REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej Akcją ) jest Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko, z siedzibą w Warszawie przy al. K.E.N. 86 lokal 38, Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Monikę Derewianko - pod nr (zwana dalej Organizatorem ) Akcja rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2015 r. od godz. 09:00 i trwa do 09 maja 2015 r. do godziny 18:00. Do czasu trwania Akcji nie wlicza się okresu przewidzianego na reklamacje Akcja prowadzona jest w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, Starachowice (zwanym dalej Centrum ) Akcja polega na zbieraniu przez klientów Centrum (zwanych dalej Uczestnikami ) specjalnie przygotowanych przez Organizatora banknotów (zwanych dalej Galardami ). Galardy wydawane są na terenie Centrum w dniach od 13 kwietnia od godziny 09:00, do dnia 09 maja 2015 r. do godziny 12:00 przez Hostessy pracujące w wyznaczonym punkcie (zwanym dalej Punktem Obsługi Akcji ) zlokalizowanych na terenie pasażu Centrum. Każdy Uczestnik po dokonaniu zakupów od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00 oraz w niedzielę 10:00 20:00 i okazaniu Hostessom dowodu/-ów zakupu upoważniony jest do odebrania Galardów, których ilość uzależniona jest od kwoty, na jaką dokonał zakupów (z zastrzeżeniem przelicznika wydawania Galardów, który znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu). Akcja polega na zbieraniu przez danego Uczestnika jak największej ilości Galardów, które ma szansę wymienić na nagrody (zwane dalej Nagrodami ) w dniu 09 maja 2015 r., w godzinach od 14:00 do 18:00 podczas organizowanego Finału Akcji (zwany dalej Finałem ). Finał poprowadzi Osoba Prowadząca Banknoty Galardy zostały przygotowane przez Organizatora w 1 (słownie: jednym) wzorze graficznym i wydrukowane na papierze, w formie banknotów, o nominale 50 każdy. Na dzień rozpoczęcia Akcji, nakład Galardów wynosi (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości (nakładu) Galardów użytych w Akcji Organizator zastrzega, iż Galardy wydawane są (uprawnionym do nich) Uczestnikom Akcji do momentu wyczerpania ich zapasów (nakładu). W takim przypadku dokonywane zakupy nie będą premiowane wydawaniem Galardów, natomiast pozostałe elementy Akcji (w szczególności jej Finał), zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Finału Akcji Galardy, o których mowa w niniejszym Regulaminie są kuponami przygotowanym dla potrzeb przeprowadzenia Akcji i nie stanowią ekwiwalentu pieniądza. Nie można dokonywać nimi płatności

2 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 2.1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem Pkt. 2.4.), a które w okresie trwania Akcji dokonały w ciągu jednego dnia (z zastrzeżeniem Pkt. 1.4) w wyznaczonych sklepach/punktach usługowych, (zwanych dalej Sklepami ) na terenie Centrum 2 (słownie: dwóch) zakupów za minimalną kwotę łączną w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, w dwóch różnych sklepach. Dokonanie przedmiotowych zakupów winno być potwierdzone otrzymaniem stosownych dowodów zakupu potwierdzających te zakupy (zwanych dalej Paragonami ). Jeden zakup równoznaczny jest z otrzymaniem jednego Paragonu. Oznacza to, że łączna (z zastrzeżeniem treści zdania poprzedniego) wartość zakupu/-ów uprawniająca do wzięcia udziału w Akcji wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto lub jej wielokrotność Za zakupy dokonane w sklepie Smyk, Uczestnik otrzymuje bonus w postaci podwójnej ilości Galardów, pod warunkiem, iż paragon za zakupy w tym sklepie będzie na kwotę minimum 50,00 PLN. Paragon taki zostaje pieczętowany oraz opisany przez Hostessę z tyłu napisem,, bonus Podczas jednego odbioru Galardów (po okazaniu Paragonów) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Galardów, bez względu na wysokość kwoty brutto wskazanej na Paragonie (z zastrzeżeniem Pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu) W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele oraz pracownicy Sklepów, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Galardia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-802) przy ul. Skaryszewska 7, Hostessy zatrudnione przy organizacji Akcji i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) Akcją nie są objęte zakupy/transakcje dokonane na terenie Centrum: w placówkach bankowych, punktach usług ubezpieczeniowych, punktach pocztowych, salonach samochodowych, kantorze wymiany walut, aptece, oraz w punktach LOTTO, a także zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid. Transakcje dotyczące obrotu kruszcami i kamieniami szlachetnymi (w tym wyceny tychże) również nie stanowią podstawy uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Paragony nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub (wydanymi na ich podstawie) fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne i/lub warunkowe, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż Sklep objęty Akcją, znajdujący się na terenie Centrum Akcją nie są objęte zakupy produktów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, e-papierosów, produktów zakupionych w aptece. W przypadku gdy na danym Paragonie widnieć będą pozycje dotyczące zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub produktów z apteki kwoty tych produktów podlegają odjęciu od ostatecznej sumy danego Paragonu; odpowiedzialność dokonania weryfikacji danego Paragonu pod tym kątem spoczywa na danym Uczestniku

3 3. Zasady Akcji 3.1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w Pkt. 2.1, które spełniły wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien w okresie od 13 kwietnia 2015 r. do 09 maja 2015 r. spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać (najpóźniej do dnia 09 maja 2015 r., do godziny 12:00) zakupów na kwotę min. 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto w 2 (słownie: dwóch) różnych Sklepach na terenie Galerii (z zastrzeżeniem treści Pkt. 2 Regulaminu) i z oryginałami Paragonów udać się do Punktu Obsługi Akcji w celu ich opieczętowania i odebrania Galardów. Otrzymane Galardy wraz z opieczętowanymi oryginałami Paragonów należy zachować do dnia Finału tj. do dnia 09 maja 2015 r. Ze względu na bonus w postaci otrzymywania przez Uczestników podwójnej ilości Galardów za zakupy dokonane w sklepie Smyk, takie Paragony będą opisane przez Hostessę z tyłu napisem bonus. b. odebrać Galardy (wyłącznie) w dniu dokonania zakupu/-ów (o czym decyduje data widniejąca na Paragonach). c. 09 maja 2015 r. okazać i oddać Komisji zadeklarowaną podczas Finału ilość Galardów w przypadku wylicytowania danej Nagrody. Brak Galardów i/lub przedłożenie Galardów uszkodzonych i/lub brak opieczętowanych oryginałów nieuszkodzonych i czytelnych Paragonów uniemożliwi Uczestnikowi odebranie wylicytowanej przez niego Nagrody Towary/usługi, zakupione w trakcie trwania Akcji, za które zostały wydane Galardy, mogą podlegać zwrotowi do ich sprzedawcy pod warunkiem, że Uczestnik Akcji zwróci otrzymane za nie uprzednio Galardy lub wylicytowane Nagrody. Galardy/Nagrody należy zwrócić do Punktu Obsługi Akcji lub Dyrekcji Centrum Paragon podlegający opieczętowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji, musi spełniać następujące warunki: 1) być oryginalny i czytelny, 2) data i godzina zakupu oraz wystawienia Paragonu musi przypadać na okres trwania Akcji tzn. być wystawiony w okresie od dnia 13 kwietnia 2015r., do dnia 09 maja 2015 r., w godzinach od poniedziałku do soboty 09:00-21:00 oraz w niedziele od 10:00-20:00. 3) winien być wystawiony w Sklepie znajdującym się na terenie Centrum (z wyłączeniem placówek wyszczególnionych w Pkt. 2.5, Pkt. 2.7 Regulaminu) Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru maksymalnie 3 (słownie: trzech) Nagród podczas Finału. W przypadku zaproponowania najwyższej stawki za daną Nagrodę po raz czwarty, licytacja danej Nagrody zostanie unieważniona i powtórzona, a dany Uczestnik nie będzie uprawniony do odbioru czwartej Nagrody. 4. Nagrody 4.1. Nagrodami w Akcji są: Lp. Nazwa cena rynkowa nagroda dodatkowa 1. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 1001 IPS BLACK 549,00 2. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 7.4 IPS X4 479,00-3 -

4 3. TABLET 7.85" MODECOM FREETAB 7.4 IPS X4 479, NAWIGACJA SAMOCHODOWA FREEWAY MX3 + AUTOMAPA POLSKA LICENCJA Z 12 MIESIĘCZNĄ SUBSKRYPCJĄ NA AKTUALIZACJE TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB TABLET 7" MODECOM FREETAB 7001 HD IC CZARNY 8GB KAMERA SAMOCHODOWA MODECOM REC MC- CC11 FHD PRZEWODOWA KLAWIATURA PODŚWIETLANA MC- 800W (BIAŁE PODŚWIETLENIE) 409,00 259,00 259,00 259,00 239,00 99, ZESTAW GŁOŚNIKOWY MC-S1 99, SŁUCHAWKI NAGŁOWNE Z MIKROFONEM MC-400 FRUITY GREEN SŁUCHAWKI NAGŁOWNE Z MIKROFONEM MC-400 FRUITY PINK 59,00 59, TORBA NA LAPTOPA CORDOBA 15,6" 47, ZESTAW GŁOŚNIKOWY MC-XS5 BLACK-ORANGE 39, TELEWIZOR 42'' LG LED 1299,00 144, ODKURZACZ SAMSUNG 299, ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY PHILIPS 248, EKSPRES DO KAWY BOSCH 299, KOMPLET GARNKÓW AMBITION 199, KONSOLA PSP3 SUPER SLIM 12 GB 799,00 89, ROWER DAMSKI 599, MEBLE OGRODOWE (2 KRZESŁA + STÓŁ) 547, SREBRNA BRANSOLETKA 89, NAGRODA ZE SMYKA 4 IN 1 DUSTY PLANE + LEGO DUPLO MÓJ PIERWSZY POCIĄG NAGRODA ZE SMYKA LEGO CITY REMIZA STRAŻACKA NAGRODA ZE SMYKA LEGO TECHNIC CIĘŻARÓWKA TUNING NAGRODA ZE SMYKA DUPLO VILLE + 100%CHEF SUPERMARKET Z WÓZKIEM NAGRODA ZE SMYKA LOFT MEGA SET STEFFI LOVE+ LEGO FRIENDS SŁONECZNE RANCHO 618,99 429,00 449,00 448,99 548,99-4 -

5 29. NAGRODA ZE SMYKA CARRERA GO TOR 329, NAGRODA ZE SMYKA RAINBOW ROCK ZESTAW Z LALKĄ NAGRODA ZE SMYKA LEGO DUPLO SOFIA THE FIRST PIŁKA SPORTOWA MARTES + TORBA SPORTOWA CITY BON NA ZAKUPY DO REALIZACJI W SKLEPACH NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA NA KWOTĘ 300 PLN BON NA ZAKUPY DO REALIZACJI W SKLEPACH NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA NA KWOTĘ 300 PLN 269,00 299,00 168,99 300,00 300, SAMOCHÓD KIA PICANTO , Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Akcji na wygrane wynosi ,95 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100 ) brutto Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 35 sztuk (słownie: trzydzieści pięć ) sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości Nagród w Akcji. 5. Odbiór Nagród 5.1. Nagrody wylicytowane w Akcji w dniu 09 maja 2015 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 (chyba, że pula Nagród w Akcji zostanie rozdysponowana przed godziną 18:00) wydawane są przy scenie (poza nagrodami o wartości powyżej 760,00 PLN) po wcześniejszym okazaniu przez Uczestnika opieczętowanych Paragonów o łącznej wartości odpowiadającej ilości i wartości posiadanych Galardów (z zastrzeżeniem przelicznika stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu), za które została wylicytowana Nagroda. Przed wydaniem mu danej Nagrody, Uczestnik ma obowiązek zachować (przekazać) Galardy i Paragony obecnemu podczas Finału przedstawicielowi Organizatora Akcji Każda z wylicytowanych Nagród zostanie wydana Uczestnikowi po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej Nagrody. W odniesieniu do warunków opodatkowania Nagród w Akcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) W przypadku wylicytowania Nagrody o wartości równej lub wyższej niż 760,00 PLN brutto, dany Uczestnik może: a. dokonać wpłaty na rachunek Organizatora (przed dokonaniem odbioru tej Nagrody) kwoty zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości danej Nagrody lub b. jeżeli dana Nagroda obejmowała także kwotę pieniężną wyrazić zgodę na przeznaczenie owej pieniężnej części danej Nagrody, na zapłatę w/w kwoty zryczałtowanego podatku Nagrody które nie zostaną wylicytowane przez Uczestników w dniu 09 maja 2015 r. do godz.18:00 - pozostają w dyspozycji Organizatora W przypadku, w którym Uczestnik Akcji nie odbierze Nagrody w terminie do dnia 09 maja 2015 roku lub złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z danej - 5 -

6 Nagrody, traci on prawo do tej Nagrody, z zastrzeżeniem Pkt. 5.7 niniejszego Regulaminu Osoby wykluczone na podstawie Pkt. 2.4 niniejszego Regulaminu, które pomimo naruszenia warunków Regulaminu odebrały Nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych w tym wezwaniu Odbiór Nagrody o wartości powyżej 760, 00 PLN brutto przez Uczestnika (lub jego pełnomocnika dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), odbędzie się na terenie Centrum, w terminie do dnia 15 maja 2015 r., na podstawie zaświadczenia/upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Centrum zwycięzcy Nagrody w dniu Finału Uczestnikom, którzy wylicytowali daną Nagrodę, nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego i/lub rzeczowego). 6. Reklamacje i roszczenia 6.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko, Al. K.E.N. 86 lokal 38, Warszawa z dopiskiem: Reklamacja Akcji Licytacja - w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach - do dnia 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres) Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia/sytuacji/przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego - najpóźniej do dnia 29 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). 7. Odpowiedzialność Organizatora 7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród powstałe z winy ich producenta i/lub importera. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Regulamin Akcji dostępny jest w sekretariacie Centrum, Punkcie Obsługi Akcji, na stronie internetowej Centrum Handlowego oraz w siedzibie Organizatora Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jej dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację Organizator jest administratorem danych osobowych osób, które zostaną w Akcji zdobywcami Nagród. Dane osobowe tych osób będą przetwarzane na - 6 -

7 warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Akcji w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane Uczestników uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Akcji, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego Punktu - podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Akcji mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania W razie utraty lub zniszczenia Galardów i/lub oryginału Paragonu/-ów uprawniających do uczestniczenia w Finale, takiemu Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Akcji Załączniki do Regulaminu: Przelicznik stosowany przy wydawaniu Galardów

8 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum Handlowym Galardia w Starachowicach w dniach od 13 kwietnia do 09 maja 2015 r. PRZELICZNIK stosowany przy wydawaniu Galardów w dniach 13 kwietnia do 09 maja 2015 r. Kwota wydana na zakupy w PLN* 50,00 PLN 99,99 PLN brutto 100,00 PLN 149,99 PLN brutto 150,00 PLN 199,99 PLN brutto 200,00 PLN 249,99 PLN brutto 250,00 PLN 299,99 PLN brutto 300,00 PLN 349,99 PLN brutto 350,00 PLN 399,99 PLN brutto 400,00 PLN 449,99 PLN brutto 450,00 PLN 499,99 PLN brutto 500,00 PLN brutto i powyżej tej kwoty Ilość wydanych banknotów w Galardach 1 banknot o nominale 50 Galardów 2 banknoty 3 banknoty 4 banknoty 5 banknotów 6 banknotów 7 banknotów 8 banknotów 9 banknotów maksymalnie 10 banknotów * za dokonane 2 zakupy w dwóch różnych Sklepach na terenie Centrum Handlowego Galardia w tym samym dniu - 8 -

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r.

ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r. ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Zasady Konkursu ( Zasady ) nie są regulaminem Konkursu ( Regulamin ), a jedynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo