W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX"

Transkrypt

1 W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX PL ISSN ANNA FEDAS Uniwersytet Wrocławski PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU REKLAMOWEGO Mimo rosnącego zainteresowania analizą zjawisk transsemiotycznych, można odnieść wrażenie, że opis relacji tekst obraz wciąż pozostaje jednym z poważniejszych problemów teoretyczno-metodologicznych. Przed trudnościami nie uchroniła się nawet semiotyka dyscyplina wydawałoby się, najlepiej przygotowana do analizy zjawisk multimodalnych (zob. Piekot 2009: ). Przedmiot poniższego artykułu stanowi analiza semiotyczna przekazów wielokodowych (w tym przypadku billboardów i spotów reklamowych). Z semiotycznego punktu widzenia telewizyjny spot reklamowy (najbardziej jaskrawy przykład przekazu wielokodowego) jest bowiem polimorficzną (zwaną również: multimodalną, multisensoryczną lub transsemiotyczną, (zob. Piekot 2007: ) strukturą znakową, którą tworzą dźwięki, słowa i obrazy (zob. Poprawa 2007: ). Analiza tego typu przekazów stanowi spore wyzwanie metodologiczne, w związku z tym każda propozycja analizy może okazać się przydatna w dalszym rozwoju analizy semiotycznej jako metody badawczej. Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie propozycji sposobu analizy przekazów wielokodowych na przykładzie analizy semiotycznej billboardu oraz spotu reklamowego. Analiza ta została wypracowana podczas dotychczasowej działalności naukowej autorki. Celem szczegółowym artykułu jest ukazanie cech przedstawionej propozycji analizy (cechy te mogą stanowić punkt wyjścia do sformułowania jej wad i zalet) oraz możliwości potencjalnych zastosowań tego typu analizy w praktyce. 1. WPROWADZENIE DO ANALIZY 1.1. Billboard jako podtyp reklamy zewnętrznej (tzw. outdoor) Billboard to nośnik reklamy będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową umieszczaną na budynkach lub specjalnie przystosowanych do tego słupach. Służy do eksponowania reklam, sam będąc często nazywany reklamą 1. Słownik 2 definiuje billboard jako duży plakat reklamowy umieszczony na ulicznej tablicy lub przy drodze, z czego można by wnioskować, że billboard jest często utożsamiany z plakatem reklamowym. 1 [hasło: billboard] 2 Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. A. Dmowskiej, Warszawa 1996 [hasło: billboard].

2 120 ANNA FEDAS Reklama zewnętrzna zrodziła się w otwartej przestrzeni. Najwcześniejszymi billboardami były prawdopodobnie inskrypcje na egipskich budowlach. Pierwszy komercyjny billboard pojawił się w 1740 roku, kiedy to londyński kupiec zwrócił się do władz miejskich z prośbą o pozwolenie zamieszczenia reklamy swojego sklepu obok oficjalnych obwieszczeń.w efekcie wprowadzono powszechny zwyczaj pobierania opłat za użytkowanie przestrzeni publicznej do celów reklamowych. Na przełomie tysiącleci rola reklamy zewnętrznej wzrasta. Pojawiają się nowe struktury, nowe technologie, nowi reklamodawcy i partnerzy, jak choćby lokalne władze. Reklamę zewnętrzną zaczyna się z powrotem postrzegać jako medium najbardziej przydatne w utrwalaniu wizerunku marki. (zob. Bernstein 2005: 10) Billboard odgrywa w tym procesie niemałą rolę. Z semiotycznego punktu widzenia billboard jest strukturą składającą się z war stwy wizualnej i warstwy werbalnej (słownej). Jak twierdzi Tomasz Piekot (zob. Piekot 2009: ): w przekazach bardziej złożonych dwuelementowa relacja tekst-obraz ulega multiplikacji. Można bowiem mówić o relacji między obrazem a całym tekstem, ale także między obrazem a poszczególnymi elementami werbalnymi (np. sloganem, nagłówkiem, podtytułem, lidem, podpisem czy nawet akapitem) Spoty reklamowe/telewizyjne jako przykład reklamy telewizyjnej Spot reklamowy [z ang. spot kropka] to krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie. Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej ok. 30 sekund 3. Współcześnie coraz częściej reklamy telewizyjne można znaleźć i obejrzeć w Internecie (np. na com). Reklama telewizyjna charakteryzuje się dużą natarczywością i jest zdecydowanie bardziej ekspansywna i bardziej widzialna. (zob. Kwarciak 2007: 145). Trwająca kilka sekund reklama telewizyjna jest często emitowana w momencie, w którym budzi zniecierpliwienie widza (np. jest przerywnikiem filmu), opiera się głównie na robieniu wrażenia, na szybkim ujęciu odbiorcy jakimś niezwykle atrakcyjnym szczegółem, gagiem, podkładem muzycznym lub atmosferą. Ma wiele zalet, które czynią z niej prestiżowe, kosztowne i wciąż przyciągające reklamodawców medium. (zob. Kowal-Orczykowska 2007: 41) Bogusław Kwarciak (zob. Kwarciak 2007: ), który ocenił różne media pod względem ich przydatności do rozpowszechniania reklam, stwierdził, iż reklamy telewizyjne przekazują bogate, wielostronne komunikaty, pozwalające na refleksję i ocenę ze strony odbiorcy. Reklamy telewizyjne uchodzą również za agresywne medium spot reklamowy może być bowiem przyczyną gwałtownych reakcji. Z semiotycznego punktu widzenia telewizyjny spot reklamowy jest polimorficzną (zwaną również: multimodalną, multisensoryczną lub transsemiotyczną) (zob. Piekot 2007: ) strukturą znakową, którą tworzą dźwięki, słowa i obrazy (zob. Poprawa 2007: ) 3 [hasło: spot (telewizja)]

3 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU PROPOZYCJA SPOSOBU ANALIZOWANIA TRANSSEMIOTYCZNEGO PRZEKAZU SCHEMAT ANALIZY /METODOLOGIA PRZEPROWADZANIA PROPONOWANEJ ANALIZY SEMIOTYCZNEJ W nawiązaniu do celu niniejszego artykułu w rozdziale tym zostanie przestawiony schemat analizy semiotycznej przekazów multikodowych wraz z metodologią proponowanej analizy. Stanowi ona połączenie dwóch poniżej opisanych metod (metody A i metody B): Metoda A: subiektywnie wybrane elementy z badań nad analizą semiotyczną Tomasza Piekota 4 rozbicie analizy na 4 poszczególne etapy: 1. etap pierwszy wyznaczenie kierunku analizy (metoda dedukcyjna od ogółu do szczegółu; metoda indukcyjna od szczegółu do ogółu); 2. etap drugi opis aspektów werbalnych i wizualnych w przypadku spotów telewizyjnych opis aspektów werbalnych, wizualnych oraz dźwiękowych (zgodnie z obranym na etapie pierwszym kierunkiem analizy); 3. etap trzeci analiza wymiarów: 3.1. na poziomie syntagmatycznym powiązanie słowa i obrazu w strukturę formalną i semantyczną może zaistnieć: komplementarność (znaczenie całości jest sumą znaczeń obu komponentów, słów, obrazów i dźwięków), uzupełnianie (jeden z komponentów semantycznie dominuje, drugi wprowadza dodatkowe, drugorzędne informacje), redundancja (znaczenia obu komponentów są identyczne, dublują się), sprzeczność (jeden z komponentów wnosi znaczenia przeciwstawne w stosunku do drugiego) lub brak związku między słowem a obrazem (znaczenia obu komponentów są niepowiązane); 3.2. oraz na poziomie paradygmatycznym wybór elementu słownego, obrazowego oraz (w przypadku spotów telewizyjnych) dźwiękowego ze zbioru wszystkich możliwości analiza wybranych do przekazu: mediów i gatunków (różny potencjał modalny), obiektów i miejsc symboli (osobowość/nieosobowość, żywotność/nieżywotność, przestrzeń otwarta/zamknięta, publiczna/prywatna), ramy konotacyjnej (pola topiczne, ramy pojęciowe tworzą je elementy należące do różnych paradygmatów rodzaje ram tradycyjna, nowoczesna, intelektualna, romantyczna itp.) środków technicznych (wielkość, kąt patrzenia, perspektywa, zbliżenie/ oddalenie itp.); 4. etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). Metoda ta nie została jeszcze szerzej opisana (zob. Piekot 2007: ), jednakże korzysta z teorii semiotycznych Daniela Chandlera i Johna Fiske a. Z racji tego, iż kluczowe dla tej analizy są pojęcia paradygmatu i krytyczności, samą metodę łączy najwięcej z tzw. semiotyką społeczną (sociosemiotics) i analizą multimodalną (wielokodową) w wersji systemowo-funkcjonalnej. (zob. Piekot 2007: ) 4 Na postawie zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim z dr T. Piekotem: Współczesne formy komunikowania przez obraz (słowo i obraz) oraz Wstęp do semiotyki.

4 122 ANNA FEDAS Metoda B: subiektywnie wybrane elementy metody analizy semiotycznej Umberta Eco, zaprezentowane w książce jego autorstwa, zatytułowanej: Pejzaż semiotyczny (zob. Eco 1972: , ). Zgodnie z koncepcją tam przedstawioną fundamentem analizy semiotycznej wg Umberto Eco jest wyróżnienie i zidentyfikowanie tzw. sematów, czyli bloków, pól znaczeń, na podstawie których odbiorca zarówno rozpoznaje, jak i klasyfikuje przedmioty postrzegane lub postrzeżone. Procedury analitycznego w ramach prezentowanej metody: wyróżnienie i zidentyfikowanie tzw. sematów, czyli bloków, pól znaczeń, na podstawie których odbiorca zarówno rozpoznaje, jak i klasyfikuje przedmioty postrzegane lub postrzeżone; analizy na poziomie denotacji (opis bez interpretacji) oraz analizy na poziomie konotacji (interpretacja + skojarzenia). Połączenie metod A i B będzie polegało na wpisaniu metody B w metodę A a zatem na skorzystaniu z metody B na etapie drugim i częściowo na etapie trzecim metody A. Analizie zostaną poddane przekazy reklamowe złożone billboard i telewizyjny spot reklamowy. W związku z tym należy zaznaczyć, iż przy analizie przekazu złożonego, takiego jak billboard zbadane zostaną: warstwa wizualna i werbalna. Natomiast przy analizie spotu telewizyjnego zbadane zostaną: warstwa wizualna, werbalna i dźwiękowa. 3. PRZEDSTAWIENIE PROPONOWANEGO SPOSOBU ANALIZY W PRAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ANALIZY BILLBOARDU I SPOTU REKLAMOWEGO UWAGA: Przekazy wybrane do analizy są przykładami przekazów reklam społecznych (w przypadku billboardu analizy nr 1) oraz przekazów reklam komercyjno-społecznych (w przypadku spotu reklamowego analizy nr 2). Taki dobór przykładów do analizy jest uzasadniony podobnym typem oddziaływania obu przekazów, pomimo tego, że billboard jest przykładem reklamy społecznej, a spot reklamowy jest przykładem reklamy komercyjno-społecznej Analiza nr 1: Billboard Kampania Młodzi kierowcy Twoja nowa bryka po wypadku 1. Etap pierwszy wybór kierunku analizy do analizy tego przekazu wybrana została metoda dedukcyjna (od ogółu do szczegółu od największych do najmniejszych elementów przekazu). Najpierw poddane analizie zostaną aspekty wizualne, a następnie aspekty werbalne. 2. Etap drugi opis aspektów werbalnych i wizualnych na poziomie denotacji i konotacji 2.1. Poziom denotacji: Aspekty wizualne: Przekaz składa się z 3 sematów wizualnych: 1) czarne tło największy semat 2) czerwono-białe ukośne pasy ostrzegawcze stanowiące lewy bok przekazu / billboardu 3) zdjęcie/rysunek/obraz szarego wózka inwalidzkiego.

5 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Semat trzeci (wózek) jest umieszczony na tle sematu pierwszego (czarne tło), natomiast semat drugi (czerwono-białe pasy ostrzegawcze) okalają sematy pierwszy i trzeci z lewej strony Aspekty werbalne: Przekaz zawiera 3 pola tekstowe (3 sematy tekstowe): Twoja nowa bryka największą czcionką bezpośredni zwrot do odbiorcy po wypadku nieco mniejsza czcionka dopełnienie do pierwszego sematu, brak znaków interpunkcyjnych Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! najmniejsza czcionka zdanie oznajmujące Kolor czcionki biały Typ czcionki Times New Roman (czcionka klasyczna) 2.2. Poziom konotacji: Aspekty wizualne: Semat pierwszy (czarne tło) konotuje żałobę, tragedię, śmierć Semat drugi czerwono-białe skośne pasy konotują wypadek, zakaz wejścia (np do budynku), takiej taśmy używa policja ogradzając np miejsce zbrodni. Semat trzeci wózek inwalidzki konotuje niepełnosprawność, nasuwa na myśl tragedię, wypadek Aspekty werbalne: W semacie pierwszym ( Twoja nowa bryka ) użyte zostało potoczne określenie pojazdu mechanicznego głównie samochodu. Semat trzeci warstwy wizualnej oraz semat drugi warstwy werbalnej (po wypadku) uściślają, iż nie chodzi wcale o samochód, ale o wózek inwalidzki właśnie. W związku z tym przełamane zostało pewne tabu nie wypada bowiem określać wózka inwalidzkiego bryką. Jest to gra słów, element zaskoczenia, zszokowania odbiorcy. 3. Etap trzeci analiza wymiarów wizualnych i werbalnych: 3.1. Na poziomie syntagmatycznym zachodzi komplementarność znaczenie całości przekazu jest sumą znaczeń obu komponentów warstwy wizualnej i warstwy werbalnej. Warstwa wizualna (połączenie 3 sematów czarnego tła, biało-czerwonych pasów ostrzegawczych, wózek inwalidzki nie precyzują wystarczająco przekazu dopiero warstwa werbalna (3 pola tekstowe twoja nowa bryka po wypadku, Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! ) dopełnia przekaz w na tyle istotny sposób, iż nie jest to uzupełnianie, tylko komplementarność. Tylko na podstawie wizualnej odbiorca nie byłby w stanie właściwie odczytać komunikatu wózek, czarne tło oraz czerwono-białe pasy przywodzą na myśl konwencję reklamy społecznej, poruszają trudny temat, jednakże nie wyjaśniają, że wózek ten może stać się jedynym pojazdem ( bryką ), jakim młody, niebezpiecznie jeżdżący kierowca, będzie mógł się przemieszczać. Warstwa wizualna nie akcentuje, iż jest to kampania społeczna, która usiłuje pokazać problem, jaki stanowi młody wiek ( do 25 lat ) co trzeciej ofiary/sprawcy wypadku drogowego. Analogicznie rzecz biorąc, warstwa werbalna nie przekazuje, o jaką brykę chodzi ( Twoja nowa bryka po wypadku nie wskazuje bezpośrednio na wózek inwalidzki i groźbę niepełnosprawności po wypadku samochodowym).

6 124 ANNA FEDAS 3.2. Na poziomie paradygmatycznym przekaz składa się z następujących wyborów: medium i gatunek medium jest billboard, natomiast gatunkiem komunikatu jest przekaz reklamowym reklama społeczna; obiekt i miejsce (symbole) obiektem jest wózek inwalidzki, przestrzeń, w którą jest wpisany jest otwarta ograniczają ją tylko czerwono-białe pasy po lewej stronie; wózek inwalidzki ma wyraźne konotacje, natomiast czerwono-białe pasy przywodzą na myśl ostrzegawcze pasy okalające np. miejsce wypadku, zagradzające wejście do budynku itp.; wybór ramy konotacyjnej rama topiczna jest typowa dla wielu kampanii społecznych ascetyczny dobór elementów, bazowanie na symbolach, operowanie kontrastem, ostrzeganie, szokowanie; środki techniczne billboard jest niezwykle prosty w formie; wybrane środki techniczne to: zdjęcie wózka inwalidzkiego widziany jest z przodu; tło czarne, napisy na tle białe; użyte kolory to czerń, biel, czerwień i szarość. Ponadto przekaz skonstruowany jest w orientacji poziomej (odbiorca odczytuje go w płaszczyźnie horyzontalnej). 4. Etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). Cała kampania społeczna nosi tytuł młodzi kierowcy i składa się z trzech części czyli z trzech billboardów: twoje nowe drinki po wypadku (rysunek kroplówki), twoja nowa laska po wypadku (rysunek kul inwalidzkich/ortopedycznych) oraz (analizowany w nieniejszejszym artykule) twoja nowa bryka po wypadku. Ostatni przekaz jest przekazem najsilniejszym, wywołuje największe emocje. Jest adresowany do osób młodych (do 25 roku życia), które posiadają uprawnienia do prowadzenia samochodu. Analizowany billboard ma na celu zniechęcić młodych kierowców do szybkiej i brawurowej jazdy. Semat trzeci warstwy werbalnej (zdanie: Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! ) sygnalizuje problem, pełni funkcję wyjaśniającą potrzebę stworzenia kampanii oraz kieruje odbiorcę do innych przekazów/billboardów kampanii Młodzi kierowcy analiza nr 2: spot reklamowy Kampania Fundacja Polsat nie jesteś sam 1. Etap pierwszy wybór kierunku analizy do analizy tego przekazu wybrana została metoda dedukcyjna (od ogółu do szczegółu analizowane zostaną kolejno elementy od największych do najmniejszych). Najpierw poddane analizie zostaną aspekty wizualne, a następnie aspekty dźwiękowe. Przekaz pozbawiony jest aspektów werbalnych. 2. Etap drugi opis aspektów wizualnych i dźwiękowych na poziomie denotacji i konotacji 2.1. Poziom denotacji: Aspekty wizualne:

7 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Przekaz trwa 30 sekund i składa się z 7 bloków sematów wizualnych (o kolejności przypisania poszczególnych cyfr do sematów decyduje wielkość sematu lub kolejność jego występowania): Blok 1: Semat 1 sceneria miejska ulica, stare kamienice; Semat 2 chłopiec jadący na rowerze. Blok 2: Semat 1 pomieszczenie widziane przez pierwsze okno łazienka; Semat 2 kobieta myjąca zęby; Semat 3 logo marki Blendamed pojawia się, gdy blok 2 prezentowany jest drugi raz. Blok 3: Semat 1 pomieszczenie widziane przez drugie okno; Semat 2 kobieta przewijająca dziecko; Semat 3 logo marki Pampers pojawia się, gdy blok 3 prezentowany jest po raz drugi. Blok 4: Semat 1 pomieszczenie widziane przez trzecie okno; Semat 2 kobieta robiąca pranie; Semat 3 logo marki Vizir pojawia się, gdy blok 4 prezentowany jest drugi raz. Blok 5: Semat 1 jedno z pomieszczeń mieszkania (pokój) widziane przez czwarte okno; Semat 2 niepełnosprawny chłopczyk na wózku wrzucający piłki do kosza. Blok 6: Semat 1 pomieszczenie, pokój, widziany przez okno; Semat 2 ten sam chłopiec z bloku 5 rysuje na szybie palcami umaczanymi w żółtą farbę słońce; Semat 3 szyba, na której chłopiec rysuje słońce. Blok 7: Semat 1 białe tło; Semat 2 produkty codziennego użytku w opakowaniach (proszek do prania, pieluszki, pasta do zębów, maszynka i pianka do golenia; Semat 3 logo akcji podaruj dzieciom słońce żółte uśmiechnięte słoneczko na czerwonym tle oraz białe napisy: podaruj dzieciom słońce. Poszczególne sematy i bloki sematów mają następujące powiązania przenikają się ze sobą w następujący sposób w blok 1 wpisane są bloki 2, 3, 4, 5 i 6. Czas trwania i kolejność występowania poszczególnych bloków są następujące: najpierw pojawia się blok sematów nr 1, następnie blok 2, 3, 4 i 5 i znów (ale tym razem znacznie krócej) bloki 2, 3, 4, a następnie 6 i 7. Przy powtórnym pojawieniu się bloków 2, 3 i 4 w ich obrębie pojawiają się sematy opatrzone numerem 3 są to loga poszczególnych produktów. W obrębie poszczególnych bloków zachodzą następujące relacje między sematami: W bloku pierwszym w semat 1 wpisany jest semat 2.

8 126 ANNA FEDAS W bloku drugim w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 2) semat 3. W bloku trzecim w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 3) semat 3. W bloku czwartym w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 4) semat 3. W bloku piątym w semat 1 wpisany jest semat 2. W bloku szóstym w semat 1 wpisane są semat 2 i 3. W bloku siódmym w semat 1 wpisane są sematy 2 i Aspekty dźwiękowe: W warstwie dźwiękowej przekaz zawiera 2 sematy: Semat 1 muzyka spokojna, monotonna, zawierająca kilka instrumentów, oparta na powtarzającej się frazie Semat 2 głos lektora (tzw. głos z offu): Każdego dnia... myjesz zęby... przewijasz dziecko... pierzesz... a tuz obok ciecie mieszkają chore dzieci, które marzą o tym, aby żyć normalnie. Możesz im pomóc. Jak? Myjąc zęby, przewijając dziecko, piorąc. Wybieraj produkty oznaczone słoneczkiem. Podaruj dzieciom słońce. Głos lektora jest głosem męskim, spokojnym. Poszczególne sematy warstwy dźwiękowej mają następujące powiązania i czas trwania w semat 1 wpisany jest semat Poziom konotacji: Aspekty wizualne: Blok 1: Semat 1 sceneria miejska ulica, stare kamienice obraz wprowadzający do spotu przedstawia normalność życia miejskiego (zwyczajna ulica, kamienice, chłopiec jadący na rowerze); Semat 2 chłopiec jadący na rowerze jw. Blok 2: Semat 1 pomieszczenie widziane przez pierwsze okno łazienka typowa łazienka w średniozamożnym mieszkaniu; Semat 2 kobieta myjąca zęby naturalna, codzienna czynność; Semat 3 logo marki Blendamed pojawia się, gdy blok 2 prezentowany jest drugi raz podkreślenie marki produktu jest tu zabiegiem typowo marketingowym, logo Blendamend jest powszechnie znane, jednakże, aby utrwalić je u odbiorcy przekaz został wzmocniony. Blok 3: Semat 1 pomieszczenie widziane przez drugie okno również typowe pomieszczenie mieszkania; Semat 2 kobieta przewijająca dziecko również czynność typowa, codzienna; Semat 3 logo marki Pampers pojawia się, gdy blok 3 prezentowany jest po raz drugi logo pokazane w celu utrwalenia jego wizerunku u odbiorcy. Blok 4: Semat 1 pomieszczenie widziane przez trzecie okno podobnie, jak w poprzednich blokach; Semat 2 kobieta robiąca pranie również codzienna czynność;

9 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Semat 3 logo marki Vizir pojawia się, gdy blok 4 prezentowany jest drugi raz. Blok 5: Semat 1 jedno z pomieszczeń mieszkania (pokój) widziane przez czwarte okno; Semat 2 niepełnosprawny chłopczyk na wózku wrzucający piłki do kosza chłopiec, mimo iż jest niepełnosprawny jeździ na wózku chce, tak jak inne dzieci uprawiać sport, chce grać w koszykówkę. Blok 6: Semat 1 pomieszczenie, pokój, widziany przez okno najprawdopodobniej jest to ten sam pokój z sematu 1 bloku 5.; Semat 2 ten sam chłopiec z bloku 5 maluje na szybie palcami umaczanymi w żółtą farbę słońce symbol akcji społecznej Fundacji Polsat podaruj dzieciom słońce, uśmiech chłopca emocjonalizuje przekaz; Semat 3 szyba, na której chłopiec rysuje słońce. Blok 7: Semat 1 białe tło; Semat 2 produkty codziennego użytku w opakowaniach (proszek do prania, pieluszki, pasta do zębów, maszynka i pianka do golenia) kupując te produkty, a są to produkty firmy Procter & Gamble, wpiera się akcję podaruj dzieciom słońce ; Semat 3 logo akcji podaruj dzieciom słońce żółte uśmiechnięte słoneczko na czerwonym tle oraz białe napisy: podaruj dzieciom słońce Aspekty dźwiękowe: W warstwie dźwiękowej przekaz zawiera 2 sematy: Semat 1 muzyka spokojna, monotonna, zawierająca kilka instrumentów, oparta na powtarzającej się frazie muzyka nie jest smutna, daje nadzieję; Semat 2 głos lektora (tzw. głos z offu): Każdego dnia... myjesz zęby... przewijasz dziecko... pierzesz... a tuż obok ciebie mieszkają chore dzieci, które marzą o tym, aby żyć normalnie. Możesz im pomóc. Jak? Myjąc zęby, przewijając dziecko, piorąc. Wybieraj produkty oznaczone słoneczkiem. Podaruj dzieciom słońce. Głos lektora jest głosem męskim, spokojnym. Treść sematu 2 warstwy dźwiękowej pokazuje codzienne czynności (w 2 osobie liczby pojedynczej), następnie wspomina o chorych dzieciach, które marzą o tym, aby żyć normalnie (tak, jak żyje odbiorca przekazu). Pojawia się kolejny apel do odbiorcy ( Możesz im pomóc w domyśle chorym dzieciom). Po pytaniu retorycznym ( Jak? ), które mogłoby paść od odbiorcy przekazu pojawia się odpowiedź, która jest nazwaniem czynności wykonywanych przez odbiorcę na początku przekazu mycie zębów, przewijanie dziecka oraz pranie z zaznaczeniem, że czynności te muszą zostać wykonane przy użyciu produktów oznaczonych słoneczkiem. Lektor wyraźnie apeluje: wybieraj produkty zatem w całej warstwie dźwiękowej (jak również w całym przekazie) nie pojawia się apel o wsparcie finansowe o kupno jedynie pada słowo wybieraj produkty (w domyśle przy codziennych zakupach). Aspekt finansowy wspomnianych w reklamie zakupów nie zostaje jednak zaakcentowany. Jest to swoiste przełamanie konwencji. W większości reklam społecznych, aby pomóc, wesprzeć akcję społeczną, należy wpłacić określoną sumę pieniędzy.

10 128 ANNA FEDAS W przypadku tej akcji należy jedynie wybierać produkty codziennego użytku (które i tak się kupuje) opatrzone logiem akcji. Na końcu sematu drugiego warstwy dźwiękowej pada nazwa akcji społecznej Podaruj dzieciom słońce. Nazwa ta jest jednocześnie apelem o pomoc chorym dzieciom normalnie żyć (słońce konotuje tu radość, szczęście, nadzieję itp.). 3. Etap trzeci analiza wymiarów wizualnych i werbalnych: na poziomie syntagmatycznym w przekazie, w powiązaniach pomiędzy obrazem i dźwiękiem zachodzi uzupełnianie, a w przypadku niektórych sematów nawet dublowanie znaczeń. Warstwa dźwiękowa omawia poszczególne czynności, które warstwa wizualna jedynie obrazuje (co znacznie wzmacnia przekaz). Zatem w przypadku sematów drugich pochodzących z bloków 2, 3 i 4 w relacji z sematem 2 warstwy dźwiękowej zachodzi redundancja (dublowanie znaczeń). Natomiast sematy 1 z bloków 1, 2, 3, 4 i 5 pokazują normalność, codzienność sytuacji omawianych w semacie 2 warstwy dźwiękowej (zachodzi zatem uzupełnianie warstwa dźwiękowa dominuje, a wymienione bloki i sematy wprowadzają drugorzędne znaczenia). W przypadku sematów 2 i 3 z bloku 7 oraz sematów 3 z bloków 2, 3 i 4 warstwy wizualnej i sematu drugiego warstwy dźwiękowej zachodzi uzupełnianie (warstwa dźwiękowa dominuje jak w przypadku całego przekazu a warstwy wizualne wprowadzają drugorzędne znaczenia obrazują logo akcji oraz produkty, których kupno pomoże chorym dzieciom ). Sematy z bloków 5 i 6 warstwy wizualnej emocjonalizują przekaz, wprowadzając przez to drugorzędne informacje do dominującej w przekazie warstwy dźwiękowej. oraz na poziomie paradygmatycznym wybór elementu słownego i/lub obrazowego ze zbioru wszystkich możliwości analiza wybranych do przekazu: mediów i gatunków gatunek: reklama komercyjno-społeczna, typowy CRM 5, medium: spot telewizyjny; obiektów i miejsc symboli w przekazie mamy do czynienia z: przestrzenią miejską, kamienicami, 3 kobietami, jednym niepełnosprawnym chłopcem, produktami codziennego użytku, logami produktów, logo akcji społecznej, męskim głosem; ramy konotacyjnej występujące pola topiczne: codzienność, realność, rzeczywistość, kampania/akcja społeczna; środków technicznych Spot jest niezwykle spójny, opiera się na 4 sytuacjach widzianych przez okna tej samej kamienicy. Kamera wędruje pomiędzy tymi oknami, przybliża twarz dziecka pod sam koniec spotu. W przekazie zastosowany został powrót do wcześniej pokazanych obrazów. Ma to swój wydźwięk perswazyjny. Przekaz skonstruowany został w orientacji horyzontalnej (poziomej). 4. Etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). 5 Corporate related marketing marketing zaangażowany społecznie w pracy magisterskiej zwany również reklama komercyjno-społeczną [przyp. Autorki]

11 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Przekaz skonstruowany jest jak typowa reklama społeczna. Najpierw pokazana jest (w formie zaglądania przez okna do mieszkania ) codzienność, rzeczywistość zdrowych osób, które wykonują zwyczajne czynności. Następnie tuż obok mieszkań zdrowej większości społeczeństwa pokazany jest niepełnosprawny chłopiec. Odbiorca zaczyna mieć wyrzuty sumienia, że osoby z mieszkań obok nie pomagają mu. Jednakże głos z offu daje nadzieje, że można pomóc dzieciom takim, jak on. Od razu nasuwa się w umyśle odbiorcy pytanie jak (które lektor artykułuje w formie pytania retorycznego). Odbiorca (na podstawie praktyki oglądania innych tego typu spotów konwencji gatunkowej tego typu spotów) spodziewa się, że będzie zmuszony (aby pomóc) wpłacić jakąś kwotę, kupić jakiś nadzwyczajny produkt tudzież wejść na jakąś stronę internetową. Jednakże okazje się, iż wystarczy, aby wykonywał codzienne czynności (wymienione na początku spotu) przy użyciu określonych produktów, które są dostępne dla każdego poziomu zamożności. Pod względem perswazyjnym spot jest bardzo dobrze przemyślany okazuje się, że nie trzeba dużego wysiłku, aby pomagać i spełniać się społecznie. Twórcy spotu, aby jak najwierniej odzwierciedlić codzienną rzeczywistość typowego polskiego domu posunęli się nawet do utrwalenia stereotypu, iż czynności takie, jak pranie, przewijanie oraz dbanie o higienę (mycie zębów) to domena kobiet. W związku z tym w spocie nie występują mężczyźni, a wszystkie codzienne czynności wykonują kobiety. Nietrudno wywnioskować, iż przekaz spotu adresowany jest głównie do kobiet, które robią zakupy (kolejne utrwalenie stereotypu) i to one decydują o wyborze marki produktu. Pod względem komunikacji z odbiorcą spot jest kontrowersyjny (opiera się na stereotypowych założeniach), ale też niezwykle skuteczny. Przełamuje bowiem konwencje wspierania akcji społecznych, a przy tym jest niezwykle emocjonalny. Łączy zatem emocjonalność z nastawieniem na pragmatyzm i realizm. * * * CECHY ZAPREZENTOWANEJ PROPOZYCJI ANALIZY Cechy zaprezentowanej propozycji analizy semiotycznej przekazów multikodowych (na podstawie zaprezentowanych analiz wybranych przekazów): jest to analiza jakościowa opiera się na dostrzeżeniu, wyodrębnieniu, opisaniu i zinterpretowaniu poszczególnych (subiektywnie uznanych za podstawowe) elementów przekazu wielokodowego; wyodrębnione elementy opisane i zinterpretowane zostają osobno, by na dalszym etapie analizy mogły zostać poddane interpretacji jako jednolity przekaz, któremu sens nadaje połączenie poszczególnych elementów. KOMENTARZ DO PRZEDSTAWIONYCH ANALIZ W celach porównawczych we wszystkich powyższych przykładach zastosowania proponowanej analizy w praktyce na etapie pierwszym analizy (wybór kierunku) użyta została metoda dedukcyjna. Ze względu na stopień skomplikowania fabuły, powtarzalność schematów oraz ramową konstrukcję sematy w spocie reklamowy (analiza nr 2) zostały dodatkowo pogrupowane w bloki sematów (jest to odautorska propozycja/innowa-

12 130 ANNA FEDAS cja mająca na celu uporządkowanie analizy i ułatwienie odnoszenia się do poszczególnych sematów na etapie ich interpretacji). Przykłady przekazów zostały celowo tak dobrane, aby zestawić ze sobą analizę reklamy komercyjno-społecznej (tzw. CRM w przypadku spotu reklamowego analizy nr 2) z analizą reklamy społecznej (billboard, analiza nr 1). PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA PRZEDSTAWIONEJ ANALIZY Analiza skomplikowanych przekazów wielokodowych może posłużyć do zbadania i zinterpretowania poszczególnych nierzadko skomplikowanych i trudno uchwytnych elementów pochodzących z kodów werbalnych, wizualnych oraz dźwiękowych, które występując jednocześnie dodatkowo nadają przekazowi znaczenie. Metoda ta może zostać wykorzystana w ramach edukacji medialnej (formalnej i nieformalnej). Analiza ta osadza bowiem przekaz medialny w kontekście kulturowym, uwzględnia informacje ukazujące proces tworzenia przekazu, w związku z tym wymaga od osoby przeprowadzającej analizę wiedzy z różnych dziedzin nauki; Kolejnym obszarem, w którym może zostać wykorzystana proponowana w artykule metoda badawcza jest edukacja kulturowa. Analiza może stanowić punkt wyjścia do krytycznych rozważań na temat osadzenia reklamy w rzeczywistości społecznej oraz wpływu, jaki ma przekaz reklamowy na przykład na utrwalanie stereotypów (kwestia ta została zasygnalizowana w analizie nr 2 na etapie czwartym). Zaprezentowana analiza stanowi również punkt wyjścia do spojrzenia na przekaz reklamowy pod względem skuteczności przekazu, siły jego oddziaływania, zastosowanych technik perswazyjnych itp. Dzięki wyodrębnieniu w poszczególnych analizach podstawowych elementów oraz poprzez ujednolicenie kryteriów ich doboru opisana powyżej metoda badawcza daje również możliwość do tworzenia analiz porównawczych. BIBLIOGRAFIA Bernstein D., 2005, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Warszawa. Eco U., 1972, Pejzaż semiotyczny, Warszawa. Kwarciak B., 2007, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków. Kowal-Orczykowska A., 2007, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków. Piekot T., 2009, Problemy analizy przekazów werbalno-wizualnych na przykładzie wiadomości prasowych, [w:] Między obrazem a tekstem, pod red. A. Kwiatkowskiej i J. Jarniewicza, Łódź, s Piekot T., 2007, Perswazyjność przekazów werbalno-wizualnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, pod red. G. Habrajskiej i A. Obrębskiej, Wydawnictwo Piktor, Łódź, s Poprawa M., 2007, Słowa i obrazy sposoby przedstawiania wydarzeń w telewizyjnych serwisach informacyjnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji pod red. G. Habrajskiej i A. Obrębskiej, Wydawnictwo Piktor, Łódź, s Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. Alicji Dmowskiej, Warszawa [hasło: billboard]. [hasło: spot (telewizja)].

13 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU THE ANALYSIS PROPOSITION OF THE MULTI-CODE TRANSFER BILLBOARD AND TV COMMERCIAL/ADVERTISING SPOT S u m m a r y The article focuses on the semiotic analysis of the multi-code transfers (in this case billboards and TV commercials/advertising spots). From the semiotic point of view, a TV commercial as the most explicit example of the multi-code transfer is indeed a polymorphic (also called multimodal, multisensory or multisemiotic) structure of signs which consists of sounds, words and pictures. This kind of transfer analysis is a considerable methodological challenge and, therefore, every analysis proposition may turn out to be useful in the further development of semiotic analysis as a scientific research method. The main aim of the article is to present the proposition of the semiotic analysis method which has been elaborated during the author s current investigations. The method will be presented through semiotic analysis of billboard and TV commercials/advertising spots. The other aim of the article is to show the features of the presented proposition of analysis (these features might be used to verbalize its advantages and disadvantages) and the possibilities of its potential practical use.

14

15 W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX PL ISSN ANATOLIJ ZAHNITKO Donieck LUBOMYRA HNATIUK Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu КОСВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ Лингвистика последних десятилетий показывает неуклонный интерес к проблемам речевого взимодействия. Количество работ, посвященных проблемам общения, поистине необозримо. Известные учёные достаточно глубоко изучают разнообразные функциональные и прагматические аспекты процесса целенаправленной речевой интеракции. Однако, наряду с исследованием правил, принципов, критериев успешного речевого взаимодействия, с помощью которых происходит кодирование и декодирование информации, учëные не посвящают достаточного внимания явлению косвенных стратегий речевого поведения. Поэтому и возникает потребность исcледования наряду с прямыми формами вербальной интеракции также нестандартных речевых употреблений. В этом заключается актуальность, и вместе с тем, практическая ценность предложенного исcледования. Теоретическое значение статьи заключается в обогащении теории современной прагмалингвистики новыми интерпретациями коммуникативных явлений, особенно в области повышения эффективности интерперсональной коммуникации. Новой является интерпретация косвенных стратегий речевого взаимодействия с позиций прагматического и функционально-коммуникативного подхода как главного средства прагматической вежливости, направленной на повышение эффективности межличностного общения. Цель исследования исследовать взаимозависимость косвенных стратегий коммуникативной интеракции и прагматической вежливости в ситуациях межличностной вербальной интеракции, определяет решение таких конкретных задач: представить косвенные иллокуции как стратегию прагматической вежливости, определить прагматические и функционально-коммуникативные особенности непрямых тактик межличностного общения, определить условия, необходимые для правильной интерпретации подразумеваемых смыслов, оценить влияние косвенных стратегий на достижение запланированных результатов. На современном этапе развития прагматической, функционально-комму никативной лингвистики речевое общение все чаще уходит от прямых формулировок на пользу более осторожных, и более этикетных, косвенных форм интеракции.

16 134 ANATOLIJ ZAHNITKO, LUBOMYRA HNATIUK Проблема коссвенных иллокуций обсуждалась уже в работах первых тео ретиков речевых актов. Дж. Сëрль, признанный авторитет в области исследования коссвенных речевых актов, ещë в 80 годах прошлого века обратил внимание на особенности непрямых формулировок по сравнению с пря мыми: К простейшим случаям выражения значения в языке относятся такие, при которых говорящий, поизнося некоторое предложение, имеет в виду ровно и буквально то, что он говорит. В таких случаях происходит следующее: говорящий стремится оказать определëнное воздействие на слушающего; он стремится сделать это, побуждая слушающего распознать его намерение оказать определённое воздействие; наконец, он стремится побудить слушающего диагностировать это намерение с опорой на имеющиеся у слушающего знания о правилах, лежащих в основе продуцирования высказываний. Известно, однако, что подобная семантическая простота присуща далеко не всем высказываниям на естественном языке: при намëках, выпадах, иронии, метафоре и т.п. Значение высказывания данного говорящего и значение соответствующего предложения во многих отношениях расходятся (Searle 1975: 62). Это открытие учëного привело его к выводу, что существуют выражения, обладающие двумя иллокутивными силами, как, например, в форме вопро са может осуществляться просьба, и, следовательно, существуют два способа передачи информации прямой и косвенный. В случае косвенных иллокуций один речевой акт осуществляется при помощи другого. Наблюденния над современной речевой практикой показывают, что прямые формы речевого общения перестают быть самыми эффективными, и это значит, что коммуниканты всë чаще пользуются косвенными рече выми стратегиями, подменяя один коммуникативный акт другим, преследуя цель в процессе достижения запланированного эффекта избежать коммуникативных девиаций. Это не трудно доказать, ведь вне всякого сомнения, какая из двух формулировок (прямая или косвенная) более предпочтительна и эффективна в современной межличностной интеракции: Могли бы Вы мне помочь? или Помогите мне. Вы не возвражаете, если мы закроем окно? или Закройте окно. Хорошо, если бы нам удалось встретиться завтра или Встретимся завтра. Мне кажется, что это не самое лучшее решение или Вы ошибаетесь. Вам бы следовало иметь это в виду или Учтите это. Вас не затруднит напомнить мне его телефон? или Дайте мне его телефон и т.д. Значение косвенного высказывания может сильно отличаться от зна чения того же высказывания в других речевых ситуациях. Например, этикетные косвенные речевые акты в форме вопроса, выражающие просьбу: Могли бы Вы мне помочь? Вы не возвражаете, если мы закроем окно? Вас не затруднит напомнить мне его телефон?, отличаются от обычных вопросов с просьбой о предоставлении какой-либо информации. Прагматическая вежливость очень часто допускает возможность употребления в составе речевой ситуации просьба такового речевого акта, как вопрос, однако при этом подразумевается, и говорящим, и слушающим, что речевая ситуация по-прежнему остаëтся речевой ситуацией просьба.

17 КОСВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 135 Разумеется, кодирование и декодирование косвенных речевых актов осуществляется в соответствии с определëнными правилами, которые навязывают, в первую очередь, к Принципу Сотрудничества (Кооперации). Принцип Kооперации Грайса это единство четырех максим: максимы полноты информации, максимы качества информации, максимы релевантности (отношения), максимы манеры (Grice 1978: 8-9), которые направлены на подчинение коммуникативного акта определённым общим правилам, как со стороны говорящего, так и со стороны слушающего. Философ Грайс при описании максим пользуется категориями философа Канта: Количества, Качества, Отношения и Способа. По-мнению учëного, коммуникативный вклад каждей речевой ситуации определяет коммуникативная цель говорящих: Обычно диалог представляет собой в той или иной степени особого рода совместную деятельность говорящих, каждый из которых в какой-то мере признает общую для них обоих цель (Grice 1975: 48). Поскольку участники коммуникативного акта преследуют совместные цели, ситуации речевого взаимодействия в большинстве случаев подчинены определëнным максимам рационального общения, каждая из которых, в свою очередь, состоит из нескольких постулатов. Например, максима полноты информации связана с количеством информации и инвариантно реализуется в следующем постулате: высказывание должно содержать не меньше и не больше информации, чем требуется для понимания коммуникативной интенции адресанта. Максима качества информации подразумевает истинность подаваемой информации и осуществляется вследствие оптимизации следующих постулатов: не предоставлять ложную информацию; не говорить того, для чего нет достаточных оснований. Максима релевантности (отношения) связана с отношением к теме подаваемой информации и предполагает постулаты: не отклоняться од темы и говорить по существу. Максима манеры предполагает обращение к способу передачи информации, то есть данная максима предвидит, что важным является не только то, что говорится, а ско рее, как говорится, как оно соответствует коммуникативной ситуации. К этой максиме предлагаются следующие постулаты: выражаться чётко, лаконично и последовательно, избегая непонятных выражений, неоднозначности, ненужного многословия. Сила и состоятельность концепции Грайса заключается в том, что она (концепция) предполагает наличие случаев, когда говорящий нарушает какую-либо максиму, например, релевантности, т. е. говорящий имел намерение сообщить что-то относительно предмета разговора. Подтверждением этого может быть следующая ситуация. Situation 1. Two students are talking about one of their teachers: A: Does Dr. Walker always give a test the day before vacation? B: Does the sun come up in the east? ( Ito Akira, Osamu Takizawa, Why Do People Use Irony? The Pragmatics of Irony Usage ). Два студента разговаривают об одном из преподавателей: А. Доктор Волкер всегда проводит тест накануне каникул?

18 136 ANATOLIJ ZAHNITKO, LUBOMYRA HNATIUK В. Солнце всегда поднимается на востоке? (перевод наш). Косвенная иллокуция в данной ситуации является актуализированной благодаря относящейся к диалогу пресуппозиции Солнце всегда поднимается на востоке. И, подобно тому как предлагаемая пресуппозиция является всегда объективной, неизменяемым остается также факт, относящийся к доктору Волкеру. Речевое поведение говорящего интерпретируется адресатом согласно Принципa Кооперации, и, если реплика говорящего кажется нерелевантной относительно предмета разговора, адресат подсознательно начинает искать скрытое значение услышанного подтекст высказывания, именно этот подтекст, так называемая импликатура, является базовым механизмом, при помощи которого производятся косвенные иллокуции. Более того, именно импликатура, в особенности прагматическая (разговорная), сигнализирует о непрямой формулировке вследствие нарушения максим Принципа Кооперации. Следующая ситуация показывает нарушение максимы полноты информации. Situation 2. Two colleagues are talking about the party which they are going to arrange the next day. One of them A is aware that B comes usually late everywhere. So he says: А. All right. Everything s great so far but you know someone is always bound to come late. B. Oh, let s not offend each other. A. Oh, I didn t mean you (Ito Akira, Osamu Takizawa, Why Do People Use Irony? The Pragmatics of Irony Usage ). Двое друзей разговаривают о вечеринке, которую собираются организовать завтра. Один из друзей А осознаëт, что В обычно везде опаздывает. Поэтому А произносит: A. Всë в порядке пока, но ведь тебе известно, что кто-то, как всегда, наверняка опоздает. В. Давай не будем оскорблять друг друга. А. Я не имел ввиду Тебя (перевод наш). В этом контексте, говорящий А, используя косвенную иллокуцию ктото, как всегда, наверняка опоздает, намекает собеседнику, что именно он может опоздать на вечеринку, потому что с ним это часто случается. Собеседник В пытается защищаться, но А немедленно отступает, говоря, что он не имел ввиду В. Таким образом, достигая запланированного результата предупредить В о своевременным прибытии на вечеринку, благодаря косвенной иллокуции, А избегает неминуемого конфликта, что, вне сомнения, способствует эффективному межличностному общению. Базовым механизмом производства прагматических подтекстов импликатур, являются нарушения разговорных максим. Импликатуры бывают конвенциональные и разговорные (прагматические подтексты). Конвенциональные импликатуры это стандартизированные прагматические

19 КОСВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 137 клише, не требующие для правильной интерпретации особенных условий (текущего контекста, фоновых знаний и т.д.). Например, вопрос Не скажете ли, который час? ни у кого не вызывает сомнения относительно правильной интерпретации выраженuя как просьбы сказать, который час. В случае прагматической (разговорной) импликатуры для правильной интерпретации необходимо знание конкретного контекста, как это присходит в следующих ситуациях. Situation 3. The mother is saying to a child coming home with a dirty face: What a beautiful face you have! instead of the direct illocution: What a dirty face you have! Мама обращается к ребёнку, возвратившемуся домой с грязным лицом: Какое у тебя чистое лицо! вместо прямой иллокуции: Какое у тебя грязное лицо! Situation 4. The wife is saying to a husband who has returned home very late at night: Why you' ve come so early today! Instead of direct illocution: Where have you been until this late hour?! Жена обращается к мужу, вернувшемуся сегодня домой довольно поздно: Почему ты вернулся так рано сегодня? вместо прямой иллокуции: Почему так поздно пришел домой?! В повседневной речевой практике очень часто встречаются примеры прагматических импликатур, порождаемых вследствие нарушения именно максимы качества информации. Рассмотрим еще один пример. Situation 5. Bill and Peter work together in the same office. They sometimes are sent on business trips together and are becoming good friends. They often have lunch together and Peter has even invited Bill to have dinner with him and his wife at their home several times. Now Peter s friends have told him that they saw Bill out dancing with Peter s wife recently while Peter was out of town on a business trip. On hearing this, Peter s comment was: Peter: Bill knows how to be a really good friend, does not he?! (Tanaka N., The Pragmatics of Uncertainty ). Билл и Питер работают вместе в том самом офисе. Их иногда посылают вместе в служебные делегации и они с давних пор - хорошие друзья. Они часто вместе ходят на ланч, и Питер даже несколько раз приглашал Билла к себе домой на ужин, приготовленный женой Питера. А теперь друзья Питера, сплетничая, донесли ему, что недавно видели Билла с женой Питера вместе, как они танцевали, во время отсутствия Питера в городе с поводу служебной делегации. После услышанного, реакция Питера была таковой: Питер: Билл знает как быть хорошим другом, не так ли?! (перевод наш).

20 138 ANATOLIJ ZAHNITKO, LUBOMYRA HNATIUK В представленной ситуации реакция Питера казалась бы неадекватной, если воспринимать её слишком дословно. Но если предположить, что говорящий (Питер) нарушает максиму качества и говорит совсем не то, что думает на самом деле, адресат способен понять, что данное высказывание содержит прагматическую импликатуру, а именно ироническое отношение говорящего относительно предмета разговора. В процессе декодирования косвенных иллокуций для правильной интерпретации скрытых смыслов от адресата требуются знания конвенциональных значений услышанных выражений, с одной стороны, Принципа Кооперации со всеми его максимами и потулатами, с другой, понимание текущего контекста высказывания, фоновых знаний (пресуппозиций) и т.д., и благодаря всему этому, адресат способен распознать импликатуру скрытый подтекст косвенной иллокуции, об этом также свидетельствуют следующие ситуации. Situation 6. Oh, it s no use talking to Chastity. She s toо high and mighty to be an angel now (Waugh E. Vile Bodies). Нет надобности разговаривать с Честитой теперь. Она за высоко взлетела, чтобы играть роль простого ангела (перевод наш). В этой ситуации идёт речь о девушке, которая так высоко взлетела (зазналась), что уже не хочет играть роль простого ангела. Вместе с тем, как подсказывает контекст, автор иронического высказывания предлагает в имп ликатуре между строками и нечто иное, оценивая поведение девушки: Она так высоко взлетела, что уже не может оставаться такой чистой и безгрешной, чтобы иметь право играть ангела. И одна, и другая интерпретация слов говорящего, однако, остаётся в импликатуре, и адресат не способен доказать, что адресант именно это имел ввиду. Рассмотрим еще один похожий случай. Situation 7. Nina was a small woman, with a brown complexion and dark straight hair which she dyed blond. Her arms were covered with long downy hair which she also dyed blond, so that she gave the impression of a small artificial animal (Murdoch I. The Flight from the Enchanter). Нина маленькая женщина со смуглым цветом лица и тёмными прямыми волосами, которые она перекрасила на блонд. Её руки покрыты длинным пухом, который она так же перекрасила на блонд, таким образом она создаёт впечатление маленького искусственного животного (перевод наш). Описывая Нину, автор иронизирует над ней. Об этом свидетельствует вторая часть описания: Её руки покрыты длинным пухом, который она так же перекрасила на блонд, таким образом она создаёт впечатление маленького искусственного животного. Автор созданной прагматической импликатуры в форме иронического выражения, добавляя: создаёт впе-

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют Урок 2. Mieć [мечь] - иметь, являться Спряжение глаголов Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: Ja mam я имею Ty masz ты имеешь On (Ona) ma он (она) имеет My mamy мы имеем Wy macie вы имеете Oni (One

Bardziej szczegółowo

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Stereotypy były i są nadal chętnie przyswajane i wykorzystywane, ponieważ zwalniają z wysiłku myślenia (...), nakładają

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjną i efektywną reklamę na nośniki cyfrowego

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu 1.1. 1.2. Zdający stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska SCENARIUSZ NA AWANS Tytuł cyklu: WSiP: Успех Etap edukacyjny: klasa 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego lub technikum Przedmiot: język rosyjski Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych I. Główne zasady: prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej 1 Zasady dobrej prezentacji Zapoznaj słuchaczy z twoimi zamierzeniami Daj im szansę na rozłożenie uwagi Skup się na treści technika ma cię wspomagać, a nie przeszkadzać

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin Kierunek Rok studiów Zarządzanie III Semestr V Rok akademicki 2010/2011 Bożenna Blaim Nazwa przedmiotu Obcy język biznesowy Punkty ECTS 2 Liczba godzin 0 Tryb *stacjonarne Rodzaj przedmiotu **ogólnospecjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

ULICZNA WALKA O SPOJRZENIA 2007

ULICZNA WALKA O SPOJRZENIA 2007 ULICZNA WALKA O SPOJRZENIA 2007 Przepraszam za uproszczenie skomplikowanych tematów i przedstawianie świata w czarno-białych kolorach Czy potrzebujemy słuchać opinii konsumentów? Czy mózg naprawdę jest

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu

Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu Iwona Woźniak-Konopa Artur Noga-Bogomilski Eye-tracking: kolejne ogniwo w procesie ewolucji badań marketingowych Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSERWATORA A PROCES WIZUALIZACJI

KATEGORIA OBSERWATORA A PROCES WIZUALIZACJI Grażyna Habrajska Uniwersytet Łódzki KATEGORIA OBSERWATORA A PROCES WIZUALIZACJI Opublikowano w: Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej, red. Anna Obrębska, Łódź 2009, s. 9-19 Kategoria obserwatora

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji

Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji Mission kształtowanie wizerunku miasta Market róŝni adresaci, lecz spójny wizerunek Message atuty i USP Media specyfika doboru Money reklama jako inwestycja

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

MOTORWAY 12x4. 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m

MOTORWAY 12x4. 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m MOTORWAY 12x4 1. Dlaczego warto inwestować w outdoor? 2. Jaki sens ma reklama na trasach? 3. Motorway - ogólnopolska sieć nośników reklamowych 12x4 m DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W OUTDOOR? Outdoor - prawdziwe

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na portalu TravelRent.pl

Oferta reklamy na portalu TravelRent.pl Oferta reklamy na portalu TravelRent.pl O Travel Rent Travel Rent to nowoczesny portal informacyjno- promocyjny. Serwis został stworzony przez zespół profesjonalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...?

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...? Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla What if...? 4 Wprowadzenie Spośród dwóch rodzajów reklamy, które mają szerokie spektrum zastosowania baneru i product placement, za bardziej skuteczny, np. w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: PROGRAM NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO Kurs na poziomie D (dla zaawansowanych) J. rosyjski w biznesie Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO AKCJI PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE KAMPANIA CHARYTATYWNA CZY CHWYT MARKETINGOWY?

ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO AKCJI PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE KAMPANIA CHARYTATYWNA CZY CHWYT MARKETINGOWY? ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO AKCJI PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE KAMPANIA CHARYTATYWNA CZY CHWYT MARKETINGOWY? Agnieszka Gniadek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Akcja

Bardziej szczegółowo

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie WINIARY Kochanie przez gotowanie 1 WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANEJ KAMPANII PRZY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KLIENT: MARKA: TYP PROJEKTU Nestle Polska Winiary promocja konsumencka wykorzystująca zintegrowaną kampanię,

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Poziom dostępności: AAA

Poziom dostępności: AAA Poziom dostępności: AAA Zasada nr 1: Postrzegalność informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Wytyczna 1.2 Media zmienne

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski)

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011 Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Plan prezentacji Charakterystyka materiału źródłowego Charakterystyka spotu Sposób analizy danych

Bardziej szczegółowo