REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna ). 2 Organizatorem Akcji Promocyjnej jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski - spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Jugowicka 6a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr , NIP , REGON: ( Organizator ). 3 Akcja Promocyjna urządzana jest w Galerii Kazimierz, położonej przy ul Podgórskiej 34, w Krakowie (31-536) ( Centrum ). Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowych i usługowych biorących udział w Akcji Promocyjnej na terenie Centrum. Terminy pisane wielką literą, zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 4 Akcja Promocyjna termin został zdefiniowany w 1. Centrum termin został zdefiniowany w 3. Karta termin został zdefiniowany w 6 ust. 1 Organizator termin został zdefiniowany w 2. Regulamin termin został zdefiniowany w 1. Sklepy termin został zdefiniowany w 8 ust. 3. Uczestnik termin został zdefiniowany w 8 ust. 7. Zakup Promocyjny termin został zdefiniowany w 8 ust. 7 pkt a. Punkt Obsługi termin został zdefiniowany w 8 ust. 7 pkt b Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). 2. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji Promocyjnej jest: CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski - spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Walerego Sławka 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: Dane 1

2 uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej. Każdy z uczestników Akcji Promocyjnej ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności wydania Kart oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 3. Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez IREEF Galeria Kazimierz PropCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, ; ul. Hrubieszowska 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1422) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) Całkowita wartość środków przeznaczonych na zasilenie kart tj. kart płatniczych podczas Akcji Promocyjnej wynosi zł ,00 zł brutto, ( Karty ). 2. Karta przeznaczona jest do stosowania jako forma płatności, a środki załadowane na Kartę nie stanowią depozytu. 3. Wartość poszczególnych zasileń Kart została określona w treści 9 Regulaminu. 7 Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku o godz. 20:00 (z zastrzeżeniem 10 ust. 4 Regulaminu), przy czym termin ten nie obejmuje zasilania Kart, które zasilane będą do dnia roku oraz składania i rozpatrywania reklamacji, które mogą zostać złożone również po dniu roku. UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ I JEJ PRZEBIEG 8 1. Zakupami objętymi Akcją Promocyjną są zakupy towarów i usług w Centrum, z wyłączeniem: a. towarów i usług dostępnych na terenie aptek i punktów aptecznych, napojów alkoholowych (w tym piwa i cydru), b. wyrobów tytoniowych, e-papierosów, c. innych towarów przeznaczonych wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia, d. kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, e. kart do telefonu typu pre-paid, doładowania telefonów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz wszelkich innych produktów i usług w zakładach bukmacherskich, f. Totalizator Sportowy, g. usług dostępnych w placówkach bankowych, placówkach ubezpieczeniowych oraz kantorach wymiany walut. 2. Transakcje zapłaty za nabycie kart podarunkowych, transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz dokonane w dowolnym punkcie na terenie Centrum również nie uprawniają do udziału w Akcji Promocyjnej. 3. Punkty sprzedaży towarów i usług, biorące udział w Akcji Promocyjnej zwane będą dalej Sklepami.

3 4. W przypadku dowodu zakupu, na którym widnieją zakupy towarów lub usług wyłączonych z Akcji Promocyjnej, podstawą do wydania Karty będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu takich wyłączonych z Akcji Promocyjnej towarów lub usług. 5. Dowodem zakupu uprawiającym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest paragon fiskalny oraz, w przypadku dokonania przez Uczestnika zakupu u najemcy Centrum, jakim jest biuro turystyczne - umowa zawarta z biurem turystycznym. W Akcji Promocyjnej nie można uczestniczyć na podstawie faktury, faktury VAT, faktury zaliczkowej, faktury pro-forma. Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Akcji Promocyjnej dokumenty nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące, rezerwacje, noty zaliczkowe) lub wystawione w punkcie innym niż działający na terenie Centrum. 6. Sprzedaż towarów i usług uprawniająca do udziału w Akcji Promocyjnej prowadzona będzie od dnia roku do dnia roku w godzinach otwarcia Centrum, a w Sklepach otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Centrum, przez cały czas otwarcia tych Sklepów we wskazanym powyżej okresie, z zastrzeżeniem, że sprzedaż towarów i usług uprawniająca do udziału w Akcji Promocyjnej w dniu roku trwa do godz. 19: Uczestnikiem Akcji Promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego tj. dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( Uczestnik ), która w okresie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu: a. dokona w Sklepie lub Sklepach transakcji zakupu/zakupów towarów/usług, objętych Akcją Promocyjną za kwotę nie mniejszą niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto ( Zakup Promocyjny ); kwoty z różnych dowodów zakupu (maksymalnie dwóch) sumują się. Zakup Promocyjny może być udokumentowany na jednym albo maksymalnie dwóch dowodach zakupu wystawionych w okresie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu; oraz zgłosi się do punktu obsługi znajdującego się na terenie Centrum na poziomie 0 obok sklepów Zara, Benetton w celu odbioru Karty (która będzie znajdowała się w kopercie), z zastrzeżeniem 10 ust. 4 Regulaminu; odebrana Karta nie jest zasilona pieniężnie, a Uczestnik zobowiązany jest również zachować kopertę do czasu aktywacji Karty; b. w punkcie obsługi Akcji Promocyjnej ( Punkt Obsługi ) zarejestruje otrzymaną Kartę okazując dokument tożsamości i podając swoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nr Pesel, adres (jeśli posiada), nr telefonu (jeśli posiada), adres zamieszkania oraz nr otrzymanej karty składający się z 8 cyfr (numer Karty znajduje się na kopercie, w której znajduje się Karta); 8. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji Promocyjnej oraz pracownicy administracji Centrum, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum, pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrum, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie Centrum, hostessy zatrudnione przy obsłudze Akcji Promocyjnej oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). 9. Jedna Karta przyznawana jest za dokonanie Zakupu Promocyjnego w Centrum za kwotę nie mniejszą niż pełne 150,00 zł brutto. Liczba Kart jest ograniczona. Karty będą wydawane w okresie od dnia roku do godz. 20:00 dnia roku lub do czasu wyczerpania puli zasileń. 10. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego za wielokrotność kwoty 150,00 zł, przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednej Karty. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wyłącznie trzy razy i otrzymać wyłącznie trzy Karty w Akcji Promocyjnej. Każda Karta może być zasilona tylko jeden raz. 3

4 11. Hostessa wydaje Karty za okazaniem dowodu/dowodów Zakupu Promocyjnego. Hostessa opieczętowuje dowody zakupu, na podstawie których wydano Kartę. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Karty W Akcji Promocyjnej, Uczestnik może otrzymać jeden z trzech rodzajów zasilenia otrzymanej Karty tj. kwotą 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) albo 100 zł (słownie: sto złotych) albo 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), do wykorzystania wyłącznie w Sklepach, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Na każdy dzień Akcji Promocyjnej przeznaczona jest pula zasileń w łącznej wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że na dzień: roku, roku oraz roku zostanie przeznaczona dodatkowa pula zasileń w wysokości ,00 zł. Dodatkowa pula wydawana będzie od godz. 16:00 w każdym z wskazanych dni. 3. W przypadku nie wyczerpania puli zasileń danego dnia, taka niewyczerpana pula przechodzi na dzień następny i powiększa pulę przewidzianą na ten dzień. 4. Łączna wartość zasileń w Akcji Promocyjnej wynosi ,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) Zasilenia Kart będą dokonywane najpóźniej do dnia roku poprzez zasilenie zarejestrowanych Kart według następujących zasad: a. Uczestnik, który zgodnie z trybem 8 ust. 7 Regulaminu otrzymał i zarejestrował Kartę okazując dowody Zakupu Promocyjnego na kwotę od 150 zł brutto do 299,99 zł brutto otrzyma zasilenie Karty na kwotę 50 zł brutto; b. Uczestnik, który zgodnie z trybem 8 ust. 7 Regulaminu otrzymał i zarejestrował Kartę okazując dowody Zakupu Promocyjnego na kwotę od 300 zł brutto do 449,99 zł brutto otrzyma zasilenie Karty na kwotę 100 zł brutto; c. Uczestnik, który zgodnie z trybem 8 ust. 7 Regulaminu otrzymał i zarejestrował Kartę okazując dowody Zakupu Promocyjnego na kwotę od 450 zł brutto lub więcej otrzyma zasilenie Karty na kwotę 150 zł brutto. 2. Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedno zasilenie zarejestrowanej Karty w Akcji Promocyjnej. Wysokość zasilenia Karty kwotą 50 zł albo 100 zł albo 150 zł zależy od kwoty Zakupu Promocyjnego okazanego przy wydawaniu Karty (zgodnie z zasadami ust. 1 powyżej). 3. Zasilenia Kart w danym dniu dokonywane są do wyczerpania kwoty przewidzianej na dany dzień ( zł) z zastrzeżeniem 9 ust. 2 oraz 3 Regulaminu. 4. Organizator bezpośrednio przed dokonaniem rejestracji poinformuje Uczestnika, czy pula zasileń na dany dzień została już wyczerpana, czy nie. Po wyczerpaniu puli zasileń Kart na dany dzień, Karty nie będą tego dnia wydawane ani rejestrowane. W takim przypadku Uczestnik może się zgłosić po odbiór Karty w kolejnych dniach, jednak nie później niż do godz. 20:00 dnia roku. W tym ostatnim przypadku Uczestnik otrzyma Kartę, jeżeli pula zasileń w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika na dany dzień nie została jeszcze wyczerpana, Jeśli pula zasileń Kart na dany dzień nie jest jeszcze wyczerpana, ale jednocześnie nie jest wystarczająca do wydania zasilonej Karty kwotą, która przysługuje Uczestnikowi, zgodnie z 10 ust. 1, Uczestnik może, według własnego wyboru, albo otrzymać tego dnia zasilenie wyłącznie w dostępnej w ramach puli kwocie (zrzekając się przez to prawa do zasilenia Karty w pełnej kwocie, przewidzianej w 10 ust. 1 powyżej) albo zgłosić się po odbiór Karty w kolejnych dniach, jednak nie później niż do godz. 20:00

5 dnia roku. W takim przypadku Uczestnik otrzyma Kartę, jeżeli pula zasileń w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika na dany dzień nie została jeszcze wyczerpana. 5. W przypadku zwrotu przez Uczestnika towaru udokumentowanego na oznaczonym dowodzie zakupu, na podstawie którego Uczestnik otrzymał i zarejestrował Kartę, zwrot pieniędzy będzie dokonany na kartę podarunkowa Galerii Kazimierz Karty mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepach. Aby wykorzystać środki dostępne na Karcie, Uczestnik musi okazać Kartę. Sklep może odmówić akceptacji Karty, jeżeli jej stan uniemożliwia identyfikację lub odczyt elektroniczny, wzbudza podejrzenie braku oryginalności lub Karta straciła swoją ważność. Data ważności Karty tj. data, do której Uczestnik może wykorzystać zasilenie Karty poprzez zakup towarów i usług, znajduje się na Karcie. Po wskazanej dacie ważności, prawo Uczestnika do wykorzystania zasilenia Karty wygasa. W przypadku nie wykorzystania zasilenia Karty w okresie jej ważności, Uczestnik nie będzie mógł żądać zapłaty kwoty zasilenia ani żadnego innego odszkodowania z tego tytułu. Kartę można wykorzystać w więcej niż jednym sklepie. 6. W przypadku, gdy wartość nabywanego towaru/usługi przekroczy wartość środków dostępnych na Karcie, Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób, w jaki jest to możliwe w danym Sklepie. W przypadku, gdy wartość nabywanego towaru/usługi jest niższa niż wartość środków dostępnych na Karcie, Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zapłaty różnicy. 11 Organizator zapewni Uczestnikom Akcji Promocyjnej możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Akcji Promocyjnej. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi w okresie trwania Akcji Promocyjnej oraz w biurze Dyrekcji Centrum, a także na stronie internetowej do dnia roku. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Reklamacje mogą być zgłaszane na adres biura Organizatora, tj. CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski - spółka jawna, ul Jugowicka 6a, Kraków, 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, złożone osobiście, kurierem lub wysłane listem poleconym. 3. Reklamację zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładanego opisu i powodu reklamacji. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (słownie: czternaście) dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu poleconego informującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji). 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. W odniesieniu do warunków opodatkowania zasileń w Akcji Promocyjnej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). 3. Uczestnik nie może żądać zamiany Karty na inne świadczenie. 5

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo