Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150"

Transkrypt

1 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, ul. Puławska 28, Lublin 2. REGON , NIP , 3. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS Kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości). 5. Konto bankowe: Bank Handlowy S.A. Nr konta Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: czynny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn. pt. w godzinach od 6:45 do 14: Tel. centrala: Strona internetowa Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z 5 ust.1 pkt.1 oraz 7 ust.1 pkt.1 lit. a Wewnętrznego regulamin udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz.907 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC S.A. dostaw, usług i robót budowlanych. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, gdzie wartość zamówienia to: grupa kwotowa A, tj. zamówienia, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę PLN, zgodnie z 3 ust.1 pkt.1 Wewnętrznego regulaminu ( ). 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A. w zakładce: Przetargi Regulaminy, wytyczne. 4. Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SWZ, udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego w zakładce: Przetargi Zamówienia, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu: 05 lutego 2015r. poprzez opublikowane jego treści: 1) na stronie internetowej zamawiającego 2) na tablicy ogłoszeń zamawiającego w holu głównym, w siedzibie przy ul. Puławskiej 28, 3) na łamach czasopisma o zasięgu lokalnym, tj. Dziennika Wschodniego. 6. Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: LZU5/241A-005/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak i numer zadania. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz wymaganiami zamawiającego, w oparciu o przepisy prawne, w szczególności: 1) dokumentację projektową, w tym: projekt budowlany (w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych zamówieniem) i projekt wykonawczy (w zakresie uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem), 2) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ, stanowiące integralną część projektu budowlanego, o którym mowa w pkt.1, 3) Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych dla potrzeb przesyłu ciepła, z rur i kształtek preizolowanych, obowiązujące w LPEC S.A., 4) Specyfikację techniczną LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, Strona 1 z 9

2 5) ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst ujednolicony z dnia , Dz.U poz.1409 z późn.zm), 6) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity od dnia 13 września 2014, Dz.U poz.1232 z póżn. zm.), 7) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity od 23 stycznia 2013, Dz.U poz.21 z poźn. zm.), 8) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony z dnia 1 września, Dz.U 2013 poz.260 z późn. zm.), 9) ustawią z dnia 23 kwietnia 1964r. roku Kodeks cywilny (tekst ujednolicony z dnia 23 stycznia 2014, Dz.U poz.121 z późn. zm.). 3. Zamawiający wymaga, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji. 4. Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcami, którzy przystąpią do postępowania i złożą swoje oferty, umowę ramową na wykonywanie robót budowlanych w ramach budowy nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin. 5. Do oceny oferty zostanie przyjęta średnia cena realizacji 1 mb sieci wyliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych średnic z przedziału od 2Dn32 do 2Dn Szczegółowy sposób obliczania ceny złożonej oferty podany został w Części XII niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 7. Oferty wykonawców będą przez zamawiającego punktowane. Każda oferta otrzyma punkty, według zasad określonych w Części XIII specyfikacji warunków zamówienia. 8. Zamawiający podpisze umowy ramowe na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z 3 (słownie: trzema) wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w specyfikacji warunków zamówienia. 9. Podpisanie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem wykonawcy zlecenia wykonania robót budowlanych. 10. Na wykonanie każdego zadania, którego przedmiotem zamówienia jest budowa nowego przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie przetargu, o którym mowa w 5 ust.1 pkt.1 lub 5 ust.2 pkt.1 Wewnętrznego regulaminu ( ), zapraszając do składania ofert tylko wykonawców, z którymi podpisał umowy ramowe. W przeprowadzonym postępowaniu: 1) zamawiający nie będzie ponownie sprawdzał spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 2) zamawiający wezwie wykonawców do złożenia wraz z ofertą tylko tych dokumentów, które okażą się niezbędne do podpisania umowy o roboty budowlane, 3) jedynym kryterium oceny składanych ofert będzie cena za wykonanie zadania. 11. W ofertach złożonych przez wykonawców w postępowaniu, o którym mowa w ust.10, ceny za wykonanie 1 mb sieci ciepłowniczej o określonej średnicy rury przewodowej nie mogą być wyższe, niż ceny zawarte w umowach ramowych. 12. Zamawiający wezwie wykonawcę, który nie złoży swojej oferty w dwóch kolejno przeprowadzanych przez zamawiającego postępowaniach na wybór wykonawcy robót budowlanych, do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wyznaczając termin na zajęcie przez wykonawcę stanowiska. 13. Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie złoży swojej oferty w dwóch kolejno przeprowadzanych postępowaniach oraz nie udzieli zamawiającemu odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień albo zajmie stanowisko niekorzystne dla zamawiającego. 14. Na dzień wszczęcia postępowania o wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150, związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin zamawiający nie jest w stanie określić ile faktycznie będzie do wykonania przyłączeń i jaki jest jednostkowy szacunkowy koszt zadania. Zamawiający określi wartość szacunkową poszczególnych zadań do wykonania w ramach jednostkowego zamówienia, każdorazowo na etapie zaproszenia do złożenia oferty wg. bieżących potrzeb. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywne w okresie od kwietnia 2015r. do wyczerpania kwoty w wysokości ,00 PLN netto liczonej sumarycznie za wykonanie zlecanych do wykonania zadań, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia podpisania umowy ramowej lub umów ramowych. Strona 2 z 9

3 2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zawartych we wzorze umowy ramowej i wzorze umowy o wykonanie robót budowlanych, stanowiącymi odpowiednio: 1) Załącznik Nr 5 do SWZ Wzór umowy ramowej, 2) Załącznik Nr 6 do SWZ Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych. 3. Zlecenia wykonywania poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia objętych umowami o wykonanie robót budowlanych, w ramach zawartej umowy ramowej, udzielane będą na dwa sposoby w zależności od ilości wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa: 1) w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą zamawiający udzieli zamówienia jednostkowego na warunkach nie mniej korzystnych, niż określone w umowie ramowej. Zamawiający zaprosi wykonawcę do negocjacji, przekazując jednocześnie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne postanowienia umowy powołując się na wzór umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiący Załącznik Nr 6 do specyfikacji; 2) w przypadku zawarcia umowy ramowej z większą liczbą wykonawców zamawiający zaprosi ich do składania ofert, zgodnie z zapisami Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U poz.907 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC S.A. dostaw, usług i robót budowlanych. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy: 1) narazili zamawiającego na szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli wykonywali roboty budowlane na rzecz zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 2) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust.1 i ust.2 wykonawca powinien załączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VI SWZ. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do oferty, wg formuły: spełnia nie spełnia. 5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert. 6. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożone w terminie oświadczenia lub dokumenty będą zawierały błędy. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Strona 3 z 9

4 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w Części V ust.1 pkt.1-4 specyfikacji warunków zamówienia, złożone na druku Oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. 2. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.2 specyfikacji warunków zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty: 1) wykaz zawierający informacje, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem lub zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku wykazania doświadczenia robotami budowlanymi nadal wykonywanymi (ciągłe, okresowe) zamawiający żąda, żeby wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych każda. Wykaz powyższy należy przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia Wykaz robót budowlanych, z podaniem ich wartości w PLN w kwocie brutto, przedmiotu robót budowlanych, daty wykonania i odbiorców, a w przypadku gdy wykazane roboty budowlane są w trakcie wykonywania należy podać termin rozpoczęcia realizacji tych robót; 2) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wyszczególnione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.3 specyfikacji warunków zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty: 1) dokumenty potwierdzające, że co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży sanitarnej przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej, 2) oświadczenie, że wszyscy pracownicy proponowani do wykonywania spajania posiadają: w procesie spawania odpowiednie i aktualne świadectwa kwalifikacji a w procesach zgrzewania, klejenia i łączenia sygnalizacji alarmowej specjalistyczne uprawnienia lub zamiennie dopuszcza się zatrudnienie autoryzowanego serwisu 3) oświadczenie przed wykonaniem robót, że pracownicy realizujący zadanie posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie do wykonywania określonych prac oraz przeszkolenie bhp. 4. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.4 specyfikacji warunków zamówienia wykonawca dołączy do oferty kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, mającej związek z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1 mln PLN w postaci opłaconej polisy. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie warunków określonych w Części V ust.2 SWZ, złożone na druku Oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub z wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający aktywny status prowadzonej działalności gospodarczej, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: Strona 4 z 9

5 1) oświadczenia należy składać w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę, 2) dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelka korespondencja, tj: zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje, może być składana przez zamawiającego i wykonawców w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe zamawiającego podane zostały w Części I specyfikacji warunków zamówienia. 2. Korespondencja, o której mowa ust.1, powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca będzie przekazywał korespondencję, o której mowa w ust.1, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekaże wykonawcom poprzez zamieszczenie wyjaśnienia na stronie internetowej: w miejscu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu. Zaleca się śledzenie na bieżąco strony internetowej zamawiającego: 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) w części dotyczącej zagadnień formalnych: Lech Kielech specjalista ds. technicznych w Sekcji Przetargów i Umów, tel.: ,: fax: ) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: Małgorzata Mazurek Kierownik Działu Planowania i Odbiorów IMR, tel , fax: , 7. W przypadku przekazywania korespondencji w formie elektronicznej na wskazane powyżej adresy mailowe (lub dodatkowo: wymagane jest przekazanie korespondencji do zamawiającego w formie faksu lub pisemnie. Terminy wpływu tak przesłanej korespondencji opisuje ust.3. Forma elektroniczna korespondencji jest jedynie narzędziem dodatkowym, ułatwiającym współpracę pomiędzy stronami ale nie ma wpływu na przyspieszenie terminu wpływu tej korespondencji. 8. Zebrania wykonawców w sprawie wyjaśnień SWZ nie przewiduje się. 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Wprowadzone w ten sposób zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego w zakładce: Przetargi Zamówienia. Zaleca się śledzenie na bieżąco strony internetowej zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami (o czym mowa w ust.5) stają się integralną częścią SWZ i z chwilą ich wprowadzenia każdorazowo stają się wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w ofercie. VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Strona 5 z 9

6 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu określonego w ust.1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Zaleca się, aby wykonawcy zapoznali się dokładnie z przedmiotem zamówienia oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert. 2. Oferta dla swej ważności powinna spełniać wymagania merytoryczne, zawarte w niniejszej specyfikacji oraz w całości uwzględniać postanowienia zawarte we wzorze umowy ramowej, który stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ oraz we wzorze umowy o roboty budowlane, który stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzorcowe druki załączone do specyfikacji warunków zamówienia oraz powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, 2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ, 3) Wykaz robót budowlanych, o których mowa w Części VI ust.2 pkt.1 SWZ, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, 4) dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością, 5) dokument potwierdzający, że co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych, 6) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1 mln PLN w postaci opłaconej polisy, 7) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ 8) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub z wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający aktywny status prowadzonej działalności gospodarczej, 9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie występujące, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w niniejszym postepowaniu. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Strona 6 z 9

7 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "Zmiana". W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę/paczkę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem Zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę/paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "Wycofanie". 14. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania do wykonawcy, który ofertę złożył. 15. Jeżeli Wykonawca chce skorzystać z prawa do utajnienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym wykonawcom, (np. zastrzec w ofercie zakaz ich ujawniania lub umieścić te informacje w oddzielnej, wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą TAJNE wraz z uzasadnieniem, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ww. ustawy, tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w ustawie z dn. 06 września 2011r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz.1198) oraz, o których mowa w Części XI ust.5 SWZ. 17. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 18. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy składającego ofertę, z widocznym napisem: OFERTA Wykonywania robót budowlanych w ramach budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczych preizolowanych Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 3, do dnia 20 lutego 2015r. do godz. 11: Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, Lublin, w dniu 20 lutego 2015r. o godz w Sali konferencyjnej parter /główne wejście/. 4. Podczas otwarcia ofert zespół oceniający będzie podawał: 1) nazwę i adres wykonawcy, 2) cenę oferty. 5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w ust. 4, zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Oceny ofert, w oparciu o kryteria i zasady określone w niniejszej specyfikacji, dokona zespół oceniający ze strony zamawiającego. Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne, spełniające warunki opisane w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową należy podać na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ cyfrowo w PLN. 2. Cena ofertowa obejmuje wykonanie 1 mb sieci ciepłowniczej preizolowanej [zł /1 mb sieci dla średnic od Dn32 do Dn150]. Strona 7 z 9

8 3. Do oceny oferty zostanie przyjęta średnia cena realizacji 1 mb sieci wyliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych średnic z przedziału od 2Dn32 do 2Dn150. Sposób wyliczenia ceny ofertowej: Oferowana stawka netto % udział w obliczaniu Lp Sieć ciepłownicza za wykonanie 1 mb sieci ceny ofertowej [zł] 1 2Dn32 A 9 2 2Dn40 B 9 3 2Dn50 C Dn65 D Dn80 E Dn100 F Dn125 G Dn150 H 14 Cena oferty = A*9% + B*9% + C*14% + D*14% + E*13% + F*13% + G*14% + H*14% [zł] 4. Cenna jednostkowa, czyli oferowana stawka za wykonanie 1 mb sieci, winna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlano- instalacyjnych dla wykonania 1 mb odcinka sieci wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak między innymi: roboty przygotowawcze, roboty geodezyjne, roboty odtworzenia terenu powierzchnie utwardzone, nieutwardzone, zabezpieczenia terenu budowy bhp i ppoż, utylizacja odpadów, itp. 5. Cena jednostkowa, czyli oferowana stawka za wykonanie 1 mb sieci, nie obejmuje: 1) prac związanych z wycinką drzew i krzewów lub ich przesadzeniem i z nowymi nasadzeniami, 2) robót typowo budowlano - konstrukcyjnych związanych z budową nowych komór ciepłowniczych realizowanych na podstawie odrębnych projektów konstrukcyjnych, z wyłączeniem komór i studzienek z gotowych elementów prefabrykowanych, 3) projektów organizacji ruchu w pasach drogowych. 6. Cena oferty będzie uwzględniała wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 7. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne na podstawie 7 ust.14 i ust.15 Wewnętrznego regulaminu, o którym mowa w Części II ust. 3 SWZ. 9. Do oceny i porównania ofert będzie brana wartość brutto w PLN ceny oferty. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie przy zastosowaniu jedynego kryterium oceny ofert, jakim jest Cena ofertowa. 2. Punkty przyznane wykonawcom w kryterium ceny obliczone zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru: gdzie: P = (C min /C bad ) x 100 P oznacza liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej, C min oznacza cenę najkorzystniejszej oferty, tj. ofertę z najniższą ceną; C bad oznacza cenę badanej oferty. 3. Maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji. 4. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi Na każdym etapie obliczania wartości punktowych dla każdego wykonawcy zamawiający będzie stosował zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku, według następującej metody: 1) Wartości większe bądź równe 0,000 i mniejsze niż 0,005 zaokrąglane będą do wartości 0,00, 2) Wartości większe bądź równe 0,005 i mniejsze niż 0,01 zaokrąglane będą do wartości 0, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który naraził Zamawiającego na szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli wykonywał roboty budowlane na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający podpisze umowy ramowe na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z 3 (słownie: trzema) wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w Części III specyfikacji warunków zamówienia. Strona 8 z 9

9 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej lub ofert najkorzystniejszych zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi zamówienia, oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego a także zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie elektronicznej. 2. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną poinformowani, w formie elektronicznej, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę ramową lub umowy ramowe w sprawie niniejszego zamówienia w terminie ustalonym przez zamawiającego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu są zobowiązani do zawarcia umowy ramowej w sprawie zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wzór umowy ramowej stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy która nie będzie podlegać unieważnieniu. 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z Częścią XIV ust. 1. XVII. Informacje uzupełniające W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio zastosowanie mają przepisy zawarte w Wewnętrznym regulaminie.. (Część II ust. 3 SWZ), a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U poz.121). Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy 1, Załącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy 2, Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych, Załącznik Nr 5 Wzór umowy ramowej, Załącznik Nr 6 Wzór umowy o roboty budowlane, Załącznik Nr 7 Specyfikacja techniczna LPEC S.A. ZAMAWIAJACY Strona 9 z 9

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku I. Zamawiający Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku Nr sprawy: TL5/241A-201/13 Lublin, 22.11.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016 I. Zamawiający Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Nr sprawy: LZU 3-241B-170/14 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: LZU1/3-241B-318/15

Nr sprawy: LZU1/3-241B-318/15 Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja sieci ciepłowniczych LPEC S.A zlokalizowanych na terenie miasta Lublin w 2015 roku o łącznej długości 1250 mb I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności energetycznej Nr sprawy: LZU-5/241B-171/14

Audyt efektywności energetycznej Nr sprawy: LZU-5/241B-171/14 Audyt efektywności energetycznej Nr sprawy: LZU-5/241B-171/14 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, ul. Puławska 28, 20-822 Lublin 2. REGON 430980913, NIP 712-01-50-496,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15 Audyt energetyczny w 43 lokalizacjach Zamawiającego oraz sporządzenie raportu wskazującego precyzyjnie źródła bezinwestycyjnych i inwestycyjnych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów w zakresie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg.

Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg. I. Zamawiający Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg. Nr sprawy: TL5/241A-085/13 Lublin, 18.04.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5698/707MZE/2015/15130 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa sprzętu BHP dla Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do istniejącego budynku przy ul. Olejnej 7 w Lublinie Nr sprawy: LZU4-241A/B-240/15

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do istniejącego budynku przy ul. Olejnej 7 w Lublinie Nr sprawy: LZU4-241A/B-240/15 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do istniejącego budynku przy ul. Olejnej 7 w Lublinie Nr sprawy: LZU4-241A/B-240/15 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wesoła 50 lok.13, 50-524 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku Słupsk, 9 października 2014 r. Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96.

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96. WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/6477/707LA/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Zakup przewodów dielektrycznych wraz

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa tarcicy budowlanej oraz elementów złącznych na rzecz LPEC S.A. Nr sprawy: LZU5-241B-78/16

Sukcesywna dostawa tarcicy budowlanej oraz elementów złącznych na rzecz LPEC S.A. Nr sprawy: LZU5-241B-78/16 Sukcesywna dostawa tarcicy budowlanej oraz elementów złącznych na rzecz LPEC S.A. I. Zamawiający Nr sprawy: LZU5-241B-78/16 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 tel.42 719-10-38, fax 42 719-10-38 NIP: 733-10-15-281 e-mail: glownosp3@op.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo