Biznes Muzyka Kultura Lifestyle. OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Muzyka Kultura Lifestyle. OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)"

Transkrypt

1 Biznes Muzyka Kultura Lifestyle OFERTA HANDLOWA 2009/2010 Warszawa/Łódê/Poznaƒ/(Kielce)

2 NASZA MISJA Szanowni Paƒstwo, Radio PiN to radio o wyrazistym wizerunku, które swój charakter i wyjàtkowoêç opiera na czterech filarach: biznes, muzyka, kultura i szeroko poj ty lifestyle. To rozgłoênia ludzi poszukujàcych nietuzinkowej oferty programowej, interesujàcych si gospodarkà, aktywnych zawodowo, profesjonalistów otwartych na Êwiat, twórców kultury, a tak e kreujàcych trendy liderów opinii. Struktura słuchaczy Radia PiN jest jednà z najatrakcyjniejszych na rynku radiowym. To zatem doskonałe medium do tworzenia wysokich zasi gów w grupach nabywców charakteryzujàcych si wysokà siłà nabywczà. Jest szczególnie przydatne w planowaniu kampanii produktów markowych lub aspirujàcych do stania si takimi. Radio PiN to radio dobrego smaku, niedost pne dla taniej sensacji, wyró niajàce si oprawà muzycznà oraz informacjà biznesowà, mocno osadzone w kontekêcie du ego miasta, w sferze zainteresowaƒ miejskiego profesjonalisty. Zasi giem obejmuje aglomeracj warszawskà, łódzkà i poznaƒskà. W najbli szym czasie Radio PiN b dzie obecne w Kielcach oraz na Âlàsku. Sygnał Radia PiN odbierany jest tak e na platformie Cyfrowy Polsat oraz Cyfra+ (dotarcie do ok. 3 milionów odbiorców). Indywidualne dopasowanie potrzeb do mo liwoêci przekazu Radia PiN zapewnia maksymalnie skuteczny efekt promocyjny. Dodatkowo, elastycznoêç cenowa oraz niestandardowe formy promocji pozwalajà osiàgnàç satysfakcjonujàcy dla Klienta wynik. Nie tylko radio Radio PiN to nie tylko rozgłoênia radiowa, to równie program lojalnoêciowy PinClub, sklep internetowy PinShop, wydawnictwa płytowe: Pinacolada (kompilacja wydawana przy współpracy z STX Records i Universal Music Polska), Pi kni 30-letni (kompilacja wydawana przy współpracy z Universal Music Polska), After Hours. 2 To tak e konkurs wspierajàcy rozwój przedsi biorczoêci PiNkubator Biznesu oraz eventy, np. After Hours (comiesi czne tematyczne spotkania organizowane dla partnerów biznesowych radia). Doło ymy wszelkich staraƒ, by kontakt z naszym radiem był optymalnà inwestycjà w promocj Paƒstwa produktów i usług. Prezes Zarzàdu Radia PiN Dariusz Grzywaczewski Pl. Inwalidów 10, Warszawa Tel: , fax , mobile: Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego KRS , REGON , NIP , KZ PLN (opłacony w całoêci). ( Zapytaj o list Agentów handlowych pod numerem (0 22)

3 PODSTAWOWE PARAMETRY Ka dego tygodnia naszej rozgłoêni słucha 290 tys. osób, a znani jesteêmy ju prawie milionowi trzystu tysiàcom osób w wieku 15+ w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (Dane Radio Track I VI 2009). Słuchacze pytani o powody, dla których słuchajà Radia PiN, wymieniajà jego lifestylowy charakter, wyrafinowanà muzyk i rzetelnà informacj. Jednym z najwa niejszych elementów programu stacji sà audycje o tematyce biznesowo-gospodarczej. Na antenie obecne sà równie programy dotyczàce m.in. mediów, marketingu, zdrowia, motoryzacji oraz, nadawane w specjalnych serwisach, informacje kulturalne. Słuchaczy Radia PiN cechuje wysoki poziom lojalnoêci wzgl dem naszej stacji, co widaç m.in. w poziomie wskaênika nadreprezentatywnoêci (Affinity), tzn. relacji mi dzy zasi giem dziennym grupy celowej Radia PiN, a zasiegiem dziennym uzyskiwanym w grupie ogólnej. WÊród pracowników i stałych współpracowników Radia znaleêç mo na znanych i cenionych dziennikarzy: Emila Marata Dyrektora Programowego, Marcina Sobesto Dyrektora Muzycznego, Magd Juszczyk Szefowà Działu Kultury, Cezarego Szymanka Szefa Działu Informacji, Michaela Moritza prezentera. Pod wzgl dem struktury słuchaczy w zasi gu dziennym osoby w wieku lat stanowià 66% ogółu słuchaczy, osoby z wy szym wykształceniem stanowià 65,7%, a osoby nale àce do kategorii zawodowych: dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele wolnych zawodów, specjaliêci i właêciciele firm stanowià 67,6% (Dane: Radio Track I VI 2009, zasi g dzienny). Udział w rynku w grupie celowej w Warszawie (I VI 2009) 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Poziom Affinity w zasi gach dziennych dla grupy celowej w Warszawie (I VI 2009) Stacje z zasi gami dziennymi wi kszymi ni 1 % i Affinity (nadreprezentatywnoêç) wi kszà ni 100. Udział Radia PIN w grupie celowej i ogólnej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 6.3% Rok % 6.2% Rok % 5.7% Grupa Celowa Dane: Radio Track SMG/KRC Poland ZnajomoÊç spontaniczna w grupie ogólnej i celowej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 38.3% Rok % 33.7% Rok % 32.1% Grupa Celowa ZnajomoÊç wspomagana w grupie ogólnej i celowej w Warszawie Grupa Ogólna I - VI % 83.3% Rok % 77.5% Rok % 76.8% Grupa Celowa ( Po najlepsze oferty dla partnerów kluczowych dzwoƒ pod numery (022) , (022),

4 RAMÓWKA Dzieƒ tyg. Poniedziałek Wtorek Âroda Czwartek Piàtek Sobota 6:00 Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN Poranek Radia PiN 6:20 Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda Kalendarium/pogoda 6:30 WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze WiadomoÊci gospodarcze 6:40 PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy PRASOWNIA przeglàd prasy 7:00 7:17 Prasownia II Prasownia II Prasownia II Prasownia II Prasownia II 7:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 7:40 PiN cafe I PiN Cafe I PiN cafe I PiN cafe I 7:52 PiN cafe I V Kolumna I PiN cafe I V Kolumna I Poranek Radia PiN Mateusz Drozda Cezary Szymanek :00 8:08 Prasownia III Prasownia III V Kolumna II Prasownia III V Kolumna I 8:18 PiN Cafe II PiN Cafe II PiN Cafe II PiN Cafe II 8:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 8:33 Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I Studio Giełdy I 8:40 GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN GoÊç Radia PiN 9:00 Serwis infor 9:04 Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II Studio Giełdy II 9:08 9:10 PiN Cafe III PiN Cafe III PiN Cafe III 9:20 Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton Kalkulator kulturalny - felieton 9:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 9:40 Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I Potrójne Espresso I 9:47 Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II Potrójne Espresso II 10:00 Serwis infor 10:20 Sukces pisa 10:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 10:40 Prasownia z zagranicy Marketing Mix Prasownia z zagranicy Prasownia z zagranicy Pogoda dla bogaczy Pasmo Chill Mood Marcin Dobrowolski :00 Serwis infor 11:10 Słowa klucz 11:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny 11:40 Plug&PiN Plug&PiN Plug&PiN 12:00 Serwis infor 12:03 12:30 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 13:00 Serwis infor Pasmo Rozmowa Mi dzymiastowa Magda Juszczyk :20 13:40 Out of Routine Out of Rout 14:00 Serwis infor 14:10 14:30 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 15:00 Serwis infor 15:10 PiN do Kin FOTO Maga Pasmo Afternoon Michael Moritz pon. - czw. 15:20 Agata Passent - felieton PiN do Wina 16:00 16:15 Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny Kalkulator kulturalny 16:30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy Studio Giełdy 16:40 Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Gara otwarty Pasmo Dobry 17:00 Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Dobry Program Gospodarczy Program Gospodarczy :30 Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Serwis ekonomiczny Pasmo Goràczka Codziennego 18:00 Wieczoru 18:10 Agata Passent - felieton powt. PiN do Wina powt. Maciej Ulewicz 20: :00 Muzyka spod igły Klubowe Granie Pinacolada Muzyka dla Dorosłych Weekendow 01:00-6:00 Made in Poland Made in Poland Made in Poland Made in Poland CENNIK CZASU W BLOKACH REKLAMOWYCH (PLN) 400 zł 680 zł 600 zł 500 zł 320 zł 544 zł 480 zł 400 zł 30 sekund 20 sekund 15 sekund 100 zł 300 zł 250 zł 80 zł 240 zł 200 zł 280 zł 476 zł 420 zł 350 zł 70 zł 210 zł 175 zł

5 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW ny szminkà owe ine - powt. zyn e spotkania/raz w miesiàcu Niedziela Weekendowe Spotkania /powt./raz w miesiàcu Podró e z Globtroterem Uchem po mapie Magdy Gessler zaprasza w podró do stołu PiN do Wina powt. Etnofaza Prasownia poniedziałek piàtek, 06:40 i 07:17 Prowadzony przez Cezarego Szamanka i Mateusza Drozd skrót najwa niejszych informacji z prasy. Pin Cafe poniedziałek piàtek, 07:40, 08:18, 09:10 V kolumna - Êroda, 08:08 zaprasza Jarosław Gugała Nieobiektywny przeglàd prasy. Studio giełdy poniedziałek piàtek, 08:33, 09:04, 16:33 Magazyn otwierajàcy i podsumowujàcy notowania na warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych. Prezentuje debiuty spółek, notowania, prognozy i fachowe komentarze analityków. Od poniedziałku do piàtku codziennie aktualne dane. GoÊç Radia PiN poniedziałek piàtek 8:40 zaprasza Cezary Szymanek Aktualne tematy z goêçmi ze Êwiata polityki, biznesu, gospodarki. Potrójne Espresso - poniedziałek piàtek, 09:40 09:52 Duet dziennikarzy: Mateusz Drozda Cezary Szymanek i goêç specjalny w roli komentujàcych wydarzenia oraz prognozujàcych przyszłoêç gospodarczà w Polsce. Prasownia z zagranicy poniedziałek, Êroda, czwartek, 10:40 10:52 Przeglàd prasy zagranicznej omówienie najwa niejszych tytułów europejskiej i amerykaƒskiej prasy przygotowane przez Marcina Dobrowolskiego. Marketing Mix wtorek, 10:40-10:52 zaprasza Darek Klimczak Pierwszy w polskiej radiofonii opiniotwórczy magazyn prezentujàcy wydarzenia z rynku reklamy, mediów, marketingu i PR. Nowe zjawiska, trendy, kierunek rozwoju bran y marketingowej. adna nowinka nie przejdzie bez uwagi czujnego autora programu, Darka Klimczaka. Pogoda dla bogaczy piàtek, 10:40 10:52 zaprasza Marek Horczyczak Lubiany prezenter pogody Telewizji Polsat Marek Horczyczak w nieszablonowy sposób opowiada, jakiej pogody mo emy oczekiwaç podczas nadchodzàcego weekendu. Plug&PiN - poniedziałek, Êroda, piàtek 11:40 11:50 zaprasza Marek Wieruszewski Na magazyn o nowych technologiach zaprasza Marek Wieruszewski, niestrudzony eksplorator rynku nowoêci technologicznych jak nam słu y technologia? Jak si zmieniamy pod jej wpływem? Sztuka dla sztuki, czy mo e kryje si za nià jakaê myêl? Kalkulator Kulturalny poniedziałek piàtek, 12:30, 14:30, 16:15 zaprasza Agnieszka Horaczy Serwis kulturalny przeglàd najwa niejszych wydarzeƒ w Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Out of Routine 360 Stopni - Dookoła Sportu czwartek, sobota powt. 13:40 zaprasza Dariusz Urbanowicz Wspinaczka, nurkowanie, paralotniarstwo, jeêdziectwo i inne niestandardowe sposoby sp dzania wolnego czasu. Dariusz Urbanowicz opisuje egzotyczne miejsca i przedstawia ofert skrojonà na miar nieprzeci tnego turysty. Pin do Kin piàtek, 15:10 16:00 Dorota Chrobak i Michał Libera opowiadajà o nowoêciach, premierach, plotkach z planów filmowych; doradzajà, co w kinie obejrzeç, a jakich filmów unikaç. Dyskusja prowadzàcych przybiera niekonwencjonalnà, ciekawà form. W programie pojawiajà si goêcie: re yserzy, aktorzy, scenarzyêci. Felieton Agaty Passent poniedziałek 15:20 i 18:10 powt. Pin do Wina czwartek 15:20 i 18:10 powt., niedziela 14:10 powt. zaprasza Tomasz Prange-Barczyƒski Co łàczy muzyk i najlepsze trunki? Jak wybieraç wino? Opowiada, doradza i uwodzi Tomasz Prange-Barczyƒski - Redaktor Naczelny kultowego wêród koneserów miesi cznika Wino. Gara otwarty poniedziałek piàtek, 16:40 zaprasza Marek Wieruszewski Magazyn motoryzacyjny nie tylko dla m czyzn. NowoÊci motoryzacyjne, Êwiatowe premiery, testy nowych modeli, doniesienia z rynku samochodów nowych i u ywanych. Dobry Program Gospodarczy - zapraszajà reporterzy Radia PiN poniedziałek piàtek 17:00-18:00 Flagowy program publicystyczny Radia PiN poêwi cony ekonomii i gospodarce - materiały reporterskie, rozmowy z goêçmi, prognozy i analizy. Klubowe Granie wtorek, 21:00-23:00 zaprasza Sebastian Korsak Kultowa audycja z PR III teraz w paêmie Radia PiN. Prowadzàcy Sebastian Korsak jest autorem kompilacji płytowych i jednym z najlepszych polskich DJów. PrzenieÊmy si na najwi ksze Êwiatowe parkiety. Pinacolada Êroda, 21:00-23:00 zaprasza Staszek Trzciƒski Klimat audycji tworzy Staszek Trzciƒski - twórca Pozytywnych Wibracji. Najwi ksze przeboje Radia PiN serwowane w wyrafinowanym koktajlu pozytywnych wibracji. Remixy, wersje koncertowe, najlepsze z najlepszych z playlisty Radia oraz niezwykłe odkrycia autora programu. Muzyka dla dorosłych czwartek, 21:00-23:00 zaprasza Marcin Sobesto Na muzyczne odkrycia: nowoêci i znaleziska na półkach z zabytkami zaprasza dyrektor muzyczny Radia PiN, Marcin Sobesto. Muzyka spod igły poniedziałek 21:00-23:00 zaprasza Piotr Rzeczycki Jedyna w polskim eterze audycja poêwiecona muzyce jazzowej wydanej na płytach analogowych, prowadzona przez szefa departamentu klasyki i jazzu Universal Music Polska, Piotra Rzeczyckiego. Sukces pisany szminkà, z kroplà testosteronu sobota, 10:20-11:00 zaprasza Olga Kozierowska i Sławomir Olejniczak Program jest odpowiedzià na potrzeby nowej generacji kobiet. Kobiet Êmiało realizujàcych plany zawodowe, zdobywajàcych obszary wczeêniej zarezerwowane tylko dla m czyzn. Wymiar delikatnej kobiecoêci i twardego biznesu autorzy gładko łàczà w jeden strumieƒ sukcesu. Słowa Kluczowe sobota, 11:10-11:30 zaprasza Marcin Dobrowolski Audycja o ksià kach przygotowywana razem z redaktorami presti owego kwartalnika Respublica Nowa. FOTO Magazyn audycja poêwi cona fotografii sobota, 15:10 zaprasza Marcin Sobesto Program o coraz bardziej popularnej fotografii cyfrowej w amatorskim wydaniu: porady, rozmowy, zapowiedzi wystaw i warsztatów fotograficznych dla wszystkich. Weekendowe spotkania Radia PIN sobota, 21:00-23:00, niedziela 09:00-11:00 powt. Magda Juszczyk raz w miesiàcu rozmawia z gwiazdami teatru, filmu, z muzykami i pisarzami. Audycja ma charakter długiej rozmowy. Podró e z Globtroterem niedziela, 11:10 11:50 zaprasza Roderyk Wi cek Audycja poêwi cona rozmaitym zakàtkom Êwiata. Âwiat innych kultur i narodowoêci widziany oczami osób, które sp dziły wiele lat zagranicà. Wspomnienia z podró y; zapowiedzi imprez etnicznych. Uchem po mapie niedziela, 12:00-13:00 zapraszajà Luis Andino Velez i Piotr Gronau Audycja zabiera słuchaczy w podró uchem po mapie dookoła całego globu. Autorzy nie ograniczajà si do konkretnych stylów czy gatunków. Mix muzyki ludowej i jazzowej. Przenikanie kultur, wspólne projekty muzyczne ludzi pochodzàcych z ró nych krajów, czerpanie z tradycji. Nowoczesna forma wyrazu, egzotyczne dêwi ki i instrumenty muzyczne. Magda Gessler zaprasza w podró do stołu niedziela, 13:20-14:00 Magazyn kulinarno-podró niczy współtworzony przez znanà warszawskà restauratork, projektantk, artystk kuchni i stylu. EtnoFaza - niedziela, 20:-22:00 zaprasza Sebastian Korsak Klubowa scena muzyczna z egzotycznych zakàtków Êwiata. Tak! Istnieje takowa o czym przekonuje jeden z najlepszych DJów w Warszawie, a mo e równie Europy. Chill Mood Pasmo Marcina Dobrowolskiego - poniedziałek piàtek, 10:00 13:00 Rozmowa Mi dzymiastowa Pasmo Magdaleny Juszczyk - poniedziałek piàtek, 13:00 15:00 Pasmo publicystyczno-kulturalno-rozrywkowe poêwi cone wydarzeniom w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Kielcach. Rozmowy z goêçmi, interakcja ze słuchaczami tworzà swoisty pomost pomi dzy miastami, w których nadaje Radio PiN. Afternoon Pasmo Michaela Moritza - poniedziałek czwartek, 15:00-17:00 Goràczka Codziennego Wieczoru - Pasmo Macieja Ulewicza - poniedziałek piàtek, 18:00 21:00 Jazz, soul i funky, muzyka filmowa oraz zaskakujàce dyskusje z goêçmi w studiu i ze słuchaczami. Codziennie du a dawka ekscentrycznych zachowaƒ znanego, pochodzàcego z Trójmiasta wokalisty legendarnej grupy IMTM.

6 SPOTY Kampania spotowa Pulsujàca czy o stałym nat eniu? W Radiu PiN ka da spełni oczekiwania. Indywidualne za ka dym razem dopasowanie potrzeb Klienta do mo liwoêci przekazu naszego radia zapewnia maksymalnie skuteczny efekt promocyjny. Dodatkowo, nasza elastycznoêç cenowa zawsze pozwala osiàgnàç klientowi satysfakcjonujàcy koszt dotarcia do zało onej grupy klientów. Ile mo e kosztowaç kampania spotowa w Radiu PiN? Prosz dzwoniç pod numer: Przyk adowa realizacja tygodniowej pulsujàcej kampanii spotowej Nr tygodnia Tydz. 1 IloÊç Dzieƒ tyg. Pn Wt Âr Cz Pt So N Cena za spot PLN WartoÊç PLN 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: RAZEM Przyk adowa realizacja tygodniowej kampanii spotowej o sta ym nat eniu Nr tygodnia Tydz. 1 IloÊç Dzieƒ tyg. Pn Wt Âr Cz Pt So N Cena za spot PLN WartoÊç PLN 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: RAZEM Cennik emisji reklam (spotów) w Radiu PiN 6 Przedział czasowy Poniedziałek Piàtek (30 ) 07:00 10: zł 10:00 13: zł 13:00 16: zł 16:00 19: zł 19:00 20: zł 20:00 22: zł 22:00 06: zł 06:00 07: zł Przedział czasowy Sobota - Niedziela (30 ) 07:00 09: zł 09:00 13: zł 13:00 20: zł 20:00 22: zł 22:00 07: zł Przelicznik cen reklam w zale noêci od długoêci spotu ,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,80 3,45 4,80 1. Podane ceny sà cenami netto, do których nale y doliczyç podatek VAT w wysokoêci 22%. 2. W przypadku wyboru konkretnego miejsca w bloku reklamowym cenna netto wzrasta o 15%. 3. W przypadku wystàpienia dwóch brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 25%. 4. W przypadku wystàpienia trzech brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 50%. 5. W przypadku wystàpienia czterech i wi cej brandów w spocie reklamowym dopłata wynosi 75%. 6. Opłata za wyłàcznoêç + 100% wartoêci kampanii. 7. Dodatek za emisje alkoholi + 35% wartoêci kampanii (emisje zgodne z przepisami prawa powszechnego). 8. Blok ekskluzywny (8:40, 9:40, 16:40, 17:40, 18:40) + 100% wartoêci kampanii. 9. Cennik obowiàzuje od 15 wrzeênia 2008 r. Cennik emisji reklam na stronach internetowych Radia PiN Forma reklamy Dane techniczne Cena za 1000 ods on Baner reklamowy 650 x 100 pixeli, do 30 kb 250 z Button reklamowy 200 x 100 pixeli, do 25 kb 170 z

7 SPONSORING Sponsoring Polecamy głównie do kampanii wizerunkowych. Bogata oferta programowa Radia PiN sprawia, e bardzo łatwo dobraç odpowiedni program do specyfiki promowanego produktu. Biznes, kultura, lifestyle, zdrowie, high-tech, rozrywka, rekreacja wszystko to w najlepszym wydaniu znajdà Paƒstwo w naszym radiu. Dzi ki optymalnemu doborowi miejsca i liczby jingli oraz zapowiedzi sponsorskich, nie b dzie ju wi cej wàtpliwoêci, e Paƒstwa produkt nale y do najlepszych na rynku. Program Godziny nadawania Dni nadawania Typ programu Osoba prowadzàca Dobry Program Gospodarczy (DPG) * spotów 30 sek. W przypadku innej długoêci spotów przelicznik zgodnie z cennikiem Afternoon 17:00-18:00 poniedziałek - piàtek Studio Giełdowe 08:33, 09:04, 16:33 poniedziałek - piàtek Sukces pisany szminkà 10:20-11:00 sobota wspó praca promocyjna nowa pozycja w ramówce ekonomicznogospodarczy ekonomicznogospodarczy ekonomicznogospodarczy minimalny czas wykupienia sponsoringu Współpraca promocyjna - spot 30 sek, umieszczany w bloku reklamowym z pozycjonowaniem. Ostatnie miejsce w bloku reklamowym poprzedzajàcym program, pasmo. Pierwsze miejsce w bloku reklamowym po programie, paêmie. IloÊç Jingli sponsorskich iloêç zapowiedzi Cena netto za 1 tydzieƒ Reporterzy Radia PiN 1 tydzieƒ , z Dziennikarze Radia PiN Olga Kozierowska, Sławomir Olejniczak 1 tydzieƒ , z 1 tydzieƒ , z Magazyn Budowlano -Developerski , z Gara Otwarty 16:40 poniedziałek - piàtek motoryzacyjny Marek Wieruszewski 1 tydzieƒ , z Marketing Mix 10:40-10:50 wtorek media Dariusz Klimczak 1 tydzieƒ , z Plug & PiN 11:40-11:50 poniedziałek, Êroda, piàtek nowe technologie Marek Wieruszewski 1 tydzieƒ , z FOTO Magazyn 15:10 sobota fotografia Marcin Sobesto 1 tydzieƒ , z Kalkulator Kulturalny 12:30, 14:30, 16:15 poniedziałek - piàtek kultura Agnieszka Horaczy 1 tydzieƒ , z Rozmowa Mi dzymiastowa 13:00-15:00 poniedziałek - piàtek kultura Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ , z Pin do Kin 15:10-16:00 piàtek kultura Dorota Chrobak, Michał Libera 1 tydzieƒ , z Felieton Agaty Passent 15:20, 18:10 poniedziałek kultura Agata Passent 1 tydzieƒ , z Out of Routine 13:40 czwartek sobota hobby, sport Dariusz Urbanowicz 1 tydzieƒ , z Podró e z Globtroterem 11:10-12:00 niedziela hobby, podró e Roderyk Wi cek 1 tydzieƒ , z Magda Gessler zaprasza w podró do stołu 13:20-14:00 niedziela hobby Magda Gessler 1 tydzieƒ , z Pin do Wina Prognoza Pogody 15:20, 18:10 14:10 07:00-16:00-10 wejêç w ciàgu dnia czwartek niedziela hobby Tomasz Prange- Barczyƒski 1 tydzieƒ , z poniedziałek - piàtek prognoza pogody 1 tydzieƒ 50 brak 6, z Pogoda dla Bogaczy 10:40-10:50 piàtek prognoza pogody Marek Horczyczak 1 tydzieƒ , z Muzyka dla Dorosłych 21:10-23:00 czwartek muzyczna Marcin Sobesto 1 tydzieƒ , z Klubowe Granie 21:10-23:00 wtorek kultura Sebsatian Korsak 1 tydzieƒ , z Afternoon 15:00-17:00 poniedziałek - czwartek muzyczna Michael Moritz 1 tydzieƒ , z Goràczka codziennego wieczoru 18:00-21:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Maciej Ulewicz 1 tydzieƒ , z ETNO faza 20:00-22:00 niedziela muzyczna Sebsatian Korsak 1 tydzieƒ , z PiNacolada 21:10-23:00 Êroda muzyczna Stanisław Trzciƒski 1 tydzieƒ , z Uchem po mapie 12:00-13:00 niedziela muzyczna Luis Andino Velez, Piotr Gronau 1 tydzieƒ , z Słowa Kluczowe 11:00-11:30 sobota hobby Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ , z Made in Poland 01:00-06:00 poniedziałek - czwartek muzyczna 1 tydzieƒ , z Potrójne Espresso 09:40-09:50 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z Poranek Radia PiN 06:00-10:00 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z GoÊç Radia PiN 08:40-08:50 poniedziałek - piàtek rozmowa Cezary Szymanek 1 tydzieƒ 10* 0 6, z V Kolumna 8:08 Êroda, piàtek publicystyka Jarosław Gugała 1 tydzieƒ 4* 0 2, z PRASOWNIA Przeglàd Prasy 6:40 poniedziałek - piàtek publicystyka Cezary Szymanek, Mateusz Drozda 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PRASOWNIA z zagranicy 10:40-10:50 poniedziałek, Êroda, piàtek publicystyka Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ 6* 0 4, z PASMO CHILL MOOD 10:00-13:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Marcin Dobrowolski 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PASMO Magdaleny Juszczyk 13:00-15:00 poniedziałek - piàtek kultura Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ 10* 0 6, z PASMO Michaela Moritza poniedziałek - czwartek muzyczna Michael Moritz 1 tydzieƒ 8* 0 5, zł PASMO Macieja Ulewicza 18:00-22:00 poniedziałek - piàtek muzyczna Maciej Ulewicz 1 tydzieƒ 10* 0 6, z Weekendowe spotkania 21:00-23:00 sobota, niedziela Magdalena Juszczyk 1 tydzieƒ 4* 0 2, z 7

8 PinClub PinClub jest programem lojalnoêciowym, który upowa nia uprawnionych Uczestników do otrzymywania rabatów w wybranych punktach handlowo-usługowych. Obecnie sieç Akceptantów liczy w Warszawie 40 punktów; znajdujà si w niej restauracje, puby, teatry, kluby billardowe, salony pi knoêci, firmy szkoleniowe. WysokoÊç zni ek, w zale noêci od Akceptanta oraz statusu Uczestnika, wynosi od 5 do nawet 50 proc. wartoêci usługi lub towaru. Informacje o sieci akceptantów i o obowiàzujàcych zni kach sà dost pne i na bie àco aktualizowane na stronie internetowej Oferta dla Akceptanta Przystàpienie do Programu lojalnoêciowego Radia PiN PinClubu w roli Akceptantów kart PinClubu daje Paƒstwu mo liwoêç zwi kszenia obrotów oraz liczby swoich klientów. Obecnie do PinClubu nale y ponad 40 tys. osób, wykazujàcych si bardzo du à siłà nabywczà, z których znaczny procent ma wykształcenie wy sze i zajmuje stanowiska kierownicze. Jedynym obowiàzkiem członka PinClubu jest pozostawienie swoich danych osobowych (wraz z dodatkowymi informacjami na temat miejsca zamieszkania, zawodu, wykształcenia, dochodów, zajmowanego stanowiska) oraz wyra enie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych. PiN SHOP PiN Shop to internetowy sklep Radia PiN, z którego mogà korzystaç jedynie członkowie PinClubu. Na asortyment PiN Shopu składajà si artykuły promocyjne Radia PiN, np. kubki, koszulki, a tak e płyty CD, DVD oraz ksià ki, którym patronuje stacja. DODATKOWE FORMY PROMOCJI W RAMACH PINCLUBU (dost pne dla wszystkich Klientów Radia PiN) 1. Mailing do bazy danych członków PinClubu. W ramach mailingu Klient zobowiàzany jest do przedstawienia oferty specjalnej dla członków PinClubu. Oferujemy wykonanie mailingu z ofertà handlowà do całej bazy, jak i wyselekcjonowanej grupy członków PinClubu. Cennik mailingu do członków PinClubu Programu lojalnoêciowego Radia PiN ) 8 Koszt mailingu Forma reklamy Dane techniczne Cena za 1000 rekordów Mailing Do 1800 znaków 250 z Nie mniej ni 5 000,00 z netto Istnieje mo liwoêç przygotowania mailingu przez Radio PiN 2. Umieszczenie logo firmy na awersie i rewersie kart członkowskich PinClubu. Cennik logo na kartach PinClubu Awers* dla Akceptantów zł dla Klientów zł Rewers* dla Akceptantów zł dla Klientów zł * Cennik przewiduje wyprodukowanie kart z logotypem awers rewers ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

9 Pinacolada The very best of Radio PiN WYDAWNICTWA P YTOWE Jedna z najbardziej presti owych i uznanych polskich serii kompilacji muzycznych. Utwory artystów, których trudno spotkaç w jednym wydawnictwie. Doskonały koktajl muzyczny dla osób wymagajàcych od radia wi cej ni tylko powtarzania ogranych przebojów. Wychodzàc naprzeciw ich oczekiwaniom, stworzyliêmy seri płyt Pinacolada. Na ka dej płycie znajdujà si najwi ksze przeboje stacji prezentowane na antenie w danym roku. Na podwójnych albumach dominuje smooth jazz, chill out i classic soul. PI KNI 30-LETNI Kolekcja nagraƒ z radiowej audycji, która pojawiała si na antenie Radia PiN w niedzielne wieczory. Obecnie zapomnianych płyt, piosenek cz sto nie do zdobycia i przypadkowych odkryç mo na posłuchaç w czwartkowe wieczory. Od ponad szeêciu lat Marcin Sobesto przypomina zapomniane piosenki, prezentuje nowoêci oraz odkrywa muzyk ze wszystkich stron Êwiata. Składanka utworów, które nigdy w takim wachlarzu nie trafiły do jednej szufladki. Do tej pory ukazały si dwie cz Êci tej niezwykłej audycji Radia PiN na pi knie wydanej płycie CD. After Hours Kolekcja nagraƒ z audycji. Starannie wybrany repertuar przez Michaela Moritza, Marcina Sobesto i Emila Marata. Kombinacja funky, jazzu i soulu na dwupłytowym, elegancko wydanym albumie. Oferta wspó pracy Wymienienie nazwy firmy: w spotach reklamowych emitowanych na antenie Radia PiN minimum 100 spotów w informacji o albumie wysyłanej do zarejestrowanych uczestników PinClubu Umieszczenie logotypu firmy: w reklamach u patronów medialnych albumu na zaproszeniach na imprez towarzyszàcà wydaniu kolejnych albumów na stronie internetowej przy informacji o albumach oraz na bannerach internetowych na stronach na okładce płyty (patrz obok) PRZYKŁADY ROZMIESZCZENIA LOGO NA PŁYCIE 9 sticker na przedniej okładce płyty nadruk na IV okładce ksià eczki nadruk lub sticker na tylnej okładce płyty nadruk pod płytà CD nadruk w ksià eczce ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

10 PiNkubator Biznesu PiNkubator Biznesu jest konkursem, którego celem jest wspieranie przedsi biorczoêci w naszym kraju. Pierwszych pi ç edycji konkursu spotkało si z wysokà ocenà wielu organizacji profesjonalnie zajmujàcych si pomocà poczàtkujàcym przedsi biorcom, w tym Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiej Sieci Aniołów Biznesu POLBAN. Tak, jak w pi ciu poprzednich edycjach, do wygrania jest 102 tys. zł w gotówce, które zostanà rozdysponowane przez Jury konkursu wêród tych uczestników, którzy nie tylko przeêlà najlepsze i najciekawsze biznesplany, ale tak e w bezpoêredniej rozmowie z członkami Jury obronià pomysł na swój własny, mniejszy lub wi kszy biznes. Do wszystkich edycji konkursu nadesłano łàcznie prawie 600 prac konkursowych. Zgłoszenia do konkursu napływały głównie z Warszawy i okolicy. Nie zabrakło jednak wêród nich projektów z innych miast, w tym z odzi, Bełchatowa, Białegostoku, Bytomia, Elblàga, Gdaƒska, Gdyni, Hajnówki, Kielc, Krakowa, Lublina, Płocka, Poznania, Skierniewic, Tychów, Ustki, Wrocławia, Szczecina i wielu innych mniejszych miejscowoêci. 10 ETAPY KONKURSU I etap Wst pna ocena i selekcja nadesłanych prac, w tym odrzucenie prac niekompletnych. II etap W tym etapie Jury konkursu wybiera najciekawsze projekty, których autorzy zapraszani sà na przesłuchanie przed członkami Jury. Jest to moment wybrania Êcisłych finalistów konkursu, miedzy którymi toczyç si b dzie walka o gotówk na swój własny biznes. Po spotkaniach nast puje bardziej szczegółowa ocena projektów pod kàtem osiàgni cia rynkowego sukcesu. W rezultacie Jury podejmuje decyzj o podziale pierwszej transzy nagrody pieni nej. Uczestnicy dowiadujà si o podziale gotówki podczas gali półfinałowej konkursu. III etap W trzecim etapie konkursu nowi przedsi biorcy rozpoczynajà swojà walk na rynku o przetrwanie i rozwój swojego biznesu. W mi dzyczasie Jury konkursu otrzymuje od nich raport z działalnoêci, na podstawie którego decyduje o podziale kolejnej transzy gotówki. Cały czas laureatom towarzyszà dziennikarze Radia PiN, relacjonujàc działania podejmowane przez wyró nionych w II etapie uczestników konkursu w programie Pinkubator. Poruszane na antenie Radia PiN tematy zwiàzane sà z wa nymi zagadnieniami wià àcymi si z rozpocz ciem działalnoêci gospodarczej i jej prowadzeniem. Ka dy program poêwi cony jest oddzielnemu zagadnieniu, mi dzy innymi: kredytom dla małych i Êrednich firm, leasingowi, logistyce, IT w firmie, telefonii komórkowej dla firm, szkoleniom etc. Po roku Jury ocenia, kto z laureatów najlepiej zrealizował swój biznesplan i wykazał si najwi kszà dynamikà rozwoju. Zwyci zca otrzymuje kolejnà transz nagrody gotówkowej podczas gali finałowej konkursu. Oferta wspó pracy Przyznanie tytułu Sponsora VI Edycji PiNkubatora Biznesu Udział wskazanych przez Sponsora ekspertów w audycji PiNkubator Emisja billboardów sponsorskich (8 sekund) przed i po audycji PiNkubator (od 50 do 180 wskazaƒ w czasie trwania konkursu) Wymienienie nazwy w spotach promujàcych konkurs oraz w spotach informujàcych o konkursie (od 100 do 600 spotów w czasie trwania konkursu) Ekspozycja logo Sponsora w czasie konferencji: zakoƒczenie II etapu i wskazanie laureatów zakoƒczenie III etapu i wskazanie zwyci zcy ( Po najlepsze oferty dla Partnerów kluczowych dzwoƒ pod numer (0 22)

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Jupowicz-Ginalska Spo eczna Akademia Nauk, Oddzia w Warszawie Efektywna promocja

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE ZBIÓR CASE CASESTUDIES STUDIES Przygotowane przez Grup Roboczà Brand Advertising Online działajàcà w strukturach IAB Polska ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE Przygotowane przez Grup Roboczà Brand

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Turn the music on. Wykorzystanie wizerunku str. 24. ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11. Między garderobą a sceną str. 18

Turn the music on. Wykorzystanie wizerunku str. 24. ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11. Między garderobą a sceną str. 18 Inspiracja dla event managera Turn the music on nr 4 WRZESIEŃ 2013 Okiem artysty ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11 Okiem event managera Między garderobą a sceną str. 18 Okiem prawnika Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo