Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 2. Organizator - Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , o kapitale zakładowym zł w całości opłaconym. Organizator działa na zlecenie i rzecz Fundatora. 3. Fundator - Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON Wydającym nagrody w Sprzedaży premiowej jest Fundator. 4. Produkt wybrane modele produktów oznaczone znakiem towarowym Samsung, wprowadzane do obrotu przez Fundatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu w Punkcie handlowym, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Z udziału w Sprzedaży premiowej wyłączone są również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 6. Punkt handlowy sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. 7. Strona internetowa strona internetowa o adresie: 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin Sprzedaży premiowej ) określa: cel Sprzedaży premiowej, warunki uczestnictwa w Sprzedaży premiowej, czas trwania Sprzedaży Premiowej, sposób informowania o Sprzedaży Premiowej i jej warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych ze Sprzedażą Premiową.

2 2. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 17 kwietnia 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 (termin zakupu Produktu w Sprzedaży Premiowej). 3. W Sprzedaży Premiowej nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Sprzedaż premiowa nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i Fundatora. 3 Zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej 1. Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży premiowej jest zakup wybranego Produktu oznaczonego znakiem towarowym Samsung. 2. Celem uzyskania nagrody Uczestnik powinien: 1) dokonać zakupu wybranego Produktu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej, 2) przesłać za pośrednictwem Strony internetowej, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie handlowym. Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem nieważności zgłoszenia. Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy Produktu zostanie odrzucone, jeśli Uczestnik nie potwierdzi Organizatorowi właściwego numeru modelu. 3. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia należy rozumieć formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach. 4. Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej. 5. Za zakup wybranego Produktu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej oraz spełnienie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie: Za produkt z grupy lodówek - zestaw pojemników Tupperware o wartości rynkowej 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych brutto). Szczegółowe zestawienie lodówek Samsung objętych Sprzedażą premiową, poprzez wskazanie ich modeli zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Za produkt z grupy AGD do zabudowy naczynie żaroodporne Villeroy&Boch o wymiarach 34x24 cm o wartości rynkowej 175,00 zł brutto (słownie: sto

3 siedemdziesiąt pięć złotych brutto) w przypadku zakupu odpowiedniego modelu piekarnika lub piekarnika kompaktowego, lub naczynie żaroodporne Villeroy&Boch o wymiarach 24x14 cm o wartości rynkowej 125,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych brutto) w przypadku zakupu odpowiednego modelu płyty indukcyjnej. Szczegółowe zestawienie produktów Samsung do zabudowy objętych Sprzedażą premiową, poprzez wskazanie ich modeli zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za produkt z grupy odkurzaczy - kod promocyjny do drogerii Douglas o wartości brutto (słownie: pięćdziesiątych złotych brutto) brutto (2 kody o wartości ) (słownie: sto złotych brutto) 1 brutto (3 kody o wartości ) (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) 200,00 zł brutto (4 kody o wartości ) (słownie: dwieście złotych brutto) w zależności od modelu zakupionego Produktu, do wykorzystania w perfumeriach stacjonarnych Douglas lub w sklepie internetowym Szczegółowe zestawienie odkurzaczy Samsung objętych Sprzedażą premiową wraz z informacją o wysokości nagrody, poprzez wskazanie ich modeli zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Uzyskane kody można wykorzystać jednorazowo. W przypadku zakupu przekraczającego wartość kodu, kwota przekraczająca powinna zostać dopłacona. W przypadku zakupu o niższej wartości niż kwota zawarta w kodzie, nie ma możliwości odzyskania niewykorzystanej kwoty. Niewykorzystana kwota przepada. Procedura realizacji kodów promocyjnych w perfumeriach stacjonarnych i w sklepie internetowym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Liczba Nagród w promocji jest ograniczona i wynosi: Zestaw pojemników Tupperware 400 sztuk Naczynie żaroodporne Villeroy&Boch 34x24 cm 460 sztuk Naczynie żaroodporne Villeroy&Boch 24x14 cm 460 sztuk Kod do drogerii Douglas 650 sztuk o wartości brutto każdy W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Sprzedaży premiowej przekroczy liczbę nagród, o uzyskaniu nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia w Sprzedaży premiowej, zaś w przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia. 7. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

4 8. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonane w terminie 15 dni od daty dokonania zakupu widniejącego na paragonie lub fakturze (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej) nie później jak 15 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 9. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 10 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie handlowym m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu. 10. Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, nie później niż w terminie do dnia 15 lipca 2015 r., w przypadku zestawów Tupperware oraz naczyń żaroodpornych Villeroy&Boch - za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Sprzedaży premiowej, w przypadku kodów do drogerii Douglas za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Sprzedaży premiowej. 11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Sprzedaży premiowej na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody. 12. Jeden Uczestnik może otrzymać w Sprzedaży premiowej nie więcej niż jedną nagrodę za zakup Produktu z linii lodówek lub z linii do zabudowy lub z linii odkurzaczy. 13. Odstępstwo od pkt. 12 par.3 stanowi zapis - w przypadku dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu w postaci wybranego modelu piekarnika lub piekarnika kompaktowego oraz wybranego modelu płyty indukcyjnej Uczestnik ten otrzyma 1 naczynie żaroodporne Villeroy&Boch 34x24 cm oraz 1 naczynie żaroodporne Villeroy&Boch 24x14 cm. 4 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane ze Sprzedażą premiową mogą być zgłaszane w trakcie trwania Sprzedaży premiowej oraz w terminie do dnia 1 lipca 2015 r. 2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora: Cursor S.A. Skrytka Pocztowa 26, Radom 12 z dopiskiem Sprzedaż premiowa Spring reklamacja, lub pocztą elektroniczną na adres: Organizator

5 może zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 5 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ul. Marynarska 15), który dla celów prowadzenia Promocji powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych oraz Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób nagrodzonych i wydania Nagród w Promocji. 3. Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Sprzedaży Premiowej, którzy otrzymali nagrodę. 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak Uczestnik podpisując zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. 5. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Sprzedaży Premiowej. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani

6 niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 6 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej 2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7 Załącznik nr 1 modele lodówek biorące udział w Sprzedaży premiowej Model lodówki RB33J8035SR RB33J8797S4 RB36J8035SR RB36J8855S4 RB36J8799S4 RB38J7210SA RB38J7230SR RB38J7215SA RB38J7215SR RB38J7039SR RB38J7515SR RB38J7630SR RB41J7235SR RB41J7335SR RB41J7839S4 RB41J7859SR RB37J5000SA RB37J5010SA RB37J5220WW RB37J5220SA RB37J5110SA RB37J5320SS RB37J5015SS RB37J5225SS RB37J5325WW RB37J5325SS RB37J5315SS RB37J5345SS RB37J5029SS RB37J5249SS RB37J5329SS

8 Załącznik nr 2 modele do zabudowy biorące udział w Sprzedaży premiowej Piekarniki BF1C4T082 BF1C6G080 BF1N4T123 BQ1D4T081 BQ1D6G144 BQ1S4T133 BQ1VD6T131 BQ2D7G144 NV6584LNESR NV66H5737LB NV6786BNESR NV70F3544CB NV70F3784EB NV70H3340RS NV70H3350RS NV70H5787CB NV75J3140BB NV75J3140BS NV75J3140BW NV75J3140RS NV75J3140RW NV75J5170BS NV75J5540RS NV75J7570RS Piekarniki kompaktowe NQ50C7535DS NQ50C7935ES NQ50H5533KS NQ50H5537KB NQ50J3530BS Indukcje NZ64F3NM1AB NZ64H37070K NZ64H57477K NZ64H57479K Nagroda w Sprzedaży premiowej NACZYNIE ŻAROODPORNE 2 24X14 CM VILLEROYBOCH NACZYNIE ŻAROODPORNE 2 24X14 CM VILLEROYBOCH NACZYNIE ŻAROODPORNE 2 24X14 CM VILLEROYBOCH NACZYNIE ŻAROODPORNE 2 24X14 CM VILLEROYBOCH

9 Załącznik nr 3 modele odkurzaczy biorące udział w Sprzedaży premiowej Model odkurzacza VR10F71UCBC VR20H9050UW SR8875 SR8980 VC08F70HNQR VW17H9090HC VW17H9070HU VC06H70F0HD VC07F80HUUK VC08F60JUVB VC15F50VN3Y VC15F50VNRB VC15F50VNVR VC08F60WNUR VC07H40E0VR VC07H40F0VB VC15F30WNGR VC15F30WNKY VC15F30WNLL Wartość kodu Douglas 200,00 zł 200,00 zł 1 1 Załącznik nr 4 Procedura realizacji voucherów elektronicznych w perfumeriach stacjonarnych i w sklepie internetowym Voucher elektroniczny o wartości 50 zł lub 100 zł lub 150 zł lub 200 zł brutto może być zrealizowany przez uprawnioną osobę we wszystkich perfumeriach Douglas w Polsce oraz na Voucher elektroniczny nie ma daty ważności. Do momentu zrealizowania jest aktywny. Voucher może być wykorzystany jednokrotnie - przy jednorazowym zakupie. W razie dokonania jednorazowych zakupów poniżej wartości vouchera uprawnionemu nie jest wypłacana różnica. W przypadku dokonania jednorazowych zakupów powyżej kwoty vouchera różnicę należy dopłacić gotówką lub kartą płatniczą lub innym voucherem elektronicznym lub kartą upominkową

10 Douglas posiadaną przez kupującego z innych źródeł (maksymalnie można ze sobą łączyć 3 vouchery i/lub karty upominkowe Douglas w sklepie internetowym oraz perfumeriach stacjonarnych, w tym przypadku klient również dopłaca ewentualną różnicę). W przypadku zakupów internetowych realizacja vouchera obejmuje cenę produktu (produktów) wraz z kosztami wysyłki. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z infolinią: lub , Schemat realizacji voucherów w sklepie stacjonarnym: Konsument na etapie płatności informuje, że płaci voucherem elektronicznym i podaje go pracownikowi Douglas (w formie ustnej poprzez podanie numeru vouchera i numeru PIN; w formie pisemnej poprzez wręczenie wydruku, smsa itp. z numerem vouchera i numerem PIN). Po sprawdzeniu i stwierdzeniu poprawności numeru vouchera i PIN przez pracownika, wartość zakupów zostaje pomniejszona o wartość vouchera. Schemat realizacji voucherów w sklepie internetowym : 1. Po dokonaniu wyboru produktów w obszarze Koszyk należy wybrać Kartę Upominkową umieszczoną u dołu ekranu po lewej stronie. Następnie należy kliknąć na Zrealizuj. 2. Następnie należy wpisać numer vouchera elektronicznego ( Wprowadź numer karty upominkowej) oraz numer PIN w odpowiednie miejsca, oraz przepisać kod sprawdzajacy, czyli podaną sekwencję znaków i kliknąć Zrealizuj Online.

11 3. Następnie należy kliknąć Do kasy i postępować dalej wg. podanych kroków.

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo