STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Solution One Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zwanego dalej Funduszem. 2. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy oraz Statutu, pod nazwą. 3. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu Solution One FIZ. 4. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej Ustawą. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 5. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. 6. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie lokaty. 7. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz. 8. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 9. W kwestiach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 2. Definicje i skróty W Statucie użyto następujących definicji: 1) Aktywa Funduszu, Aktywa - oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywa Płynne - oznacza Aktywa Funduszu ulokowane w kategorie lokat określone w 20 ust. 1 pkt 5 7 pod warunkiem, że są zbywalne w okresie krótszym niż 3 miesiące kalendarzowe. 3) Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 4) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy 5) Depozytariusz podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu. 6) Dochody Funduszu - dochodem Funduszu są przychody z lokat netto lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Funduszu. 7) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. - 1/24 -

2 8) Dzień Wyceny - dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu, b) na ostatni dzień w każdym miesiącu kalendarzowym, c) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji, d) na 7 Dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, e) na dzień sporządzenia rocznego lub półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu. 9) Dzień Wykupu - każdorazowo ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu. 10) Ewidencja - ewidencja informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierającą dane identyfikujące ich oraz dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo. 11) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 21 Ustawy. 12) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego. 13) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 14) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 15) Rada Inwestorów - organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu. 16) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych - jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 17) Statut - niniejszy statut Solution One Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. 18) Towarzystwo SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, Warszawa. 19) Uczestnik Funduszu, Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu. 20) Ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 21) Wartość Aktywów Netto Funduszu, WAN - wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. 22) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny danej kategorii, WANCI - Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadającą na Certyfikaty Inwestycyjne danej kategorii podzieloną przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych tej kategorii zawartą w Ewidencji w Dniu Wyceny. 23) Warunki Emisji - warunki emisji Certyfikatów emitowanych przez Fundusz. 3. Organy Funduszu Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, - 2/24 -

3 2) Rada Inwestorów. 4. Towarzystwo 1. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw. 3. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. 4. Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 3, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 5. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa. 6. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu. 5. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Towarzystwo na podstawie umowy może zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią innemu podmiotowi. 6. Odpowiedzialność za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Zawarcie umowy, o której mowa w 5 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 7. Rada Inwestorów 1. W Funduszu działa Rada Inwestorów, jako organ kontrolny. 2. Tryb działania Rady Inwestorów określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę na pierwszym posiedzeniu. 3. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w Funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie oraz dokonał blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby Certyfikatów w ewidencji uczestników. 4. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust Rada Inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady spełnia warunki, o których mowa w ust Rada Inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie - 3/24 -

4 Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję. 10. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych. 11. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje: 1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi, 2) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi. 12. Certyfikat Inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów. 13. Uchwały Rady Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady. 14. Przewodniczącym Rady Inwestorów jest osoba fizyczna będąca członkiem Rady Inwestorów albo osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika, w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi, reprezentująca największą spośród członków Rady Inwestorów liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych w ogólnej liczbie wyemitowanych Certyfikatów. W przypadku, gdy co najmniej dwie osoby spełniają warunek określony w zdaniu poprzednim zarządza się głosowanie. 15. Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów uchwala regulamin działania Rady Inwestorów. 16. Uczestnik zamierzający uczestniczyć w Radzie Inwestorów informuje o tym Towarzystwo w formie pisemnej i przekazuje dokument zawierający jego zgodę na uczestnictwo w Radzie Inwestorów oraz wniosek o dokonanie blokady Certyfikatów. 17. Posiedzenie Rady Inwestorów zwołuje członek Rady Inwestorów lub Towarzystwo. 18. Posiedzenie Rady Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. 19. Posiedzenie Rady Inwestorów odbywa się, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Rady Inwestorów. 8. Depozytariusz 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie oraz w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. Przechowywanie aktywów Funduszu może zostać powierzone przez Depozytariusza, na polecenie Funduszu, bankom krajowym, instytucjom kredytowym oraz bankom zagranicznym. 3. Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników. 4. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy. - 4/24 -

5 9. Certyfikaty Inwestycyjne Statut 1. Certyfikat Inwestycyjny jest papierem wartościowym imiennym. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne kategorii A, B i C. 2. Certyfikat Inwestycyjny jest niepodzielny. 3. W ramach poszczególnych kategorii Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jeżeli zapisy Statutu nie stanowią inaczej wszystkie dalsze zapisy dotyczące Certyfikatów Inwestycyjnych są wspólne dla kategorii A, B i C. 4. Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu. 5. Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 6. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego. 7. Na żądanie Uczestnika Funduszu Towarzystwo wyda Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 8. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego podlega ograniczeniom w ten sposób, że wymaga uiszczenia uprzedniej opłaty ewidencyjnej zgodnie z zasadami określonymi w ust Towarzystwo pobiera opłatę ewidencyjną w związku ze sprzedażą albo przeniesieniem w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo ustanowieniem zastawu Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku złożenia wniosku o wpis do Ewidencji przez podmiot, który nabył lub nabędzie Certyfikaty Inwestycyjne. Opłata o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi nie więcej niż 500 zł od jednego wniosku. 10. Przeniesienie praw z Certyfikatów Inwestycyjnych następuje z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. 11. Certyfikaty Inwestycyjne podlegają wykupowi na zasadach określonych w Wpłaty do Funduszu 1. Wpłaty do Funduszu przed jego zarejestrowaniem są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kategorii A pierwszej emisji (Certyfikaty Inwestycyjne A serii 001). 2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych A serii 001 nie może być niższa niż złotych oraz wyższa niż złotych. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kategorii A pierwszej emisji będzie nie mniej niż i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie jeden Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. 5. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego kategorii A serii 001 będzie wynosić 100,00 zł. 6. Certyfikaty Inwestycyjne są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami Rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 7. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie - 5/24 -

6 przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie. 8. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednak posiadające zdolność do nabywania praw we własnym imieniu), zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, które przyjmą imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. 9. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez osobę zapisującą się lub przez pełnomocnika. 10. Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych do osób wskazanych w ust. 8. Propozycja nabycia wskazywać będzie kategorię oraz maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. 11. Po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych mogą zostać przeprowadzone kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A lub B lub C, oznaczone kolejno jako emisja druga i kolejne, gdzie przydzielane będą Certyfikaty danej emisji. 11a. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A, B lub C mogą być przeprowadzone jednocześnie 12. Przedmiotem drugiej i kolejnych emisji będzie ilość certyfikatów zawierająca się w przedziale od (słownie: tysiąc osiemset) do (słownie: dwieście tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A lub B lub C, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Funduszu wpłat w minimalnej wysokości złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy), przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie zł (słownie: dwadzieścia milionów) złotych w ramach danej emisji. Szczegółowe parametry emisji zostaną określone w Warunkach Emisji. 13. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w ust. 11 każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji. 14. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji będzie każdorazowo ustalana przez Towarzystwo w Warunkach Emisji, nie może być jednak niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. 15. Określone poniżej w Statutu zasady przyjmowania zapisów, dokonywania wpłat w tym rodzajów aktywów wnoszonych do Funduszu oraz przydziału lub nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych są wspólne dla pierwszej oraz kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywanych w ramach istniejącego Funduszu. 16. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 11. Sposób zbierania wpłat na Certyfikaty 1. Wpłaty do Funduszu przed jego rejestracją w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne A serii Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne prowadzi bezpośrednio Towarzystwo. - 6/24 -

7 3. Towarzystwo pobiera opłatę w związku z wydaniem Certyfikatów Inwestycyjnych zarówno w związku z emisją, jak i transakcją na rynku wtórnym. 4. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. 5. Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 3, stanowi opłatę, o której mowa w art. 132 ust. 2 Ustawy. 6. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych nie przekroczy 5% ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych może być zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub w inny sposób zróżnicowana przez Towarzystwo. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji. 7. Towarzystwo może postanowić o zniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 3, lub jej zmniejszeniu w stosunku do którejkolwiek z osób dokonujących zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 12. Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne następuje w terminie określonym przez Towarzystwo w Warunkach Emisji. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Przyjmowanie zapisów może zostać zakończone przed upływem terminu wskazanego przez Towarzystwo w przypadku przyjęcia zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych określoną w 10 oraz wszystkich wpłat tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne zgodnie z Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. 3. Towarzystwo może zmienić (wydłużając lub skracając) termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić (wydłużając lub skracając) termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. 13. Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż jeden Certyfikat Inwestycyjny i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 2. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo. 4. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Towarzystwo wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 5. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty. 6. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne powinna złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu, zawierający w szczególności oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza, że: 1) zapoznała się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptowała treść Statutu, 2) zobowiązuje się do zapewnienia wpływu środków pieniężnych tytułem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na rachunek Towarzystwa u Depozytariusza nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów, - 7/24 -

8 3) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych zgodnie z 16 i 17, 4) dobrowolnie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w formularzu. 7. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne ponosi osoba zapisująca się. 8. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę zapisującą się na Certyfikat Inwestycyjny od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów przez Fundusz. 14. Działanie przez pełnomocnika 1. Pełnomocnikiem zapisującego się na Certyfikaty może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Do tych czynności należy w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, 2) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych lub odbioru środków pieniężnych, 3) odbiór potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne oraz o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 2. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 3. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności pracownika Towarzystwa. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez potwierdzenia notarialnego), osoba zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem. 4. Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne: 1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, 2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON (lub inny numer identyfikacyjny). 5. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. 6. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, a jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, winno być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 7. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w miejscu przyjmowania zapisów dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii. 8. Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. - 8/24 -

9 15. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne Statut 1. Składający zapis jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego. Kwota dokonanej wpłaty powinna być powiększona o opłatę manipulacyjną, na zasadach określonych w 11 ust Dokonujący zapisu zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów. 3. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne może być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej. 4. Wpłaty winny być dokonywane przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy Towarzystwa. Każdy przelew powinien zawierać adnotację, iż dotyczy wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne Solution One FIZ. 5. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy Towarzystwa. 6. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, co najmniej w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 7. Zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat. Jest ono przekazywane, po opłaceniu zapisu, na wskazany w zapisie adres korespondencyjny. 8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne są dokonywane i gromadzone, do dnia rejestracji Funduszu, na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza. 9. Przed zarejestrowaniem Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą. 10. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. 16. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 2. Fundusz wydaje przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego polega na dokonaniu zapisu w Ewidencji Uczestników Funduszu. 3. W przypadku nie zebrania wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości określonej w 10, Fundusz nie zostanie utworzony, a Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów zwróci wpłaty wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. 4. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się odpowiednio postanowienia 17 ust O przydziale Certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty i dokonały ich opłacenia przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w którym liczba Certyfikatów danej serii objętych zapisami przekroczyła maksymalną liczbę przewidzianą w Statucie zostaną proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty nie przydzielone w wyniku proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone według decyzji Towarzystwa. - 9/24 -

10 6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, Towarzystwo złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 7. W przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych którejkolwiek z emisji, w tym w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo powiadomi o tym fakcie osoby, które dokonały zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i którym nie zostały przydzielone Certyfikaty. 17. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: 1) nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty najpóźniej w chwili składania zapisu, b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby, która dokonuje zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, przy czym niewłaściwe określenie sposobu zwrotu wpłaty nie pociąga za sobą nieważności zapisu. 2) niedojściem do skutku emisji Certyfikatów w przypadku nie złożenia w czasie trwania subskrypcji ważnych zapisów na minimalną liczbę emitowanych Certyfikatów, 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych, staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku spowodowanego odmową wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 3. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza a także pobranej opłaty manipulacyjnej, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania rachunków bieżących stosowanej przez Depozytariusza. 5. Zwrot wpłat nastąpi zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 6. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji nastąpi po zmianie Statutu w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy, jeżeli Statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji Certyfikatów. 7. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji. 8. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie powiększają wartości Aktywów Funduszu. 9. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na wszystkie oferowane w ramach emisji Certyfikaty. 10. W przypadku kolejnych emisji, Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu na Certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu - 10/24 -

11 oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji. 11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na Certyfikaty w wysokości i terminie określonych w Statucie albo Warunkach Emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Druga i następne emisje Certyfikatów nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na Certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa w poprzednim zdaniu. 18. Prawa Uczestników Funduszu 1. Uczestnikiem Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Uczestnik Funduszu ma prawo do: 1) wypłat w postępowaniu likwidacyjnym, 2) zbycia lub zastawienia posiadanego przez niego Certyfikatu Inwestycyjnego, 3) żądania wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego przez Fundusz na zasadach określonych w Ustawie i Statucie, 4) uczestniczenia i wykonywania prawa głosów w Radzie Inwestorów. 3. Uczestnicy Funduszu nie odpowiadają za jego zobowiązania. 4. Fundusz może ujawnić informacje stanowiące tajemnicę zawodową na żądanie jedynego Uczestnika, przy czym w przypadku, gdy Uczestnikiem są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik. 5. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wyda Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 19. Cel inwestycyjny Funduszu 1. Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji. 20. Przedmiot lokat Funduszu 1. Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) dłużne papiery wartościowe, 4) wierzytelności, z wyłączeniem wierzytelności wobec osób fizycznych, 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 6) jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 7) depozyty, nie dłuższe niż 6 miesięczne. 2. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały - 11/24 -

12 się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, oraz 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 3. Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 1) nabywając i obejmując akcje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki komandytowo akcyjne oraz przez spółki akcyjne, 2) nabywając i obejmując udziały spółek z o.o. oraz nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez te spółki z o.o., 3) nabywając wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych. 4. Docelowy Portfel Inwestycyjny stanowią kategorie lokat spełniające warunki określone w ust. 2 i 3, o których mowa w ust. 1 pkt Aktywa Płynne stanowią kategorie lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 oraz pkt 1, jeżeli nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2 i Kryteria doboru lokat 1. Lokowanie Aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, opiera się na: 1) cenie, możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w co najmniej 3 letnim okresie, 2) ocenie bezpieczeństwa prawnego spółek, 3) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji, 4) ocenie sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu. 5) atrakcyjności projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez spółki. 2. Fundusz lokuje środki długoterminowo, w instrumenty wskazane w ust. 1, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. W szczególności Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które odzwierciedlają ideę kreowania wartości dla akcjonariusza, to jest spółek, które prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponad przeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach. 3. Lokowanie Aktywów w inne instrumenty niż wskazane w ust. 1, opiera się na: 1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego: ocenie sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna), technicznej ocenie perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, 2) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzajem dłużnika, możliwością windykacji należności, rodzajem i poziomem zabezpieczeń, wartością wierzytelności i płynnością lokaty. 3) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, jak również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania. - 12/24 -

13 4) w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą: ocenie wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, ocenie stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu. 22. Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu 1. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 3. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości Aktywów Funduszu. 4. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. 5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 6. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy oraz certyfikatów inwestycyjnych w ramach pierwszej emisji tych certyfikatów. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. 7. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie są ważne. 8. Z uwzględnieniem ust. 9, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 7, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. 9. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 10. Jeżeli Fundusz przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie, a nie przewidziane przepisami Ustawy, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, uwzględniając interes Uczestników Funduszu. 11. Wartość Aktywów Płynnych nie będzie niższa niż 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie mniej niż zł. - 13/24 -

14 23. Wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz 1. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, przy czym łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek nie może przekraczać 75% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 2. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, które stanowić mogą składnik lokat Funduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Funduszu. 3. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, w związku z dokonywaniem lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego, udzielać: 1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu, 2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. 4. Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na poniższych zasadach: 3) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje wchodzą w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego lub w przypadku, jeżeli zamiarem Funduszu jest nabycie akcji lub udziałów spółek wskazanych powyżej, 4) Fundusz będzie żądał ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Fundusz mogą być: a) zastaw na akcjach lub udziałach; b) hipoteka; c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych; d) przewłaszczenie praw majątkowych na zabezpieczenie; e) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich; f) blokady papierów wartościowych; 5) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa: a) w przypadku pożyczki 100% wartości pożyczki pieniężnej w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych, b) w przypadku poręczenia lub gwarancji 100% wartości udzielonego poręczenia lub gwarancji w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu do dnia wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji. 6) pożyczka, poręczenie lub gwarancja mogą zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 7) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności. - 14/24 -

15 24. Dochody Funduszu i zasady ich wypłaty Statut 1. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Dochody Funduszu mogą być wypłacane Uczestnikom, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 2. Dochód Funduszu wypłacany jest Uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Dochody Funduszu bez konieczności wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego. 4. Uchwałę o wypłacie Dochodów Funduszu, wysokości kwoty Dochodów Funduszu przeznaczonej do wypłaty (nie może być ona wyższa niż wzrost Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w stosunku do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny, przypadającej w ostatni dniu poprzedniego kwartału kalendarzowego, pomniejszonej o wartość Dochodu Funduszu wypłaconego w tym poprzednim kwartale), dniu ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania wypłaty z Dochodów Funduszu ( Dzień Ustalenia Uprawnionych ) oraz terminie tej wypłaty podejmuje Zarząd Towarzystwa najpóźniej 7 Dni Roboczych po ostatnim Dniu Wyceny, przypadającym w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego. 5. Uchwała o wypłacie Dochodu Funduszu może być podjęta, w przypadku gdy wycena Aktywów Funduszu, dokonana w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego wykaże wzrost Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w stosunku do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej na Dzień Wyceny przypadający na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego, pomniejszonej o wartość Dochodu Funduszu wypłaconego w tym poprzednim kwartale, wynikający z dochodów uzyskanych przez Fundusz (dochodem uzyskanym przez Fundusz jest przychód z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk albo strata ze zbycia lokat Funduszu). 6. Jeżeli w uchwale Zarządu Towarzystwa nie postanowiono inaczej, Dniem Ustalenia Uprawnionych jest dzień podjęcia przez Towarzystwo uchwały o wypłacie Dochodów Funduszu. Dzień Ustalenia Uprawnionych nie może być wyznaczony przez Towarzystwo na dzień późniejszy niż przypadający dwa tygodnie po dniu powzięcia uchwały o wypłacie Dochodów Funduszu. Wypłata Dochodów Funduszu nastąpi w terminie określonym przez Towarzystwo, nie późniejszym jednak niż w terminie jednego tygodnia od Dnia Ustalenia Uprawnionych, w wysokości ustalonej przez Towarzystwo na dzień podjęcia uchwały o wypłacie Dochodów Funduszu. 7. Podjęta przez Towarzystwo uchwała o wypłacie Dochodów Funduszu publikowana będzie na stronie internetowej, o której mowa w 34 ust Do otrzymania wypłaty Dochodu Funduszu, będą uprawnione osoby na rzecz których, w Dniu Ustalenia Uprawnionych będą zapisane w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalania Uprawnionych nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania Dochodu Funduszu osobie, na rzecz której, w Dniu Ustalenia Uprawnionych były zapisane Certyfikaty Inwestycyjne. 9. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata Dochodów Funduszu będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków. 10. Wypłata Dochodów Funduszu będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku - 15/24 -

16 Uczestnika, na który przekazana ma zostać wypłata Dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi. 11. Dniem wypłaty Dochodu Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu. 25. Zasady wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika Funduszu zgłoszone Towarzystwu. Wykup Certyfikatów odbywa się na następujących zasadach: 1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, 2) uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada Dzień Wyceny, przypadający na koniec miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone z naruszeniem niniejszego punktu nie jest realizowane. 3) żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa, 4) w związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji, 5) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, 6) Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, 7) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik, 8) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 14 dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych. 2. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpić może wyłącznie w przypadku, gdy Aktywa Płynne pozwalają na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od wartości Aktywów Płynnych pomniejszonych o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 6 (sześciu) miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, w związku z ich wykupem, ustalana będzie w Dniu Wykupu W przypadku, w którym wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, w związku z ich wykupem, nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji /24 -

17 4. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej o której mowa w 34 ust. 3. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupu Koszty obciążające Fundusz 1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty: 1) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i innych praw majątkowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, a także przelewami bankowymi, w tym koszty związane z powyższymi czynnościami ponoszone w czasie lub w związku z likwidacją Funduszu, 2) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów Depozytariusza wraz z wynagrodzeniem tego podmiotu z tytułu weryfikacji wyceny WAN i WANCI, 3) likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu, 4) podatki, 5) inne obciążenia wynikające z przepisów prawa lub nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe; w tym opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne, w tym także związane z utworzeniem Funduszu, 6) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu, 7) przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu, 8) publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, 9) przeprowadzenia i obsługi drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz obsługi Funduszu i jego uczestników, w tym administracyjnej i organizacyjnej, 10) emisji obligacji, 11) obsługi prawej; w tym koszty związane z utworzeniem Funduszu, 12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu; 13) koszty doradztwa innego niż prawne oraz koszty systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz zarządzanie Funduszem; 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 stanowią koszty nielimitowane Funduszu. 3. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz terminy ich ponoszenia określają: 1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 1 3 oraz pkt ) przepisy prawa, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 5, 3) decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów, wskazanych w ust. 1 pkt Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9 11 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą wynosić odpowiednio: 1) w odniesieniu do ust. 1 pkt 2 - do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż ,00 złotych rocznie, 2) w odniesieniu do ust. 1 pkt 3 - nie więcej niż ,00 złotych w całym okresie likwidacji, - 17/24 -

18 3) w odniesieniu do ust. 1 pkt 9 - nie więcej niż 5% WAN ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny przed dniem pokrycia tych kosztów, jednak nie więcej niż ,00 złotych na każdą emisję; 4) w odniesieniu do ust. 1 pkt 10 - nie więcej niż 5 % WAN ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny przed dniem pokrycia tych kosztów, jednak nie więcej niż ,00 złotych na każdą emisję; 5) w odniesieniu do ust. 1 pkt 11 - nie więcej niż ,00 złotych rocznie; 6) w odniesieniu do ust. 1 pkt 12 - nie więcej niż ,00 złotych rocznie; 7) w odniesieniu do ust. 1 pkt 13 - nie więcej niż ,00 złotych rocznie; 5. Z tytułu zarządzania i reprezentowania Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne. 6. Wynagrodzenie stałe jest pobierane przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu i stanowi sumę: 1) kwoty nie wyższej niż złotych w roku kalendarzowym, oraz 2) sumę wartości nie wyższych niż: 1) 1,0% w skali roku, naliczonej od Wartości Aktywów Netto przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A, oraz 2) 2,5% w skali roku, naliczonej od Wartości Aktywów Netto przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii B, oraz 3) 3,5% w skali roku, naliczonej od Wartości Aktywów Netto przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii C. Na pokrycie tego wynagrodzenie tworzy się każdego dnia rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia, według wzoru: WSd = 0,01 x WANdA x LD L + 0,025 x WANdB x LD L + 0,035 x WANdC x LD L gdzie: WSd Rezerwa na Wynagrodzenie stałe wskazane w niniejszym punkcie w danym Dniu Wyceny (dzień d ). WANdA, WANdB, WANdC odpowiednio Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A, B, C z poprzedniego Dnia Wyceny, LD liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, L liczba dni w danym roku kalendarzowym. 7. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników zarządzania Funduszem przez Towarzystwo osiągniętych w każdym Dniu Wyceny i wynosi nie więcej niż 35% wyniku wg wzoru określonego w ust Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego tworzy się w każdym Dniu Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru: WZd =LCIdA*WZcidA + LCIdB*WZcidB + LCIdC*WZcidC w następujący sposób: - 18/24 -

19 Jeżeli w danym Dniu Wyceny (dzień d ) dla danej kategorii Certyfikatów Inwestycyjnych spełniony jest odpowiednio jeden z poniższych warunków: WABcidA > WANciA(1+WIBOR1Y*2) D/L WABcidB > WANciB(1+WIBOR1Y*2) D/L WABcidC > WANciC(1+WIBOR1Y*2) D/L to wartości rezerwy dla danej kategorii Certyfikatów Inwestycyjnych wylicza się odpowiednio z poniższych wzorów: gdzie: WZcidA = max(0; 20% x (WABcidA WANciA) - WZci0A) WZcidB = max(0; 25% x (WABcidB WANciB) - WZci0B) WZcidC = max(0; 35% x (WABcidC WANciC) - WZci0C) WZd Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne w danym Dniu Wyceny (dzień d ). LCIdA, LCIdB, LCIdC odpowiednio Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A, B, Cw danym Dniu Wyceny (dzień d ). WZcidA, WZcidB, WZcidC odpowiednio Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne na Certyfikat Inwestycyjny kategorii A, B, C w danym Dniu Wyceny (dzień "d"). WABcidA, WABcidB, WABcidC odpowiednio Wartość Aktywów Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny kategorii A, B, C w danym Dniu Wyceny (dzień d ), pomniejszona o zobowiązania Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w danym Dniu Wyceny (dzień d )., z wyjątkiem rezerwy na Wynagrodzenie zmienne w danym Dniu Wyceny (dzień d ). WANciA, WANciB, WANciC odpowiednio Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny kategorii A, B, C w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku pierwszego roku wyceny wartość Certyfikatu Inwestycyjnego z pierwszej wyceny, WIBOR1Y roczna stopa procentowa WIBOR ustalona na ostatni Dzień Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku pierwszego roku wyceny na dzień pierwszej wyceny, D liczba dni pomiędzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a dniem bieżącym, a w przypadku pierwszego roku wyceny - liczba dni pomiędzy pierwszym Dniem Wyceny a dniem bieżącym, L liczba dni w danym roku kalendarzowym, WZci0A, WZci0B, WZci0C sumaryczne wynagrodzenie zmienne na Certyfikat Inwestycyjny naliczone od początku roku kalendarzowego odpowiednio dla Certyfikatów Inwestycyjnych kategorii A, B, C. - 19/24 -

20 Rezerwa na Certyfikat Inwestycyjny nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa zostanie wypłacona na podstawie wartości na Dzień Wyceny w danym kwartale, o ile jej wartość będzie dodatnia. 9. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 5, będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach miesięcznych, do 7 dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach kwartalnych, po Dniu Wyceny, do 7 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 10. Wynagrodzenie Towarzystwa nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy zmiana przepisów podatkowych spowoduje, iż usługi zarządzania Funduszem przez Towarzystwo zostaną objęte podatkiem VAT, wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, staje się wynagrodzeniem netto z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 11. Inne koszty Funduszu nieprzewidziane w ustępach powyższych ponoszone są przez Towarzystwo. 12. Towarzystwo może podjąć uchwałę o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 na czas nieoznaczony lub oznaczony. 27. Wartość Aktywów Funduszu. 1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny, z zachowaniem zasad określonych w Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o dostępne kursy z godziny 18:00 czasu polskiego z Dnia Wyceny. 3. Na Dzień Wyceny Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. 4. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny. 5. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz ustaloną na podstawie Ewidencji w Dniu Wyceny. 28. Lokaty notowane na Aktywnym Rynku. 1. Z zastrzeżeniem 30, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, będą wyceniane następujące kategorie lokat Funduszu: 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 2) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, listy zastawne, weksle. 2. Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego: a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia w oparciu o kurs zamknięcia - 20/24 -

21 lub w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat, b) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia w oparciu o cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję, z zastrzeżeniem, że jeżeli na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, c) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, 2) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 3) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępne są kursy wyznaczone zgodnie z pkt 1 i 2, a na Aktywnym Rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży do wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży; z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne, 4) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z pkt 1, 2 i 3, lub wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski, to do wyceny przyjmuje się wartość z poprzedniego Dnia Wyceny; skorygowaną w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej w drodze wyceny, w oparciu o publicznie ogłoszoną na Aktywnym Rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, 5) w przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Przy wyborze rynku głównego dla danego składnika lokat Fundusz będzie kierował się następującymi zasadami: a) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, b) kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, c) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji wprowadzany jest do obrotu w momencie nie pozwalającym na dokonanie porównania w okresie wskazanym w ppkt b, to wycena tego papieru wartościowego opiera się o rynek, w którym jako pierwszym ustalona została cena, zgodnie z pkt 1, 2 i 3, d) do momentu ustalenia ceny papieru wartościowego nowej emisji zgodnie z postanowieniami ust. 2, na potrzeby wyceny przyjmuje się, że jego wartość jest równa wartości nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 29. Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku. 1. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem 30, w następujący sposób: 1) dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego będące papierami wartościowymi w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, - 21/24 -

22 2) depozyty w wartości godziwej wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek; przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, 3) jednostki uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, 4) wierzytelności i inne prawa majątkowe wynikające z umów o subpartycypację - w oparciu o oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji. Wartość godziwa wierzytelności będzie ustalana oddzielnie dla każdego Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności. Metoda estymacji uwzględniać będzie m.in. parametry dotyczące prognozowanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w szczególności z tytułu spłat poszczególnych wierzytelności, kosztów dochodzenia wierzytelności i windykacji, wieku wierzytelności a także uwzględniać będzie ryzyka związane z możliwą niewypłacalnością podmiotów zobowiązanych. Opis szczegółowych metod wyceny wierzytelności Fundusz określa w polityce rachunkowości Funduszu wykazywanej w sprawozdaniu finansowym Funduszu. Ustalanie wartości godziwej wierzytelności w drodze estymacji dokonywane będzie przez podmiot, z którym Fundusz zawrze umowę o obsługę wierzytelności, o której mowa w 4. Wartość ta będzie dostarczana Funduszowi oraz Depozytariuszowi w terminach umożliwiających ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny. 2. W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 3. Modele wyceny, o których mowa w ust. 1, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. 4. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 30. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu. 1. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej. 2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej. 31. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych. 1. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której są denominowane. 2. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. - 22/24 -

23 3. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty Euro. 32. Wiarygodnie oszacowana wartość godziwa 1. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: 1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, w szczególności przy wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie wartości aktywów netto tychże podmiotów, lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu, przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę wybranych grup aktywów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 2. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 33. Rozwiązanie i likwidacja Funduszu 1. Fundusz ulega rozwiązaniu gdy: 1) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków oraz gdy nie zawarto umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innym depozytariuszem, 2) Rada Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, 3) Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu; przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć taką decyzję wyłącznie w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty ,00 złotych, 2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może emitować Certyfikatów Inwestycyjnych, a także wykupywać Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Informacja o wystąpieniu przesłanek zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób określony w 33 ust Likwidacja Funduszu polega na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie - 23/24 -

24 do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów. Zbywanie Aktywów Funduszu będzie dokonane z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. 5. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekaże do depozytu sądowego. 6. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. 34. Informacje o Funduszu 1. Fundusz udostępni Warunki Emisji na zasadach określonych w Ustawie. 2. Warunki Emisji zostaną udostępnione osobom, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu oraz będzie publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu. 4. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 5. W przypadku wystąpienia przesłanek likwidacji Funduszu, Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują informację o ich wystąpieniu w sposób określony w ust Fundusz udostępnia na żądanie Uczestnika roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta. 35. Zmiana Statutu 1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą. 2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej 3. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie określonym Ustawą. 4. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie Komisji w terminie przez nią określonym. 5. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników Funduszu.. Sławomir Kamiński Prezes Zarządu. Bogdan Duszek Wiceprezes Zarządu - 24/24 -

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i rodzaj Funduszu

1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT PSF FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację PSF Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i rodzaj Funduszu

1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT PSF NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1. STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: STATUT TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, lub nazwą skróconą TOTAL FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. (Rep. A nr 14433/2016) sporządzony

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec - Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Football, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego Nr 5.1/2014/ZFPJ/ STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niniejszym, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2011 r.) Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Bardziej szczegółowo