profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Ochrony Danych Osobowych i Prawo Autorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Ochrony Danych Osobowych i Prawo Autorskie"

Transkrypt

1 profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Ochrony Danych Osobowych i Prawo Autorskie

2 Firma Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy zosta a za o ona w 1998 r.przez mecenasa Piotra Kochaƒskiego adwokata, cz onka Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej Dystryktu Kolumbii w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Naszà firm wspó tworzy obecnie 60 prawników (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów). Prawników wspierajà dzia y administracji, informacji i telekomunikacji, marketingu i finansów. àcznie KZR&P zatrudnia ponad 90 osób w kilku biurach, w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy to spó ka zorganizowana nowoczeênie i dostosowana do wymagaƒ klientów. Âwiadczymy najwy szej jakoêci us ugi w pe nym zakresie prawa. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy laureatem Medalu Europejskiego 2013 Business Centre Club, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego Proponujemy klientom rozwiàzania innowacyjne i szyte na miar. Ka dy z przypadków traktujemy w sposób wielodyscyplinarny, àczàc doêwiadczenie i wiedz z ró nych, powiàzanych ze sobà, dziedzin prawa. Kompleksowe podejêcie do obs ugi oraz znajomoêç rynku i potrzeb poszczególnych bran jest cenione przez naszych klientów poniewa przynosi im wymierne korzyêci. Praktyka mi dzynarodowa KZR&P Êwiadczy swoje us ugi tak e globalnie dzi ki systemowej wspó pracy ze stowarzyszonymi z nià firmami zagranicznymi. Od 2004 roku firma jest cz onkiem mi dzynarodowego stowarzyszenia dzia ajàcego pod szyldem International Lawyers Network (www.iln.com). Stowarzyszenie grupuje ponad 5000 prawników pracujàcych w ramach 91 firm prawniczych z 66 krajów. Dzi ki cz onkostwu w ILN prawnicy KZR&P biorà udzia w licznych mi dzynarodowych transakcjach, w tym w przej ciach, fuzjach i ich finansowaniu oraz transakcjach na rynku nieruchomoêci. Nale ymy równie do Mackrell International (www.mackrell.net), jednej z wa niejszych sieci niezale nych firm prawniczych Êredniej wielkoêci dzia ajàcych we wszystkich g ównych jurysdykcjach Êwiata. Za o ona dwadzieêcia pi ç lat temu, obecnie obejmuje ponad 60 firm w ponad 100 biurach na pi ciu kontynentach. Przynale noêç do ILN oraz Mackrell International daje nam mo liwoêç generowania i zarzàdzania naszymi transgranicznymi projektami na ca ym Êwiecie. 2

3 Kim jesteêmy Nasi Prawnicy. DoÊwiadczeni, rekomendowani wêród mi dzynarodowych Êrodowisk liderzy w bran y. Partnerzy wspierani przez m odych, entuzjastycznych prawników. Zespó posiada doêwiadczenie zdobywane w mi dzynarodowych, presti owych kancelariach prawnych. Szerokie doêwiadczenie w zakresie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Nasza praktyka jest jednà z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. Klienci otrzymujà pomoc prawnà dostosowanà ÊciÊle do ich potrzeb, ukierunkowanà na konkretne rozwiàzania biznesowe. Inne istotne praktyki. Jako kancelaria dysponujàca wiedzà ekspertów z wielu dziedzin prawa, oferujemy doradztwo w zakresie regulacji sektorowych, które wymagane sà przy nawet najbardziej z o onych projektach prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Nasza kancelaria zapewnia wysokiej jakoêci porady w sektorze finansowym, bankowym, e-commerce, nowych technologii, FMCG, sieci sprzeda y detalicznej. Praktyka o Êwiatowym standardzie w polskich realiach cenowych. Nasza wiedza i doêwiadczenie sà gwarancjà efektywnoêci dzia aƒ prawnych na najwy szym, profesjonalnym poziomie w optymalnych ramach kosztowych. Stosujemy stawki godzinowe oparte o realne mo liwoêci polskiego rynku. Praktyka Prawa Ochrony Danych Osobowych Wi kszoêç projektów biznesowych wymaga profesjonalnego doradztwa w kluczowym obszarze, jakim jest ochrona prywatnoêci i danych osobowych. KZR&P doradza klientom przy tworzeniu, rejestracji oraz zarzàdzaniu zbiorami danych osobowych. Obserwujàc aktualne trendy rynkowe oraz projekty legislacyjne, dostrzegamy szczególne znaczenie, jakie dla innowacyjnego biznesu ma uwzgl dnienie kwestii ochrony prywatnoêci i danych osobowych ju w trakcie przygotowania danego projektu, zgodnie z koncepcjà privacy by design. W ramach prac zespo ów projektowych pomagamy klientom przy opracowywaniu mechanizmów, procedur i dokumentacji zapewniajàcych poszanowanie prywatnoêci. 3

4 Praktyka Prawa Autorskiego Prawo autorskie ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania kapita u intelektualnego w przedsi biorstwach dzia ajàcych w oparciu o nowoczesne technologie. Uznanie i wykonywanie praw autorskich jest niezwykle istotne dla rozwoju i utrzymania aktywów, w oparciu o które przedsi biorstwo funkcjonuje. KZR&P jako jeden z liderów w dziedzinie ochrony w asnoêci intelektualnej z powodzeniem reprezentuje w aêcicieli praw autorskich, w tym stacje telewizyjne i radiowe, agencje projektowe i reklamowe, firmy fonograficzne, producentów i dystrybutorów filmów. Doradzamy równie autorom, artystom i wynalazcom, w jaki sposób powinni chroniç swoje prawa autorskie w procesie tworzenia oraz w trakcie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej. JesteÊmy Êwiadomi, e w szybko zmieniajàcym si Êrodowisku technologicznym, ochrona praw autorskich oparta na tradycyjnych instytucjach prawnych, musi byç uzupe niona o innowacyjne i otwarte podejêcie taktyczne. Dlatego àczymy naszà dog bnà znajomoêç prawa ze znajomoêcià funkcjonowania biznesu. Praktyka Nowe Technologie/IT Post p technologiczny, zw aszcza w dziedzinie komunikacji, wymaga spersonalizowanych us ug prawnych opartych na wiedzy merytorycznej, otwartoêci na nowe technologie i podejêciu biznesowym. KZR&P pomaga klientom w kwestiach prawnych zwiàzanych z ró nego rodzaju przedsi wzi ciami informatycznymi, w tym w procesie integracji technologii cyfrowych w tradycyjnym przedsi biorstwie. W ramach prowadzonej przez nas praktyki Nowych Technologii oraz IT doradzamy nie tylko w negocjacjach i przygotowaniu stosownych umów zwiàzanych z przedsi wzi ciami informatycznymi, ale równie w ró nego rodzaju post powaniach sàdowych zwiàzanych z realizacjà takich umów. Âwiadczàc nasze us ugi w przedmiotowym zakresie uwzgl dniamy równie wszelkiego rodzaju aspekty z szeroko poj tego prawa Internetu czy e-commerce, jak równie kwestie zwiàzane z ochronà danych osobowych w projektach IT. 4

5 Oferowane us ugi Ochrona danych osobowych przeprowadzanie kompleksowych audytów danych osobowych (w tym równie przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych w zakresie wymaganym przez Ustaw o ochronie danych osobowych, tj. g ównie stosownych upowa nieƒ, polityk bezpieczeƒstwa, instrukcji zarzàdzania systemami informatycznymi); przygotowanie polityk prywatnoêci stron internetowych z uwzgl dnieniem kwestii zwiàzanych z tzw. cookies; przygotowanie klauzul dotyczàcych zgody na przetwarzanie danych osobowych; opracowywanie umów dotyczàcych powierzenia przetwarzania danych osobowych (z uwzgl dnieniem aspektów prawnych zwiàzanych z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza UE); bie àce doradztwo prawne w zakresie kwestii zwiàzanych z ochronà danych osobowych. Prawo autorskie sporzàdzanie i negocjowanie umów handlowych, umów agencyjnych, umów nabycia praw autorskich i umów licencyjnych; reprezentowanie oraz doradztwo w sporach prawnoautorskich; reprezentowanie w sporach z organizacjà zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; przygotowanie/weryfikacja wszelkiego rodzaju umów promocyjnych, umów sponsoringowych, umów na patronaty medialne, umów dotyczàcych ró nego rodzaju form marketingu w Internecie (w tym w ramach mediów spo ecznoêciowych); weryfikacja materia ów prasowych i reklamowych pod wzgl dem zgodnoêci z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi; przygotowanie regulaminów konkursów, plebiscytów, akcji promocyjnych, loterii (z uwzgl dnieniem przepisów Ustawy o grach hazardowych); przygotowanie projektów w zakresie custom publishingu. Nowe Technologie/IT przygotowanie regulaminów serwisów internetowych i sklepów internetowych; doradztwo w projektach dotyczàcych technologii, w szczególnoêci obejmujàcych opracowanie oprogramowania, licencjonowanie oprogramowania, wsparcie i utrzymanie, SLA (umowy o poziomie us ug), IT outsourcing i konserwacje, hosting, IT consulting, administracj strony internetowej; doradztwo w zakresie zabezpieczenia ochrony danych i standardów ochrony danych osobowych w projektach informatycznych. 5

6 Wybrane projekty z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa autorskiego Amur: reprezentacja w post powaniu spornym dotyczàcym programów komputerowych; Castorama Polska: opracowanie wielofunkcyjnej platformy e-commerce; opracowywanie umów SLA i umów hostingowych; przygotowanie umów z uwzgl dnieniem przepisów dotyczàcych ochrony konsumentów oraz danych osobowych; doradztwo w kwestiach prawnych zwiàzanych z marketingiem w ramach mediów spo ecznoêciowych. Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie: przygotowanie audytu w zakresie praw do posiadanych programów komputerowych; Ingenico Polska: przygotowanie umów wdro eniowych; przygotowanie umów licencyjnych, przenoszàcych prawa autorskie do programów komputerowych wykorzystywanych w ramach terminali p atniczych. Reckitt Benckiser (Poland): kompleksowy audyt ochrony danych osobowych; przygotowanie polityki bezpieczeƒstwa i instrukcji zarzàdzania systemami informatycznymi. Ringier Axel Springer Polska: przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych, serwisów internetowych i polityk prywatnoêci; bie àce doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, tranzakcji dotyczàcych technologii, projektów IT (np.: umowy hostingowe, umowy na opracowanie strony internetowej, umowy IT outsorsingu, umowy dotyczàce opracowania oprogramowania i licencjonowania oprogramowania). Siódemka: przygotowanie audytu w zakresie praw do posiadanych programów komputerowych. 6

7 Nasz zespó Sylwia Sylwestrzak Partner Cz onkostwo Okr gowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Edukacja Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu (Magister Prawa, 2006), Queen Mary University w Londynie (LLM in Computer and Communications Law, 2010). J zyki polski, angielski. DoÊwiadczenie Radca prawny, Partner. Kieruje Praktykà Sporów Prawnoautorskich oraz uczestniczy w pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate doêwiadczenie w sprawach zwiàzanych z prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotyczàcymi Êrodków masowego przekazu. Doradza tak e w projektach zwiàzanych z sektorem technologii informatycznych, a tak e w kwestiach dotyczàcych ochrony danych osobowych. 7

8 Nasz zespó Natalia Bartsch Starszy prawnik Cz onkostwo Izba Adwokacka w Warszawie. Edukacja Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa 2007), Univerista degli Studi di Teramo we W oszech (Erasmus 2007), Akademia Teatralna, Wydzia Wiedzy o Teatrze (Magister Sztuki 2007). J zyki polski, angielski, w oski. DoÊwiadczenie Adwokat, Starszy prawnik. Zajmuje si zagadnieniami z zakresu prawa w asnoêci intelektualnej, zw aszcza prawa autorskiego, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. W sferze jej kompetencji sà równie kwestie zwiàzane z rozwojem nowych technologii, a w szczególnoêci zagadnienia prawne zwiàzane z Internetem. Natalia Bartsch posiada doêwiadczenie w obs udze prawnej agencji reklamowych, firm fonograficznych, pracowni architektonicznych i designerskich oraz w prowadzeniu procesów o ochron dóbr osobistych. Pracowa a równie w biurze prawnym jednego z najwi kszych w Polsce wydawnictw prasy jako specjalista ds. ochrony praw autorskich. Jest autorkà wielu publikacji z zakresu prawa w asnoêci intelektualnej. Prowadzi a równie wiele wyk adów i szkoleƒ, w szczególnoêci z prawa reklamy oraz produkcji telewizyjnej i filmowej. Jest wyk adowcà prawa autorskiego na Akademii Teatralnej w Warszawie i uczestnikiem seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Znalaz a si wêród prawników nominowanych do nagrody w konkursie Prawnik Pro Bono 2008, który organizowany jest przez Fundacj Uniwersyteckich Poradni Prawnych razem z Redakcjà dziennika Rzeczpospolita. W kwietniu 2012 roku zosta a laureatkà Konkursu ProfesjonaliÊci Forbesa 2012 Zawody Zaufania Publicznego w kategorii adwokaci, organizowanego przez miesi cznik Forbes. 8

9 Nasz zespó Natalia Marczuk Prawnik Cz onkostwo Izba Adwokacka w Warszawie (aplikantka II roku). Edukacja Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa 2010), Uniwersytet Fran ois Rabelais we Francji (Erasmus 2009), Podyplomowe Studium Prawa W asnoêci Intelektualnej UW (2011). J zyki polski, angielski, francuski. DoÊwiadczenie Prawnik. Zajmuje si zagadnieniami z zakresu prawa technologii informatycznych oraz prawa w asnoêci intelektualnej, w szególnoêci prawa autorskiego. Specjalizuje si tak e w kwestiach ochrony danych osobowych, outsourcingu i off-shoringu us ug. Posiada doêwiadczenie w obs udze prawnej firm outsourcingowych i consultingowych, funduszy private equity oraz firm ubezpieczeniowych. 9

10 RAACS innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji w zakresie us ug prawnych Nasza firma z uwagi na dynamiczny rozwój oraz dà enie do wdra ania innowacyjnych rozwiàzaƒ biznesowych opartych na kompleksowej i profesjonalnej obs udze prawnej firm z ró nych bran, a tak e w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w zakresie szybkiego i pe nego wglàdu w powierzone nam sprawy, wprowadzi a na polski rynek autorskie i innowacyjne rozwiàzanie technologiczne IRAAPORT. System IRAAPORT u atwia nie tylko zarzàdzanie kancelarià prawnà, ale przede wszystkim dzi ki modu owi RAACS stanowi doskona e i proste w obs udze narz dzie do komunikacji mi dzy kancelarià a jej klientami. Dzi ki temu modu owi klient ma jasny i czytelny obraz warunków i przebiegu wspó pracy. RAACS zapewnia ca odobowy bezpieczny dost p do akt ka dej powierzonej sprawy i pozwala na jej monitorowanie w trybie online o ka dej porze, w dowolnym miejscu na Êwiecie. Zapewnia to przejrzystoêç Êwiadczonych przez nas us ug, a tym samym zwi ksza produktywnoêç, poprawia wydajnoêç i obni a koszty administracyjne. Charakterystyczne cechy RAACS : Dost p do danych z dowolnego miejsca na Êwiecie; Ca odobowa zdalna kontrola spraw powierzonych kancelarii; Mo liwoêç spersonalizowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta; Funkcjonalnie rozbudowany dost p online do akt prowadzonych spraw; Automatyczne monitorowanie terminów poszczególnych spraw; Prostota obs ugi i bezpieczeƒstwo zawartych w nim danych; Intuicyjny interfejs przeglàdarki internetowej dostosowany do urzàdzeƒ mobilnych typu BlackBerry, ipad, iphone, itp; Unikalna us uga na polskim rynku. 10

11 ambitious but respectful ambitni ale uprzejmi creative but clearsighted twórczy ale realistyczni effective and affordable skuteczni i dost pni local yet global lokalni lecz zglobalizowani efficient and meticulous szybcy i precyzyjni conservative but sharp konserwatywni ale nowoczeêni open and dependable nowatorscy i rzetelni traditional but innovative tradycyjni lecz innowacyjni

12 Kontakt: tel fax Metropolitan Plac Pi sudskiego Warszawa, Polska Biuro czynne: poniedzia ek-piàtek w godz

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy Spis treêci Firma 1 Prawo pracy 2 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych 3 Spory pracownicze 4 Optymalizacja kosztów zatrudnienia 5 Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska Firma Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy jest firmà Êwiadczàcà pe en zakres us ug prawnych

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Najwa niejsze zagadnienia

Najwa niejsze zagadnienia Najwa niejsze zagadnienia Serwis i cz Êci do samochodów firmowych a odliczenia podatku VAT Serwis a flota w CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis samochodów flotowych w kontekêcie przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo