-initiators

9 16 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 17 Sesja II (piątek 14:00 16:00) RADZENIE SOBIE ZE STRESEM A ZDROWIE prowadzący: dr hab. Waldemar Klinkosz 1. Justyna Iskra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Prężność a radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Badania studentów 2. Katarzyna Pyrgiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Aleksytymia i zaburzenia Ja cielesnego u osób chorych na zaburzenia odżywania a radzenie sobie ze stresem 3. Karolina Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie) Sposoby radzenia sobie ze stresem przez dziecko w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości 4. Elżbieta Anita Bajcar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów somatyzujących 5. Anna Juszkiewicz, Urszula Dębska (Uniwersytet Wrocławski) Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia i lepszej jakości życia. Badania fizjoterapeutów 6. Joanna Basiaga-Pasternak (AWF w Krakowie) Obraz siebie i świata a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcząt i chłopców uprawiających sport 7. Waldemar Klinkosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Radzenie sobie ze stresem przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz pracowników a ich osobowość i motywacja do osiągnięć Session II (Friday 14:00 16:00) COPING WITH STRESS AND HEALTH chairman: prof. Waldemar Klinkosz 1. Justyna Iskra (The John Paul II Catholic University of Lublin) Resilience and coping in stressful situations. Research of students 2. Katarzyna Pyrgiel (Adam Mickiewicz University in Poznań) Alexithymia and disturbances in the body self among patients suffering from eating disorders versus coping with stress 3. Karolina Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jesuit University Ignatianum in Kraków) Different ways to cope with stress by the child in contact with the justice system 4. Elżbieta Anita Bajcar (Pedagogical University of Kraków) Psychological functioning of somatizing patients 5. Anna Juszkiewicz, Urszula Dębska (University of Wrocław) The way to cope with stress as health and higher quality of life determinants 6. Joanna Basiaga-Pasternak (University of Physical Education in Kraków) Beliefs about yourself, emotional adjustment and coping with stress in the girls and boys who practising sport group 7. Waldemar Klinkosz (The John Paul II Catholic University of Lublin) Coping with stress secondary school pupils, students and employees and their personality and achievement motivation 8. Agata Małgorzata Banach (University of Economics and Innovation in Lublin) 8. Agata Małgorzata Banach (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Chcę w przyszłości ratować ludzkie życie. Jakimi cechami osobowości wyróżniają się studenci ratownictwa medycznego?

10 18 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 19 Sesja III (piątek ) NIEDOSTATKI ZDROWIA prowadząca: dr Kinga Tucholska 1. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji ze związku wśród kobiet po mastektomii dokonujących i niedokonujących zabiegu rekonstrukcji piersi 2. Magdalena Smoczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy) Rozwój potraumatyczny u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi 3. Katarzyna Orlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Zdrowa Praca) Temperamentalny czynnik ryzyka utraty zdrowia w środowisku pracy na przykładzie pracowników sądownictwa powszechnego 4. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Obraz własnej choroby a funkcjonowanie emocjonalne osób z cukrzycą typu II w różnym czasie od zachorowania 5. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Kamila Irena Budzyńska, Aleksandra Sileńska (Uniwersytet Szczeciński) Percpeption of health by young male and female students from highschool 6. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Kamila Irena Budzyńska (Uniwersytet Szczeciński) Badanie porównawcze aktywności fizycznej, motywacji do aktywności fizycznej i anty-zdrowotnych zachowań między studentkami pedagogiki i psychologii 7. Katarzyna Kichler, Ewa Karabanowicz (Uniwersytet Gdański) Wybrane zasoby osobiste u młodzieży z diagnozą zaburzeń depresyjnych Session III (Friday ) DEFICIENCES IN HEALTH chairman: Kinga Tucholska, Ph.D. 1. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista (University of Silesia in Katowice) Psychological determinants of maritial satisfaction among women after mastectomy who undergo and don t undergo breast reconstruction 2. Magdalena Smoczyńska (Nicolaus Copernicus University of Bydgoszcz) Posttraumatic growth in post-surgery breast cancer patients 3. Katarzyna Orlak (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Stowarzyszenie Zdrowa Praca) Temperamental risk factor of negative health outcomes due to job stress exposure exemplified by the judiciary staff 4. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Illness representations and emotional functioning in patients with type 2 diabetes at different time period after the onset of the illness 5. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Gdańsk University of Physical Education and Sport), Kamila Irena Budzyńska, Aleksandra Sileńska (University of Szczecin) Percpeption of health by young male and female students from highschool 6. Ali Aziz Dawood Al Sudani (University of Misan, Iraq, Gdańsk University of Physical Education and Sport), Kamila Irena Budzyńska (University of Szczecin) Comparative study of physical activity, motivation for physical activity and antyhealthy behaviors between female students from Faculty of Education and Psychology 7. Katarzyna Kichler, Ewa Karabanowicz (University of Gdańsk) Selected personal resources in adolescents with depressive disorder

11 20 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 21 Sesja IV (piątek 16:30 18:30) WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO CZŁOWIEKA prowadząca: dr Bogusława Piasecka 1. Tamara Bogdanowicz (Centrum Medyczne Lux-med., Kraków) Strategie radzenia sobie a przystosowanie emocjonalno-społeczne młodzieży w badanej grupie wiekowej (12-17 lat) przy zastosowaniu kwestionariusza poczucia lęku T. Bogdanowicz 2. Krzysztof Gerc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Marta Jurek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Intrapsychiczne oraz socjodemograficzne korelaty jakości życia matek dzieci z niepełnosprawnością ruchową o etiologii neurologicznej 3. Marta Pawelec, Justyna Iskra (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Satysfakcja z życia i poziom optymizmu u ofiar oraz sprawców szantażu emocjonalnego 4. Maria Libiszewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Studenci z zaburzeniami psychicznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim trudności, potrzeby i formy wsparcia edukacyjnego 5. Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka, Katarzyna Kichler (Uniwersytet Gdański) Zasoby osobiste matek u dzieci z niepełnosprawnością w kontekście zdrowia systemu rodzinnego 6. Bogumiła Witkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rola podmiotowych zasobów oraz zajęć terapeutycznych w powrocie do zdrowia osób leczonych z powodu zaburzeń z kręgu schizofrenii 7. Katarzyna Biel-Ziółek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Higiena zdrowia psychicznego szansą na poprawę jakości życia współczesnego człowieka 8. Michelle Jayman, Maddie Ohl, Bronach Hughes, Pauline Fox (University of West London, UK) Improving the socio-emotional health of young people in early secondary education: preliminary findings from a study of the Pyramid intervention project Session IV (Friday 16:30 18:30) CONTEMPORARY THREATS TO MENTAL HEALTH chairman: Bogusława Piasecka, Ph.D. 1. Tamara Bogdanowicz (Centrum Medyczne Lux-med., Kraków) Coping strategies and emotional-social adaptation of adolescents in the study age group (12-17 years) using a questionnaire sense of anxiety (T. Bogdanowicz, 2012) 2. Krzysztof Gerc (Jagiellonian University in Kraków), Marta Jurek (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Intrapsychic and sociodemographic correlates of the quality of life in mothers of children with motoric disability of neurologic etiology 3. Marta Pawelec, Justyna Iskra (University of Economics and Innovation in Lublin) Satisfaction with life and level of optimism by emotional blackmail victims and perpetrators 4. Maria Libiszewska (Jagiellonian University in Kraków) Students with mental disorders at the Jagiellonian University difficulties, needs and forms of educational support 5. Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka, Katarzyna Kichler (University of Gdańsk) Personal resources of mothers of children with disabilities in the context of health of family system 6. Bogumiła Witkowska (The Jan Kochanowski University in Kielce) The role of subjective resources and therapeutic activities in the recovery process of patients treated from schizophrenia spectrum disorders 7. Katarzyna Biel-Ziółek (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Hygiene mental health an opportunity to improve the quality of life of modern man 8. Michelle Jayman, Maddie Ohl, Bronach Hughes, Pauline Fox (University of West London, UK) Improving the socio-emotional health of young people in early secondary education: preliminary findings from a study of the Pyramid intervention project

12 22 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 23 Sesja V (sobota 12:00 14:00) ZDROWIE Z PERSPEKTYWY EGZYSTENCJALNEJ prowadzący: dr hab. Tadeusz M. Ostrowski 1. Tadeusz Marian Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Egzystencjalne uwarunkowania odporności psychicznej 2. Mashhad Al-Allaf (The Petroleum Institute) Meaningful Life: A Salutogenic Existetial Perspective to Health 3. Konrad Banicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Stoicy na wojnie. Od Epikteta i Marka Aureliusza do Jamesa Stockdale a 4. Daniel Dzida (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Eudajmonistyczny dobrostan w kontekście niepełnosprawności 5. Bartosz Kuzak (Akademia Ignatianum w Krakowie) Od świadomości egoicznej do przytomności egzystencjalnej. Egzystencjalna pozycja niepewności ontologicznej, czyli o demaskowaniu nienormalności zdrowia w ujęciu R.D. Lainga 6. Agnieszka Wloka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Zdrowie i choroba, przeżycie egzystencjalne 7. Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Zrównoważona perspektywa czasowa i kompetencje temporalne jako wyznaczniki zdrowia 8. Marta Mulewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Koncepcja natury ludzkiej i zdrowia psychicznego w ujęciu Ericha Fromma 9. Marek Majczyna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) Umysł, który uzdrawia i umysł, który szkodzi. Podmiotowe aspekty zdrowia Session V (Saturday 12:00 14:00) HEALTH FROM THE EXISTENTIAL PERSPECTIVE chairman: prof. Tadeusz M. Ostrowski 1. Tadeusz Marian Ostrowski (Jagiellonian University in Kraków) Existential conditions of mental resilience 2. Mashhad Al-Allaf (The Petroleum Institute) Meaningful Life: A Salutogenic Existential Perspective to Health 3. Konrad Banicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Stoicism at War: From Epictetus and Marcus Aurelius to James Stockdale 4. Daniel Dzida (Jagiellonian University in Kraków) Psychological well-being in the context of disability 5. Bartosz Kuzak (Jesuit University Ignatianum in Kraków) From the Egoic Consciousness to Existential Awareness. Existential Position of Ontological Insecurity or Unmasking the Abnormality of Health in Terms of R.D. Laing 6. Agnieszka Wloka (University of Silesia in Katowice) The health and illness conected with existential experiences 7. Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Balanced time perspective and temporal competence as health indicators 8. Marta Mulewska (Pedagogical University of Kraków) Concepts of the human nature and mental health from Erich Fromm s perspective 9. Marek Majczyna (Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University) A mind that heals and a mind that harms. The subjective aspects of health

13 24 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 25 Sesja VI (sobota 12:00 14:00) ODTWARZANIE INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW W KONTEKŚCIE PROBLEMATYKI RESILIENCE prowadzący: dr Krzysztof Gerc 1. Rafał Pawlik (Uniwersytet Jagielloński) Pomoc psychologiczna w schorzeniach kardiologicznych. Stan obecny i perspektywy rozwoju psychokardiologii 2. Łukasz Mrózek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Odkryć głębszy sens tego, co naprawdę ważne. Medytacja chrześcijańska jako roztropne studium samokontroli 3. Alicja Ryczkowska (Uniwersytet Wrocławski) Muzyka jako środek służący obniżaniu poziomu stresu 4. Aleksandra Kroll (Pomorski Uniwersytet Medyczny) Zaburzenia komunikowania się u chorych z organicznym uszkodzeniem mózgu jako zagrożenie zdrowia psychicznego pacjentów oraz osób z najbliższego otoczenia 5. Joanna Szelegieniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Halucynacje a zdrowie psychiczne 6. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Terapia poznawczo-behawioralna jako odtwarzanie zasobów pacjenta 7. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (UMCS w Lublinie) Internet jako źródło realizacji, dewiacji i fantazji seksualnych, czyli o współczesnych zagrożeniach zdrowia psychicznego i fizycznego 8. Beata Mańkowska (Uniwersytet Gdański) Typy osobowości, style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej Session VI (Saturday 12:00 14:00) INDIVIDUAL RESOURCES REGENERATING IN RESILIENCE CONTEXT chairman: Krzysztof Gerc, Ph.D. 1. Rafał Pawlik (Jagiellonian University in Kraków) Psychological Assistance in Cardiovascular Disease: Current State of Research and Perspectives of Development in Psychocardiology 2. Łukasz Mrózek (The Pontifical University of John Paul II in Kraków) Discover the deeper meaning of what is really important. Christian Meditation as a prudent study of self-control 3. Alicja Ryczkowska (University of Wrocław) Music as a tool for reducing the level of stress 4. Aleksandra Kroll (Pomeranian Medical University) Communication disorders in people with organic brain damage as a mental health threat to patients as well as their close relatives 5. Joanna Szelegieniec (Jagiellonian University in Kraków) Hallucinations and the issue of mental health 6. Monika Słodka, Dagna Skrzypińska (Jagiellonian University in Kraków) Cognitive-behavioral therapy as a reconstruction of patient s resources 7. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Internet as a source of implementation, deviance and sexual fantasies, about the dangers of modern physical and mental health 8. Beata Mańkowska (University of Gdansk) Types of personality, styles of coping with stress and professional burnout among social workers

14 26 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 27 Sesja VII (sobota ) ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W BIEGU ŻYCIA LUDZKIEGO prowadzący: dr Konrad Banicki 1. Arleta Kałużny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Pozytywna prewencja, czyli o wzmacnianiu zasobów młodzieży niedostosowanej społecznie 2. Tomasz Waksmundzki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie) Strach przed odrzuceniem. Wpływ zjawiska stereotypizacji na funkcjonowanie psychiczne oraz społeczne osób homoseksualnych 3. Grażyna Katra (Uniwersytet Warszawski) Aktywność prospektywna młodzieży jako czynnik chroniący przez zachowaniami ryzykownymi 4. Nina Ogińska Bulik, Magdalena Kobylarczyk (Uniwersytet Łódzki) Prężność psychiczna i wsparcie społeczne jako czynniki sprzyjające procesowi resilience i nastolatków wychowanków domów dziecka 5. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska Bulik (Uniwersytet Łódzki) Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego mediacyjna rola prężności Session VII (Saturday ) HEALTH AND MENTAL RESILIENCE. LIFE-SPAN PERSPECTIVE chairman: Konrad Banicki, Ph.D. 1. Arleta Kałużny (Jagiellonian University in Kraków) Positive prevention about intensifying of character of strengths socially maladjusted youth 2. Tomasz Waksmundzki (Jagiellonian University in Kraków, Babiński Psychiatric Hospital in Kraków) Fear of rejection. The influence of stereotyping on psychological and social functioning of homosexual people 3. Grażyna Katra (University of Warsaw) Prospective activity of a factor against risky behaviour 4. Nina Ogińska Bulik, Magdalena Kobylarczyk (University of Łódź) ) Resiliency and social support as factors promoting process of resilience in adolescents wards of children s homes 5. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska Bulik (University of Łódź) 6. Agnieszka Fusińska-Korpik (Jagiellonian University in Kraków) 7. Małgorzata M. Kulik, Roman Szałachowski (University of Szczecin) Resilience resources of parents of children with Down Syndrome and the opportunity to develop them 6. Agnieszka Fusińska-Korpik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Odporność psychiczna i jej wyznaczniki w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przegląd badań 7. Małgorzata M. Kulik, Roman Szałachowski (Uniwersytet Szczeciński) Zasoby odpornościowe rodziców dzieci z zespołem Downa i możliwość ich rozwijania

15 28 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE REFERATOWE. 29 Sesja VIII (sobota 17:00 19:00) DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I PROZDROWOTNE prowadząca: dr Monika Wasilewska 1. Radosława Herzog-Krzywoszańska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Łukasz Krzywoszański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Poczucie własnej skuteczności, dyspozycyjny optymizm i zachowania zdrowotne u młodych dorosłych 2. Monika Mitka (Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie) Budowanie odporności psychicznej 3. Halina Szymańska (Akademia Ignatianum w Krakowie) Drogi do zdrowia psychicznego w ponowoczesnym świecie 4. Lidia Baran (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) 5. Krzysztof Gerc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Podmiotowe korelaty aktywności zawodowej osób słabowidzących. 6. Bogusława Piasecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Psychoterapia rodziny czyli proces odbudowy jej oporności psychicznej 7. Bożena Gulla, Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Twardzi, odporni, hardzi: resilience a przestępczość 8. Monika Wasilewska, Małgorzata Kuleta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Parentyfikacja a odporność psychiczna na przykładzie stopnia dojrzałości mechanizmów obronnych Session VIII (Saturday 17:00 19:00) PROFILACTIC AND HEALTH PROMOTING ACTIVITIES chairman: Monika Wasilewska, Ph.D. 1. Radosława Herzog-Krzywoszańska (Jagiellonian University in Kraków), Łukasz Krzywoszański (Pedagogical University of Kraków) Self-efficacy, dispositional optimism and health behaviours in young adults 2. Monika Mitka (Babiński Psychiatric Hospital in Kraków) How to build resilience? 3. Halina Szymańska (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Ways to mental health in a postmodern world 4. Lidia Baran (University of Silesia in Katowice) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 5. Krzysztof Gerc (Jagiellonian University in Kraków) Subjective correlates of professional activity in people with visual impairments 6. Bogusława Piasecka (Jagiellonian University in Kraków) Family psychotherapy, or reconstruction process of its psychological resilience 7. Bożena Gulla, Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Hard, resistant, haughty: Resilience and crime 8. Monika Wasilewska, Małgorzata Kuleta (Jagiellonian University in Kraków) Parentification and psycholgical resilience in the case of maturity level of defense mechanisms

16 SESJE POSTEROWE POSTER SESSIONS

17 32 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE 33 Sesja A (sobota 11:00 12:00) ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA A KONTEKSTY KLINICZNE 1. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Samoocena a postawy i preferencje związane ze sferą seksualną wśród młodych kobiet wpływ psychicznych i fizycznych aspektów na zdrowie człowieka 2. Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) Sytuacja dziecka wychowywanego przez rodzica chorego na schozofrenię 3. Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) Dozorowani z zaburzeniem osobowości 4. Szymon Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Użycie substancji psychodelicznych a zdrowie psychiczne 5. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Czynniki modyfikujące interpretację wyników kwestionariuszowego badania stanu emocjonalnego pacjenta ze stwardnieniem rozsianym 6. Ewa Zawadzka, Łucja Domańska (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) Specyfika oceny własnej choroby w schorzeniach naczyniowych mózgu i w przewlekłej chorobie somatycznej 7. Urszula Ziętalewicz, Agata Dziurska (Uniwersytet Warszawski) Strategie radzenia sobie ze stresem a stosowanie zachowań zdrowotnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 8. Anna Mazur (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Osobowościowe uwarunkowania szantażu emocjonalnego w relacjach rówieśniczych młodzieży licealnej 9. Katarzyna Czubak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Style przywiązania a zaburzenia osobowości Session A (Saturday 11:00 12:00) RESILIENCE CLINICAL CONTEXTS 1. Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Self-esteem and attitudes and preferences related to sexuality among young women-impact mental and physical aspects of human health 2. Łukasz Burliga (Jesuit University Ignatianum in Kraków) The situation of a child brought up by a parent suffering from schizophrenia 3. Łukasz Burliga (Jesuit University Ignatianum in Kraków) Supervised with personality disorder 4. Szymon Nowak (Jagiellonian University in Kraków) Use of psychedelic drugs and mental health 5. Łucja Domańska, Ewa Zawadzka (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Factors moderating the interpretation of a questionnaire measure of emotional functioning in the patient with multiple sclerosis 6. Ewa Zawadzka, Łucja Domańska (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Specific features of attitudes towards illness among patients with cerebral vascular disease and chronic somatic condition 7. Urszula Ziętalewicz, Agata Dziurska (University of Warsaw) Strategies for coping with stress and the use of health behaviors in patients with hypertension 8. Anna Mazur (University of Economics and Innovation in Lublin) Personality factors for emotional blackmail in high school youth peer relationships 9. Katarzyna Czubak (Maria Curie Skłodowska University in Lublin) Attachment Styles and Personality Disorders

18 34 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE Małgorzata Talaga, Iwona Sikorska, Mirosława Jawor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Odporność psychiczna u osób z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi a doświadczenia wczesnej traumy 11. Krystyna Golonka, Justyna Mojsa-Kaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wypalenie zawodowe z perspektywy terapeutycznej przegląd badań Sesja B (sobota 11:00 12:00) ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA PROMOCJA I PROFILAKTYKA 12. Krzysztof Dyga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Czy poradniki psychologiczne służą zdrowiu? Krytyczna refleksja na temat wybranych pozycji z kręgu self-help 13. Magdalena Jochimek, Mariusz Lipowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) Prężność psychiczna jako moderator oddziaływania potrzeby stymulacji na zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej 14. Daniel Krokosz, Mariusz Lipowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) Uprawianie sportów ekstremalnych jako działanie ukierunkowane na poprawę satysfakcji z życia poprzez kontrolę emocji i redukcję stresu 15. Mateusz Banaszkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Związek pomiędzy traumą oraz intensywną aktywnością sportową a funkcjonowaniem układu antyoksydacyjnego organizmu 16. Barbara Pietryga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Poziom wiedzy młodzieży akademickiej na temat transplantologii a subiektywne poczucie zdrowia w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym 10. Małgorzata Talaga, Iwona Sikorska, Mirosława Jawor (Jagiellonian University in Kraków) Resilience in patients with affective and anxiety disorders and the experiences of early trauma 11. Krystyna Golonka, Justyna Mojsa-Kaja (Jagiellonian University in Kraków) Burnout from the therapeutic perspective a research review Session B (Saturday 11:00 12:00) RESILIENCE PROMOTION AND PREVENTION 12. Krzysztof Dyga (Jagiellonian University in Kraków) Are self-help books really helpful? 13. Magdalena Jochimek, Mariusz Lipowski (Gdańsk University of Physical Education and Sport) Resiliency as a moderator of the impact of the demand for sensation seeking on health risk behaviors among junior high school students 14. Daniel Krokosz, Mariusz Lipowski (Gdańsk University of Physical Education and Sport) Extreme sports as an activity aimed at improving life satisfaction by emotion regulation and stress reduction 15. Mateusz Banaszkiewicz (University of Social Sciences and Humanities) 16. Barbara Pietryga (Pedagogical University of Kraków) The Level of Knowledge of Transplantation Medicine among Students in Terms of Subjective Sense of Health: Functional Approach 17. Monika Halicka, Paulina Rybak (Jagiellonian University in Kraków) The Wholesome Contact project a support for the elderly patients 17. Monika Halicka, Paulina Rybak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Projekt Zdrowy Kontakt wsparciem dla starszych pacjentów

19 36 II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA SESJE POSTEROWE Anna Kawula (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Józef Maciuszek, Kinga Tucholska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Poczucie koherencji u osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych (badania porównawcze Polski i Ugandy) w Polsce i Ugandzie 19. Adrianna Napiórkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli wpływ tańca towarzyskiego na zdrowie psychiczne 20. Aleksandra Salwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Obraz ciała, samoocena i nadzieja na sukces jako zasoby kobiet regularnie podejmujących aktywność fizyczną 21. Aleksandra Laszczak, Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Rozwój społeczny a odporność psychiczna w okresie średniego dzieciństwa 22. Marta Malinowska-Cieślik, Justyna Niemiec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Uwarunkowania doświadczenia bullingu i cyberbullingu wśród nastolatków 18. Anna Kawula (Pedagogical University of Kraków), Józef Maciuszek, Kinga Tucholska (Jagiellonian University in Kraków) Sense of coherence in people involved in the activity of nongovernmental organizations in Poland and Uganda 19. Adrianna Napiórkowska (Jagiellonian University in Kraków) A sound mind in a sound body the influence of ballroom dancing on psychical health 20. Aleksandra Salwa (Adam Mickiewicz University in Poznań) Body image, self-esteem and hope for success as a resources in women who exercise regularly 21. Aleksandra Laszczak, Iwona Sikorska (Jagiellonian University in Kraków) Social development and resilience in the middle childhood 22. Marta Malinowska-Cieślik, Justyna Niemiec (Jagiellonian University in Kraków) Determinants of experiencing of bulling and cyberbulling among Polish adolescents

20 WYKŁADY PLENARNE KEYNOTE LECTURES

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE DIAGNOZA, PROGNOZA, INTERWENCJA KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA WARSZAWA, 5 8 LIPCA 202 Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 0-80 Warszawa tel. (22) 24 7

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2 Aleksandra Margulska 1, Aleksandra Kobusiewicz 1, Agnieszka Pawełczyk 2, Tomasz Pawełczyk 2, Jolanta Rabe-Jabłońska 2 Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, pacjentów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo