STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI ROZDZIAŁ I 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego świata, a siedzibą władz miasto Jastarnia. 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może ono zatrudniać pracowników. 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 2. O przystąpieniu do organizacji, o których jest mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych i honorowych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania 6 Celem Stowarzyszenia jest: 1. dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Jastarni 2. kultywowanie tradycji regionalnych 3. rozwijanie kultury i oświaty w gminie Jastarnia 4. ochrona środowiska przyrodniczego Półwyspu Helskiego i wód Zatoki Puckiej 5. propagowanie edukacji morskiej 6. podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki 7. dbanie o należyty rozwój rybołówstwa

2 8. promowanie i popularyzacja Jastarni 9. wspomaganie działalności charytatywnej 10. wspieranie inicjatyw sportowych na terenie gminy Jastarnia. 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. działalność edukacyjną, informacyjną i badawczą 2. organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia 3. współpracę z Samorządem Terytorialnym oraz innymi organizacjami i środowiskami 8 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki 9 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 10 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych 2. Członków wspierających 3. Członków honorowych Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji i poręczenia co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

3 12 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia 2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia 5. noszenia oznaki organizacyjnej 6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 3. przestrzegania etyki międzyludzkiej 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu Członek honorowy ma wszystkie prawa z prawem wyborczym włącznie oraz jest zwolniony z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia 2. Członek wspierający za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w par, 12 pkt. 2-6, ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia oraz jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz zasad etyki międzyludzkiej. 5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

4 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która to członkostwo nadała. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński, organa te są równocześnie zobowiązane do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2. ROZDZIAŁ IV Struktury organizacyjne 15 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 4. Sąd Koleżeński Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji. 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 17 W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 18

5 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi 2. z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście o miejscu i terminie obrad, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 1. w pierwszym terminie liczbie członków określonej w par. 16 ust w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo wyborcze w terminie określonym w par. 16 ust Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie. 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. a) z własnej inicjatywy b) na żądanie Komisji Rewizyjnej c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków 8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiednich wniosków Zarządowi. 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 20 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia 2. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej 3. uchwalanie wszelkich zmian istniejącego statutu

6 4. uchwalanie budżetu 5. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. Zarząd W skład Zarządu wchodzi jego przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 2 członków 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 22 Do zakresu działania Zarządu należy: 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków 2. określanie szczegółowych kierunków działania 3. ustalanie budżetu i preliminarzy 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego 6. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej

7 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. 24 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania Zarządu 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków, wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 26 W przypadkach określonych w par. 24, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. Sąd Koleżeński Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia. 28

8 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków. 29 Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem. 30 Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 1. upomnienia 2. nagany 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 1 roku 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia 31 Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 32 Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd. ROZDZIAŁ V Majątek i fundusze 33 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 1. opłaty wpisowe i wpłaty członkowskie 2. dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia 3. dotacje 4. darowizny, zapisy i spadki 5. wpływy z działalności statutowej 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane

9 wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób, które wchodzą w skład Zarządu. ROZDZIAŁ VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Każda zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w par. 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownej uchwały. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). ROZDZIAŁ VII Przepisy przejściowe 37 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom STATUT STOWARZYSZENIA Prom Rozdział I Postanowienia ogólne. l Stowarzyszenie Prom zwane dalej Stowarzyszeniem '' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok prawo o stowarzyszeniach { dziennik ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia European Regional Science Association Sekcja Polska (Polish Section)

STATUT. Stowarzyszenia European Regional Science Association Sekcja Polska (Polish Section) STATUT Stowarzyszenia European Regional Science Association Sekcja Polska (Polish Section) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 European Regional Science Association Sekcja Polska (Polish Section), zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku )

Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku ) Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku ) Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Cele i sposoby działania Rozdział III. Członkowie,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku zwanej dalej,, Stowarzyszeniem'' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie zwane dalej,,stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY PŁOMIEŃ NADZIEI W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY PŁOMIEŃ NADZIEI W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY PŁOMIEŃ NADZIEI W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie Pomocy Płomień Nadziei w Nowym Mieście nad Wartą zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie inicjatyw kulturalnych INSPIRO w Podłężu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości zwane dalej Stowarzyszeniem"

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy zwane dalej jest Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

ZAKRZOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE RODZINA STATUT

ZAKRZOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE RODZINA STATUT ZAKRZOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE RODZINA STATUT Wrocław 1999 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Zakrzowskie Stowarzyszenie Edukacyjne RODZINA (ZSE RODZINA ) zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych Warszawa.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych Warszawa. Załącznik do Uchwały Nr 1 /2001 Walnego Zebrania Delegatów FML z dnia 1 września 2001r. STATUT Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Forum Młodych Ludowców zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI "MEC" Rozdział I

STATUT. Stowarzyszenia MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEC Rozdział I STATUT Stowarzyszenia MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI "MEC" Postanowienia ogólne Rozdział I 1. MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI "MEC zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa i Logo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Statut. Bolesławieckiego Stowarzyszenia Aktywni. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Bolesławieckiego Stowarzyszenia Aktywni. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Bolesławieckiego Stowarzyszenia Aktywni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bolesławieckie Stowarzyszenie Aktywni zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie Statut Stowarzyszenia Chociszewo Wspólna Przyszłość w Chociszewie I. Postanowienia ogólne. II. Cele i środki działania. III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. IV. Władze Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST

S T A T U T SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST S T A T U T SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zwane w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA

STATUT STOWARZYSZENIA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA STATUT STOWARZYSZENIA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie ZIEMIA BEŁCHATOWSKA, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.,prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Statut Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Statut Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KONIŃSKIEGO KLUBU "AMAZONKI. Postanowienia ogólne

STATUT KONIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI. Postanowienia ogólne STATUT KONIŃSKIEGO KLUBU "AMAZONKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Koniński Klub "AMAZONKI" zwany dalej "Klubem" posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona. 2. 1. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. Członkowie - ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ III. Członkowie - ich prawa i obowiązki STATUT STOWARZYSZENIA MUZYKI POLSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie Muzyki Polskiej, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu

Statut Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu Statut Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu Stan na dzień 4.11.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w L e s z n i e

S T A T U T STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w L e s z n i e S T A T U T STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w L e s z n i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zwane dalej UTW posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku

STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku I. Postanowienia ogólne. 1 1. Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników Astronomii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WOLIMIERZ

STATUT STOWARZYSZENIA WOLIMIERZ Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna stowarzyszenie@wolimierz.org NIP 6131573567 KRS 000050148 STATUT STOWARZYSZENIA WOLIMIERZ Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KŁODAWSKA JEDYNKA

STATUT STOWARZYSZENIA KŁODAWSKA JEDYNKA STATUT STOWARZYSZENIA KŁODAWSKA JEDYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie KŁODAWSKA JEDYNKA zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu. 2. Nazwa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PROMNI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis. Rozdział I Przepisy ogólne Statut Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis a w brzmieniu angielskim: Polish Mastitis Association.

Bardziej szczegółowo