Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych."

Transkrypt

1 DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz sposób i tryb rozpatrywania reklamacji. Karta: oznacza kartę z kodem kreskowym upoważniającą do wzięcia udziału w grze. Karty zostały wykonane według jednego projektu graficznego, karty są zabezpieczone unikalnym kodem kreskowym. Nagrody: przedmioty ufundowane przez Organizatora, które klienci (Uczestnicy) mogą zdobywać w zamian za udzielnie poprawnej odpowiedzi na pytanie/pytania konkursowe. Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ urządzanej pod nazwą Radosne Zakupy 1. Organizator i czas trwania promocji: 1.1. Organizatorem (zwanym dalej Organizatorem ) akcji promocyjnej (zwanej dalej Akcją Promocyjną ) jest Mind Progress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy , ul. Złotoryjska 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: Akcja Promocyjna rozpoczyna się i trwa do dnia Akcja Promocyjna jest organizowana w Centrum Handlowym Galeria Piastów (zwanym dalej Centrum ), mieszczącym się przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, Legnica. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz podstawy wykluczenia: 2.1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała na terenie Centrum zakupu towaru lub usługi na zasadach zgodnych z Regulaminem ("Uczestnik"), z wyłączeniem osób wymienionych w pkt Regulaminu W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, rodzina i przedstawiciele Organizatora, pracownicy zarządcy Centrum, właściciele oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz pracownicy firm świadczących usługi na terenie i na rzecz Centrum Akcją Promocyjną nie są objęte zakupy/transakcje dokonane na terenie Centrum: w placówkach bankowych, punktach usług ubezpieczeniowych, punktach pocztowych, salonach samochodowych, kantorze wymiany walut, punkcie skupu/wymiany kruszców, aptece oraz w punktach LOTTO, na stacji benzynowej, oraz zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid. 2.4 Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu, dokumenty nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub (wydanymi na ich podstawie) fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Akcją Promocyjną znajdujący się na terenie Centrum Z uwagi na brzmienie przepisów: a. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późń. zm.) w Akcji Promocyjnej nie można uczestniczyć na podstawie dowodów zakupu potwierdzających zakup napojów alkoholowych (w tym piwa), b. art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

2 poz. 696) w Akcji Promocyjnej nie można uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie Centrum. 3. Zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej: 3.1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Centrum w terminie od dnia 11 października od godz do dnia 25 października 2014 roku do godz Karty zostały przygotowane w ilości sztuk 3.3. Karty zostały przygotowane w ilości opisanej w punkcie 3.3. Wyczerpanie się nakładu Kart przed terminem określonym w punkcie 3.1. Regulaminu oznacza, iż Karty nie będą już wydawane Zakupu towarów lub usług uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej można dokonywać jedynie w okresie jej trwania, w godzinach otwarcia Centrum. To oznacza, iż dowody zakupu wydane na podstawie zakupów dokonanych przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej nie uprawniają do odbioru Kart Skanowanie Kart możliwe jest do dnia r. do godziny 19:00 co oznacza, iż po tym terminie Udział w Akcji Promocyjnej nie jest możliwy Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien: dokonać zakupu towaru lub usług w punktach handlowych lub usługowych mieszczących się na terenie Centrum (za wyjątkiem placówek wyłączonych z udziału w punkcie 2.3 Regulaminu). Wydawanie kart odbywa się bez zachowania zasady o wielokrotności, co oznacza, iż za każdy dowód zakupu opiewający na kwotę 50 zł brutto lub więcej przysługuje jedna Karta. Nie jest możliwe sumowanie/łączenie dowodów zakupu na niższe kwoty Dowody zakupu spełniające kryteria niniejszego Regulaminu wydane w objętych Akcją Promocyjną punktach handlowych/usługowych Centrum (z zastrzeżeniem w punkcie 2.3 i 2.5) uprawniają Uczestnika Akcji Promocyjnej do odebrania Karty. Na podstawie jednego dowodu zakupu tylko raz można odebrać Kartę Uczestnik Akcji Promocyjnej w celu odebrania przysługującej mu Karty winien udać się do hostessy obsługującej Kiosk mieszczący się na terenie pasażu Centrum W Akcji Promocyjnej biorą udział wyłącznie oryginalne dowody zakupu. Dowody zakupu podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie będą uprawniały do otrzymania Karty. W przypadku podejrzenia, że okazany dowód zakupu nie jest oryginalny lub nie został uzyskany przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, Organizator uprawniony jest do odmowy wyrażenia zgody na wydanie Karty Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu, dana osoba obsługująca w imieniu Organizatora Akcję Promocyjną oznacza przedkładany dowód zakupu pieczątką Wydano Kartę Dowody zakupu na postawie których zostały odebrane Karty Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest zachować i okazać osobie wydającej nagrodę w chwili odbioru Nagrody Wydawanie Kart odbywa się do dnia r. do godziny 16:00 co oznacza, iż po tym terminie odbiór Kart nie jest możliwy Jedna Karta pozwala Uczestnikowi na przeprowadzenie jednej gry dziennie, do momentu przeprowadzenia zwycięskiej gry- wtedy wydawana jest nagroda, a karta staje się nieaktywna Uczestnik ma możliwość wygrania więcej niż jednej nagrody na podstawie różnych kart. 4. Zasady przeprowadzenia gry: 4.1. Uczestnik Akcji Promocyjnej w celu przeprowadzenia gry winien udać się do obsługi Kiosku znajdującego się na terenie pasażu handlowego na dużym Patio naprzeciwko salonu Vision Express Gra polega na wysłuchaniu fragmentów utworów muzycznych oraz wskazaniu wykonawców każdego z utworów. Gra toczy się etapami, przy czym decyzja o grze w kolejnym etapie należy do Uczestnika. Uczestnictwo w kolejnym etapie wiąże się z rezygnacją z nagrody etapu poprzedniego. Aby wygrać grę należy: a. W pierwszym etapie wskazać dwóch z trzech wykonawców. b. W drugim etapie wskazać dwóch z trzech wykonawców. c. W trzecim etapie wskazać dwóch z trzech wykonawców. d. W czwartym etapie wskazać trzech z czterech wykonawców.

3 4.3. Uczestnik aktywuje grę poprzez zeskanowanie widniejącego na Karcie kodu kreskowego. Skanowanie odbywa się poprzez przyłożenie kodu kreskowego do czytnika kodów umieszczonego Kiosku. Jeżeli kod jest zweryfikowany poprawnie aktywowana jest gra Uczestnik zakłada słuchawki, następnie wyemitowany zostaje fragment utworu muzycznego, a na ekranie pojawiają się trzy możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest poprawna. Od momentu rozpoczęcia utworu klient ma dwadzieścia sekund na zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Przed upływem tego czasu musi zaznaczyć odpowiedź i nacisnąć klawisz dalej. Po tym czasie nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi. Jeżeli przed upływem czasu została zaznaczona poprawna odpowiedź (a nie został wciśnięty klawisz dalej ) to odpowiedź zostaje uznana za prawidłową. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa (nie wskazano żadnej odpowiedzi lub zaznaczona odpowiedź jest błędna ) na ekranie ukazuje się informacja o źle udzielonej odpowiedzi Gra zostaje zakończona po wskazaniu wykonawcy ostatniego utworu w danym etapie. Jeżeli udzielono wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi, na ekranie pojawia się informacja o wygranej nagrodzie. Po zakończeniu zwycięskiej gry Uczestnik odbiera Nagrodę Dodatkowo w systemie zapisuje się wynik gracza- numer karty z kodem, ilość poprawnych odpowiedzi, czas gry, data gry. Na tej podstawie tworzona jest lista najlepszych graczy, wśród których rozdane zostaną nagrody finałowe Na podstawie jednej karty możliwe jest przeprowadzenie jednej gry na kiosku, każdego dnia trwania Akcji Promocyjnej do momentu przeprowadzenia zwycięskiej gry. 5. Zasady rozdania nagród finałowych 5.1. Rozdanie nagród finałowych odbywa się 26 października 2014 o godzinie 18: Wśród uczestników, którzy wzięli udział w akcji wytypowanych zostanie 9 osób, które uzyskały najlepszy wynik według schematu- najwięcej udzielonych odpowiedzi, najkrótszy czas gry, najwcześniejszy czas zgłoszenia Wśród 9 osób, które uzyskały najlepszy wynik rozdane zostaną telewizor i 8 tabletów Nagrody rozdawane są kolejno, jeżeli wytypowany uczestnik się nie zgłosi, nagroda przechodzi na kolejną osobę na liście. 5. Nagrody: 5.1. Pula nagród w Akcji Promocyjnej wynosi złotych brutto 5.2. W Akcji Promocyjnej przewidziano 6 rodzajów nagród: a) Nagroda pierwszego etapu- zaproszenie do Play City 1500 sztuk. b) Nagroda drugiego etapu- kubek 1000 sztuk. c) Nagroda trzeciego etapu- zaproszenie do kręgielni 750 sztuk. d) Nagroda czwartego etapu- parasol 300 sztuk e) Nagrody dla najlepszych graczy w dniach X oraz X- 8 tabletów f) Nagroda finałowa- 1 telewizor Akcja Promocyjna trwa do czasu wydania wszystkich przewidzianych Regulaminem Nagród; jeżeli Nagrody zostaną wydane przed terminem zakończenia Akcji Promocyjnej - Organizator zastrzega sobie prawo do jej wcześniejszego zakończenia Organizator zastrzega sobie również możliwość zwiększenia puli nagród w trakcie trwania Akcji Promocyjnej Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy przekazana Nagroda rzeczowa nie posiada widocznych uszkodzeń W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika widocznego uszkodzenia Nagrody lub niezgodności jakościowej lub ilościowej, Uczestnik taki powinien niezwłocznie - w trakcie odbioru - zgłosić ten fakt osobie wydającej nagrodę Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5.8., jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co do rodzaju, ilości lub jakości Nagród. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagród oraz rodzaju lub ilości wydanych Nagród zgłoszone po odbiorze danej Nagrody i złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o

4 odbiorze - nie będą uznawane przez Organizatora Jeżeli w ostatnim dniu trwania Akcji Promocyjnej nie zostaną wydane/odebrane wszystkie Nagrody, pozostaną one do dyspozycji Organizatora. 6. Odbiór nagrody: Odbiór Nagród odbywa się w Punkcie Play City W przypadku wygrania nagrody podstawowej, Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia uproszczonego protokołu odbioru Nagrody zawierającego jego dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, podpis oraz nazwę i wartość wybranej Nagrody Odbiór nagrody rzeczowej możliwy jest w dniu przeprowadzenia zwycięskiej gry na podstawie Karty, którą aktywowano zwycięską Grę oraz dowodu zakupu na podstawie którego Karta została wydana. W przypadku wygrania nagrody rzeczowej (telewizor, tablet) - Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia pełnego protokołu odbioru Nagrody, zawierającego jego dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania zgodny z widniejącym w dokumencie potwierdzającym tożsamość, seria i numer dokumentu tożsamości. Odbiór Nagrody wymaga podpisania przez Uczestnika oświadczenia znajdującego się w protokole odbioru Nagrody - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wydania i rozliczenia nagród. Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści Nagrody nieodebrane do godziny dnia przechodzą na rzecz organizatora Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe uczestników uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego wydania i rozliczenia puli Nagród, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. 7. Podatki: 7.1. Organizator oświadcza, że w ramach Akcji Promocyjnej Nagrody są przekazywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, Nr 2. 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) Osoby wykluczone na podstawie pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu, które poprzez zatajenie prawdy odebrały Nagrodę, na wezwanie organizatora Akcji Promocyjnej są zobowiązane do jej zwrotu. 7.3 Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie (stanowiącej część Nagrody Premium) kwoty pieniężnej, na pokrycie kosztu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W takim przypadku, Uczestnik taki zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w treści protokołu odbioru Nagrody Premium. 8. Zasady postępowania reklamacyjnego 8.1. Reklamacje mogą być zgłaszane (w formie pisemnej z dopiskiem Reklamacja Akcji Promocyjnej Radosne Zakupy ) przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia r. - na adres Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki (jeżeli osoba zgłaszająca reklamację wybierze ten tryb doręczenia) zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, a jednocześnie - które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż do dnia r. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje przesłane Organizatorowi pocztą lub złożone w jego siedzibie za potwierdzeniem odbioru Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację Komisja rozpatruje reklamację i zawiadamia Uczestnika Akcji Promocyjnej w formie pisemnej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o jej wyniku w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

5 5.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Organizatora. 9. Postanowienia końcowe 9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w sekretariacie Dyrekcji Centrum oraz w Punkcie Obsługi Promocji Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 9.4 Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się danego Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo