TWOJA S.A. TWOJA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJA S.A. TWOJA S.A."

Transkrypt

1 TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk strona--

2 Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu 2. Klienci i Rynek Zbytu 3. Opis Konkurencji 4. Nak ady nwestycyjne 5. Stan Obecny 6. Cel Dzia ania. OPS NWESTYCJ. DANE O NWESTORZE.. Siedziba nwestora.2. Przedmiot Dzia alno ci nwestora.3. Struktura Kapita owa.4. Pozycja Finansowa nwestora 2. WYMAGANA FORMALNO PRAWNE 2.. Podstawa Prawna Dzia ania 2.2. Status Prawny 2.3. Oddzia ywanie na rodowisko Naturalne 3. CEL ZAKRES NWESTYCJ 3.. Cel nwestycji 3.2. rodki Realizacji Celu 3.3. Uzasadnienie dla nwestycji 3.4. Harmonogram Realizacji 4. OTOCZENE NWESTYCJ 4.. Sytuacja Podatkowa 4.2. Ubezpieczenia 4.3. Polityka Gospodarcza 4.4. Otoczenie makroekonomiczne 4.5. Rozwój branzy jako czynnik projektów pomocowych z Unii Europejskiej. ANALZA MARKETNGOWA. OPS ANALZA KONKURENCJ.. G ówni Konkurenci.2. Oferta Asortymentowa na Rynku.3. Przychody ze Sprzeda y.4. Prognoza Reakcji Konkurencji na nwestycj 2. OPS ANALZA RYNKU ZBYTU 2.. Klienci dla Naszej Produkcji strona-2-

3 2.2. Czynniki Wp ywaj ce na Rozwój Rynku 2.3. Prognoza Popytu na Nasze Produkty 3. PLAN MARKETNGOWY 3.. Sposoby Dystrybucji 3.2. Strategia Reklamowa V. PLAN ZATRUDNENA. Pracownicy i ich Kwalifikacje 2. Schemat Organizacyjny 3. Dost pno Kadr 4. Wspó praca z Zewn trznymi Jednostkami V. TECHNCZNY PLAN PRACY. OPS ANALZA RYNKU ZAOPATRZENA.. Organizacja Dostaw.2. Surowce i Dostawcy.3. Warunki Dostaw.4. Program Zaopatrzenia 2. Sposób Zorganizowania Przedsi wzi cia V. ANALZA SWOT. MOCNE STRONY PROJEKTU.. Wyroby i Us ugi.2. Rynki Zbytu Produkcji.3. Badania Marketingowe i Rozwojowe.4. Pracownicy.5. Kwalifikacje Kadry Mened erskiej.6. Zaopatrzenie i Dystrybucja.7. Finansowanie nwestycji 2. S ABE STRONY PROJEKTU 2.. Wyroby i Us ugi 2.2. Rynki Zbytu Produkcji 2.3. Pracownicy 2.4. Zaopatrzenie i Dystrybucja 3. SZANSE W OTOCZENU 3.. Post p Techniczny 3.2. Polityka Gospodarcza 3.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne 3.4. Otoczenie Firmy 4. ZAGRO ENA W OTOCZENU 4.. Post p Techniczny 4.2. Polityka Gospodarcza 4.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne 4.4. Otoczenie Firmy 5. WYBÓR STRATEG 5.. Strategia mini-maxi strona-3-

4 V. PODSUMOWANE WNOSK. Wnioski V. ANALZA FNANSOWO EKONOMCZNA. PROJEKCJE NWESTYCYJNE.. Nak ady nwestycyjne i Amortyzacja.2. Przychody ze Sprzeda y.3. Koszty Eksploatacji.4. Aktywa i Pasywa.5. Finansowanie W asne.6. Finansowanie Obce 2. OCENA NWESTYCJ 2.. Rachunek Zysków i Strat 2.2. Kapita W asny 2.3. Przep ywy Pieni ne 2.4. Bilans Aktywa 2.5. Bilans Pasywa 2.6. Zapotrzebowanie na Kapita Obrotowy 2.7. NPV nwestycji 2.8. NPV Dewelopera 2.9. NPV Skorygowana 2.0. NPV Kapita u 2.. Próg Rentowno ci 2.2. Analiza Wska nikowa strona-4-

5 . STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu Przedmiotem biznes planu jest przedsi wzi cie inwestycyjne polegaj ce na uruchomieniu inwestycji w zakresie us ug polegaj cych na utrzymaniu dróg, remontach oraz budowie dróg. Biznes plan pozwoli sprawdzi z pozytywnym wynikiem mo liwo ci funkcjonowania przedsi wzi cia biznesowego na polskim rynku bran y budowlanej Poza tym biznes plan spe ni nast puj ce cele: umo liwi ocen op acalno ci i rentowno ci przedsi wzi cia inwestycyjnego, prezentuje sekwencj dzia, które TWOJA S.A. sp. z o.o. planuje na lata , umo liwi przeprowadzenie analizy perspektyw rozwojowych w bran y budowlanej, umo liwi okre lenie niezb dnych rodków finansowych. W naszej ocenie biznes plan daje wystarczaj ce przes anki o staranie si o wsparcie finansowe ze róde zewn trznych dla zrealizowania naszej inwestycji, niemniej jednak opracowany zosta na bazie za o charakterze hipotetycznym z uwzgl dnieniem optymalizacji wykorzystania rodków oraz wzrostowej koniunktury gospodarczej przy za eniu i jest to nowa dotychczas nie prowadzona przez inwestora dzia alno gospodarcza. 2. Klienci i Rynek Zbytu Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, e us ugi b sprzedawane szerokiemu spektrum klientów. Nasz asortyment produktów obejmuje utrzymanie, remont oraz budow dróg. Podstawowymi odbiorcami naszych produktów b jednostki samorz du terytorialnego, Dyrekcje Lasów Pa stwowych oraz administracja rz dow, które realizuj program budowy dróg. Drug grup klientów to osoby indywidualne oraz firmy realizuj ce inwestycje w zakresie przygotowania terenu pod inwestycje budowlane. 3. Opis Konkurencji Badania i analiza rynku wykaza y, e obecnie na rynku dzia a niewiele firm zaspokajaj cych tego typu potrzeby. W obszarze dzia ania naszej firmy mo emy wyró ni nast puj cych konkurentów xxxxxxxxxxxxxxx oraz xxxxxxxxxxxxxxxx. Nasi g ówni konkurencji koncentruj si na podobnych us ugach. Szacujemy, e ca kowity udzia wiod cych konkurentów na rynku lokalnym wynosi 50%. Najwi kszym naszym konkurentem jest xxxxxxxxxxxxx. Firma ta dzia a na rynku od ponad 5 lat. Szacujemy, e udzia naszego g ównego konkurenta na rynku wynosi 20 % ogólnych obrotów. Taka sytuacja stwarza doskona e mo liwo ci i perspektywy rozwoju TWOJA S.A. Rynek us ug budowlanych w zakresie drogownictwa dopiero rozwija si na terenie Polski. Zdobyte dotychczas do wiadczenie oraz nowe do wiadczenia, które zdob dziemy po zrealizowaniu inwestycji mog w przysz ci zaowocowa przewag konkurencyjn któr zdob dziemy nad nowymi konkurentami, którzy niew tpliwie pojawi si na naszym rynku w najbli szej przysz ci. strona-5-

6 4. Nak ady nwestycyjne Realizacja przedsi wzi cia biznesowego b dzie mo liwa po zrealizowaniu inwestycji. G ównymi pozycjami inwestycyjnymi s : zakup roz cie acza do asfaltu koparek walców taboru samochodowego Prognozujemy, e ca kowite nak ady inwestycyjne wynios ,00 z. Powy sze prognozy zosta y opracowane po przeanalizowaniu ofert i przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi dostawcami dóbr inwestycyjnych. 5. Stan Obecny Na obecnym etapie przygotowania inwestycji posiadamy projekt technologiczny w kilku wariantach (opracowany na podstawie ofert technicznych firm dostawców technologii). Posiadamy równie prognozy marketingowe dotycz ce proponowanego przedsi wzi cia inwestycyjnego. nwestorem przedsi wzi cia jest firma, która posiada odpowiednio przygotowan kadr mened ersk oraz logistyczn. Osoby, które b odpowiada y za marketing i sprzeda da y si pozna w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w dzia aniu. Jest to jeden z podstawowych czynników, który b dzie decydowa o powodzeniu przedsi wzi cia inwestycyjnego. 6. Cel Dzia ania Cele TWOJA S.A. to: Klienci: zapewni klientom us ugi najwy szej jako ci poprzez wzrost niezawodno ci oferowanych przez nas us ug i dotrzymywanie w ciwych parametrów naszych wyrobów, Zysk: osi gn zysk, by móc finansowa rozwój TWOJA S.A.. Rozwój: rozwija si, by zaspokaja rzeczywiste potrzeby naszych klientów, Pracownicy: zapewni pracownikom TWOJA S.A.. wspó udzia w sukcesie naszej firmy i satysfakcj z pracy.. OPS NWESTYCJ. DANE O NWESTORZE.. Siedziba nwestora nwestorem przedsi wzi cia inwestycyjnego jest TWOJA S.A. z siedzib w xxxxxxxxxxxxxxx nformacje ogólne: siedziba spó ki: xxxxxxxxxxxxxxxxxx strona-6-

7 teren dzia ania Spó ki: Polska i zagranica spó ka posiada rachunek bankowy w xxxxxxxxxxxx Bank S.A. o/krosno NP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Regon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.2. Przedmiot Dzia alno ci nwestora Przedmiotem dzia alno ci TWOJA S.A. jest mi dzy innymi : budowa dróg handlel materia ami budowlanymi us ugi w zakresie utrzymania i bierz cej konserwacji dróg remonty dróg i poboczy pozosta e us ugi budowlane us ugi transportowe.3. Struktura Kapita owa wk ady wspólników spó ki wynosz xxxxxxxxxxxxxxxxxxz. udzia owcy: o xxxxxxxxxxxxxxxxx - 20% udzia ów o xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx umowa spó ki pozwala na pozyskania rodków na rozwijanie dzia alno ci od osób, które nie wspólnikami oraz od samych wspólników, umowa spó ki wymaga uzyskania zgody wspólników spó ki na zbycie wk adów przez wspólnika. przyst pienie nowego wspólnika do spó ki jest mo liwe tylko poprzez zmian pierwotnej umowy spó ki..4. Pozycja Finansowa nwestora TWOJA S.A. sp. z o.o. istnieje dopiero od kilku lat. Obecnie zajmujemy si przygotowaniami zwi zanymi z realizacj naszej inwestycji w zwi zku faktem zmiany w ciciela w po owie 2008r.. TWOJA S.A. zaci gn a do chwili obecnej adnych zobowi za finansowych na rzecz osób trzecich. Jedynym kapita em spó ki s udzia y wniesione do niej przez za ycieli Spó ki. strona-7-

8 2. WYMAGANA FORMALNO PRAWNE 2.. Podstawa Prawna Dzia ania Spó ka dzia a w oparciu na nast puj ce regulacje prawne: Ustawa o Krajowym Rejestrze S dowym z dnia (Dz.U. Nr 2, poz. 769 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o statystyce publicznej z dnia z dnia (Dz.U.95/88/4) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia (Dz.U. nr 80 poz. 350 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o podatku od towarów i us ug z dnia (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) - aktualizacja Ordynacja podatkowa z dnia (Dz. U. Nr 37, poz. 926 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p atników z dnia (Dz. U. Nr 42, poz. 702 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o systemie ubezpiecze spo ecznych z dnia (Dz.U. nr 37 poz. 887 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o swobodzie dzia alno ci gospodarczej z dnia (Dz.U. Nr 73 poz.807 tekst ujedn.) - aktualizacja Status Prawny Forma organizacyjna: spó ka akcyjna 2.3. Oddzia ywanie na rodowisko Naturalne W zwi zku z realizowan inwestycj zosta wykonana prognoza oddzia ywania inwestycji na rodowisko naturalne, w ywniku której Zarz d spólki uzna iz na obecnym etapie brak jest jakichkolwiek negatywnych skutków oddzia ywania na srodowisko naturalne. Realizuj c jednak projekty budowy dróg moga zaistnie pewne przes anki negatywnego oddzia ywania co bedzie elementem rozmów z potencjalnym iwesorem a nie bedzie bezposredmi mia o wp ywu na funkcjonowanie spólki. Przewidywane przez spólke prognozy powinny zawiera elementy o których mowa poni ej. Prognoza zawiera nast puj ce elementy: prognoz oddzia ywania na fauna i flora, gleb, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, ludno i krajobraz w wyniku emisji: odpadów, cieków, zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego i ha asu oraz zmian w ukszta towaniu terenu. konsultacje z opini publiczn i w adzami lokalnymi odpowiedzialnymi za rodowisko naturalne strona-8-

9 3. CEL ZAKRES NWESTYCJ 3.. Cel nwestycji W wyniku realizacji inwestycji TWOJA S.A. sp. z o.o. zamierza: rozpocz dzia alno zwi zan z budowa, utrzymaniem oraz naprawa dróg, wej na rynek z nowymi produktami, ze wzgl du na konkurencyjno i innowacyjno naszych produktów zdoby nowych klientów, którzy dotychczas nie korzystali z podobnych produktów oferowanych przez nasz konkurencj przej cz klientów od naszych konkurentów, uzyska przychody ze sprzeda y oraz zyski z podstawowej dzia alno ci w perspektywie krótko i d ugoterminowej na poziomie, który zosta oszacowany w analizie finansowej biznes planu, 3.2. rodki Realizacji Celu Aby osi gn cele inwestycyjne koniecznym jest zrealizowanie szeregu zamierze organizacyjnych i inwestycyjnych do których nale : opracowanie niniejszego biznes planu. Biznes plan umo liwi nam staranie si i zdobycie rodków finansowych, które s niezb dne do realizacji naszej inwestycji. Ponadto prognozy finansowo ekonomiczne pozwoli y nam oszacowa parametry op acalno ci naszej inwestycji, zorganizowanie zespo u odpowiedzialnego za: przygotowanie inwestycji, w tym zlecenie opracowa projektowych oraz uzyskanie niezb dnych, a wymaganych prawem pozwole, uzgodnie i koncesji, zebranie ofert wykonawców i dostawców, wybór najbardziej korzystnych ofert, nadzór nad realizacj i dostawami, zorganizowanie odbiorów i przekazanie inwestycji do eksploatacji budowa i dostawa, organizacja produkcji, logistyki i marketingu w firmie w aspekcie nowych produktów cych wynikiem inwestycji Uzasadnienie dla nwestycji Zasadno realizacji naszej inwestycji wynika z: niezaspokojonego popytu na proponowane us ugi, szczególnie na terenie województwa podkarpackiego, braku dostatecznych mo liwo ci produkcyjnych u naszych konkurentów, du ych nak adów inwestycyjnych na które w obecnych warunkach gospodarczych nie mo e pozwoli sobie nasza konkurencja, prognoz op acalno ci inwestycji, trendów rozwojowych, których potwierdzeniem s publikacje i programy Unii Europejskiej, mo liwo ci obni enia kosztów, pozyskanie taniego asfaltu z tereny S owacji oraz posiadanie asnego wyrobiska wiru, posiadana nowoczesnej technologii, która w perspektywie d ugookresowej powinna zapewni strona-9-

10 nam przewag konkurencyjn na rynku mo liwo ci wykorzystania w asnych pó fabrykatów, co powinno dodatkowo zwi kszy konkurencyjno cenow naszych produktów, posiadania wysoko wykwalifikowanych fachowców, posiadania rodków trwa ych, które mog by wykorzystane przy realizacji nowej inwestycji,, optymalnej lokalizacji, która umo liwia nam dost p do ogólnopolskiej sieci drogowej, kanalizacji ciekowej i wodoci gu, 3.4. Harmonogram Realizacji Dla celów kontroli przygotowania i realizacji inwestycji proponuje si zastosowa sposób ich pomiaru przy poprzez wyznaczenie kamieni milowych dla realizowanej inwestycji. Wyznaczono nast puj ce, wa ne z punktu widzenia technicznego i marketingowego kamienie milowe planowanej do realizacji inwestycji: punkt S - punkt startowy punkt K - punkt odbioru ko cowego i przekazania inwestycji do eksploatacji punkty po rednie od A do H, wyznaczaj ce punkty startu i zako czenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Kwestie i plany organizacyjne HARMONOGRAM REALZACJ NWESTYCJ etap : rozpoznanie rynku i rozmowy z kontrahentami i dostawcami etap : Rozpocz cie rozmów w zakresie zewn trznego finansowania... etap : Pierwsze dostawy sprz tu Rozpocz cie planowania inwestycji, inwestycja S: /2008 A: X/2008 B: X/2008 C: X/2008 D: /2009 E: /2009 F: /2009 G: V/2009 Pocz tek prac zasadniczych H: V/2009 K: V/2009 Realizacja powy szych punktów harmonogramu realizacji inwestycji b dzie potwierdzona poprzez sporz dzenie sprawozdania, którego g ównymi elementami b : ) data wykonania danego punktu harmonogramu, 2) stwierdzenie faktu istnienia lub braku odchylenia czasowego od planowanego harmonogramu, w przypadku zaistnienia odchyle od ustalonego terminu w harmonogramie, podanie przyczyn powstania odchylenia i prognozy skutków wraz z propozycjami przeciwdzia ania negatywnym nast pstwom. strona-0-

11 4. OTOCZENE NWESTYCJ 4.. Sytuacja Podatkowa Obecny stan polskiego prawa podatkowego jest wysoce niezadowalaj cy, a perspektywy zmiany tego stanu s bli ej nieokre lone. Brak stabilizacji polityki gospodarczej, a co za tym idzie prawa podatkowego wynika z braku docelowego modelu systemu podatkowego. Nie istnieje równie redniookresowa, ani d ugookresowa polityka podatkowa w zakresie opracowanego programu, który by by podstaw do dzia w adz pa stwowych w zakresie zmian w systemie podatkowym. ówn przyczyn takiego stanu jest brak d ugoterminowych decyzji politycznych w zakresie prawa podatkowego. Niekorzystnym zjawiskiem jest nagminne stosowanie wszelkiego rodzaju substytutów zmieniaj cych istniej ce prawo w sposób chaotyczny, które powodowane s bie cymi potrzebami i presjami ró nych rodowisk zawodowych. Polskie prawo podatkowe cechuje: ci y wzrost liczby przepisów w odniesieniu do poszczególnych podatków, tendencje do wprowadzania para podatków wbrew oficjalnym zapewnieniom rozleg konstrukcji prawnych ono konstrukcji prawnych, du y stopie skomplikowania konstrukcji prawnych. brak stabilno ci prawa podatkowego Polska b c cz onkiem UE jest zobowi zana do zapewnienia zgodno ci swego ustawodawstwa z prawodawstwem Wspólnotowym. Jest to pozytywny aspekt, który z jednej strony unifikuje polskie prawo z prawem innych pa stw UE, a jednoczenie w du ym stopniu utrudnia komplikowanie prawa. Bior c powy sze pod uwag praktycznie niemo liwe jest uj cie w projekcjach biznes planu prognozowanych tendencji wynikaj cych ze zmian prawa podatkowego w Polsce, poniewa nie istniej tego rodzaju wiarygodne opracowania. W zwi zku z powy szym w projekcjach nie zosta y uj te prognozy wynikajace ze zmian prawa podatkowego, a wszystkie projekcje liczbowe prognozowane w oparciu o istniej ce obecnie uregulowania w zakresie prawa podatkowego w Polsce Ubezpieczenia Jednym z wa nych aspektów dotycz cych przedsi wzi cia inwestycyjnego jest podj cie dzia maj cych na celu wyeliminowanie i zmniejszenie ryzyka zwi zanego z realizacj i eksploatacj. W tym celu zwrócono si do kilku firm oferuj cych produkty w zakresie ubezpieczenia inwestycji i produkcji.. Rozwa ane s pakiet us ug w zakresie ubezpieczenia realizacji inwestycji i produkcji b dzie obejmowa nast puj ce elementy: Gwarancja ubezpieczeniowa - umo liwi nam dokonywanie obrotu zwi zanego z bie dzia alno ci bez konieczno ci zamra ania w asnych rodków finansowych, co wydatnie podwy szy p ynno finansow naszej firmy. Gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje strona--

12 nast puj ce elementy: o gwarancja przetargowa (wadium), o gwarancja w ciwego wykonania kontraktu, o gwarancja w ciwego usuni cia wad i usterek (zwalnia kwoty zablokowane przez inwestora). o gwarancja zap aty nale no ci podatkowych, celnych i akcyzowych Umowa ubezpieczenia utraty zysku "Business nterruption" (przerwanie i zak ócenie biznesu) w po czeniu z ubezpieczeniem od ognia i wybuchu. Ubezpieczenie obejmuje prognozowany zysk operacyjny w okresie odszkodowawczym ze sprzeda y, gdyby nie dosz o do zdarzenia losowego powoduj ce szkod w mieniu, którym obj te jest ubezpieczenie, w nast pstwie którego ca kowicie lub cz ciowo nie mogliby my prowadzi normalnej dzia alno ci gospodarczej. Dodatkowo ubezpieczeniem B obj te s o koszty sta e, które zostan poniesione w okresie odszkodowawczym (wynagrodzenia, koszty najmu lub dzier awy budynków, niezale ne od obrotu podatki i op aty, koszty energii elektrycznej). Obecnie trwaj negocjacje nad dodatkowymi klauzulami do umowy. o awarie maszyn w okresie eksploatacyjnym o roboty budowlano-monta owych w przypadku niedotrzymania przez wykonawców umownego terminu oddania inwestycji do eksploatacji Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za produkt - dotyczy odpowiedzialno ci odszkodowawczej za szkody jakie nasze produkty mog wyrz dzi w mieniu osoby trzeciej lub na osobie trzeciej Polityka Gospodarcza Polityka gospodarcza Polski jest na tyle uzale niona od gospodarki wiatowej, ze bie ce dzia ania polskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarki polskiej i brak polityki gospodarczej praktycznie nie wp ywaj na jej rozwój. Polska przyci ga wysokie inwestycje zagraniczne, a gospodarka wzrasta w tempie niemal 5% rocznie. Z roku na rok coraz wi kszy wp yw na gospodark Polski ma jej cz onkostwo w UE, czego najlepszym przyk adem s fundusze z Brukseli nap ywaj ce szerok fal. Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej zmieni o sytuacj. Wydatkowania funduszy i rodków unijnych wymusi o na polskim rz dzie opracowanie narodowych strategii ram odniesienia. Zosta a równie opracowana "Strategia Rozwoju Kraju", który koncentruje si na wykorzystaniu rodków z UE. ównym problemem gospodarki polskiej jest jej przeregulowanie i nadmierne zbiurokratyzowanie. Kolejne próby zmiany tego stanu rzeczy, przy braku ca ciowej strategii polityki gospodarczej powoduj tylko to, ze kolejne ekipy rz dowe podejmuj dzia ania na wybranych kierunkach. Efektem takiego dzia ania jest powstawania kolejnych regulacji prawnych, które zamiast usprawnia gospodark powoduj powstawanie kolejnych barier jej rozwoju. W przypadku ogólno wiatowej koniunktury gospodarczej tego rodzaju dzia ania nie maja decyduj cego wp ywu na rozwój makroekonomiczny Polski, natomiast w przypadku strona-2-

13 odwrócenia si tendencji makroekonomicznych tego rodzaju dzia ania b dodatkowym destrukcyjnym czynnikiem wp ywaj cym na gospodark w skali makro i mikro. Bior c pod uwag zakres naszej inwestycji oraz jej uwarunkowania zewn trzne nale y prognozowa, e obecna polityka gospodarcza i prognozowane zmiany w polityce makroekonomicznej pa stwa nie powinny mie znacz cego wp ywu na powodzenie naszej inwestycji w perspektywie krótkoterminowej Otoczenie makroekonomiczne OGÓLNE NFORMACJE O PROGRAME BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA Cele Programu Budowy Dróg Krajowych na lata sa uszczegó owieniem celu nadrzednego, zawartego w Polityce Transportowej Pa stwa na lata , którym jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jako ci ycia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównowa onego systemu transportowego. W latach zadania w zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej b koncentrowa si na:.stworzeniu sieci autostrad o cznej d ugo ci ok. 779 km (w tym odcinki budowane w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego); 2. Stworzeniu sieci dróg ekspresowych o cznej d ugo ci ok km; 3.Wzmacnianiu no no ci dróg krajowych do 5 kn/os; 4. Budowie 54 obwodnic drogowych w miejscowo ciach dotkni tych wysoka uci liwo ci ruchu tranzytowego z zachowaniem dba ci o ochron tych obej przed nowa zabudowa; 5. Przebudowie odcinków dróg krajowych pod katem poprawy bezpiecze stwa ruchu, w tym uruchomienie programu uspokojenia ruchu na przej ciach dróg przez ma e miejscowo ci oraz na jednopoziomowych skrzy owaniach z kolej (przejazdy); 6. Poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obs ugi ruchu w obszarach metropolitalnych i du ych miastach; 7. Poprawie stanu utrzymania dróg krajowych, tak by w 203 roku 75% sieci dróg krajowych znajdowa o si w stanie dobrym, a 0% w stanie dostatecznym. Priorytetami inwestycyjnymi do 202 roku sa miedzy innymi: - autostrada A-4 zako czenie budowy na odcinku granica pa stwa - Jedrzychowice - Krzyzowa - Legnica - Wroclaw - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów Rzeszów Korczowa granica pa stwa - droga ekspresowa S-9 budowa na odcinku Stobierna Lutoryz Barwinek; odcinek Bialystok - Miedzyrzec Podlaski Lubartów Krasnik Stobierna realizowany b dzie do roku 204 strona-3-

14 Program Budowy Dróg Krajowych na lata obejmuje okres programowania 5 lat z obecnej perspektywy finansowej UE, w której rodki finansowe wydawane b w latach Program opiewa na czna kwot ponad mln zl i obejmuje wydatki zapewniaj ce rozwój sieci dróg krajowych na kwot mln zl (w tym dróg ekspresowych i autostrad). Program przedstawia nak ady roczne na ka dym zadaniu, warto kosztorysowa, lata realizacji oraz d ugo odcinków. Wydatki zaplanowane w Programie na lata obejmuj wszystkie wydatki zarówno inwestycyjne zwi zane z budowa i modernizacja dróg krajowych jak tez wydatki zwi zane z utrzymaniem i zarz dzaniem sieci dróg krajowych b cych w zarz dzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane i planowane do realizacji w latach , zaprezentowane w podziale na nast puj ce kategorie zbiorcze prezentuj si jak ni ej: - autostrady wydatki na kwot 4 575,2 mln zl; - drogi ekspresowe wydatki na kwot 5 279,7 mln zl; - obwodnice wydatki na kwot 676,0 mln zl; - wzmocnienia i przebudowy wydatki na kwot 838, mln zl; Razem wydatki na kwot.369,0 mln zl w tym zrealizowane dotychczas 4 obwodnice na czna kwot 229,0 mln zl strona-4-

15 Mapa inwestycji w województwie podkarpackim: strona-5-

16 4.5. Rozwój bran y jako czynnik projektów pomocowych z Unii Europejskiej FS (SPA) Fundusz Spójnosci jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza si do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójno ci ma zasi g krajowy, a nie regionalny (jak w przypadku funduszy strukturalnych). Celem nadrz dnym funduszu jest wzmacnianie spójno ci spo ecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie du ych projektów tworz cych spójna ca w zakresie ochrony rodowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora rodowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofie trwa ego i zrównowa onego rozwoju. Polega ona na zwi kszaniu produktywno ci i konkurencyjno ci gospodarki g ównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem rodowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przysz ych pokole. SPA czyli Przedakcesyjny nstrument Polityki Strukturalnej w Polsce (nstrument of Structural Policies for Pre-Accession) byl jednym z trzech obok (Phare i SAPARD) instrumentów przedakcesyjnej pomocy Unii dla 0 pa stw kandyduj cych. Podstawowym jego celem by o wsparcie spójno ci gospodarczej i spo ecznej poprzez wspólfinansowanie du ych projektów inwestycyjnych w sektorze rodowiska i transportu. maja 2004 r., po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, fundusz SPA zako czy swoje funkcjonowanie w naszym kraju. Wszystkie projekty które zyska y mo liwo dofinansowania w ramach SPA a nie zosta y zako czone realizowane s w ramach Funduszu Spójno ci. SPOT Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego jest jednym z 4 funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej s cych wspieraniu zmian strukturalnych w regionach UE. Fundusze strukturalne wspieraniu regionów (w Polsce jako region nale y rozumie województwo), w których redni dochód na mieszka ca nie przekracza 75% redniego dochodu w UE; w odró nieniu od Funduszu Spójnosci, który skierowany jest do krajów UE o PKB nie przekraczaj cym per ca pita 90% redniej unijnej. Polska w najbli szych latach b dzie obj ta pomoc zarówno z funduszy strukturalnych (dotyczy wszystkich województw) jak i Funduszu Spójno ci. Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPOT) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych s cych realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata (PWW). Program ten, wraz z cz ci transportowa strategii dla wykorzystania Funduszu Spójnosci, rozwija cele PWW, okre laj c kierunki, priorytety, dzia ania i wysoko rodków przeznaczonych na rozwój sfery transportu. Jako punkt wyj cia zachowano zgodno dokumentu z aktualnymi kierunkami, zarówno polityki transportowej, jak i polityki regionalnej UE i Polski. rodki, o jakie mog ubiega sie beneficjanci SPO Transport, zosta y podzielone na poszczególne priorytety, dzia ania oraz poddzialania. Szczegó owy zakres da wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Transport okre la Uzupe nienie SPOT. Poni ej przedstawiono ogólna charakterystyk tematyki projektów, na które mo na uzyska dofinansowanie w ramach SPO Transport. strona-6-

17 Priorytet : Zrównowa ony ga ziowo rozwój transportu Priorytet pierwszy ma na celu strukturalne i ga ziowe zrównowa enie polskiego transportu, poprzez znalezienie alternatywy dla zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego. B dzie mo na tego dokona wspieraj c rozwój atrakcyjnej oferty przewozów kolejowych, morskich i multimodalnych. W ramach tego priorytetu b realizowane trzy cele cz stkowe. Cel pierwszy dotyczy przebudowy linii kolejowych pomi dzy aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach, które posiadaj najwi ksze znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski jak równie zakupu i modernizacji taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasa erskich. Cel drugi, to poprawa infrastruktury dost pu do portów morskich, obejmuj ca infrastruktur dost pu od strony morza, infrastruktur portowa i infrastruktur dost pu od strony l du. Pos y to do polepszenia konkurencyjno ci transportu morskiego, a zw aszcza eglugi bliskiego zasi gu. Cel trzeci, to rozwój infrastruktury systemów intermodalnych. Zak ada on realizacje dzia cych zwi kszeniu przewozów adunków transportem kombinowanym w relacjach pomi dzy transportem kolejowym i innymi ga ziami transportu oraz transportu morskiego z pozosta ymi ga ziami transportu. Wsparciem obj te zostan, w ramach tego celu, rozbudowa centrów logistycznych (kolejowych i w portach morskich) oraz terminale transportu kombinowanego na sieci kolejowej. Priorytet 2: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa ównym celem dzia finansowanych w ramach priorytetu 2 jest zapewnienie bezpiecze stwa w polskim transporcie. Zapisy dotycz ce bezpiecze stwa w transporcie znajduj si zarówno w traktacie z Maastricht, jak i w Bia ej Ksi dze Komisji Europejskiej dotycz cej polityki transportowej do roku 200. Zmniejszenie liczby ofiar miertelnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, to jej priorytetowe zagadnienia. W ramach tego priorytetu b realizowane trzy cele cz stkowe. Za cel pierwszy przyj to budow autostrad i dróg ekspresowych przebudowe oraz modernizacje dróg krajowych, polegaj ca na przystosowaniu nawierzchni dróg i mostów do nacisków,5 T/os pocz wszy od dróg sieci TEN-T oraz innych dróg o du ym ruchu samochodów ci arowych. Cel drugi to usprawnienie przejazdów przez miasta na prawach powiatu. B dzie on realizowany przez budow obwodnic miast oraz usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu. Warunkiem skutecznej realizacji tego celu jest cis a wspó praca zarz dcy dróg krajowych z samorz dami terytorialnymi. Cel trzeci dotyczy wdro enia i monitoringu rodków poprawy bezpiecze stwa na drogach krajowych. B dzie on realizowany przez: likwidacje miejsc niebezpiecznych; zapewnienie odpowiedniego oznakowania, wyposa enia i informacji; wspieranie ratownictwa na drogach krajowych; rozwój systemu zarz dzania ruchem oraz systemów poprawy bezpiecze stwa ruchu; popraw skuteczno ci dzia prewencyjnych policji ruchu drogowego. strona-7-

18 Priorytet 3: Pomoc techniczna dla SPOT Celem pomocy technicznej jest zapewnienie wsparcia dla wdra ania SPOT. Pomoc techniczna zostanie przeznaczona na dwa dzia ania: dzia anie 3. Wsparcie efektywnego zarz dzania SPOT, dzia anie 3.2 nformacja i promocja SPOT. W dzia aniu 3. wsparcie obejmuje:. Zatrudnienie personelu i zakupu sprz tu komputerowego, w tym: wsparcie wyodr bnionych pracowników nstytucji Zarz dzaj cej i nstytucji Posredniczacej, zatrudnienie personelu pomocniczego zaanga owanego we wdra anie SPOT oraz finansowanie ich wynagrodze wraz z ubezpieczeniem spo ecznym i sk adkami na fundusz pracy, zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania, wyposa enia biurowego oraz materia ów biurowych i eksploatacyjnych. 2. Us ugi dla personelu zaanga owanego we wdra anie SPOT, w tym: us ugi dla Komitetu Monitoruj cego, wsparcie zarz dzania, monitoringu i kontroli programu, audyt programu, szkolenia w ramach zarz dzania projektami SPOT, organizacja spotka z pracownikami nstytucji Zarz dzaj cej, nstytucji Po rednicz cej oraz beneficjantów w celu wymiany do wiadcze, szkolenia z zakresu bezpiecze stwa ruchu drogowego, ocena SPOT. W dzia aniu 3.2 wsparcie b dzie dotyczy : kampanii informacyjno - promocyjnej SPOT, serwisu internetowego na temat SPOT, szkole dla pracowników nstytucji Zarz dzaj cej oraz nstytucji Po rednicz cej zaanga owanych we wdra anie SPOT, oceny wy ej wymienionych czynno ci promocyjnych i informacyjnych. TEN-T TEN (Trans-European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujacy jako odrebna linia budzetowa w budzecie UE. Program ten ukierunkowany jest na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-ten). Progi dofinansowania z budzetu TEN-T kszta tuj si nast puj co: projekty studyjne - 50% ca ci kosztów kwalifikowanych; projekty inwestycyjne - 0 %; projekty trans graniczne - 20%. Pomoc mo e mie równie form subsydiowania kredytów oraz gwarancji kredytowych Europejskiego Banku nwestycyjnego lub innej instytucji finansów strona-8-

19 . ANALZA MARKETNGOWA. OPS ANALZA KONKURENCJ.. G ówni Konkurenci Na rynku istnieje konkurencja z ona z kilku firm, których profil produkcji i stosowana technologia jest zbli ona do naszej. Najwa niejsi konkurenci TWOJA S.A.. na rynku lokalnym to: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oceniaj c naszych konkurentów wzi li my pod uwag te same kryteria w stosunku do ka dej z ww firm. Ponadto w bezpo rednim s siedztwie naszej firmy dzia a kilka innych ró nej wielko ci i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zajmuj cych si podobnymi us ugami. Tak wi c analiza rynku lokalnego wykazuje, e TWOJA S.A. dzia a w warunkach ma ej konkurencji...2. Oferta Asortymentowa na Rynku Oferta asortymentowa na rynku jest stosunkowo zró nicowana. W zakresie us ug, które b bezpo rednio konkurowa y z naszymi produktami mo na wyró ni : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Konkurencyjne wyroby charakteryzuj si zbli onymi parametrami pod wzgl dem ceny i jako ci do produktów, które b dzie oferowa a nasza firma..3. Przychody ze Sprzeda y Uzyskanie aktualnych informacji dotycz cych przychodów firm jest utrudnione, poniewa zdecydowana wi kszo firm nie publikuje takich danych oraz traktuje informacje o przychodach z dzia alno ci jako informacje poufne. Jedynym dost pnym dla nas ród em informacji na temat przychodów naszych konkurentów s publikacje na temat wygranych przetargów. nformacje o przychodach firm uzyskali my z publikacji zamieszczanych w internecie oraz BZP. Z opublikowanych danych wynika jednak, e zarówno liczba klientów, jak i przychody ze sprzeda y w Polsce systematycznie rosn. strona-9-

20 .4. Prognoza Reakcji Konkurencji na nwestycj Poniewa TWOJA S.A.. b dzie oferowa o kompleksowe us ugi wynikn okre lone skutki, które z punktu widzenia obecnej sytuacji na rynku s trudne do przewidzenia. Prognozujemy, inwestycja b dzie pilnie obserwowane przez wszystkie firmy z naszej bran y, poniewa na rynku panuje coraz wi ksza konkurencja i firmy poszukuj nowych kontaktów Prognozujemy dwa scenariusze reakcji konkurencji na nasze pojawienie si na rynku - z prawdopodobie stwem 50 %: wyczekiwanie - je eli nie zaobserwuje si du ego i rosn cego zainteresowania to najprawdopodobniej nie b organizowane podobne przedsi wzi cia biznesowe. W takim przypadku TWOJA S.A. b dzie mog o prowadzi stabilna dzia alno i wykorzystuj c asn strategi promocji zdobywa nowych klientów. rozwój rynku - je eli nast pi boom na nasze us ugi, to niew tpliwie powstan nowe firmy, a istniej ce firmy rozszerz swój asortyment. W tym przypadku wykorzystamy rol pioniera i powinien nast pi dalszy rozwój naszej firmy. Nie wykluczamy, e du y popyt na rynku mo e wp yn na decyzj o aliansie z silnym finansowo partnerem dzia aj cym na rynku. Z powy szej analizy wynika, e start z ofert niszowego produktu powinien w ka dym przypadku zako czy si sukcesem komercyjnym naszego przedsi wzi cia biznesowego. 2. OPS ANALZA RYNKU ZBYTU 2.. Klienci dla Naszej Produkcji Generalnie rynek mo na podzieli na nast puj ce segmenty: Jednostki samarz du terytorialnego - drogi lokalne Terenowe dyrekcje lasów Pa stwowych - drogi le ne[ Administracja Rzadowa - drogi krajowe Szczególne znaczenie w ród segmentów rynku odgrywa segment du ych klientów - czyli Administracja Rz dowa - droga ekspresowa S Czynniki Wp ywaj ce na Rozwój Rynku W wyniku analizy zachowania klienta oraz analizy rynku konkurencji zosta y wyodr bnione ówne czynniki, które wed ug nas b mia y decyduj cy wp yw na rozwój rynku : zwi kszaj cy si udzia inwestorów zagranicznych na rynku polskim, konieczno wprowadzania norm wed ug standardu europejskiego, zmiana poziomu dochodów spo ecze stwa, pojawianie si ta szych b ulepszonych substytutów produktów - np asfalt z domieszk gumy, sezonowe zmiany popytu. strona-20-

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo