TWOJA S.A. TWOJA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJA S.A. TWOJA S.A."

Transkrypt

1 TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk strona--

2 Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu 2. Klienci i Rynek Zbytu 3. Opis Konkurencji 4. Nak ady nwestycyjne 5. Stan Obecny 6. Cel Dzia ania. OPS NWESTYCJ. DANE O NWESTORZE.. Siedziba nwestora.2. Przedmiot Dzia alno ci nwestora.3. Struktura Kapita owa.4. Pozycja Finansowa nwestora 2. WYMAGANA FORMALNO PRAWNE 2.. Podstawa Prawna Dzia ania 2.2. Status Prawny 2.3. Oddzia ywanie na rodowisko Naturalne 3. CEL ZAKRES NWESTYCJ 3.. Cel nwestycji 3.2. rodki Realizacji Celu 3.3. Uzasadnienie dla nwestycji 3.4. Harmonogram Realizacji 4. OTOCZENE NWESTYCJ 4.. Sytuacja Podatkowa 4.2. Ubezpieczenia 4.3. Polityka Gospodarcza 4.4. Otoczenie makroekonomiczne 4.5. Rozwój branzy jako czynnik projektów pomocowych z Unii Europejskiej. ANALZA MARKETNGOWA. OPS ANALZA KONKURENCJ.. G ówni Konkurenci.2. Oferta Asortymentowa na Rynku.3. Przychody ze Sprzeda y.4. Prognoza Reakcji Konkurencji na nwestycj 2. OPS ANALZA RYNKU ZBYTU 2.. Klienci dla Naszej Produkcji strona-2-

3 2.2. Czynniki Wp ywaj ce na Rozwój Rynku 2.3. Prognoza Popytu na Nasze Produkty 3. PLAN MARKETNGOWY 3.. Sposoby Dystrybucji 3.2. Strategia Reklamowa V. PLAN ZATRUDNENA. Pracownicy i ich Kwalifikacje 2. Schemat Organizacyjny 3. Dost pno Kadr 4. Wspó praca z Zewn trznymi Jednostkami V. TECHNCZNY PLAN PRACY. OPS ANALZA RYNKU ZAOPATRZENA.. Organizacja Dostaw.2. Surowce i Dostawcy.3. Warunki Dostaw.4. Program Zaopatrzenia 2. Sposób Zorganizowania Przedsi wzi cia V. ANALZA SWOT. MOCNE STRONY PROJEKTU.. Wyroby i Us ugi.2. Rynki Zbytu Produkcji.3. Badania Marketingowe i Rozwojowe.4. Pracownicy.5. Kwalifikacje Kadry Mened erskiej.6. Zaopatrzenie i Dystrybucja.7. Finansowanie nwestycji 2. S ABE STRONY PROJEKTU 2.. Wyroby i Us ugi 2.2. Rynki Zbytu Produkcji 2.3. Pracownicy 2.4. Zaopatrzenie i Dystrybucja 3. SZANSE W OTOCZENU 3.. Post p Techniczny 3.2. Polityka Gospodarcza 3.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne 3.4. Otoczenie Firmy 4. ZAGRO ENA W OTOCZENU 4.. Post p Techniczny 4.2. Polityka Gospodarcza 4.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne 4.4. Otoczenie Firmy 5. WYBÓR STRATEG 5.. Strategia mini-maxi strona-3-

4 V. PODSUMOWANE WNOSK. Wnioski V. ANALZA FNANSOWO EKONOMCZNA. PROJEKCJE NWESTYCYJNE.. Nak ady nwestycyjne i Amortyzacja.2. Przychody ze Sprzeda y.3. Koszty Eksploatacji.4. Aktywa i Pasywa.5. Finansowanie W asne.6. Finansowanie Obce 2. OCENA NWESTYCJ 2.. Rachunek Zysków i Strat 2.2. Kapita W asny 2.3. Przep ywy Pieni ne 2.4. Bilans Aktywa 2.5. Bilans Pasywa 2.6. Zapotrzebowanie na Kapita Obrotowy 2.7. NPV nwestycji 2.8. NPV Dewelopera 2.9. NPV Skorygowana 2.0. NPV Kapita u 2.. Próg Rentowno ci 2.2. Analiza Wska nikowa strona-4-

5 . STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu Przedmiotem biznes planu jest przedsi wzi cie inwestycyjne polegaj ce na uruchomieniu inwestycji w zakresie us ug polegaj cych na utrzymaniu dróg, remontach oraz budowie dróg. Biznes plan pozwoli sprawdzi z pozytywnym wynikiem mo liwo ci funkcjonowania przedsi wzi cia biznesowego na polskim rynku bran y budowlanej Poza tym biznes plan spe ni nast puj ce cele: umo liwi ocen op acalno ci i rentowno ci przedsi wzi cia inwestycyjnego, prezentuje sekwencj dzia, które TWOJA S.A. sp. z o.o. planuje na lata , umo liwi przeprowadzenie analizy perspektyw rozwojowych w bran y budowlanej, umo liwi okre lenie niezb dnych rodków finansowych. W naszej ocenie biznes plan daje wystarczaj ce przes anki o staranie si o wsparcie finansowe ze róde zewn trznych dla zrealizowania naszej inwestycji, niemniej jednak opracowany zosta na bazie za o charakterze hipotetycznym z uwzgl dnieniem optymalizacji wykorzystania rodków oraz wzrostowej koniunktury gospodarczej przy za eniu i jest to nowa dotychczas nie prowadzona przez inwestora dzia alno gospodarcza. 2. Klienci i Rynek Zbytu Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, e us ugi b sprzedawane szerokiemu spektrum klientów. Nasz asortyment produktów obejmuje utrzymanie, remont oraz budow dróg. Podstawowymi odbiorcami naszych produktów b jednostki samorz du terytorialnego, Dyrekcje Lasów Pa stwowych oraz administracja rz dow, które realizuj program budowy dróg. Drug grup klientów to osoby indywidualne oraz firmy realizuj ce inwestycje w zakresie przygotowania terenu pod inwestycje budowlane. 3. Opis Konkurencji Badania i analiza rynku wykaza y, e obecnie na rynku dzia a niewiele firm zaspokajaj cych tego typu potrzeby. W obszarze dzia ania naszej firmy mo emy wyró ni nast puj cych konkurentów xxxxxxxxxxxxxxx oraz xxxxxxxxxxxxxxxx. Nasi g ówni konkurencji koncentruj si na podobnych us ugach. Szacujemy, e ca kowity udzia wiod cych konkurentów na rynku lokalnym wynosi 50%. Najwi kszym naszym konkurentem jest xxxxxxxxxxxxx. Firma ta dzia a na rynku od ponad 5 lat. Szacujemy, e udzia naszego g ównego konkurenta na rynku wynosi 20 % ogólnych obrotów. Taka sytuacja stwarza doskona e mo liwo ci i perspektywy rozwoju TWOJA S.A. Rynek us ug budowlanych w zakresie drogownictwa dopiero rozwija si na terenie Polski. Zdobyte dotychczas do wiadczenie oraz nowe do wiadczenia, które zdob dziemy po zrealizowaniu inwestycji mog w przysz ci zaowocowa przewag konkurencyjn któr zdob dziemy nad nowymi konkurentami, którzy niew tpliwie pojawi si na naszym rynku w najbli szej przysz ci. strona-5-

6 4. Nak ady nwestycyjne Realizacja przedsi wzi cia biznesowego b dzie mo liwa po zrealizowaniu inwestycji. G ównymi pozycjami inwestycyjnymi s : zakup roz cie acza do asfaltu koparek walców taboru samochodowego Prognozujemy, e ca kowite nak ady inwestycyjne wynios ,00 z. Powy sze prognozy zosta y opracowane po przeanalizowaniu ofert i przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi dostawcami dóbr inwestycyjnych. 5. Stan Obecny Na obecnym etapie przygotowania inwestycji posiadamy projekt technologiczny w kilku wariantach (opracowany na podstawie ofert technicznych firm dostawców technologii). Posiadamy równie prognozy marketingowe dotycz ce proponowanego przedsi wzi cia inwestycyjnego. nwestorem przedsi wzi cia jest firma, która posiada odpowiednio przygotowan kadr mened ersk oraz logistyczn. Osoby, które b odpowiada y za marketing i sprzeda da y si pozna w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w dzia aniu. Jest to jeden z podstawowych czynników, który b dzie decydowa o powodzeniu przedsi wzi cia inwestycyjnego. 6. Cel Dzia ania Cele TWOJA S.A. to: Klienci: zapewni klientom us ugi najwy szej jako ci poprzez wzrost niezawodno ci oferowanych przez nas us ug i dotrzymywanie w ciwych parametrów naszych wyrobów, Zysk: osi gn zysk, by móc finansowa rozwój TWOJA S.A.. Rozwój: rozwija si, by zaspokaja rzeczywiste potrzeby naszych klientów, Pracownicy: zapewni pracownikom TWOJA S.A.. wspó udzia w sukcesie naszej firmy i satysfakcj z pracy.. OPS NWESTYCJ. DANE O NWESTORZE.. Siedziba nwestora nwestorem przedsi wzi cia inwestycyjnego jest TWOJA S.A. z siedzib w xxxxxxxxxxxxxxx nformacje ogólne: siedziba spó ki: xxxxxxxxxxxxxxxxxx strona-6-

7 teren dzia ania Spó ki: Polska i zagranica spó ka posiada rachunek bankowy w xxxxxxxxxxxx Bank S.A. o/krosno NP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Regon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.2. Przedmiot Dzia alno ci nwestora Przedmiotem dzia alno ci TWOJA S.A. jest mi dzy innymi : budowa dróg handlel materia ami budowlanymi us ugi w zakresie utrzymania i bierz cej konserwacji dróg remonty dróg i poboczy pozosta e us ugi budowlane us ugi transportowe.3. Struktura Kapita owa wk ady wspólników spó ki wynosz xxxxxxxxxxxxxxxxxxz. udzia owcy: o xxxxxxxxxxxxxxxxx - 20% udzia ów o xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx umowa spó ki pozwala na pozyskania rodków na rozwijanie dzia alno ci od osób, które nie wspólnikami oraz od samych wspólników, umowa spó ki wymaga uzyskania zgody wspólników spó ki na zbycie wk adów przez wspólnika. przyst pienie nowego wspólnika do spó ki jest mo liwe tylko poprzez zmian pierwotnej umowy spó ki..4. Pozycja Finansowa nwestora TWOJA S.A. sp. z o.o. istnieje dopiero od kilku lat. Obecnie zajmujemy si przygotowaniami zwi zanymi z realizacj naszej inwestycji w zwi zku faktem zmiany w ciciela w po owie 2008r.. TWOJA S.A. zaci gn a do chwili obecnej adnych zobowi za finansowych na rzecz osób trzecich. Jedynym kapita em spó ki s udzia y wniesione do niej przez za ycieli Spó ki. strona-7-

8 2. WYMAGANA FORMALNO PRAWNE 2.. Podstawa Prawna Dzia ania Spó ka dzia a w oparciu na nast puj ce regulacje prawne: Ustawa o Krajowym Rejestrze S dowym z dnia (Dz.U. Nr 2, poz. 769 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o statystyce publicznej z dnia z dnia (Dz.U.95/88/4) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia (Dz.U. nr 80 poz. 350 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o podatku od towarów i us ug z dnia (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) - aktualizacja Ordynacja podatkowa z dnia (Dz. U. Nr 37, poz. 926 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p atników z dnia (Dz. U. Nr 42, poz. 702 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o systemie ubezpiecze spo ecznych z dnia (Dz.U. nr 37 poz. 887 tekst ujedn.) - aktualizacja Ustawa o swobodzie dzia alno ci gospodarczej z dnia (Dz.U. Nr 73 poz.807 tekst ujedn.) - aktualizacja Status Prawny Forma organizacyjna: spó ka akcyjna 2.3. Oddzia ywanie na rodowisko Naturalne W zwi zku z realizowan inwestycj zosta wykonana prognoza oddzia ywania inwestycji na rodowisko naturalne, w ywniku której Zarz d spólki uzna iz na obecnym etapie brak jest jakichkolwiek negatywnych skutków oddzia ywania na srodowisko naturalne. Realizuj c jednak projekty budowy dróg moga zaistnie pewne przes anki negatywnego oddzia ywania co bedzie elementem rozmów z potencjalnym iwesorem a nie bedzie bezposredmi mia o wp ywu na funkcjonowanie spólki. Przewidywane przez spólke prognozy powinny zawiera elementy o których mowa poni ej. Prognoza zawiera nast puj ce elementy: prognoz oddzia ywania na fauna i flora, gleb, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, ludno i krajobraz w wyniku emisji: odpadów, cieków, zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego i ha asu oraz zmian w ukszta towaniu terenu. konsultacje z opini publiczn i w adzami lokalnymi odpowiedzialnymi za rodowisko naturalne strona-8-

9 3. CEL ZAKRES NWESTYCJ 3.. Cel nwestycji W wyniku realizacji inwestycji TWOJA S.A. sp. z o.o. zamierza: rozpocz dzia alno zwi zan z budowa, utrzymaniem oraz naprawa dróg, wej na rynek z nowymi produktami, ze wzgl du na konkurencyjno i innowacyjno naszych produktów zdoby nowych klientów, którzy dotychczas nie korzystali z podobnych produktów oferowanych przez nasz konkurencj przej cz klientów od naszych konkurentów, uzyska przychody ze sprzeda y oraz zyski z podstawowej dzia alno ci w perspektywie krótko i d ugoterminowej na poziomie, który zosta oszacowany w analizie finansowej biznes planu, 3.2. rodki Realizacji Celu Aby osi gn cele inwestycyjne koniecznym jest zrealizowanie szeregu zamierze organizacyjnych i inwestycyjnych do których nale : opracowanie niniejszego biznes planu. Biznes plan umo liwi nam staranie si i zdobycie rodków finansowych, które s niezb dne do realizacji naszej inwestycji. Ponadto prognozy finansowo ekonomiczne pozwoli y nam oszacowa parametry op acalno ci naszej inwestycji, zorganizowanie zespo u odpowiedzialnego za: przygotowanie inwestycji, w tym zlecenie opracowa projektowych oraz uzyskanie niezb dnych, a wymaganych prawem pozwole, uzgodnie i koncesji, zebranie ofert wykonawców i dostawców, wybór najbardziej korzystnych ofert, nadzór nad realizacj i dostawami, zorganizowanie odbiorów i przekazanie inwestycji do eksploatacji budowa i dostawa, organizacja produkcji, logistyki i marketingu w firmie w aspekcie nowych produktów cych wynikiem inwestycji Uzasadnienie dla nwestycji Zasadno realizacji naszej inwestycji wynika z: niezaspokojonego popytu na proponowane us ugi, szczególnie na terenie województwa podkarpackiego, braku dostatecznych mo liwo ci produkcyjnych u naszych konkurentów, du ych nak adów inwestycyjnych na które w obecnych warunkach gospodarczych nie mo e pozwoli sobie nasza konkurencja, prognoz op acalno ci inwestycji, trendów rozwojowych, których potwierdzeniem s publikacje i programy Unii Europejskiej, mo liwo ci obni enia kosztów, pozyskanie taniego asfaltu z tereny S owacji oraz posiadanie asnego wyrobiska wiru, posiadana nowoczesnej technologii, która w perspektywie d ugookresowej powinna zapewni strona-9-

10 nam przewag konkurencyjn na rynku mo liwo ci wykorzystania w asnych pó fabrykatów, co powinno dodatkowo zwi kszy konkurencyjno cenow naszych produktów, posiadania wysoko wykwalifikowanych fachowców, posiadania rodków trwa ych, które mog by wykorzystane przy realizacji nowej inwestycji,, optymalnej lokalizacji, która umo liwia nam dost p do ogólnopolskiej sieci drogowej, kanalizacji ciekowej i wodoci gu, 3.4. Harmonogram Realizacji Dla celów kontroli przygotowania i realizacji inwestycji proponuje si zastosowa sposób ich pomiaru przy poprzez wyznaczenie kamieni milowych dla realizowanej inwestycji. Wyznaczono nast puj ce, wa ne z punktu widzenia technicznego i marketingowego kamienie milowe planowanej do realizacji inwestycji: punkt S - punkt startowy punkt K - punkt odbioru ko cowego i przekazania inwestycji do eksploatacji punkty po rednie od A do H, wyznaczaj ce punkty startu i zako czenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Kwestie i plany organizacyjne HARMONOGRAM REALZACJ NWESTYCJ etap : rozpoznanie rynku i rozmowy z kontrahentami i dostawcami etap : Rozpocz cie rozmów w zakresie zewn trznego finansowania... etap : Pierwsze dostawy sprz tu Rozpocz cie planowania inwestycji, inwestycja S: /2008 A: X/2008 B: X/2008 C: X/2008 D: /2009 E: /2009 F: /2009 G: V/2009 Pocz tek prac zasadniczych H: V/2009 K: V/2009 Realizacja powy szych punktów harmonogramu realizacji inwestycji b dzie potwierdzona poprzez sporz dzenie sprawozdania, którego g ównymi elementami b : ) data wykonania danego punktu harmonogramu, 2) stwierdzenie faktu istnienia lub braku odchylenia czasowego od planowanego harmonogramu, w przypadku zaistnienia odchyle od ustalonego terminu w harmonogramie, podanie przyczyn powstania odchylenia i prognozy skutków wraz z propozycjami przeciwdzia ania negatywnym nast pstwom. strona-0-

11 4. OTOCZENE NWESTYCJ 4.. Sytuacja Podatkowa Obecny stan polskiego prawa podatkowego jest wysoce niezadowalaj cy, a perspektywy zmiany tego stanu s bli ej nieokre lone. Brak stabilizacji polityki gospodarczej, a co za tym idzie prawa podatkowego wynika z braku docelowego modelu systemu podatkowego. Nie istnieje równie redniookresowa, ani d ugookresowa polityka podatkowa w zakresie opracowanego programu, który by by podstaw do dzia w adz pa stwowych w zakresie zmian w systemie podatkowym. ówn przyczyn takiego stanu jest brak d ugoterminowych decyzji politycznych w zakresie prawa podatkowego. Niekorzystnym zjawiskiem jest nagminne stosowanie wszelkiego rodzaju substytutów zmieniaj cych istniej ce prawo w sposób chaotyczny, które powodowane s bie cymi potrzebami i presjami ró nych rodowisk zawodowych. Polskie prawo podatkowe cechuje: ci y wzrost liczby przepisów w odniesieniu do poszczególnych podatków, tendencje do wprowadzania para podatków wbrew oficjalnym zapewnieniom rozleg konstrukcji prawnych ono konstrukcji prawnych, du y stopie skomplikowania konstrukcji prawnych. brak stabilno ci prawa podatkowego Polska b c cz onkiem UE jest zobowi zana do zapewnienia zgodno ci swego ustawodawstwa z prawodawstwem Wspólnotowym. Jest to pozytywny aspekt, który z jednej strony unifikuje polskie prawo z prawem innych pa stw UE, a jednoczenie w du ym stopniu utrudnia komplikowanie prawa. Bior c powy sze pod uwag praktycznie niemo liwe jest uj cie w projekcjach biznes planu prognozowanych tendencji wynikaj cych ze zmian prawa podatkowego w Polsce, poniewa nie istniej tego rodzaju wiarygodne opracowania. W zwi zku z powy szym w projekcjach nie zosta y uj te prognozy wynikajace ze zmian prawa podatkowego, a wszystkie projekcje liczbowe prognozowane w oparciu o istniej ce obecnie uregulowania w zakresie prawa podatkowego w Polsce Ubezpieczenia Jednym z wa nych aspektów dotycz cych przedsi wzi cia inwestycyjnego jest podj cie dzia maj cych na celu wyeliminowanie i zmniejszenie ryzyka zwi zanego z realizacj i eksploatacj. W tym celu zwrócono si do kilku firm oferuj cych produkty w zakresie ubezpieczenia inwestycji i produkcji.. Rozwa ane s pakiet us ug w zakresie ubezpieczenia realizacji inwestycji i produkcji b dzie obejmowa nast puj ce elementy: Gwarancja ubezpieczeniowa - umo liwi nam dokonywanie obrotu zwi zanego z bie dzia alno ci bez konieczno ci zamra ania w asnych rodków finansowych, co wydatnie podwy szy p ynno finansow naszej firmy. Gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje strona--

12 nast puj ce elementy: o gwarancja przetargowa (wadium), o gwarancja w ciwego wykonania kontraktu, o gwarancja w ciwego usuni cia wad i usterek (zwalnia kwoty zablokowane przez inwestora). o gwarancja zap aty nale no ci podatkowych, celnych i akcyzowych Umowa ubezpieczenia utraty zysku "Business nterruption" (przerwanie i zak ócenie biznesu) w po czeniu z ubezpieczeniem od ognia i wybuchu. Ubezpieczenie obejmuje prognozowany zysk operacyjny w okresie odszkodowawczym ze sprzeda y, gdyby nie dosz o do zdarzenia losowego powoduj ce szkod w mieniu, którym obj te jest ubezpieczenie, w nast pstwie którego ca kowicie lub cz ciowo nie mogliby my prowadzi normalnej dzia alno ci gospodarczej. Dodatkowo ubezpieczeniem B obj te s o koszty sta e, które zostan poniesione w okresie odszkodowawczym (wynagrodzenia, koszty najmu lub dzier awy budynków, niezale ne od obrotu podatki i op aty, koszty energii elektrycznej). Obecnie trwaj negocjacje nad dodatkowymi klauzulami do umowy. o awarie maszyn w okresie eksploatacyjnym o roboty budowlano-monta owych w przypadku niedotrzymania przez wykonawców umownego terminu oddania inwestycji do eksploatacji Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za produkt - dotyczy odpowiedzialno ci odszkodowawczej za szkody jakie nasze produkty mog wyrz dzi w mieniu osoby trzeciej lub na osobie trzeciej Polityka Gospodarcza Polityka gospodarcza Polski jest na tyle uzale niona od gospodarki wiatowej, ze bie ce dzia ania polskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarki polskiej i brak polityki gospodarczej praktycznie nie wp ywaj na jej rozwój. Polska przyci ga wysokie inwestycje zagraniczne, a gospodarka wzrasta w tempie niemal 5% rocznie. Z roku na rok coraz wi kszy wp yw na gospodark Polski ma jej cz onkostwo w UE, czego najlepszym przyk adem s fundusze z Brukseli nap ywaj ce szerok fal. Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej zmieni o sytuacj. Wydatkowania funduszy i rodków unijnych wymusi o na polskim rz dzie opracowanie narodowych strategii ram odniesienia. Zosta a równie opracowana "Strategia Rozwoju Kraju", który koncentruje si na wykorzystaniu rodków z UE. ównym problemem gospodarki polskiej jest jej przeregulowanie i nadmierne zbiurokratyzowanie. Kolejne próby zmiany tego stanu rzeczy, przy braku ca ciowej strategii polityki gospodarczej powoduj tylko to, ze kolejne ekipy rz dowe podejmuj dzia ania na wybranych kierunkach. Efektem takiego dzia ania jest powstawania kolejnych regulacji prawnych, które zamiast usprawnia gospodark powoduj powstawanie kolejnych barier jej rozwoju. W przypadku ogólno wiatowej koniunktury gospodarczej tego rodzaju dzia ania nie maja decyduj cego wp ywu na rozwój makroekonomiczny Polski, natomiast w przypadku strona-2-

13 odwrócenia si tendencji makroekonomicznych tego rodzaju dzia ania b dodatkowym destrukcyjnym czynnikiem wp ywaj cym na gospodark w skali makro i mikro. Bior c pod uwag zakres naszej inwestycji oraz jej uwarunkowania zewn trzne nale y prognozowa, e obecna polityka gospodarcza i prognozowane zmiany w polityce makroekonomicznej pa stwa nie powinny mie znacz cego wp ywu na powodzenie naszej inwestycji w perspektywie krótkoterminowej Otoczenie makroekonomiczne OGÓLNE NFORMACJE O PROGRAME BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA Cele Programu Budowy Dróg Krajowych na lata sa uszczegó owieniem celu nadrzednego, zawartego w Polityce Transportowej Pa stwa na lata , którym jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jako ci ycia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównowa onego systemu transportowego. W latach zadania w zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej b koncentrowa si na:.stworzeniu sieci autostrad o cznej d ugo ci ok. 779 km (w tym odcinki budowane w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego); 2. Stworzeniu sieci dróg ekspresowych o cznej d ugo ci ok km; 3.Wzmacnianiu no no ci dróg krajowych do 5 kn/os; 4. Budowie 54 obwodnic drogowych w miejscowo ciach dotkni tych wysoka uci liwo ci ruchu tranzytowego z zachowaniem dba ci o ochron tych obej przed nowa zabudowa; 5. Przebudowie odcinków dróg krajowych pod katem poprawy bezpiecze stwa ruchu, w tym uruchomienie programu uspokojenia ruchu na przej ciach dróg przez ma e miejscowo ci oraz na jednopoziomowych skrzy owaniach z kolej (przejazdy); 6. Poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obs ugi ruchu w obszarach metropolitalnych i du ych miastach; 7. Poprawie stanu utrzymania dróg krajowych, tak by w 203 roku 75% sieci dróg krajowych znajdowa o si w stanie dobrym, a 0% w stanie dostatecznym. Priorytetami inwestycyjnymi do 202 roku sa miedzy innymi: - autostrada A-4 zako czenie budowy na odcinku granica pa stwa - Jedrzychowice - Krzyzowa - Legnica - Wroclaw - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów Rzeszów Korczowa granica pa stwa - droga ekspresowa S-9 budowa na odcinku Stobierna Lutoryz Barwinek; odcinek Bialystok - Miedzyrzec Podlaski Lubartów Krasnik Stobierna realizowany b dzie do roku 204 strona-3-

14 Program Budowy Dróg Krajowych na lata obejmuje okres programowania 5 lat z obecnej perspektywy finansowej UE, w której rodki finansowe wydawane b w latach Program opiewa na czna kwot ponad mln zl i obejmuje wydatki zapewniaj ce rozwój sieci dróg krajowych na kwot mln zl (w tym dróg ekspresowych i autostrad). Program przedstawia nak ady roczne na ka dym zadaniu, warto kosztorysowa, lata realizacji oraz d ugo odcinków. Wydatki zaplanowane w Programie na lata obejmuj wszystkie wydatki zarówno inwestycyjne zwi zane z budowa i modernizacja dróg krajowych jak tez wydatki zwi zane z utrzymaniem i zarz dzaniem sieci dróg krajowych b cych w zarz dzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane i planowane do realizacji w latach , zaprezentowane w podziale na nast puj ce kategorie zbiorcze prezentuj si jak ni ej: - autostrady wydatki na kwot 4 575,2 mln zl; - drogi ekspresowe wydatki na kwot 5 279,7 mln zl; - obwodnice wydatki na kwot 676,0 mln zl; - wzmocnienia i przebudowy wydatki na kwot 838, mln zl; Razem wydatki na kwot.369,0 mln zl w tym zrealizowane dotychczas 4 obwodnice na czna kwot 229,0 mln zl strona-4-

15 Mapa inwestycji w województwie podkarpackim: strona-5-

16 4.5. Rozwój bran y jako czynnik projektów pomocowych z Unii Europejskiej FS (SPA) Fundusz Spójnosci jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza si do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójno ci ma zasi g krajowy, a nie regionalny (jak w przypadku funduszy strukturalnych). Celem nadrz dnym funduszu jest wzmacnianie spójno ci spo ecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie du ych projektów tworz cych spójna ca w zakresie ochrony rodowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora rodowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofie trwa ego i zrównowa onego rozwoju. Polega ona na zwi kszaniu produktywno ci i konkurencyjno ci gospodarki g ównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem rodowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przysz ych pokole. SPA czyli Przedakcesyjny nstrument Polityki Strukturalnej w Polsce (nstrument of Structural Policies for Pre-Accession) byl jednym z trzech obok (Phare i SAPARD) instrumentów przedakcesyjnej pomocy Unii dla 0 pa stw kandyduj cych. Podstawowym jego celem by o wsparcie spójno ci gospodarczej i spo ecznej poprzez wspólfinansowanie du ych projektów inwestycyjnych w sektorze rodowiska i transportu. maja 2004 r., po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, fundusz SPA zako czy swoje funkcjonowanie w naszym kraju. Wszystkie projekty które zyska y mo liwo dofinansowania w ramach SPA a nie zosta y zako czone realizowane s w ramach Funduszu Spójno ci. SPOT Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego jest jednym z 4 funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej s cych wspieraniu zmian strukturalnych w regionach UE. Fundusze strukturalne wspieraniu regionów (w Polsce jako region nale y rozumie województwo), w których redni dochód na mieszka ca nie przekracza 75% redniego dochodu w UE; w odró nieniu od Funduszu Spójnosci, który skierowany jest do krajów UE o PKB nie przekraczaj cym per ca pita 90% redniej unijnej. Polska w najbli szych latach b dzie obj ta pomoc zarówno z funduszy strukturalnych (dotyczy wszystkich województw) jak i Funduszu Spójno ci. Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPOT) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych s cych realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata (PWW). Program ten, wraz z cz ci transportowa strategii dla wykorzystania Funduszu Spójnosci, rozwija cele PWW, okre laj c kierunki, priorytety, dzia ania i wysoko rodków przeznaczonych na rozwój sfery transportu. Jako punkt wyj cia zachowano zgodno dokumentu z aktualnymi kierunkami, zarówno polityki transportowej, jak i polityki regionalnej UE i Polski. rodki, o jakie mog ubiega sie beneficjanci SPO Transport, zosta y podzielone na poszczególne priorytety, dzia ania oraz poddzialania. Szczegó owy zakres da wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Transport okre la Uzupe nienie SPOT. Poni ej przedstawiono ogólna charakterystyk tematyki projektów, na które mo na uzyska dofinansowanie w ramach SPO Transport. strona-6-

17 Priorytet : Zrównowa ony ga ziowo rozwój transportu Priorytet pierwszy ma na celu strukturalne i ga ziowe zrównowa enie polskiego transportu, poprzez znalezienie alternatywy dla zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego. B dzie mo na tego dokona wspieraj c rozwój atrakcyjnej oferty przewozów kolejowych, morskich i multimodalnych. W ramach tego priorytetu b realizowane trzy cele cz stkowe. Cel pierwszy dotyczy przebudowy linii kolejowych pomi dzy aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach, które posiadaj najwi ksze znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski jak równie zakupu i modernizacji taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasa erskich. Cel drugi, to poprawa infrastruktury dost pu do portów morskich, obejmuj ca infrastruktur dost pu od strony morza, infrastruktur portowa i infrastruktur dost pu od strony l du. Pos y to do polepszenia konkurencyjno ci transportu morskiego, a zw aszcza eglugi bliskiego zasi gu. Cel trzeci, to rozwój infrastruktury systemów intermodalnych. Zak ada on realizacje dzia cych zwi kszeniu przewozów adunków transportem kombinowanym w relacjach pomi dzy transportem kolejowym i innymi ga ziami transportu oraz transportu morskiego z pozosta ymi ga ziami transportu. Wsparciem obj te zostan, w ramach tego celu, rozbudowa centrów logistycznych (kolejowych i w portach morskich) oraz terminale transportu kombinowanego na sieci kolejowej. Priorytet 2: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa ównym celem dzia finansowanych w ramach priorytetu 2 jest zapewnienie bezpiecze stwa w polskim transporcie. Zapisy dotycz ce bezpiecze stwa w transporcie znajduj si zarówno w traktacie z Maastricht, jak i w Bia ej Ksi dze Komisji Europejskiej dotycz cej polityki transportowej do roku 200. Zmniejszenie liczby ofiar miertelnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, to jej priorytetowe zagadnienia. W ramach tego priorytetu b realizowane trzy cele cz stkowe. Za cel pierwszy przyj to budow autostrad i dróg ekspresowych przebudowe oraz modernizacje dróg krajowych, polegaj ca na przystosowaniu nawierzchni dróg i mostów do nacisków,5 T/os pocz wszy od dróg sieci TEN-T oraz innych dróg o du ym ruchu samochodów ci arowych. Cel drugi to usprawnienie przejazdów przez miasta na prawach powiatu. B dzie on realizowany przez budow obwodnic miast oraz usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu. Warunkiem skutecznej realizacji tego celu jest cis a wspó praca zarz dcy dróg krajowych z samorz dami terytorialnymi. Cel trzeci dotyczy wdro enia i monitoringu rodków poprawy bezpiecze stwa na drogach krajowych. B dzie on realizowany przez: likwidacje miejsc niebezpiecznych; zapewnienie odpowiedniego oznakowania, wyposa enia i informacji; wspieranie ratownictwa na drogach krajowych; rozwój systemu zarz dzania ruchem oraz systemów poprawy bezpiecze stwa ruchu; popraw skuteczno ci dzia prewencyjnych policji ruchu drogowego. strona-7-

18 Priorytet 3: Pomoc techniczna dla SPOT Celem pomocy technicznej jest zapewnienie wsparcia dla wdra ania SPOT. Pomoc techniczna zostanie przeznaczona na dwa dzia ania: dzia anie 3. Wsparcie efektywnego zarz dzania SPOT, dzia anie 3.2 nformacja i promocja SPOT. W dzia aniu 3. wsparcie obejmuje:. Zatrudnienie personelu i zakupu sprz tu komputerowego, w tym: wsparcie wyodr bnionych pracowników nstytucji Zarz dzaj cej i nstytucji Posredniczacej, zatrudnienie personelu pomocniczego zaanga owanego we wdra anie SPOT oraz finansowanie ich wynagrodze wraz z ubezpieczeniem spo ecznym i sk adkami na fundusz pracy, zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania, wyposa enia biurowego oraz materia ów biurowych i eksploatacyjnych. 2. Us ugi dla personelu zaanga owanego we wdra anie SPOT, w tym: us ugi dla Komitetu Monitoruj cego, wsparcie zarz dzania, monitoringu i kontroli programu, audyt programu, szkolenia w ramach zarz dzania projektami SPOT, organizacja spotka z pracownikami nstytucji Zarz dzaj cej, nstytucji Po rednicz cej oraz beneficjantów w celu wymiany do wiadcze, szkolenia z zakresu bezpiecze stwa ruchu drogowego, ocena SPOT. W dzia aniu 3.2 wsparcie b dzie dotyczy : kampanii informacyjno - promocyjnej SPOT, serwisu internetowego na temat SPOT, szkole dla pracowników nstytucji Zarz dzaj cej oraz nstytucji Po rednicz cej zaanga owanych we wdra anie SPOT, oceny wy ej wymienionych czynno ci promocyjnych i informacyjnych. TEN-T TEN (Trans-European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujacy jako odrebna linia budzetowa w budzecie UE. Program ten ukierunkowany jest na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-ten). Progi dofinansowania z budzetu TEN-T kszta tuj si nast puj co: projekty studyjne - 50% ca ci kosztów kwalifikowanych; projekty inwestycyjne - 0 %; projekty trans graniczne - 20%. Pomoc mo e mie równie form subsydiowania kredytów oraz gwarancji kredytowych Europejskiego Banku nwestycyjnego lub innej instytucji finansów strona-8-

19 . ANALZA MARKETNGOWA. OPS ANALZA KONKURENCJ.. G ówni Konkurenci Na rynku istnieje konkurencja z ona z kilku firm, których profil produkcji i stosowana technologia jest zbli ona do naszej. Najwa niejsi konkurenci TWOJA S.A.. na rynku lokalnym to: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oceniaj c naszych konkurentów wzi li my pod uwag te same kryteria w stosunku do ka dej z ww firm. Ponadto w bezpo rednim s siedztwie naszej firmy dzia a kilka innych ró nej wielko ci i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zajmuj cych si podobnymi us ugami. Tak wi c analiza rynku lokalnego wykazuje, e TWOJA S.A. dzia a w warunkach ma ej konkurencji...2. Oferta Asortymentowa na Rynku Oferta asortymentowa na rynku jest stosunkowo zró nicowana. W zakresie us ug, które b bezpo rednio konkurowa y z naszymi produktami mo na wyró ni : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Konkurencyjne wyroby charakteryzuj si zbli onymi parametrami pod wzgl dem ceny i jako ci do produktów, które b dzie oferowa a nasza firma..3. Przychody ze Sprzeda y Uzyskanie aktualnych informacji dotycz cych przychodów firm jest utrudnione, poniewa zdecydowana wi kszo firm nie publikuje takich danych oraz traktuje informacje o przychodach z dzia alno ci jako informacje poufne. Jedynym dost pnym dla nas ród em informacji na temat przychodów naszych konkurentów s publikacje na temat wygranych przetargów. nformacje o przychodach firm uzyskali my z publikacji zamieszczanych w internecie oraz BZP. Z opublikowanych danych wynika jednak, e zarówno liczba klientów, jak i przychody ze sprzeda y w Polsce systematycznie rosn. strona-9-

20 .4. Prognoza Reakcji Konkurencji na nwestycj Poniewa TWOJA S.A.. b dzie oferowa o kompleksowe us ugi wynikn okre lone skutki, które z punktu widzenia obecnej sytuacji na rynku s trudne do przewidzenia. Prognozujemy, inwestycja b dzie pilnie obserwowane przez wszystkie firmy z naszej bran y, poniewa na rynku panuje coraz wi ksza konkurencja i firmy poszukuj nowych kontaktów Prognozujemy dwa scenariusze reakcji konkurencji na nasze pojawienie si na rynku - z prawdopodobie stwem 50 %: wyczekiwanie - je eli nie zaobserwuje si du ego i rosn cego zainteresowania to najprawdopodobniej nie b organizowane podobne przedsi wzi cia biznesowe. W takim przypadku TWOJA S.A. b dzie mog o prowadzi stabilna dzia alno i wykorzystuj c asn strategi promocji zdobywa nowych klientów. rozwój rynku - je eli nast pi boom na nasze us ugi, to niew tpliwie powstan nowe firmy, a istniej ce firmy rozszerz swój asortyment. W tym przypadku wykorzystamy rol pioniera i powinien nast pi dalszy rozwój naszej firmy. Nie wykluczamy, e du y popyt na rynku mo e wp yn na decyzj o aliansie z silnym finansowo partnerem dzia aj cym na rynku. Z powy szej analizy wynika, e start z ofert niszowego produktu powinien w ka dym przypadku zako czy si sukcesem komercyjnym naszego przedsi wzi cia biznesowego. 2. OPS ANALZA RYNKU ZBYTU 2.. Klienci dla Naszej Produkcji Generalnie rynek mo na podzieli na nast puj ce segmenty: Jednostki samarz du terytorialnego - drogi lokalne Terenowe dyrekcje lasów Pa stwowych - drogi le ne[ Administracja Rzadowa - drogi krajowe Szczególne znaczenie w ród segmentów rynku odgrywa segment du ych klientów - czyli Administracja Rz dowa - droga ekspresowa S Czynniki Wp ywaj ce na Rozwój Rynku W wyniku analizy zachowania klienta oraz analizy rynku konkurencji zosta y wyodr bnione ówne czynniki, które wed ug nas b mia y decyduj cy wp yw na rozwój rynku : zwi kszaj cy si udzia inwestorów zagranicznych na rynku polskim, konieczno wprowadzania norm wed ug standardu europejskiego, zmiana poziomu dochodów spo ecze stwa, pojawianie si ta szych b ulepszonych substytutów produktów - np asfalt z domieszk gumy, sezonowe zmiany popytu. strona-20-

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo