Nr sprawy: kod CPV:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: kod CPV:"

Transkrypt

1 Nr sprawy: kod CPV: I. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia poniżej euro POLSKA GRUPA GÓRNICZA SP. Z O.O Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS adres strony internetowej: Sposób komunikowania się z Wykonawcami zostały zawarte w części XX SIWZ. NIP: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7 00 do PROFIL NYWCY: adres internetowy: Jednostka prowadząca postępowanie: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń, ul. Granitowa 16 tel.: +48 /32/ ; fax.: +48 /32/ ; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 6 00 do II. Informacje podstawowe: 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego, zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 5. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji ustnej lub negocjacji na zasadach wynikających z Regulaminu. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z podaniem jej zakresu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (dokument należy dołączyć do oferty jeżeli Wykonawca nie dołączy ww. dokumentu Zamawiający uzna, że nie powierza części zamówienia podwykonawcom). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 i 1.1 do SIWZ. IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, pożądany do r. 2. Wymagana gwarancja: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego robót. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zamówienia w zakresie niezbędnym str. 1

2 do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali roboty budowlane o łącznej wartości netto nie mniejszej niż ,00 zł. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane związane z wykonaniem lub remontem poszycia dachu na budynkach przemysłowych i magazynowych. W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano, a w przypadku robót wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. 2. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy: dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje/uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie tj.: 1) co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót o specjalności konstrukcyjno budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278); Ww. osoba, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne wymienione powyżej musi wykazać się w trakcie realizacji zamówienia aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ). 2) co najmniej 1 osobą dozoru ds. BHP zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 02 września 1997 r. (Dz.U.1997, Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), spełniająca następujące warunki: a) posiadająca odpowiednie wykształcenie (technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), b) pełni służbę bhp tzn. jest zatrudniona na jednym ze stanowisk zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem (inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy), Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. na podstawie wcześniejszych przepisów. 3. nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń. VI. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, 2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów ten dokument; str. 2

3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu składa oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Określony powyżej termin zachowuje się odpowiednio. 4. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, potwierdzające stan nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert złożone na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, potwierdzające stan nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, złożone na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. VII. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 3. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z informacjami na temat ich uprawnień/kwalifikacji zawodowych oraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem ww. uprawnień/kwalifikacji - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; VIII. IX. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 i 1.1 do SIWZ, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferta spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: str. 3

4 a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, b) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane dokumenty. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. X. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z 46 ust. 2 punkt 2) lit. a) Regulaminu. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 5. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi wynikać z przedstawionych dokumentów lub być dołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, który musi być przedłożony w oryginale. Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie. 11. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w jednym egzemplarzu. 12. Oferta składa się z: a) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem Załącznik nr 2 do SIWZ. b) Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI, VII, VIII, IX do SIWZ. c) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 13. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153 poz z późniejszymi zmianami) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. str. 4

5 XI. Wadium. 1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIII. Kryteria oceny oferty. 1. Ceną ocenianą będzie wartość netto (zgodnie z tabelą cenową Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Kryterium oceny najniższa cena (C) - waga 100 %. 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zamówienia. XIV. Sposób uzyskania ostatecznej ceny. 1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriów oceny oferty - celem wyboru oferty najkorzystniejszej: a) licytacja ustna, b) negocjacje. 2. Do licytacji ustnej / negocjacji Zamawiający nie zaprosi Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający poinformuje uczestników postępowania (w formie przewidzianej w SIWZ) o tym fakcie, wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. XV. Warunki umowy. 1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. 3. Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej podstawie odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. 4. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. XVI. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVII. Termin i miejsce składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń ul. Granitowa 16 Dział Zamówień i Przetargów, budynek A, III piętro, pokój nr 314 do dnia otwarcia ofert do godz. 08:45 2. Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem Postępowanie o udzielenie zamówienia pt. Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. - nr sprawy: Nie otwierać przed r., godz.09:00 oraz nazwą i adresem Wykonawcy. 3. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca. 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca. 5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej. 6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. str. 5

6 7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert. Przez zmianę oferty nie należy rozumieć: a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie, b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert. XVIII. Otwarcie ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 09:00 w: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń ul. Granitowa 16 Dział Zamówień i Przetargów, budynek A, III piętro, pokój nr Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert. 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Oferty będą otwierane w kolejności zgodnej z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 przekazane zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. XIX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu. 1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami: 1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się: 1) Wykonawcy z Zamawiającym: a) zapytania do SIWZ pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń, ul. Granitowa 16, Dział Zamówień i Przetargów, budynek A - Dyrekcja, III piętro, pokój nr 310, lub faksem na nr +48 (32) , lub drogą elektroniczną na adres: b) uzupełnianie dokumentów pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń, ul. Granitowa 16, Dział Zamówień i Przetargów, budynek A Dyrekcja, III piętro, pokój nr 310 lub faksem na nr +48 (32) j.w. (niezwłocznie potwierdzone pisemnie) c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów: pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń, ul. Granitowa 16, Dział Zamówień i Przetargów, budynek A Dyrekcja, III piętro, pokój nr 310, lub faksem na nr +48 (32) j.w. (dla zachowania terminu) d) pozostałe oświadczenia i wnioski: pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń, ul. Granitowa 16, Dział Zamówień i Przetargów, budynek A Dyrekcja, III piętro, pokój nr 310, lub faksem na nr +48 (32) j.w. 2) Zamawiający z Wykonawcami: Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom: a) pisemnie lub b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub c) drogą elektroniczną: na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy str. 6

7 Dokumenty przesłane w formie elektronicznej muszą być sporządzone w pliku tekstowym obsługiwanym przez system Windows. 2. Zamawiający i Wykonawca na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Przewodniczący Jadwiga Dąbek tel. 32/ Sekretarz Aleksandra Banat tel. 32/ Wyjaśnienia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeśli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni. Dokonana modyfikacja treści SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Zamawiający każdorazowo wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert: a) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów, b) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty. 9. Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać, że oferowane roboty spełniają wymagania określone w SIWZ na dzień wyznaczony przez Zamawiającego jako dzień uzupełnienia. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w 45 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego. XXI. Informacje dodatkowe. 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości, co do jej prawdziwości. 2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. XXII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej Zamawiającego w profilu nabywcy. 2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy. str. 7

8 Załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1.1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót. Wzór formularza ofertowego. Wykaz wykonanych robót. Wykaz osób wymaganych do realizacji zamówienia wraz z kwalifikacjami. Wykaz podwykonawstwa. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zakres i cennik odpłatnych usług, które mogą być świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. str. 8

9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia: II. III. IV. Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku płuczki w zakresie określonym w Badaniu stanu technicznego dachu budynku płuczki w ZPM II wykonanym przez firmę FAMUR S.A. ul. Armii Krajowej 51, Katowice (z wyłączeniem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej dachu, której stan w ww. badaniu określono jako zadawalający w IV stopniu pilności do wykonania tj. w terminie od 2 do 5 lat - dział 4 pozycje 32 40), obejmującego: a) demontaż instalacji odgromowej, b) rozebranie poszycia dachowego, za wyjątkiem blachy trapezowej, c) demontaż wpustów odwadniających, rur spustowych i obróbek blacharskich, d) montaż nowego poszycia dachu wraz z izolacją termiczną (warstwa folii PE, płyta styropianowa na dach EPS 100 o grubości 10 cm oklejana jednostronnie papą podkładową, papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS o grubości 5,2 mm i giętkości do -20 o C), obróbkami blacharskimi oraz elementami odwodnienia dachu, e) zabudowę nowej drabiny na niższą część dachu, f) montaż nowej instalacji odgromowej, g) częściową odtworzeniową wymianę uszkodzonych płyt osłonowych i przeszkleń wraz ze wzmocnieniem istniejących ram okiennych. Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty uprawnionym przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren kopalni w rejon planowanych do wykonania robót w celu zapoznania się z możliwymi warunkami ich prowadzenia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Przeróbki Mechanicznej Węgla Ruch II - osoba do kontaktu: Stanisław Nowak, tel. 32/ Wymagania prawne i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z następujących przepisów: a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 290), b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1278); c) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw Nr 92 pozycja 881 z 30 kwietnia 2004 r., e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001, Nr 118 poz. 1263), f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126), g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 2003, Nr 169 poz z późniejszymi zmianami), h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, Nr 26 poz. 313), i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191 poz z późniejszymi zmianami), j) Normy i przepisy wprowadzone do ogólnego stosowania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wymagania organizacyjno-techniczne: 1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy: 1) Technologię robót związanych z tematem zamówienia zatwierdzoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez KRZG Zamawiającego oraz plan BIOZ. str. 9

10 2) Imienny zakres czynności osób Wykonawcy sprawujących nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie KWK Piast zaakceptowany przez KRZG Zamawiającego, 3) Zatwierdzony przez firmę schemat organizacyjny koordynatorowi umowy Zamawiającego celem akceptacji i naniesienia ww. schematu do schematu organizacyjnego kopalni w zakresie koordynacji, nadzoru i kontroli prowadzonych prac). 4) Imienny wykaz osób sprawujących kierownictwo i dozór nad robotami wraz z kopiami stwierdzonych kwalifikacji (w tym osób dozoru ruchu w wymaganej specjalności oraz kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), szkolenia okresowego, zatwierdzony przez KRZG Zamawiającego. 5) Imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu przetargu z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań lekarskich, badań specjalistycznych, (jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy), szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego, stwierdzających zdolność do pracy na wysokości, oraz badania psychologiczne. 6) Potwierdzenia o zapoznaniu się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (w postaci imiennej listy z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy). 7) Oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i dozór nad pracami o zapoznaniu się z Planem Ratownictwa i Dokumentem Bezpieczeństwa KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w zakresie wykonywanych prac. 8) Kopię stwierdzonych kwalifikacji osoby firmy obcej, sprawującej nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 9) Kopię zaświadczeń pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zadania z odbytego jednodniowego szkolenia teoretycznego w wymiarze 8 godzin, np. w Kompanijnym Ośrodku Szkolenia. 10) Kartę oceny ryzyka zawodowego na przewidywanym stanowisku pracy, opracowaną przez Wykonawcę. 11) Oświadczenie Wykonawcy, iż wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wyposażone przez Wykonawcę w środki ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U r., nr 259, poz. 2173), adekwatne do wykonanych czynności na terenie kopalni PIAST". UWAGA: Przedłożenie tych dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia robót. Ww. dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 2. Wymagania w zakresie organizacji prac: 1) Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach budowlanych zakładu przeróbczego ZPM II i podlegać będą przepisom Prawa budowlanego. 2) Wszystkie roboty objęte niniejszą umową muszą być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy zakładu przeróbczego. 3) Wykonanie robót należy zaplanować tak, aby zapewnić ciągłość ruchu zakładu. 4) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia do wykonania zadania. Dostawa urządzeń i materiałów odbędzie się na koszt Wykonawcy. 5) Roboty budowlane będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę z ważnymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego świadectwami jakości, deklaracjami zgodności. 6) Termin rozpoczęcia robót (prac) uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wcześniej dokonanych uzgodnień dotyczących terminu rozpoczęcia prac, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. 8) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Oddziale KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w zakresie: a) ruchu materiałów przez bramy Kopalni, b) systemu przepustowego dla ruchu osób i pojazdów, c) przepisów BHP i P.Poż. oraz innych przepisów wewnętrznych. str. 10

11 V. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia (wraz z odbiorem końcowym): VI. 1. Aprobaty, deklaracje zgodności, karty techniczne i karty charakterystyki dla materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Protokół końcowego odbioru wykonania robót. 3. Wypełniona książka robót. 4. Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed przystąpieniem do realizacji umowy, zobowiązany jest do zapoznania się i postępowania zgodnie z Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożoną w kopalni pod nazwą I-73/P-BHP-08-BHZ/01 Warunki zatrudniania firm obcych, która określa sposób zatrudniania innych podmiotów gospodarczych do wykonywania prac. Załącznik nr 1.1 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT załączono w osobnym pliku wraz z ogłoszeniem o niniejszym postępowaniu na stronie profilu nabywcy ( str. 11

12 Nr sprawy: Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość:... Data:... Dane Wykonawcy Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik Wykonawca składający ofertę wspólną członek Pełna nazwa W ykonawc y/ W ykonawców składając ych ofertę wspólną Siedziba W ykonawc y (adres): Nr telefonu Nr fax-u Adres NIP Regon Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu Do: POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O Bieruń, ul. Granitowa 16 W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn. str. 12

13 Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ za cenę: Wartość zamówienia Stawka Wartość zamówienia Lp. Wyszczególnienie netto/pln VAT w % brutto/ PLN Remont dachu budynku płuczki 2. Oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, d) nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości, za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 3. Działając w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że: a) podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, b) oferuję termin płatności, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ, c) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 i 1.1 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, d) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia. 4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania. 5. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 90 dni. 6. Oświadczam, że podczas realizacji przedmiotu umowy będziemy odpłatnie korzystać z usług wyszczególnionych w Załączniku nr 8 do SIWZ w zakresie punktów.* *) należy wpisać 1a, 1b, 1c,. itd.... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) str. 13

14 Spis treści oferty: Nazwa nr dokumentu: Nr strony w ofercie 1. Formularz ofertowy zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ KRS Wykaz wykonanych robót zgodnie z Zał. nr 3 do SIWZ Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w Zał. nr 3 do SIWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca zgodnie z Zał. nr 4 do SIWZ Wykaz części zamówienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom zgodnie z Zał. nr 5 do SIWZ jeżeli dotyczy Oryginał lub kopia postanowienia sądu dotyczy Wykonawców, co do których otwarto likwidację jeżeli dotyczy Oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólną Zał. 8 do SIWZ Pełnomocnictwo, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Inne (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) str. 14

15 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia netto (zł) Data wykonania robót budowlanych Pełna nazwa Odbiorcy robót W przypadku korzystania przez Wykonawcę zgodnie z 27 ust 5 Regulaminu - Podmiot wykonujący roboty budowlane* Nr strony w ofercie zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie roboty Uwaga! - Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie roboty budowlane wykonano należycie. * Zgodnie z 27 ust 5 Regulaminu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale).... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) str. 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Lp. Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach/kwalifikacjach Informacje Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Podmiot udostępniający zasoby* (w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę) Dysponuje/ będzie dysponowa ć Nr strony w ofercie zawierającej dokument potwierdz. wymagane uprawnienia Nr dokumentu potwierdzające Imię go posiadane i nazwisko uprawnienia/ kwalifikacje co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót o specjalności konstrukcyjno budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) * W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale). Oświadczam, że osoby posiadające uprawnienia budowlane wymienione w tabeli powyżej będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował co najmniej 1 osobą sprawującą nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która posiada kwalifikacje wymagane dla pracowników służby bhp, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 02 września 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami) i spełnia następujące warunki: a) posiadająca odpowiednie wykształcenie (technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), b) posiadająca aktualne (do 5 lat od daty składania ofert) szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2006, nr 180, poz. 1867), c) pełni służbę bhp tzn. jest zatrudniona na jednym ze stanowisk zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem (inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy). Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. na podstawie wcześniejszych przepisów.... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) str. 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM L.p. Zakres czynności, które zostaną powierzone podwykonawcy % udział w zamówieniu... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) str. 17

18 Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Podstawę zawarcia umowy stanowią: 1. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. (nr sprawy: ). 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oferta Wykonawcy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: Remont dachu budynku płuczki dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.. 2. Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę. 3. Zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy. 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. 5. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia (dotyczy oferty złożonej przez kilku Wykonawców). 7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone. 2. Cena i warunki płatności 1. Wartość umowy wynosi.. zł netto (słownie:....). Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy. 2. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. 3. Cena netto jest stała do końca trwania, a wartość umowy nie będzie indeksowana. 4. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 5. Wynagrodzenie ustalone w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót, w tym koszt wykonania i likwidacji zaplecza budowy. 6. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: a) faktury częściowe wystawiane w okresach miesięcznych na podstawie Protokołu odbioru częściowego robót, zatwierdzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wg procentowego zaawansowania robót do wysokości 90% wartości umowy, b) fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót w wysokości 10% wartości umowy. 7. Faktury należy wystawiać na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o Katowice, ul. Powstańców 30 Oddział KWK Piast-Ziemowit Bieruń ul. Granitowa 16 oraz przekazywać na adres: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o Gliwice, ul. Jasna 31b 8. Faktury za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie umowy lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. str. 18

19 9. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego. 10. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT określającej roboty. 11. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. 13. Przy zapłacie Wykonawcy zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. 15. W przypadku opóźnień w płatnościach, kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. 16. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 17. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 18. Pobieranie zryczałtowanego podatku u źródła (jeżeli dotyczy) a) Zamawiający nie pobiera podatku gdy podatnik ma zakład zagraniczny na terytorium RP i złożył w tym zakresie oświadczenie oraz przedstawił certyfikat rezydencji; b) Zamawiający pobiera podatek w pełnej wysokości wynikającej z ustawy pdof albo pdop gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia w zakresie posiadania zakładu zagranicznego na terytorium RP lub złożył oświadczenie, iż takiego zakładu nie posiada lub nie złożył certyfikatu rezydencji (niezłożenie certyfikatu rezydencji skutkuje także pobraniem pełnej wysokości podatku gdy istnieje stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania); c) Zamawiający pobiera obniżoną względem ustawy pdof albo pdop stawkę podatku lub odstępuje od jej pobrania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli Wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż nie posiada na terenie RP zakładu zagranicznego oraz przedstawił certyfikat a stosowna umowa międzypaństwowa została zawarta. d) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji. 3. Termin realizacji umowy 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy:.. 2. Zamawiający przekaże front robót w terminie 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z instrukcją Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożoną w kopalni pod nazwą I-73/P-BHP-08-BHZ/01 Warunki zatrudniania firm obcych. 4. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót. 2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć zaistniałe wady lub usterki. 3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki gwarancyjnej w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia potwierdzonego faksem i usunięcia bez zbędnej zwłoki. 4. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. 6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia: 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego, 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego, 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych. 7. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego. 8. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły str. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 5/2014 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: kod CPV:

Nr sprawy: kod CPV: Nr sprawy: 421600465 kod CPV: 45442200-9 I. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul. DOLKOM www.dolkom.pl e-mail: dolkom@dolkom.pl Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 Nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zebrzydowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 8 Ogłoszenia powiązane: nr 16503-2017 z dnia 30-01-2017 - Zebrzydowice Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach. W ramach zadania zaplanowano nastę pujące prace budowlane:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: kod CPV:

Nr sprawy: kod CPV: Nr sprawy: 121600154 kod CPV: 45000000-7 I. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 etap I I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3, dnia.. 2014 r. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na remont holu i części korytarza na I piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. SIWZ Sukcesywna dostawa węgla 1/7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. Nazwa Zamawiającego: ZUT Sp. z o.o. Adres: ul. Bieszczadzka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: kod CPV:

Nr sprawy: kod CPV: kod CPV: 71240000-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.06.2008 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu WYKONANIE REMONTU DACHU W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 2014-07-25 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Opracowanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 28 listopada 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A. na wykonanie robót budowlanych:

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A. na wykonanie robót budowlanych: Załącznik nr 1 do SIWZ Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A na wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/10 Warszawa, 15-04-2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S )

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69526-2017:text:pl:html Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S 038-069526 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-4/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie

Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie Strona 1 z 6 Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km 3+409 (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie Numer ogłoszenia: 82980-2008; data zamieszczenia: 22.04.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. w trybie przetargu nieograniczonego na. Zatwierdzam:

SPECYFIKACJA. w trybie przetargu nieograniczonego na. Zatwierdzam: Zespół Szkół w Szydłowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 )

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 ) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie przy ul. Postępu 9 przez okres 24 miesięcy I. Zamawiający ( zamieszczone w BZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Sanok, dnia r.

Sanok, dnia r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w obiektach SPMZPOZ w Sanoku.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo