Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg."

Transkrypt

1 I. Zamawiający Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg. Nr sprawy: TL5/241A-085/13 Lublin, r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska 28, Lublin, tel. (081) , fax. (081) , REGON , NIP , Kapitał zakładowy: ,00 PLN, godziny pracy: od poniedziałku do piątku II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Podstawa wszczęcia postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu otwartego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty składają wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z 7 ust.1. pkt.1 lit. a, w związku z 3 ust.1 pkt.1 i 5 ust.1 pkt.1 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego na zakładce Przetargi -> Regulaminy, wytyczne. 3. Sposób ogłoszenia: 1) zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania na stronie internetowej zamawiającego w Zakładce Przetargi -> Zamówienia, 2) zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin, 4. Zamawiający przekazuje informację o wszczęciu postępowania znanym zamawiającemu wykonawcom, prowadzącym działalność odpowiadającą przedmiotowi zamówienia na terenie kraju. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Działu Transportu zamawiającego mieszczącego się w Lublinie przy ul Ceramicznej 3, Lublin, 2 sztuk fabrycznie nowych (nie naprawianych) samochodów osobowociężarowych (brygadowych) o masie całkowitej do 3500 kg. 2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi ,00 złotych netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Podstawowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać samochody stanowiące przedmiot zamówienia podane zostały w Załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. 6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca udzieli zamawiającemu: 1) Gwarancji na części mechaniczne samochodu minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, 2) Gwarancji na perforację blach nadwozia minimum 10 lat, 3) Gwarancji na lakier minimum 36 miesięcy, 4) Pakiet serwisowy assistance minimum na czas trwania gwarancji na części mechaniczne lub dłużej, 5) Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne nie gorsze jak dla odbiorców indywidualnych, 6) Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu, 7) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe nie powodujących utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji: a) instalacji antenowych, b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, Strona 1 z 7

2 c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, d) instalacji GPS, e) innego sprzętu służbowego (po uzgodnieniu z Wykonawcą). 8) Zmiany adaptacyjne pojazdu o których mowa w Części III ust.6 pkt.7 specyfikacji wykonane w porozumieniu z wykonawcą, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez zamawiającego nie mogą powodować utraty gwarancji, 9) Powyższe warunki gwarancyjne stanowić będą załącznik do książki gwarancyjnej pojazdu. 7. Inne warunki: 1) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie kosztów wyposażenia oferowanego pojazdu w klimatyzację jako oddzielnie wycenionej pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru opcji z klimatyzacją dla dowolnej liczby pojazdów na etapie podpisywania umowy. Do oceny pod uwagę brane będą oferty na dostawę pojazdu bez klimatyzacji. 2) Wykonawca zobowiązuje się zaproponować do oferty pełny pakiet ubezpieczenia (AC, OC, NNW, Assistance) przy zastrzeżeniu zachowania przez zamawiającego prawa do skorzystania z ubezpieczenia oferowanego przez własnego ubezpieczyciela flotowego, w przypadku, jeżeli takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze dla zamawiającego, co zostanie określone na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. 8. Wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy zamawiającemu: 1) Dokumentację techniczną pojazdów sporządzoną w języku polskim, 2) Dokumenty gwarancyjne, oddzielnie dla każdego pojazdu, 3) Inne dokumenty, niezbędne w obrocie tego typu pojazdami. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający ustala na 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostawy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują minimum trzy dostawy o wartości łącznej w ciągu roku nie mniejszej niż ,00 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem lub zakresem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 3) Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 4. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożone w terminie oświadczenia lub dokumenty będą zawierały błędy. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą. Strona 2 z 7

3 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części V ust.1 specyfikacji warunków zamówienia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie, że spełnia warunki określone w Części V ust.1 pkt.1-4 specyfikacji warunków zamówienia, złożone na druku oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, 2) Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z Częścią V ust.1 pkt.2 specyfikacji warunków zamówienia: a) wykaz zawierający informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum trzy dostawy o wartości łącznej w ciągu roku nie mniejszej niż ,00 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem lub zakresem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku wykazania doświadczenia dostawami nadal wykonywanymi (ciągłe, okresowe) zamawiający żąda, żeby wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części dostaw o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych każda. Wykaz powyższy należy przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia Wykaz dostaw, z podaniem wartości dostaw w PLN w kwocie brutto, przedmiotu dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorców, a w przypadku gdy wykazane dostawy są w trakcie wykonywania należy podać termin rozpoczęcia realizacji tych dostaw. b) Dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Forma składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenia należy składać w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę, 2) Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę, 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelka korespondencja, tj: zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje, może być składana przez zamawiającego i wykonawców w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe zamawiającego podane zostały w Części I specyfikacji. 2. Korespondencja, o której mowa ust.1 ma być sporządzona w języku polskim. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca będzie przekazywał korespondencję, o której mowa w ust.1 za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Strona 3 z 7

4 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej oraz zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w sprawie wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) w części dotyczącej zagadnień formalnych: Lech Kielech prowadzący postępowanie tel. (81) , 2) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: Piotr Dawidek Kierownik Działu Transportu tel. (81) , VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu określonego w ust.1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta dla swej ważności powinna spełniać wymagania merytoryczne, zawarte w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zaleca się, aby wykonawcy zapoznali się dokładnie z przedmiotem zamówienia oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzorcowy druk załączony do specyfikacji warunków zamówienia jako Załącznik Nr 4 oraz powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 4 do niniejszej specyfikacji, 2) dokumenty, o których mowa w Części VI specyfikacji, wymagane od wykonawców, 3) folder prezentujący oferowany przedmiot zamówienia wraz z opisem zawierającym odniesienie do wszystkich wymaganych przez zamawiającego elementów technicznych i elementów wyposażenia, o których mowa w Załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 9. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków wspólnej oferty w trakcie postępowania. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania. Strona 4 z 7

5 12. Jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym wykonawcom. 13. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 14. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy składającego ofertę, zaadresowanej do zamawiającego, z widocznym napisem: XI. Numer sprawy: TL5/241A-085/13 OFERTA na dostawę, fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 3, do r. do 11: Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone do wykonawcy, który ofertę złożył. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin, r. o 11: Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: 1) Nazwa i adres wykonawcy, 2) Cena oferty stanowiąca cenę 1 sztuki samochodu osobowo-ciężarowego (brygadowego), 3) Skumulowana wartość kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy, 4) Skumulowana wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy. 5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w ust.4, zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Oceny ofert, w oparciu o kryteria i zasady określone w niniejszej specyfikacji, dokona zespół oceniający powołany przez zamawiającego. Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne i sporządzone zgodnie z zasadami specyfikacji warunków zamówienia. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w PLN wg wzoru określonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia. 2. Cena ofertowa obejmuje cenę brutto oferty łącznie z kosztami dostawy, ubezpieczeniem na czas transportu do zamawiającego, podatkami wraz z obowiązującym podatkiem VAT, a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, z których się składa. Wykonawca powinien dokonać kalkulacji wszystkich elementów składowych i w swojej ofercie podać jedną, końcową cenę. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających cenę wyrażoną w walutach innych niż PLN. Jeżeli jest to konieczne wykonawca przeliczy ceny występujące w walutach innych niż PLN z zastosowanie tabeli kursów średnich NBP z dnia r. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie przy zastosowaniu kryteriów: 1) Cena ofertowa 80 punktów, 2) Skumulowana wartość kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy 15 punktów, 3) Skumulowana wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy 5 punktów. 2. Punkty przyznane wykonawcom w poszczególnych kryteriach obliczone zostaną przy zastosowaniu zależności: 1) Cena ofertowa Oferty będą oceniane na podstawie wartości ceny ofertowej przedstawionej w złożonej ofercie w pozycji Nr 1 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia i obliczane wg poniższego wzoru: CO i = (CO min / CO bad )*80 Strona 5 z 7

6 gdzie: CO i oznacza liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej, CO min oznacza najniższą wartość ceny ofertowej wśród wszystkich ofert podlegających ocenie; CO min = min (CO 1, CO 2,...,CO n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, CO bad oznacza wartość ceny ofertowej dla badanej oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie. 2) Maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny ofertowej otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością ceny ofertowej. 3) Skumulowana wartość kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy Skumulowana wartość kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy zostanie obliczona przez wykonawcę składającego ofertę i przedstawiona w złożonej ofercie w pozycji 2 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia, przy założeniach: a) Eksploatacja pojazdu odbywa się wyłącznie w trybie miejskim, b) Przyjmuje się przebieg pojazdu w okresie 60-ciu miesięcy w wysokości 100 tys. km, c) Przyjmuje się stały koszt paliwa w wysokości 5,75 zł za litr oleju napędowego. 4) Punkty w kryterium skumulowanej wartości kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy będą obliczane wg poniższego wzoru: ZP i = (ZP min / ZP bad )* 15 gdzie: ZP i liczba punktów przyznana wykonawcy i w kryterium skumulowanej wartości kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy, ZP min najniższa wartość skumulowanych kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy spośród wszystkich wielkości kosztów zużycia paliwa w trybie miejskim dla pojazdów ze wszystkich ofert podlegających ocenie, ZP min = min (ZP 1, ZP 2,...,ZP n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, ZP bad - skumulowana wartość kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy oferty badanej przedstawiona w złożonej ofercie w pozycji 2 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia. 5) Maksymalną ilość punktów za skumulowaną wartość kosztów zużycia paliwa otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wielkością kosztów zużycia paliwa w okresie 60-ciu miesięcy w trybie miejskim. 6) Skumulowana wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy Skumulowana wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy zostanie obliczona przez wykonawcę składającego ofertę i przedstawiona w złożonej ofercie w pozycji 3 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia, przy założeniach: a) Eksploatacja pojazdu odbywa się wyłącznie w trybie miejskim, b) Przyjmuje się przebieg pojazdu w okresie 60-ciu miesięcy w wysokości 100 tys. km. 7) Punkty w kryterium skumulowanej wartości kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy będą obliczone wg poniższego wzoru: KP i = (KP min / KP bad )* 5 gdzie: KP i liczba punktów przyznana wykonawcy i w kryterium skumulowane wartości kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy, KP min najniższa wartość skumulowanych kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy spośród wszystkich skumulowanych kosztów przeglądu pochodzących z ofert podlegających ocenie; KP min = min (KP 1, KP 2,...,KP n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, KP bad skumulowana wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy oferty badanej przedstawiona w złożonej ofercie w pozycji 3 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia, 8) Maksymalną ilość punktów za skumulowaną wartość kosztów przeglądów w okresie 60-ciu miesięcy otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością skumulowanych kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy przy założeniu, że przebieg auta wynosi 100 tys. km w okresie 60-ciu miesięcy. 9) Suma punktów przyznana danej ofercie (P i ) będzie obliczona na podstawie wzoru: P i = CO i + ZP i + KP i 10) Łączną maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100. Strona 6 z 7

7 11) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę przyznanych punktów oraz będzie spełniać wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. 3. Na każdym etapie obliczania wartości punktowych dla każdego wykonawcy zamawiający będzie stosował zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku, według następującej metody: 1) Wartości większe bądź równe 0,000 i mniejsze niż 0,005 zaokrąglane będą do wartości 0,00, 2) Wartości większe bądź równe 0,005 i mniejsze niż 0,01 zaokrąglane będą do wartości 0, Zamawiający podpisze umowę na dostawę przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który otrzyma największą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu innych wymagań opisanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który wygra przetarg w terminie ustalonym przez zamawiającego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy która nie będzie podlegać unieważnieniu. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 3. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XVII. Informacje uzupełniające 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio zastosowanie mają przepisy zawarte w Wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.). 2. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1) Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych, 2) Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) Załącznik Nr 3 Wykaz dostaw, 4) Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy, 5) Załącznik Nr 5 Poglądowy projekt nadruku na plandece oraz oznakowania drzwi przednich, 6) Załącznik Nr 6 Wzór umowy dostawy. Strona 7 z 7

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku I. Zamawiający Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku Nr sprawy: TL5/241A-201/13 Lublin, 22.11.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera do siedziby LPEC Sp. z o.o.

Dostawa serwera do siedziby LPEC Sp. z o.o. I. Zamawiający Dostawa serwera do siedziby LPEC Sp. z o.o. Nr sprawy: TL5/241B-138/13 Lublin, 25.09.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Puławska 28, 20-822 Lublin REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. ZAMAWIAJĄCY II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA III. TRYB POSTĘPOWANIA /PODSTAWA PRAWNA/ IV. NUMER POSTĘPOWANIA V. DATA OGŁOSZENIA MIEJSCE PUBLIKACJI VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA VII.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016 I. Zamawiający Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa trzech jednakowych, fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy B, pięciodrzwiowych, pięcioosobowych na rzecz LPEC S.A.

Dostawa trzech jednakowych, fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy B, pięciodrzwiowych, pięcioosobowych na rzecz LPEC S.A. Dostawa trzech jednakowych, fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy B, pięciodrzwiowych, pięcioosobowych na rzecz LPEC S.A. I. Zamawiający Nr sprawy: LZU5-241A-210/16 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Nr sprawy: LZU 3-241B-170/14 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 29.09. 2017 r. pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.30.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa paliw płynnych wraz z usługą bezgotówkowego tankowania

Dostawa paliw płynnych wraz z usługą bezgotówkowego tankowania Dostawa paliw płynnych wraz z usługą bezgotówkowego tankowania Nr sprawy: LZU5/241A-181/14 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wesoła 50 lok.13, 50-524 Wrocław

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 05.06.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW KRAWIECKICH, NOŻY I PĘDZLI 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

56/02/2016/26 30 dni

56/02/2016/26 30 dni 1 z 8 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.cedig.gov.pl. IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15 Audyt energetyczny w 43 lokalizacjach Zamawiającego oraz sporządzenie raportu wskazującego precyzyjnie źródła bezinwestycyjnych i inwestycyjnych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów w zakresie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo