PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów."

Transkrypt

1 Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna Dariusz Łaguna Teresa Maria Teresa Łaguna Maria Łaguna Olsztyn 2014Olsztyn 2014

2 Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów Kompendium wiedzy i studium przypadków

3 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja bezpłatna

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PODSTAWY WYCENY nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów Kompendium wiedzy i studium przypadków Redakcja naukowa: Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna Olsztyn 2014

5 Wydawca: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. Zespół autorów Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna Wanda Łaguna Agnieszka Osiecka Sebastian Zajączkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014 Projekt okładki: Magdalena Sakwa Łamanie tekstów: Joanna Podgórska Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel , ISBN

6 Spis treści Wstęp Podstawy teoretyczne wyceny Kategorie ekonomiczne Kategorie formalnoprawne Kategorie techniczne Zasoby i organizacje jako podmioty i przedmioty wyceny Podmioty właścicielskie Formy praw do zasobów Formy nabywania i przenoszenia praw Podmioty i przedmioty wyceny System wyceny Uwarunkowania prawne Uwarunkowania organizacyjne Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze System informacji w procesie wyceny Metody wyceny Metody rekomendowane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Metody rekomendowane przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Metody zalecane przepisami ustawy o rachunkowości Pozostałe metody Cele wyceny zasobów i organizacji Wieloaspektowy podział celów Cele dotyczące gospodarki nieruchomościami wynikające z przepisów prawa Podział celów wyceny z uwzględnieniem grupy przeprowadzanych czynności Cele wyceny nieruchomości i gospodarstw rolnych

7 6. Procedury, przykłady i dokumentowanie wycen Procedura i przykład wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej Procedura i przykład wyceny podmiotu gospodarczego metodą DCF Procedura i przykład wyceny metodą kosztów odtworzenia Dokumentowanie procesu wyceny Zakończenie Bibiografia

8 Wstęp Podstawy to fundamentalne zasady i normy realizacji wszystkich procesów występujących w działalności gospodarczej, społecznej, naukowej, politycznej, kulturowej a nawet religijnej. W większości wymienionych działalności (rzeczywistości) ich podstawy zostały przez wieki sformułowane, spisane i są ciągle doskonalone i przestrzegane. W przypadku działalności gospodarczych zasady zostały zniszczone w wyniku działań wojennych i strategicznych przemian systemowych po II wojnie światowej i wymagają ponownego zrekonstruowania. Do tej grupy problemów należy wycena. W Polsce problematyka ustalania wartości teoretycznie i praktycznie była rozwinięta na poziomie europejskim i światowym do czasu zakończenia II wojny światowej. Po zmianie systemu gospodarczego i społeczno-politycznego odstąpiono od problematyki szacowania. Pozostawiono w zakresie szczątkowym wycenę gruntów i budynków. Wycena (szacowanie) to wyrażanie w jednostkach wartościowych cech, zjawisk i użyteczności wszystkich dóbr i usług, przedmiotów, podmiotów i walorów. Efektem tych czynności jest dokument nazywany raportem z wyceny lub operatem szacunkowym. Podstawy wyceny to najważniejsze zasady i normy (definicyjne, merytoryczne, formalnoprawne, techniczne, ekonomiczne i metodyczne), którymi w zależności od stopnia uwolnienia zawodu muszą (i powinny) kierować się osoby lub firmy wykonujące te czynności, zapewniając poprawne ustalenie wartości. Bez prawidłowej wyceny zasobów, dóbr i usług niemożliwa jest efektywna działalność gospodarcza. Poprawny, dostosowany do europejskiego, system wyceny w Polsce został reaktywowany po czwartym czerwca 1989 roku, po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej. Metody i zasady wyceny są ciągle doskonalone, głównie jednak w odniesieniu do nieruchomości. W stanie niezmienionym od strony prawnej pozostają zasady wyceny przedsiębiorstw do prywatyzacji, wprowadzone przepisami prawa w 1990 roku, mimo że od tego czasu ukazało się sporo opisów metod wyceny stosowanych w Polsce i w Europie. Pewnym odstępstwem są przepisy ustawy o rachunkowości, które wprowadzając kategorię wartości godziwej, pozostały na uboczu. Wycena inwestycji, zasobów środowiska i innych dóbr, zwłaszcza kopalin, pozostaje nadal w sferze rozważań teoretycznych. Zadaniem opracowania jest przedstawienie w sposób możliwie wyczerpujący wszelkich problemów możliwych do rozwiązania w trakcie procesu wyceny. Nie oznacza to, że po przeczytaniu tekstu wszyscy staną się rzeczoznawcami. Trzeba odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin państwowy. Wiedza dotycząca wyceny jest niezbędna w zarządzaniu po to, by w rozmowie z rzeczoznawcami zamawiać wycenę kiedy jest to konieczne, zastosować w wycenie kategorię wartości zapew- 7

9 niającą realizację postawionego celu, by ustalona wartość mogła służyć do poprawienia sytuacji ekonomicznej. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Podstawy teoretyczne wyceny przedstawiono definicje związane z szacowaniem (ekonomiczne, techniczne i formalnoprawne) po to, by każdy czytelnik miał wyobrażanie co do zakresu. W rozdziale drugim zatytułowanym Zasoby i organizacje jako podmioty i przedmioty wyceny zdefiniowano przedmioty wyceny: podmioty gospodarcze, organizacje, zasoby, inwestycje i inne dobra. W rozdziale trzecim opisano elementy składowe systemu wyceny: przepisy prawa, podmioty uprawnione do wyceny, informacje możliwe do zastosowania. Rozdział czwarty zawiera opis metod wyceny z podziałem na: metody wyceny nieruchomości, metody wyceny przedsiębiorstw, inwestycji, zasobów środowiska oraz metody stosowane w innych krajach, których nie wskazują przepisy polskiego prawa. W rozdziale piątym przedstawiono cele wyceny pogrupowane według różnych kryteriów. W rozdziale szóstym przedstawiono procedury i przykłady wyceny z zastosowaniem niektórych metod. Przykłady nie wyczerpują wszystkich teoretycznie możliwych do zastosowania procedur, metod i technik wyceny, jak również wszelkich możliwych celów i przedmiotów wyceny. W opracowaniu, które kierujemy głównie do studentów uczelni wyższych różnych kierunków (ekonomicznych, technicznych i interdyscyplinarnych), słuchaczy studiów podyplomowych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników jednostek samorządów terytorialnych, właścicieli, zarządzających podmiotami gospodarczymi lub organizacjami, przedstawiliśmy w miarę kompleksowo wszystko, co się wiąże z wyceną. Nie wszystkie zagadnienia są przedstawione szczegółowo w równym stopniu. Najbardziej szczegółowo przedstawiono zagadnienia definicyjne, ekonomiczne i merytoryczne. Zagadnienia techniczne, prawne i organizacyjne (wymagające rozwinięcia) były niemożliwe do szczegółowego przedstawienia w jednolitym opracowaniu. Autorzy i współredaktorzy opracowania mając świadomość skrótowego przedstawienia niektórych zagadnień, są przeświadczeni, że czytelnicy sięgać będą po opracowania specjalistyczne, wymienione w spisie wykorzystanej literatury. Liczą też na uwagi, które pomogą udoskonalić ewentualną kolejną edycję opracowania. Niniejsza publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane w celu realizacji zajęć na nowym kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Innowacjami, utworzonym w ramach ww. projektu na Wydziale Nauk Ekonomicznych. 8

10 1. Podstawy teoretyczne wyceny 1.1. Kategorie ekonomiczne Kategorie wartości Wycena to ustalanie wartości. W zależności od celu wyceny ustalać należy różne kategorie wartości: rynkową, katastralną, kosztów odtworzenia, według przeciętnych cen rynkowych i inne. W teorii i praktyce wyceny do każdego celu przyporządkowane są odpowiednie kategorie wartości. Wartość to pojęcie stosowane w wielu dziedzinach: gospodarczej, społecznej, sztuce, kulturze itp. Według Słownika (2003) oznacza ile coś jest warte lub zespół cech określających jakość rzeczy lub zjawiska. W ekonomii, a zwłaszcza w wycenie, wartość to kategoria wyrażana w jednostkach pieniężnych (monetarnych). Wartość posiadają dobra, które są użyteczne, dostępne i są rzadkością. Dostępność dobra związana jest z dostępnością fizyczną i prawną. Dobra niedostępne (np. w ziemi) lub ograniczone prawnie (np. mieszkanie w spadku przed orzeczeniem sądu) nie mają zdolności do wymiany i nie posiadają wartości ekonomicznej. Rzadkość dobra oznacza niewystarczającą ilość do pokrycia potrzeb. Potrzeby są nieograniczone, w przeciwieństwie do zasobów. W zależności od ilości zasobów i od wielkości potrzeb kształtujących rzadkość dóbr na rynku. Użyteczność dobra jest subiektywna. Jest rozumiana jako zdolność do zaspokojenia potrzeb, czyli jest satysfakcją z konsumpcji. Odzwierciedla emocjonalne podejście. Satysfakcja zależy od ilości konsumowanych dóbr. Użyteczność może wzrastać lub maleć wraz ze zmianą ilości tego dobra, gdy wartość użytkowa pozostaje niezmienna. Wartość akcji czyli papierów wartościowych potwierdzających uzyskane przez nabywcę prawa do współwłasności firmy. Posiadacz akcji uzyskuje również prawo do partycypacji w zyskach firmy oraz w majątku spółki w przypadku jej likwidacji, a także prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Teoretycznie jedna akcja zwykła uprawnia właściciela do jednego głosu. W praktyce drobni właściciele akcji nie wykorzystują tego prawa. Jest to również prawo poboru nowej emisji (pierwszeństwo objęcia akcji z nowych emisji), proporcjonalnie do posiadanych dotychczas. Akcje emitowane są przez spółki akcyjne. W obrocie akcje są charakteryzowane za pomocą różnych wskaźników, takich jak: wartość nominalna, wartość księgowa akcji i wartość rynkowa akcji. Wartość akcji księgowa to wartość wg zapisów księgowych. Jest ustalana z relacji aktywów netto (suma aktywów pomniejszona o wszystkie długo- i krótkoterminowe zobowiązania przedsiębiorstwa) dostępnych dla zwykłych akcjo- 9

11 nariuszy, po odjęciu od kapitału własnego wartości akcji uprzywilejowanych, do liczby wyemitowanych akcji. Wartość księgowa akcji często odbiega od wartości rzeczywistej. Dlatego kurs akcji na giełdzie różni się od wartości księgowej. Wartość akcji nominalna jest określana na dokumencie poświadczającym wyemitowanie akcji. Określa wartość kapitału akcyjnego przypadającego na jedną akcję. Stanowi relację kapitału akcyjnego do ilości wyemitowanych akcji. Jest ona odpowiednikiem części majątku spółki do wysokości odpowiadającej za zobowiązania spółki. Wartość nominalna akcji jest podstawą określenia wysokości kapitału, którego nie można wycofać ze spółki do momentu jej likwidacji. Stanowi poziom graniczny wartości emitowanych akcji, również przy kolejnych emisjach. Cena oferowana przez subskrybentów na rynku pierwotnym jest wartością emisyjną akcji. Może być równa wartości nominalnej lub ją przewyższać. Wartość akcji rynkowa to rzeczywista wartość akcji (jej cena), często w niewielkim stopniu powiązana z wartością nominalną, emisyjną czy księgową. Wartość rynkowa akcji na rozwiniętych rynkach kapitałowych jest maksymalną ceną, jaką inwestor powinien zapłacić, oczekując określonego poziomu opłacalności. Jest wyznaczana poprzez dyskontowanie oczekiwanych w przyszłości dywidend. Na poziom wartości rynkowej akcji oprócz korzyści wypłacanej (lub spodziewanej) dywidendy wywierają wpływ takie czynniki, jak: ogólna sytuacja gospodarcza, prognozy koniunktury poszczególnych segmentów rynku, sytuacja finansowa, pozycja firmy na rynku, perspektywy rozwojowe, zachowania spekulacyjne. Cena rynkowa akcji stanowi podstawę wyznaczania jednego z podstawowych wskaźników rynku kapitałowego, wskaźnika P/E. Wskaźnik ten informuje, ile kapitału trzeba wyłożyć na jednostkę zysku oraz ułatwia porównanie efektywności inwestowania w akcje różnych firm. Jest wykorzystany w metodzie mnożnika zysku zalecanej do wyceny przedsiębiorstw prywatyzowanych. Wartość bankowo-hipoteczna to kategoria obligatoryjnie określana dla zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki hipoteczne, również przez banki uniwersalne. Zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami jest stosowana do wyceny nieruchomości. Powinna być ustalona z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem cech oraz dochodów, które przy racjonalnej eksploatacji mogą mieć trwały charakter i które uzyskać może każdy posiadacz. Zasady określania wartości bankowo-hipotecznej reguluje w Polsce Rekomendacja F opracowana przez Komisję Nadzoru Bankowego. Przy ustalaniu wartości bankowo- -hipotecznej nieruchomości uwzględnia się wszystkie rodzaje ryzyka, które odnotowano w przeszłości oraz prognozy na przyszłość. Podstawą ustalenia wartości bankowo-hipotecznej jest ekspertyza, która dla banku jest propozycją (opinią) do jakiej kwoty może być udzielony kredyt hipoteczny. Zgodnie z Europejskimi Standardami Wyceny TEGOVA (2000) wartość bankowo-hipoteczną wyznacza rzeczoznawca jako ostrożną możliwość sprzedaży nieruchomości w przyszłości, z uwzględnieniem parametrów nieruchomości, warunków rynku lokalnego oraz 10

12 aktualnego i alternatywnych sposobów użytkowania. Spekulacyjne elementy nie mogą być brane pod uwagę. Wartość bankowo-hipoteczna zawiera element długoterminowości. Przy określaniu wartości bankowo-hipotecznej stosowana jest koncepcja wygładzania tendencji rynkowych i dochodów generowanych przez nieruchomość. Utrzymanie wartości w perspektywie długoterminowej oznacza konieczność korekt: rynkowego poziomu czynszów, rynkowego wykorzystania nieruchomości, rynkowego poziomu wydatków operacyjnych a także stopy zwrotu. Wartość bieżąca netto (NPV) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Jest jedną z metod określania opłacalności projektu inwestycyjnego. Do realizacji powinien być przyjęty projekt o większym NPV. Dodatnia wartość informuje, że inwestycja wygeneruje dodatnie strumienie pieniędzy w wysokości pozwalającej na spłatę kapitału, wydatki na utrzymanie inwestycji oraz zapewni inwestorowi dodatkowe korzyści finansowe. Jest najlepszym kryterium oceny, zapewnia wybór projektów maksymalizujących dochody i pozwala uszeregować inwestycje pod względem dochodowości. Wartość czynszowa jest formą wartości ekonomicznej, obliczaną w oparciu o czynsz roczny. Polega na przekształceniu czynszu w wartość poprzez zastosowanie kapitalizacji lub dyskontowania. Może dotyczyć nieruchomości, ale również innych aktywów trwałych przynoszących właścicielowi dochód z czynszu. Wartość ekonomiczna jest ustalana dla zespołu obiektywnych cech danego dobra. Jest kategorią teoretyczną. Przejawami wartości ekonomicznej może być: wartość czynszowa, wartość katastralna, wartość księgowa, wartość likwidacyjna, wartość rynkowa, wartość użytkowa, wartość wymienna, wartość odtworzeniowa. Jak dotąd nie przyporządkowano obiektywnych metod i technik określania wartości ekonomicznej. Wartość godziwa jest zdefiniowana w ustawie o rachunkowości jako kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony w transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami. Na aktywnym rynku wartość godziwa jest określona przez cenę sprzedaży netto. Wartość godziwą szacuje się też jako najbardziej prawdopodobną cenę rynkową sprzedaży netto. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują do obliczania wartości godziwej metody oparte na analizie transakcji porównawczych i metodę zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości interpretują wartość godziwą jako wartość rynkową. W Polsce ustalenie wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych polega na określaniu wartości początkowej, aktualizacji wartości (gdy nie można ustalić ceny sprzedaży netto), okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych (jako lokaty zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze), określeniu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy połączeniu spółek metodą nabycia wartości 11

13 nieruchomości jako środka trwałego (gdy nie można go ustalić w oparciu o koszt historyczny lub cenę sprzedaży netto), wartości aktywów biologicznych (zwierząt i roślin uprawnych). Wymienione wyżej wskazania metodyczne są nieprzystające do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw. Do wyceny wartości godziwej aktywów najwłaściwsza byłaby wartość rynkowa i metody zalecane do jej ustalania. Wartość goodwill jest ustalana jako nadwyżka wartości firmy (jako całości) nad wartością aktywów, na którą składają się m.in.: patenty, licencje, koncesje, zawarte kontrakty itp. Ma charakter niematerialny, nie zależy od kosztów wytworzenia i nie występuje w sposób samoistny poza przedsiębiorstwem, którego dotyczy. Wartość indywidualna nieruchomości to wartość nieruchomości dla konkretnego inwestora. Ustalana jest w oparciu o dochód, jaki będzie generowała w zakładanym przez inwestora czasie, czyli nadwyżkę jaką uzyska inwestor po sprzedaniu nieruchomości, z uwzględnieniem zaciągniętego kredytu hipotecznego. Traktowana jest jako kategoria przeciwstawna do wartości rynkowej nieruchomości. W zależności od oczekiwań inwestorów nieruchomość może mieć różne poziomy wartości indywidualnej. Wartość katastralna jest (powinna być) ustalana w trakcie powszechnej wyceny nieruchomości. Stanowić powinna podstawę naliczania podatku od nieruchomości. Jest stosowana w wielu krajach UE. W Polsce jest ciągle kategorią perspektywiczną. Powinna być zbliżona do wartości rynkowej. Może jednak różnić się od niej. Praktycznie ustalana jest na podstawie wartości nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów (grup) nieruchomości w fazie użytkowania a nie obrotu. Określana jest raz na kilka lat. Przewiduje się możliwość retaksacji, czyli wyceny powtórnej. Wartość końcowa netto (NTV) oznacza wartość inwestycji na datę końcową. Jest przeciwstawna do wartości bieżącej netto (NPV). Stosowane są dwie metody obliczania: pierwsza polega na skumulowaniu strumieni pieniężnych netto za każdy okres aż do daty końcowej, druga polega na akumulowaniu strumieni pieniądza za każdy okres (na koniec okresu eksploatacji) przez naliczanie odsetek według wybranej stopy. NTV uwzględnia wartość pieniądza w czasie. Stosowana jest jako jeden z wielu wskaźników oceny efektywności inwestycji. Wartość księgowa jest to wartość aktywów, wg której są wykazane w bilansie podmiotu (organizacji) sporządzonym zgodnie z przepisami i zasadami ustawy rachunkowości. Wartość likwidacyjna to wartość, którą można uzyskać z likwidacji aktywów przedsiębiorstwa, w trybie wymuszonej (często desperackiej) wyprzedaży. Wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania stosowana jest jako jedno z kryteriów oceny efektywności inwestowania. Inwestor porównuje poziomy wartości: odtworzeniowej, indywidualnej i rynkowej. Oznacza to, że warunkiem podjęcia decyzji jest uzyskanie pewności o wyższej wartości inwestycyjnej od wartości odtworzeniowej. 12

14 Wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora określona jest z uwzględnieniem wymagań konkretnego inwestora, z uwzględnieniem rozwoju nieruchomości, sposobu zarządzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. Służy wyłącznie do oceny sposobu wykorzystania inwestycji. Określa się ją, stosując podejścia, metody i techniki dostosowane do warunków i zamierzeń inwestora. Wartość odtworzeniowa nieruchomości obejmuje wartość nakładów zastosowanych na zakup gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych i innych składników, pomniejszonych o stopień zużycia. Koszt odtworzenia brutto obiektów budowlanych polega na oszacowaniu wartości repliki z uwzględnieniem zastosowanych materiałów i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych. Koszt zastąpienia oznacza koszt wybudowania obiektu o tej samej powierzchni użytkowej, spełniającego te same funkcje, lecz przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technik budowlanych. Wartość pieniądza w czasie oznacza zmienność, która ujawnia się w przypadku wzrostu lub spadku cen. Procesy inflacyjne prowadzą do zmniejszenia wartości pieniądza (deprecjacji), procesy deflacyjne do wzrostu wartości (aprecjacji). Niezależnie od zjawisk inflacyjnych na wartość pieniądza wpływa czas dysponowania pieniądzem, ryzyko wynikające ze zmian warunków terminowego osiągania dochodów. Wartość realna jest wartością ekonomiczną uzyskaną po dokonaniu korekty na zmianę cen spowodowaną inflacją. Wartość rynkowa oznacza poziom wartości ekonomicznej kształtowany w sferze wymiany a nie wytwarzania. Wyrażana jest przez wartość wymienną. Wartość rynkowa nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami jest najbardziej prawdopodobną ceną możliwą do uzyskania na rynku przy założeniu, że strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami, mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są świadome współistniejących okoliczności wpływających na wartość, nie działają w sytuacji przymusowej, upłynął niezbędny okres wyeksponowania i reklamowania nieruchomości na rynku, a w okresie negocjowania umowy ceny nie ulegną zmianie. Wartość rynkowa może być ustalana jako: WRU, WRA, WRO, WRP i WRW. Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) jest określana przy założeniu, że nieruchomość będzie nadal wykorzystywana zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania. Uwzględnia zmiany związane z rozbudową, przebudową budynków i zagospodarowaniem wolnych terenów przy założeniu, że działalność ta nie spowoduje przerwy w korzystaniu z nieruchomości. Przy jej wyznaczaniu wyklucza się możliwość osiągania korzyści wynikających z alternatywnego sposobu użytkowania. Ustalana jest przy założeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wyznaczonej funkcji. 13

15 Wartość rynkowa dla alternatywnego sposobu użytkowania (WRA) odzwierciedla perspektywiczne wykorzystanie nieruchomości dla celów innych niż aktualne. Ustalenie powinno opierać się na danych określających zmianę użytkowania. Wartość rynkowa dla optymalnego wykorzystania (WRO) jest ustalona przy założeniu najefektywniejszego i najlepszego wykorzystania nieruchomości. Założenie o najlepszej funkcji powinno uwzględniać sposób wykorzystania realny i zgodny z prawem, finansowo wykonalny i dający najwyższą wartość wykorzystania. Wartość rynkowa dla przyszłej sprzedaży (WRP) jest ustalana na dzień perspektywicznej sprzedaży, z uwzględnieniem okoliczności rynkowych, występujących w trakcie eksponowania nieruchomości na rynku, wykonania odpowiedniego marketingu i negocjowania ceny sprzedaży. WRP może być potrzebna np. dla banku udzielającego kredytu, zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości. Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży (WRW) jest ustalana przy założeniu występowania ograniczeń czasowych (np. sprzedaż wymuszona przez komornika) do sfinalizowania transakcji. Wartość rynkowa nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi jest określona z uwzględnieniem obciążeń nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. służebnością przesyłu). Uwzględnia się obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez zmniejszenie wartości o kwotę równą wartości tego prawa. Przy niemożliwości precyzyjnego określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego, wartość określa się poprzez obliczenie kosztów uzyskania tego prawa. Wartość sprawiedliwa ustalana jest na cele postępowania sądowego. Określana jest przez biegłych sądowych, przy dość dużej swobodzie w zakresie doboru metod i technik wyceny. Wartość średnia z próby określana jest dla próby losowej wziętej z populacji. Może być ustalana jako wartość średnia arytmetyczna lub jako średnia arytmetyczna ważona. Wartość ubezpieczeniowa ustalana jest wg zasad przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (np. wartość rzeczywista). Jeśli przepisy pozwalają, to wartość przedmiotu ubezpieczenia podaje sam ubezpieczający. Wartość użytkowa jest to zdolność do zaspokajania potrzeb. Uwzględnia potrzeby akceptowane przez całą zbiorowość. Postrzegana jest jako zdolność przeciętna. Dobro posiada wartość użytkową bez względu na to, czy walory użytkowe są uświadamiane czy nie. Wartość użytkowa nie jest stała w czasie, jest dynamiczna. Zmienia się wraz ze zmianą potrzeb i cech danego dobra. Im bardziej przestarzałe dobro, tym poziom wartości użytkowej jest niższy. Wartość użytkowa ustalana jest np. przy fuzji przedsiębiorstw posiadających nieruchomości przemysłowe. 14

16 Wartość w użyciu ustalona jest jako zaktualizowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych wynikająca z tytułu użytkowania aktywów w przedsiębiorstwie. Wartość właściciela to subiektywna wartość pozbycia się aktywów różna dla rozmaitych właściciel i jest podatna na zmieniające się okoliczności. Wartość wymienna oznacza relacje, w jakich różne dobra są wymieniane. Wyrazem jest ilość jednostek pieniężnych otrzymywanych za dane dobro. Cena jest zewnętrznym wyrazem wartości wymiennej. Wartość wymienną wyraża wartość rynkowa. Nie jest wielkością stałą i niezmienną w czasie. Jest dynamiczna. Zależy od popytu i podaży na dane dobro Pozostałe kategorie ekonomiczne stosowane w wycenie Poza kategoriami wartości które są podstawą wszelkich rozważań w opracowaniu, jako najważniejszego celu wyceny, niezbędne są również inne kategorie ekonomiczne. Aktywa to zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które mogą w przyszłości spowodować wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa dzielą się na dwie grupy: aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe to składniki o długotrwałym użytkowaniu, powyżej jednego roku i wartości określonej przepisami. Zalicza się do nich: rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie), wartości niematerialne i prawne (m.in. licencje, patenty, oprogramowanie komputerów, prawo użytkowania wieczystego gruntu, własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego), należności długoterminowe (należności powyżej jednego roku), inwestycje długoterminowe (m.in. nieruchomości inwestycyjne). Aktywa obrotowe to składniki zużywane w jednym cyklu produkcyjnym obejmujące: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w banku, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa netto to zasoby majątkowe pomniejszone o zobowiązania. Aktywa netto odpowiadają wartościowo kapitałowi własnemu. Oblicza się po odjęciu od wartości aktywów brutto wszystkich zobowiązań. Amortyzacja w rachunkowości oznacza przeniesienie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na nowo wytworzony produkt (usługę). Amortyzacja dzieli się na umorzeniową, kosztową i finansową. Funkcja umorzeniowa przejawia się w zmniejszeniu wartości środków trwałych 15

17 w poszczególnych okresach obrachunkowych. Kosztowym wyrazem umorzenia są odpisy amortyzacyjne. Funkcja kosztowa ujawnia się w przenoszeniu utraconej wartości w koszty wytwarzanych produktów i usług. Finansowa ujawnia się w tworzeniu rezerw pieniężnych na zastąpienie zużytych środków trwałych. Naliczanie amortyzacji, w zależności od funkcji, wykonywane jest metodą progresywną, degresywną, liniową i naturalną. Amortyzacja degresywna zakłada obciążenie kosztu jednostkowego produkowanych wyrobów kosztami z tytułu zużycia środków trwałych o odpisy malejące w czasie. Powoduje przyspieszenie amortyzacji środków trwałych w pierwszych latach ich używania. Amortyzacja liniowa polega na uwzględnianiu co roku jednakowo naliczanych odpisów (jednakowa stopa np. 2% rocznie). Amortyzacja progresywna polega na zwiększaniu odpisów w miarę upływu czasu użytkowania aktywów trwałych. Amortyzacja naturalna uwzględnia aktualne (rzeczywiste) zużywanie się aktywów trwałych. Cena to kwota pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu za nabycie danego dobra. Kształtuje się (czasami) niezależnie od wartości użytkowej dobra lub usługi i stanowi pieniężne wyrażenie wartości wymiennej. Ze względu na sposób ustalania można wyróżnić następujące kategorie cen: nabycia, równowagi, sprzedaży netto i transakcyjną. Cena nabycia jest to cena zakupu aktywów. Obejmuje kwotę należną sprzedającemu z podatkiem VAT, podatkiem akcyzowym, powiększona o (ewentualne) obciążenia o charakterze publicznoprawnym, koszty związane z zakupem i przystosowaniem do używania, koszty transportu, załadunku i wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, obniżona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia i odzyski. Cena równowagi jest to teoretyczna cena przy której wielkość popytu równa się wielkości podaży. Rynki dążą do osiągnięcia stanu równowagi. Dochodzenie do ceny równowagi następuje stopniowo. Gdy transakcji dokonuje się przy cenach wyższych od cen równowagi, to na rynku wystąpi nadwyżka podaży, gdy przy cenach niższych, wystąpi nadwyżka popytu. Stany nierównowagi wywołują zmiany cen w celu osiągnięcia stanu równowagi. Na wielu rynkach nie dochodzi jednakże do stanu równowagi (np. na rynku nieruchomości), z uwagi na małą elastyczność popytu i małą elastyczność podaży, niepodzielność nieruchomości, niejednolitość dóbr. Cena sprzedaży netto jest możliwa do ustalenia na dzień bilansowy. Rynkową cenę sprzedaży składnika aktywów, bez podatku VAT i podatku akcyzowego, pomniejsza się o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Powiększa się o należną dotację przedmiotową. Cenę sprzedaży netto stosuje się w celu korekty aktywów na dzień bilansowy. 16

18 Cena transakcyjna stanowi podstawę do określenia wartości rynkowej. Dobór i kwalifikowanie cen zaistniałych w obrocie jako cen na potrzeby wyceny wymaga szczególnej uwagi i staranności. Źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być informacje o transakcjach, w których wystąpiły szczególne warunki ich zawarcia, powodujące ustalenie ceny sprzedaży w sposób rażąco odbiegający od średnich cen uzyskiwanych na rynku. W szczególności są to: przymusowa sprzedaż, sprzedaż z odroczonym terminem przekazania nabywcy, bonifikata udzielona od ceny lub sprzedaż w drodze przetargu. Ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetargu mogą być źródłem informacji o cenach transakcyjnych, jeżeli nie odbiegają o więcej niż 20% od średnich cen uzyskiwanych na rynku. Czynsz to podstawowe źródło dochodów z nieruchomości. Wyróżnić można: rynkowy, stabilizowany, udziałowy i umowny. Czynsz rynkowy jest wypadkową popytu i podaży. Może nie zapewnić właścicielowi pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości, oscylować wokół poziomu kosztów lub je przewyższać. Czynsz stabilizowany jest wyrazem polityki społecznej. Odstaje od popytu i podaży oraz od poziomu kosztów. Czynsz udziałowy jest to procentowy udział w dochodach użytkownika prowadzącego działalność. Czynsz umowny to aktualnie płacony, ustalony w umowie najmu czy dzierżawy. W wycenie czynsz umowny przyjmowany jest jako dochód, gdy zawarta jest umowa najmu (dzierżawy) na czas oznaczony. Po wygaśnięciu umowy dochód wyrażany jest na poziomie czynszu rynkowego. Obowiązuje przy wycenie wartości rynkowej, gdy ustanowiony jest czynsz stabilizowany. Dochód z nieruchomości to głównie czynsz oraz dochody pozaczynszowe: z parkingów, wynajmowania garaży, umieszczania reklam na (terenie) nieruchomości, za korzystanie z urządzęń wspólnych (np. automatów publicznych, anten zbiorczych, ogrzewania, klimatyzacji). W procesie wyceny dokonywanej metodą inwestycyjną dochód z nieruchomości określany jest jako: potencjalny dochód brutto, efektywny dochód, operacyjny dochód netto. Dochód potencjalny brutto (PDB) to dochód możliwy do uzyskania przy założeniu pełnego wykorzystania powierzchni oraz regularnych płatności ze strony najemców i dzierżawców. Dochód efektywny (ED) to potencjalny dochód brutto pomniejszony o straty dochodów z tytułu pustostanów i zaległości czynszowych. Dochód operacyjny netto (DON) to efektywny dochód brutto pomniejszony o wydatki operacyjne. Elastyczność to pojęcie wieloznaczne i stosowane w wielu dziedzinach, w tym gospodarczej, społecznej i technicznej. Oznacza podatność na odkształcenia i zdolność powrotu do poprzedniego stanu. Wyróżnić można elastyczność cenową podaży i popytu oraz dochodową. 17

19 Elastyczność cenowa podaży to reakcja podaży na zmianę ceny. Jest ona mierzona relacją procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa popytu oznacza reakcję popytu na zmiany ceny (elastyczność cenowa popytu). Mierzona jest jako relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny. Goodwill (dobre imię firmy) to różnica między wartością działającego podmiotu a wartością jego majątku trwałego. Wyróżnia się goodwill przenoszalną i nieprzenoszalną. Goodwill przenoszalna (inherent), zwana indywidualną lub materialną, odnosi się do danego podmiotu gospodarczego. Goodwill nieprzenoszalna (personal), zwana osobistą (niematerialną) i odzwierciedla możliwości, reputację, bazę klientów i wyrobione stosunki łączone z pozycją właściciela. Nie jest przenoszona w trakcie sprzedaży i nie jest uwzględniana w wycenie wartości. Przedmiotem obrotu jest jedynie inherent. Ill will jest przeciwieństwem do goodwill. Negatywna ocena firmy w oczach kontrahentów. W praktyce wyceny nie występuje. Inflacja to stan, w którym popyt przewyższa podaż, ceny rosną i spada wartość pieniądza. Jest przeciwieństwem deflacji. Przyczyną może być szybsza podaż pieniądza od produkcji (teoria monetarna). Występuje również, gdy całkowity popyt na dobra i usługi przewyższa podaż dóbr i usług (teoria popytowa), gdy następuje wzrost kosztów produkcji (np. wzrostu cen materiałów, pracy, kapitału, podatków) lub spadku kursu złotego (tzw. teoria kosztowa). Metodą oceny inflacji są indeksy cenowe (deflatory), wyznaczone jako relacja cen dóbr konsumpcyjnych, wchodzących do tzw. koszyka dóbr w roku bazowym do roku aktualnego. Wyróżnia się: inflację pełzającą poniżej 1% miesięcznie, czyli od 1 9% w skali roku, inflację galopującą od 10 do 15% rocznie, megainflację od 15 do 50% rocznie i hiperinflację, powyżej 50% rocznie. Wyróżnia się również inflację: popytową, kosztową, cenową i zasobową, okresu ożywienia, okresu kryzysu, slumpflację oraz stagflację. Inwestycje to okresowe wyrzeczenie się konsumpcji dla osiągnięcia przyszłych korzyści, polegających na powiększaniu przychodu pieniężnego w wyniku zainwestowania. Inwestycje (wg ustawy o rachunkowości) to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z: przyrostu wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach), pożytków finansowych z nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych. Wyróżnia się: inwestycje netto i brutto. Inwestycje netto oznaczają akumulację kapitału skierowaną na przyrost netto realnego kapitału w postaci przyrostu wartości: maszyn, urządzeń, budynków czy zapasów. Inwestycje brutto obejmują oprócz przyrostu realnego, nakłady ponoszone na odtworzenie składników majątkowych. Koszt to obciążenie finansowe, związane z nabyciem lub wyprodukowaniem dobra lub usługi. Jest to wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji i siły 18

20 roboczej w celu pozyskania dobra lub usługi. Koszty obejmują: amortyzację, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia wraz z narzutami, zakup usług obcych, podatki, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty delegacji służbowych. Wyróżnia się różne klucze podziałowe kosztów. W wycenie najczęściej wykorzystuje się: koszty stałe i zmienne, koszty alternatywne, kapitału, krańcowe i początkowe. Koszt krańcowy związany jest ze zmianą w kosztach całkowitych przez użycie dodatkowej ilości jakiegoś czynnika produkcji. Obliczany jest jako relacja wartości przyrostu kosztu do przyrostu jednostki produkcji. Koszty alternatywne odpowiadają sumie strat wynikających z niewykorzystania środków produkcji (pracy i kapitału) w sposób najlepszy z możliwych. Koszty kapitału mogą być generowane przez zasoby własne (kapitał własny) jak i źródła zewnętrzne (kredyt, pożyczka, kapitał obcy). Koszty stałe to takie, które nie zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji lub usług (np. podatek od nieruchomości, koszty konserwacji, ubezpieczeń, amortyzacji). Stałość pewnych kosztów dotyczy krótkich okresów, w długim okresie są zmienne (względnie stałe lub prawie zmienne). Koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz z wielkością produkcji lub świadczonych usług (np. koszty płac, zużytej wody, energii itp.). Zmiana kosztów może być degresywna, czyli wzrost jest mniej niż proporcjonalny do zmiany wielkości produkcji (np. koszt wynagrodzeń), proporcjonalna lub progresywna (wzrost jest więcej niż proporcjonalny w porównaniu do zmian w poziomie produkcji). Kredyt to kwota pieniędzy postawiona do dyspozycji kredytobiorcy lub ilość towarów (na warunkach zwrotu w określonym terminie) wraz z wynagrodzeniem dla kredytodawcy w postaci oprocentowania. Kredytodawcami są instytucje bankowe lub pozabankowe (np. towarzystwa ubezpieczeniowe). Kredyty dzielą się na: dyskontowe udzielone na podstawie weksla złożonego do dyskonta. Weksle odpowiadać muszą wymaganiom określonym w przepisach prawa wekslowego co do prawdziwości i terminu płatności; hipoteczne związane z zabezpieczeniem hipoteką na nieruchomości. Wyróżnia się kredyty hipoteczne na finansowanie nieruchomości i na inwestycje niezwiązane z nieruchomościami. Kredyty hipoteczne udzielane są przez specjalistyczne banki; inwestycyjne przeznaczone na finansowanie lub powiększenie istniejącego majątku, w tym inwestycji materialnych (zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości), inwestycji niematerialnych (zakup patentów, licencji), finansowych składników majątku (zakup udziałów lub papierów wartościowych); obrotowe przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. na zakup towarów czy surowców). Wyróżnia się kredyty krótkoterminowe i średnioterminowe; rewolwingowe (odnawialne) w tym przypadku kredytodawca ustanawia limit kredytowy. Kredytobiorca może spłacić wcześniej kredyt i ponownie go 19

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo