W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX"

Transkrypt

1 W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX PL ISSN ANNA FEDAS Uniwersytet Wrocławski PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU REKLAMOWEGO Mimo rosnącego zainteresowania analizą zjawisk transsemiotycznych, można odnieść wrażenie, że opis relacji tekst obraz wciąż pozostaje jednym z poważniejszych problemów teoretyczno-metodologicznych. Przed trudnościami nie uchroniła się nawet semiotyka dyscyplina wydawałoby się, najlepiej przygotowana do analizy zjawisk multimodalnych (zob. Piekot 2009: ). Przedmiot poniższego artykułu stanowi analiza semiotyczna przekazów wielokodowych (w tym przypadku billboardów i spotów reklamowych). Z semiotycznego punktu widzenia telewizyjny spot reklamowy (najbardziej jaskrawy przykład przekazu wielokodowego) jest bowiem polimorficzną (zwaną również: multimodalną, multisensoryczną lub transsemiotyczną, (zob. Piekot 2007: ) strukturą znakową, którą tworzą dźwięki, słowa i obrazy (zob. Poprawa 2007: ). Analiza tego typu przekazów stanowi spore wyzwanie metodologiczne, w związku z tym każda propozycja analizy może okazać się przydatna w dalszym rozwoju analizy semiotycznej jako metody badawczej. Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie propozycji sposobu analizy przekazów wielokodowych na przykładzie analizy semiotycznej billboardu oraz spotu reklamowego. Analiza ta została wypracowana podczas dotychczasowej działalności naukowej autorki. Celem szczegółowym artykułu jest ukazanie cech przedstawionej propozycji analizy (cechy te mogą stanowić punkt wyjścia do sformułowania jej wad i zalet) oraz możliwości potencjalnych zastosowań tego typu analizy w praktyce. 1. WPROWADZENIE DO ANALIZY 1.1. Billboard jako podtyp reklamy zewnętrznej (tzw. outdoor) Billboard to nośnik reklamy będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową umieszczaną na budynkach lub specjalnie przystosowanych do tego słupach. Służy do eksponowania reklam, sam będąc często nazywany reklamą 1. Słownik 2 definiuje billboard jako duży plakat reklamowy umieszczony na ulicznej tablicy lub przy drodze, z czego można by wnioskować, że billboard jest często utożsamiany z plakatem reklamowym. 1 [hasło: billboard] 2 Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. A. Dmowskiej, Warszawa 1996 [hasło: billboard].

2 120 ANNA FEDAS Reklama zewnętrzna zrodziła się w otwartej przestrzeni. Najwcześniejszymi billboardami były prawdopodobnie inskrypcje na egipskich budowlach. Pierwszy komercyjny billboard pojawił się w 1740 roku, kiedy to londyński kupiec zwrócił się do władz miejskich z prośbą o pozwolenie zamieszczenia reklamy swojego sklepu obok oficjalnych obwieszczeń.w efekcie wprowadzono powszechny zwyczaj pobierania opłat za użytkowanie przestrzeni publicznej do celów reklamowych. Na przełomie tysiącleci rola reklamy zewnętrznej wzrasta. Pojawiają się nowe struktury, nowe technologie, nowi reklamodawcy i partnerzy, jak choćby lokalne władze. Reklamę zewnętrzną zaczyna się z powrotem postrzegać jako medium najbardziej przydatne w utrwalaniu wizerunku marki. (zob. Bernstein 2005: 10) Billboard odgrywa w tym procesie niemałą rolę. Z semiotycznego punktu widzenia billboard jest strukturą składającą się z war stwy wizualnej i warstwy werbalnej (słownej). Jak twierdzi Tomasz Piekot (zob. Piekot 2009: ): w przekazach bardziej złożonych dwuelementowa relacja tekst-obraz ulega multiplikacji. Można bowiem mówić o relacji między obrazem a całym tekstem, ale także między obrazem a poszczególnymi elementami werbalnymi (np. sloganem, nagłówkiem, podtytułem, lidem, podpisem czy nawet akapitem) Spoty reklamowe/telewizyjne jako przykład reklamy telewizyjnej Spot reklamowy [z ang. spot kropka] to krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie. Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej ok. 30 sekund 3. Współcześnie coraz częściej reklamy telewizyjne można znaleźć i obejrzeć w Internecie (np. na com). Reklama telewizyjna charakteryzuje się dużą natarczywością i jest zdecydowanie bardziej ekspansywna i bardziej widzialna. (zob. Kwarciak 2007: 145). Trwająca kilka sekund reklama telewizyjna jest często emitowana w momencie, w którym budzi zniecierpliwienie widza (np. jest przerywnikiem filmu), opiera się głównie na robieniu wrażenia, na szybkim ujęciu odbiorcy jakimś niezwykle atrakcyjnym szczegółem, gagiem, podkładem muzycznym lub atmosferą. Ma wiele zalet, które czynią z niej prestiżowe, kosztowne i wciąż przyciągające reklamodawców medium. (zob. Kowal-Orczykowska 2007: 41) Bogusław Kwarciak (zob. Kwarciak 2007: ), który ocenił różne media pod względem ich przydatności do rozpowszechniania reklam, stwierdził, iż reklamy telewizyjne przekazują bogate, wielostronne komunikaty, pozwalające na refleksję i ocenę ze strony odbiorcy. Reklamy telewizyjne uchodzą również za agresywne medium spot reklamowy może być bowiem przyczyną gwałtownych reakcji. Z semiotycznego punktu widzenia telewizyjny spot reklamowy jest polimorficzną (zwaną również: multimodalną, multisensoryczną lub transsemiotyczną) (zob. Piekot 2007: ) strukturą znakową, którą tworzą dźwięki, słowa i obrazy (zob. Poprawa 2007: ) 3 [hasło: spot (telewizja)]

3 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU PROPOZYCJA SPOSOBU ANALIZOWANIA TRANSSEMIOTYCZNEGO PRZEKAZU SCHEMAT ANALIZY /METODOLOGIA PRZEPROWADZANIA PROPONOWANEJ ANALIZY SEMIOTYCZNEJ W nawiązaniu do celu niniejszego artykułu w rozdziale tym zostanie przestawiony schemat analizy semiotycznej przekazów multikodowych wraz z metodologią proponowanej analizy. Stanowi ona połączenie dwóch poniżej opisanych metod (metody A i metody B): Metoda A: subiektywnie wybrane elementy z badań nad analizą semiotyczną Tomasza Piekota 4 rozbicie analizy na 4 poszczególne etapy: 1. etap pierwszy wyznaczenie kierunku analizy (metoda dedukcyjna od ogółu do szczegółu; metoda indukcyjna od szczegółu do ogółu); 2. etap drugi opis aspektów werbalnych i wizualnych w przypadku spotów telewizyjnych opis aspektów werbalnych, wizualnych oraz dźwiękowych (zgodnie z obranym na etapie pierwszym kierunkiem analizy); 3. etap trzeci analiza wymiarów: 3.1. na poziomie syntagmatycznym powiązanie słowa i obrazu w strukturę formalną i semantyczną może zaistnieć: komplementarność (znaczenie całości jest sumą znaczeń obu komponentów, słów, obrazów i dźwięków), uzupełnianie (jeden z komponentów semantycznie dominuje, drugi wprowadza dodatkowe, drugorzędne informacje), redundancja (znaczenia obu komponentów są identyczne, dublują się), sprzeczność (jeden z komponentów wnosi znaczenia przeciwstawne w stosunku do drugiego) lub brak związku między słowem a obrazem (znaczenia obu komponentów są niepowiązane); 3.2. oraz na poziomie paradygmatycznym wybór elementu słownego, obrazowego oraz (w przypadku spotów telewizyjnych) dźwiękowego ze zbioru wszystkich możliwości analiza wybranych do przekazu: mediów i gatunków (różny potencjał modalny), obiektów i miejsc symboli (osobowość/nieosobowość, żywotność/nieżywotność, przestrzeń otwarta/zamknięta, publiczna/prywatna), ramy konotacyjnej (pola topiczne, ramy pojęciowe tworzą je elementy należące do różnych paradygmatów rodzaje ram tradycyjna, nowoczesna, intelektualna, romantyczna itp.) środków technicznych (wielkość, kąt patrzenia, perspektywa, zbliżenie/ oddalenie itp.); 4. etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). Metoda ta nie została jeszcze szerzej opisana (zob. Piekot 2007: ), jednakże korzysta z teorii semiotycznych Daniela Chandlera i Johna Fiske a. Z racji tego, iż kluczowe dla tej analizy są pojęcia paradygmatu i krytyczności, samą metodę łączy najwięcej z tzw. semiotyką społeczną (sociosemiotics) i analizą multimodalną (wielokodową) w wersji systemowo-funkcjonalnej. (zob. Piekot 2007: ) 4 Na postawie zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim z dr T. Piekotem: Współczesne formy komunikowania przez obraz (słowo i obraz) oraz Wstęp do semiotyki.

4 122 ANNA FEDAS Metoda B: subiektywnie wybrane elementy metody analizy semiotycznej Umberta Eco, zaprezentowane w książce jego autorstwa, zatytułowanej: Pejzaż semiotyczny (zob. Eco 1972: , ). Zgodnie z koncepcją tam przedstawioną fundamentem analizy semiotycznej wg Umberto Eco jest wyróżnienie i zidentyfikowanie tzw. sematów, czyli bloków, pól znaczeń, na podstawie których odbiorca zarówno rozpoznaje, jak i klasyfikuje przedmioty postrzegane lub postrzeżone. Procedury analitycznego w ramach prezentowanej metody: wyróżnienie i zidentyfikowanie tzw. sematów, czyli bloków, pól znaczeń, na podstawie których odbiorca zarówno rozpoznaje, jak i klasyfikuje przedmioty postrzegane lub postrzeżone; analizy na poziomie denotacji (opis bez interpretacji) oraz analizy na poziomie konotacji (interpretacja + skojarzenia). Połączenie metod A i B będzie polegało na wpisaniu metody B w metodę A a zatem na skorzystaniu z metody B na etapie drugim i częściowo na etapie trzecim metody A. Analizie zostaną poddane przekazy reklamowe złożone billboard i telewizyjny spot reklamowy. W związku z tym należy zaznaczyć, iż przy analizie przekazu złożonego, takiego jak billboard zbadane zostaną: warstwa wizualna i werbalna. Natomiast przy analizie spotu telewizyjnego zbadane zostaną: warstwa wizualna, werbalna i dźwiękowa. 3. PRZEDSTAWIENIE PROPONOWANEGO SPOSOBU ANALIZY W PRAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ANALIZY BILLBOARDU I SPOTU REKLAMOWEGO UWAGA: Przekazy wybrane do analizy są przykładami przekazów reklam społecznych (w przypadku billboardu analizy nr 1) oraz przekazów reklam komercyjno-społecznych (w przypadku spotu reklamowego analizy nr 2). Taki dobór przykładów do analizy jest uzasadniony podobnym typem oddziaływania obu przekazów, pomimo tego, że billboard jest przykładem reklamy społecznej, a spot reklamowy jest przykładem reklamy komercyjno-społecznej Analiza nr 1: Billboard Kampania Młodzi kierowcy Twoja nowa bryka po wypadku 1. Etap pierwszy wybór kierunku analizy do analizy tego przekazu wybrana została metoda dedukcyjna (od ogółu do szczegółu od największych do najmniejszych elementów przekazu). Najpierw poddane analizie zostaną aspekty wizualne, a następnie aspekty werbalne. 2. Etap drugi opis aspektów werbalnych i wizualnych na poziomie denotacji i konotacji 2.1. Poziom denotacji: Aspekty wizualne: Przekaz składa się z 3 sematów wizualnych: 1) czarne tło największy semat 2) czerwono-białe ukośne pasy ostrzegawcze stanowiące lewy bok przekazu / billboardu 3) zdjęcie/rysunek/obraz szarego wózka inwalidzkiego.

5 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Semat trzeci (wózek) jest umieszczony na tle sematu pierwszego (czarne tło), natomiast semat drugi (czerwono-białe pasy ostrzegawcze) okalają sematy pierwszy i trzeci z lewej strony Aspekty werbalne: Przekaz zawiera 3 pola tekstowe (3 sematy tekstowe): Twoja nowa bryka największą czcionką bezpośredni zwrot do odbiorcy po wypadku nieco mniejsza czcionka dopełnienie do pierwszego sematu, brak znaków interpunkcyjnych Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! najmniejsza czcionka zdanie oznajmujące Kolor czcionki biały Typ czcionki Times New Roman (czcionka klasyczna) 2.2. Poziom konotacji: Aspekty wizualne: Semat pierwszy (czarne tło) konotuje żałobę, tragedię, śmierć Semat drugi czerwono-białe skośne pasy konotują wypadek, zakaz wejścia (np do budynku), takiej taśmy używa policja ogradzając np miejsce zbrodni. Semat trzeci wózek inwalidzki konotuje niepełnosprawność, nasuwa na myśl tragedię, wypadek Aspekty werbalne: W semacie pierwszym ( Twoja nowa bryka ) użyte zostało potoczne określenie pojazdu mechanicznego głównie samochodu. Semat trzeci warstwy wizualnej oraz semat drugi warstwy werbalnej (po wypadku) uściślają, iż nie chodzi wcale o samochód, ale o wózek inwalidzki właśnie. W związku z tym przełamane zostało pewne tabu nie wypada bowiem określać wózka inwalidzkiego bryką. Jest to gra słów, element zaskoczenia, zszokowania odbiorcy. 3. Etap trzeci analiza wymiarów wizualnych i werbalnych: 3.1. Na poziomie syntagmatycznym zachodzi komplementarność znaczenie całości przekazu jest sumą znaczeń obu komponentów warstwy wizualnej i warstwy werbalnej. Warstwa wizualna (połączenie 3 sematów czarnego tła, biało-czerwonych pasów ostrzegawczych, wózek inwalidzki nie precyzują wystarczająco przekazu dopiero warstwa werbalna (3 pola tekstowe twoja nowa bryka po wypadku, Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! ) dopełnia przekaz w na tyle istotny sposób, iż nie jest to uzupełnianie, tylko komplementarność. Tylko na podstawie wizualnej odbiorca nie byłby w stanie właściwie odczytać komunikatu wózek, czarne tło oraz czerwono-białe pasy przywodzą na myśl konwencję reklamy społecznej, poruszają trudny temat, jednakże nie wyjaśniają, że wózek ten może stać się jedynym pojazdem ( bryką ), jakim młody, niebezpiecznie jeżdżący kierowca, będzie mógł się przemieszczać. Warstwa wizualna nie akcentuje, iż jest to kampania społeczna, która usiłuje pokazać problem, jaki stanowi młody wiek ( do 25 lat ) co trzeciej ofiary/sprawcy wypadku drogowego. Analogicznie rzecz biorąc, warstwa werbalna nie przekazuje, o jaką brykę chodzi ( Twoja nowa bryka po wypadku nie wskazuje bezpośrednio na wózek inwalidzki i groźbę niepełnosprawności po wypadku samochodowym).

6 124 ANNA FEDAS 3.2. Na poziomie paradygmatycznym przekaz składa się z następujących wyborów: medium i gatunek medium jest billboard, natomiast gatunkiem komunikatu jest przekaz reklamowym reklama społeczna; obiekt i miejsce (symbole) obiektem jest wózek inwalidzki, przestrzeń, w którą jest wpisany jest otwarta ograniczają ją tylko czerwono-białe pasy po lewej stronie; wózek inwalidzki ma wyraźne konotacje, natomiast czerwono-białe pasy przywodzą na myśl ostrzegawcze pasy okalające np. miejsce wypadku, zagradzające wejście do budynku itp.; wybór ramy konotacyjnej rama topiczna jest typowa dla wielu kampanii społecznych ascetyczny dobór elementów, bazowanie na symbolach, operowanie kontrastem, ostrzeganie, szokowanie; środki techniczne billboard jest niezwykle prosty w formie; wybrane środki techniczne to: zdjęcie wózka inwalidzkiego widziany jest z przodu; tło czarne, napisy na tle białe; użyte kolory to czerń, biel, czerwień i szarość. Ponadto przekaz skonstruowany jest w orientacji poziomej (odbiorca odczytuje go w płaszczyźnie horyzontalnej). 4. Etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). Cała kampania społeczna nosi tytuł młodzi kierowcy i składa się z trzech części czyli z trzech billboardów: twoje nowe drinki po wypadku (rysunek kroplówki), twoja nowa laska po wypadku (rysunek kul inwalidzkich/ortopedycznych) oraz (analizowany w nieniejszejszym artykule) twoja nowa bryka po wypadku. Ostatni przekaz jest przekazem najsilniejszym, wywołuje największe emocje. Jest adresowany do osób młodych (do 25 roku życia), które posiadają uprawnienia do prowadzenia samochodu. Analizowany billboard ma na celu zniechęcić młodych kierowców do szybkiej i brawurowej jazdy. Semat trzeci warstwy werbalnej (zdanie: Co 3-cia ofiara lub sprawca wypadku drogowego ma mniej niż 25 lat! ) sygnalizuje problem, pełni funkcję wyjaśniającą potrzebę stworzenia kampanii oraz kieruje odbiorcę do innych przekazów/billboardów kampanii Młodzi kierowcy analiza nr 2: spot reklamowy Kampania Fundacja Polsat nie jesteś sam 1. Etap pierwszy wybór kierunku analizy do analizy tego przekazu wybrana została metoda dedukcyjna (od ogółu do szczegółu analizowane zostaną kolejno elementy od największych do najmniejszych). Najpierw poddane analizie zostaną aspekty wizualne, a następnie aspekty dźwiękowe. Przekaz pozbawiony jest aspektów werbalnych. 2. Etap drugi opis aspektów wizualnych i dźwiękowych na poziomie denotacji i konotacji 2.1. Poziom denotacji: Aspekty wizualne:

7 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Przekaz trwa 30 sekund i składa się z 7 bloków sematów wizualnych (o kolejności przypisania poszczególnych cyfr do sematów decyduje wielkość sematu lub kolejność jego występowania): Blok 1: Semat 1 sceneria miejska ulica, stare kamienice; Semat 2 chłopiec jadący na rowerze. Blok 2: Semat 1 pomieszczenie widziane przez pierwsze okno łazienka; Semat 2 kobieta myjąca zęby; Semat 3 logo marki Blendamed pojawia się, gdy blok 2 prezentowany jest drugi raz. Blok 3: Semat 1 pomieszczenie widziane przez drugie okno; Semat 2 kobieta przewijająca dziecko; Semat 3 logo marki Pampers pojawia się, gdy blok 3 prezentowany jest po raz drugi. Blok 4: Semat 1 pomieszczenie widziane przez trzecie okno; Semat 2 kobieta robiąca pranie; Semat 3 logo marki Vizir pojawia się, gdy blok 4 prezentowany jest drugi raz. Blok 5: Semat 1 jedno z pomieszczeń mieszkania (pokój) widziane przez czwarte okno; Semat 2 niepełnosprawny chłopczyk na wózku wrzucający piłki do kosza. Blok 6: Semat 1 pomieszczenie, pokój, widziany przez okno; Semat 2 ten sam chłopiec z bloku 5 rysuje na szybie palcami umaczanymi w żółtą farbę słońce; Semat 3 szyba, na której chłopiec rysuje słońce. Blok 7: Semat 1 białe tło; Semat 2 produkty codziennego użytku w opakowaniach (proszek do prania, pieluszki, pasta do zębów, maszynka i pianka do golenia; Semat 3 logo akcji podaruj dzieciom słońce żółte uśmiechnięte słoneczko na czerwonym tle oraz białe napisy: podaruj dzieciom słońce. Poszczególne sematy i bloki sematów mają następujące powiązania przenikają się ze sobą w następujący sposób w blok 1 wpisane są bloki 2, 3, 4, 5 i 6. Czas trwania i kolejność występowania poszczególnych bloków są następujące: najpierw pojawia się blok sematów nr 1, następnie blok 2, 3, 4 i 5 i znów (ale tym razem znacznie krócej) bloki 2, 3, 4, a następnie 6 i 7. Przy powtórnym pojawieniu się bloków 2, 3 i 4 w ich obrębie pojawiają się sematy opatrzone numerem 3 są to loga poszczególnych produktów. W obrębie poszczególnych bloków zachodzą następujące relacje między sematami: W bloku pierwszym w semat 1 wpisany jest semat 2.

8 126 ANNA FEDAS W bloku drugim w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 2) semat 3. W bloku trzecim w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 3) semat 3. W bloku czwartym w semat 1 wpisane są: semat 2 i (przy kolejnym pojawieniu się bloku 4) semat 3. W bloku piątym w semat 1 wpisany jest semat 2. W bloku szóstym w semat 1 wpisane są semat 2 i 3. W bloku siódmym w semat 1 wpisane są sematy 2 i Aspekty dźwiękowe: W warstwie dźwiękowej przekaz zawiera 2 sematy: Semat 1 muzyka spokojna, monotonna, zawierająca kilka instrumentów, oparta na powtarzającej się frazie Semat 2 głos lektora (tzw. głos z offu): Każdego dnia... myjesz zęby... przewijasz dziecko... pierzesz... a tuz obok ciecie mieszkają chore dzieci, które marzą o tym, aby żyć normalnie. Możesz im pomóc. Jak? Myjąc zęby, przewijając dziecko, piorąc. Wybieraj produkty oznaczone słoneczkiem. Podaruj dzieciom słońce. Głos lektora jest głosem męskim, spokojnym. Poszczególne sematy warstwy dźwiękowej mają następujące powiązania i czas trwania w semat 1 wpisany jest semat Poziom konotacji: Aspekty wizualne: Blok 1: Semat 1 sceneria miejska ulica, stare kamienice obraz wprowadzający do spotu przedstawia normalność życia miejskiego (zwyczajna ulica, kamienice, chłopiec jadący na rowerze); Semat 2 chłopiec jadący na rowerze jw. Blok 2: Semat 1 pomieszczenie widziane przez pierwsze okno łazienka typowa łazienka w średniozamożnym mieszkaniu; Semat 2 kobieta myjąca zęby naturalna, codzienna czynność; Semat 3 logo marki Blendamed pojawia się, gdy blok 2 prezentowany jest drugi raz podkreślenie marki produktu jest tu zabiegiem typowo marketingowym, logo Blendamend jest powszechnie znane, jednakże, aby utrwalić je u odbiorcy przekaz został wzmocniony. Blok 3: Semat 1 pomieszczenie widziane przez drugie okno również typowe pomieszczenie mieszkania; Semat 2 kobieta przewijająca dziecko również czynność typowa, codzienna; Semat 3 logo marki Pampers pojawia się, gdy blok 3 prezentowany jest po raz drugi logo pokazane w celu utrwalenia jego wizerunku u odbiorcy. Blok 4: Semat 1 pomieszczenie widziane przez trzecie okno podobnie, jak w poprzednich blokach; Semat 2 kobieta robiąca pranie również codzienna czynność;

9 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Semat 3 logo marki Vizir pojawia się, gdy blok 4 prezentowany jest drugi raz. Blok 5: Semat 1 jedno z pomieszczeń mieszkania (pokój) widziane przez czwarte okno; Semat 2 niepełnosprawny chłopczyk na wózku wrzucający piłki do kosza chłopiec, mimo iż jest niepełnosprawny jeździ na wózku chce, tak jak inne dzieci uprawiać sport, chce grać w koszykówkę. Blok 6: Semat 1 pomieszczenie, pokój, widziany przez okno najprawdopodobniej jest to ten sam pokój z sematu 1 bloku 5.; Semat 2 ten sam chłopiec z bloku 5 maluje na szybie palcami umaczanymi w żółtą farbę słońce symbol akcji społecznej Fundacji Polsat podaruj dzieciom słońce, uśmiech chłopca emocjonalizuje przekaz; Semat 3 szyba, na której chłopiec rysuje słońce. Blok 7: Semat 1 białe tło; Semat 2 produkty codziennego użytku w opakowaniach (proszek do prania, pieluszki, pasta do zębów, maszynka i pianka do golenia) kupując te produkty, a są to produkty firmy Procter & Gamble, wpiera się akcję podaruj dzieciom słońce ; Semat 3 logo akcji podaruj dzieciom słońce żółte uśmiechnięte słoneczko na czerwonym tle oraz białe napisy: podaruj dzieciom słońce Aspekty dźwiękowe: W warstwie dźwiękowej przekaz zawiera 2 sematy: Semat 1 muzyka spokojna, monotonna, zawierająca kilka instrumentów, oparta na powtarzającej się frazie muzyka nie jest smutna, daje nadzieję; Semat 2 głos lektora (tzw. głos z offu): Każdego dnia... myjesz zęby... przewijasz dziecko... pierzesz... a tuż obok ciebie mieszkają chore dzieci, które marzą o tym, aby żyć normalnie. Możesz im pomóc. Jak? Myjąc zęby, przewijając dziecko, piorąc. Wybieraj produkty oznaczone słoneczkiem. Podaruj dzieciom słońce. Głos lektora jest głosem męskim, spokojnym. Treść sematu 2 warstwy dźwiękowej pokazuje codzienne czynności (w 2 osobie liczby pojedynczej), następnie wspomina o chorych dzieciach, które marzą o tym, aby żyć normalnie (tak, jak żyje odbiorca przekazu). Pojawia się kolejny apel do odbiorcy ( Możesz im pomóc w domyśle chorym dzieciom). Po pytaniu retorycznym ( Jak? ), które mogłoby paść od odbiorcy przekazu pojawia się odpowiedź, która jest nazwaniem czynności wykonywanych przez odbiorcę na początku przekazu mycie zębów, przewijanie dziecka oraz pranie z zaznaczeniem, że czynności te muszą zostać wykonane przy użyciu produktów oznaczonych słoneczkiem. Lektor wyraźnie apeluje: wybieraj produkty zatem w całej warstwie dźwiękowej (jak również w całym przekazie) nie pojawia się apel o wsparcie finansowe o kupno jedynie pada słowo wybieraj produkty (w domyśle przy codziennych zakupach). Aspekt finansowy wspomnianych w reklamie zakupów nie zostaje jednak zaakcentowany. Jest to swoiste przełamanie konwencji. W większości reklam społecznych, aby pomóc, wesprzeć akcję społeczną, należy wpłacić określoną sumę pieniędzy.

10 128 ANNA FEDAS W przypadku tej akcji należy jedynie wybierać produkty codziennego użytku (które i tak się kupuje) opatrzone logiem akcji. Na końcu sematu drugiego warstwy dźwiękowej pada nazwa akcji społecznej Podaruj dzieciom słońce. Nazwa ta jest jednocześnie apelem o pomoc chorym dzieciom normalnie żyć (słońce konotuje tu radość, szczęście, nadzieję itp.). 3. Etap trzeci analiza wymiarów wizualnych i werbalnych: na poziomie syntagmatycznym w przekazie, w powiązaniach pomiędzy obrazem i dźwiękiem zachodzi uzupełnianie, a w przypadku niektórych sematów nawet dublowanie znaczeń. Warstwa dźwiękowa omawia poszczególne czynności, które warstwa wizualna jedynie obrazuje (co znacznie wzmacnia przekaz). Zatem w przypadku sematów drugich pochodzących z bloków 2, 3 i 4 w relacji z sematem 2 warstwy dźwiękowej zachodzi redundancja (dublowanie znaczeń). Natomiast sematy 1 z bloków 1, 2, 3, 4 i 5 pokazują normalność, codzienność sytuacji omawianych w semacie 2 warstwy dźwiękowej (zachodzi zatem uzupełnianie warstwa dźwiękowa dominuje, a wymienione bloki i sematy wprowadzają drugorzędne znaczenia). W przypadku sematów 2 i 3 z bloku 7 oraz sematów 3 z bloków 2, 3 i 4 warstwy wizualnej i sematu drugiego warstwy dźwiękowej zachodzi uzupełnianie (warstwa dźwiękowa dominuje jak w przypadku całego przekazu a warstwy wizualne wprowadzają drugorzędne znaczenia obrazują logo akcji oraz produkty, których kupno pomoże chorym dzieciom ). Sematy z bloków 5 i 6 warstwy wizualnej emocjonalizują przekaz, wprowadzając przez to drugorzędne informacje do dominującej w przekazie warstwy dźwiękowej. oraz na poziomie paradygmatycznym wybór elementu słownego i/lub obrazowego ze zbioru wszystkich możliwości analiza wybranych do przekazu: mediów i gatunków gatunek: reklama komercyjno-społeczna, typowy CRM 5, medium: spot telewizyjny; obiektów i miejsc symboli w przekazie mamy do czynienia z: przestrzenią miejską, kamienicami, 3 kobietami, jednym niepełnosprawnym chłopcem, produktami codziennego użytku, logami produktów, logo akcji społecznej, męskim głosem; ramy konotacyjnej występujące pola topiczne: codzienność, realność, rzeczywistość, kampania/akcja społeczna; środków technicznych Spot jest niezwykle spójny, opiera się na 4 sytuacjach widzianych przez okna tej samej kamienicy. Kamera wędruje pomiędzy tymi oknami, przybliża twarz dziecka pod sam koniec spotu. W przekazie zastosowany został powrót do wcześniej pokazanych obrazów. Ma to swój wydźwięk perswazyjny. Przekaz skonstruowany został w orientacji horyzontalnej (poziomej). 4. Etap czwarty interpretacja przekazu na podstawie dokonanego wcześniej opisu i analizy, analiza na poziomie intertekstualnym (przywołanie konwencji gatunkowych lub/i przywołanie innego przekazu). 5 Corporate related marketing marketing zaangażowany społecznie w pracy magisterskiej zwany również reklama komercyjno-społeczną [przyp. Autorki]

11 PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO BILLBOARDU I SPOTU Przekaz skonstruowany jest jak typowa reklama społeczna. Najpierw pokazana jest (w formie zaglądania przez okna do mieszkania ) codzienność, rzeczywistość zdrowych osób, które wykonują zwyczajne czynności. Następnie tuż obok mieszkań zdrowej większości społeczeństwa pokazany jest niepełnosprawny chłopiec. Odbiorca zaczyna mieć wyrzuty sumienia, że osoby z mieszkań obok nie pomagają mu. Jednakże głos z offu daje nadzieje, że można pomóc dzieciom takim, jak on. Od razu nasuwa się w umyśle odbiorcy pytanie jak (które lektor artykułuje w formie pytania retorycznego). Odbiorca (na podstawie praktyki oglądania innych tego typu spotów konwencji gatunkowej tego typu spotów) spodziewa się, że będzie zmuszony (aby pomóc) wpłacić jakąś kwotę, kupić jakiś nadzwyczajny produkt tudzież wejść na jakąś stronę internetową. Jednakże okazje się, iż wystarczy, aby wykonywał codzienne czynności (wymienione na początku spotu) przy użyciu określonych produktów, które są dostępne dla każdego poziomu zamożności. Pod względem perswazyjnym spot jest bardzo dobrze przemyślany okazuje się, że nie trzeba dużego wysiłku, aby pomagać i spełniać się społecznie. Twórcy spotu, aby jak najwierniej odzwierciedlić codzienną rzeczywistość typowego polskiego domu posunęli się nawet do utrwalenia stereotypu, iż czynności takie, jak pranie, przewijanie oraz dbanie o higienę (mycie zębów) to domena kobiet. W związku z tym w spocie nie występują mężczyźni, a wszystkie codzienne czynności wykonują kobiety. Nietrudno wywnioskować, iż przekaz spotu adresowany jest głównie do kobiet, które robią zakupy (kolejne utrwalenie stereotypu) i to one decydują o wyborze marki produktu. Pod względem komunikacji z odbiorcą spot jest kontrowersyjny (opiera się na stereotypowych założeniach), ale też niezwykle skuteczny. Przełamuje bowiem konwencje wspierania akcji społecznych, a przy tym jest niezwykle emocjonalny. Łączy zatem emocjonalność z nastawieniem na pragmatyzm i realizm. * * * CECHY ZAPREZENTOWANEJ PROPOZYCJI ANALIZY Cechy zaprezentowanej propozycji analizy semiotycznej przekazów multikodowych (na podstawie zaprezentowanych analiz wybranych przekazów): jest to analiza jakościowa opiera się na dostrzeżeniu, wyodrębnieniu, opisaniu i zinterpretowaniu poszczególnych (subiektywnie uznanych za podstawowe) elementów przekazu wielokodowego; wyodrębnione elementy opisane i zinterpretowane zostają osobno, by na dalszym etapie analizy mogły zostać poddane interpretacji jako jednolity przekaz, któremu sens nadaje połączenie poszczególnych elementów. KOMENTARZ DO PRZEDSTAWIONYCH ANALIZ W celach porównawczych we wszystkich powyższych przykładach zastosowania proponowanej analizy w praktyce na etapie pierwszym analizy (wybór kierunku) użyta została metoda dedukcyjna. Ze względu na stopień skomplikowania fabuły, powtarzalność schematów oraz ramową konstrukcję sematy w spocie reklamowy (analiza nr 2) zostały dodatkowo pogrupowane w bloki sematów (jest to odautorska propozycja/innowa-

12 130 ANNA FEDAS cja mająca na celu uporządkowanie analizy i ułatwienie odnoszenia się do poszczególnych sematów na etapie ich interpretacji). Przykłady przekazów zostały celowo tak dobrane, aby zestawić ze sobą analizę reklamy komercyjno-społecznej (tzw. CRM w przypadku spotu reklamowego analizy nr 2) z analizą reklamy społecznej (billboard, analiza nr 1). PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA PRZEDSTAWIONEJ ANALIZY Analiza skomplikowanych przekazów wielokodowych może posłużyć do zbadania i zinterpretowania poszczególnych nierzadko skomplikowanych i trudno uchwytnych elementów pochodzących z kodów werbalnych, wizualnych oraz dźwiękowych, które występując jednocześnie dodatkowo nadają przekazowi znaczenie. Metoda ta może zostać wykorzystana w ramach edukacji medialnej (formalnej i nieformalnej). Analiza ta osadza bowiem przekaz medialny w kontekście kulturowym, uwzględnia informacje ukazujące proces tworzenia przekazu, w związku z tym wymaga od osoby przeprowadzającej analizę wiedzy z różnych dziedzin nauki; Kolejnym obszarem, w którym może zostać wykorzystana proponowana w artykule metoda badawcza jest edukacja kulturowa. Analiza może stanowić punkt wyjścia do krytycznych rozważań na temat osadzenia reklamy w rzeczywistości społecznej oraz wpływu, jaki ma przekaz reklamowy na przykład na utrwalanie stereotypów (kwestia ta została zasygnalizowana w analizie nr 2 na etapie czwartym). Zaprezentowana analiza stanowi również punkt wyjścia do spojrzenia na przekaz reklamowy pod względem skuteczności przekazu, siły jego oddziaływania, zastosowanych technik perswazyjnych itp. Dzięki wyodrębnieniu w poszczególnych analizach podstawowych elementów oraz poprzez ujednolicenie kryteriów ich doboru opisana powyżej metoda badawcza daje również możliwość do tworzenia analiz porównawczych. BIBLIOGRAFIA Bernstein D., 2005, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Warszawa. Eco U., 1972, Pejzaż semiotyczny, Warszawa. Kwarciak B., 2007, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków. Kowal-Orczykowska A., 2007, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków. Piekot T., 2009, Problemy analizy przekazów werbalno-wizualnych na przykładzie wiadomości prasowych, [w:] Między obrazem a tekstem, pod red. A. Kwiatkowskiej i J. Jarniewicza, Łódź, s Piekot T., 2007, Perswazyjność przekazów werbalno-wizualnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, pod red. G. Habrajskiej i A. Obrębskiej, Wydawnictwo Piktor, Łódź, s Poprawa M., 2007, Słowa i obrazy sposoby przedstawiania wydarzeń w telewizyjnych serwisach informacyjnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji pod red. G. Habrajskiej i A. Obrębskiej, Wydawnictwo Piktor, Łódź, s Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. Alicji Dmowskiej, Warszawa [hasło: billboard]. [hasło: spot (telewizja)].

Małopolska - produkt zakodowany

Małopolska - produkt zakodowany Elżbieta Wiącek, Tomasz Wrona, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Małopolska - produkt zakodowany Słowa kluczowe: semiotyka, znak, kod, Małopolska, reprezentacja regionu, mapa Streszczenie Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję

Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję W poniższym artykule możliwie kompleksowo (na tyle, na ile pozwala jego forma) przedstawiony został obraz niepełnosprawności, jaki wyłania się z kampanii społecznych oraz mediów (głównie telewizji) w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja reklamy społecznej we współczesnym świecie mediów

Ewolucja reklamy społecznej we współczesnym świecie mediów Ewolucja reklamy społecznej we współczesnym świecie mediów Weronika Urban Współczesne społeczeństwo, analizując jego elementy składowe można nazwać medialnym. Obywatele tak rozumianego społeczeństwa mają

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY f P T f ^ Y y t u t g e o g r a f i i 'cłfiacwa i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY K W A R T A L N I K Tom XLVIII, zeszyt 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

MY, ONI I WIRTUALNE ŚWIATY TELEWIZYJNEJ REKLAMY POLITYCZNEJ

MY, ONI I WIRTUALNE ŚWIATY TELEWIZYJNEJ REKLAMY POLITYCZNEJ Forum Artis Rhetoricae, ISSN 1733-1986, nr 3/2011, s.99-117 Tomasz Olczyk Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego MY, ONI I WIRTUALNE ŚWIATY TELEWIZYJNEJ REKLAMY POLITYCZNEJ Telewizyjna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 1 (10) Poznań 2011 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodniczący) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Frołowicz Magdalena Gawrońska-Garstka

Bardziej szczegółowo

Planowanie kampanii społecznych

Planowanie kampanii społecznych Daszkiewicz M., Planowanie kampanii społecznych, [w:] Nauki o Zarządzaniu 6. Badania rynkowe, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161, Wrocław 2011,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR SECURITY CULTURE. SCIENCE PRACTICE REVIEW Redakcja Juliusz Piwowarski

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta

Rozdział 5. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 5. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI 26 DARIUSZ TWORZYDŁO ARTYKUŁY Polityka i Społeczeństwo 1(11) / 2013 Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW Michał Rydlikowski ZASTOSOWANIE TECHNIK PERSWAZYJNYCH W MEDIACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI W KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo