REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON MEDIA KRAKÓW UL.UGOREK 1/135 REGON: , NIP: ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: b) UŻYTKOWNIK osoba fizyczna zamieszkująca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym posiadająca zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i zobowiązała się tym samym do korzystania z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; c) USŁUGA - świadczenie wykonywane przez Dostawcę w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w ramach którego Użytkownik otrzymuje od Dostawcy dane służące uzyskaniu Produktu Multimedialnego w postaci Linku WAP, kończące się przeprowadzanym dla Użytkowników Konkursem; Świadczenie wykonywane jest poprzez dostarczanie wiadomości SMS MT, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu; c) GSM (z j. ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; d) SMS - (z j.ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;

2 e) SMS MT (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną przez Użytkownika treść, przy czym zamawiając Usługę użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za otrzymanie wiadomości; f) PRODUKTY MULTIMEDIALNE produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, dowcipów i zwiastunów filmowych; g) LINK WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania Produktu Multimedialnego; g) KONKURS - stanowi usługę oferowaną przez AUREON MEDIA. w ramach Serwisów MT, w której Użytkownik udziela odpowiedzi na zadane w wiadomości SMS MT pytanie lub pytania, a AUREON MEDIA oferuje nagrodę lub nagrody za udzielenie najciekawszej odpowiedzi 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Orange Polska S.A. (Orange, Pop, Orange Go, Nju Mobile), T-Mobile S.A. (T-Mobile, Tak-Tak, Heyah), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus, Simplus Sami Swoi ), P4 Sp. z o.o. (Play) 2) Zamówienie usługi za pomocą komendy TECH wysłanej pod numer jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z AUREON MEDIA w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z rozumieniem Regulaminu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom na Stronie Internetowej oraz na życzenie Użytkownika poprzez wiadomość . 3) Usługa świadczona przez Dostawcę jest dla Użytkownika odpłatna. Obciążenie Użytkownika wynosi 5,00 PLN netto (6,15 PLN brutto) za każdą otrzymaną od Dostawcy wiadomość SMS MT z danymi służącymi do uzyskania Produktu Multimedialnego. Opłata za otrzymanie SMS MT doliczana jest do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora sieci, której Użytkownik jest Usługobiorcą. 4) Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów

3 kodeksu cywilnego i nie mogą stać się podstawą roszczeń. 5) AUREON MEDIA,wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele oraz osoby najbliższe wyżej wymienionych nie mogą korzystać z Usług oferowanych przez AUREON MEDIA 6) AUREON MEDIA z siedzibą w Krakowie oświadcza, że nie jest właścicielem zamieszczonych na Stronie Internetowej znaków towarowych, znaków usługowych, logo i projektów graficznych (zwanych dalej "znakami towarowymi"), które to są własnością odpowiednich osób fizycznych i prawnych, którym przysługuje wyłączne prawo do używania znaków towarowych w celach zarobkowych w obrocie zawodowym lub gospodarczym. Znaki towarowe umieszczone są w serwisie wyłącznie w celu informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania wizerunku i renomy właścicieli znaków towarowych lub znaków towarowych. AUREON MEDIA nie posiada licencji na korzystanie ze znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z Właścicielami znaków towarowych. Serwis rozpoczyna działalność z dniem ZASADY ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI 1. Użytkownicy zobowiązani są do zamawiania usług w sposób określony niniejszą procedurą: a) W celu zamówienia Usługi użytkownik podaje w ramach Strony Internetowej numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do dostarczenia Usługi (dalej Numer Użytkownika ). Podając numer Użytkownik oświadcza, że jest jego właścicielem; b) Orange Polska S.A. (Orange, Pop, Orange Go, Nju Mobile), T-Mobile S.A. (T-Mobile, Tak-Tak, Heyah), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus, Simplus Sami Swoi ), P4 Sp. z o.o. (Play) postępują w sposób określony w lit. a), następnie konieczne jest wpisanie na Stronie Internetowej otrzymanego od Dostawcy na Numer Użytkownika numeru PIN, a następnie zatwierdzenie zamówienia Usługi; Momentem zamówienia Usługi jest jej zatwierdzenie. c) Po zamówieniu Usługi Użytkownik otrzymuje pierwszą płatną wiadomość. d) Użytkownik otrzymuje dane służące do uzyskania Produktu Multimedialnego z każdą otrzymaną wiadomością SMS. e) Zamawiając Usługę Użytkownik zgadza się na otrzymywanie odpłatnych wiadomości SMS MT zawierających dane służące do pobrania Produktów Multimedialnych. 2) Koszt jedna wiadomość SMS MT wysyłanej na Numer Użytkownika wynosi 5,00 PLN(6,15 PLN brutto);

4 Wiadomości wysyłane są do Użytkownika 3 razy w tygodniu tj. w poniedziałek, środę oraz piątek. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca. Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Użytkownik obciążany jest opłatą za wiadomości SMS MT otrzymane od Dostawcy w ramach Usługi. 3) Użytkownik korzysta z Usługi od momentu zamówienia Usługi do rezygnacji z niej. 4) Świadczenie Usługi następuje od momentu zamówienia Usługi do rezygnacji z niej przez Użytkownika. Świadczenie Usługi można przerwać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP TECH na numer ) Koniecznym do otrzymania SMS MT warunkiem jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu znajdującego się w zasięgu sieci GSM w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS będących przedmiotem Usługi oraz w przypadku osób korzystających z kart pre-paid, posiadanie na koncie ilości środków koniecznych do pokrycia kosztów Usługi. 6) W cenę Usługi nie są wliczone opłaty za połączenie internetowe, w tym połączenie ze stroną WAP, które zależne są od aktualnych stawek operatorów GSM. 7) Rozliczenie opłat za korzystanie z Usługi następuje za pomocą operatorów sieci GSM. 8) Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory udostępniane w ramach Usługi chronione są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). 9) Z chwilą pobrania Produktu Multimedialnego Użytkownik otrzymuje niewyłączną sublicencję umożliwiającą Użytkownikowi na korzystanie z pobranych Treści Multimedialnych w celach osobistych. Sublicencja jest skuteczna jedynie na terytorium Polski. Prawa Użytkownika nie obejmują komercyjnego wykorzystywania, kopiowania i rozpowszechniania pobranych Produktów Multimedialnych. 10) Zamówienie Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgodny na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

5 4 DODATKOWE INFORMACJE 1. Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci PRODUKTÓW MULTIMEDIALNYCH ( Usługa ). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. dodatkowe świadczenie w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 2. Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( Usługobiorca ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 3. Usługę świadczy w zakresie dodatkowego świadczenia - DOSTAWCA. 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 5. Jednakże Usługobiorcy, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym. 6. W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą. 7. W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym oraz w związku z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług wskazaną wyżej, to brak jest obowiązku zapłaty przez Usługobiorcę kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy. 8. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody. 9. Usługodawca dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy w razie

6 dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego. 10. Usługodawca nie oferuje gwarancji ani usług posprzedażnych. 11. Brak jest kodeksu dobrych praktyk odnoszących się do świadczeń spełnianych w ramach Usługi. 12. Usługobiorca ma prawo dochodzenia roszczeń czy rozpatrywania reklamacji wobec Usługodawcy również na drodze pozasądowej np. w drodze zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy konsumenta. Usługobiorca ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie w zakładce rozstrzyganie sporów konsumenckich. 5 REZYGNACJA Z USŁUGI 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę tj. zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi. 2. Z Usługi można zrezygnować w każdym czasie, w tym przed otrzymaniem zamówionych treści cyfrowych. Nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Usługobiorcy. 3. Rezygnacja może nastąpić w każdej chwili, nie jest konieczne podanie przyczyny rezygnacji. 4. Rezygnacja z Usługi następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP TECH na numer Wysłanie wiadomości SMS dezaktywującej Usługę może nastąpić wyłącznie z Numeru Użytkownika. 6. Usługodawca nie wymaga złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych. 6 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1) Osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu w sposób określony 4.1 2) Użytkownicy Usługi rywalizują między sobą udzielając najciekawszej odpowiedzi na zadane w Konkursie pytanie lub pytania 3) Pytanie lub pytania zadawane w konkursie dotyczą różnych obszarów tematycznych 4) Częstotliwość Konkursu jest przedmiotem podlegającym uznaniu Dostawcy, może być określona na Stronie Internetowej. 5) Najciekawsza odpowiedź lub odpowiedzi każdorazowo wybierane są decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez AUREON MEDIA w składzie 3 osób. 6) Termin rozstrzygnięcia, rodzaj, wartość i ilość oferowanych nagród są każdorazowo określane dla Konkursu w komunikacie zamieszczonym na Stronie Internetowej.

7 7) Nagrody nie mogą stanowić przedmiotów roszczeń Użytkownika innych niż określone w Kodeksie Cywilnym. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania równowartości pieniężnej nagrody. 8) Użytkownik udziela odpowiedzi na pytanie lub pytania zadane w Konkursie poprzez formularz znajdujący się na Stronie Internetowej. Odpowiedź na pytanie musi nastąpić w czasie do 48 godzin od wysłania SMS/wpisania kodu PIN rejestrującego użytkownika w usłudze. 9) Firma Aureon Media nie przetwarza danych osobowych podanych w formularzu ani nie jest administratorem jakiegokolwiek zbioru danych osobowych. Podanie imienia oraz nazwiska czy adresu e- mail ma na celu jedynie sprawdzenie czy formularz jest wypełniany przez osobę a nie bot/sktypt/program komputerowy. W przypadku wygrania nagrody skontaktujemy się z podanym numerem telefonu i poprosimy o podanie danych (imienia, nazwiska, adresu pocztowego na który wysłać fizyczną nagrodę bądź adresu na który wysłać nagrodę elektroniczną). 10) Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia odpowiedzi zawierających treści obraźliwe, wulgarne, niezgodne z prawem lub obowiązującymi powszechnie normami obyczajowymi, naruszające dobra osobiste i prawa autorskie osób trzecich. 11) Dostawca Usługi powiadamia Użytkownika o wygranej w Konkursie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer Użytkownika, na który wysłana była wiadomość rozpoczynająca Konkurs. Użytkownik zobowiązany jest do podania Dostawcy wszystkich danych koniecznych do dostarczenia nagrody, a zwłaszcza imienia i nazwiska, adresu do wysyłki zawierającego kod pocztowy i miejscowość, nazwę ulicy, numer domu lub mieszkania oraz numeru konta bankowego w przypadku wygranej pieniężnej. 12) Podając dane do wysyłki nagrody Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ich w niezbędnym do jej wydania procesie - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 13) Odmowa podania danych koniecznych do wysyłki nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z niej. 14) Wysyłka nagrody odbywa się na koszt AUREON MEDIA w terminie 30 dni od dostarczenia przez Użytkownika danych koniecznych do wysyłki. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki w razie nie podjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia pod wskazany adres przez dostawcę usług pocztowych. Przekazanie nagrody pieniężnej odbywa się w zależności od wskazania Użytkownika przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. 15) Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdy wartość nagrody przekracza 760,00 PLN wydanie następuje po uiszczeniu przez Użytkownika zryczałtowanego podatku dochodowego w postaci 10% wartości nagrody na rachunek bankowy AUREON MEDIA będącego płatnikiem podatku, co następuję w ciągu 14 od prawidłowego poinformowania Użytkownika o wygranej. 16) Nagrody rzeczowe, których zrealizowanie nie jest możliwe w postaci bonu towarowego, kuponu rabatowego lub vouchera, o których mowa na Stronie Internetowej, AUREON MEDIA zobowiązuje się wysłać swojego pełnomocnika do Użytkownika będącego zwycięzcą konkursu, który dokona zakupu

8 przedmiotu wygranego przez Użytkownika lub w przypadku braku możliwości dokonania zakupu zobowiązuje się do przekazania równowartości przedmiotu przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w zależności od wskazania Użytkownika. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1) Dostawca zobowiązuje się do spełniania Usługi z należytą starannością. 2) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Usłudze wynikłe z winy operatorów sieci GSM oraz z winy Użytkownika. 3) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi lub niewykonanie Usługi związane z nienależytym działaniem sieci Internet lub spowodowane stanami od Dostawcy niezależnymi, a zwłaszcza klęskami żywiołowymi, strajkami, przerwami w dostawie energii lub usług telekomunikacyjnych, decyzjami sądowymi lub administracyjnymi. W przypadku nienależytego wykonania Usługi lub niewykonania Usługi Dostawca uprawniony jest do wykonania świadczenia po ustaniu przeszkód. 4) Korzystanie z Usługi nie może następować w sposób, który naruszałby obowiązujące prawo, godzący w porządek społeczny, czyjąś godność lub dobre imię. 5) W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika Dostawca zapewnia sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług. 6) Postanowienia Regulaminu nie stoją na przeszkodzie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 8 REKLAMACJE 1) Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w następujący sposób: a) mailowo na adres : b) listownie na adres AUREON MEDIA, ul. Ugorek 1/135, Kraków, Polska Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz Numer Użytkownika wraz z opisem roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika oraz w przypadku reklamacji listownej adres zwrotny.

9 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Właściwymi do rozstrzygania sporów między Dostawcą a innymi podmiotami są sądy powszechne. 2) Dostawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, a zwłaszcza dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 7 dni od ich udostępnienia na Stronie Internetowej. Użytkownik, który nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu może rozwiązać umowę na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie. 3)Prawomocne orzeczenia sądu unieważniające postanowienia Regulaminu mają zastosowanie tylko do postanowień, których dotyczą.

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.manhattan.net.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.manhattan.net.pl prowadzony jest przez Adam Pogorzelskiego,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo