profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy"

Transkrypt

1 profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

2 Spis treêci Firma 1 Prawo pracy 2 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych 3 Spory pracownicze 4 Optymalizacja kosztów zatrudnienia 5 Restrukturyzacja zatrudnienia 6 Kontrakty mened erskie 7 RAACS innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji w zakresie us ug prawnych 8

3 Firma Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy laureatem Medalu Europejskiego 2013 Business Centre Club, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy jest firmà Êwiadczàcà pe en zakres us ug prawnych dla biznesu. Firma zosta a za o ona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochaƒskiego. Obecnie zespó sk ada si z 24 Partnerów i 25 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy wspó pracujà ze sobà w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dysponujemy specjalistycznà wiedzà prawniczà i doêwiadczeniem oraz znajomoêcià rynku i potrzeb poszczególnych bran. Posiadamy bogatà praktyk w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzeda y detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy to spó ka zorganizowana nowoczeênie i dostosowana do wymagaƒ klientów. Oferujemy naszym klientom sta y dost p do wszystkich dokumentów zwiàzanych z prowadzonà obs ugà poprzez stworzony przez nas system informatyczny IRAAPORT. Platforma IRAAPORT to nasz autorski projekt, który powsta i jest wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami. Firma zajmuje od lat czo owe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiodàcy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez presti owe magazyny, takie jak PLC Which Lawyer, Legal 500, European Legal Experts. Dzi ki sieci biur w Polsce oraz cz onkostwu w mi dzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International zapewniamy klientom pe ne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i mi dzynarodowych. KZR&P jest 24. najwi kszà firmà prawniczà w Polsce Rzeczpospolita, Ranking Kancelarii Prawniczych, 17 kwietnia 2012 r. 1

4 Prawo pracy Osiàgni cie za o onych celów biznesowych jest mo liwe tylko przy zaanga owaniu zasobów ludzkich. Ten aspekt prowadzenia dzia alnoêci wymaga uwzgl dnienia nie tylko kwestii finansowych, lecz równie wielu zagadnieƒ z zakresu prawa pracy. Zespó naszych prawników, specjalizujàcych si w problemach prawa pracy posiada szerokie, praktyczne doêwiadczenie zarówno w zapewnieniu wsparcia dla przedsi biorców w bie àcych relacjach pracodawca pracownik, w sprawach dotyczàcych zbiorowego prawa pracy, w szczególnoêci zwolnieƒ grupowych, jak i w kompleksowej ocenie efektywnoêci systemów zatrudnienia oraz ich restrukturyzacji. Opracowujemy indywidualne dokumenty dotyczàce zatrudnienia, w tym umowy o prac, kontrakty mened erskie oraz wewnàtrzzak adowe przepisy prawa pracy, w tym np. programy premiowania kadry zarzàdzajàcej oraz pracowników innych szczebli. W ramach prowadzonych transakcji przej cia lub po àczenia przedsi biorstw dostarczamy kompleksowà analiz i opracowujemy odpowiednie procedury. Oferujemy równie pomoc przy zmianach i rozwiàzywaniu stosunków pracy, a w razie potrzeby tak e reprezentacj przed sàdem pracy. Nasze obszary praktyk prawnych: Bie àce doradztwo z zakresu prawa pracy Spory pracownicze Restrukturyzacja zatrudnienia Kontrakty menad erskie Optymalizacja kosztów zatrudnienia 2

5 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych Zarzàdzanie zespo em ludzkim wymaga od przedsi biorców nie tylko doskona ej znajomoêci przepisów prawa polskiego i unijnego, ale i aktualnego orzecznictwa sàdów polskich i europejskich. Cz ste zmiany w przepisach i orzecznictwie oznaczajà potrzeb bie àcej analizy prawnej. Zespó KZR&P, wspó pracujàc na co dzieƒ z dzia ami personalnymi i kadrà mened erskà, zapewnia kompleksowà, codziennà obs ug prawnà we wszystkich obszarach prawnych zwiàzanych z zatrudnieniem. Doradzamy w szczególnoêci w zakresie tworzenia i modyfikacji wszelkich dokumentów dotyczàcych zatrudnienia. W razie potrzeby, przygotowywanie umów lub ich modyfikacja odbywa si z udzia em naszych doradców podatkowych. Nasi klienci otrzymujà na bie àco informacje o planowanych zmianach w przepisach dotyczàcych wszelkich aspektów zatrudnienia. Anna Gwiazda Oferowane us ugi: Przygotowanie umów o prac oraz innych umów Karolina Klunder towarzyszàcych stosunkowi pracy; Doradztwo w zakresie rozwiàzaƒ dotyczàcych czasu i miejsca pracy, w tym telepracy, pracowników mobilnych, pracowników na szczeblu kierowniczym; Opracowanie wewn trznych dokumentów dotyczàcych zatrudnienia, w tym w szczególnoêci regulaminów pracy, wynagradzania, zak adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, programów premiowania kadry zarzàdzajàcej i pracowników innych szczebli, polityk dotyczàcych korzystania z samochodów s u bowych, zasad finansowania dokszta cania pracowników; Tworzenie systemów wynagradzania i premiowania; Opracowanie rozwiàzaƒ zapobiegajàcych mobbingowi i dyskryminacji; Wsparcie w wykorzystaniu Êrodków z FZÂP; Doradztwo w zakresie przejêcia zak adu pracy na nowego pracodawc ; Opracowanie umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów mened erskich oraz umów skierowanych do kadry kierowniczej wy szego szczebla. 3

6 Spory pracownicze Z roku na rok liczba indywidualnych sporów pracowniczych roênie. Pracodawcy coraz cz Êciej sà anga owani w wieloletnie post powania w sàdach pracy, a Êredni czas oczekiwania na rozpraw to co najmniej kilka miesi cy. Staramy si koncentrowaç na sposobach skutecznego zapobiegania sporom pracowniczym, a jeêli ju do takich dojdzie, na znalezieniu rozwiàzania, które pozwoli na ograniczenie konfliktu i umo liwi naszym klientom skoncentrowanie si na ich dzia alnoêci biznesowej. Bieg a znajomoêç przepisów prawa i zrozumienie potrzeb klienta pozwala nam zapewniç kompleksowe i skuteczne doradztwo w fazie negocjacji ugodowych, a w razie potrzeby tak e profesjonalnà reprezentacj w post powaniu sàdowym. Nasz zespó procesowy posiada bogate doêwiadczenie w prowadzeniu ró norodnych pracowniczych spraw procesowych. Anna Cichoƒska Oferowane us ugi: Ocena ryzyka sporu sàdowego i zasadnoêci zg aszanych roszczeƒ pracowniczych; Prowadzenie negocjacji z pracownikami, przedstawicielami pracowników, zwiàzkami zawodowymi; Reprezentacja przed sàdami pracy we wszelkich sprawach ze stosunku pracy, w szczególnoêci w zakresie: zakoƒczenia stosunku pracy; czasu pracy; systemów premiowania; dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy; ochrony dóbr osobistych pracownika; umów o zakazie konkurencji; Wsparcie dla pracodawców podczas kontroli lub post powaƒ prowadzonych przez organy paƒstwowe (ZUS, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, itp.). Tobiasz Szychowski

7 Optymalizacja kosztów zatrudnienia Dynamika gospodarcza dla wielu pracodawców oznacza koniecznoêç poszukiwania oszcz dnoêci. Jednym ze sposobów jest optymalizacja kosztów fiskalnych zatrudnienia. Zespó prawa pracy KZR&P ju od wielu lat doradza przedsi biorcom polskim i zagranicznym jak redukowaç koszty zatrudnienia, a jednoczeênie dbaç o wartoêciowych pracowników. Mo emy pochwaliç si doêwiadczeniem zdobytym w trakcie licznych wdro eƒ projektów optymalizacji kosztów pracowniczych. Ka de rozwiàzanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsi biorstwa i oparte na wynikach audytu prawno-ekonomicznego struktury zatrudnienia. Doradzamy firmom równie w trakcie wdra ania rozwiàzaƒ, tak aby zapewniç prawid owe funkcjonowanie firmy w czasie zmian. W przypadku sporów z fiskusem lub organami ubezpieczeniowymi, zapewniamy profesjonalnà pomoc prawnà. Rozwiàzania prawne stosowane przez ekspertów KZR&P kszta towa y si w wyniku wieloletniego doskonalenia. Naszà wiedzà dzielimy si na szkoleniach i publikujàc w prasie prawniczej. Tomasz Zaleski Oferowane us ugi: Przeprowadzenie audytu prawno-ekonomicznego struktury, kosztów zatrudnienia oraz dokumentacji zwiàzanej z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych wraz z przygotowaniem analizy ryzyk oraz rekomendacji w zakresie dopuszczalnych modeli optymalizacji fiskalnej kosztów zatrudnienia; Doradztwo w zakresie wdro enia rozwiàzaƒ majàcych na celu optymalizacj fiskalnà kosztów zatrudnienia, obejmujàce w szczególnoêci przygotowanie opinii, opracowanie projektów dokumentów pracowniczych oraz wprowadzanie zmian w wewn trznych aktach dotyczàcych zatrudnienia; Przygotowywanie wniosków o interpretacj do organów skarbowych w zakresie proponowanych rozwiàzaƒ; Reprezentacja przed organami skarbowymi oraz w post powaniach sàdowych. Andrzej Malec

8 Restrukturyzacja zatrudnienia W dobie kryzysu gospodarczego restrukturyzacja firmy, w tym zatrudnienia, to cz sto jedyny sposób, aby sprostaç konkurencyjnoêci i aktualnym zmianom na rynku pracy. Nie zawsze jednak restrukturyzacja musi oznaczaç likwidacj miejsc pracy. Zespó prawników KZR&P pomaga w znalezieniu i wdro eniu rozwiàzaƒ, które dostosowujà struktur i wielkoêç zatrudnienia do aktualnych potrzeb gospodarczych przedsi biorstwa, a przy tym przynoszà wymierne oszcz dnoêci. Oferowane us ugi: Doradztwo w zakresie zmiany form zatrudnienia; Restrukturyzacje zatrudnienia zwiàzane z likwidacjà zak adu pracy lub ograniczeniem zakresu dzia alnoêci pracodawcy; Doradztwo w zakresie zmian lub rozwiàzania stosunku pracy, w tym przygotowywanie dokumentów dotyczàcych indywidualnych zwolnieƒ, zarówno kadry zarzàdzajàcej, jak i pracowników innego szczebla; Przygotowywanie analiz pod kàtem Êwiadczeƒ przys ugujàcych zwalnianym pracownikom; Udzia w negocjacjach ugodowych oraz pomoc w opracowaniu porozumieƒ dotyczàcych zakoƒczenia stosunku pracy lub kontraktów cywilnoprawnych; Prawne i podatkowe analizy poprzedzajàce realizacj programu zmniejszania zatrudnienia, w tym opracowanie za o eƒ do planowanych zwolnieƒ oraz opiniowanie zwolnieƒ pod kàtem zgodnoêci z obowiàzujàcymi przepisami prawa, jak i regulacjami obowiàzujàcymi u pracodawcy; Doradztwo w procesie przeprowadzenia procedur zwolnieƒ grupowych, w tym opracowanie harmonogramu planowanych zwolnieƒ, tworzenie regulaminów zwolnieƒ grupowych oraz innych dokumentów i dokonywanie niezb dnych zg oszeƒ; Udzia w negocjacjach i konsultacjach pracodawcy ze zwiàzkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Anna Gwiazda Szymon Ga kowski

9 Kontrakty mened erskie Prawid owe sformu owanie zasad wspó pracy pomi dzy przedsi biorcà a wspó pracownikiem pozwala zminimalizowaç, a nawet wyeliminowaç ryzyko kosztownych sporów, zabezpieczajàc nale ycie interesy stron umowy. KZR&P proponuje klientom kompleksowà pomoc w zakresie tworzenia i modyfikacji zapisów wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów mened erskich. Oferujemy tak e wsparcie w tworzeniu programów premiowania kadry zarzàdzajàcej i pracowników innych szczebli, formu owaniu polityk dotyczàcych np. korzystania z samochodów s u bowych oraz opracowywaniu umów o zakazie konkurencji. Proponujemy rozwiàzania optymalne podatkowo, dopasowane do indywidualnych potrzeb, z uwzgl dnieniem specyfiki prowadzonej dzia alnoêci i bran y. Gra yna Sylwestrzak Oferowane us ugi: Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji dotyczàcej Anna Zi ba wspó pracy z kadrà mened erskà; Doradztwo w zakresie prawnych aspektów zakoƒczenia wspó pracy; Audyty prawno-ekonomiczne struktury oraz kosztów zatrudnienia; Analizy ryzyk oraz rekomendacje w zakresie dopuszczalnych modeli optymalizacji fiskalnej kosztów zatrudnienia; Wdro enie programów optymalizacji podatkowej w zakresie kosztów zatrudnienia; Przygotowywanie wniosków o interpretacj do organów skarbowych w zakresie proponowanych rozwiàzaƒ; Reprezentacja przed organami skarbowymi oraz w post powaniach sàdowych. 7

10 RAACS innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji w zakresie us ug prawnych Nasza firma z uwagi na dynamiczny rozwój oraz dà enie do wdra ania innowacyjnych rozwiàzaƒ biznesowych opartych na kompleksowej i profesjonalnej obs udze prawnej firm z ró nych bran, a tak e w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w zakresie szybkiego i pe nego wglàdu w powierzone nam sprawy, wprowadzi a na polski rynek autorskie i innowacyjne rozwiàzanie technologiczne IRAAPORT. System IRAAPORT u atwia nie tylko zarzàdzanie kancelarià prawnà, ale przede wszystkim dzi ki modu owi RAACS stanowi doskona e i proste w obs udze narz dzie do komunikacji mi dzy kancelarià a jej klientami. Dzi ki temu modu owi klient ma jasny i czytelny obraz warunków i przebiegu wspó pracy. RAACS zapewnia ca odobowy bezpieczny dost p do akt ka dej powierzonej sprawy i pozwala na jej monitorowanie w trybie online o ka dej porze, w dowolnym miejscu na Êwiecie. Zapewnia to przejrzystoêç Êwiadczonych przez nas us ug, a tym samym zwi ksza produktywnoêç, poprawia wydajnoêç i obni a koszty administracyjne. Charakterystyczne cechy RAACS : Dost p do danych z dowolnego miejsca na Êwiecie; Ca odobowa zdalna kontrola spraw powierzonych kancelarii; Mo liwoêç spersonalizowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta; Funkcjonalnie rozbudowany dost p online do akt prowadzonych spraw; Automatyczne monitorowanie terminów poszczególnych spraw; Prostota obs ugi i bezpieczeƒstwo zawartych w nim danych; Intuicyjny interfejs przeglàdarki internetowej dostosowany do urzàdzeƒ mobilnych typu BlackBerry, ipad, iphone, itp; Unikalna us uga na polskim rynku. 8

11 ambitious but respectful ambitni ale uprzejmi creative but clearsighted twórczy ale realistyczni effective and affordable skuteczni i dost pni local yet global lokalni lecz zglobalizowani efficient and meticulous szybcy i precyzyjni conservative but sharp konserwatywni ale nowoczeêni open and dependable nowatorscy i rzetelni traditional but innovative tradycyjni lecz innowacyjni

12 Kontakt: tel fax Metropolitan Plac Pi sudskiego Warszawa, Polska Biuro czynne: poniedzia ek-piàtek w godz

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo