Biznes Muzyka Kultura Lifestyle. OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Muzyka Kultura Lifestyle. OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)"

Transkrypt

1 Biznes Muzyka Kultura Lifestyle OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)

2 NASZA MISJA Szanowni Paƒstwo, Radio PiN to radio o wyrazistym wizerunku, które swój charakter i wyjàtkowoêç opiera na czterech filarach: biznes, muzyka, kultura i szeroko poj ty lifestyle. To rozgłoênia ludzi poszukujàcych nietuzinkowej oferty programowej, interesujàcych si gospodarkà, aktywnych zawodowo, profesjonalistów otwartych na Êwiat, twórców kultury, a tak e kreujàcych trendy liderów opinii. Struktura słuchaczy Radia PiN jest jednà z najatrakcyjniejszych na rynku radiowym. To zatem doskonałe medium do tworzenia wysokich zasi gów w grupach nabywców charakteryzujàcych si wysokà siłà nabywczà. Jest szczególnie przydatne w planowaniu kampanii produktów markowych lub aspirujàcych do stania si takimi. Radio PiN to radio dobrego smaku, niedost pne dla taniej sensacji, wyró niajàce si oprawà muzycznà oraz informacjà biznesowà, mocno osadzone w kontekêcie du ego miasta, w sferze zainteresowaƒ miejskiego profesjonalisty. Zasi giem obejmuje aglomeracj warszawskà, łódzkà i poznaƒskà. W najbli szym czasie Radio PiN b dzie obecne w Kielcach oraz na Âlàsku. Sygnał Radia PiN odbierany jest tak e na platformie Cyfrowy Polsat oraz Cyfra+ (dotarcie do ok. 3 milionów odbiorców). Indywidualne dopasowanie potrzeb do mo liwoêci przekazu Radia PiN zapewnia maksymalnie skuteczny efekt promocyjny. Dodatkowo, elastycznoêç cenowa oraz niestandardowe formy promocji pozwalajà osiàgnàç satysfakcjonujàcy dla Klienta wynik. Nie tylko radio Radio PiN to nie tylko rozgłoênia radiowa, to równie program lojalnoêciowy PinClub, sklep internetowy PinShop, wydawnictwa płytowe: Pinacolada (kompilacja wydawana przy współpracy z STX Records i Universal Music Polska), Pi kni 30-letni (kompilacja wydawana przy współpracy z Universal Music Polska), After Hours. 2 To tak e konkurs wspierajàcy rozwój przedsi biorczoêci PiNkubator Biznesu oraz eventy, np. After Hours (comiesi czne tematyczne spotkania organizowane dla partnerów biznesowych radia). Doło ymy wszelkich staraƒ, by kontakt z naszym radiem był optymalnà inwestycjà w promocj Paƒstwa produktów i usług. Prezes Zarzàdu Radia PiN Dariusz Grzywaczewski Pl. Inwalidów 10, Warszawa Tel: , fax , mobile: Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego KRS , REGON , NIP , KZ PLN (opłacony w całoêci). ( Zapytaj o list Agentów handlowych pod numerem (0 22)

3 PODSTAWOWE PARAMETRY Ka dego tygodnia naszej rozgłoêni słucha 290 tys. osób, a znani jesteêmy ju prawie milionowi trzystu tysiàcom osób w wieku 15+ w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (Dane Radio Track I VI 2009). Słuchacze pytani o powody, dla których słuchajà Radia PiN, wymieniajà jego lifestylowy charakter, wyrafinowanà muzyk i rzetelnà informacj. Jednym z najwa niejszych elementów programu stacji sà audycje o tematyce biznesowo-gospodarczej. Na antenie obecne sà równie programy dotyczàce m.in. mediów, marketingu, zdrowia, motoryzacji oraz, nadawane w specjalnych serwisach, informacje kulturalne. Słuchaczy Radia PiN cechuje wysoki poziom lojalnoêci wzgl dem naszej stacji, co widaç m.in. w poziomie wskaênika nadreprezentatywnoêci (Affinity), tzn. relacji mi dzy zasi giem dziennym grupy celowej Radia PiN, a zasiegiem dziennym uzyskiwanym w grupie ogólnej. WÊród pracowników i stałych współpracowników Radia znaleêç mo na znanych i cenionych dziennikarzy: Emila Marata Dyrektora Programowego, Marcina Sobesto Dyrektora Muzycznego, Magd Juszczyk Szefowà Działu Kultury, Cezarego Szymanka Szefa Działu Informacji, Michaela Moritza prezentera. Pod wzgl dem struktury słuchaczy w zasi gu dziennym osoby w wieku lat stanowià 66% ogółu słuchaczy, osoby z wy szym wykształceniem stanowià 65,7%, a osoby nale àce do kategorii zawodowych: dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele wolnych zawodów, specjaliêci i właêciciele firm stanowià 67,6% (Dane: Radio Track I VI 2009, zasi g dzienny). Udział w rynku w grupie celowej w Warszawie (I VI 2009) 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Poziom Affinity w zasi gach dziennych dla grupy celowej w Warszawie (I VI 2009) Stacje z zasi gami dziennymi wi kszymi ni 1 % i Affinity (nadreprezentatywnoêç) wi kszà ni 100. Udział Radia PIN w grupie celowej i ogólnej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 6.3% Rok % 6.2% Rok % 5.7% Grupa Celowa Dane: Radio Track SMG/KRC Poland ZnajomoÊç spontaniczna w grupie ogólnej i celowej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 38.3% Rok % 33.7% Rok % 32.1% Grupa Celowa ZnajomoÊç wspomagana w grupie ogólnej i celowej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 83.3% Rok % 77.5% Rok % 76.8% Grupa Celowa ( Po najlepsze oferty dla partnerów kluczowych dzwoƒ pod numery (022) , (022),

4 RAMÓWKA Dzieƒ tyg. Poniedziałek Wtorek Âroda Czwartek Piàtek Sobota 6:00 Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN 6:20 Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda 6:30 WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze 6:40 PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy 7:00 7:17 Prasownia II Prasownia II Prasownia II Prasownia II Prasownia II 7:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 7:40 PiN cafe I PiN Cafe I PiN cafe I PiN cafe I 7:52 PiN cafe I V Kolumna I PiN cafe I V Kolumna I Poranek Radia PiN Mateusz Drozda Cezary Szymanek :00 8:08 Prasownia III Prasownia III V Kolumna II Prasownia III V Kolumna I 8:18 PiN Cafe II PiN Cafe II PiN Cafe II PiN Cafe II 8:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 8:33 Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I 8:40 GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN 9:00 Serwis infor 9:04 Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II 9:08 9:10 PiN Cafe III PiN Cafe III PiN Cafe III 9:20 Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton 9:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 9:40 Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I 9:47 Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II 10:00 Serwis infor 10:20 Sukces pisa 10:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 10:40 Prasownia z zagranicy Marketing Mix Prasownia z zagranicy Prasownia z zagranicy Pogoda dla bogaczy Pasmo Chill Mood Marcin Dobrowolski :00 Serwis infor 11:10 Słowa klucz 11:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 11:40 Plug&PiN Plug&PiN Plug&PiN 12:00 Serwis infor 12:03 12:30 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 13:00 Serwis infor Pasmo Rozmowa Mi dzymiastowa Magda Juszczyk :20 13:40 Out of Routine Out of Rout 14:00 Serwis infor 14:10 14:30 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 15:00 Serwis infor 15:10 PiN do Kin FOTO Maga Pasmo Afternoon Michael Moritz pon. - czw. 15:20 Agata Passent - felieton PiN do Wina 16:00 16:15 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 16:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy 16:40 Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Pasmo Dobry 17:00 Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Program Gospodarczy :30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Pasmo Goràczka Codziennego 18:00 Wieczoru 18:10 Agata Passent - felieton powt. PiN do Wina powt. Maciej Ulewicz 20: :00 Muzyka spod igły Klubowe Granie Pinacolada Muzyka dla Dorosłych Weekendow 01:00-6:00 Made in Poland Made in Poland Made in Poland Made in Poland CENNIK CZASU W BLOKACH REKLAMOWYCH (PLN) 400 zł 680 zł 600 zł 500 zł 320 zł 544 zł 480 zł 400 zł 30 sekund 20 sekund 15 sekund 100 zł 300 zł 250 zł 80 zł 240 zł 200 zł 280 zł 476 zł 420 zł 350 zł 70 zł 210 zł 175 zł

5 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW ny szminkà owe ine - powt. zyn e spotkania/raz w miesiàcu Niedziela Weekendowe Spotkania /powt./raz w miesiàcu Podró e z Globtroterem Uchem po mapie Magdy Gessler zaprasza w podró do stołu PiN do Wina powt. Etnofaza Prasownia poniedziałek piàtek, 06:40 i 07:17 Prowadzony przez Cezarego Szamanka i Mateusza Drozd skrót najwa niejszych informacji z prasy. Pin Cafe poniedziałek piàtek, 07:40, 08:18, 09:10 V kolumna - Êroda, 08:08 zaprasza Jarosław Gugała Nieobiektywny przeglàd prasy. Studio giełdy poniedziałek piàtek, 08:33, 09:04, 16:33 Magazyn otwierajàcy i podsumowujàcy notowania na warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych. Prezentuje debiuty spółek, notowania, prognozy i fachowe komentarze analityków. Od poniedziałku do piàtku codziennie aktualne dane. GoÊç Radia PiN poniedziałek piàtek 8:40 zaprasza Cezary Szymanek Aktualne tematy z goêçmi ze Êwiata polityki, biznesu, gospodarki. Potrójne Espresso - poniedziałek piàtek, 09:40 09:52 Duet dziennikarzy: Mateusz Drozda Cezary Szymanek i goêç specjalny w roli komentujàcych wydarzenia oraz prognozujàcych przyszłoêç gospodarczà w Polsce. Prasownia z zagranicy poniedziałek, Êroda, czwartek, 10:40 10:52 Przeglàd prasy zagranicznej omówienie najwa niejszych tytułów europejskiej i amerykaƒskiej prasy przygotowane przez Marcina Dobrowolskiego. Marketing Mix wtorek, 10:40-10:52 zaprasza Darek Klimczak Pierwszy w polskiej radiofonii opiniotwórczy magazyn prezentujàcy wydarzenia z rynku reklamy, mediów, marketingu i PR. Nowe zjawiska, trendy, kierunek rozwoju bran y marketingowej. adna nowinka nie przejdzie bez uwagi czujnego autora programu, Darka Klimczaka. Pogoda dla bogaczy piàtek, 10:40 10:52 zaprasza Marek Horczyczak Lubiany prezenter pogody Telewizji Polsat Marek Horczyczak w nieszablonowy sposób opowiada, jakiej pogody mo emy oczekiwaç podczas nadchodzàcego weekendu. Plug&PiN - poniedziałek, Êroda, piàtek 11:40 11:50 zaprasza Marek Wieruszewski Na magazyn o nowych technologiach zaprasza Marek Wieruszewski, niestrudzony eksplorator rynku nowoêci technologicznych jak nam słu y technologia? Jak si zmieniamy pod jej wpływem? Sztuka dla sztuki, czy mo e kryje si za nià jakaê myêl? Kalkulator Kulturalny poniedziałek piàtek, 12:30, 14:30, 16:15 zaprasza Agnieszka Horaczy Serwis kulturalny przeglàd najwa niejszych wydarzeƒ w Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Out of Routine 360 Stopni - Dookoła Sportu czwartek, sobota powt. 13:40 zaprasza Dariusz Urbanowicz Wspinaczka, nurkowanie, paralotniarstwo, jeêdziectwo i inne niestandardowe sposoby sp dzania wolnego czasu. Dariusz Urbanowicz opisuje egzotyczne miejsca i przedstawia ofert skrojonà na miar nieprzeci tnego turysty. Pin do Kin piàtek, 15:10 16:00 Dorota Chrobak i Michał Libera opowiadajà o nowoêciach, premierach, plotkach z planów filmowych; doradzajà, co w kinie obejrzeç, a jakich filmów unikaç. Dyskusja prowadzàcych przybiera niekonwencjonalnà, ciekawà form. W programie pojawiajà si goêcie: re yserzy, aktorzy, scenarzyêci. Felieton Agaty Passent poniedziałek 15:20 i 18:10 powt. Pin do Wina czwartek 15:20 i 18:10 powt., niedziela 14:10 powt. zaprasza Tomasz Prange-Barczyƒski Co łàczy muzyk i najlepsze trunki? Jak wybieraç wino? Opowiada, doradza i uwodzi Tomasz Prange-Barczyƒski - Redaktor Naczelny kultowego wêród koneserów miesi cznika Wino. Gara otwarty poniedziałek piàtek, 16:40 zaprasza Marek Wieruszewski Magazyn motoryzacyjny nie tylko dla m czyzn. NowoÊci motoryzacyjne, Êwiatowe premiery, testy nowych modeli, doniesienia z rynku samochodów nowych i u ywanych. Dobry Program Gospodarczy - zapraszajà reporterzy Radia PiN poniedziałek piàtek 17:00-18:00 Flagowy program publicystyczny Radia PiN poêwi cony ekonomii i gospodarce - materiały reporterskie, rozmowy z goêçmi, prognozy i analizy. Klubowe Granie wtorek, 21:00-23:00 zaprasza Sebastian Korsak Kultowa audycja z PR III teraz w paêmie Radia PiN. Prowadzàcy Sebastian Korsak jest autorem kompilacji płytowych i jednym z najlepszych polskich DJów. PrzenieÊmy si na najwi ksze Êwiatowe parkiety. Pinacolada Êroda, 21:00-23:00 zaprasza Staszek Trzciƒski Klimat audycji tworzy Staszek Trzciƒski - twórca Pozytywnych Wibracji. Najwi ksze przeboje Radia PiN serwowane w wyrafinowanym koktajlu pozytywnych wibracji. Remixy, wersje koncertowe, najlepsze z najlepszych z playlisty Radia oraz niezwykłe odkrycia autora programu. Muzyka dla dorosłych czwartek, 21:00-23:00 zaprasza Marcin Sobesto Na muzyczne odkrycia: nowoêci i znaleziska na półkach z zabytkami zaprasza dyrektor muzyczny Radia PiN, Marcin Sobesto. Muzyka spod igły poniedziałek 21:00-23:00 zaprasza Piotr Rzeczycki Jedyna w polskim eterze audycja poêwiecona muzyce jazzowej wydanej na płytach analogowych, prowadzona przez szefa departamentu klasyki i jazzu Universal Music Polska, Piotra Rzeczyckiego. Sukces pisany szminkà, z kroplà testosteronu sobota, 10:20-11:00 zaprasza Olga Kozierowska i Sławomir Olejniczak Program jest odpowiedzià na potrzeby nowej generacji kobiet. Kobiet Êmiało realizujàcych plany zawodowe, zdobywajàcych obszary wczeêniej zarezerwowane tylko dla m czyzn. Wymiar delikatnej kobiecoêci i twardego biznesu autorzy gładko łàczà w jeden strumieƒ sukcesu. Słowa Kluczowe sobota, 11:10-11:30 zaprasza Marcin Dobrowolski Audycja o ksià kach przygotowywana razem z redaktorami presti owego kwartalnika Respublica Nowa. FOTO Magazyn audycja poêwi cona fotografii sobota, 15:10 zaprasza Marcin Sobesto Program o coraz bardziej popularnej fotografii cyfrowej w amatorskim wydaniu: porady, rozmowy, zapowiedzi wystaw i warsztatów fotograficznych dla wszystkich. Weekendowe spotkania Radia PIN sobota, 21:00-23:00, niedziela 09:00-11:00 powt. Magda Juszczyk raz w miesiàcu rozmawia z gwiazdami teatru, filmu, z muzykami i pisarzami. Audycja ma charakter długiej rozmowy. Podró e z Globtroterem niedziela, 11:10 11:50 zaprasza Roderyk Wi cek Audycja poêwi cona rozmaitym zakàtkom Êwiata. Âwiat innych kultur i narodowoêci widziany oczami osób, które sp dziły wiele lat zagranicà. Wspomnienia z podró y; zapowiedzi imprez etnicznych. Uchem po mapie niedziela, 12:00-13:00 zapraszajà Luis Andino Velez i Piotr Gronau Audycja zabiera słuchaczy w podró uchem po mapie dookoła całego globu. Autorzy nie ograniczajà si do konkretnych stylów czy gatunków. Mix muzyki ludowej i jazzowej. Przenikanie kultur, wspólne projekty muzyczne ludzi pochodzàcych z ró nych krajów, czerpanie z tradycji. Nowoczesna forma wyrazu, egzotyczne dêwi ki i instrumenty muzyczne. Magda Gessler zaprasza w podró do stołu niedziela, 13:20-14:00 Magazyn kulinarno-podró niczy współtworzony przez znanà warszawskà restauratork, projektantk, artystk kuchni i stylu. EtnoFaza - niedziela, 20:-22:00 zaprasza Sebastian Korsak Klubowa scena muzyczna z egzotycznych zakàtków Êwiata. Tak! Istnieje takowa o czym przekonuje jeden z najlepszych DJów w Warszawie, a mo e równie Europy. Chill Mood Pasmo Marcina Dobrowolskiego - poniedziałek piàtek, 10:00 13:00 Rozmowa Mi dzymiastowa Pasmo Magdaleny Juszczyk - poniedziałek piàtek, 13:00 15:00 Pasmo publicystyczno-kulturalno-rozrywkowe poêwi cone wydarzeniom w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Kielcach. Rozmowy z goêçmi, interakcja ze słuchaczami tworzà swoisty pomost pomi dzy miastami, w których nadaje Radio PiN. Afternoon Pasmo Michaela Moritza - poniedziałek czwartek, 15:00-17:00 Goràczka Codziennego Wieczoru - Pasmo Macieja Ulewicza - poniedziałek piàtek, 18:00 21:00 Jazz, soul i funky, muzyka filmowa oraz zaskakujàce dyskusje z goêçmi w studiu i ze słuchaczami. Codziennie du a dawka ekscentrycznych zachowaƒ znanego, pochodzàcego z Trójmiasta wokalisty legendarnej grupy IMTM.

6 SPOTY Kampania spotowa Pulsujàca czy o stałym nat eniu? W Radiu PiN ka da spełni oczekiwania. Indywidualne za ka dym razem dopasowanie potrzeb Klienta do mo liwoêci przekazu naszego radia zapewnia maksymalnie skuteczny efekt promocyjny. Dodatkowo, nasza elastycznoêç cenowa zawsze pozwala osiàgnàç klientowi satysfakcjonujàcy koszt dotarcia do zało onej grupy klientów. Ile mo e kosztowaç kampania spotowa w Radiu PiN? Prosz dzwoniç pod numer: Przyk adowa realizacja tygodniowej pulsujàcej kampanii spotowej Nr tygodnia Tydz. 1 IloÊç Dzieƒ tyg. Pn Wt Âr Cz Pt So N Cena za spot PLN WartoÊç PLN 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: RAZEM Przyk adowa realizacja tygodniowej kampanii spotowej o sta ym nat eniu Nr tygodnia Tydz. 1 IloÊç Dzieƒ tyg. Pn Wt Âr Cz Pt So N Cena za spot PLN WartoÊç PLN 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: RAZEM Cennik emisji reklam (spotów) w Radiu PiN 6 Przedział czasowy Poniedziałek Piàtek (30 ) 07:00 10: zł 10:00 13: zł 13:00 16: zł 16:00 19: zł 19:00 20: zł 20:00 22: zł 22:00 06: zł 06:00 07: zł Przedział czasowy Sobota - Niedziela (30 ) 07:00 09: zł 09:00 13: zł 13:00 20: zł 20:00 22: zł 22:00 07: zł Przelicznik cen reklam w zale noêci od długoêci spotu ,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,80 3,45 4,80 1. Podane ceny sà cenami netto, do których nale y doliczyç podatek VAT w wysokoêci 22%. 2. W przypadku wyboru konkretnego miejsca w bloku reklamowym cenna netto wzrasta o 15%. 3. W przypadku wystàpienia dwóch brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 25%. 4. W przypadku wystàpienia trzech brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 50%. 5. W przypadku wystàpienia czterech i wi cej brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 75%. 6. Opłata za wyłàcznoêç + 100% wartoêci kampanii. 7. Dodatek za emisje alkoholi + 35% wartoêci kampanii (emisje zgodne z przepisami prawa powszechnego). 8. Blok ekskluzywny (8:40, 9:40, 16:40, 17:40, 18:40) + 100% wartoêci kampanii. 9. Cennik obowiàzuje od 15 wrzeênia 2008 r. Cennik emisji reklam na stronach internetowych Radia PiN Forma reklamy Dane techniczne Cena za 1000 ods on Baner reklamowy 650 x 100 pixeli, do 30 kb 250 z Button reklamowy 200 x 100 pixeli, do 25 kb 170 z

7 SPONSORING Sponsoring Polecamy głównie do kampanii wizerunkowych. Bogata oferta programowa Radia PiN sprawia, e bardzo łatwo dobraç odpowiedni program do specyfiki promowanego produktu. Biznes, kultura, lifestyle, zdrowie, high-tech, rozrywka, rekreacja wszystko to w najlepszym wydaniu znajdà Paƒstwo w naszym radiu. Dzi ki optymalnemu doborowi miejsca i liczby jingli oraz zapowiedzi sponsorskich, nie b dzie ju wi cej wàtpliwoêci, e Paƒstwa produkt nale y do najlepszych na rynku. Program Godziny nadawania Dni nadawania Typ programu Osoba prowadzàca Dobry Program Gospodarczy (DPG) * spotów 30 sek. W przypadku innej długoêci spotów przelicznik zgodnie z cennikiem Afternoon 17:00-18:00 poniedziałek - piàtek Studio Giełdowe 08:33, 09:04, 16:33 poniedziałek - piàtek Sukces pisany szminkà 10:20-11:00 sobota wspó praca promocyjna nowa pozycja w ramówce ekonomicznogospodarczy ekonomicznogospodarczy ekonomicznogospodarczy minimalny czas wykupienia sponsoringu Współpraca promocyjna - spot 30 sek, umieszczany w bloku reklamowym z pozycjonowaniem. Ostatnie miejsce w bloku reklamowym poprzedzajàcym program, pasmo. Pierwsze miejsce w bloku reklamowym po programie, paêmie. IloÊç Jingli sponsorskich iloêç zapowiedzi Cena netto za 1 tydzieƒ Reporterzy Radia PiN 1 tydzieƒ , z Dziennikarze Radia PiN Olga Kozierowska, Sławomir Olejniczak 1 tydzieƒ , z 1 tydzieƒ , z Magazyn Budowlano -Developerski , z Gara Otwarty 16:40 poniedziałek - piàtek motoryzacyjny Marek Wieruszewski 1 tydzieƒ , z Marketing Mix 10:40-10:50 wtorek media Dariusz Klimczak 1 tydzieƒ , z Plug & PiN 11:40-11:50 poniedziałek, Êroda, piàtek nowe technologie Marek Wieruszewski 1 tydzieƒ , z FOTO Magazyn 15:10 sobota fotografia Marcin Sobesto 1 tydzieƒ , z Kalkulator Kulturalny 12:30, 14:30, 16:15 poniedziałek - piàtek kultura Agnieszka Horaczy 1 tydzieƒ , z Rozmowa Mi dzymiastowa 13:00-15:00 poniedziałek - piàtek kultura Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ , z Pin do Kin 15:10-16:00 piàtek kultura Dorota Chrobak, Michał Libera 1 tydzieƒ , z Felieton Agaty Passent 15:20, 18:10 poniedziałek kultura Agata Passent 1 tydzieƒ , z Out of Routine 13:40 czwartek sobota hobby, sport Dariusz Urbanowicz 1 tydzieƒ , z Podró e z Globtroterem 11:10-12:00 niedziela hobby, podró e Roderyk Wi cek 1 tydzieƒ , z Magda Gessler zaprasza w podró do stołu 13:20-14:00 niedziela hobby Magda Gessler 1 tydzieƒ , z Pin do Wina Prognoza Pogody 15:20, 18:10 14:10 07:00-16:00-10 wejêç w ciàgu dnia czwartek niedziela hobby Tomasz Prange- Barczyƒski 1 tydzieƒ , z poniedziałek - piàtek prognoza pogody 1 tydzieƒ 50 brak 6, z Pogoda dla Bogaczy 10:40-10:50 piàtek prognoza pogody Marek Horczyczak 1 tydzieƒ , z Muzyka dla Dorosłych 21:10-23:00 czwartek muzyczna Marcin Sobesto 1 tydzieƒ , z Klubowe Granie 21:10-23:00 wtorek kultura Sebsatian Korsak 1 tydzieƒ , z Afternoon 15:00-17:00 poniedziałek - czwartek muzyczna Michael Moritz 1 tydzieƒ , z Goràczka codziennego wieczoru 18:00-21:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Maciej Ulewicz 1 tydzieƒ , z ETNO faza 20:00-22:00 niedziela muzyczna Sebsatian Korsak 1 tydzieƒ , z PiNacolada 21:10-23:00 Êroda muzyczna Stanisław Trzciƒski 1 tydzieƒ , z Uchem po mapie 12:00-13:00 niedziela muzyczna Luis Andino Velez, Piotr Gronau 1 tydzieƒ , z Słowa Kluczowe 11:00-11:30 sobota hobby Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ , z Made in Poland 01:00-06:00 poniedziałek - czwartek muzyczna 1 tydzieƒ , z Potrójne Espresso 09:40-09:50 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z Poranek Radia PiN 06:00-10:00 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z GoÊç Radia PiN 08:40-08:50 poniedziałek - piàtek rozmowa Cezary Szymanek 1 tydzieƒ 10* 0 6, z V Kolumna 8:08 Êroda, piàtek publicystyka Jarosław Gugała 1 tydzieƒ 4* 0 2, z PRASOWNIA Przeglàd Prasy 6:40 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PRASOWNIA z zagranicy 10:40-10:50 poniedziałek, Êroda, piàtek publicystyka Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ 6* 0 4, z PASMO CHILL MOOD 10:00-13:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PASMO Magdaleny Juszczyk 13:00-15:00 poniedziałek - piàtek kultura Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PASMO Michaela Moritza poniedziałek - czwartek muzyczna Michael Moritz 1 tydzieƒ 8* 0 5, zł PASMO Macieja Ulewicza 18:00-22:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Maciej Ulewicz 1 tydzieƒ 10* 0 6, z Weekendowe spotkania 21:00-23:00 sobota, niedziela Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ 4* 0 2, z 7

8 PinClub PinClub jest programem lojalnoêciowym, który upowa nia uprawnionych Uczestników do otrzymywania rabatów w wybranych punktach handlowo-usługowych. Obecnie sieç Akceptantów liczy w Warszawie 40 punktów; znajdujà si w niej restauracje, puby, teatry, kluby billardowe, salony pi knoêci, firmy szkoleniowe. WysokoÊç zni ek, w zale noêci od Akceptanta oraz statusu Uczestnika, wynosi od 5 do nawet 50 proc. wartoêci usługi lub towaru. Informacje o sieci akceptantów i o obowiàzujàcych zni kach sà dost pne i na bie àco aktualizowane na stronie internetowej Oferta dla Akceptanta Przystàpienie do Programu lojalnoêciowego Radia PiN PinClubu w roli Akceptantów kart PinClubu daje Paƒstwu mo liwoêç zwi kszenia obrotów oraz liczby swoich klientów. Obecnie do PinClubu nale y ponad 40 tys. osób, wykazujàcych si bardzo du à siłà nabywczà, z których znaczny procent ma wykształcenie wy sze i zajmuje stanowiska kierownicze. Jedynym obowiàzkiem członka PinClubu jest pozostawienie swoich danych osobowych (wraz z dodatkowymi informacjami na temat miejsca zamieszkania, zawodu, wykształcenia, dochodów, zajmowanego stanowiska) oraz wyra enie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych. PiN SHOP PiN Shop to internetowy sklep Radia PiN, z którego mogà korzystaç jedynie członkowie PinClubu. Na asortyment PiN Shopu składajà si artykuły promocyjne Radia PiN, np. kubki, koszulki, a tak e płyty CD, DVD oraz ksià ki, którym patronuje stacja. DODATKOWE FORMY PROMOCJI W RAMACH PINCLUBU (dost pne dla wszystkich Klientów Radia PiN) 1. Mailing do bazy danych członków PinClubu. W ramach mailingu Klient zobowiàzany jest do przedstawienia oferty specjalnej dla członków PinClubu. Oferujemy wykonanie mailingu z ofertà handlowà do całej bazy, jak i wyselekcjonowanej grupy członków PinClubu. Cennik mailingu do członków PinClubu Programu lojalnoêciowego Radia PiN ) 8 Koszt mailingu Forma reklamy Dane techniczne Cena za 1000 rekordów Mailing Do 1800 znaków 250 z Nie mniej ni 5 000,00 z netto Istnieje mo liwoêç przygotowania mailingu przez Radio PiN 2. Umieszczenie logo firmy na awersie i rewersie kart członkowskich PinClubu. Cennik logo na kartach PinClubu Awers* dla Akceptantów zł dla Klientów zł Rewers* dla Akceptantów zł dla Klientów zł * Cennik przewiduje wyprodukowanie kart z logotypem awers rewers ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

9 Pinacolada The very best of Radio PiN WYDAWNICTWA P YTOWE Jedna z najbardziej presti owych i uznanych polskich serii kompilacji muzycznych. Utwory artystów, których trudno spotkaç w jednym wydawnictwie. Doskonały koktajl muzyczny dla osób wymagajàcych od radia wi cej ni tylko powtarzania ogranych przebojów. Wychodzàc naprzeciw ich oczekiwaniom, stworzyliêmy seri płyt Pinacolada. Na ka dej płycie znajdujà si najwi ksze przeboje stacji prezentowane na antenie w danym roku. Na podwójnych albumach dominuje smooth jazz, chill out i classic soul. PI KNI 30-LETNI Kolekcja nagraƒ z radiowej audycji, która pojawiała si na antenie Radia PiN w niedzielne wieczory. Obecnie zapomnianych płyt, piosenek cz sto nie do zdobycia i przypadkowych odkryç mo na posłuchaç w czwartkowe wieczory. Od ponad szeêciu lat Marcin Sobesto przypomina zapomniane piosenki, prezentuje nowoêci oraz odkrywa muzyk ze wszystkich stron Êwiata. Składanka utworów, które nigdy w takim wachlarzu nie trafiły do jednej szufladki. Do tej pory ukazały si dwie cz Êci tej niezwykłej audycji Radia PiN na pi knie wydanej płycie CD. After Hours Kolekcja nagraƒ z audycji. Starannie wybrany repertuar przez Michaela Moritza, Marcina Sobesto i Emila Marata. Kombinacja funky, jazzu i soulu na dwupłytowym, elegancko wydanym albumie. Oferta wspó pracy Wymienienie nazwy firmy: w spotach reklamowych emitowanych na antenie Radia PiN minimum 100 spotów w informacji o albumie wysyłanej do zarejestrowanych uczestników PinClubu Umieszczenie logotypu firmy: w reklamach u patronów medialnych albumu na zaproszeniach na imprez towarzyszàcà wydaniu kolejnych albumów na stronie internetowej przy informacji o albumach oraz na bannerach internetowych na stronach na okładce płyty (patrz obok) PRZYKŁADY ROZMIESZCZENIA LOGO NA PŁYCIE 9 sticker na przedniej okładce płyty nadruk na IV okładce ksià eczki nadruk lub sticker na tylnej okładce płyty nadruk pod płytà CD nadruk w ksià eczce ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

10 PiNkubator Biznesu PiNkubator Biznesu jest konkursem, którego celem jest wspieranie przedsi biorczoêci w naszym kraju. Pierwszych pi ç edycji konkursu spotkało si z wysokà ocenà wielu organizacji profesjonalnie zajmujàcych si pomocà poczàtkujàcym przedsi biorcom, w tym Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiej Sieci Aniołów Biznesu POLBAN. Tak, jak w pi ciu poprzednich edycjach, do wygrania jest 102 tys. zł w gotówce, które zostanà rozdysponowane przez Jury konkursu wêród tych uczestników, którzy nie tylko przeêlà najlepsze i najciekawsze biznesplany, ale tak e w bezpoêredniej rozmowie z członkami Jury obronià pomysł na swój własny, mniejszy lub wi kszy biznes. Do wszystkich edycji konkursu nadesłano łàcznie prawie 600 prac konkursowych. Zgłoszenia do konkursu napływały głównie z Warszawy i okolicy. Nie zabrakło jednak wêród nich projektów z innych miast, w tym z odzi, Bełchatowa, Białegostoku, Bytomia, Elblàga, Gdaƒska, Gdyni, Hajnówki, Kielc, Krakowa, Lublina, Płocka, Poznania, Skierniewic, Tychów, Ustki, Wrocławia, Szczecina i wielu innych mniejszych miejscowoêci. 10 ETAPY KONKURSU I etap Wst pna ocena i selekcja nadesłanych prac, w tym odrzucenie prac niekompletnych. II etap W tym etapie Jury konkursu wybiera najciekawsze projekty, których autorzy zapraszani sà na przesłuchanie przed członkami Jury. Jest to moment wybrania Êcisłych finalistów konkursu, miedzy którymi toczyç si b dzie walka o gotówk na swój własny biznes. Po spotkaniach nast puje bardziej szczegółowa ocena projektów pod kàtem osiàgni cia rynkowego sukcesu. W rezultacie Jury podejmuje decyzj o podziale pierwszej transzy nagrody pieni nej. Uczestnicy dowiadujà si o podziale gotówki podczas gali półfinałowej konkursu. III etap W trzecim etapie konkursu nowi przedsi biorcy rozpoczynajà swojà walk na rynku o przetrwanie i rozwój swojego biznesu. W mi dzyczasie Jury konkursu otrzymuje od nich raport z działalnoêci, na podstawie którego decyduje o podziale kolejnej transzy gotówki. Cały czas laureatom towarzyszà dziennikarze Radia PiN, relacjonujàc działania podejmowane przez wyró nionych w II etapie uczestników konkursu w programie Pinkubator. Poruszane na antenie Radia PiN tematy zwiàzane sà z wa nymi zagadnieniami wià àcymi si z rozpocz ciem działalnoêci gospodarczej i jej prowadzeniem. Ka dy program poêwi cony jest oddzielnemu zagadnieniu, mi dzy innymi: kredytom dla małych i Êrednich firm, leasingowi, logistyce, IT w firmie, telefonii komórkowej dla firm, szkoleniom etc. Po roku Jury ocenia, kto z laureatów najlepiej zrealizował swój biznesplan i wykazał si najwi kszà dynamikà rozwoju. Zwyci zca otrzymuje kolejnà transz nagrody gotówkowej podczas gali finałowej konkursu. Oferta wspó pracy Przyznanie tytułu Sponsora VI Edycji PiNkubatora Biznesu Udział wskazanych przez Sponsora ekspertów w audycji PiNkubator Emisja billboardów sponsorskich (8 sekund) przed i po audycji PiNkubator (od 50 do 180 wskazaƒ w czasie trwania konkursu) Wymienienie nazwy w spotach promujàcych konkurs oraz w spotach informujàcych o konkursie (od 100 do 600 spotów w czasie trwania konkursu) Ekspozycja logo Sponsora w czasie konferencji: zakoƒczenie II etapu i wskazanie laureatów zakoƒczenie III etapu i wskazanie zwyci zcy ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

11 EVENTY After Hours Radio PiN zaprasza swoich partnerów biznesowych do wspólnej zabawy na imprezach z cyklu Afer Hours. Na nasze eventy zapraszani sà równie przedstawiciele mediów, agencji reklamowych oraz domów mediowych. Sponsorami i Partnerami sà firmy, które pomagajà nam tworzyç wspaniałà atmosfer podczas ka dego spotkania. Na ka dej imprezie tematyka jest inna: miłosne uniesienia przy subtelnym akompaniamencie Doroty MiÊkiewicz, poszukiwanie drogi do kobiecego sukcesu na AH Sukces pisany szminkà, czy huczne Êwi towanie premiery najnowszego radiowego wydawnictwa muzycznego Pinacolada 6. Oferta współpracy sponsorskiej Ekspozycja logo na wszystkich materia ach promocyjnych Wymienienie nazwy Sponsora w spotach reklamowych imprezy, emitowanych na antenie Radia PiN 40 spotów Umieszczenie informacji o Sponsorze na stronie na 2 tygodnie przed imprezà Ekspozycja logo na plazmach podczas eventu Strefa Sponsora Podzi kowania ze sceny Przekazanie puli zaproszeƒ na ka dy event PiN PARTY Radio PiN startuje z nowym projektem eventowym, który ma rozbudziç uêpione polskie aglomeracje. Wyjàtkowe miejsca, energetyczny koncert i szaleƒstwo na parkiecie do białego rana. Do tego towarzystwo polskich celebrities oraz pełna profesjonalizmu konferansjerka dziennikarzy Radia PiN. Miejsca presti owe, intrygujàce, nowoczesne. Na tym jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniu bawi si jednorazowo do 1 tys. osób. Oferta wspó pracy sponsorskiej Sponsor g ówny: Branding na scenie Wystàpienie Sponsora na scenie/przedstawiciel 40 spotów Sponsora na antenie Radia PiN Strefa Sponsora Ekspozycja logo na zaproszeniach Ekspozycja roll-up ów podczas imprezy Ekspozycja logo i reklamy na noênikach plazmowych Wymienienie nazwy Sponsora w spocie autopromocyjnym dot. PiN Party (60 spotów przed ka dà imprezà) Przekazanie Sponsorowi puli zaproszeƒ na imprez Podzi kowania ze sceny Sponsor koncertu: Branding na scenie 25 spotów Sponsora na antenie Radia PiN Ekspozycja logo na zaproszeniach Ekspozycja roll-up ów podczas imprezy Ekspozycja logo i reklamy na noênikach plazmowych Strefa Sponsora Wymienienie nazwy Sponsora w spocie autopromocyjnym dot. PiN Party (60 spotów przed ka dà imprezà) Przekazanie Sponsorowi puli zaproszeƒ na imprez Podzi kowania ze sceny Sponsor atrakcji dodatkowych: 20 spotów Sponsora na antenie Radia PiN Ekspozycja logo na zaproszeniach Ekspozycja roll-up ów podczas imprezy Ekspozycja logo na noênikach plazmowych Strefa Sponsora Wymienienie nazwy Sponsora w spocie autopromocyjnym dot. PiN Party (60 spotów przed ka dà imprezà) Przekazanie Sponsorowi puli zaproszeƒ na imprez Podzi kowania ze sceny 11

12 OGÓLNE WARUNKI UMÓW Ogólne warunki umów o Êwiadczeniu us ug reklamowych w Radio PIN 12 1 Radio PIN S.A. zwany dalej Radio PiN, b dàc uprawnionym z koncesji nr 278/2002-R udzielonej przez KRRiTv dla Radio PiN, zobowiàzuje si do emitowania na antenie Radia PiN reklamy dêwi kowej w paêmie warszawskim na cz stotliwoêci 102 FM oraz łódzkim na cz stotliwoêc102.3 FM, jak równie poznaƒskim na cz stotliwoêci 93,9 FM, zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. Za zlecenie uznawane sà, zawarte w formie pisemnej plany emisji reklam, stanowiàce integralnà cz Êç umowy o Êwiadczeniu usług reklamowych w Radiu PiN, dostarczone najpóêniej na trzy dni robocze przed datà pierwszej emisji do siedziby Biura Reklamy Radia PiN. 2 Reklamodawca zobowiàzuje si dostarczyç reklam nagranà na odpowiednim noêniku (kaseta DAT, płyta CD) lub pocztà elektronicznà na wskazany przez Radio PiN adres, najpóêniej na trzy dni przed datà pierwszej emisji. 3 Ka da nagrana reklama powinna byç opatrzona dokładnym opisem czasu nagrania, nazwà poszczególnych spotów oraz metryczkà z informacjami o majàtkowych i osobistych prawach autorskich u ytych w reklamie utworów. 4 Zleceniodawca zobowiàzuje si, e emisja przedstawionej Radiu PiN reklamy w wersji przeznaczonej do emisji a w wypadku, w którym Radio PiN zobowiàzane jest zgodnie z umowà o Êwiadczeniu usług reklamowych do produkcji reklamy, emisja reklamy stworzonej w oparciu o scenariusz reklamy w wersji przeznaczonej do emisji w wykonaniu umowy o Êwiadczeniu usług reklamowych, spełniajà nast pujàce warunki: 1) nie jest sprzeczna/y z prawem 2) nie narusza praw osób trzecich, w szczególnoêci majàtkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych jak równie dóbr osobistych, 3) nie nara a Radia PiN na utrat dobrego imienia i zaufania słuchaczy 4) poziom techniczny reklamy nie wyklucza jej emisji 5) nie jest sprzeczna/y z linià programowà Radia PiN i/lub nie narusza interesu marketingowego Radia PiN 6) nie stanowi reklamy konkurencyjnych stacji radiowych dla Radia PiN. 5 Je eli Zleceniodawca nie przedstawi Radiu PiN w terminie oznaczonym w par. 8 reklamy w wersji przeznaczonej do emisji w wykonaniu poni szej umowy odpowiadajàcej warunkom okreêlonym w par. 4 punkt 1 i 2, a w wypadku, w którym Radio PiN zobowiàzane jest do produkcji reklamy, scenariusza reklamy w wersji przeznaczonej do emisji w wykonaniu o Êwiadczenie usług reklamowych umowy odpowiadajàcego warunkom okreêlonym w paragrafie 4 punkt 1 i 2, to Zleceniodawca zobowiàzany jest do zapłaty wynagrodzenia albo wykonania Êwiadczenia wzajemnego w wysokoêci oznaczonej w umowie o Êwiadczenie usług reklamowych łàczàcej strony. 6 Radio PiN zastrzega sobie prawo do nie przystàpienia do emisji albo zaprzestania emisji dostarczonej reklamy, je eli zgodnie z wiedzà Radia PiN treêç lub forma reklamy a w wypadku, w którym Radio PiN zobowiàzane jest do produkcji reklamy, scenariusz reklamy w wersji przeznaczonej do emisji w wykonaniu o Êwiadczenie usług reklamowych umowy nie odpowiada warunkom okreêlonym w paragrafie 4 punkt 1 i 2. Radio PiN zachowuje prawo do wynagrodzenia albo wykonania Êwiadczenia wzajemnego w wysokoêci oznaczonej w umowie o Êwiadczenie usług reklamowych łàczàcej strony. 7 Zleceniodawca zobowiàzuje si do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeƒ osób trzecich z tytułów oznaczonych w paragrafie 4 punkt 1 i 2 oraz wstàpiç do post powania w miejsce Radia PiN zgodnie z dyspozycjà art.83 k.p.c. jako interwenient uboczny albo w wypadku nieudzielenia na to zgody przez stron przeciwnà przystàpiç do Radia PiN jako interwenient uboczny zgodnie z dyspozycjà art.76 k.p.c. w ka dym procesie wytoczonym z oznaczonych powy ej tytułów przeciwko Radia PiN. Radio Pi niezwłocznie po dostarczeniu mu pozwu przeka e o tym informacj Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiàzuje si pokryç koszty prowadzonego przeciwko Radio PiN post powania w tym koszty zast pstwa procesowego Radio PiN. 8 Modyfikacja zlecenia reklamowego mo e odbyç si nie póêniej ni trzy dni robocze przed pierwotnie planowanym terminem rozpocz cia emisji reklam i mo e byç realizowana za zgodà Radia PiN. 9 Odstàpienie od zlecenia reklamowego przez Zleceniodawc najpóêniej do siódmego dnia przed datà pierwszej emisji nie jest obcià one obowiàzkiem zapłaty jakiegokolwiek odst pnego dla Radia PiN, a wpłacone zaliczki na poczet planowanej kampanii zostanà mu zwrócone. W przypadku odstàpienie od zlecenia reklamowego na mniej ni siedem dni przed datà pierwszej emisji, Zleceniodawca zobowiàzany jest do zapłaty 50 proc. kwoty b dàcej cennikowà wartoêcià brutto anulowanej kampanii. Odstàpienie od zlecenia reklamowego na trzy dnie przed emisjà i/lub w trakcie jego realizacji pociàga za sobà koniecznoêç zapłaty 100 proc. wartoêci anulowanego zlecenia. Odstàpienie od zlecenia przez Zleceniodawc jest skuteczne tylko, jeêli zostało zło one Radiu PIN jednoczeênie z zapłatà oznaczonej powy ej kwoty. 10 JeÊli z jakiegokolwiek powodu wynikajàcego z winy Radia PiN reklama nie zostanie wyemitowana w czasie ustalonym w zleceniu reklamowym, rekompensatà, jakà mo e otrzymaç Zleceniodawca jest uzyskanie prawa do bezpłatnej dodatkowej emisji reklamy w ekwiwalentnym wymiarze obok emisji podstawowej, do której Radio PiN jest zobowiàzane niezwłocznie. Ostateczne ustalenie terminu dodatkowej emisji pozostawia si porozumieniu stron, które powinno zostaç zawarte w formie pisemnej niezwłocznie po ustaniu przeszkody uniemo liwiajàcej emisj reklamy. 11 Radio PiN nie odpowiada za szkod wyrzàdzone przez brak emisji reklamy ze wzgl du na okolicznoêci, za które nie odpowiada, w szczególnoêci ze wzgl du na sił wy szà a tak e z winy Zleceniodawcy. 12 W przypadku niedokonania przez Zleceniodawc zapłaty w terminie okreêlonym w umowie, Radio PiN naliczy stosowne odsetki ustawowe za ka dy dzieƒ opóênienia. 13 Wszelkie reklamacje składane z tytułu wykonywania umowy nale y składaç w siedzibie Radia PiN na piêmie, w terminie 14 dni od daty nadania reklamy w Radiu PiN lub od ustalonego umowà terminu, w którym miała byç ona nadana. Reklamacje zgłoszone po terminie nie b dà rozpatrywane. 14 Zleceniodawca ma prawo reklamowaç jedynie własnà działalnoêç gospodarczà, jej usługi lub produkty, bez mo liwoêci przekazania wynikajàcych z umowy Êwiadczeƒ innym podmiotom lub osobom trzecim. 15 W przypadku wyst powania w imieniu Zleceniodawcy agencji reklamowej przysługuje mu upust do 10 proc. naliczany po zastosowaniu wszelkich innych dopłat i upustów. 16 Spory mogàce wyniknàç z interpretacji lub realizacji umów dotyczàcych Êwiadczenia usług reklamowych w Radiu PiN, rozstrzygane b dà przez sàdy właêciwe dla siedziby Radia PiN. Z naszymi sta ymi Partnerami staramy si utrzymywaç kontakt nie tylko o charakterze biznesowym. JeÊli chcesz otrzymywaç bilety do kina, teatru i na koncerty, którym patronuje Radio PiN, zaloguj si na stron

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław

OFERTA HANDLOWA. Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław Biuro Reklamy TVP3 Wrocław, Tel. 71/3684-342, 3684-341, 3684-340 ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław Ceny Spotów Reklamowych Dni Powszednie Godzina Emisji Tytuł Audycji Cena netto [ zł ] Typ Pasma 07.00 Przed

Bardziej szczegółowo

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem Cennik emisji spotów reklamowych na antenie ważny od 3 czerwca 2013 roku Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N 10:00 Przed Magazynem 10:15 Przed Magazynem - - - - - - 150 10:30 Przed Magazynem 10:45 Przed

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp. OFERTA HANDLOWA REKLAMA TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.pl www.kielce.tvp.pl facebook.com/tvpkielce

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA 2012/2013 WARSZAWA ŁÓDŹ WROCŁAW POZNAŃ KIELCE OLSZTYN GDAŃSK KRAKÓW BYDGOSZCZ

OFERTA HANDLOWA 2012/2013 WARSZAWA ŁÓDŹ WROCŁAW POZNAŃ KIELCE OLSZTYN GDAŃSK KRAKÓW BYDGOSZCZ OFERTA HANDLOWA 2012/2013 WARSZAWA ŁÓDŹ WROCŁAW POZNAŃ KIELCE OLSZTYN GDAŃSK KRAKÓW BYDGOSZCZ NASZA MISJA 2 Szanowni Państwo, Radio PiN to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańca wielkiego miasta.

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA obowiązuje od 1 lutego 2015 r.

OFERTA HANDLOWA obowiązuje od 1 lutego 2015 r. obowiązuje od 1 lutego 2015 r. GODZ. 07.30 OFF 1 OFERTA HANDLOWA Cennik Spotów Reklamowych NAZWA BLOKU REKLAMOWEGO PN WT ŚR CZW PT SOB NIE Łódzkie Wiadomości Dnia 300 300 300 300 300 07.45 OFF 1 Sport/Pogoda

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA BIURA REKLAMY

OFERTA HANDLOWA BIURA REKLAMY OFERTA HANDLOWA BIURA REKLAMY Oferta Promocyjna Rabat Finansowy Dodatkowy Rabat Finansowy 35% 1. Rabat 35% nie łączy się z upustami wynikającymi z cennika z wyjątkiem rabatu nowy klient. 2. Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP. 3 2. OGÓLNE INFORMACJE O CENNIKACH. 3 2.1. RODZAJE CENNIKÓW. 3 2.1.1. CENNIK CZASÓW EMISJI. 3 2.1.2. CENNIK RATINGOWY (GRP). 3 2.2. PODATEK

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r.

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu (liczba godzin) INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych miesiącach audycja będzie (np. I-XII, II- VI, VII-VIII itd.) Godziny rozpowszechnian ia

Bardziej szczegółowo

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł.

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł. UL. KOPISTO 6; 35-310 ; NIP: 521-04 -12-987, CENNIK EMISJI REKLAM 30. GODZ. PROGRAM MIEJSCE PASMO 07.45-08.25 TVP 08.45-08.57 TVP Cena podstawowa netto (PLN) pn.- pt. sobota niedz. przed/po Felieton/Odkrywanie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00)

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/214-TK (liczba godzin) 8784:: godzinach 6:-23:) 6222:: UWAGA: Jeśli dana audycja

Bardziej szczegółowo

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne przygotowujemy z myślą o wybranej grupie widzów i dostosowujemy je do potrzeb odbiorców. Noc Reklamożerców 15 listopada 2013 r. 15 kin

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media.

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media. Szanowni Państwo! MIT MEDIA Group Sp. z o.o., wydawca największego magazynu mobilnych technologii Mobility, zaprasza do współpracy przy kolejnej uroczystości Gala Mobility Trends 2013. Podczas tej uroczystości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r.

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu.

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu. Raport Radio 2009 RADIO Radio jest powszechne 81% Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia każdego dnia. Zasięg dzienny radia w 2009 roku zwiększył się w porównaniu z latami poprzednimi. Radio jest słuchane

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 3. Na antenie - rozumie się przez to: w programie radiowym emitowanym (nadawanym, transmitowanym) przez Spółkę;

I. Definicje. 3. Na antenie - rozumie się przez to: w programie radiowym emitowanym (nadawanym, transmitowanym) przez Spółkę; OGÓLNE WARUNKI PRODUKCJI i EMISJI REKLAM w Spółce Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. na podstawie zleceń (zwane w dalszej treści Ogólnymi warunkami) Produkcję reklam

Bardziej szczegółowo

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv ZAMAWIAJĄCY MARKA CO JEST DO ZROBIENIA TERMIN DORĘCZENIA OFERT TERMIN WYBORU WYKONAWCY PODPISANIE UMOWY Ministerstwo Środowiska Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy z dnia 4 czerwca 2014 roku PATRONAT HONOROWY Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy Cel Inicjatywy Cel niniejszej Inicjatywy stanowi zwrócenie uwagi reklamodawców, podmiotów

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A

Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A Wstęp Agencja Muzyczna Polskiego Radia planuje wydanie albumu fonograficznego Pani Grażyny Szapołowskiej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.)

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI PORANNYMI 150 150 150 150 150 OFF

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne przygotowujemy z myślą o wybranej grupie widzów i dostosowujemy je do potrzeb odbiorców. PROPOZYCJA STRATEGICZNEJ WSPÓŁPRACY AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2014 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.05.26 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW Proponujemy Państwu następujące pakiety sponsorskie: Sponsoring Hali Zawodów - 7000 PLN świadczenia w tej wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom I Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą 1. Usługa emisji Reklam/Wskazań sponsorskich odbywa się na podstawie Zleceń podpisanych przez Reklamodawcę i ROTALCom.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Wzory Zleceń Zlecenie reklamowe cennikowe Warszawa, wydruk z dnia:. Zleceniodawca: NIP: 00-00-000-00 KRS:1234567 kapitał

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2015 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2015.01.01 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Łódzkie Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź II. Tryb udzielenia zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl

Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl Zespół Ecoeurope.eu Sp. z o.o. Wita Państwa serdecznie w firmie. Na kolejnych stronach znajdą Państwo: 1. korzyści

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Nr wniosku INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Data przyjęcia droga naziemna / satelitarna* A. Wnioskodawca A.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

9 URODZINY ROZRYWKA, MODA I DESIGN, URODA. dwumiesięcznika 80% DECYZJI

9 URODZINY ROZRYWKA, MODA I DESIGN, URODA. dwumiesięcznika 80% DECYZJI 9 URODZINY dwumiesięcznika ROZRYWKA, MODA I DESIGN, URODA Najbliższe wydanie październik-listopad 2013 ukaże się na przełomie września i października 2013 Materiały przyjmujemy do 16 września 2013 (kolejne

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 4PM. Dlaczego warto się reklamować na 4PM.pl?

OFERTA REKLAMOWA 4PM. Dlaczego warto się reklamować na 4PM.pl? OFERTA REKLAMOWA 4PM 4PM.pl jest portalem poświęconym tematyce zarządzania projektami. Prezentujemy najświeższe informacje ze świata project management, publikacje i artykuły z dziedziny zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy TVP Warszawa Tel: 22 547 43 33 Fax: 22 547 43 32 e-mail: reklama@tvp.pl www.warszawa.tvp.pl

Biuro Reklamy TVP Warszawa Tel: 22 547 43 33 Fax: 22 547 43 32 e-mail: reklama@tvp.pl www.warszawa.tvp.pl Biuro Reklamy TVP Warszawa Tel: 22 547 43 33 Fax: 22 547 43 32 e-mail: reklama@tvp.pl www.warszawa.tvp.pl Ceny Spotów Reklamowych Ceny Emisji w Dni Powszednie Godzina Program Pasmo Tytuł Programu Cena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB" (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego Karta Klienta TourSport Club w Sklepach

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) PR Rytm - Arkusz zbiorczy - str. 1 Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 8784:: 6222:: godzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

A G E N DA /O STACJI /OFERTA PROGRAMOWA /BADANIA

A G E N DA /O STACJI /OFERTA PROGRAMOWA /BADANIA A G E N DA /O STACJI /OFERTA PROGRAMOWA /BADANIA POZYTYWNIE ZAKRĘCONA EKIPA O S TA C J I P O D S TAW O W E I N F O R M A C J E /MUZO.FM TO STACJA RADIOWA O PONADREGIONALNYM ZASIĘGU, NADAJĄCA W 9 NAJWIĘKSZYCH

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA TVP KIELCE

OFERTA REKLAMOWA TVP KIELCE OFERTA REKLAMOWA TVP KIELCE TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH Ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel./fax: (041)343 22 36 e -mail: reklama.kielce@tvp.pl www. kielce.tvp.pl Obowiązuje od 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Oferta ważna do 30 czerwca 2009 tel.: (71) 780 27 31 fax: (71) 780 28 16 NIP 8992609747 Informacje o IPO Spółka IPO jest wydawcą portali

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu. Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu. 1. Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii Nr (tak jak w załączniku nr 1) Radio Zachód SA - Program miejski Gorzów. Plany programowe na 216 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 8784:: INFORMACJA a) Informacje polityczne, ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA 1. 1. Agencja Reklamy Polskiego Radia, zwana dalej Agencją Reklamy, świadczy usługę emisji radiowych spotów reklamowych i reklam internetowych, zwanych dalej reklamami, we wszystkich Programach Polskiego

Bardziej szczegółowo

www.radiostargard.fm

www.radiostargard.fm Radio Stargard jest pierwszą niezależną, prywatną rozgłośnią radiową w naszym regionie. Nadajemy na częstotliwości 90,3FM. Zasięgiem technicznym docieramy do mieszkańców powiatu stargardzkiego i części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015

Regulamin Plebiscytu Złoty Płatnik w roku 2015 Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015 Obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2016 r. 1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1. Plebiscyt "Złoty Płatnik" kampania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PARADY RÓWNOŚCI 2016. Oferta dla reklamodawców

PRZEWODNIK PARADY RÓWNOŚCI 2016. Oferta dla reklamodawców PRZEWODNIK PARADY RÓWNOŚCI 2016 Oferta dla reklamodawców PARADA RÓWNOŚCI 2016 11 czerwca 2016, start ok. 15:00 Przemarsz ulicami Warszawy i koncert na zakończenie wydarzenia Największa regularnie organizowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OFERTA DLA SPONSORÓW ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OFERTA DLA SPONSORÓW ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZAWARTOŚĆ OFERTY: I. Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej Kim jesteśmy Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

W PORANKU TVP 3 OLSZTYN

W PORANKU TVP 3 OLSZTYN LOKOWANIE W PORANKU TVP 3 OLSZTYN ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH Lokowanie produktu to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp Sponsor Tytularny magazynu Oferta reklamowa żużlowego - oferta Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp O Firmie Jesteśmy producentem wykonawczym transmisji sportowych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015 Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Śrem, 10 września 2015 roku Szanowni Państwo, 25 października 2015 roku odbędą się w Polsce wybory

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 10. A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON :

ZAŁĄCZNIK NR 10. A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON : ZAŁĄCZNIK NR 10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH A) 14. CRACOVIA MARATON A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON : 1. Udostępnienie miejsca na logo Sponsora na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Pasjonaci Providenta", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców. I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł DOBRYSZYCE 2008

OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców. I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł DOBRYSZYCE 2008 OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł kowców DOBRYSZYCE 2008 Cel akcji promocyjnej ntl: 1. Pozyskanie jak najwi ę kszej liczby uczestników

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE Festiwal Hommage á Kieślowski 2013 MARKETINGOWY POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1723:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA Banery PRODUKCJA: Technologia FLASH - 130 zł www.miedzyrzecz.biz Wykupienie praw autorskich na emisje w innych

Bardziej szczegółowo

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców 16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl) oraz Organizację

Bardziej szczegółowo

CONNECTION MEDIA. CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna

CONNECTION MEDIA. CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna CONNECTION MEDIA CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna Witamy w CONNECTION public relations NASZE RALIZACJE CONNECTION.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

6.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRODUCENTÓW FILMOWYCH REGIOFUN OFERTA SPONSORSKA

6.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRODUCENTÓW FILMOWYCH REGIOFUN OFERTA SPONSORSKA 6.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRODUCENTÓW FILMOWYCH REGIOFUN OFERTA SPONSORSKA Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN organizowany przez Instytucję Filmową SILESIA FILM, to jedyna w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA

TELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA TELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA OFERTA EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH ORAZ BILLBOARDÓW SPONSORSKICH (SERWIS POGODY) KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TV4 TEDE to regionalna stacja telewizyjna. Swój pierwszy program nadała 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo