profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska"

Transkrypt

1 profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo Konkurencji w praktyce Prawa Energetycznego i Ochrony Ârodowiska

2 Firma Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy jest firmà Êwiadczàcà pe en zakres us ug prawnych dla biznesu. Firma zosta a za o ona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochaƒskiego. Obecnie zespó sk ada si z ponad 60 adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dysponujemy specjalistycznà wiedzà prawniczà i doêwiadczeniem oraz znajomoêcià rynku i potrzeb poszczególnych bran. Posiadamy bogatà praktyk w zakresie doradztwa podmiotom z sektora energetycznego i ochrony Êrodowiska. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy to spó ka zorganizowana nowoczeênie i dostosowana do wymagaƒ klientów. Oferujemy naszym klientom sta y dost p do wszystkich dokumentów zwiàzanych z prowadzonà obs ugà poprzez stworzony przez nas system informatyczny IRAAPORT. Platforma IRAAPORT to nasz autorski projekt, który powsta i jest wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy laureatem Medalu Europejskiego 2013 Business Centre Club, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego Firma zajmuje od lat czo owe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiodàcy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez presti owe magazyny, m.in. PLC Which Lawyer, Legal 500 EMEA, European Legal Experts. 2

3 Praktyka prawa energetycznego i ochrony Êrodowiska KZR&P Êwiadczy obs ug prawnà dla przedsi biorstw z bran y energetycznej dzia ajàcych zarówno w sektorze energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Pomagamy przeprowadzaç procesy prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne, jak równie wprowadzania tzw. czystych technologii. Nasze doradztwo obejmuje ka dy z etapów procesu inwestycyjnego zwiàzanego z wydobyciem w gla, gazu ziemnego i upkowego, projektami farm wiatrowych, biogazowni, instalacji paneli solarnych i fotowoltaicznych, elektrowni wodnych oraz projektów infrastrukturalnych. Nasze us ugi dla przedsi biorców z bran y energetycznej obejmujà Êwiadczenie efektywnego, kompleksowego doradztwa prawnego z ka dej dziedziny prawa, powsta e na gruncie inwestycji sektora energetycznego poczàwszy od prawa energetycznego poprzez prawo: ochrony Êrodowiska, wodne, gospodarki odpadami, budowlane, finansów publicznych, cywilne, zamówieƒ publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, administracyjne czy te prawo ochrony konkurencji. Praktyka prawa konkurencji i antymonopolowego Zespó Prawa Konkurencji i Antymonopolowego KZR&P obejmuje grono specjalistów posiadajàcych bogate doêwiadczenie w doradztwie dla klientów we wszystkich aspektach dotyczàcych zgodnoêci ich dzia alnoêci z prawem konsumenckim, w szczególnoêci w zakresie tzw. niedozwolonych klauzul umownych, przestrzegania przez przedsi biorców obowiàzków wobec konsumentów oraz podejmowania dzia aƒ reklamowych, promocyjnych i marketingowych w zgodzie z prawem ochrony konsumentów. DoÊwiadczenie to wynika z wieloletniej praktyki w pracy dla klientów z ró nych bran, w tym z sektora bankowego i instytucji finansowych oraz z bran y FMCG, spo ywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej, mediów i reklamy. Cz onkowie zespo u sà wyk adowcami na polskich i zagranicznych uczelniach w zakresie prawa konkurencji. 3

4 Oferowane us ugi kompleksowa obs uga przedsi biorstw z bran y energetycznej doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk prawnych wynikajàcych z przepisów o ochronie konsumentów przy przygotowywaniu dokumentacji produktów i us ug energetycznych reprezentowanie klientów w post powaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK dotyczàcych naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, praktyk ograniczajàcych konkurencj oraz nadu ywania pozycji dominujàcej reprezentowanie klientów w negocjacjach i post powaniach mediacyjnych przed Prezesem UOKiK przygotowywanie i sk adanie wniosków o zwolnienie z kary pieni nej lub jej redukcj reprezentowanie klientów przed Sàdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sàdem Apelacyjnym oraz Sàdem Najwy szym w sprawach dotyczàcych odwo aƒ od decyzji Prezesa UOKiK reprezentowanie klientów w post powaniach o uznanie klauzul umownych za niedozwolone kompleksowà analiz stanu faktycznego i prawnego zwiàzanego z potencjalnym naruszeniem prawa konkurencji, w celu okreêlenia strategii procesowej oraz potencjalnych ryzyk oraz analiz ukierunkowanà na ustalenie zasadnoêci skorzystania z mo liwoêci z o enia wniosku o wydanie decyzji zobowiàzujàcej (skutkujàcej brakiem na o enia kary pieni nej) przygotowywanie oraz weryfikacj klauzul dotyczàcych przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych w formie elektronicznej opracowywanie polityki zgodnoêci (compliance) w zakresie prawa konkurencji 4

5 Nasze doêwiadczenie analiza porozumieƒ i umów w zakresie postanowieƒ ograniczajàcych konkurencj dla firmy z sektora energetycznego Nordex reprezentacja wiodàcego producenta chemii gospodarczej w post powaniu przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zwiàzanej z zarzutem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez prowadzenie wprowadzajàcej w b àd reklamy reprezentacja PLL LOT SA w post powaniu przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zwiàzanej ze stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w regulaminie Êwiadczenia us ug przewozowych, w tym reprezentacja w negocjacjach prowadzàcych do wydania decyzji zobowiàzujàcej (skutkujàcej brakiem wymierzenia przedsi biorcy kary pieni nej) doradztwo na rzecz Fiat Auto Poland w zakresie zgodnoêci prowadzonej dzia alnoêci z sektorowymi przepisami z zakresu prawa ochrony konkurencji, a tak e kompleksowa implementacja systemu dystrybucji selektywnej doradztwo z zakresu prawa ochrony konkurencji na rzecz Pandora przy tworzeniu systemu dystrybucji, w tym przygotowanie wzorów umów dystrybucyjnych oraz ocena stosowanych wzorów i regulaminów pod kàtem zgodnoêci z prawem ochrony konkurencji doradztwo na rzecz Euro-Trade w zakresie kszta towania relacji z kontrahentami w zgodzie z prawem ochrony konkurencji reprezentacja wiodàcej polskiej spó ki z bran y spo ywczej w post powaniu przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zwiàzanej z wprowadzajàcym w b àd oznaczeniem produktów reprezentacja jednej z mi dzynarodowych sieci handlowych w post powaniu przed Sàdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwiàzanym z zarzutem stosowania klauzul niedozwolonych w regulaminie sprzeda y internetowej reprezentacja przedsi biorcy z bran y FMCG w post powaniu przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczàcym stosowania niedozwolonych klauzul umownych w regulaminach organizowanych konkursów us ugi dla przedsi biorców, w tym przedsi biorców z sektora finansowego, w zakresie bie àcego doradztwa przy kszta towaniu wzorców umownych oraz przeprowadzania audytów stosowanych wzorców umownych 5

6 Nasz zespó Krzysztof Zi ba Partner Cz onkostwo Okr gowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Edukacja Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie (Magister Nauk Politycznych, 2006 oraz Magister Prawa, 2007). J zyki polski, angielski. DoÊwiadczenie Specjalizuje si w prawie konkurencji oraz prawnych aspektach marketingu. Od kilku lat kieruje Praktykà Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w KZR&P. Specjalizuje si w prowadzeniu post powaƒ z zakresu nieuczciwej reklamy, wprowadzajàcego w b àd oznaczania produktów oraz z zakresu regulacji konsumenckich. Reprezentuje klientów w post powaniach przed sàdami powszechnymi (w szczególnoêci Sàdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje si równie w doradztwie w zakresie zgodnoêci z prawem planowanych kampanii reklamowych oraz kszta towaniu wzorców umów zawieranych z konsumentami. Doradza klientom z sektora finansowego, dóbr szybko zbywalnych (FMCG), spo ywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego. 6

7 Nasz zespó Dr.iur. Micha B dkowski-kozio Partner Edukacja Uniwersytet Âlàski w Katowicach (Magister Prawa, 1998), European Integration Law, Technische Universität Dresden, Niemcy (Studia podyplomowe, Legum Magister (LL.M.), 2000), Technische Universität Dresden (stopieƒ doktora nauk prawnych, Dr. iur., 2004, summa cum laude). J zyki polski, angielski, niemiecki. DoÊwiadczenie Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje si w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji oraz regulacji sektora energetycznego. Posiada doêwiadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz prowadzenia warsztatów i szkoleƒ m.in. dla klientów z sektora bankowego i energetycznego oraz bran y FMCG, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Jest autorem i wspó autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych z tego zakresu, w tym m.in. monografii pt. Wettbewerb und Regulierung in der polnischen Energiewirtschaft, komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2010), komentarza do Traktatów Akcesyjnych z 2003 r. ( Die Verträge zur EU-Osterweiterung. Kommentar mit systematischen Erläuterungen ), a tak e artyku ów naukowych. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, obecnie p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. W poprzednich latach prowadzi tak e wyk ady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden. 7

8 Nasz zespó Magdalena Mitas Starszy prawnik Cz onkostwo Izba Adwokacka w Warszawie. Edukacja Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie (Magister Prawa, 2007), Middlesex University w Londynie (Modu Prawa Handlowego, 2006), Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie (studia doktoranckie na temat inwestycji w odnawialne êród a energii w zakresie konkurencyjnego rynku energii, w toku). J zyki polski, angielski, francuski. DoÊwiadczenie Kieruje Praktykà Prawa Energetycznego. Doradza we wszystkich kwestiach zwiàzanych z rozpocz ciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym mi dzy innymi: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni w glowych i koksowych. Przeprowadza audyty due diligence inwestycji obejmujàcych m. in. zabezpieczenia praw do gruntu. Negocjuje warunki pod àczenia do sieci elektroenergetycznych, umowy o sprzeda energii. Âwiadczy tak e doradztwo z zakresu ochrony Êrodowiska, w tym zanieczyszczenia Êrodowiska, badania zgodnoêci ze standardami emisji oraz obowiàzujàcymi procedurami administracyjnymi. Reprezentuje klientów w post powaniach przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem Urz du Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczàcych mi dzy innymi zezwoleƒ na prowadzenie dzia alnoêci dla przedsi biorstw energetycznych oraz kwestii dotyczàcych sprzeda y energii. Pomaga klientom w zakresie post powaƒ administracyjnych zwiàzanych z procesem budowy farm wiatrowych i inwestycji biogazowych. Doradza tak e w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji w sprawach dotyczàcych praktyk zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada równie doêwiadczenie w prowadzeniu post powaƒ przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sàdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8

9 Nasz zespó Monika Urban-Piotrowska Prawnik Cz onkostwo Izba Adwokacka w Warszawie. Edukacja Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie (Magister Prawa, 2007). J zyki polski, angielski. DoÊwiadczenie Kieruje Praktykà Ochrony Praw Konsumentów oraz Praktykà Kontroli Koncentracji. Specjalizuje si w polskim i unijnym prawie konkurencji i prawie antymonopolowym. Doradza w zakresie porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj, zg oszeƒ zamiaru koncentracji przedsi biorców oraz prawa ochrony konsumentów. Posiada doêwiadczenie w przygotowywaniu analiz prawnych dzia aƒ przedsi biorców pod kàtem ich zgodnoêci z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. W sferze jej zainteresowaƒ pozostajà równie zagadnienia z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. 9

10 Kontakt: tel fax Metropolitan Plac Pi sudskiego Warszawa, Polska Biuro czynne: poniedzia ek-piàtek w godz

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy Spis treêci Firma 1 Prawo pracy 2 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych 3 Spory pracownicze 4 Optymalizacja kosztów zatrudnienia 5 Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 Struktura prezentacji I. STRATEGIA LEWIATANA 2013-2016 1. Gdzie jeste my 2. Czym jest Lewiatan 3. Wizja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo