VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA"

Transkrypt

1 VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

2

3 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia 2014 roku MATERIAŁY POKONFERENCYJNE Warszawa, maj 2014 r.

4 Redakcja naukowa dr Paulina Zamelek Departament Polityki Zbrojeniowej MON al. Niepodległości Warszawa Korekta Hanna Bajan-Jaskółowska Redakcja techniczna i skład Lilianna Zawadzka Projekt okładki Lilianna Zawadzka Copyright by Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014 ISBN Wydanie I, Warszawa 2014 Wydawca i druk: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa 4

5 Spis treści Wstęp...7 Czesław Mroczek sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Otwarcie konferencji Nowoczesny przemysł silna armia gen. dyw. dr Anatol Wojtan Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach gen. broni pil. Lech Majewski Rola, miejsce i zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w nowym Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP...27 gen. bryg. Włodzimierz Nowak Polityka zbrojeniowa MON...37 dr Bogusław Winid Rola MSZ we wspieraniu oferty i współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw polskiego sektora obronnego...45 dr Agnieszka Woś Kierunki przekształceń strukturalnych spółek sektora obronnego z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa...49 dr hab. Hubert Królikowski Proeksportowe działania wspierające narodowy przemysł obronny...56 Sławomir Kułakowski Strategia promocji eksportu wyrobów polskiego przemysłu obronnego...61 Leszek Grabarczyk Oferta NCBR dla firm i podmiotów naukowych sektora obronnego...63 dr inż. Stanisław Walicki Strategia działań resortu obrony narodowej w obszarze badań naukowych i technologii obronnych...66 Agata Miętek Możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w przemyśle w perspektywie

6 dr Sławomir Tokarski Konkluzje grudniowej Rady Europejskiej dotyczące przemysłu obronnego co dalej?...75 Inge Ceuppens Eda: programmes and dual use research after the EU Council Philip Chulick How to do Business with the NCI Agency. Future Business Opportunities..85 płk Stanisław Sobala Wkład resortu obrony narodowej w krajowy plan rozwoju sektora kosmicznego...94 Marcin Szaładziński Dobre praktyki w zakresie zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy rekomendacje OECD dla przedsiębiorców Biogramy prelegentów

7 Wstęp 8 kwietnia 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się, organizowana przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON, VI Konferencja Dni Przemysłu 2014 pod hasłem Nowoczesny przemysł silna armia, która stanowiła kontynuację wymiany informacji i poglądów pomiędzy wojskiem a przemysłem na temat oczekiwań i możliwości zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP. Gospodarzem Konferencji był Sekretarz Stanu w MON, Pan Czesław Mroczek. Głównym celem konferencji było omówienie przyjętych w latach priorytetów w odniesieniu do: restrukturyzacji SZ RP zmiany wdrażane od 2014 roku; kierunków przekształceń strukturalnych sektora obronnego; rynków eksportowych dla sprzętu wojskowego produkcji polskiej; współpracy międzynarodowej przedsiębiorców sektora obronnego; finansowych mechanizmów wsparcia eksportu przedsiębiorców sektora obronnego; wdrażania programów badawczych w obszarze bezpieczeństwa i obronności; perspektywy Europejskiej Agencji Obrony w zakresie współpracy przemysłowej; rozwoju technologii podwójnego zastosowania w kontekście konkluzji Rady Europejskiej. Podczas konferencji przedstawiono 16 wystąpień, które dotyczyły, m.in.: przyjętych w latach głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, podejmowanych przedsięwzięć i propozycji dla podmiotów naukowo-przemysłowych w obszarze badań naukowych i technologii obronnych, zasad ich finansowania, a także kierunków przekształceń oraz wspierania i rozwoju polskiego przemysłu obronnego, udzielanego mu wsparcia w przedsięwzięciach promocyjnych. Ponadto przedstawiono konkluzje Rady Europejskiej dotyczące europejskiego przemysłu obronnego i programów międzynarodowych realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA). 7

8 Ze względu na międzynarodowy charakter przedstawianej tematyki, dwa referaty zostały wygłoszone i zawarte w niniejszej publikacji w oryginale, w języku angielskim. Co ze względu na specyfikę terminów stosowanych przez EDA i NCIA powinno lepiej przygotować Czytelników do bezpośredniej współpracy z tymi agencjami. Łącznie w konferencji uczestniczyły 523 osoby. Udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz Sił Zbrojnych RP. Poza licznie zgromadzonymi reprezentantami polskiego przemysłu zbrojeniowego (ok. 180 firm), w konferencji uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni, ośrodków naukowych i stowarzyszeń. Obecni byli także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, a także Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, jak również Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki. Oprawę konferencji stanowiły liczne ekspozycje oraz stoiska reklamowe sprzętu wojskowego rozstawione przez firmy w kuluarach Centrum Konferencyjnego WP (ok. 60 ekspozycji i stoisk). Wartością dodaną przeprowadzonej konferencji była konstruktywna dyskusja przeprowadzona między uczestnikami konferencji a uczestnikami paneli, w której głos zabierali przedstawiciele przemysłowego i naukowo-badawczego sektora obronnego, prasy i mediów oraz uczelni wojskowych. Po zakończeniu konferencji przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczestników, z którego wynika, że przedsięwzięcie to zostało ocenione pozytywne. Zgodnie z wynikami ankiet 85% opiniujących dobrze a 15% bardzo dobrze oceniło poziom merytoryczny konferencji. Ponadto 60% ankietowanych stwierdziło, że udział w konferencji spełnił ich oczekiwania na poziomie dobrym, a 35% na poziomie bardzo dobrym. Możliwości poprawy funkcjonowania własnej instytucji na rynku obronnym poprzez udział w konferencji upatrywało 60% ankietowanych. W odniesieniu do aspektów organizacyjnych ocenę bardzo pozytywną wyraziło 90% ankietowanych. Wybór liczby prelegentów konferencji dobrze oceniło 75% ankietowanych. Natomiast 85% dobrze oceniło poziom wystąpień prelegentów i wartość merytoryczną prezentacji. W odniesieniu do formuły przedsięwzięcia, 60% ankietowanych uznało interaktywność dyskusji w trakcie konferencji jako dobrą. Również zastosowanie ekspozycji przemysłowych podczas konferencji spotkało się z aprobatą 70% ankietowanych. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji konferencji oraz zgłoszone uwagi będą brane pod uwagę podczas następnej edycji konferencji. 8

9 Udostępniając szerokiemu gronu Czytelników materiały pokonferencyjne z Dni Przemysłu 2014 realizowanych pod hasłem Nowoczesny przemysł silna armia, mamy nadzieję na bardziej szczegółowe przybliżenie omawianej problematyki współpracy wojska i przemysłu obronnego, jak również wyrażamy gotowość do dalszej wymiany informacji i poglądów na temat oczekiwań i możliwości zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w kontekście dokonywanych przeobrażeń polskiego przemysłowego sektora obronnego i przygotowań do kolejnej edycji konferencji Dni Przemysłu. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować uczestnikom konferencji oraz osobom, które pomogły w jej zorganizowaniu i przeprowadzeniu. dr Paulina Zamelek 9

10 10 wystąpienia prelegentów

11 Czesław Mroczek sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Otwarcie konferencji Nowoczesny przemysł silna armia Szanowni Państwo, serdecznie witam na tegorocznej konferencji Dni Przemysłu pod nazwą Nowoczesny przemysł silna armia. Jestem zaszczycony, że tak licznie przybyli Państwo na moje zaproszenie, doceniając tym samym rolę i rangę konferencji oraz jej znaczenie dla przemysłu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Nadrzędnym celem konferencji, organizowanej przez pion Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, którym przypadło mi obecnie kierować, jest doskonalenie relacji pomiędzy polskim przemysłem obronnym i jego zapleczem badawczo naukowym a siłami zbrojnymi, jak również identyfikacja pożądanych obszarów współpracy i nawiązanie takich form współpracy, które będą stymulowały przemysł obronny oraz ośrodki naukowe do rozwijania technologii i wyrobów będących w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP. Tematyka tegorocznej edycji konferencji Nowoczesny przemysł silna armia stanowi odzwierciedlenie uwarunkowań związanych z sytuacją ekonomiczną państwa, zaangażowaniem sił zbrojnych w działania stabilizujące poza granicami kraju, jak również transponuje wizję rozwoju Sił Zbrojnych RP w kontekście zapewnienia zdolności bojowych odpowiadających wymogom czasu i adekwatnych do charakteru zagrożeń na oczekiwane, wręcz pożądane, działania ze strony przemysłu, zapewniające stabilny rozwój przemysłu, wzrost jego potencjału, jak i poziom konkurencyjności, z pożytkiem zarówno dla niego, jak i dla Sił Zbrojnych RP. Biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych RP, należy stwierdzić, że ich modernizacja to trudne zadanie. Wymaga zaangażowania dużych środków finansowych i odpowiedniej projekcji czasowej. Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest właściwe określenie priorytetów i ich konsekwentna realizacja. 11

12 Głównymi filarami modernizacji technicznej armii są ustanowione w resorcie obrony narodowej programy operacyjne i wynikające z nich programy uzbrojenia oraz inne zadania nieobjęte programami operacyjnymi, lecz mające istotne znaczenie dla poszczególnych systemów funkcjonalnych i zabezpieczenia funkcjonowania wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej kładzie duży nacisk, aby realizatorem tych programów był przemysł polski, a jeśli jest to niemożliwe, stara się zapewnić maksymalny stopień polonizacji wyrobów. Jest rzeczą bezsporną, że w priorytetowych obszarach obronności, państwo powinno uzyskać optymalny poziom suwerenności technologicznej i niezależności przemysłowej, stąd MON wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu lokowania zamówień w polskim przemyśle obronnym. Siły Zbrojne RP oczekują, że oferowane w ramach realizowanych programów systemy uzbrojenia będą wykorzystywały najnowsze, dostępne technologie i spełniały zakładane wymagania taktyczno-techniczne. Sprzęt powinien także odpowiadać wymaganiom interoperacyjności w aspekcie współdziałania z sojusznikami. Rozwiązania konstrukcyjne i poziom zaawansowania technologicznego powinien gwarantować możliwość jego bezawaryjnej eksploatacji przez okres kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Otwarta, modułowa i elastyczna konstrukcja systemów, zapewniająca unifikację i stwarzająca możliwość stałego unowocześniania sprzętu zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, jest kolejnym znaczącym wyzwaniem dla konstruktorów. Z punktu widzenia armii, pozyskiwanie sprzętu wojskowego w formie programów tworzy przydatny instrument dla bardziej efektywnego, racjonalnego wieloletniego planowania modernizacji technicznej, natomiast przedsiębiorstwom uwidacznia charakter przyszłych potrzeb armii, ich wielkość oraz wymiar czasowy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Dla stworzenia właściwych relacji przemysł siły zbrojne, w resorcie obrony narodowej zostały wprowadzone usprawnienia organizacyjne i proceduralne mające na celu sprostanie wyzwaniom modernizacji technicznej w horyzoncie czasowym Trwają prace związane z przeglądem planu modernizacji technicznej. Przegląd ma zapewnić efektywne wsparcie programów operacyjnych, skuteczną realizację programów uzbrojenia istotnych dla rozwoju i utrzymania pożądanych zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP. Wprowadzono regulacje, które zapewnią racjonalne wykorzystanie przepisów dyrektywy obronnej traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 346 TFUE). Kwalifikowanie zadań odbywać się będzie już na początkowym etapie planowania rzeczowego, a nie jak to miało miejsce w fazie bezpośrednio poprzedzającej wszczęcie procedury udzielenia zamówienia. Takie podejście skupi wysiłek 12

13 zaangażowanych instytucji na istotnych zamówieniach, co zdecydowanie przyspieszy stopień oceny i w konsekwencji znacząco poprawi efektywność systemu zaopatrywania Sił Zbrojnych RP. Wdrożono rozwiązania umożliwiające zwiększenie zaangażowania podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w realizację projektów rozwojowych, które nadzorowane będą przez resort obrony narodowej. Innowacyjnością wdrożonych rozwiązań jest możliwość nadzorowania przez resort ON projektów z obszarów obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych ze środków własnych przedsiębiorcy, m.in. przeznaczonych na rozwój firmy. Praktycznym warunkiem do spełnienia przez przedsiębiorcę jest wymóg, że projekt rozwojowy wynika z potrzeb Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie resort ON znacząco wzmocnił współpracę z NCBR w celu doprowadzenia do sytuacji, w której projekty realizowane z budżetu NCBR na rzecz Sił Zbrojnych RP będą zapewniały adekwatny do wymogów czasowych poziom gotowości technologicznej wyrobów, w stopniu umożliwiającym przejście do fazy produkcyjnej i płynnego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Podkreślam, że niezależnie od źródła, resort ON z równą starannością nadzoruje sposób wydatkowania środków. Kryterium jest jedno optymalne zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych w zakresie zapewnienia pożądanych zdolności bojowych. Wyzwaniem czasu jest potrzeba zacieśniania współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi i przemysłowymi zapewniającej tworzenie kompleksowej oferty dopracowanej technologicznie, konkurencyjnej cenowo, podatnej na unowocześnianie i w znacznej mierze bazującej na pozabudżetowych źródłach finansowania. W krajach bardziej rozwiniętych od Polski udział środków pozabudżetowych przeznaczanych na naukę i innowacyjność jest porównywalny z nakładami budżetu państwa. Polskie realia są nieco odmienne, ale już dzisiaj widać intensyfikację współpracy podmiotów naukowych i przemysłowych. Wykonawcami prac rozwojowych i badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa stają się konsorcja naukowo-przemysłowe powoływane w celu realizacji konkretnego projektu. Jest to wymóg czasu i ważki prognostyk na przyszłość. Interesy Sił Zbrojnych RP i polskiego przemysłu obronnego wzajemnie się przenikają, a siła armii jest pochodną kondycji przemysłu i odwrotnie. Wojsko potrzebuje silnego partnera, który sprosta realizacji dużych programów i projektów planowanych do uruchomienia w ramach realizacji ustanowionego przez rząd w 2013 roku, wieloletniego planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Stąd w ubiegłym roku została podjęta decyzja o konsolidacji podmiotów przemysłu obronnego i utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Ma ona na celu przezwyciężenie słabości strukturalnych części podmiotów objętych bezpośrednią lub pośrednią kontrolą Państwa, wyrażających się trudnościami w przygotowaniu konkurencyjnej oferty rynkowej i, jak sądzę, przyczyni się do 13

14 efektywniejszego wykorzystania rodzimego potencjału naukowo-przemysłowego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Możliwości finansowego zabezpieczenia rozwoju, sektor obronny powinien również z powodzeniem upatrywać w programach międzynarodowych, które wynikają z prac zarówno Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak i NATO. Zależy nam, aby te kierunki działań były bliskie polskiemu środowisku naukowemu i przemysłowemu w szczególności mając na uwadze perspektywę umiędzynaradawiania się, a nawet globalizowania się przemysłu obronnego. Resort obrony narodowej stale dąży do poprawy komunikacji na linii wojsko przemysł. Chcemy, aby przemysł był świadomy tego, czego oczekujemy, a wojsko wiedziało, co przemysł obronny może zaoferować. Służy temu właśnie dzisiejsza Konferencja Dni Przemysłu, która jest forum wymiany informacji na temat planowanej modernizacji technicznej sił zbrojnych w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja spełni nasze i Wasze oczekiwania. Życzę wszystkim, aby wzajemna wymiana poglądów w efekcie końcowym przełożyła się na osiągnięcie wymiernych korzyści dla wszystkich uczestników konferencji nie tylko na dzisiaj, ale także w wieloletniej perspektywie. 14

15 gen. dyw. dr Anatol Wojtan I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Przemysł obronny i siły zbrojne stanowią na całym świecie dwa nierozłączne podmioty, które muszą ze sobą blisko współpracować. Celem tej współpracy jest rozwijanie potencjału obronnego państwa. Zrozumienie wzajemnych uwarunkowań i ograniczeń oraz konstruktywny, partnerski dialog prowadzący do uzyskania efektu synergii pozwalają optymalnie wykorzystać możliwości producentów i dostarczyć wojsku niezbędnej techniki bojowej. Prezentowany temat z jednej strony wydaje się być stosunkowo łatwym do przedstawienia, ponieważ treść omawianych zagadnień znajduje odzwierciedlenie w istniejących już dokumentach ( Program rozwoju SZ RP na lata , Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata , Programy Operacyjne oraz Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata ). Z drugiej strony jest to temat trudny, gdyż na prognozowanie rozwoju Sił Zbrojnych wpływa wiele czynników szeroko rozumianego środowiska bezpieczeństwa, a według profesora Adama Daniela Rotfelda współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje niepewność, niejasność i nieprzewidywalność. Znalezienie odpowiedzi na pytania o charakter oraz przebieg przyszłych wojen i prowadzonych operacji jest dla nas kluczowe. Właściwe rozpoznanie i wyjaśnienie tych zagadnień jest niezbędne do określenia kierunków rozwoju sił zbrojnych. Bez wątpienia prognozowanie środowiska bezpieczeństwa jest dziś trudne i obarczone wysokim poziomem ryzyka. Wracam często do opinii Alvina Tofflera futurologa, wizjonera, naukowca, badacza, obserwatora i analityka, laureata pięciu doktoratów honoris causa może obecnie mniej popularnego i cytowanego który stwierdził, że Przyszłość zaatakuje nas nowymi problemami i kryzysami, które podważą konwencjonalne założenia i sojusze typowe dla ery masowej demokracji. 15

16 Największym niebezpieczeństwem jest bowiem nasza skłonność do budowania wizji według schematu wydarzeń z przeszłości oraz do nakładania na współczesną sytuację starych obrazów lub scenariuszy przebiegu konfliktu czy też wojny. Należy mieć świadomość, że budowanie sił zbrojnych przy wykorzystaniu tych metod przygotowywało wojsko do wojny, która już była, a nie do tej, która będzie. Determinanty rozwoju Sił Zbrojnych RP Dotychczas mówiąc o rozwoju Sił Zbrojnych, tradycyjnie rozpoczynaliśmy od zagrożeń. Zasadne wydaje się jednak rozpoczęcie od produktu już przetworzonego, to znaczy od determinantów. Pozwolę sobie na krótkie omówienie tylko kilku z nich. Zaliczam do nich: środowisko bezpieczeństwa, a także doświadczenia z wojen, konfliktów i operacji. Dotychczas określaliśmy priorytety zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP przez pryzmat naszej obecności w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) czy misjach międzynarodowych. Wspominaliśmy o niestabilnym Wschodzie, który czasami wydawał się odległy. Środowisko bezpieczeństwa ulega jednak bardzo dynamicznym zmianom. Dziś obserwujemy kryzys w obszarze przygranicznym, poprzedzony krótkim okresem narastania. Stąd, oprócz doświadczeń z misji, wynikają również czytelne wnioski i przesłanki oraz priorytety działania. Ważnym aspektem determinującym rozwój Wojska Polskiego jest polska przynależność do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), NATO i UE. W tym roku obchodzimy piętnastolecie członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz dziesięciolecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Z obydwu tych rocznic wynikają dla naszego kraju gwarancje bezpieczeństwa i stabilności, ale również i obowiązki. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy już okrzepłym partnerem i właśnie dlatego wraz ze wzrostem naszych zdolności coraz większych i dojrzalszych, oczekuje się od nas zobowiązań. Kolejną determinantą rozwoju Sił Zbrojnych RP jest ich budżet. W czasie globalnego kryzysu finansowego, tylko nieliczne państwa będą w stanie sprostać (pod względem finansowym) wyzwaniom i wprowadzać do swoich sił zbrojnych nowoczesne technologie. Konsekwencją nowego postrzegania zdolności operacyjnych, szybkiego rozwoju technologicznego i wysokiego tempa zmian są krótkie serie produkcyjne. Stopniowa, generacyjna wymiana sprzętu oraz implementacja wysoko zaawansowanego parku maszynowego w konsekwencji wpływa na wzrost kosztów produkcji. To z kolei implikuje wzrost kosztów zakupu, utrzymania oraz eksploatacji sprzętu i uzbrojenia. W chwili obecnej tylko cztery państwa NATO (USA, Wielka Brytania, Hiszpania i Grecja) przeznaczają 2% PKB na obronność. Istotnym zagadnieniem wyznaczającym kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP pozostaje swoiste novum ostatniego dziesięciolecia działania asymetryczne. 16

17 Działania tego typu stają się coraz bardziej wyrafinowane i złożone. Postęp w tym obszarze jest związany z łatwym dostępem do technologii i jej wykorzystaniem. Prowadzenie tego typu operacji powoduje nieproporcjonalnie duże szkody w stosunku do poniesionych kosztów. Rola Sił Zbrojnych RP Mówiąc o kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych RP, musimy pamiętać o roli i zadaniach naszej armii. Zasadniczym punktem odniesienia w tej kwestii są postanowienia zawarte w art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on, iż: Siły Zbrojne RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Artykuł ten formułuje ramy działalności, określa funkcje, misje i po części zadania Sił Zbrojnych RP jako jednego z elementów potencjału obronnego państwa. Wojsko Polskie ma za zadnie zapewnić skuteczne reagowanie na wszelkie formy współczesnych zagrożeń polityczno-militarnych. Misje Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne RP, działając w środowisku bezpieczeństwa, spełniają swoją rolę wynikającą z Konstytucji oraz realizują strategiczny cel działań poprzez utrzymanie zdolności do wypełniania trzech misji, związanych z: zagwarantowaniem obronności państwa i przeciwstawieniem się agresji, w ramach reagowania obronnego państwa; uczestnictwem w procesie budowania stabilizacji międzynarodowej i udziału w operacjach humanitarnych, w ramach reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wspieraniem bezpieczeństwa wewnętrznego i udzielania pomocy społeczeństwu. Zadania Sił Zbrojnych RP Z misji wynikają dla Sił Zbrojnych RP bezpośrednie zadania, których realizacja wymaga określonych zdolności. W swej podstawowej misji siły zbrojne mają za zadanie rozwijać zdolności bojowe dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. Obrona ta realizowana będzie podczas działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej tak na terytorium naszego państwa, jak również poza jego granicami zgodnie z art. V Traktatu Waszyngtońskiego. Realizacja procesu stabilizacji międzynarodowej to przede wszystkim zadanie utrzymania gotowości do udziału w wielonarodowych, połączonych operacjach 17

18 stabilizacyjnych, pokojowych oraz humanitarnych poza terytorium kraju. W tym obszarze Siły Zbrojne RP powinny być gotowe do realizacji (dwustronnej i wielostronnej) współpracy wojskowej ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami, a zwłaszcza państwami sąsiedzkimi. Wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego i udzielanie pomocy społeczeństwu przez Siły Zbrojne RP polega zasadniczo na realizacji szerokiego spektrum zadań polegających na obserwacji i kontroli przestrzeni powietrznej, wsparciu ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych, prowadzeniu działalności rozpoznawczej i wywiadowczej oraz udziale w narodowym systemie zarządzania kryzysowego (np.: oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych oraz prowadzeniu operacji poszukiwawczo-ratowniczych). Siły zbrojne utrzymują zdolności do udzielania pomocy organom administracji publicznej w wypadku klęsk żywiołowych, katastrof oraz w przypadku zagrożeń terrorystycznych. Uwarunkowania prawne rozwoju SZ RP Zwróćmy również uwagę na podstawy prawne rozwoju Sił Zbrojnych RP. Obszar rozwoju Wojska Polskiego jest dobrze oprzyrządowany legislacyjnie przez cztery dokumenty rangi ustawy, tj. o: powszechnym obowiązku obrony; przebudowie i modernizacji; zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz finansach publicznych. Dwie pierwsze z wymienionych ustaw są zasadniczymi dla funkcjonowania SZ RP. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony określa zakres kompetencyjny poszczególnych podmiotów ujętych w Systemie Obronnym Państwa. Z kolei tak zwana ustawa modernizacyjna określa kierunki przebudowy oraz modernizacji SZ RP. Wskazuje również źródła i określa ramy finansowania, którym podlega proces programowania rozwoju sił zbrojnych. Ramami tymi są zapisy stanowiące, że wydatki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie obronności RP określa się w wysokości nie mniejszej niż 1,95% PKB roku poprzedniego. Dodatkowo narzucony udział wydatków majątkowych na modernizację techniczną, który ma stanowić co najmniej 20% kwoty finansowania potrzeb obronnych państwa. Ponadto, w procesie programowania rozwoju SZ RP uwzględnia się również szereg innych dokumentów narodowych i sojuszniczych. Są to dokumenty doktrynalne, okresowo wydawane dokumenty ukierunkowujące proces programowania ( Główne kierunki, Szczegółowe kierunki, Wytyczne ) oraz dokumenty wynikowe poprzednich edycji, które stanowią punkt odniesienia do kontynuacji realizowanych procesów planistycznych. 18

19 Siły Zbrojne XXI wieku nowe wyzwania XXI wiek stawia przed Siłami Zbrojnymi RP trudne wyzwania. Dziś o nowoczesności czołowych armii świata decyduje szereg czynników. Zaliczamy do nich między innymi: nowe technologie, adaptacyjność funkcjonujących struktur, mobilność wojsk, precyzyjność działania, infrastrukturę, interoperacyjność, dalej budżet, personel, szkolenie i inne ważne, a niewymienione przeze mnie. Proponuję skupić się na wybranych czynnikach. Nowe technologie ich posiadanie lub dostęp wymagają nakładów oraz ścisłej współpracy sił zbrojnych z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz zakładami produkcyjnymi. Operacje XXI wieku cechują: połączoność, komplementarność, kompatybilność, interoperacyjność. Prowadzone w ramach NATO, UE czy też w ramach koalicji są i będą wyzwaniem nie tylko w zakresie nowoczesnych technologii, ale również w zakresie: wspólnego realizowania zadań; wspólnych procedur, struktur, wyposażenia i wyszkolenia do realizacji zadań w międzynarodowym środowisku; tworzenia kompatybilnych systemów rozpoznania, dowodzenia i łączności oraz uzbrojenia. Obecność w środowisku sieciocentrycznym to posiadanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, monitorowania położenia i przemieszczania wojsk oraz identyfikacji na polu walki do rzeczywistych potrzeb (Common Operational Picture). To inna percepcja żołnierza będzie on decydował o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji jednoosobowo, w zróżnicowanym środowisku (klimatycznym i geograficznym), przy dużym obciążeniu fizycznym oraz psychicznym. A zatem musi to być wysokiej klasy specjalista oprzyrządowany, wyposażony w sensory, monitorowany i chroniony. A to zapewni mu dużą motywację do działania. Szkolenie musi sprostać wyzwaniom generowanym przez środowisko operacyjne i rozwój technologiczny. Przygotowanie do pracy na nowoczesnym sprzęcie jest drogie, dlatego też standardem na wszystkich poziomach kształcenia personelu wojskowego musi być wykorzystywanie techniki cyfrowej i systemów symulacyjnych. Dodatkowo musi spełniać coraz to większe wymagania w zakresie ochrony środowiska. System precyzyjnego rażenia celów na ziemi, na wodzie i w powietrzu to skuteczność, efektywność, precyzja i zasięg. Zintegrowana logistyka zdolna do wsparcia działań w środowisku wielonarodowym. 19

20 Główne kierunki modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata Biorąc pod uwagę kształtowanie się środowiska bezpieczeństwa oraz misje i zadania Sił Zbrojnych RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określił swoim postanowieniem Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata Dokument ten ukierunkował proces planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w perspektywie 10 lat. Do zasadniczych kierunków należą: rozwój zdolności operacyjnych, reforma systemu dowodzenia, konsolidacja jednostek i szkolnictwa wojskowego oraz modernizacja techniczna. Priorytety rozwoju SZ RP W ramach modernizacji technicznej priorytetem objęto: obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową, uzyskanie wysokiej mobilności Wojsk Lądowych oraz systemy informacyjne. Wskazane priorytety oraz inne przedsięwzięcia modernizacyjne rozwijane są w sposób systemowy, w ramach zdolności i programów operacyjnych. Na realizację priorytetów zaplanowano (do 2022 roku) wydatki w wysokości ok. 58,5 mld zł. Najwięcej, około połowa, przeznaczona jest na Program Operacyjny System obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej. Planowanie operacyjne Często spotykamy się z pytaniem o podstawę, źródło albo też sposób określania priorytetów lub potrzeb sił zbrojnych. Wszystko to związane jest z procesem programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP, który jest równoległy do planowania operacyjnego. W programowaniu bierze udział liczny, interdyscyplinarny zespół autorski, powoływany z przedstawicieli prawie wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Proces programowania jest ukierunkowany na zaspokajanie całego spektrum potrzeb naszej armii zarówno w aspekcie pozyskiwania sprzętu wojskowego, jak i dostosowania struktur organizacyjnych w dziesięcioletniej perspektywie czasowej. Dokonywana w ramach planowania operacyjnego ocena sytuacji bezpieczeństwa uwzględnia posiadane uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz wykazuje, czy posiadana ilość i jakość środków do realizacji zadań jest wystarczająca. Niedostatki w tym zakresie rozpatrywane są w ramach Przeglądu Potrzeb Operacyjnych. Na ich podstawie identyfikowane są niezbędne potrzeby, które wraz ze szczegółową charakterystyką ujmuje się w dokumencie pod tytułem 20

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WP PROJEKT KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MARZEC R. Szanowni Państwo, Prezentację Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej rozpocznę od przedstawienia determinantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej 1 PRIORYTETY MODERNIZACYJNE PRIORYTETY ORGANIZACYJNE Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 558. UCHWAŁA Nr 123 RADY MINISTRÓW. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 558. UCHWAŁA Nr 123 RADY MINISTRÓW. z dnia 23 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr 123 RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA. Kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA. Kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA Kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT Uzasadnienie konieczności opracowania strategii bezpieczeństwa morskiego państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym stanowić

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018.

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. MODERNIZACYJNE WYZWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Andrzej DUKS WARSZAWA 18.05.2011r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 września 2013 r.

Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Poz. 796 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Docelowe wymagania strukturalne w stosunku do Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem skutków finansowych

Docelowe wymagania strukturalne w stosunku do Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem skutków finansowych Rezultaty pracy grup roboczych grupa I Gen. bryg. Andrzej Juszczak Docelowe wymagania strukturalne w stosunku do Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem skutków finansowych W trakcie prac naszej grupy roboczej,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, luty 2016 r. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2016 r. Budżet państwa 2016 368,5 mld zł 313,8 mld zł Wydatki obronne w 2016 r. 2,00% PKB roku 2015 > dochody

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach

Ministerstwo Obrony Narodowej Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022 Warszawa, 12 grudnia 2012 roku SYSTEM OBRONY POWIETRZNEJ I OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ Program obejmuje m.in : przeciwlotniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA W PROCESIE MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA W PROCESIE MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA W PROCESIE MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP Polska Grupa Zbrojeniowa PO CO TWORZYMY PGZ? Integracja ponad 30 wiodących spółek zbrojeniowych wokół jednego podmiotu i opracowanie nowej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP CHARAKTERYSTYKA STANÓW W GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH Zbigniew FILIP 2 3 Konflikt na Ukrainie Ofiary wśród żołnierzy biorących udział w konflikcie: ok. 50.000 Ofiary wśród ludności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej

Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej v Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej Propozycja Współpracy Przemysłowej dla Polski Spotkanie w Ambasadzie Republiki Francji 13 marca 2014 Warszawa Przemówienie wygłosi J.E.

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Wstęp CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie Role armii Modele armii Armie wybranych państw Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne Definicja wojny

Bardziej szczegółowo