Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150"

Transkrypt

1 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, ul. Puławska 28, Lublin 2. REGON , NIP , 3. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS Kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości). 5. Konto bankowe: Bank Handlowy S.A. Nr konta Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: czynny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn. pt. w godzinach od 6:45 do 14: Tel. centrala: Strona internetowa Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z 5 ust.1 pkt.1 oraz 7 ust.1 pkt.1 lit. a Wewnętrznego regulamin udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz.907 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC S.A. dostaw, usług i robót budowlanych. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, gdzie wartość zamówienia to: grupa kwotowa A, tj. zamówienia, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę PLN, zgodnie z 3 ust.1 pkt.1 Wewnętrznego regulaminu ( ). 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A. w zakładce: Przetargi Regulaminy, wytyczne. 4. Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SWZ, udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego w zakładce: Przetargi Zamówienia, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu: 05 lutego 2015r. poprzez opublikowane jego treści: 1) na stronie internetowej zamawiającego 2) na tablicy ogłoszeń zamawiającego w holu głównym, w siedzibie przy ul. Puławskiej 28, 3) na łamach czasopisma o zasięgu lokalnym, tj. Dziennika Wschodniego. 6. Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: LZU5/241A-005/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak i numer zadania. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz wymaganiami zamawiającego, w oparciu o przepisy prawne, w szczególności: 1) dokumentację projektową, w tym: projekt budowlany (w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych zamówieniem) i projekt wykonawczy (w zakresie uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem), 2) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ, stanowiące integralną część projektu budowlanego, o którym mowa w pkt.1, 3) Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych dla potrzeb przesyłu ciepła, z rur i kształtek preizolowanych, obowiązujące w LPEC S.A., 4) Specyfikację techniczną LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, Strona 1 z 9

2 5) ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst ujednolicony z dnia , Dz.U poz.1409 z późn.zm), 6) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity od dnia 13 września 2014, Dz.U poz.1232 z póżn. zm.), 7) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity od 23 stycznia 2013, Dz.U poz.21 z poźn. zm.), 8) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony z dnia 1 września, Dz.U 2013 poz.260 z późn. zm.), 9) ustawią z dnia 23 kwietnia 1964r. roku Kodeks cywilny (tekst ujednolicony z dnia 23 stycznia 2014, Dz.U poz.121 z późn. zm.). 3. Zamawiający wymaga, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji. 4. Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcami, którzy przystąpią do postępowania i złożą swoje oferty, umowę ramową na wykonywanie robót budowlanych w ramach budowy nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin. 5. Do oceny oferty zostanie przyjęta średnia cena realizacji 1 mb sieci wyliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych średnic z przedziału od 2Dn32 do 2Dn Szczegółowy sposób obliczania ceny złożonej oferty podany został w Części XII niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 7. Oferty wykonawców będą przez zamawiającego punktowane. Każda oferta otrzyma punkty, według zasad określonych w Części XIII specyfikacji warunków zamówienia. 8. Zamawiający podpisze umowy ramowe na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z 3 (słownie: trzema) wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w specyfikacji warunków zamówienia. 9. Podpisanie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem wykonawcy zlecenia wykonania robót budowlanych. 10. Na wykonanie każdego zadania, którego przedmiotem zamówienia jest budowa nowego przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie przetargu, o którym mowa w 5 ust.1 pkt.1 lub 5 ust.2 pkt.1 Wewnętrznego regulaminu ( ), zapraszając do składania ofert tylko wykonawców, z którymi podpisał umowy ramowe. W przeprowadzonym postępowaniu: 1) zamawiający nie będzie ponownie sprawdzał spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 2) zamawiający wezwie wykonawców do złożenia wraz z ofertą tylko tych dokumentów, które okażą się niezbędne do podpisania umowy o roboty budowlane, 3) jedynym kryterium oceny składanych ofert będzie cena za wykonanie zadania. 11. W ofertach złożonych przez wykonawców w postępowaniu, o którym mowa w ust.10, ceny za wykonanie 1 mb sieci ciepłowniczej o określonej średnicy rury przewodowej nie mogą być wyższe, niż ceny zawarte w umowach ramowych. 12. Zamawiający wezwie wykonawcę, który nie złoży swojej oferty w dwóch kolejno przeprowadzanych przez zamawiającego postępowaniach na wybór wykonawcy robót budowlanych, do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wyznaczając termin na zajęcie przez wykonawcę stanowiska. 13. Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie złoży swojej oferty w dwóch kolejno przeprowadzanych postępowaniach oraz nie udzieli zamawiającemu odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień albo zajmie stanowisko niekorzystne dla zamawiającego. 14. Na dzień wszczęcia postępowania o wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin zamawiający nie jest w stanie określić ile faktycznie będzie do wykonania przyłączeń i jaki jest jednostkowy szacunkowy koszt zadania. Zamawiający określi wartość szacunkową poszczególnych zadań do wykonania w ramach jednostkowego zamówienia, każdorazowo na etapie zaproszenia do złożenia oferty wg. bieżących potrzeb. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywne w okresie od kwietnia 2015r. do wyczerpania kwoty w wysokości ,00 PLN netto liczonej sumarycznie za wykonanie zlecanych do wykonania zadań, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia podpisania umowy ramowej lub umów ramowych. Strona 2 z 9

3 2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zawartych we wzorze umowy ramowej i wzorze umowy o wykonanie robót budowlanych, stanowiącymi odpowiednio: 1) Załącznik Nr 5 do SWZ Wzór umowy ramowej, 2) Załącznik Nr 6 do SWZ Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych. 3. Zlecenia wykonywania poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia objętych umowami o wykonanie robót budowlanych, w ramach zawartej umowy ramowej, udzielane będą na dwa sposoby w zależności od ilości wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa: 1) w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą zamawiający udzieli zamówienia jednostkowego na warunkach nie mniej korzystnych, niż określone w umowie ramowej. Zamawiający zaprosi wykonawcę do negocjacji, przekazując jednocześnie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne postanowienia umowy powołując się na wzór umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiący Załącznik Nr 6 do specyfikacji; 2) w przypadku zawarcia umowy ramowej z większą liczbą wykonawców zamawiający zaprosi ich do składania ofert, zgodnie z zapisami Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U poz.907 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC S.A. dostaw, usług i robót budowlanych. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy: 1) narazili zamawiającego na szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli wykonywali roboty budowlane na rzecz zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 2) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust.1 i ust.2 wykonawca powinien załączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VI SWZ. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do oferty, wg formuły: spełnia nie spełnia. 5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert. 6. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożone w terminie oświadczenia lub dokumenty będą zawierały błędy. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Strona 3 z 9

4 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w Części V ust.1 pkt.1-4 specyfikacji warunków zamówienia, złożone na druku Oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. 2. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.2 specyfikacji warunków zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty: 1) wykaz zawierający informacje, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem lub zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku wykazania doświadczenia robotami budowlanymi nadal wykonywanymi (ciągłe, okresowe) zamawiający żąda, żeby wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych każda. Wykaz powyższy należy przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia Wykaz robót budowlanych, z podaniem ich wartości w PLN w kwocie brutto, przedmiotu robót budowlanych, daty wykonania i odbiorców, a w przypadku gdy wykazane roboty budowlane są w trakcie wykonywania należy podać termin rozpoczęcia realizacji tych robót; 2) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wyszczególnione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.3 specyfikacji warunków zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty: 1) dokumenty potwierdzające, że co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży sanitarnej przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej, 2) oświadczenie, że wszyscy pracownicy proponowani do wykonywania spajania posiadają: w procesie spawania odpowiednie i aktualne świadectwa kwalifikacji a w procesach zgrzewania, klejenia i łączenia sygnalizacji alarmowej specjalistyczne uprawnienia lub zamiennie dopuszcza się zatrudnienie autoryzowanego serwisu 3) oświadczenie przed wykonaniem robót, że pracownicy realizujący zadanie posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie do wykonywania określonych prac oraz przeszkolenie bhp. 4. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.4 specyfikacji warunków zamówienia wykonawca dołączy do oferty kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, mającej związek z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1 mln PLN w postaci opłaconej polisy. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie warunków określonych w Części V ust.2 SWZ, złożone na druku Oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub z wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający aktywny status prowadzonej działalności gospodarczej, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: Strona 4 z 9

5 1) oświadczenia należy składać w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę, 2) dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelka korespondencja, tj: zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje, może być składana przez zamawiającego i wykonawców w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe zamawiającego podane zostały w Części I specyfikacji warunków zamówienia. 2. Korespondencja, o której mowa ust.1, powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca będzie przekazywał korespondencję, o której mowa w ust.1, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekaże wykonawcom poprzez zamieszczenie wyjaśnienia na stronie internetowej: w miejscu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu. Zaleca się śledzenie na bieżąco strony internetowej zamawiającego: 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) w części dotyczącej zagadnień formalnych: Lech Kielech specjalista ds. technicznych w Sekcji Przetargów i Umów, tel.: ,: fax: ) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: Małgorzata Mazurek Kierownik Działu Planowania i Odbiorów IMR, tel , fax: , 7. W przypadku przekazywania korespondencji w formie elektronicznej na wskazane powyżej adresy mailowe (lub dodatkowo: wymagane jest przekazanie korespondencji do zamawiającego w formie faksu lub pisemnie. Terminy wpływu tak przesłanej korespondencji opisuje ust.3. Forma elektroniczna korespondencji jest jedynie narzędziem dodatkowym, ułatwiającym współpracę pomiędzy stronami ale nie ma wpływu na przyspieszenie terminu wpływu tej korespondencji. 8. Zebrania wykonawców w sprawie wyjaśnień SWZ nie przewiduje się. 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Wprowadzone w ten sposób zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego w zakładce: Przetargi Zamówienia. Zaleca się śledzenie na bieżąco strony internetowej zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami (o czym mowa w ust.5) stają się integralną częścią SWZ i z chwilą ich wprowadzenia każdorazowo stają się wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w ofercie. VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Strona 5 z 9

6 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu określonego w ust.1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Zaleca się, aby wykonawcy zapoznali się dokładnie z przedmiotem zamówienia oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert. 2. Oferta dla swej ważności powinna spełniać wymagania merytoryczne, zawarte w niniejszej specyfikacji oraz w całości uwzględniać postanowienia zawarte we wzorze umowy ramowej, który stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ oraz we wzorze umowy o roboty budowlane, który stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzorcowe druki załączone do specyfikacji warunków zamówienia oraz powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, 2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ, 3) Wykaz robót budowlanych, o których mowa w Części VI ust.2 pkt.1 SWZ, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, 4) dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością, 5) dokument potwierdzający, że co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych, 6) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1 mln PLN w postaci opłaconej polisy, 7) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ 8) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub z wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający aktywny status prowadzonej działalności gospodarczej, 9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie występujące, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w niniejszym postepowaniu. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Strona 6 z 9

7 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "Zmiana". W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę/paczkę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem Zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę/paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "Wycofanie". 14. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania do wykonawcy, który ofertę złożył. 15. Jeżeli Wykonawca chce skorzystać z prawa do utajnienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym wykonawcom, (np. zastrzec w ofercie zakaz ich ujawniania lub umieścić te informacje w oddzielnej, wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą TAJNE wraz z uzasadnieniem, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ww. ustawy, tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w ustawie z dn. 06 września 2011r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz.1198) oraz, o których mowa w Części XI ust.5 SWZ. 17. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 18. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy składającego ofertę, z widocznym napisem: OFERTA Wykonywania robót budowlanych w ramach budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczych preizolowanych Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 3, do dnia 20 lutego 2015r. do godz. 11: Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, Lublin, w dniu 20 lutego 2015r. o godz w Sali konferencyjnej parter /główne wejście/. 4. Podczas otwarcia ofert zespół oceniający będzie podawał: 1) nazwę i adres wykonawcy, 2) cenę oferty. 5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w ust. 4, zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Oceny ofert, w oparciu o kryteria i zasady określone w niniejszej specyfikacji, dokona zespół oceniający ze strony zamawiającego. Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne, spełniające warunki opisane w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową należy podać na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ cyfrowo w PLN. 2. Cena ofertowa obejmuje wykonanie 1 mb sieci ciepłowniczej preizolowanej [zł /1 mb sieci dla średnic od Dn32 do Dn150]. Strona 7 z 9

8 3. Do oceny oferty zostanie przyjęta średnia cena realizacji 1 mb sieci wyliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych średnic z przedziału od 2Dn32 do 2Dn150. Sposób wyliczenia ceny ofertowej: Oferowana stawka netto % udział w obliczaniu Lp Sieć ciepłownicza za wykonanie 1 mb sieci ceny ofertowej [zł] 1 2Dn32 A 9 2 2Dn40 B 9 3 2Dn50 C Dn65 D Dn80 E Dn100 F Dn125 G Dn150 H 14 Cena oferty = A*9% + B*9% + C*14% + D*14% + E*13% + F*13% + G*14% + H*14% [zł] 4. Cenna jednostkowa, czyli oferowana stawka za wykonanie 1 mb sieci, winna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlano- instalacyjnych dla wykonania 1 mb odcinka sieci wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak między innymi: roboty przygotowawcze, roboty geodezyjne, roboty odtworzenia terenu powierzchnie utwardzone, nieutwardzone, zabezpieczenia terenu budowy bhp i ppoż, utylizacja odpadów, itp. 5. Cena jednostkowa, czyli oferowana stawka za wykonanie 1 mb sieci, nie obejmuje: 1) prac związanych z wycinką drzew i krzewów lub ich przesadzeniem i z nowymi nasadzeniami, 2) robót typowo budowlano - konstrukcyjnych związanych z budową nowych komór ciepłowniczych realizowanych na podstawie odrębnych projektów konstrukcyjnych, z wyłączeniem komór i studzienek z gotowych elementów prefabrykowanych, 3) projektów organizacji ruchu w pasach drogowych. 6. Cena oferty będzie uwzględniała wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 7. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne na podstawie 7 ust.14 i ust.15 Wewnętrznego regulaminu, o którym mowa w Części II ust. 3 SWZ. 9. Do oceny i porównania ofert będzie brana wartość brutto w PLN ceny oferty. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie przy zastosowaniu jedynego kryterium oceny ofert, jakim jest Cena ofertowa. 2. Punkty przyznane wykonawcom w kryterium ceny obliczone zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru: gdzie: P = (C min /C bad ) x 100 P oznacza liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej, C min oznacza cenę najkorzystniejszej oferty, tj. ofertę z najniższą ceną; C bad oznacza cenę badanej oferty. 3. Maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji. 4. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi Na każdym etapie obliczania wartości punktowych dla każdego wykonawcy zamawiający będzie stosował zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku, według następującej metody: 1) Wartości większe bądź równe 0,000 i mniejsze niż 0,005 zaokrąglane będą do wartości 0,00, 2) Wartości większe bądź równe 0,005 i mniejsze niż 0,01 zaokrąglane będą do wartości 0, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który naraził Zamawiającego na szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli wykonywał roboty budowlane na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający podpisze umowy ramowe na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z 3 (słownie: trzema) wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w Części III specyfikacji warunków zamówienia. Strona 8 z 9

9 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej lub ofert najkorzystniejszych zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi zamówienia, oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego a także zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie elektronicznej. 2. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną poinformowani, w formie elektronicznej, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę ramową lub umowy ramowe w sprawie niniejszego zamówienia w terminie ustalonym przez zamawiającego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu są zobowiązani do zawarcia umowy ramowej w sprawie zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wzór umowy ramowej stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy która nie będzie podlegać unieważnieniu. 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z Częścią XIV ust. 1. XVII. Informacje uzupełniające W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio zastosowanie mają przepisy zawarte w Wewnętrznym regulaminie.. (Część II ust. 3 SWZ), a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U poz.121). Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy 1, Załącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy 2, Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych, Załącznik Nr 5 Wzór umowy ramowej, Załącznik Nr 6 Wzór umowy o roboty budowlane, Załącznik Nr 7 Specyfikacja techniczna LPEC S.A. ZAMAWIAJACY Strona 9 z 9

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo